55717

ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ТА ФОРМ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Активне навчання потребує залучення учнів у навчальний процес. У розвязанні цих проблем важливе місце відводиться інформаційно комунікативним технологіям інтерактивним методам та формам навчання компютерному програмному забезпеченню освітнього процесу.

Украинкский

2014-03-28

268 KB

39 чел.

ВПРОВАДЖЕННЯ ІКТ ТА ІНТЕРАКТИВНИХ     МЕТОДІВ    ТА ФОРМ  НАВЧАННЯ  ЯК ЗАСІБ     ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ  КЛАСІВ

                                         

                                                  

            

                             Актуальність досвіду

Інформаційні технології — вимога сьогодення, що дає змогу створити суспільство, засноване на знаннях. Вони спрощують спілкування та співробітництво. Активне навчання потребує залучення учнів у навчальний процес. У розв’язанні цих проблем важливе місце відводиться інформаційно- комунікативним технологіям, інтерактивним методам та формам навчання, комп’ютерному, програмному забезпеченню освітнього процесу.

Світові тенденції модернізації загальної середньої освіти характеризуються тим, що знання перестають бути головною метою навчання, натомість пріоритетне значення надається формуванню в учнів здатності користуватися  знаннями,  застосовувати їх у різноманітних життєвих ситуаціях. Посилення діяльнісного компонента змісту освіти актуалізує необхідність формування у молодших школярів ключових і предметних компетентностей, необхідних  для їхньої життєдіяльності.

Актуальність  досвіду зумовлена  потребами сучасного суспільства, у якому головним рушієм прогресу є індивідуальний розвиток особистості.

Використання ІКТ  дає  можливість змінити зміст освіти. Адже  комп’ютерні технології допомагають кращому з сприйняттю і засвоєнню учнями навчального матеріалу;

- зростанню інтересу до пізнання;

- індивідуалізації навчання;

-розвитку творчих здібностей;

- використанню  різних аудівізуальних засобів для збагачення змісту

і посиленню мотивації навчання;

- більш динамічній подачі матеріалу;

- створенню умов  для самостійної роботи;

-  ефективному засвоєнню  учнями нових важливих знань і навичок.

Впровадження в початкових класах на уроках математики сучасних інформаційних технологій та інтерактивних методів та форм навчання відкриває нові шляхи й надає широкі можливості для формування ключових та предметних компетенцій в молодших школярів, адже  найефективніше діє на цих школярів та інформація, яка впливає на кілька органів  чуття, вона засвоюється тим краще і міцніше, чим більше видів сприймання активізовано. Такими  є комп’ютерні технології.

Про актуальність використання  ІКТ, інтерактивних методів та форм навчання в навчально-виховному процесі свідчать провідні освітянські документи, нормативно-правові акти, постанови та науково-теоретичні, методичні праці,  рекомендації, що свідчить про пильну увагу до обраної проблеми. Ось перелік  деяких із них : Закон  «Про освіту», новий Державний стандарт початкової загальної освіти, критерії навчальних досягнень початкової школи,  тощо.

Теоретична база досвіду

Реалізація досвіду спирається на наукові дослідження та теоретичні розробки відомих вчених-дидактів.

Висвітлення проблем, пов’язаних з використанням сучасних інформаційних технологій  у навчальному процесі початкової школи розкрито в роботах вітчизняних та російських дослідників

М.М. Левшина, М.І. Жалдака, Ф.М. Ривкінд, В.К. Гольцмана,

Н. В. Макарової, В. І. Варченко.

Методи  інтерактивних технологій набули поширення в практиці американської школи наприкінці   ХХ ст. Розробкою елементів інтерактивного навчання займалися В.Сухомлинський, Ш. Амонашвілі,

В. Шаталов, Є. Ільїн, С. Лисенкова, О.Єльникова, Г.Коберник, О.Комар, В.Мельник, Н. Побірченко, О. Пометун, О.Коротаєва, Г.Мітіна, Г.Самохіна, Н.Коломієць, А.Мартинець, М.Скрипник, Л.Пироженко,  та ін. Проблема використання інтерактивних технологій в початковій школі стала предметом наукових розробок І.Беха, Л.Виготського, Н.Коломієць, С.Рубінштейна, О.Скрипченка та ін.

Провідна ідея досвіду

Досвід роботи дозволяє реалізувати компетентнісний підхід у шкільному навчанні, який є інноваційним засобом його модернізації.  Це зумовлено проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом для системи, а для кожного учня. Компетентнісна освіта — особистісно-діяльнісна, коли результатом вважається система знань, умінь і навичок учня, а не його здатність діяти. Звичний результат навчання: «знаю що…», змінюється у напрямі «знаю як…».

Таким чином, компетентнісний підхід дозволяє системно осучаснити всі складові навчального процесу, починаючи з його мети і змісту. Це сприяє зосередженості вчителя і учнів на результативній складовій навчання, підвищує можливості для практико-зорієнтованої освіти, мотивації дітей до навчання.

Використання ІКТ в початковій школі сприяє:

- активізації сприйняття учнями за рахунок використання звукових і зорових демонстрацій;

- виділення головної думки;

- безпосередній звязок між учителем та учнями;

-економія часу;

- великий об’єм інформації може бути отриманий з Інтернету, з компакт-дисків і відтворений на екрані, у форматі, який можуь бачити всі учні класу;

- вивчення нового матеріалу відбувається у цікавій формі;

-узагальнення отриманих знань завдяки використанню тренажерів, тестування, ігрових ситуацій.

За допомогою засобів ІКТ та інтерактивних технологій на уроках математики вчитель має кількісні і якісні переваги  в  формуванніпредметних математичних компетенцій: обчислювальних,  інформаційно-графічних, логічних, геометричних, алгебраїчних, що є основою математичної компетентності учнів. Якісно нові можливості очевидні, якщо порівняти словесні описи з безпосереднім аудіовізуальним поданням. Кількісні переваги виражаються в тому, що мультимедійне середовище багато вище за інформаційною щільністю: «Краще один раз побачити, ніж мільйон разів почути». ІКТ допомагають  в проведенні корекційно-розвивальної  роботи учнів початкових  класів.

Тому основними формами навчання  є фронтальна ( передбачає одночасну спільну роботу всього класу); кооперативна  (організація навчання в малих групах учнів, робота в парах тощо) та  індивідуальна. Значне місце відводиться мультимедійним урокам математики; урокам з ІКТ, програмовим педагогічним засобам, які використовуються  на певних етапах в залежності  від дидактичної мети; нестандартним урокам з мультимедійним супроводом та використанням елементів інтерактивних технологій. Велика увага надається методам  технології ситуативного моделювання.

Технологія досвіду

Інформаційні технології— невід’ємна частина сучасного життя. За допомогою компютерної техніки можна інтенсифікувати процес навчання, зробити його більш наочним,  динамічним. Долучення молодших школярів до роботи з комп’ютером сприятиме виробленню   навичок  працювати з інформацією, дослідницьких умінь, розвитку комунікативних здібностей, активізації пізнавальної діяльності.

Інформаційно-комунікативні технології – це сукупність методів і технічних засобів реалізації інформаційних технологій на основі комп’ютерних мереж і засобів забезпечення ефективного процесу навчання.

Завдання: забезпечення зворотнього зв’язоку в процесі навчання;

-підвищення наочності навчального процесу;

- пошук інформації із різноманітних джерел;
- індивідуалізація навчання;  

- моделювання досліджуваних процесів або явищ;

-організація колективної  та групової роботи;

- здійснення контролю за навчальними досягненнями.

Під час  підготовки  до уроку з використанням ІКТ враховую його відповідність триєдиній дидактичній  меті.

Освітній аспект: сприйняття учнями навчального матеріалу, осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення.

Розвивальний аспект: розвиток пізнавального інтересу в учнів, уміння узагальнювати, аналізувати, порівнювати, активізувати творчу діяльність. Виховний аспект: виховання наукового світогляду, уміння чітко організовувати самостійну та групову роботу, виховання почуття товариства, взаємодопомоги.

При відборі навчального матеріалу дотримуюсь основних дидактичних принципів: систематичності та послідовності, доступності, індивідуальності, диференційованого підходу, науковості та ін..

Впровадження  ІКТ,    інтерактивних, ігрових технологій допомагає мені досягати мети  уроку  шляхом зацікавлення учнів, будувати навчально-виховний процес так, щоб навчання давало радість, успіх, задоволення та сприяло зміцненню здоров'я кожної дитини. Адже, здоров'я дитини — запорука її успішності. Перевагою таких уроків є підвищення якості навчання за рахунок новизни діяльності  ІКТ.  Це –наочність,  зручність,  швидкість.

Щоб навчання було продуктивним я поєдную традиційні методи та інноваційні: інтерактивні, методи інформаційно-комунікативних технологій. Добираю їх, підпорядковуючи змісту і меті навчального предмета, враховую при цьому вікові особливості учнів класів ІПК, їхні можливості та здібності.

Я впроваджую ІКТ, елементи ігрових, інтерактивних технологій для

формування на уроках математики  предметних математичних  компетенцій: обчислювальної, інформаційно-графічної, логічної, геометричної, алгебраїчної. Постійнопоєдную  фронтальні, кооперативні  форми  роботи на уроках,  використовую методи технології ситуативного моделювання.

Застосовую комп’ютер на уроках  у таких режимах: демонстраційний (демонстрація певної навчальної інформації); індивідуальний (організація індивідуальної роботи учнів); комбінований (застосування на одному уроці і демонстрації,  і індивідуальної роботи).

Так як у класі немає у кожної дитини персонального комп'ютера, то індивідуальну роботу з комп'ютером замінюю засобами    прикладного програмного забезпечення, які виготовляю в програмі  PowerPoint, SmartArt.

Використовую такі засоби ІКТ: мультимедійна презентація, засоби    прикладного програмного забезпечення,  елементами  яких є графіка, текст, відео, фотографія, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід,математичні диктанти,  логічні вправи та задачі, інтерактивні вправи,  тести, конкурси, вікторини, практичні завдання, творчі завдання.

Методи і прийоми: Мікрофон” « Мозковий штурм», « Незакінчене речення”, «Асоціативний кущ» , « Навчаючи-вчуся» імітаційні, рольові ігри, ігри ситуативного моделювання, драматизацію тощо.

Надзвичайно ефективними є уроки математики, забезпечені мультимедійною підтримкою. За допомогою мультимедійних презентацій можна реалізовувати  різні форми навчально-пізнавальної діяльності фронтальну, групову, індивідуальну. Найпоширенішою є фронтальна робота, коли вчитель ілюструє матеріал слайдами на екрані за допомогою мультимедійного проектору.

У початкових класах забезпечення уроків математики мультимедійною підтримкою дає такі переваги: підсилює інтерес та позитивні емоції у школярів; дає можливість ефективно організувати індивідуальну, групову та самостійну роботу;сприяє вдосконаленню практичних умінь та навичок, вчить освоювати, перетворювати, використовувати великі пласти  інформації;  осучаснює урок, робить навчання диференційованим, індивідуальним; розширює ерудицію дитини, розвиває  творчі здібності учнів.

Практикую  одну з основних форм роботи на уроках математики – навчально-ігрову  взаємодію учасників у парах і групах.  Молодші  школярі  класів ІПК завжди готові працювати разом  і отримують задоволення від такої взаємодії на уроках. Але через невміння узгодити свої дії з діями інших учасників швидко втрачають інтерес до цієї форми  роботи.  Щоб підтримати і розвинути в учнів інтерес  до різноманітних форм групової роботи, насамперед навчаю їх спілкуванню і співпраці, привчаю до дослідження, пошуку, спостережливості.  Це  стараюся  робити  в грі.

Загальна мета використання різних видів ігор, інтерактивних  вправ: організувати спільну роботу дітей так, щоб сформувати узгодженість дій, щоб їх дискусія не  переростала у відкриту суперечку, як це часто трапляється з учнями початкових класів.   Використання цих вправ  у навчально-виховній діяльності сприяє створенню позитивно-психологічного клімату в класі,  вчить з задоволенням, дружити, прощати, поважати себе та інших.

На уроках математики у класі ІПК часто  пропоную роботу в парі. Діти виконують конкретне завдання за карткою, у якій і передбачено завдання для кожного партнера.  Для цього використовується прийом «навчаючи - вчуся», цікаві творчі  завдання,  інтерактивні ігри.

 Результат роботи в парі перевіряю, адже це  є основним показником комунікативного спілкування на уроці, вирішенням навчальної, розвивальної і виховної мети. Під час використання роботи в парі, групі  базуюсь на принципі зацікавлення предметом  і мотивації процесу навчання. Робота в парі і групі базується за умови наявності у дитини певних необхідних знань і умінь з даної теми, може використовуватись на уроках закріплення, повторення, узагальнення, перевірки знань. Під час виконання інтерактивних вправ даю можливість обміркувати завдання,  порадитись в групі, в парі, а не виконувати його механічно.  Обов’язково проводжу обговорення за підсумками виконання  вправи з метою корекції помилок.

Використовуючи ІКТ в процесі вивчення математики, я маю можливісті цілого ряду  для різнобічного, нетрадиційного, наочного осмислення учнями предметного матеріалу. Застосування комп’ютера на уроках математики – гарна можливість активізувати пізнавальні інтереси учнів під час вивчення та закріплення нового матеріалу, підвищити мотивацію навчальної діяльності, організувати самостійну роботу учнів. Можливості використання комп’ютера дають змогу подавати новий матеріал наочно,  в формі гри тощо.

Прогнозовані результати

Досвід роботи спрямований на  формування предметних математичних  та інформаційно- комунікативних компетенцій  молодших школярів. Завдяки ІКТ учні краще сприймають навчальний матеріал, зростає зацікавленість, покращуються розвиток і корекція процесів мислення, відбувається індивідуалізація навчання.

В школярів формуються групи умінь, необхідних у повсякденному житті, а саме: уміння здійснювати обчислення; уміння користуватися інформацією, поданою у різних формах; уміння аналізувати, синтезувати,  узагальнювати дані;  уміння визначати довжини, площі, об’єми реальних об’єктів.

Підвищується ступінь наочності,  посилюється мотивація навчання,  у

тому числі за рахунок комп’ютерної техніки.   Учні залучаються   до роботи, підвищується  інтелект дітей, зміцнюється віра у власні сили,  здібності, стимулюється розвиток  креативності. Це необхідні якості для самоутвердження учнів молодших  класів.

Однак використання інтерактивних методів та форм навчання вимагає від вчителя ретельного попереднього їх аналізу на предмет доступності та доцільності застосування в початкових класах, а також прогнозування результатів. Слід звернути увагу  на необхідність дотримання санітарно- гігієнічних норм під час використання ІКТ.

Результативність

Впровадження ІКТ,  інтерактивних технологій сприяло  формуванню предметних математичних,  інформаційно- комунікативних компетенцій учнів  молодших  класів ;

-формуванню загальноінтелектуальних умінь;

-розвитку  пізнавальних процесів, математичного мовлення; розвитку індивідуальних здібностей учнів;

вихованню  інтересу до вивчення математики, почуття колективізму;
-розвитку творчого  потенціалу та креативності;

- розвитку уміння знаходити власні помилки і моделювати ситуації для їх виправлення.

Створені умови для розвитку в учнів здатності будувати стосунки в групі, визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, шукати компромісів, прагнути до діалогу, разом знаходити способи розв”язання проблеми.

Розвинені навички самостійної роботи, залучаються знання, навички із суміжних дисциплін,  покращились  якісні  показники навчання за допомогою більш повного використання доступної інформації.

 

             

      

                 Додатки до до опису  з досвіду роботи

Додаток 1       

Нестандартні уроки

Поряд з класичними уроками з елементами інтерактивних технологій використовую нестандартні уроки з мультимедійною презентацією. Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, бо вони глибоко зачіпають емоційно-мотиваційну сферу, формують дух  змагання, збуджують творчі сили,  розвивають творче  мислення, формують позитивну мотивацію навчально-пізнавальної діяльності. Тому такі уроки найбільше подобаються учням, викликають у них творчий інтерес.

У системі своїх занять  я  стараюсь керувати  процесами засвоєння і застосування знань, формувати   мислення школярів,  їхню емоційну та вольову сферу, моральні, естетичні та світоглядні аспекти особистості, врешті, трудові   і навчальні уміння.

Найхарактернішою рисою  таких  навчальних  занять є спрямування усіх планів і дій на розвиток творчих сил і можливостей класу в цілому і кожної дитини зосібна. За розмаїттям форм - це мандрівки,  змагання, ігри, живі журнали, КВК, уроки - казки, літературні вікторини, концерти, іспити тощо. Отже, як показує досвід провідних вчителів, проведення нестандартних уроків з мультимедійною підтримкою сприяє формуванню предметних математичних компетенцій, значно покращує результативність навчання учнів, зацікавлює їх, виховує дух  колективності, прищеплює любов до самого процесу навчання, що так важливо саме в наш час.

Додаток 2

Використання засобів    прикладного програмного забезпечення

Комп’ютерне забезпечення уроків математики в початковій школі потребує належного прикладного програмного забезпечення (ППЗ).

Найважливіше у роботі вчителя на уроках математики – активізувати пізнавальну діяльність учнів. Засобів для цього чимало. Це й дидактичні ігри, і проблемні ситуації, і цікаві задачі. Посібники дають змогу урізноманітнити навчальний процес, зробити його більш плідним, цікавим, захоплюючим, ефективно організувати як колективну, так і індивідуальну роботу. Використання комп’ютерних дидактичних засобів дасть змогу:
- належно унаочнити матеріал до уроку;
- підібрати завдання для закріплення вивченого матеріалу;

- здійснити диференціацію та індивідуалізацію навчання;
-підготувати та провести тестування;
- п
овторно використовувати розроблені засоби, адаптовуючи до конкретного уроку.

Робота на уроках математики з наочними посібниками, виконаними на комп'ютері, викликає значне зацікавлення в учнів під час відтворення знань, активізує пізнавальну діяльність, сприяє повноцінному формуванню передбачених програмою умінь. Реалізуючи навчальний процес в різноманітних формах й різноманітними засобами, учитель підтримуватиме інтерес до навчання протягом усього уроку, запобігатиме перевтомі дітей і водночас розвиватиме такі важливі якості, як швидка реакція, кмітливість, увага.

Використовувати   ІКТ  та ППЗ  можна на різних етапах уроку.

На етапі актуалізації опорних знань вони сприяють виявленню прогалин у знаннях учнів, допомагають пригадати вивчене за незначний проміжок часу;

на етапі формування, засвоєння знань посилюють мотивацію навчання, забезпечують унаочнення розповіді чи пояснення вчителя, урізноманітнюють форми подання інформації, активізують навчальну діяльність учнів;

на етапі  застосування знань створюють оптимальні умови для організації самостійної роботи учнів, урізноманітнюють типи навчальних завдань, забезпечують реалізацію диференціаціїйованого  підходу;

на етапі контролю рівня знань сприяють організації тестування, допомагають доцільно запроваджувати самоперевірку, взаємоперевірку, забезпечують  негайний зворотній зв’язок.

Інформаційні технології в поєднанні з  інтерактивними методами та формами роботи — найперспективніші шляхи успішного формування як ключових так і предметних математичних компетенцій під час навчально- виховного процесу.

ЛІТЕРАТУРА

1. Байбара Т.М . Компетентнісний підхід в початковій освіті: теоретичні засади  / Тетяна Байбара  //  Початкова школа.. — 2010. – №  8. 

2.  Державний стандарт початкової загальної середньої освіти /  Початкова освіта. – 2011. – № 18.

3. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи / [Рецензент О.В.  Саган ]. – Х.: Основа,  2010. – с. 1-3

4. Кітаєва М. Використання  мультимедійних  технологій / М. Кітаєва// Початкова освіта.— 2011.—№ 38.—   с.7-9

5.  Кінах С. Використання ІКТ на уроках  математики / С. Кінах // Початкова школа. — 2010. – №  41.— с. 5-6.

6.  Кривлюк О.П. Використання комп’ютера на уроках математики в початковій школі / О. П.Кривлюк // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2000. No 4. — с.32-33.

7. ПетлюшенкоН. Упровадження  комп’ютерних технологій у початковій  школі./ Н. Петлюшенко // Початкове навчання і виховання.—2012 .— №1.— с.12

8. Пєрміна І. Інформаційні технології при вивченні початкового курсу математики / І. Пєрміна// Початкова  освіта.— 2013.—№ 20, с.13-17

9. Пономаренко.Л. Мультимедійна  підтримка  навчального  процесу /Л. Пономаренко// Початкова  освіта.— 2012.—№1-2, с.16

10. Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ / Сергій Раков// Монографія. – Х.: Факт, 2005. –с. 360

11. Таргоній О.  Використання інформаційних технологій на уроках у початкових класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. – 2011. - № 2. – С. 42 – 44.

12. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч.-метод. посібник / В.В. Шакотько. – К.:Комп’ютер , 2008. – с.128


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

63989. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УЧЕТА И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 280.85 KB
  Цель исследования – разработать пути совершенствования учёта денежных средств на предприятии ЗАО Туринский ЦБЗ. Степень внедрения – рекомендации и предложения нашли применение в практической деятельности ЗАО Туринский ЦБЗ.
63990. Словообразование в американском варианте современного английского языка 476 KB
  Основные различия американского и британского вариантов английского языка. Проблема определения мирового статуса американского варианта английского языка. Американский вариант английского языка в современном мире.
63991. Тактика осмотра места происшествия 442.5 KB
  Целью данной дипломной работы является рассмотрение понятия, сущности осмотра места происшествия, а также тактики осмотра места происшествия в помещении. Для достижения указанной цели нужно найти ответы на следующие вопросы: изучить сущность осмотра места происшествия...
63992. Особенности представлений о браке у мужчин и женщин с различными уровнями удовлетворенности браком 556.5 KB
  Ценностные ориентации супругов в браке. Межличностное взаимодействие супругов представляет основу семейного благополучия и психологического комфорта ее членов. Качество брачных отношений во многом обусловлено совместимостью супругов социальным и психофизическим...
63993. Учет затрат и калькулирования себестоимости продукции животноводства на примере ООО «Лидер» 116.52 KB
  Задачи процесса производства продукции и нормативные документы. Методы учета затрат и калькулирование себестоимости продукции. Синтетический и аналитический учет затрат на производство продукции животноводства.
63994. Формирование психолого–педагогической компетентности будущих воспитателей по вопросам гендерной социализации 401.69 KB
  Формы и содержание профессиональной подготовки будущих воспитателей ориентированные на формирование психолого педагогической компетентности по вопросам гендерной социализации детей дошкольного возраста. Теоретико-прикладные аспекты гендерной социализации детей дошкольного возраста.
63996. Современная система ценообразования малоэтажного строительства с применением легких стальных тонкостенных конструкций 220.5 KB
  Цель работы: раскрыть содержание современной системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве с применением легких стальных тонкостенных конструкций и произвести анализ в экономичности их применения при малоэтажном строительстве жилья.
63997. Совершенствование бухгалтерского учета и внутрихозяйственного контроля на предприятии ОАО «Комбинат строительных конструкций» 403 KB
  Целью дипломной работы является рассмотрение организации учета и проведение анализа состояния и эффективности использования собственных основных средств ОАО «Комбинат строительных конструкций».