55603

ВИКОНАННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ. РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Звідси випливає завдання істотного поліпшення системи вищої освіти, якості підготовки фахівців. Все це викликає необхідність перегляду мети, змісту і технологій навчання, а, остаточно, самих уявлень про кваліфікованих працівників – випускників вищих навчальних закладів – високоосвічених, компетентних, здатних приймати правильні обґрунтовані рішення в умовах, що постійно змінюються, які можуть знайти застосування своїм знанням та вмінням у різних сферах діяльності.

Украинкский

2014-03-27

491 KB

15 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

АМВРОСІЇВСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ТЕХНІКУМ

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

ВИКОНАННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.

РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ.

з дисципліни Інформаційні системи та технології в обліку

спеціальність: 5.03050901  Бухгалтерський облік

2011

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни Інформаційні системи та технології в обліку

.

Підготував Сікунов Г.М – викладач Амвросіївського індустріального технікуму – 2011

Викладено методику проведення  практичної роботи з дисципліни Інформаційні системи та технології в обліку, з використанням активних форм навчання у контексті технології проведення інтегрованих занять 

Для викладачів інформатики вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації.

Рецензенти:

Скрипій О.О.– викладач Шахтарського кінотехнікуму.

Лихачова Т.О. – викладач Амвросіївського індустріального технікуму

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії компютерних  дисциплін (протокол №   2   від 20 вересня 2011р)

Передмова

До переліку основних сучасних тенденцій світового розвитку, що обумовлюють істотні зміни в системі освіти, відносяться:

- прискорення темпів розвитку суспільства і як наслідок –  необхідність підготовки людей до життя в умовах, що швидко змінюються;

- перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, у зв'язку з чим особливу важливість набувають фактори зростання конкуренції, скорочення сфери некваліфікованої та малокваліфікованої праці, глибокі структурні зміни у сфері зайнятості, що визначають постійну потребу в підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці працівників, зростання їх професійної мобільності.

Стрімка зміна промислових технологій, що полягає зокрема і в оснащенні підприємств обчислювальною технікою, а також у змісті та формах організації інженерної діяльності, пов'язаних із застосуванням комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Конкуренція підприємств, широке використання комп’ютерів у всіх сферах діяльності сучасного інженера – управлінні виробництвом, дослідженні ринку та організації збуту продукції, вдосконалення бухгалтерського обліку і аудиту – висувають додаткові вимоги до професійної компетентності випускників у галузі інформаційних технологій (ІТ).

Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, винахідливі люди, які можуть самостійно приймати рішення в ситуації вибору, здатні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, готові до взаємодії, володіють почуттям відповідальності за долю країни, за її соціально-економічне процвітання. Система освіти повинна готувати людей, які вміють не тільки жити в громадянському суспільстві і правовій державі, але й створювати їх. Основна мета професійної освіти – підготовка кваліфікованих фахівців відповідного рівня і профілю, конкурентноздатних на ринку праці, які вільно володіють своєю професією і орієнтовані в суміжних галузях діяльності, здатних до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.

Звідси випливає завдання істотного поліпшення системи вищої освіти, якості підготовки фахівців. Все це викликає необхідність перегляду мети, змісту і технологій навчання, а, остаточно, самих уявлень про кваліфікованих працівників – випускників вищих навчальних закладів –   високоосвічених, компетентних, здатних приймати правильні обґрунтовані рішення в умовах, що постійно змінюються, які можуть знайти застосування своїм знанням та вмінням у різних сферах діяльності.

  Ідея інтегрованих занять не нова. Подання навчального матеріалу на основі взаємозв'язків явищ дійсності К.Д.Ушинський вважав важливою частиною загальної проблеми системності навчання: «Голова, наповнена уривчастими, непов’язаними знаннями, схожа на комору, в якій все в безладі, і де сам господар нічого не відшукає». В освіті інтеграція використовується досить давно, охоплює широкий спектр дисциплін від гуманітарних до технічних і застосовується від дошкільного навчання до вищих навчальних закладів. Для нинішньої вищої школи характерна наявність ряду невирішених проблем. Найважливіша з них – проблема інтегрованого навчання, що виявляється передусім у тому, що предметно-дисциплінарна підготовка студентів недостатньо відповідає необхідній орієнтації навчання на кінцеві результати. Як правило, кожен викладач навчає студентів своєму предмету ізольовано від інших дисциплін. Однак такий підхід в значній мірі перешкоджає комплексному застосуванню здобутих знань при вирішенні тих завдань, які постануть перед майбутнім фахівцем в його професійній діяльності.

Таким чином, у сучасних умовах професійна підготовка майбутнього фахівця вимагає певного перегляду структури наукового знання і розробки нових підходів до освіти і технології навчання. Інтегроване навчання представляється найбільш оптимальним і результативним, воно дозволяє вирішувати завдання цілісної професійної підготовки майбутніх фахівців шляхом створення інтегрованих курсів, що забезпечують органічне злиття змісту, методів і форм організації навчального процесу з метою підвищення його ефективності.

Навчальний процес повинен будуватися на інтегрованому підході в режимі розвиваючого навчання. Такий підхід може бути здійснений на основі інтеграції в навчанні – при переході від традиційних методик в освіті до технології, основу якої становить організація взаємодії викладача та студента, з одного боку, і профілюючих дисциплін – з іншого.

Впровадження інтегрованого навчання складається з трьох етапів. На першому аналізується матеріал, теми якого можуть вивчатися тільки в рамках базисної дисципліни. Другий етап присвячений матеріалу, який

виходить за рамки базисної дисципліни і містить теми, які можуть бути засвоєні при вивченні тих чи інших профілюючих дисциплін. Мета третього, ключового, етапу – формування цілісної структури професійної діяльності фахівців, оволодіння всім арсеналом професійних знань та умінь, виконання окремих функцій навчального процесу. При цьому на інтегрованих заняттях широко застосовуються комп'ютерні технології, що дозволяє підтримувати інтерес студентів до навчальної діяльності і здійснювати диференційований підхід до їх навчання.

Саме тому розглядається проведення інтегрованого заняття, присвяченого закріпленню знань в галузі бухгалтерського обліку та користування програмою “1С: Підприємство. Версія 7.7”.

Формування загальнонавчальних навичок (вміння дотримуватися інструкції викладача, самостійний вибір способу виконання завдань та ін); формування сприйняття комп'ютера як інструменту дослідної та навчальної діяльності; формування мотиваційної сфери; закріплення та поглиблення знань, умінь студентів з основних операцій формування власного капіталу, позикового капіталу, руху грошових коштів, ТМЦ в умовах використання комп’ютерної програми "1С:  Підприємство"; придбання необхідних навичок, щодо виконання типових професійних завдань, передбачених для фахівців, та формування у студентів вміння роботи з автоматизованими документами за діючими нормативними актами, інструкціями.

Практична реалізація методичних положень інтегрованого заняття з автоматизації господарських операцій з обліку грошових коштів, руху грошових коштів, ТМЦ з використанням комп'ютерної програми "1С: Підприємство". У комплексі інтегрованих занять вибудовуються завдання, принципи і методи, які реалізують смислові орієнтири, зв'язки, що задаються технологічними умовами, які визначають перехід пізнавального аналізу в стадію творчого процесу, що реалізується у професійній діяльності. Пропонуючи структуру інтегрованих занять в єдиному комплексі навчальних дисциплін, позначимо основні цілі та завдання цього комплексу:

- забезпечити глибоке теоретичне осмислення основ цілісної професійної діяльності фахівця;

сформувати вміння практичної реалізації основних теоретичних положень не за допомогою сліпого копіювання окремих догм і постулатів, а шляхом насичення цих положень конкретною специфікою в аспекті практичного застосування основ теорії;

- покращити професійну підготовку майбутніх фахівців завдяки інтеграції профілюючих дисциплін;

- полегшити необхідну спадкоємність у плані взаємодії в процесі навчання, що проходить за наступною схемою: викладач - студент - викладач;

- показати основний зміст і методику занять за допомогою організації взаємодії дисциплін;

- застосувати технологію підготовки спеціаліста на основі відображення цілісної професійної діяльності засобами інтегрованих занять.

Побудова інтегрованих занять спирається на ряд основних принципів.

Серед них виділяються такі:

- загальнопедагогічний (відображає зміст і структуру професійної підготовки, навчальні плани і програми);

- дидактичний (спрямований на зміну особливостей навчального процесу);

- управлінський (пов'язаний з виявленням особливостей керівництва навчальним процесом при вивченні міжпредметних дисциплін усіх циклів);

- методичний (уточнює методику проведення занять);

- технологічний (розглядає діяльність як засіб розвитку професійних здібностей і потреб).

Система методів, які застосовуються при впровадженні інтегрованих курсів, включає в себе такі методи, як монологічний, показовий, діалогічний, евристичний, дослідницький, алгоритмічний, програмований.

Програми інтегрованих занять реалізуються у формі лекцій, семінарських, лабораторних, практичних, оглядово-методичних занять зі студентами, а також у вигляді розробки навчальних, контролюючих програм та тестових завдань з різних тем навчальних дисциплін. Принципово важливо при цьому забезпечити органічний взаємозв'язок цих дисциплін при глибокому осмисленні основ цілісної професійної діяльності фахівця і вміння практично реалізувати основні теоретичні положення, що не дублюють їх, а насичують специфічною конкретикою. При здійсненні контролю використовуються тестові та проблемні завдання в аспекті інтеграції навчання студентів, творчі завдання, ділові ігри, навчальні та контролюючі програми, короткий кодовий конспект, який сприяє засвоєнню навчального матеріалу.

Як відомо, у структурі процесу навчання взаємодіють дві сторони - викладач і студент. Викладач виконує функцію навчаючого: викладає, пояснює начальний матеріал, керує пізнавальною діяльністю та фізичним розвитком студентів. Студентам відводиться виконання ролі тих, що навчаються, опановують те, чому вчить викладач.

Однак викладач може організувати роботу студентів так, що вони самі стають її активними учасниками. У процесі навчання, спілкуючись між собою, вони здатні навчати інших. При такій діяльної і продуктивній формі спілкування найкраще виявляються і реалізуються безпосередньо в життєвій практиці особистісні якості студентів, що  зумовлює усвідомлення і розуміння ними власної діяльності.

Таким чином, до структури процесу навчання входить і взаємонавчання. Воно стає складовою частиною, проміжною ланкою між наукою, яку здійснює викладач, і самонавчанням, де завдання придбання знань вирішують самі студенти в ролі тих, хто навчається.

З вищесказаного випливає, що для стійкого прояву інтегрованого підходу у заняттях необхідно робити студентів активними учасниками навчального процесу, застосовувати розвиваючі завдання, активні методи навчання, метод конкретних ситуацій, мозковий штурм, рольові ігри тощо. При цьому важливо пам'ятати, що обов'язковою ознакою занять

інтегрованого типу є, як уже зазначалося, висока ступінь інтеграції, злиття змісту, методів, засобів і способів діяльності.

Одним з практичних шляхів реалізації інтегрованого навчання може бути робота в мікрогрупах (по 2-5 чоловік) змінного складу, що сприяє апробації студентів в ролі викладача. Студент навчає своїх товаришів по групі, виступаючи одночасно в ролі того, хто навчає і кого навчають. При цьому з'являється можливість діагностувати рівень знань та умінь і здійснювати їх подальшу передачу своїм студентам, що навчаються. В кінці заняття студент, який проводить його, підсумовує виконання завдання, дає індивідуальну оцінку та методичні рекомендації кожному учаснику, виконана робота аналізується.

Рекомендується також, щоб на кожному занятті взаємодія викладача та студентів здійснювалася відповідно до педагогічної технології, що складається з системи проблемних ситуацій. Проблемна ситуація включає чотири послідовних такти: введення в проблему, робота в творчих групах, загальне обговорення, нова проблемна ситуація. Все це має вивчатися в технологічному блоці на інтегрованих заняттях.

Підготовка студентів здійснювалася відповідно до педагогічної технології, що складається з системи проблемних ситуацій. Проблемна ситуація включає чотири послідовних такти: введення в проблему, робота в творчих групах, загальне обговорення, нова проблемна ситуація. Все це має вивчатися в технологічному блоці на інтегрованих заняттях.

Зміст:

 1.  Передмова

3

 1.  План заняття

10

 1.  Структура заняття

12

 1.  Хід заняття

13

 1.  Додатки

22


План

проведення відкритого інтегрованого заняття

з дисципліни «Інформаційні системи та технології в обліку»

Дата проведення: 08.11.11      Група – БО – 33

ТЕМА: ВИКОНАННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ.

РОЗРАХУНКИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ.

Мета заняття:

Методична: вдосконалити методику проведення практичної роботи з використанням активних форм навчання у контексті технології проведення інтегрованих занять;

Дидактична: познайомитися із принципами оформлення касових документів у програмі “1С: Бухгалтерія”;

 •  удосконалити навички оформлення даних документів і формування касової книги,
 •  сформувати вміння практичної реалізації основних теоретичних положень не за допомогою сліпого копіювання окремих догм і постулатів, а шляхом насичення цих положень конкретною специфікою в аспекті практичного застосування основ теорії;
 •  - покращити професійну підготовку майбутніх фахівців завдяки інтеграції профілюючих дисциплін

Виховна: - виховувати розуміння неповторності кожної особистості, сприяти розумінню того, що кожна людина може впливати на своє майбутнє;

 •  формувати вміння застосовувати демократичні технології прийняття колективних рішень, враховуючи інтереси інших.

Очікуваний результат: звіт практичної роботи

Вид заняття: практичне, інтегроване

Форма і методи проведення: практичне заняття з використанням активних форм навчання(мозковий штурм),  

Міжпредметні зв’язки:

забезпечуючі: Бухгалтерський облік, Інформатика та комп’ютерна техніка.

забезпечувані: Інформаційні системи і технології в обліку

Методичне забезпечення заняття: методична розробка, інструкційно- технологічні картки до практичної роботи, електронна підтримка заняття.

Технічні засоби навчання: комп’ютери, які підключені до локальної мережі, комп’ютерна програма «1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерский учет для Украины»; інструкція з техніки безпеки; плазменна панель, стінна газета «Пишаємося своєю професією»

Використані джерела інформації:

1. Ушинский К. Д. Сочинения. – Т.3. – М.-Л., 1948.

2. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. – М., 1955.

3. Ганенкина Е. Н. Методические рекомендации к проведению интегрированных занятий со здоровье сберегающими технологиями. – М.,

2003.

4. Фомина Г. В., Волошина О. В., Пересветова Е. Г. О роли интегрированных занятий с применением компьютерных технологий в формировании учебных навыков и мотивации у дошкольников. – М., 2005.

5. Земцова Г.В. Интегрированный урок как средство развития творческого потенциала младших школьников // Фестиваль педагогических идей

«Открытый урок». 2004-2005 учебный год. - G\ index.htm –сайт ИД «Первое сентября»

6. Балагурова М.И. Интегрированные уроки как способ формирования

целостного восприятия мира // Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 2003-2004 учебный год. – G\ index.htm –сайт ИД «Первое сентября»

7. Климова. И. К. Профессиональное самоопределение студентов ССУЗ

сельскохозяйственного профиля: Дис.... канд. пед. наук: 13.00.01 Казань,

2004

8. Ю.М. Кузнецов. Информационно-технологические модели организации обучения на базе интегрированной управляемой среды // Телекоммуникации и информатизация образования, №2, 2006. - С. 86-89.

9. Гриншкун В.В. Информационное интегрирование - новая технология информатики. // Электронные образовательные издания и ресурсы. Теория и практика. Бюллетень центра информатики и информационных технологий в образовании ИСМО РАО. Вып. 1. / М.: ИСМО РАО, - 2006. С. 14-20.

10. Чистов Д.В., Таранов А.В., Заремба О.А., Заремба А.В.. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины: Учебное пособие – К.: Диасофт, 2002.

11. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. Посібник / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – 2-ге вид., зі змінами і доп. – Л.: Львівська політехніка, 2005.

376 с.

Структура заняття:

І Організаційний етап

5 хв

 1.  Привітання

2 хв

1.2. Ознайомлення з інструкцією з техніки безпеки

3 хв

ІІ Основна частина заняття:

13 хв

2.1. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

2 хв

2.2 Мотивація навчання.

1хв

2.3 Актуалізація опорних знань.

10хв

2.4 Виконання практичної роботи «Касові операції. Розрахунки з підзвітними особами»:

57хв

2.4.1. Вхідне тестування;

10 хв

        2.4.2. Робота з інтерактивним підручником.

9 хв

2.4.3. Виконання практичної роботи

28 хв

2.4.4. Підсумкове тестування

10 хв

ІІІ Заключна частина заняття

5 хв

3.1 Підсумки заняття.

2 хв

3.2 Мотивування оцінок;

2 хв

3.3 Домашнє завдання

1 хв


Хід заняття:

І Організаційний етап

 привітання студентів;

- перевірка відвідування заняття студентами групи;

- відповіді на запитання студентів.

- ознайомлення студентів з інструкцією з техніки безпеки під час роботи з комп’ютерами; 

ІІ Основна частина заняття:

 2.1. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів.

Викладач:  Сьогодні ми ставимо собі на меті познайомитися із принципами оформлення касових документів у програмі “1С: Бухгалтерія”, навчитися оформляти дані документи й формувати касову книгу. Тому перед нами стоять такі завдання:

 •  Повторити матеріал курсу “ Бухгалтерського обліку” з теми “Облік операцій по касі”, необхідний для виконання практичної роботи з нашої теми.
 •  Познайомитися з видами касових документів, правилами їх оформлення прийнятими в програмі “1С: Бухгалтерія”
 •  У ході нашої роботи ми повинні навчитися: відкривати форми Прибуткового касового ордера, Видаткового касового ордера, вводити необхідну інформацію; проводити документи й наприкінці роботи сформувати касову книгу за допомогою меню й вивести документи на друк.

2.2 Мотивація навчання.

Викладач звертає увагу на те, що для вивчення теми заняття та досягнення мети, необхідно бути впевненим, що студенти мають ґрунтовні знання з таких аспектів як робота в середовищі«1С:Предприятие 7.7. Бухгалтерський облік для України», облік касових операцій; облік грошових коштів; види касових документів, правила їх оформлення, прийняті в програмі “1С: Бухгалтерія” та формування вмінь та навичок їх практичного застосування.

2.3 Актуалізація опорних знань.

Викладач використовує технологію Мікрофон. Метод "мікрофон" надасть можливість кожному й кожній сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію.

Правила проведення:  

Викладач говорить студентам: „уявіть, що у вас в руках мікрофон і вам потрібно висловити думку”.   

Говорить тільки той або та, у кого "уявний" мікрофон;

Подані відповіді не коментуються і не оцінюються.

Викладач:

1) Назвіть рахунки бухгалтерського обліку застосовувані для обліку касових операцій?

Можлива відповідь:

Розрахунки з дебіторами і кредиторами - фізичними особами ведуться, як правило, у готівковій формі через касу.

Готівку  зберігають  у  касі  підприємства  і  враховують  на  активному рахунку   301   «Каса   в   національній   валюті».   Прихід   грошей   до   каси відображають за дебетом рахунку 301, видаток - за кредитом. Одержання грошових коштів з банку до каси кредитує розрахунковий рахунок і дебетує касу. Одержання грошових коштів підзвітними особами кредитує рахунок 301 і дебетує рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами». Тим самим створюється дебіторська заборгованість, яку відображають на рахунку 372. Для обліку розрахунків з підзвітними особами необхідно організувати ведення аналітичного обліку в розрізі підзвітних осіб - співробітників підприємства.

Крім того, в обов'язки касира входить ведення касової книги встановленого зразка.

Для формування звіту з касових операцій призначений звіт «Касова книга».  Даний  звіт  формується  на  підставі  проводок  у  кореспонденції  з рахунком 30 «Каса». У формі запиту параметрів звіту можна визначити форму останнього аркуша касової книги: чи буде це звичайний аркуш, останній аркуш у місяці або в році.

Викладач:

2) Якщо необхідно уточнити номер рахунку або субрахунку, як у програмі “1С: Бухгалтерія” можна знайти потрібну інформацію?

Відповідь: У програмі є план рахунків, який можна викликати з меню Операції  або натиснути кнопку на панелі інструментів

Вивід информації на екран та екрани дисплеїв компютерів:


Викладач:

3) Якими документами оформляється прихід  грошей у касу?

Відповідь: ПКО

Викладач:

4) Якими документами оформляється списання грошей з каси?

Відповідь: ВКО

Викладач:

5) Як створити новий документ у програмі “1С: Бухгалтерія”

Відповідь: Відкрити форму документа за допомогою меню Документи або введення нового документа в Журналі операцій або введення нового запису в Журналі Каса

Викладач:

6) Як провести документ?

Відповідь: Нажати кнопку ОК в електронній формі документа

Викладач:

7) Як складається звіт по касі, якщо облік ведеться на паперових носіях?

Відповідь: Щодня касиром організації складається звіт касира у двох екземплярах (перші екземпляри підшиваються в касовій книзі, інші служать звітом касира), у звіті вказується початкове сальдо, усі операції по приходу й списанню коштів протягом дня із вказівкою первинних документів (ПКО, ВКО) рахунки, що листуються. Звіт підписується касиром і бухгалтером.

Викладач:

8) У яких регістрах обліку будуть записані створені документи?

Відповідь: У Журналі операцій, Журналі загальному, Журналі проведень і Спеціалізованому журналі Каса.

2.4 Виконання практичної роботи «Касові операції. Розрахунки з підзвітними особами. 

2.4.1. Вхідне тестування:

Перед початком практичної роботи доречно провести вхідне тестування (Додаток1), з метою контролю залишкових знань з дисципліни «Бухгалтерського облік» з теми “Облік операцій по касі”, таким чином відбувається інтеграція дисциплін. Тестування проводиться за допомогою локальної мережі On Line. Така організація контролю знань допомагає студентам швидко виконати завдання, в той час як викладач може спостерігати за виконанням тестів на будь-якому етапі,   бачити результативність на екрані головного компютера, коментувати, тобто відбувається взаємодія студента і викладача.

Вхідне тестування. 

4.2. Робота з інтерактивним підручником

Перед виконанням практичного завдання викладач пропонує переглянути фрагмент інтерактивного підручника:

001. Документ Видатковий касовий ордер. Оформлення видаткового касового ордера

002. Документ видатковий касовий ордер. Заповнення реквізитів.

2.4.3. Порядок виконання практичної роботи (Додаток А)

Викладач:

А тепер звернемося до програми “1С: Бухгалтерія”, яка дозволяє автоматизувати ведення бухгалтерського обліку й зокрема касових операцій,  суттєво полегшити й оптимізувати працю бухгалтера. Завантажте, будь ласка, кожний свою базу даних у монопольному режимі. Отже, почнемо виконувати завдання.

Завдання дане у вигляді стандартних бухгалтерських завдань, що описують операції вступу коштів у касу й списання грошей з каси.

Ознайомтеся, будь ласка, із завданням протягом декількох хвилин (один зі студентів читає завдання вголос) і дайте відповіді на  наступні питання:

1. З яких етапів полягає практичне завдання?

 (Відповідь: Необхідно оформити вступ грошей двома ПКО. Далі оформити ВКО. Сформувати касову книгу.)

2. Який порядок дій у програмі “1С: Бухгалтерія” при створенні нового документа?

(Відповідь: Меню документи або Відкрити журнал операцій – Уведення нового документа або відкрити спеціалізований журнал – Уведення нового запису)

3. Який спосіб створення документа пропонується в завданні?

(Відповідь: Меню документи – Прибутковий (видатковий) касовий ордер)

Отже, вам необхідно оформити три касові документи, ввести необхідну інформацію у відповідні поля даних документів або здійснювати вибір з довідників, провести документи. Будьте уважні при заповненні документів: від того як правильно ви їх заповните чи ні, залежить, буде документ мати юридичну чинність чи ні. Далі потрібно сформувати касову книгу за поточний день за допомогою меню Звіти. Переглянути друковані форми всіх документів, виконуйте роботу.

Аналіз виконання практичної роботи поводиться за допомогою бесіди. Перевірка (Порівняння зі зразком звіту касира)

Викладач:

1. Які документи ми навчилися оформляти? Як створити в програмі “1С: Бухгалтерія” новий ПКО (РКО)?

Відкрийте, будь ласка, форму першого ПКО, подивіться уважно, які реквізити повинен мати касовий документ?

(Дата, номер, від кого прийняті або кому видані кошти, підстава вступу або видачі грошей, сума)

2. Як в “1С” привласнюється номер і дата документа?

(Відповідь: Автоматично встановлюється  відповідно до існуючої нумерації й робочої дати,  заданій у Параметрах)  

3. Чи можливо змінити ці реквізити?

(Відповідь: Так, вручну можливо поміняти дату й номер документа).

4. Як змінити дату проведеного документа?

(Відповідь: Меню Дії – Документ – Зробити непроведеним)

5. Який порядок складання касової книги в програмі “1С: Бухгалтерія”?

(Відповідь: Меню Звіти – Касова книга – указати період, за який складається звіт - команда сформувати)

6. У яких журналах реєструються касові документи?

(Відповідь: Перевірити Журнали операцій, загальний, проведень, журнал Каса, переконатися в тому, що документи зареєстровані)

7. Як вивести документи на ДРУК?

(Відповідь: Файл – Печать, попередньо встановити в параметрах печатки – по ширині аркуша)

2.4.4. Підсумкове тестування

Викладач:

Ви успішно впоралися з навчальним завданням, і вам пропонується перевірочна робота на оцінку. Робота являє собою аналогічне бухгалтерське завдання з теми “Облік касових операцій”. Час для виконання роботи – 15 хв. Наприкінці роботи вивести документи на друкування и здати викладачу на перевірку. В друкованій формі документа в лівому верхньому  вуглі аркуша вказати своє прізвище. (Роздати індивідуальні картки із завданням)

ІІІ Заключна частина заняття

3.1 Підсумки заняття.

Викладач:

Отже, наше заняття підійшло до кінця. Давайте ще раз повторимо:

Питання для перевірки набутих знань:

 •  Які операції називаються касовими?
 •  Як оформляються касові операції в програмі “1С: Бухгалтерія”?
 •  Які способи створення документів ви знаєте в програмі “1С: Бухгалтерія”?
 •  У яких журналах реєструються касові документи в програмі “1С: Бухгалтерія”?
 •  Як оформляється касова книга в програмі “1С: Бухгалтерія”?
 •  Як вивести документи на печатку?

3.2 Мотивування оцінок:

На сьогоднішньому занятті добре попрацювали такі студенти:

Вони давали гарні повні відповіді на запитання й успішно впоралися із практичним завданням. Іншим студентам я оголошу оцінки на наступному занятті після перевірки самостійних робіт.

3. 3 Домашнє завдання:

Підготувати теоретичний матеріал за темою “Облік касових операцій у програмі “1С: Бухгалтерія”. Повторити матеріал курсу бухгалтерського обліку за  темою “Облік операцій з підзвітними особами”

Додаток А


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19700. Творческий путь Достоевского. Поэтика романов 33.5 KB
  Творческий путь Достоевского. Поэтика романов. Достоевский учился в Инженерном училище. Там Достоевский начал писать трагедии от которых сохранились только названия: Борис Годунов и Мария Стюарт. Настоящий дебют в литературе повесть в письмах иногда называет
19701. Преступление и наказание 35 KB
  Преступление и наказание Достоевский анализирует больную психику описывает людей в состоянии нравственной и умственной одержимости. Герои переживают внутреннюю катастрофу. Психологизм скрытый и явный: внутренний монолог перетекающий в своеобразный внутре
19702. Ф.М. Достоевский «Идиот» 32.5 KB
  Ф.М. Достоевский Идиот Позиция Достоевского в общественной борьбе его эпохи чрезвычайно сложна противоречива трагична. Писателю нестерпимо больно за человека за его искалеченную жизнь поруганное достоинство и он страстно ищет выход из царства зла и насилия в ми...
19703. Роман Достоевского «Бесы», его проблематика и поэтика. «Бесы» как роман-предупреждение 49 KB
  Роман Достоевского Бесы его проблематика и поэтика. Бесы как романпредупреждение. Начиная работу над Бесами 18701871 Д. намеревался создать полит.памфлет обращенный против западников и нигилистов. Несостоятельность их теоретической программы гибельность практ
19704. «Братья Карамазовы»: проблема замысла, место глав «Бунт» и «Великий Инквизитор» в романе 33 KB
  Братья Карамазовы: проблема замысла место глав Бунт и Великий Инквизитор в романе. В романе мы видим целую галерею образов. Отец и сыновьяэто разные стороны русского характера. Фёдор Павлович отец братьев Карамазовых. Это человек прошлого бывший крепостник о
19705. Творческий путь Толстого 40 KB
  Творческий путь Толстого Толстой происходил из знатной дворянской семьи. Толстой родился в родовом имении Ясная Поляна в Тульской губернии. в 1844 г. поступил в Казанский университет где учился сначала на восточном факультете затем на юридическом. В студенческие годы
19706. Поэтика ранних произведений Толстого 33.5 KB
  Поэтика ранних произведений Толстого. Как и все произведения Л.Н.Толстого трилогия Детство. Отрочество. Юность явилась по сути воплощением большого количества замыслов и начинаний. В ходе работы над произведением писатель тщательно оттачивал каждую фразу каждую ...
19707. «Анна Каренина»: источники замысла, поэтика, проблематика. Новые черты в художественном мире Толстого 39 KB
  Анна Каренина: источники замысла поэтика проблематика. Новые черты в художественном мире Толстого. После окончания работы над романом Война и мир Лев Николаевич увлекся проблемами семьи и брака. Окружающая его действительность давала много материала о семейно...
19708. Толстовство 30 KB
  Толстовство Толстовство группа синкретических сект христианского происхождения. Зародилась в конце 80х годов XIX в. в русской крестьянской среде под влиянием идей духоборчества и учений Л. Н. Толстого. Окончательно сформировалась в начале XX в. Толстовство возникло в Р