55686

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ «ЛІТНЯ ШКОЛА»

Другое

Педагогика и дидактика

Серед основних завдань Національної стратегії розвитку освіти зазначене «забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу НВП».

Украинкский

2014-03-27

629 KB

4 чел.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

«ЛІТНЯ ШКОЛА»

Розробник:

Целиковська Ірина Володимирівна,

заступник директора з навчально-виховної роботи

Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3

з поглибленим вивченням окремих предметів

Маріупольської міської ради Донецької області

м. Маріуполь, 2013

ЗМІСТ

 1.  Пояснювальна записка до Педагогічної технології «Літня школа»
 2.  Суть Педагогічної технології «Літня школа»
 3.  Мета Педагогічної технології «Літня школа»
 4.  Завдання Педагогічної технології «Літня школа»
 5.  Зміст Педагогічної технології «Літня школа»
 6.  Паспорт Проекту «Літня школа»
 7.  Проект «Літня школа»
 8.  Додатки

Додаток 1. Паспорт Педагогічної технології «Літня школа»

Додаток 2. Зміст етапів Технології «Літня Школа»

Додаток 3. Модель Літньої школи «Перспектива»

Додаток 4. Навчальний план Літньої Школи «Перспектива»

Додаток 5.Персоніфікована Освітня Модель Навчання в Літній Школі «Перспектива»»

Додаток 6. Персоніфіковані Освітні Моделі Навчання учнів Літньої Школи «Перспектива»»

Додаток 7. Таблиця «Освітній зміст Індивідуального Освітнього Маршруту учня Літньої Школи «Перспектива»»

Додаток 8. Індивідуальні Освітні Маршрути учня Літньої Школи «Перспектива»

Додаток 9. Модель «Освітній зміст Літньої Школи «Перспектива»»

Додаток 10. Модель «Управління проектуванням Літньої школа «Перспектива»

Додаток 11. Модель «Управління функціонуванням та розвитком Літньої школа «Перспектива»»

Додаток 12. Положення про Літню Школу «Перспектива»

Додаток 13. Сертифікат про проходження навчання в Літній Школі «Перспектива»

Додаток 14. Сертифікат про викладання в Літній Школі «Перспектива»

Література

Перелік скорочень

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Серед основних завдань Національної стратегії розвитку освіти зазначене «забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, створення сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу НВП». В цьому контексті актуалізується розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов  для її розвитку, соціалізації та подальшого професійного зростання.  Протягом останніх років забезпечення якісними, доступними освітніми послугами школярів,  задоволення їх освітніх та особистісних потреб є пріоритетним напрямком діяльності закладу,проте, невирішеними залишаються проблеми: 1) дієвої системи соціально-педагогічного та психолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини в відкритому освітньому просторі школи; 2) професійно-особистісної та дидактико-технологічної готовності наставника до роботи з обдарованими дітьми за персоніфікованими розвивальними освітніми моделями; 3) недостатня розробленість впровадження Персоніфікованих Освітніх Моделей та Індивідуальних Освітніх Маршрутів учнів; 4) недостатня розробленість впровадження нелінійних форм навчання; 5) недостатня розробленість технології проектування Літньої Школи для обдарованих та талановитих школярів.

       Технологія «Літня школа» (Додаток 1) спрямована на вдосконалення якісного освітнього простору закладу, який: 1) створює і відтворює умови для соціалізації, саморозвитку, самопізнання, самопроектування навчальної, творчої діяльності обдарованих та талановитих дітей; 2) визнає право дитини на якісну, доступну, варіативну, неперервну освіту; вільний вибір вчителя, змісту освіти, рівня вивчення дисципліни, індивідуального освітнього маршруту, професійне самовизначення відповідно до своїх потреб, побажань, здібностей і талантів в рамках проходження навчальної практики; 4) створює дидактико-технологічний простір творення педагогами навчально-методичного забезпечення, спроектованого за потребами та запитами учнів.

 CУТЬ ТЕХНОЛОГІЇ: технологія зорієнтована на задоволення освітніх та особистісних потреб суб’єктів навчального процесу через залучення учнів до когнітивно-діяльнісної, ціннісно-смислової, творчо-перетворювальної та дієво-практичної, а вчителів до проектно-впроваджувальної діяльності в збагаченому освітньому просторі Літньої школи інноваційного загальноосвітнього закладу.

МЕТА: формування й удосконалення системи виявлення, підтримки й розвитку обдарованих та талановитих дітей, їх самореалізації й професійного самовизначення відповідно до здібностей та вподобань на основі персоніфікованих моделей соціально-педагогічного та психолого-педагогічного супроводу в рамках проведення Літньої школи (ЛШ).

ЗАВДАННЯ: 1) створення збагаченого освітнього простору через використання кадрового, матеріально-технічного ресурсів соціальних партнерів, ресурсів Інтернет, тощо; 2) формування дослідницької інфраструктури закладу через залучення педагогів до інноваційної діяльності, розробку та впровадження локальних актів, що регламентують діяльність ЛШ, ефективних та оптимальних технологій навчання, виховання та розвитку школярів; 3) активне залучення обдарованої та талановитої молоді до науково-дослідницької,експериментальної, творчої діяльності в когнітивно-діяльнісному, ціннісно-смисловому, творчо-перетворювальному та дієво-практичному  просторах закладу; 4) забезпечення варіативності змісту якісної освіти, його глибока індивідуалізація та диференціація на засадах персоніфікованих моделей навчання, індивідуальних освітніх маршрутів та програм; 5) розробка дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників, пропагування інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських досягнень учнів у форматах неперервної освіти «школа-соціальні партнери», «школа-базова-індивідуальна освіта».

ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ: ЛШ як альтернативна форма організації навчальної практики  має наступні особливості. 1. ЛШ – гнучка унікальна освітня система, яка ураховує широкий діапазон індивідуальних потреб, запитів, нахилів і можливостей учнів через розширення змісту, видів, форм і технологій навчання. Функціонує та розвивається в особистісно-орієнтованій дидактичній моделі навчання; базується: 1) на принципах неперервності освіти, суб’єкт-суб’єктної взаємодії, єдності освітнього простору, орієнтації на особистісне зростання суб’єктів, особистісного самовизначення, активності та внутрішньої вмотивованості суб’єктів, технологізації;    2) на ідеях    свободи вибору, рефлексії, продуктивного та кооперативного навчання. Створюється на засадах: 1) комплексної системної діагностики  запитів, мотивів, нахилів, здібностей, можливостей  учнів; 2) аналізу ступеню реалізованості учнів в конкурсах та змаганнях різних форматів; рівня інноваційного потенціалу педагогів; рівня розвитку підсистем закладу.

2. Принципами управління є гуманізація, демократизація, інноваційність, єдність державних та внутрішньошкільних механізмів управління, оптимального співвідношення горизонтальних та вертикальних зв’язків, індивідуальної та колективної рефлексії, самоорганізації та саморегулювання. Суб’єктами управління є: експертний центр МНМЦ, Рада ЛШ, Проектна група, аналітико-моніторинговий центр, методично-консалтинговий центр, адміністративна рада, психологічна служба.  Інструментом управління є проект «Літня школа» (із підпроектами «Нормативно-правове забезпечення», «Навчально-методичне забезпечення», «Кадрове забезпечення», «Матеріально-технічне забезпечення», і т. ін.), який функціонує на засадах каскадного підходу за векторами: «створення», «збереження», «зміцнення».  Технологія реалізується за наступними етапами: діагностико-прогностичний, концептуально-моделюючий, проектний, практичний, постпроектний (рефлексивно-корегуючий), ретрансляції досвіду (Додаток 2).

3. Якість системи забезпечується реалізацією управлінського циклу модулів (діагностико-прогностичного, проектного забезпечення, експертного моніторингу, психологічного супроводу). Як відкрита підсистема ЛШ співпрацює з соціальними партнерами (ВИШами – ПДТУ, МДУ, Краєзнавчим музеєм, і т. ін.), широко використовує потенціал медійної освіти, що забезпечує збагачений освітній простір для продуктивної діяльності суб’єктів взаємодії (Додаток 3).

4. Повноцінність навчання в ЛШ забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної складових Навчального плану ЛШ (Додаток 4) через освітні галузі «Мови і літератури», «Математика», «Суспільствознавство», «Здоров’я і фізична культура», «Технології» та «Мистецтво». Інваріантна частина навчального плану включає пріоритетну дисципліну/діяльність, обрану учнем/учнями (Модуль Пріоритету), та підсилення пріоритетних предмету/діяльності інваріантної частини через (Модуль Підтримки Пріоритету). Варіативна частина навчального плану передбачає індивідуальні/групові заняття, консультації (Модуль Супроводу).

5. Багаторівневість ЛШ здійснюється за рівнями:1) формування профільних інтересів (5-7 класи),  2) становлення профільних інтересів (8-9 класи), 3) безпосередньої реалізації профільних інтересів (10-11класи).

6. Багатопрофільність  реалізується в 1) когнітивно-діяльнісному модулі (через предмети зі спеціалізації  та базові предмети); 2) модулі ціннісно-смислової діяльності; 3) модулі творчо-перетворювальної діяльності; 4) модулі дієво-практичної діяльності.  

7. Забезпечується глибока індивідуалізація та диференціація освітнього змісту впродовж усього технологічного циклу:

- напрямки діяльності ЛШ формуються за запитами учнів в індивідуальному та груповому форматі (підготовка до конкурсу-захисту учнівських робіт МАН; підготовка до інтелектуальних, творчих конкурсів; поглиблення знань з предметів  в рамках підготовки до ЗНО/ДПА; проектна робота в виховній підсистемі закладу; телекомунікаційні проекти; видавнича діяльність «Прес-центру» і т. ін.);

- комплектація груп може здійснюватися із учнів різних вікових категорій за результатами відбіркового тестування та співбесід;

- за результатами психолого-педагогічного обстеження учнів створюється Персоніфікована Освітня Модель (ПОМ) (яка включає Модуль Пріоритету,  Модуль Підтримки Пріоритету (інваріантна складова Навчального плану) та Модуль Супроводу (варіативна складова Навчального плану) (Додатки 5, 6);

- Індивідуальний Освітній  маршрут (ІОМ) учня/учнів реалізується через діагностичний, базово-інваріантний, варіативно-предметний, варіативно-особистісний та корекційно-розвивальний модулі. За учнем визнається право вільного вибору вчителя, освітнього змісту, рівня вивчення дисципліни, а також приймати участь в конструюванні власного ІОМ (Додатки 7, 8).

8. Глибока варіативність освітнього змісту забезпечується широким спектром цілей і задач, педагогічних технологій, організаційних форм та засобів навчання, ІОМ, творчого продукту.

Інструментом реалізації Технології є Проект «Літня Школа».

ПАСПОРТ ПРОЕКТУ «ЛІТНЯ ШКОЛА»

1.

Назва проекту

Проект «Літня школа»

2.

Підстава

для

розроблення

Рішення педагогічної ради Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської міської ради Донецької області №6 від 29.03.2013 року

3.

Розробник та відповідальний виконавець

Проекту 

Целиковська Ірина Володимирівна, заступник директора з НВР Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської міської ради Донецької області

4.

Рецензент

Бровкіна Любов Олександрівна, методист Маріупольського науково-методичного центру міської ради

5.

Учасники Проекту

Адміністрація, викладачі, психолог, учні Літньої школи СШ№3

6.

Строк виконання

Проекту

2013-2014 роки

7.

Прогнозовані

обсяги та джерела

фінансування

відповідно до затверджених видатків в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством

8.

Очікувані

результати

1)дієва ефективна модель взаємодії суб’єктів освітнього процесу з соціальними партнерами в системі наступно-перспективних звязків  між середньою та вищою освітою;

2)позитивна динаміка результативності учнів ЛШ в конкурсах різного формату, ДПА/ЗНО;

3) підвищення рівня професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю в умовах інноваційних змін;

4)збагачення дослідницької інфраструктури закладу;

5)розробка організаційного, науково-методичного забезпечення функціонування та розвитку ЛШ;

6)впровадження Технології ЛШ, популяризації досвіду;

7)підвищення рівня інформаційно-комунікаційної культури учнів та вчителів;

8)позитивна результативність психологічної корекції учнів та вчителів;

9)підвищення рівня задоволення учнів та батьків освітніми послугами, які надаються в школі, а також позитивного іміджу закладу в місті.  

ПРОЕКТ «ЛІТНЯ ШКОЛА»

Проект розроблено відповідно до завдань і пріоритетів,визначених:

Законами України: «Про освіту»; «Про загальну середню освіту»; «Про позашкільну освіту»; «Про вищу освіту»; «Про авторське право та суміжні права»; «Про Національну програму інформатизації»; «Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021»

Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів:

від 24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді»;від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;від 16.05.2006 № 398/2006 «Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України»;від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»; від 23.11.2011 № 1392  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Концепціями та програмами:

Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена постановою Міністерства освіти і науки України від 20.12.2000 В.Г. Кременем;Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854;Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава (Комітет з економічних реформ при Президентові України від 02.06.2010);Концепція Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року,схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010№1720-р;Концепція літературної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58;Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011№494;Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243;Програма «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки»,  затверджена рішенням Донецької обласної ради від 29.03.2012 №6/10-253.

Мета проекту:

Запровадження Технології «Літня школа» як умова задоволення освітніх та особистісних потреб суб’єктів навчального процесу в збагаченому освітньому просторі закладу;  формування й удосконалення системи виявлення, підтримки й розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації й професійного самовизначення відповідно до здібностей та вподобань на основі персоніфікованих моделей соціально-педагогічного та психолого-педагогічного супроводу в рамках проведення Літньої школи

Напрямки діяльності в рамках функціонування ЛШ: 1) створення збагаченого освітнього простору через використання кадрового, матеріально-технічного ресурсів соціальних партнерів, ресурсів Інтернет, тощо;

2) формування дослідницької інфраструктури закладу через залучення педагогів до інноваційної діяльності, розробку та впровадження ефективних та оптимальних технологій навчання, виховання та розвитку школярів;

3) активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької,творчої,експериментальної діяльності в когнітивно-діяльнісному, ціннісно-смисловому, творчо-перетворювальному та дієво-практичному  просторах закладу; 4) забезпечення варіативності змісту якісної освіти, його глибока індивідуалізація та диференціація на засадах персоніфікованих моделей навчання, індивідуальних освітніх маршрутів та програм; 5) розробка дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників.

Шляхи реалізації:

Моделювання: збагаченого освітнього простору ЛШ; освітнього змісту ЛШ (Додатки 9); Персоніфікованої Освітньої Моделі Навчання в ЛШ; управління ЛШ (Додатки 10, 11); взаємодії з соціальними партнерами ЛШ; учня ЛШ; вчителя ЛШ.

Розробка:діагностичного інструментарію  для виявлення запитів суб’єктів освітнього процесу; локальних актів, регламентуючих діяльність ЛШ (Додаток 12); освітнього змісту ІОМ; індивідуальних освітніх маршрутів учнів; навчального плану ЛШ освітнього змісту ЛШ; навчально-методичного забезпечення навчального процесу в ЛШ; системи психологічного супроводу учнів ЛШ; системи ІКТ-підтримки учнів ЛШ; системи дидактико-технологічної підтримки викладачів ЛШ.

Об’єкти корекції за результатами практичної реалізації: розроблені моделі, програми та підсистеми.

Перевірка ефективності проекту:за результатами проведення анкетувань, бесід, круглих столів із суб’єктами освітнього процесу ЛШ; за результатами участі учнів та кількістю учнів, залучених до інтелектуальних, творчих та спортивних конкурсів; за результатами участі вчителів в фахових конкурсах; за кількістю публікацій вчителів в фаховій пресі; за кількістю створених методичних одиниць вчителями (методичних посібників, методичних рекомендацій, авторських програм, тощо).

Оприлюднення досвіду вчителями, адміністраторами: на корпоративному, локальному, регіональному та національному рівнях   шляхом: публікацій в фахових виданнях; участі в фахових конкурсах, виступах на педагогічних радах, семінарах, колегіях; проведення майстер-класів, творчих майстерень; оприлюднення досвіду в ЗМІ.

Моніторинг. Система моніторингу реалізації Проекту здійснюється за напрямками: 1) оцінка результатів діяльності за всіма аспектами функціонування в напрямку досягнення мети Проекту; 2) відстеження соціальної ефективності Проекту за відповідними критеріями з урахуванням очікуваних результатів.

Управління проектом та контроль за його виконанням. Загальний контроль за ходом реалізації проекту здійснює директор закладу. Оперативний контроль і поточну координацію заходів щодо організації виконання Проекту здійснює директор ЛШ. З цією метою директор ЛШ розробляє й затверджує план заходів щодо виконання Проекту. Рада ЛШ вносить пропозиції щодо його забезпечення. Директор ЛШ систематично інформує директора закладу, Раду ЛШ про хід реалізації Проекту. Пресс-центр ЛШ висвітлює діяльність ЛШ в засобах масової інформації. Директор ЛШ забезпечує взаємодію з батьками, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями з питань реалізації Проекту.

Фінансування проекту: Виконання основних завдань, цілей та заходів повинно здійснюватися відповідно до затверджених видатків в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

ДОДАТКИ

Додаток 1.

ПАСПОРТ ТЕХНОЛОГІЇ "ЛІТНЯ ШКОЛА"

Класифікаційні параметри технології

За рівнем застосування

загальнопедагогічна

За філософською основою

гуманістична

За головним фактором розвитку

Соціогенна, біогенна, психогенна

За орієнтацією на особистісні структури

Дійово-практична сфера, сфера естетичних та моральних якостей особистості,  самокеруючі механізми особистості, засоби розумових дій,ЗУН, Я-концепція  

За типом управління:

поліпарадигмальна

За організаційними формами

диференційована, індивідуалізована, персоніфікована

За підходом до дитини

особистісно-орієнтована

За домінуючим методом

діалогічна

За категоріями учнів

обдаровані та талановиті учні;  школярі з високим рівнем 1) навчальної мотивації та пізнавальної активності,  2) інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських та інших досягнень

Додаток 2.

ЗМІСТ ЕТАПІВ ТЕХНОЛОГІЇ «ЛІТНЯ ШКОЛА»

Технологія «Літня школа» реалізується за наступними етапами: діагностико-прогностичний, концептуально-моделюючий, проектний, практичний, постпроектний (рефлексивно-корегуючий):

Етап

Зміст етапу

Очікувані результати

1.

Діагностико-прогностичний

1. Діагностика стану систем та підсистем закладу (моніторинг, скрінінг).

2.Анкетування, співбесіди с учнями щодо їх особистісних та освітніх потреб, побажань, запитів, профільних намірів.

3.Аналіз інформації, генерування та структурування проблем, які потребують вирішення.

4.Побудова прогнозу ймовірного саморозвитку учнів та їх психолого-педагогічного супроводу в освітньому просторі ЛШ.

1.Аналітичні матеріали аналізу стану систем та підсистем закладу.

2. Аналітичні матеріали  за матеріалами анкетування, співбесід с учнями щодо їх особистісних та освітніх потреб, побажань, запитів, профільних намірів.

3.Перелік сформульованих проблем, які потребують вирішення.

4.Перелік очікуваних результатів суб’єктів діяльності ЛШ в збагаченому освітньому просторі ЛШ.

2.

Концептуально-моделюючий

1.Формулювання Концепції «Технологія ЛШ».

2.Моделювання систем та підсистем ЛШ.

3.Розробка локальних нормативних актів, регламентуючих діяльність ЛШ.

1.Концепція «Технологія ЛШ».

2.Моделі:

- збагаченого освітнього простору ЛШ,

- освітнього змісту ЛШ,

- управління ЛШ,

- учня ЛШ,

- учителя ЛШ,

- Персоніфікованої Освітньої Моделі;

- освітнього змісту Індивідуального Освітнього Маршруту.

3. Положення Про ЛШ, Про Індивідуальний Освітній маршрут, Про Конференцію ЛШ.

3.

Проектний

1.Розробка проекту Проекту  «Літня школа».

2.Проектування програмово-методичного, навчально-методичного, психолого-педагогічного супроводу Технології «ЛШ».

1.Проект Проекту  «Літня школа».

2.Програмово-методичний, навчально-методичний, психолого-педагогічний, матеріально-технічний, дидактико-технологічний супровід Технології «ЛШ».

4.

Практичний

1.Реалізація Технології «ЛШ» за проектом Проекту «ЛШ».

2. Апробація Моделей, методів і технологій.

3. Кількісний та якісний аналіз, системне оцінювання ефективності впровадження моделі.

1.Реалізовані та скореговані програмово-методичний, навчально-методичний, психолого-педагогічний супровід Технології «ЛШ».

2. Звіти викладацького та адміністративного корпусу ЛШ щодо реалізації Проекту «ЛШ».

3.Аналітичні висновки про 1) ефективність Моделей, методів і технологій; 2) результативність діяльності суб’єктів ЛШ.

5.

Постпроектний

(рефлексивно-корегуючий)

1.Індивідуальна та колективна рефлексія.

2.Постпроектування: корегування Проекту «ЛШ».  

1. Скорегований проект «ЛШ».

6.

Експертно-оціночний

1.Експертна оцінка результатів реалізації Технології «ЛШ».

2.Узагальнення незалежних характеристик.

1. Аналітичні висновки про ефективність запропонованої моделі, розроблених методів і технологій.

2.Матеріали зовнішньої експертизи.

7.

Ретрансляція

досвіду

1. Оприлюднення досвіду.

1.Публікації в фахових виданнях, виступи на семінарах, конференціях, колегіях різних рівнів.

Додаток 3.

Модель Літньої школи «Перспектива»

Додаток 4.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ «ПЕРСПЕКТИВА»

Пояснювальна записка

до Навчального плану Літньої школи «Перспектива»

Літня школа «Перспектива» (далі – ЛШ) створюється згідно із освітніми та особистісними запитами та потребами учнів і функціонує в структурі загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів. Навчання в ЛШ здійснюється за спеціальними програмами, які ураховують індивідуальні освітні потреби, нахили та здібності учнів; спрямованість курсу; рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу відповідно до діючих нормативно-правових документів.

Навчальний план Літньої школи «Перспектива» (далі – НП) розроблено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти».

НП передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану через предмети, що охоплюють інваріантну складову (Модуль Пріоритету та Модуль Підтримки Пріоритету) та варіативну складову  (Модуль Супроводу), у якій передбачено додаткові години на групові, індивідуальні заняття та консультації. Відповідно до запитів та побажань учнів, специфіки діяльності в рамках ЛШ передбачені окремі варіанти НП.

Новий Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти складається із семи освітніх галузей: «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура». Освітня галузь   «Мови і літератури» в НП реалізується через навчальні предмети «Українська мова», «Іноземна мова».  Освітня галузь «Математика» представлена навчальним предметом «Математика».    Навчальний предмет «Біологія» реалізує освітню галузь   «Природознавство». Освітня галузь   «Суспільствознавство» реалізується навчальним предметом «Історія України».

Повноцінність освітнього процесу забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових. Інваріантна частина НП використовується на:

 1.  поглиблення знань з предметів, які вивчаються поглиблено;
 2.  підсилення предметів інваріантної частини, які розширюють обрану спеціалізацію.

Варіативна частина НП використовується на індивідуальні заняття та консультації з інформатики та психології.

НП затверджується директором закладу. Тривалість занять установлюється відповідно до специфіки індивідуального освітнього маршруту, вікових та психофізіологічних особливостей учнів в системі індивідуальної, або предметно-групової побудови навчального процесу. Групи можуть формуватися із учнів різних класів та паралелей відповідно до їх запитів, побажань, рівня навчальних досягнень  та за результатами співбесід та/або вхідного тестування. Гранична наповнюваність груп становить 15 учнів.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ «ПЕРСПЕКТИВА»

Кількість годин на тиждень

Освітні галузі

Навчальні предмети

Група 1 (АМ + ІУ)

Група 2 (УМ + ІУ)

Група 3 (ІУ)

Інд. 1(Б)

Інд 2 (М)

Мови і література

Українська мова (УМ)

10

Англійська мова (АМ)

10

Суспільствознавство

Історія України (ІУ)

10

10

20

Математика

Математика (М)

10

Природознавство

Біологія (Б)

20

РАЗОМ

20

20

20

20

10

Додатковий час на групові консультації

та заняття

Психологія (П)

1

1

1

Інформатика (І)

1

1

1

Додатковий час на індивідуальні консультації та заняття

Психологія (П)

2

2

2

4

5

Інформатика (І)

2

2

2

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

26

26

26

26

15

УСЬОГО

26

26

26

26

15

Додаток 5. 

ПЕРСОНІФІКОВАНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ В ЛШ «ПЕРСПЕКТИВА»

МП – Модуль Пріоритету (пріоритетна дисципліна/діяльність, обрана учнем/учнями інваріантної частини Навчального плану ЛШ)

МПП – Модуль Підтримки Пріоритету (підсилення пріоритетних предмету/діяльності інваріантної частини Навчального плану ЛШ)

МС – Модуль Супроводу (індивідуальні/групові заняття, консультації варіативна частина навчального плану)

Додаток 6. 

ПЕРСОНІФІКОВАНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ В ЛШ «ПЕРСПЕКТИВА» учениці Деліч Олени (10-б)

МП – Модуль Пріоритету (підготовка науково-дослідницької роботи з  біології до конкурсу-захисту МАН)

МПП – Модуль Підтримки Пріоритету (поглиблення знань з англійської мови в рамках підготовки до ДПА/ЗНО)

МС – Модуль Супроводу (індивідуальні консультації з психології та інформатики)

ПЕРСОНІФІКОВАНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ В ЛШ «ПЕРСПЕКТИВА» Групи 2 (10-а, 10-б)

МП – Модуль Пріоритету (поглиблення знань з історії України в рамках підготовки до ДПА/ЗНО)

МПП – Модуль Підтримки Пріоритету (поглиблення знань з української мови в рамках підготовки до ДПА/ЗНО)

МС – Модуль Супроводу (індивідуальні та групові консультації з психології та інформатики)

ПЕРСОНІФІКОВАНА ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ В ЛШ «ПЕРСПЕКТИВА» Групи 3 (8-б)

МП – Модуль Пріоритету (підготовка до інтелектуальних конкурсів з історії України)

МПП – Модуль Підтримки Пріоритету (поглиблення знань з інформатики)

МС – Модуль Супроводу (індивідуальні/групові консультації з психології та інформатики)

Додаток 7.

ОСВІТНІЙ ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ МАРШРУТІВ

Назва модуля

Зміст модуля

1.

Діагностичний

Визначає особливості розвитку учня засобом комплексної психолого – педагогічної діагностики (рівня і якості знань, рівня засвоєння прийомів розумової діяльності, прийомів управління навчальною діяльністю, рівня сформованості комунікативних вмінь)

2.

Базово - інваріантний модуль

(інваріантна складова НП (Модуль Пріоритету) )

Реалізує ідеї включення учня в поглиблене вивчення предмету/предметів згідно зі спеціалізацією закладу за векторами «Підготовка дослідницьких робіт МАН», «Підготовка до Всеукраїнських олімпіад», «Підготовка до інтелектуальних/творчих конкурсів», «Підготовка до контрольної роботи в рамках МАН», «Поглиблення знань в рамках підготовки до ЗНО/ДПА»

3.

Варіативно – предметний модуль (інваріантна складова НП (Модуль Підтримки Пріоритету)

Реалізує ідеї самовизначення учнів через вивчення предмету/предметів підвищеного рівня за вільним    вибором

4.

Варіативно – особистісний модуль

(інваріантна складова НП (Модуль Пріоритету ))

Визначає умови для розвитку вмінь та компетентностей учнів засобом включення їх в різноманітні види діяльності в відкритому просторі закладу («Пресс-центр», «Самоврядування», «Волонтерство», соціальні проекти)

5.

Корекційно – розвивальний модуль

(варіативна складова НП (Модуль Супроводу))

Визначає вирішення проблем навчальної діяльності, соціалізації, особистісного самовизначення

Додаток 8.

ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ГРУПИ 1 (10-б клас)

(Поглиблення знань в рамках підготовки до ДПА/ЗНО з англійської мови, історії України)

Куратор: Целиковська І.В., вчитель англійської мови вищої кваліфікаційної категорії, педагогічне звання «вчитель-методист»

Дата

уроку

Предмет

Кабінет

Учитель

27.05.2013

1.

Відкриття Літньої школи

«Перспектива»

Історія України

каб. №3

каб. №3

Директор ЛШ

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №3

Фесенко Н.В.

3.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

4.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

28.05.2013

1.

Англійська мова

каб.№4

Целиковська І.В.

2.

Англійська мова

каб.№4

Целиковська І.В.

3.

Історія України (екскурсійно-лекційне заняття «Археологічні пам’ятники Донецького Приазов’я»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Фесенко Н.В.

4.

Історія України (екскурсійно-лекційне заняття «Археологічні пам’ятники Донецького Приазов’я»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Фесенко Н.В.

29.05.2013

1.

Історія України

каб. №3

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №3

Фесенко Н.В.

3.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

4.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

30.05.2013

1.

Історія України

каб. №3

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №3

Фесенко Н.В.

3.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

4.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

31.05.2013

1.

Англійська мова

каб.№4

Целиковська І.В.

2.

Англійська мова

каб.№ 4

Целиковська І.В.

3.

Практичне заняття «Психологічна підготовка до ЗНО»

каб. №4

Ковтуненко О.В.

4.

Індивідуальні консультації з інформатики

каб.№16

Літвін М.Ф.

03.06.2013

1.

Історія України

каб.№3

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб.№ 3

Фесенко Н.В.

3.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

4.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

04.06.2013

1.

Історія України

каб. №.4

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №4.

Фесенко Н.В.

3.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

4.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

05.06.2013

1.

Історія України

каб.№ 3

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №3

Фесенко Н.В.

3.

Практичне заняття «Психологічна підготовка до ЗНО»

каб. №3

Ковтуненко О.В.

4.

Індивідуальні консультації з інформатики

каб.№16

Літвін М.Ф.

06.06.2013

1.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

2.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В.

3.

Групова консультація з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

4.

Індивідуальні консультації з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

07.06.2013

1.

Англійська мова

каб. №14

Целиковська І.В.

2.

Англійська мова

каб. №14

Целиковська І.В.

3.

Творчі звіти учнів Літньої школи. Конференція

каб. №14

Директор ЛШ,  вчитель-куратор Целиковська І.В.

4.

Круглий стіл

«Літня школа:

досвід, проблеми, перспективи»

Закриття Літньої школи

«Перспектива»

каб. №14

Директор ЛШ

ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ГРУПИ 2 (10-а,10-б класи)

(Поглиблення знань в рамках підготовки до ДПА/ЗНО з історії України, української мови)

Куратор:Фесенко Н.В., вчитель історії вищої кваліфікаційної категорії, здобувач Маріупольського Державного Університету

Дата

уроку

Предмет

Кабінет

Учитель

27.05.2013

1.

Відкриття Літньої школи «Перспектива»

Історія України

каб. №4

каб. №4

Директор ЛШ,

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

3.

Психологічний тренінг «Психологічна підготовка до ЗНО»

каб. №4

Ковтуненко О.В.

4.

Індивідуальні консультації з інформатики

каб.№16

Літвін М.Ф.

28.05.2013

1.

Психологічний тренінг «Психологічна підготовка до ЗНО»

каб.№4

Ковтуненко О.В.

2.

Індивідуальні консультації психолога

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

3.

Історія України (екскурсійно-лекційне заняття «Археологічні пам’ятники Донецького Приазов’я»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Фесенко Н.В.

4.

Історія України (екскурсійно-лекційне заняття «Археологічні пам’ятники Донецького Приазов’я»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Фесенко Н.В.

29.05.2013

1.

Історія України

каб.№4

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб.№4

Фесенко Н.В.

3.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

4.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

30.05.2013

1.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

3.

Індивідуальні консультації з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

4.

Індивідуальні консультації психолога

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

31.05.2013

1.

Групова консультація з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

2.

Групова консультація з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

03.06.2013

1.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

3.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

4.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

04.06.2013

1.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

3.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

4.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

05.06.2013

1.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

3.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

4.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

06.06.2013

1.

Історія України

(екскурсійно-лекційне заняття «Козацькі старожитності»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Фесенко Н.В.

2.

Історія України

(екскурсійно-лекційне заняття «Козацькі старожитності»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Фесенко Н.В.

3.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

4.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

07.06.2013

1.

Українська мова

каб. №4

Васильєва Н.В.

2.

Історія України

каб. №4

Фесенко Н.В.

3.

Творчі звіти учнів. Конференція «Дослідницький простір ЛШ «Перспектива»»

каб. №14

Директор ЛШ

вчитель-куратор Фесенко Н.В.

4.

Круглий стіл «Літня школа: досвід, проблеми, перспективи»

Закриття Літньої школи «Перспектива»

каб. №14

Директор ЛШ

ОСВІТНІЙ МАРШРУТ ГРУПИ 3 (8-б клас)

(Підготовка до інтелектуальних конкурсів з історії)

Куратор: Бойко О.Д., вчитель історії вищої кваліфікаційної категорії

Дата

уроку

Предмет

Кабінет

Учитель

27.05.2013

1.

Відкриття Літньої школи «Перспектива»

Історія України

каб. №3

каб. №13

Директор ЛШ

Бойко О.Д.

2.

Історія України

каб. № 13

Бойко О.Д.

3.

Консультація з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

28.05.2013

1.

Консультація з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

2.

Консультація з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

3.

Психологічний тренінг «Знайди в собі лідера»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

29.05.2013

1.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

2.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

3.

Індивідуальні консультації психолога

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

30.05.2013

1.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

2.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

3.

Психологічний тренінг «Знайди в собі лідера»

каб. №13

Ковтуненко О.В.

31.05.2013

1.

-

2.

Консультація з інформатики

каб.№16

Літвін М.Ф.

3.

Історія України (екскурсійно-лекційне заняття «Археологічні пам’ятники Донецького Приазов’я»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Ковтуненко О.В.

4.

Історія України (екскурсійно-лекційне заняття «Археологічні пам’ятники Донецького Приазов’я»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Ковтуненко О.В.

03.06.2013

1.

Історія України

каб.№13

Бойко О.Д.

2.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

3.

Індивідуальні консультації психолога

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

04.06.2013

1.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

2.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

3.

Історія України (екскурсійно-лекційне заняття «Історія м.Маріуполя»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Бойко О.Д.

05.06.2013

1.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

2.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

3.

Індивідуальні консультації психолога

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

06.06.2013

1.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

2.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

3.

Історія України (екскурсійно-лекційне заняття «Вулиці старого Маріуполя розповідають»)

Маріупольський краєзнавчий музей

Бойко О.Д.

07.06.2013

1.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

2.

Історія України

каб. №13

Бойко О.Д.

3.

Творчі звіти учнів. Конференція «Дослідницький простір ЛШ «Перспектива»»

каб. №14

Директор ЛШ,

вчитель-куратор Бойко О.Д.

4.

Круглий стіл «Літня школа: досвід, проблеми, перспективи»

Закриття Літньої школи «Перспектива»

каб. №14

Директор ЛШ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ МАРШРУТ 1 Деліч О. (10-б)

(Підготовка до конкурсу-захисту учнівських науково-дослідницьких МАН (біологія), поглиблення знань в рамках підготовки до ДПА/ЗНО (англійська мова))

Куратор: Дергачова Т.О., вчитель біології вищої кваліфікаційної категорії

Дата

уроку

Предмет

Кабінет

Учитель

27.05.2013

1.

Відкриття Літньої школи «Перспектива»

Біологія

каб. №3

каб.№14

Директор ЛШ

Дергачова Т.О.

2.

Біологія

каб.№ 14

Дергачова Т.О.

3.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В

4.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В

28.05.2013

1.

Англійська мова

каб.№ 3

Целиковська І.В

2.

Англійська мова

каб.№3

Целиковська І.В

3.

Груповий психологічний тренінг «Психологічна підготовка до ЗНО»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

4.

Індивідуальна консультація психолога

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

29.05.2013

1.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

2.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

3.

Англійська мова

каб. №14

Целиковська І.В

4.

Англійська мова

каб. №14

Целиковська І.В

30.05.2013

1.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

2.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

3.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В

4.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В

31.05.2013

1.

Англійська мова

каб.№3

Целиковська І.В

2.

Англійська мова

каб.№3

Целиковська І.В

3.

Біологія

каб.№14

Дергачова Т.О.

4.

Біологія

каб.№14

Дергачова Т.О.

03.06.2013

1.

Біологія

каб.№14

Дергачова Т.О.

2.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

3.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

4.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

04.06.2013

1.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В

2.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В

3.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

4.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

05.06.2013

1.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

2.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

3.

Груповий психологічний тренінг «Психологічна підготовка до ЗНО»

каб. №14

Ковтуненко О.В.

4.

Індивідуальна консультація з інформатики

каб. №16

Літвін М.Ф.

06.06.2013

1.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В

2.

Англійська мова

каб. №3

Целиковська І.В

3.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

4.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

07.06.2013

1.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

2.

Біологія

каб. №14

Дергачова Т.О.

3.

Творчі звіти учнів. Конференція «Дослідницький простір ЛШ «Перспектива»»

каб. №14

Директор ЛШ,вчитель-куратор

Дергачова Т.О.

4.

Круглий стіл «Літня школа: досвід, проблеми, перспективи»

Закриття Літньої школи «Перспектива»

каб. №14

Директор ЛШ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ МАРШРУТ 2

Нечепуренка Костянтина (6-б)

(Підготовка до інтелектуальних конкурсів з математики)

Куратор: Тронза І.О., вчитель математики вищої кваліфікаційної категорії

Дата

уроку

Предмет

Кабінет

Учитель

27.05.2013

1.

Відкриття Літньої школи «Перспектива»

Математика

каб. №3

каб.№24

Директор ЛШ

Тронза І.О.

2.

Математика

каб.№ 24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг «Моя індивідуальність»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

28.05.2013

1.

Математика

каб.№ 24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб.№24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг «Моя індивідуальність»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

29.05.2013

1.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг «Пізнаю себе»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

30.05.2013

1.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг ««Пізнаю себе»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

31.05.2013

1.

Математика

каб.№24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб.№24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг «Як тебе сприймають інші»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

03.06.2013

1.

Математика

каб.№24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг «Долаємо свої недоліки»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

04.06.2013

1.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг «Долаємо свої недоліки»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

05.06.2013

1.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг ««Позитивний образ «Я»»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

06.06.2013

1.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

3.

Психологічний тренінг «Позитивний образ «Я»»

кабінет психолога

Ковтуненко О.В.

07.06.2013

1.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

2.

Математика

каб. №24

Тронза І.О.

3.

Творчі звіти учнів. Конференція «Дослідницький простір ЛШ «Перспектива»»

каб. №14

Вчитель-куратор

Тронза І.О.

4.

Круглий стіл «Літня школа: досвід, проблеми, перспективи»

Закриття Літньої школи «Перспектива»

каб. №14

Директор ЛШ

Додаток 9.  

МОДЕЛЬ «ОСВІТНІЙ ЗМІСТ ЛІТНЬОЇ ШКОЛИ «ПЕРСПЕКТИВА»

БАГАТОПРОФІЛЬНІСТЬ

 1.  Когнітивно-діяльнісний модуль

А. Предмети зі спеціалізації (математика, англійська мова, українська мова)

Б. Базові предмети

 1.  Модуль ціннісно-смислової діяльності

 1.  Модуль творчо – перетворювальної діяльності

 1.  Модуль дієво – практичної діяльності

БАГАТОРІВНЕВІСТЬ

І

Рівень формування профільних інтересів

5-7 класи

ІІ

Рівень становлення профільних інтересів

8-9 класи

ІІІ

Рівень безпосередньої реалізації профільних інтересів

10-11 класи

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСВІТНІ МАРШРУТИ

Діагностичний модуль

Базово-інваріантний модуль

Варіативно-предметний модуль

Варіативно-особистісний модуль

Корекційно-розвивальний модуль

ВАРІАТИВНІСТЬ

Цілей і задач

 •  розробка науково-дослідницьких робіт конкурсу-захисту МАН,
 •  підготовка до предметних олімпіад,
 •  підготовка до контрольних робіт з предметів (в рамках конкурсу-захисту МАН),
 •  підготовка до творчих конкурсів,
 •  поглиблення знань з предмета (в рамках підготовки до ЗНО/ДПА)

Організаційних форм

навчання

 •  лекція,
 •  семінар,
 •  практикум,
 •  тренінг,
 •  екскурсія,
 •  розробка проектів,
 •  захист проектів,
 •  практична робота,
 •  лабораторна робота,
 •  творча майстерня,
 •  клубна діяльність,
 •  консультація,
 •  конференція,
 •  круглий стіл

Засобів навчання

 •  медіацентр,
 •  ноутбуки,
 •  телекомунікаційні мережі,
 •  аудіальні та аудіовізуальні засоби,
 •  авторські міні-посібники,
 •  методичні вказівки,
 •  (електронні) посібники та підручники,
 •  (електронні) словники та енциклопедії,
 •  діючі моделі

Педагогічних технологій

 •  на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу,
 •  на основі активізації інтенсифікації діяльності учнів,
 •  на основі ефективності управління та організації навчального процесу,
 •  на основі дидактичного удосконалення і реконструювання матеріалу

Творчого продукту

 •  розроблені дослідницькі роботи (МАН),
 •  проекти,
 •  науково-дослідницькі роботи,
 •  звіти про проведену роботу,
 •  результати практичних робіт,
 •  портфоліо,
 •  щоденник спостережень,
 •  презентації (наукових, творчих, т. ін. проектів,
 •  розроблені схеми,  макети,
 •  виготовлені вироби, обладнання,
 •  комп’ютерні програми,
 •  інший творчий продукт

Індивідуальних освітніх

програм і маршрутів

 •  інваріантний модуль освітніх маршрутів,
 •  варіативно-предметний модуль освітніх маршрутів,
 •  варіативно-особистісний модуль освітніх маршрутів,
 •  корекційно-розвивальний модуль освітніх маршрутів

Додаток 10. 

Модель «Управління проектуванням Літньої школа «Перспектива»

Додаток 11. 

Модель «Управління функціонуванням та розвитком Літньої школа «Перспектива»»

Додаток 12.

ПОЛОЖЕННЯ

про Літню школу «Перспектива»

І. Загальні положення

1.1. Це положення визначає порядок організації та проведення Літньої Школи «Перспектива» (далі – ЛШ) Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих дисциплін (СШ№3).

1.2. ЛШ створюється згідно із освітніми та особистісними запитами та потребами учнів і функціонує в структурі загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів.

1.3. ЛШ є складовою частиною системи роботи, спрямованої на виявлення, підтримку та розвиток обдарованої та талановитої молоді СШ№3 відповідно до завдань та пріоритетів, визначених Законами України, Указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів, Концепціями та програмами, діючими в освітньому просторі України.

ІІ. Мета, основні завдання та напрями діяльності ЛШ

2.1. ЛШ проводиться з метою задоволення освітніх та особистісних потреб суб’єктів навчального процесу в збагаченому освітньому просторі закладу;  формування й удосконалення системи виявлення, підтримки й розвитку обдарованих дітей, їх самореалізації й професійного самовизначення відповідно до здібностей та вподобань на основі персоніфікованих моделей соціально-педагогічного та психолого-педагогічного супроводу в рамках проведення Літньої школи.

2.2. Основними завданнями ЛШ є: 1) активне залучення обдарованої та талановитої молоді до науково-дослідницької,експериментальної, творчої діяльності в когнітивно-діяльнісному, ціннісно-смисловому, творчо-перетворювальному та дієво-практичному просторах закладу;   2) розробка дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та їх наставників, пропагування інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських досягнень учнів у форматах неперервної освіти «школа-соціальні партнери», «школа-базова-індивідуальна освіта»; 3)  забезпечення варіативності змісту якісної освіти, його глибока індивідуалізація та диференціація на засадах Персоніфікованих Освітніх Моделей, Індивідуальних Освітніх Маршрутів та програм; 4)  формування дослідницької інфраструктури закладу через залучення педагогів до інноваційної діяльності, розробку та впровадження ефективних та оптимальних технологій навчання, виховання та розвитку школярів.

2.3. Пріоритетними напрямками діяльності ЛШ є:

- підготовка до конкурсу-захисту учнівських робіт МАН;

- підготовка до інтелектуальних, творчих конкурсів;

- поглиблення знань з предметів  в рамках підготовки до ДПА/ЗНО;

- проектна робота в виховній підсистемі закладу;

- телекомунікаційні проекти;

- видавнича діяльність «Прес-центру» і т. ін.

Напрямки діяльності ЛШ формуються за запитами учнів та рекомендаціями вчителів  в індивідуальному та груповому форматі.

ІІІ. Управління, контроль,  взаємодія суб’єктів, функції підрозділів ЛШ

3.1. Суб’єктами управління ЛШ є експертний центр МНМЦ, Рада ЛШ, Проектна група, аналітико-моніторинговий центр, методично-консалтинговий центр, адміністративна рада ЛШ, психологічна служба СШ№3.

3.2. Директор закладу  здійснює загальний контроль за ходом підготовки та проведення ЛШ; затверджує Навчальний План, Розклад занять, Персоніфіковані Освітні Моделі,  Індивідуальні Освітні Маршрути.

3.3. На Директора ЛШ покладається: організаційно-методичне забезпечення  проведення ЛШ; оперативний контроль і поточну координацію заходів ЛШ; розроблення й затвердження Плану реалізації заходів. Директор ЛШ забезпечує взаємодію з батьками, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, установами, організаціями, громадськими об'єднаннями з питань діяльності ЛШ; інформує директора закладу про хід реалізації діяльності ЛШ.  

3.4. Адміністративна рада та Рада ЛШ вносять пропозиції щодо реалізації заходів ЛШ.

3.5. Експертний центр МНМЦ здійснює експертну оцінку діяльності ЛШ.

3.6. Проектна група бере участь в розробці підпроектів в рамках діяльності ЛШ.

3.7. Аналітико-моніторинговий центр відповідальний за моніторингові дослідження та аналітичну діяльність в рамках ЛШ.

3.8. На методично-консалтинговий центр покладається дидактико-технологічна підтримка діяльності вчителів.

3.9. Психологічна служба здійснює психолого-педагогічну підтримку суб’єктів освітнього процесу ЛШ.

3.10. Прес-центр ЛШ висвітлює діяльність ЛШ в засобах масової інформації.

IV. Режим роботи ЛШ, учасники ЛШ, комплектація груп

4.1. ЛШ як альтернативна форма проведення навчальної практики функціонує щорічно влітку протягом  2-х тижнів на базі СШ№3 в тісній співпраці з соціальними партнерами закладу.

4.2. До участі в роботі ЛШ запрошуються учні 5-10 класів СШ№3. При наявності великої кількості заявок, перевага надається обдарованим та талановитим учням;  школярам із високим рівнем навчальної мотивації та пізнавальної активності; інтелектуальних, творчих, спортивних, лідерських та інших досягнень.

4.3. Комплектація груп може здійснюватися із учнів різних вікових категорій відповідно до їх запитів, побажань, рівня навчальних досягнень, за результатами співбесід та/або відбіркового тестування. Гранична наповнюваність груп становить 15 учнів. Кількість напрямків, груп та учнів у групах визначається щороку залежно від запитів школярів та потреб практики, можливостей організації навчально-виховного процесу та соціальних партнерів. 

4.4.Тривалість занять установлюється відповідно до специфіки Індивідуального Освітнього Маршруту, вікових та психофізіологічних особливостей учнів в системі індивідуальної, або предметно-групової побудови навчального процесу. Кількість годин визначається щоденним планом роботи (від 3 до 5 годин) відповідно до санітарно - гігієнічних норм та правил.

4.5. Заняття здійснюються відповідно до Навчального Плану, Персоніфікованих Освітніх Моделей,  Індивідуальних Освітніх Маршрутів учнів, Розкладу занять, які складаються директором ЛШ та затверджуються директором СШ№3.

V. Організація навчального процесу в ЛШ та документація ЛШ

5.1. Основними документами ЛШ є:

- особисті заявки учнів на участь в ЛШ, завірені батьками та класним керівником;

- особисті заяви вчителів;

- Навчальний План ЛШ;

- розклад занять;

- ПОМ навчання в ЛШ;

- ІОМ учнів;

- Навчальний План ЛШ;

- діагностичні матеріали;

- Навчальні програми з дисциплінидів діяльності;

- календарно-тематичні плани вчителів, психолога;

- плани занять;

- матеріали занять;

- аналітичні матеріали;

- творчий продукт учнів.

5.2. Документи зберігаються протягом 3-х років.

5.3. Учням необхідно здати письмову заявку про участь у ЛШ до 1 травня поточного навчального року особисто директору ЛШ. Викладачі ЛШ та психолог зобов’язані до 10 травня підготувати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу на своїх заняттях в ЛШ. Директор ЛШ корегує та завіряє матеріали.  

5.4. ЛШ функціонує та розвивається в особистісно-орієнтованій дидактичній моделі навчання.  Глибока варіативність освітнього змісту забезпечується широким спектром цілей і задач, педагогічних технологій, організаційних форм та засобів навчання, Персоніфікованих Освітніх Моделей, Індивідуальних Освітніх Маршрутів, творчого продукту.

5.5. Навчально-виховний процес в ЛШ здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм роботи: клубна робота, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, курси, читання, вікторина, змагання, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, оздоровчі збори, екскурсії, проектна робота, практичні роботи, заняття в лабораторіях, майстернях, робота  прес-центру, волонтерство,  тощо.

5.6. Групи працюють за навчальними програмами, які передбачають індивідуальне та групове навчання учнів.

VI. Персоніфіковані Освітні Моделі та Індивідуальні Освітні Маршрути учнів ЛШ

6.1. Навчання учнів ЛШ здійснюється за ПОМ та ІОМ.

6.2. За результатами психолого-педагогічного обстеження учнів створюється Персоніфікована Освітня Модель (яка включає Модуль Пріоритету,  Модуль Підтримки Пріоритету (інваріантна складова Навчального плану) та Модуль Супроводу (варіативна складова Навчального плану).

6.3. ІОМ – це робочий документ учня, який формується виходячи з ПОМ з урахуванням його запитів та реалізується через діагностичний, базово-інваріантний, варіативно-предметний, варіативно-особистісний та корекційно-розвивальний модулі.

VII. Заохочення суб’єктів освітнього процесу ЛШ

7.1. За активну діяльність у роботі ЛШ й виконання конкретних робіт учнів нагороджують сертифікатами, грамотами, дипломами, призами, заохочують екскурсійними путівками, тощо (за наявності коштів).

7.2. Вчителі ЛШ нагороджуються сертифікатами. Високий рівень інноваційної діяльності вчителів в розвивальному просторі ЛШ відзначається при черговій атестації.

VIIІ. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів освітнього процесу ЛШ

8.1. Діяльність в ЛШ здійснюється на принципах добровільності, інноваційності, орієнтації на особистісне зростання суб’єктів, особистісного самовизначення, активності та внутрішньої вмотивованості суб’єктів.

8.2.  Учні ЛШ:

- мають право на якісну, доступну, варіативну, неперервну освіту; вільний вибір вчителя, змісту освіти, рівня вивчення дисципліни, професійне самовизначення відповідно до своїх потреб, побажань, здібностей і талантів в рамках ЛШ, а також приймати участь в конструюванні власного Індивідуального Освітнього Маршруту;

- мають право користуватися навчальними приміщеннями, навчальною, і науковою літературою, обладнанням та устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначеними правилами внутрішнього розпорядку;

- зобов’язані своєчасно та якісно виконувати усі вимоги ІОМ, Правила для учнів, Статут СШ№3, правила безпеки життєдіяльності;

- учні несуть повну відповідальність за виконання ІОМ; невиконання ІОМ є підставою для відрахування з ЛШ.  

8.3. Вчителі ЛШ:

- мають право користуватися навчальними приміщеннями, навчальною, навчально-методичною і науковою літературою, обладнанням та устаткуванням та іншими засобами навчання на умовах, визначеними правилами внутрішнього розпорядку;

- мають право на безпечні умови праці, реалізацію свого інноваційного потенціалу;

-  мають право визначати конкретні форми та зміст проведення навчальних занять, форми проведення контролю;

- зобов’язані виконувати Статут СШ№3, свої посадові обов’язки, техніку безпеки життєдіяльності, особистим прикладом стверджувати ідеали гуманності, демократії, загальнолюдські цінності;

- зобов’язані вчасно та якісно розробляти індивідуальне навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ЛШ.

8.4. Куратор ЛШ здійснює контроль за виконанням  ІОМ учнів, подає пропозиції щодо навчання, заохочення та відрахування учнів ЛШ.

8.5. Директор ЛШ:

- зобов’язаний вчасно та якісно розробляти організаційно-методичні засади функціонування та розвитку ЛШ; координувати діяльність ЛШ; розробляти ПОМ та ІОМ учнів, Навчальний план та Розклад занять;

- має право на контроль навчально-виховного процесу ЛШ.

8.6. Адміністрація СШ№3 зобов’язана створити умови для навчання учнів; надати учням для користування  навчальні приміщення, обладнання та устаткування; забезпечити доступ до інформаційних мереж.

IХ. Фінансування ЛШ

Виконання основних завдань, цілей та заходів ЛШ  повинно здійснюватися відповідно до затверджених видатків в місцевому бюджеті, а також за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Додаток 13. 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ №3  З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕРТИФІКАТ

ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО УЧЕНИЦЯ 10-Б КЛАСУ

ДЕЛІЧ ОЛЕНА

ПРОЙШЛА НАВЧАННЯ

В 1-й ЛІТНІЙ ШКОЛІ "ПЕРСПЕКТИВА"

при Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської міської ради Донецької області

в секціях "БІОЛОГІЯ» та «АНГЛІЙСЬКА МОВА"

з 27 травня по 07 червня 2013 року

Директор СШ№3                                                            Н.О. Топорикова

Директор ЛШ "Перспектива"                                     І.В. Целиковська                                             

м. Маріуполь, 2013

Додаток 14. 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА  І-ІІІ СТУПЕНІВ №3  З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЕРТИФІКАТ

ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО УЧИТЕЛЬ ІСТОРІЇ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ КАТЕГОРІЇ

БОЙКО ОЛЕНА ДМИТРІВНА

ВИКЛАДАЛА В 1-й ЛІТНІЙ ШКОЛІ

при Спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих предметів Маріупольської міської ради Донецької області

в секції "ІСТОРІЯ УКРАЇНИ»

з 27 травня по 07 червня 2013 року

Директор СШ№3                                                            Н.О. Топорикова

Директор ЛШ "Перспектива"                                     І.В. Целиковська                                             

м. Маріуполь, 2013

ЛІТЕРАТУРА

1. Закони України: 

1.1. «Про освіту»; 

1.2. «Про загальну середню освіту»; 

1.3. «Про позашкільну освіту»; 

1.4. «Про вищу освіту»; 

1.5. «Про авторське право та суміжні права»;

1.6. «Про Національну програму інформатизації»;

1.7. «Національна стратегія розвитку освіти на 2012-2021»

2. Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів:

2.1. від 24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки обдарованої молоді»;

2.2. від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;

2.3. від 16.05.2006 № 398/2006 «Про положення про стипендії Президента України для переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України»;

2.4. від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;від 30.09.2010 № 927/2010 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»;

2.5. від 23.11.2011 № 1392  «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

3. Концепції та програми:

3.1. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні, затверджена постановою Міністерства освіти і науки України від 20.12.2000 В.Г. Кременем;

3.2. Концепція профільного навчання в старшій школі, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854;

3.3. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава (Комітет з економічних реформ при Президентові України від 02.06.2010);

3.4. Концепція Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року,схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.08.2010№1720-р;

3.5. Концепція літературної освіти, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58;

3.6. Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011№494;

3.7. Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України загальноосвітніх навчальних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243;

3.8. Програма «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки»,  затверджена рішенням Донецької обласної ради від 29.03.2012 №6/10-253.

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ДПА – Державна Підсумкова Атестація;

ЗМІ – засоби масової інформації;

ЗНО – Зовнішнє Незалежне Оцінювання;

ІКТ-підтримка – Інформаційно-комунікаційна підтримка;

ІОМ - Індивідуальний Освітній  Маршрут;

ЛШ - Літня школа;

МАН – Мала Академія Наук;

МДУ – Маріупольський Державний Університет;

МНМЦ - Маріупольський науково-методичний центр;

МП – Модуль Пріоритету;

МПП – Модуль Підтримки Пріоритету;  

МС Модуль Супроводу;

НП - Навчальний план;

ПДТУ – Приазовський Державний Технічний Університет;

ПОМ - Персоніфікована Освітня Модель;

СШ№3 - Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 з поглибленим вивченням окремих дисциплін Маріупольської міської ради Донецької області


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

19443. Опека и попечительство. Патронаж 25 KB
  Опека и попечительство. Патронаж. Опека устанавливается над малолетними над гражданами признанными судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Опекун законный представитель подопечного и совершает сделки от его имени и в его интересах. Попечит
19444. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим 24 KB
  Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. Сущность признания лица безвестно отсутствующим состоит в том что происходит официальная констатация того факта что в настоящий момент неизвестно живо ли данное лицо или нет и где оно находится.
19445. Возникновение юридических лиц 24.5 KB
  Возникновение юридических лиц. Традиционно существуют три способа образования юридических лиц: распорядительный разрешительный и явочнонормативный. Распорядительный порядок предполагает образование юридического лица в силу прямого распоряжения государственного
19446. Ликвидация юридических лиц 26 KB
  Ликвидация юридических лиц. Ликвидация юридического лица прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация может быть добровольной и принудительной. Добровольная ликвидация проводится по решению учр...
19447. ДЕНЬГИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ 27.5 KB
  ДЕНЬГИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ Деньги всеобщий эквивалент заменяющий любой объект имущественных отношений. Деньги особый объект гражданского права. Они могут быть предметом некоторых гражданскоправовых сделок: договоров за
19448. РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ. РАБОТЫ. УСЛУГИ 27.5 KB
  РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ИНФОРМАЦИЯ. РАБОТЫ. УСЛУГИ Результаты творческой деятельности один из видов объектов гражданскоправовых отношений. К ним относятся: произведения науки литературы искусства изобретения промышленные образцы и др.Результаты творч...
19449. Понятие сделки как юридического факта в гражданском праве 24 KB
  Понятие сделки как юридического факта в гражданском праве. Сделками признаются действия граждан и организаций направленные на возникновение изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Признаки: 1. сделка есть юридический факт а именно действие 2. с...
19450. Сделки и Виды сделок 24.5 KB
  Виды сделок. Сделки могут быть односторонними и двух или многосторонними договоры. По моменту к которому приурочивается их возникновение сделки могут быть реальными и консенсуальными. В тех случаях когда для совершения сделок достаточно волеизъявления они.
19451. Условия действительности сделок 25.5 KB
  Условия действительности сделок. Сделка считается действительной при соблюдении 4х условий. 1.Содержание сделки должно быть законным. Другими словами сделка должна соответствовать существующему правопорядку не противоречила бы закону и подзаконным актам. 2. Сделка д...