55688

Науково-методичний супровід становлення і розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін як конкурентноспроможних фахівців

Научная статья

Педагогика и дидактика

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничоматематичної освіти як зазначено у Концепції Державної цільової соціальної програми.

Украинкский

2014-03-27

628 KB

33 чел.

Науково-методичний супровід становлення і розвитку вчителів

природничо-математичних дисциплін як

конкурентноспроможних фахівців

До досягнень – через підтримку,

До розуміння – через навчання,

До пізнання – через відкриття,

До успішності – через співпрацю.

В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства в Україні виникає необхідність підвищення якості та пріоритетності шкільної природничо-математичної освіти, як зазначено у Концепції Державної цільової соціальної програми. Чим вищий життєвий ресурс людини, тим ширше її соціальні можливості. Р.Т.Кіосакі писав: «Освіта, яка не вчить жити успішно у сучасному світі, не має ніякої цінності. Кожен із нас приходить у життя із природженою здатністю жити щасливо й успішно. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які допомогли б нам її реалізувати найбільш ефективно».

Отримання якісної шкільної природничо-математичної освіти є однією з найважливіших гарантій реалізації громадянами їх інтелектуального потенціалу, а створення умов для зростання кожного вчителя, забезпечення сучасного рівня освіти – основне завдання методичного об’єднання вчителів фізики, математики, біології, хімії, географії, природознавства.

Особливого значення набувають питання посилення неперервного навчання та професійного росту педагога, підвищення рівня його готовності до вирішення освітніх задач на сучасному етапі розвитку суспільства.

Сутність змін пов’язана з необхідністю впровадження компетентнісно спрямованої освіти. Реалізувати завдання, визначені у новому Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, можна за умови, якщо навчально-виховний процес в школі буде «спрямовано на розвиток активності, самостійності, творчих можливостей кожного школяра, оскільки суспільство потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення, швидко адаптуватися до змін», бути конкурентноспоможним у дорослому житті. Тому винятково важливого значення набуває проблема підвищення кваліфікації педагогічних працівників, бо тільки творчий, конкурентноспроможний учитель може виховати собі подібного учня.

Впровадження нового Державного стандарту, що ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти, вимагає необхідності розробки нових підходів, форм і методів здійснення методичної підтримки професійної діяльності вчителів. Науково-методичним центром розроблено систему заходів щодо його впровадження. (Додаток 1)

Завдяки працям В. Байденка, Ю. Варданян, Л. Карпової, Н. Кузьміної, І. Зимньої, А. Маркової, О. Пометун, С. Ракова, В. Сластьоніна, Л. Хоружої, А. Хуторського в педагогічній науці склалися основи теорії компетентнісного підходу: визначено сутність, зміст і структуру професійної компетентності, виявлено умови, розроблено технологічні основи її формування. Доведено, що для підготовки фахівця – «знавця» – достатньо звернення до сфери його досвіду (знань, умінь і навичок) і до когнітивної сфери (увага, сприйняття, пам’ять, мислення), а становлення фахівця «компетентнісного», окрім цього, припускає розвиток відповідних особистісно-психологічних якостей – професійної самосвідомості, потреби в досягненнях, внутрішніх мотивів професійної діяльності та ін.

В Україні дослідження питань упровадження компетентнісного підходу в освіті систематизовано у працях О. Пометун. Вони охоплюють як загальні питання компетентнісного підходу в освіті стосовно формування ієрархії компетентностей (ключових, галузевих, предметних), так і детальну розробку цих питань для освітніх галузь.

За І.Лернером, В.Краєвським, А.Хуторським професійну компетентність учителя розглядаємо як єдність трьох складових:

 •  когнітивна складова (наявність системи педагогічних і спеціальних предметних знань);
 •  операціонально-технологічна складова (володіння методами, технологіями, способами педагогічної взаємодії, методами навчання даного предмета);
 •  особистісна складова (етичні й соціальні позиції й установки, риси особистості спеціаліста).

Виходячи з умов запровадження у навчальних програмах та стандартах компетентнісної освіти, Миколаївський науково-методичний центр здійснює поступовий перехід від «підвищення кваліфікації» до «розвитку професійної компетентності» вчителя.

Вивчаючи дослідження С.В. Іванової, Л. Коваль ми в своїй роботі переконалися, що структуру професійної компетентності вчителя на основі діяльнісного підходу становлять такі основні компоненти: спеціальний; соціальний; особистісно-індивідуальний. У свою чергу, спеціальний компонент поєднує науково-теоретичну, методичну та психологічну складові. Науково-теоретична складова компетентності охоплює обізнаність у галузі навчального предмета, що викладається. Методична складова компетентності передбачає певний рівень майстерності у галузі засобів формування знань, умінь, навичок, ставлень і ціннісних орієнтацій учнів. Психологічна складова компетентності включає диференційно-психологічний компонент у галузі обізнаності з мотивів, здібностей, спрямованості школярів; рефлексію педагогічної діяльності. Перехід на компетентнісно - орієнтовану методичну роботу розглядаємо в двох аспектах. По-перше, відбувається модернізація змісту освіти, що передбачає його відбір і структурування з одночасним визначенням результативної складової – розвиток компетентностей. По-друге, постає потреба навчити вчителів цілеспрямовано формувати в учнів ключові та предметні компетентності.

Відповідно метою діяльності  методистів природничо-математичних дисциплін міста Миколаєва є створення умов й ефективних механізмів для розвитку професійної компетентності педагогів, їх конкурентоспроможності, що сприятиме розвитку інноваційного потенціалу міської системи освіти.

Завдання відділу природничо-математичних дисциплін:

 1.  Сприяти усвідомленню педагогами суті нового змісту діяльності в сучасних умовах, зміні стилю традиційного педагогічного мислення.
 2.  Залучення освітніх, інформаційних, методичних, інноваційних, кадрових ресурсів.
 3.  Створення єдиного інформаційного простору міста.
 4.  Формування суб’єктної позиції вчителів у підвищенні кваліфікації.
 5.  Сприяти підвищенню якості навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста шляхом реалізації компетентнісного підходу, впровадження інновацій.

Очікувані результати – розвиток мобільності суб’єктів міського освітнього простору, що проявляється для:

 •  вчителів у здатності до адаптації до змін у професійній діяльності, реалізації компетентнісного підходу, впровадження інновацій, повноцінній професійній та особистісній самоорганізації, самоосвіті, самовдосконаленні, здатності до забезпечення якості природничо-математичної освіти відповідно до вимог сьогодення;
 •  закладів освіти – у готовності до впровадження педагогічних інновацій, розробці та реалізації власних продуктивних ідей, проведення експериментальної діяльності, побудови стратегії розвитку, підвищення якості освітніх послуг;
 •  міських методичних об’єднаннях вчителів природничо-математичних дисциплін – у гнучкості, відчутті потреб та можливостей навчальних закладів, створенні сприятливих умов для розвитку професійної компетентності педагогів.

Принципи діяльності:

 •  Принцип системності й наступності, що включає в себе не тільки організаційний аспект системи та взаємодії її окремих компонентів, а також дотримання відповідності мети, змісту, форм, методів, засобів професійного розвитку вчителів, адекватних їх освітнім потребам та запитам освітньої системи, що розвивається.
 •  Принцип  особистісно-орієнтованого підходу, який враховує запити, потреби, індивідуальний рівень професіоналізму кожного педагога.
 •  Принцип диверсіфікацїї, що передбачає варіативність форм, змісту розвитку професійної компетентності.
 •  Принцип відкритості та доступності, що передбачає добровільність участі та свободу вибору індивідуальної освітньої програми педагога.

Для ефективного функціонування моделі методичних об’єднань вчителів фізики, математики, біології, хімії, географії, природознавства створено:

 •  Інформаційно-комунікаційне середовище, розвитку якого сприяють: електронні розсилки, використання дистанційних технологій у підвищенні професійної компетентності педагогів (дистанційні конференції), створення інформаційних та освітніх ресурсів (сторінка методичних об’єднань вчителів природничо-математичного циклу на сайті Миколаївського науково-методичного центру розробка вчителями фізики цифрових ресурсів для навчання), робота проблемних і творчих груп, видавнича діяльність.
 •  Інфраструктура. Розвиток інфраструктури пов’язаний із спільним використанням ресурсів у сфері освіти, впровадженням інновацій, роботою експериментальних майданчиків на базі навчальних закладів: Миколаївського морського ліцею ім. проф. Александрова, участь Першої української гімназії у пілотному проекті МОН по апробації сучасного кабінету математики, фізики, програмного забезпечення, апробації підручників, впровадження програми „Росток”, участь навчальних закладах міста в обласних, Всеукраїнських методичних заходах.

Сучасна освіта передбачає успішне формування в учнів умінь самостійно вчитися, критично мислити, користуватися комп'ютером, прагнути до самопізнання та самореалізації в різних видах діяльності, опановувати практичні вміння та навички, необхідні для життєвого та професійного вибору. У зв'язку з посиленням практичної спрямованості шкільної природничо-математичної освіти проблемною темою, над якою працюють учителі міста Миколаєва, є «Компетентнісна освіта як засіб становлення національно-зорієнтованої особистості».

У контексті визначеної проблеми пріоритетними напрямками діяльності методичних об’єднань вчителів фізики, математики, географії, природознавства, біології, хімії міста Миколаєва є не тільки окремі питання дидактики, виховання, методики, фізіології, а й розгляд традиційних й інноваційних педагогічних технологій, актуальних психологічних концепцій, зокрема:

 •  компетентнісний підхід в освіті;
 •  розгляд ефективних моделей педагогічного процесу;
 •  моніторингові дослідження з різних питань навчальної і виховної роботи;
 •  обговорення проблем інформатизації освіти, підвищення якості професійної підготовки вчителів на основі впровадження інформаційно – комп’ютерних технологій.
 •  виявлення та підтримка здібних та обдарованих учнів (робота Центру по роботі з обдарованими учнями на базі Миколаївського морського ліцею ім. проф. Александрова);
 •  

культурологічні питання, пов’язані з формуванням і розвитком методологічної, психологічної, технологічної, методичної, загальної культури педагога;

 •  психологічні засади реалізації компетентнісного підходу у навчанні природничо-математичних дисциплін.

Особлива увага приділяється виявленню, узагальненню та поширенню  перспективного педагогічного досвіду (додаток 3) й конструюванню нового досвіду.

Сучасні зміни в змісті освіти обумовлюють модифікацію та модернізацію відповідних форм роботи методичного об’єднання. Оскільки в основу компетентнісного підходу покладено активну свідому діяльність суб’єктів навчального процесу, абсолютно логічним є використання в методичній роботі діяльнісного підходу, інтерактивних методів, інформаційно-комп’ютерних технологій тощо.

За результатами опитування вчителів, фізики, математики, біології, хімії, географії, природознавства встановлено, що найефективнішими формами є такі: практичні семінари, практикуми, майстер-класи, тренінги, круглі столи, дистанційні конференції, «фокус» – групи.

Окремо педагоги виділяють теоретичні семінари як форму інформаційної підтримки власної самоосвіти. Продуктивність й ефективність цієї підтримки значно підвищується за рахунок залучення до проведення заходів науковців. Так, налагоджено тісну співпрацю з МНУ ім. В. Сухомлинського, МЧДУ ім. Петра Могили, Миколаївським національним аграрним університетом, Миколаївським науково – дослідним інститутом «Миколаївська обсерваторія», Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна».

Треба відмітити плідну співпрацю з Миколаївським інститутом післядипломної педагогічної освіти, завдяки якій вчителі міста є постійними учасниками семінарів за участю провідних науковців нашої країни, авторів підручників фізики, географії, біології, хімії, мали можливість прослухати цикл лекцій  академіка РАН Поташника М.М.

З метою конструювання ефективних моделей педагогічного процесу щодо реалізації вимог компетентнісного підходу, апробації їх на практиці, проводяться семінари-практикуми, зокрема «Стратегія змісту географічної та економічної освіти в контексті впровадження нового Державного стандарту базової і повної освіти» «Організація пізнавальної діяльності учнів в умовах компетентнісного підходу», «Впровадження інноваційних технологій на уроках фізики, хімії, біології», «Тайм-менеджмент педагога»

«Використання технології критичного мислення на уроках математики, географії», «Шляхи реалізації компетентнісного підходу на уроках фізики», «Формування навчально-пізнавальної компетенції на уроках географії», «Краєзнавство у шкільному курсі «Природознавство», «Розвиток інтересу учнів до курсу «Природознавство» через позакласну роботу», «Використання когнітивно-креативних методів навчання на уроках біології», «Методика технології сучасного викладання хімії, біології» тощо.

Результати методичної роботи дозволили описати нову модель діяльності вчителя, алгоритм дій педагога, що містить мету, завдання діяльності, структурний зміст навчальних предметів, форми, методи, прийоми, основні педагогічні операції. Все це знайшло своє відображення в тематичних збірках, що містять теоретичні матеріали, методичні рекомендації для вчителів, пам’ятки для учнів й педагогів.

Значна роль у реалізації нових ідей, впровадження компетентнісного підходу належить інформаційно-комп’ютерним технологіям. Будь-які освітні інновації повноцінно утверджуються в школі тільки тоді, коли їх успішно апробовано на практиці, перетворено на конкретні методичні форми.

Задля успішного запровадження їх у шкільну освіту працює творча лабораторія вчителів «Конструювання уроків природознавства з використанням ІКТ» мета якої удосконалення знань і вмінь педагогів щодо використання комп’ютера. Вчителями природознавства опановано такі теми: «Створення слайдових презентацій у середовищі програми MS Power Point», «Пошук та завантаження текстової, звукової та відеоінформації з Інтернету», «Створення потокових презентацій (відеокліпів) у середовищі програми  Movie Maker», «Створення та обробка графічної інформації засобами растрового графічного редактора Adobe Photoshop». Результатом роботи творчої лабораторії є електронні посібники: «Всесвіт. Сонячна система», «Світ явищ. у якому живе людина», які рекомендовані вчителям для використання на уроках природознавства.

З метою надання інформаційно-комп’ютерної підтримки вчителям географії у 2012-2013 навчальному році створено проблемну групу «Використання можливостей ІКТ у викладанні географії» під час роботи якої вчителі опанують принципи стильового оформлення  презентацій, основні принципи дизайну слайдів, навчаться додавати анімаційні ефекти до об’єктів слайда, відтворювати рух об’єктів за заданими траєкторіями, анімаційні ефекти зміни слайдів тощо.

Сучасні мультимедійні методи навчання набувають все ширшого застосування в навчальних закладах міста. Увага під час роботи з навчальними програмами на базі мультимедіа, як правило, подвоюється, тому звільняється додатковий час, економія якого, необхідна для вивчення конкретного матеріалу, а отримані знання зберігаються в пам’яті значно довше.

Мультимедійні практичні роботи з біології, хімії дозволяють моделювати природні умови, явища, ставити навчальні експерименти, визначати природні закономірності, проводити віртуальні екскурсії.

Сучасні технічні та мультимедійні засоби навчання надають широкі можливості для реалізації принципу наочності. Над впровадженням таких методів протягом останніх років працюють учителі хімії та біології (проблемна група «Використання ІКТ на уроках хімії», динамічна група для керівників районних методичних обєднань «Формування ІКТ компетенцій вчителів хімії, біології»).

Результатом роботи творчих, проблемних, динамічних груп стало створення банку розробок уроків з використанням ІКТ, позакласних заходів,  залучення вчителів міста до активного впровадження інфомаційно-компютерних технологій в навчально – виховному процесі. Завдяки знанням, отриманим на заняттях, педагоги проводять відкриті уроки, особисто створюють комп’ютерні презентації, відеофільми, використовують відеоматеріали та електронні педагогічні засоби навчання. Заохочують учнів до створення різноманітних проектів, використання Інтернет-ресурсів, що впливає на результативність навчальної діяльності учнів та зростання їх інтересу до природничо-математичних наук.

З появою нової концепції розвитку Інтернету постало актуальним питання залучення до навчання через мережу Інтернет. Освітній портал МНМЦ, а саме розділи методичних об’єднань природничо-математичного циклу – центр інформаційної культури, який передбачає перехід на більш високий рівень освітніх процесів у школі, підвищення якості навчання та виховання.

Участь учителів у вищезазначеній діяльності сприяла підвищенню мотивації учителів природничо-математичного циклу до здійснення самоосвітньої діяльності, що передбачає безперервну самоосвіту і зростання професійної культури кожного вчителя; розробку авторських й укладацьких програм, посібників, рекомендацій.

Якісний склад свідчить, що вчителі природничо-математичних дисциплін
мають достатній професійний потенціал, що дозволяє їм бути конкуренто-спроможними,
удосконалювати систему природничої освіти в навчальних закладах міста, якісно організовувати освітній процес.. Звання «старший вчитель» мають 148 педагогів, «вчитель-методист» – 103.

Вчителі природничо-математичного циклу працюють творчо, беруть активну участь і стають  переможцями та лауреатами міських конкурсів молодих вчителів «Нове ім’я», «Сучасний урок в презентаціях», конкурсу конспектів уроків математики, фізики для 10-11 класів, обласного конкурсу відеофільмів «Педагогічний досвід освітян регіону», Всеукраїнського конкурсу «Мандрівка Україною» у номінації «Стежками рідного краю», конкурсу газети «Краєзнавство. Географія. Туризм» та Асоціації вчителів географії України на кращу авторську електронну презентацію.

Однією з плідних форм пошуку та заохочення творчо працюючих педагогічних працівників є всеукраїнський конкурс «Учитель року», метою якого є стимулювання активної участі вчителів у становленні і розвитку національної системи освіти, популяризації кращих педагогічних здобутків і професійної майстерності. Традиційний конкурс педагогічної майстерності – це не тільки серйозне творче випробування для кращих педагогів України. Його проведення сприяє ефективному розвитку вітчизняної системи шкільної освіти, широкому втіленню в практику цікавих методів і підходів до викладання. Конкурс допомагає краще зрозуміти і усвідомити значимість професії вчителя в житті країни та її майбутнього. Даний конкурс виявляє кращих із числа його учасників, оцінює їх професіоналізм. Перемога вчителів математики Піскунової Н.Ю. (ММЛ), Карпровської Л.В. (ЗОШ №45), фізики Борецького К.П. (ММЛ), Федорової О.В. (ЗОШ №3), біології Терещенко Т.М. (гімназії №41), у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель рок (див. Презентація 1)

Саме конкурентоспроможний вчитель здатний виховати успішного учня. Тому одним із напрямків діяльності методичної служби є організаційно-методичний супровід роботи вчителів з обдарованими учнями. У місті працюють творча група вчителів математики «Педагогічні відкриття», творча група вчителів фізики «Інтелектуальний Олімп», проведено семінари-практикуми: «Педагогічне керівництво науково – дослідною діяльністю учнів»; «Організаційно-методичні аспекти підготовки і проведеня турнірів юних географів».

З метою залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення природничих наук, а також задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні і творчій самореалізації, пошуку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців з хіміх та біології, в 2008-2009н.р. була створена Миколаївська біолого-хімічна школа «Олімпійського резерву» як форма організації позакласної освіти. 

Школа учнівської молоді діє під керівництвом управління освіти Миколаївської міської ради. Безпосереднє керівництво школою здійснює науково методичний центр.

Для слухачів цієї школи організовуються зустрічі з викладачами вищої школи (Миколаївський національнийуніверситет ім. В.Сухомлинського, Миколаївський державний Чорноморський університет м.П.Могили, Миколаївський національний аграрний університет). Протягом року учні працюють над підготовкою питань всеукраїнських турнірів, виконують дистанційні контрольні роботи. Підведення підсумків роботи та визначення кращих знавців з хімії і біології в місті, проводиться у формі щорічних міських турнірів.

Турніри проводяться відповідно до «Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси – захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 №1099. (додаток 2).

Четвертий рік працює «Школа олімпійського резерву» з географії, фізики по підготовці учнів до олімпіад та турнірів і, як результат, – стабільна перемога школярів м. Миколаєва на ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії та обласних й Всеукраїнських турнірах юних географів.

З метою наступності та виявлення поширення і впровадження в навчально-виховний процес прогресивних форм і методів навчання, стимулювання інтересу учнів до оволодіння сучасними інформаційними технологіями, щорічно проводиться міська Інтернет-олімпіада з математики для учнів 5-х класів. Завдяки участі в якій учні набувають досвіду та стають в подальшому переможцями обласних інтернет-олімпіад з математики, обласних та Всеукраїнських турнірів юних математиків, Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

У 2012 році учень Миколаївського морського ліцею ім. професора М. Александрова Євтифєєв Валерій став учасником конкурсних відбірково-тренувальних зборів з Міжнародних предметних олімпіад, де гідно представив наше місто, і завдяки своїй наполегливій праці, завоював право представляти нашу країну на Міжнародній олімпіаді з географії, яка в жовтні цього року відбулася в Аргентині й посів ІІІ місце і отримав бронзову медаль.

Результати олімпіад, турнірів, захисту робіт учнів-членів МАН свідчать, що вчителями м. Миколаєва створено оптимальні умови для обдарованих дітей

З кожним роком набирають обертів Міжнародний інтерактивний природничий конкурс «Колосок», Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня», Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру», «Геліантус», які проводяться з метою популяризації природничих знань, розвитку інтересу школярів до вивчення природничих дисциплін, формування в них навичок пізнавальної та творчої діяльності, надання вчителям дієвих засобів цілеспрямованої інтеграції знань.

Учні м. Миколаєва є лідерами різноманітних інтелектуальних змагань, за Всеукраїнським рейтингом інтерактивних конкурсів м. Миколаїв посідає 3 місце в Україні.

Формування екологічної компетентності учнів у нашому місті відбувається через участь учнівської молоді в екологічних конкурсах, олімпіадах, учнівських проектах, екологічних читаннях, ініціаторами яких виступають Миколаївська міська станція юних натуралістів, центр соціальних програм компанії „РУСАЛ”.

Мала батьківщина для миколаївців є  найкращим куточком на землі. Проте в ньому ще залишається чимало місць,  які потребують особливої уваги. З метою розробки дієвих моделей діяльності учнівської молоді, розв’язання екологічних проблем через кооперацію та партнерство між дітьми та дорослими,  управління освіти Миколаївської міської ради, науково-методичний центр у 2011 розпочали проект «Миколаїв – місто XXI століття».(Додаток 3)

У першому етапі екологічного конкурсу взяли участь 12 навчальних закладів міста. Представлені проекти різні за дизайном, масштабом, проте  об’єднує всіх спільна мета -  зробити своє місто привабливим, комфортним, зеленим.

Екологічному вихованню школярів міста сприяють щорічні  екологічні читання «Збережемо для нащадків». V екологічні читання пройшли 27 - 28 листопада в Центральній бібліотеці ім. М.Л. Кропивницького.  Вони були присвячені темі «Участь громадськості у збереженні навколишнього  середовища міста Миколаєва: від минулого до майбутнього».

Читання проходили під патронатом Миколаївського міського голови В.Д Чайки,  за підтримки департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради і програми МАТРА-КАП Посольства Королівства Нідерландів в Україні.

У рамках Читань протягом листопада в місті під девізом «Створимо екологічне майбутнє Миколаєва» відбувся інформаційно-просвітницький місячник «ЕКО-ЛИСТОПАД», який включав вуличну акцію «Со-Твори Миколаїв», Світове кафе «Створимо майбутнє Миколаєва», Відкритий Простір «Як створити екологічне майбутнє Миколаєва», конкурс соціальної реклами екологічної направленості тощо.

На Читаннях в інтерактивній формі обговорювались проблеми охорони навколишнього природного середовища в місті, благоустрою, активної позиції громадськості, виховання екологічної культури жителів, залучення членів місцевих громад до участі у вирішенні екологічних проблем, здійснення міжнародних екологічних проектів.

У ході Читань відбулося спілкування у скайп-форматі з містами Копенгаген (Данія), Сілламяє (Естонія). Присутні на заході взяли участь у круглому столі на тему «Вплив журналістів, ЗМІ та рекламних компаній на виховання екологічної свідомості та позитивні зміни в місцевих громадах».

Екологічні читання відбулися в арт-супроводі інформативних виставок: унікальних фото, раритетних листівок і картин з приватної колекції В.А. Юрлова; екологічних плакатів; творчих робіт, поданих на конкурс соціальної реклами; інформаційно-документальної виставки «Участь громадськості у збереженні навколишнього середовища міста Миколаєва: від минулого до майбутнього».

В організації та проведенні Читань взяли участь Громадська рада з екологічної безпеки та благоустрою при Миколаївському міському голові, Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького, Міський центр екологічної інформації та культури на базі бібліотеки-філіалу № 2 Централізованої бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва, Миколаївський міський фонд ЛАСКА, Миколаївський міський благодійний фонд МЕТА, Регіональна чорноморська мережа громадських організацій, Миколаївський науково-методичний центр управління освіти Миколаївської міської ради тощо.

До міських екологічних читань «Збережемо для нащадків» було видано збірку матеріалів «Участь громадськості у збереженні навколишнього середовища міста Миколаєва: від минулого до майбутнього», до якої також ввійшли тези працівників позашкільних та навчальних закладів: «Формування екологічної культури через пошуково-дослідницьку діяльність учнів»Нікітіної О.В., вчителя природознавства, географії, екології Першої української гімназії ім. М. Аркаса; «Історія юннатівського руху на Миколаївщині»Троїцької Т.Б., директора Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; Презентація пілотного проекту «Осередок екологічної освіти» на прикладі Яковлевої Т.В., педагога організатора загальноосвітньої школи № 45; «Роль природоохоронних заходів у вихованні екологічної свідомості особистості» Ярошенко Н.Г., директора Миколаївської міської станції юних натуралістів та Лебедєвої Т.А., зав. інструктивно-

методичним відділом Миколаївської міської станції юних натуралістів.

Ініціативні екологічні групи, які взяли участь у заходах, були нагороджені подяками Миколаївського міського голови.

Формуванню екологічної культури молоді, популяризації кращого досвіду природоохоронної роботи сприяють різноманітні Всеукраїнські акції. Під час природоохоронного заходу «День юного натураліста», що пройшов на базі Миколаївського зоопарку, відбулися конкурси стінних газет, листівок, які презентувалися відвідувачам, гостям зоопарку.

Дієвість створеної моделі діяльності методичних об’єднань вчителів фізики, математики, географії, біології, хімії, природознавства  міста Миколаєва підтверджується отриманими результатами:

 1.  Усвідомлення педагогами актуальності й необхідності компетентнісного підходу як дієвого засобу забезпечення конкурентоспроможного вчителя Це підтверджується результатами опитування: 95% опитаних вважають упровадження компетентнісно орієнтованого підходу доцільним та актуальним, 70 % визначили свій рівень готовності до його реалізації як достатній, 30% - як середній.
 2.  Створення моделей педагогічної діяльності щодо становлення сучасного вчителя, як конкурентоспроможного фахівця.
 3.  Поширення ідей компетентнісно спрямованого навчання на реальну педагогічну практику, про що свідчить: досвід кращих учителів міста; відображення теми реалізації компетентнісно орієнтованої моделі навчання у презентаціях переможців, лауреатів та учасників конкурсів фахової майстерності; наявність власних й адаптованих технологій і методик впровадження компетентнісного підходу, аналітичних даних моніторингових міні-досліджень про їх якість і результативність, методичні рекомендації з використання цих методик у практиці педагогічної діяльності освітян.
 4.  Впровадження інновацій у навчально-виховний процес .
 5.  Підвищення мотивації вчителів природничо-математичного циклу до саморозвитку, самовдосконалення, про що свідчить успішна участь у конкурсах фахової майстерності.
 6.  Підвищення мотивації учнів до вивчення предметів природничо-математичних дисциплін, якості освіти, що підтверджується результатами ДПА, ЗНО та вступу випускників до вищих навчальних закладів.
 7.  Активна участь й перемоги учнів м.Миколаєва в інтелектуальних змаганнях і творчих конкурсах

Додаток 1

План заходів

щодо підготовки навчальних закладів м. Миколаєва до впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 2013/2014 навчальному році

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1.

Засідання МО вчителів математики

«Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти як основа побудови змісту сучасної шкільної математичної освіти».

Січень 2013р.

Манзарук С.М.

2.

Засідання МО вчителів фізики та астрономії

«Перспективні напрямки діяльності методичного об’єднання щодо підготовки вчителів до викладання фізики за новими програмами в основній школі».

Січень  2013 р.

Манзарук С.М.

3.

Психолого-педагогічний семінар  «Із початкової школи – в основну»

(для вчителів математики, які будуть викладати в 5-х класах).

Лютий 2013р.

Манзарук С.М.

4.

Проблемна група вчителів математики

«Особливості викладання математики за новими програмами в основній школі»

.

Березень 2013р.

Манзарук С.М.

Інструктивно-методичні наради  «Інформування педагогів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо викладання біології і хімії».

Постійно

Мазуркевич Л.І.

Районні МО  

«Відпрацювання нових програм з біології 6-9 класи; хімії 7-9 класи».

Біологія:

листопад 2012 р.,

березень 2013р.  Хімія:

листопад 2012 р.,

березень 2013р.

Мазуркевич Л.І.

Теоретичний семінар

«Особливості викладання біології в 6-му класі в умовах нового змісту».

Листопад 2013 р.

Мазуркевич Л.І.

Теоретичний семінар

«Роль шкільного методичного об’єднання в умовах упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Лютий 2014 р.

Мазуркевич Л.І.

Засідання МО

«Ознайомлення педагогів з нормативними документами щодо впровадження нового Держстандарту».

Серпень 2012 р.

Шиліна С.Л.

Засідання МО

«Стратегія змісту географічної освіти в контексті впровадження нового Держстандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Листопад 2012р.

Шиліна С.Л.

Засідання МО

«Удосконалення процесу навчання природознавства шляхом використання ІКТ».

Грудень 2012 р.

Шиліна С.Л.

Семінар

«Новий зміст програми з географії для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

Березень 2013 р.

Шиліна С.Л.

Проблемна група 

«Викладання природознавства за новою програмою (географічний компонент)».

2012-2013 н. р.

Шиліна С.Л.

Проблемна група

«Використання можливостей ІКТ у викладанні географії».

2012-2013 н. р.

Шиліна С.Л.

Додаток 2

ПОЛОЖЕННЯ

про біолого-хімічну

школу «Олімпійського резерву» учнівської молоді м. Миколаєва

    1. Загальні положення

     1.1. З  метою  залучення  учнівської  молоді  до поглибленого вивчення

    природничих     наук,  а  також  задоволення потреб вихованців (учнів,  слухачів)

    у  професійному   самовизначенні   і   творчій самореалізації,  пошуку  та

    підтримки  обдарованих  і талановитих вихованців (учнів,  слухачів) діє

    Миколаївська біолого-хіміічна   школа «Олімпійського резерву»

    як форма організації позакласної освіти біо-хімічного напряму.

    1.2. Школа учнівської  молоді  діє під керівництвом управління освіти

    Миколаївської міської ради. Безпосереднє керівництво   школою здійснює

    науково методичний центр.

  2. Організація навчально-виховного процесу

     2.1. Дана  школа  організовує  свою  роботу  за науковими відділеннями:

    біологічне

    хімічне.

    2.2. До    школи  приймаються учні 8-10 класів загальноосвітніх навчальних

    закладів за бажанням,  які цікавляться цими предметами, хотіли б займатися

    науково-дослідницькою, пошуковою роботою з біології і хімії.

    2.3. Зарахування  на  навчання  до школи здійснюється у  жовтні  поточного  року

     і  оформляється  наказом управління освіти.

    2.4. Навчально-виховний   процес      школи  проводиться по районам.  Середня

    наповнюваність груп  до 15 вихованців.

    2.5. Школа  здійснює  навчально-виховний процес протягом року за  програмою,

    яка затверджена науково методичною радою НМЦ.

    2.6. Слухачі  школи,  які  успішно займалися протягом року автоматично стають

    членами районних команд і беруть участь в міських хімічних і біологічних

    турнірах.

     3. Учасники навчально-виховного процесу

    3.1. Учасниками   навчально-виховного   процесу    школи є:

    учні навчальних закладів міста;

    педагогічні працівники навчальних закладів міста;

    спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу.

 

    3.2. До  роботи  біологічної  заочної  школи  залучаються  за згодою  наукові  та

    науково-педагогічні працівники  вищих навчальних закладів міста

   (Миколаївського Національного університету ім. В.Сухомлинського,

    Миколаївського державного аграрного університету, Миколаївського державного

    Чорноморського університету).

    4. Господарське утримання і фінансування

     4.1. Школа  в  своїй  роботі використовує навчальне обладнання, кабінети та інше

    майно навчальних закладів на базі яких проходять заняття;

    Спільні заняття  школи можуть проводитись на базі   вищих  навчальних

    закладів  згідно  з укладеними угодами НМЦ із зазначеними установами та

    закладами.

     4.2. Фінансово-господарська  діяльність  біологічної  заочної школи здійснюється

    за рахунок залучення додаткових джерел фінансування, не заборонених

    законодавством  України.

 

 

Додаток 3

Екологічний проект «Миколаїв – місто ХХІ століття»

З метою розробки дієвих моделей діяльності учнівської молоді, розв’язанню екологічних проблем на місцевому рівні через кооперацію та партнерство між дітьми та дорослими, управління освіти Миколаївської міської ради, НМЦ розпочинає екологічний проект «Миколаїв – місто ХХІ століття».

Проектом передбачена активна участь учнів, їх батьків, учителів у благоустрою міста, покращення комфортного та безпечного проживання в Миколаєві шляхом упорядкування територій, які розташовані поряд з місцем

проживання, навчання, відпочинку.

        Матеріали на конкурс надсилати до 15.11.2011 року в НМЦ.

Просимо довести зазначену інформацію до педагогічного та учнівського колективу вашого навчального закладу.

ПОЛОЖЕННЯ

про міський екологічний проект «Миколаїв – місто ХХІ століття»

для школярів віком від 14 до 17 років

Сучасне бачення

166 сесії у 2003 році проголошено декаду освіти для сталого розвитку, впродовж якого необхідно докорінно змінити роль освіти, у тому числі екологічної, у повсякденному житті людей. проблеми навчання та виховання передбачає переорієнтацію уваги з «інформативного» впливу на виховання та навчання,  на практичну діяльність самого учня.

Радою ЮНЕСКО на Запропонований проект поєднує в собі три основні тенденції:

 •  формування сучасних екологічних уявлень;
 •  формування дбайливого ставлення до природи;
 •  формування нових стратегій взаємодії з оточуючим середовищем.

Мета і завдання:

 •  розробка дієвих моделей діяльності учнівської молоді по забезпеченню стійкого розвитку шкільної громади;
 •  розв’язання екологічних проблем на місцевому рівні через співпрацю між дітьми, дорослими, громадськими організаціями;
 •  навчання школярів конструктивній трудовій і суспільно-корисній діяльності;
 •  формування морально-етичних цінностей та естетичного смаку.

Учасники конкурсу

До участі в конкурсі запрошуються учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, учителі, батьки.

                                              Проведення конкурсу

 1.  Заочний етап:

- Короткий опис проекту (мета, завдання, очікуваний результат);

- Стан обраної для благоустрою  території (декілька фотографій із зображенням);

- Проект благоустрою обраної ділянки ( подвір’я будинку, в якому проживають діти; парки, сквери, пришкільна територія та ін.).

                                                                                    (жовтень-листопад)

За результатами заочного етапу визначаються переможці в кожному районі.  

                                               

 1.  Підготовчий етап спрямований на створення умов для реалізації обраних проектів в кожному районі (укладання договорів про співпрацю з місцевими підприємствами, місцевою владою, складається план реалізації проекту).

(листопад-березень)

 1.  Основний.

В рамках екологічного місячника проводяться екологічні суботники по реалізації проектів

(квітень 2012р)

 1.  Підведення підсумків. Проведення  конференції «Доля Миколаєва – у наших руках»

(квітень2012)

 1.  Визначення переможців і нагородження

Література:

Глузман Н. А. Проблеми реалізації компетентнісного підходу в період методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкової школи //http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n1_2010_st_6/

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти.

Кісіль М. В. До питання філософії стандартів у галузі вищої освіти / М. В. Кісіль // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія : Зб. наукових праць. – Випуск 12(25). – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – С. 207 – 214.

Коваль Л. В. Професійна підготовка майбутніх учителів: технологічна складова : монографія / Л. В. Коваль. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 375 с.

Концепція Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / Бібліотека з освітньої політики [за заг. ред. О. В. Овчарук] . – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Митник О. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи / О. Митник // Початкова школа. – С. 35-37.

Моторіна В. Г. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів  у вищих педагогічних навчальних закладах : дис.. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.04 / Валентина Григорівна Моторіна; Харківський національний пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2005. – 512 с.

Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69.

Стефанова Н. Л. Теоретические основы развития системы методической подготовки учителя в педагогическом вузе : дисс. на соискание научн. ступени д-ра пед. наук : 13.00.02 / Наталья Леонидовна Стефанова; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. – Санкт-Петербург, 1996. – 366 с.

м. Миколаїв

Шиліна С.Л., Манзарук С.М., Мазуркевич Л.І., методисти науково-методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

62112. Повторение на уроках истории в дореволюционной школе 42.49 KB
  Необходимо постоянное классное повторение ил урока в урок всего самого первостепенного самого существенного что позволит ученикам видеть в истории нечто целое. Повторение это не механическое воспроизведение изученного...
62113. Позакласна робота з інформатики 36.59 KB
  Можна виділити основні вимоги до організації позакласної роботи в школі: залучення до позакласної діяльності учнів з урахуванням їхніх інтересів і здібностей; органічна єдність навчальної і позакласної діяльності...
62116. Анализ финансовой отчетности. Методические рекомендации 89.96 KB
  Признаки хорошего баланса: 1 валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиваться по сравнению с началом периода; 2 темпы прироста оборотных активов должны быть выше чем темпы прироста внеоборотных активов; 3 собственный капитал предприятия должен...
62117. Цивилизация Древней Руси (6 – н. 12 вв.) 30 KB
  Версии образования древнерусской государственности и особенности раннефеодальной монархии работа с термином государство доклады дискуссия. Социальная структура общества доклады работа с источником...