55633

РІДНА МОВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ К.Д.УШИНСЬКОГО І В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Ушинський надавав питанням вивчення рідної мови розвитку в дітей природженої здібності яку називають даром слова. Навчати дітей рідної мови радив на кращих зразках народної творчості билинах піснях казках...

Украинкский

2014-03-27

95.5 KB

1 чел.

PAGE  3

РІДНА МОВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ К.Д.УШИНСЬКОГО

І В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Дацюк Н.В., учитель української мови та літератури

Шосткинської гімназії

Формуючи національно свідому, духовно  багату особистість, учитель-словесник шукає ідей, зразків, на які має орієнтувати українську молодь. Аби закласти в серце дитини найвищі моральні цінності, навчити її шанувати слово, любити ближнього, цінувати й оберігати рідну країну, учитель має творчо осмислити нагромаджуваний віками історичний, культурний, мистецький, науковий досвід рідного народу, насамперед усвідомити роль чільників національно-культурного руху.

Важливим етапом у розвитку вітчизняної педагогіки, теорії і практики стала діяльність українсько-російського вченого Костянтина Дмитровича Ушинського.

Видатний педагог залишив чималу педагогічну спадщину: «Людина як предмет виховання», «Про користь педагогічної літератури», «Про народність у громадському вихованні», «Про елементи школи», «Проект учительської семінарії», «Праця в її психічному і виховному значенні», «Дитячий світ», «Рідне слово» та інші праці.

Однією з основних ідей, які пропагував К. Ушинський, є ідея народності у вихованні. У статті «Про народність у суспільному вихованні» він дав високу оцінку всім народам Росії, народність вважав основою виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, любові до батьківщини та свого народу. Народ, на його думку, — джерело всіх надбань матеріальної та духовної культури, тому треба вивчати історію, географію, економіку, мову, літературу, мистецтво та інші науки. Народна творчість, поезія, пісні, музика, образотворче мистецтво — джерело культури народу. Однією з ознак народності є мова, найкращий виразник духовної культури кожного народу. У статті «Рідне слово» К. Ушинський писав, що мова народу — кращий, ніколи нев'янучий цвіт усього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії. У мові одухотворяється весь народ і вся його батьківщина.

Особливого значення К. Ушинський надавав питанням вивчення рідної мови, розвитку в дітей природженої здібності, яку називають даром слова. Для його формування пропонував використовувати усні й письмові вправи, поступово ускладнюючи їх. Навчати дітей рідної мови радив на кращих зразках народної творчості (билинах, піснях, казках, прислів'ях, загадках та ін.), а також кращих творах письменників.

Рідне слово, за К.Д.Ушинським, правдиво і глибоко висловлює національну самобутність народу, його думки, його надії, його права на самостійне існування. У методичній системі К.Д.Ушинського важливе місце посідає вчення про рідну мову як основне підґрунтя навчання і виховання. Методист неодноразово підкреслює виняткове навчальне і виховне значення рідної мови, народного наставника. «Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і народ. І нема насильства нестерпнішого, як те, що хоче відірвати в народу спадщину, створену незчисленними поколіннями його віджилих предків

К.Д.Ушинський виділив дві мети навчання рідної мови. Перша мета, формальна, складається з розвитку розумових здібностей учня, його пильності, пам’яті, уяви, фантазії і розуму. Друга мета шкільного навчання реальна і полягає в розумному доборі предметів для спостережень і міркувань. На думку методиста, перед учителем стоїть три основних завдання при навчанні рідної мови: розвиток “дару слова”, прищеплення навичок володіння усною і писемною мовою, вивчення граматичної будови рідної мови.

У безпосередньому зв’язку з принципами навчання рідної мови К.Д.Ушинський розробив систему методів і прийомів викладання рідної мови. Для цієї мети методист пропонує такі види сумісних занять: бесіда, читання,  вивчення напам’ять, вивчення граматики. Прийом порівняння розглядається вченим як основа будь-якого мислення і засіб виявлення всіх ознак предмета.

Розвитку зв’язного мовлення або дару мовлення, як зазначає у своїх працях учений, надається значна увага. У зв’язку з розвитком мовлення розглядається методистом і проблема наочного навчання. К.Д.Ушинський вважав, що для розвитку зв’язного мовлення учнів необхідні самостійність мовленнєвої практики школярів і систематичність вправ. Розвиток зв’язного мовлення, за К.Д.Ушинським, повинен бути і усним, і письмовим. Саме тому в методичних зібраннях ученого ми бачимо продуману і логічну систему усних і письмових вправ із розвитку зв’язного мовлення і правопису.

На думку методиста, не можна навчити учня літературної мови без граматичних знань, тому навчання морфології повинно проводитися на синтаксичній основі. Цінними, на наш погляд, є думки К.Д.Ушинського щодо розвитку навичок грамотного письма. Серед методичних рекомендацій заслуговують на увагу думки про важливість і необхідність граматичних занять у школі. У працях ученого подаються і вправи, що можуть сприяти формуванню орфографічних і пунктуаційних навичок.

Отже, методичні погляди К.Д.Ушинського являють собою логічну і струнку систему вивчення рідної мови.

Основна мета вивчення рідної мови в загальноосвітніх навчальних закладах України на сучасному етапі полягає у формуванні національно свідомої, духовно багатої, мовної особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися засобами рідної мови. Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання української мови є:

  •  виховання потреби у вивченні рідної мови,
  •  формування духовного світу учнів цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдских ціннісних орієнтирів шляхом прилучення через мову до культурних надбань рідного народу й людства,
  •  вироблення в школярів умінь і навичок користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях з дотриманням українського мовленнєвого етикету,
  •    засвоєння  учнями   базових   орфоепічних,   граматичних,  лексичних,   правописних, стилістичних умінь і навичок. Велике значення в навчально-виховному процесі на уроках рідної мови мають мовленнєві взірці, тобто   система текстів і усних висловлювань, зміст яких представляє національну культуру українського народу.

Відповідно до соціокультурної змістової лінії, яка передбачає тематику текстів про рідну мову, про роль видатних діячів української історії та національної культури, учитель може використовувати тексти творів видатного педагога К.Д. Ушинського.

Так, вивчаючи в11класі вступну тему «Роль мови у формуванні й самовираженні особистості» учитель може використати матеріали статті Ушинського «Рідне слово». Учням пропонується зробити тематичні виписки на тему уроку.

 «Мова народу - кращий цвіт усього його духовного життя, яке починається далеко за межами історії, цей світ ніколи не в'яне й вічно знову розпускається.»

Твори ,т.1, стор.269

«Саме вивчення рідної мови є найкращим і найпрямішим шляхом до самопізнання людини».

Твори , т. 6, стор.377,

«Не вміти добре висловлювати свої думки - недолік, але не мати самостійних думок - ще значно більший; самостійні ж думки випливають тільки з тих знань, що їх здобувають самостійно.»

Твори ,т.6, стор.376

«...Рідне слово є основою всякого розумового розвитку й скарбницею всіх знань:  з нього починається всяке розуміння,  через нього проходить і до нього повертається.»

 Твори ,т.2, стор. 67

Опрацьовуючи в 9класі тему «Синтаксис складного речення», учитель соціокультурною змістовою лінією може обрати тему «Рідна мова». Із статей Ушинського можна взяти приклади складних синтаксичних конструкцій.

1. У мові одухотворяється весь народ і вся його батьківщина; в ній творчо силою народного духу втілюється в думку, в картинку і звук небо вітчизни, її повітря, її фізичні явища, її клімат, її поля, гори й долини, її ліси й ріки, її бурі і грози - весь той глибокий, повний думки й почуття, голос рідної природи, яки лунає так гучно в любові людини до її іноді суворої батьківщини, який відбивається так виразно в рідній пісні, в рідних мелодіях, в устах народних поетів.

  1.  Покоління народу проходять одне за одним, але результати життя кожного покоління залишаються в мові - у спадщину потомкам.
  2.  У скарбницю рідного слова одно покоління за другим складає плоди глибоких сердечних рухів плоди історичних подій, вірування, погляди, сліди пережитого горя і пережитого радості, - одним словом, весь слід свого духовного життя народ дбайливо зберігає в народному слові.

Завдання. Підкреслити синтаксичні центри, накреслити схеми речень.

Для пунктуаційного аналізу тексту в 11 класі рекомендуємо взяти уривок із статті Ушинського про роль рідного слова у формуванні особистості.

«Будучи таким чином найповнішим і найпевнішим літописом усього духовного багатовікового життя народу мова в той же час є найбільшим народним наставником який навчав народ тоді коли ще не було ні книг ні шкіл і продовжує навчати його до кінця народної історії Засвоюючи рідну мову легко й без великих зусть кожне нове покоління в той же час засвоює плоди думки і почуття тисячі поколінь що передували йому й давно вже зотліли в рідній землі або жили можливо не на берегах Рейну і Дніпра а де-небудь біля підніжжя

Знайомлячи восьмикласників з основними функціями мови, рекомендуємо розкрити зміст вислову Костянтина Ушинського

«Мова є найважливіший, найбагатший і найміцніший зв'язок, що з'єднує віджилі, нинішні та майбутні покоління народу в одне велике, історичне живе ціле.»

Педагогічну спадщину К.Ушинського можна використовувати й на уроках української літератури. Під час вивчення теми «Трискладові віршові розміри» рекомендуємо для аналізу вірш, написаний педагогом під час перебування у Швейцарії. Тема поезії - туга ліричного героя за рідним краєм. Тут же звертаємо увагу учнів на те, що, можливо, вірш написаний саме про наш край.

Мандрівець невільний у теплому краю

Я згадую землю холодну свою,

її глибочезні холодні сніги,

її неосяжні ліси.

Прекрасне тут море і гори чудесні,

І світло прегарне в склепінні небеснім,

Природа - аж серце співа.

Та стогне і тужить душа степова.

Аналізуючи ліричний твір,учні визначають художньо-виражальні засоби: епітети - «холодну землю», «глибочезні холодні сніги», «неосяжні ліси», «гори чудесні», «прекрасне море»; метафори - «серце співа», «стогне і тужить душа».

Строфа - чотиривірш, Римування - суміжне,

Рима - чоловіча й жіноча

Віршовий розмір - чотиристопний амфібрахій.

 

У системі дидактичних поглядів Ушинського важливе місце займає проблема підручника. Хороший підручник називав фундаментом хорошого навчання. Підручники повинні відповідати виховним, освітнім і розвиваючим цілям навчання, основним дидактичним принципам і правилам. Проблема підручників є актуальною й сьогодні. Але на сторінках кожного з них ми зустрічаємо вислови про мову К. Ушинського.

Не прагнучи висвітлити в межах одного виступу актуальність розглянутої сьогодні проблеми, я познайомила вас із шляхами використання спадщини Ушинського на уроках рідної словесності.

За словами Ушинського, педагогіка не досліджує минулого чи теперішнього, а має на меті створення нового, чого ще не було. У цьому відношенні Костянтин Дмитрович називає педагогіку найвищим мистецтвом. Вона задовольняє найвищу із потреб людини - удосконалення людської природи: "Вихователь - є художник, вихованець - художній твір; школа - майстерня, де з грубого куска мармуру виникає подібність божества".


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74479. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 70 KB
  Выбор стратегии предприятия Стратегическое планирование задает перспективные направления развития предприятия определяет основные виды его деятельности позволяет увязать в единую систему маркетинговую проектную производственную и финансовую деятельность. Стратегический план обеспечивает адаптацию предприятия к внешней среде к распределению ресурсов и внутреннюю координацию деятельности с целью выявления сильных и слабых сторон. Стратегический план на крупных предприятиях как правило долгосрочный. Но временной период стратегического...
74480. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 166 KB
  Планирование производства продукции работ и услуг должно удовлетворять на всех действующих предприятиях конкретные потребности покупателей заказчиков или потребителей и быть тесно связанным с разрабатываемой общей стратегией развития предприятия проведением маркетинговых исследований проектированием конкурентоспособной продукции организацией ее производства и реализации а также с выполнением других функций и видов внутрихозяйственной деятельности. В годовом плане производства каждого...
74481. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 149.5 KB
  Планирование технического развития производства состоит из комплекса технических организационных планово-экономических и социальных мероприятий направленных на повышение технического уровня производства увеличение выпуска высококачественной продукции роста производительности труда улучшение использования основных фондов производственных мощностей материальных и трудовых ресурсов совершенствование внутризаводской системы управления планирования экономического стимулирования улучшение...
74482. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 98 KB
  Любое предприятие планируя величину прибыли должно взвешивать выгоды от приобретения каждой дополнительной единицы ресурсов позволяющей ему производить и продавать больше продукции. Предприятие принимает решение о приобретении дополнительных ресурсов на основе сравнения получаемого или планируемого предельного дохода от применения этого ресурса с его предельными издержками. Перспективное планирование потребности различных ресурсов на каждом предприятии должно ориентироваться на удовлетворение имеющегося спроса на продукцию и...
74483. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 138.5 KB
  Основой составления плана по труду является учет всех ресурсов и факторов роста производительности труда определение оптимальной численности и структуры персонала обоснованный расчет фонда заработной платы. Исходными данными для разработки плана являются: Задания по росту производительности труда по численности работающих задание по сокращению ручного труда фонд заработной платы и норматив заработной платы на один рубль продукции.
74484. ПЛАНИРОВАНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕН 120 KB
  Производственные издержки являются основой себестоимости продукции. Чтобы определить общие издержки производства различных видов продукции необходимо знать суммарные затраты ресурсов и объем выпуска товаров. Постоянными принято называть такие издержки величина которых не изменяется в зависимости от объема выпуска продукции арендная плата расходы на освещение отопление оплата административноуправленческого персонала и т. Переменными считаются такие издержки величина которых меняется в зависимости от объема выпуска продукции сырье...
74485. Финансовое планирование. Формирование и распределение прибыли на предприятии 159.5 KB
  Планирование финансовой деятельности предприятия тесно связано с конечными результатами производства важнейшим из которых в условиях рыночных отношений является общая прибыль или совокупный доход что требует усиления роли финансов в достижении этих показателей. Доход предприятия или прибыль является в условиях рынка основой самофинансирования всех видов производственнохозяйственной деятельности и социальнотрудовых отношений персонала. Валовая прибыль определяет величину общего совокупного дохода предприятия без...
74486. ТЕХНИКА ПЕРЕГОВОРНЫХ ПРОЦЕССОВ 72.5 KB
  При проведении переговоров важно понимать общие закономерности делового общения что позволит анализировать ситуацию учитывать интересы партнера говорить на общем языке. В процессе переговоров можно выделить три основные стадии: подготовка к переговорам; процесс их ведения; анализ результатов переговоров и выполнение достигнутых договоренностей. Основные этапы переговоров способы подачи позиции Исходный пункт любых управленческих действий это определение цели. Ошибается тот кто в качестве цели переговоров ставит безоговорочное...
74487. Особенности делового общения: деловая беседа, деловые переговоры, деловые совещания, деловые дискуссии 66 KB
  Структура деловой беседы: подготовка к деловой беседе; установление места и времени проведения встречи; начало беседы: вступление в контакт; постановка проблемы и передача информации информирование партнёров; аргументирование выдвигаемых положений; опровержение доводов собеседника; анализ альтернатив поиск оптимального или компромиссного варианта либо конфронтация участников; принятие решения; фиксация договорённостей; завершение беседы; анализ результатов беседы своей тактики общения. является трудным и ответственным делом...