55770

Утворення давньоруської держави, її значення в історії українського народу

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Але ці слабкості були настільки непомітними що неозброєним оком їх не побачиш тому що їх затьмарює відвага войовничість хоробрість простота мудрість і любов до рідної землі; по-друге вся діяльність князя була спрямована на зміцнення...

Украинкский

2014-03-28

139 KB

6 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харцизький металургійний технікум Дон НТУ

МЕТОДИЧНА     РОЗРОБКА

ВІДКРИТОГО ЗАНЯТТЯ

З ТЕМИ: «Утворення давньоруської держави, її значення в історії                          українського народу».

Дисципліна: «Історія України».

Спеціальність: 5.050401 «Обробка металу тиском»

2009

Методична    розробка відкритого заняття з дисципліни « Історія України » Підготувала  Л.М.Ємець - викладач Харцизького металургійного технікуму, 2009 р.

Методична   розробка  заняття - лекції з теми « Утворення давньоруської держави, її значення в історії  українського   народу», знайомить з історичним розвитком Київської Русі, зовнішньою та внутрішньою політикою князів.

Для викладачів історії України вищих навчальних закладів І - II   рівней акредитації.

Рецензенти:

Станкевич О.В. - викладач соціально - гуманітарних дисциплін Макіївського

політехнічного коледжу.

Халіпчук М.А. - викладач соціально - гуманітарних дисциплін Харцизького

металургійного технікуму.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії  соціально гуманітарних дисциплін

Протокол №  _______від ___________

Голова циклової комісії _________       М.А. Халіпчук.

РЕЦЕНЗІЯ

На методичну розробку відкритого заняття з теми: «Утворення давньоруської держави, її значення в історії українського народу», складену викладачем історії ХМ'Г ДВНЗ ДонНТУ Ємець Л.М. 

Тема методичної розробки « Утворення давньоруської держави, її значення в історії українського народу», повністю відповідає навчальній програмі. Матеріал викладено доступно, логічно, послідовно, завдяки чому тема повністю висвітлена.

Вдало вибрана форма проведення заняття, діяльність студентів значною мірою відповідає тенденціям сучасного заняття. Активна форма сучасного заняття надає можливість проявити ініціативу та знання з предмету, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, приймання рішень, обґрунтуванню, виховує почуття толерантності.

Цінно також, що теорія тісно пов'язана з практикою.

Отже методична розробка Ємець Л.М. допомагає викладачам історії у розробці та проведенню занять з історії.

Рецензент викладач історії                                                      М.А. Халіпчук

Зміст

Рецензії З

Вступ, обґрунтування 5

План заняття 6

Хід заняття 7

Додаток                                                                                                       22

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

Тема заняття: Подорож до Київської Русі. Утворення давньоруської держави, її місце в історії українського народу.

Мета заняття:

Методична використання комп'ютерної технології навчання,

Дидактична ознайомити студентів зі змістом діяльності київських князів; з'ясувати їх результати, наслідки, значення в економічному, політичному та культурному житті Київської Русі; показати взаємозв'язок; історичних подій. Виявити рівень знань з вивченого матеріалу. Сприяти формуванню критичного способу мислення. Продовжити роботу з формування вмінь та навичок самостійної роботи, логічного мислення, аналізу історичних документів, фактів і подій, оцінювання їх значення в історичному процесі; слухати та виділяти головне, висловлювати власну думку, вміння робити висновки. Розвивати творчі здібності студентів.

Виховна сприяти формуванню патріотичної свідомості та світогляду студентів, шанобливого ставлення до історичного минулого, усвідомлення себе як частини українського етносу, розвитку почуття гордості за свій народ; виховувати інтерес та повагу до історичного минулого українського народу.

Вид заняття: лекція

Тип заняття: оглядова, з елементами бесіди

Методи та форми проведення заняття: бесіда

Міжпредметні зв'язки

Забезпечуючи Українська література, Інформатика, Всесвітня історія

Забезпечувані Культурологія, Політологія, Правознавство

Методичне забезпечення: тест, картки, атласи, підручник, наочність,

кросворд

Технічні засоби навчання: Мультимедійна система, комп'ютер

Література:

Обов'язкова: 1. Бойко О.Д. Історія України: посібник - К.: Академвидав,
2003.
               2.
 Грушевський М. Історія України.- К.;1993

Додаткова:  Історія України: документи, матеріали. Посібник

(за ред. Король В.Ю.) - К.: Академія, 2001.

ХІД ЗАНЯТТЯ

1.Організаційна частина

відмітка в журналі відсутніх,

перевірка   готовності до заняття студентів, аудиторії.

2.Актуалізація опорних знань.

2.1 Вступне слово викладача

- З давніх-давен людям відомо: «дерево життя» - це гілочка, на якій ростуть три листочки. Перший листочок - символ минулого часу, другий - сучасного, а третій - майбутнього. Зображення « дерева життя» зустрічається на каменях далеких часів і свідчить, що люди ще в сиву давнину знали про нерозривний   взаємозв'язок минулого, сучасного і майбутнього. Як це
розуміти? А так, що навколишнє - це наслідки минулих подій. А в тому, що відбувається нині, народжується майбутнє.

- З 1991 р. веде свій відлік незалежна держава Україна. Але витоки української державності сягають у глибину століть. І першим етапом була найдавніша держава - Київська Русь. Саме в державу справжніх героїв свого часу буде наша подорож.      

Але спочатку, щоб вирушити минуле, нам потрібна перепустка. Нею стануть ваші знання з теми « Слов'яни».

Перше завдання для перевірки знань - відповісти на питання тесту, друге - розгадати історичний кросворд. Час виконання   завдання 5-7 хв. (Група поділяється на дві частини, які по черзі виконують завдання ) Протягом заняття за виконані завдання, відповіді на питання ви будете отримувати бали, які потім перетворяться в підсумкову оцінку. Критерії оцінювання завдань ви маєте на аркуші.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТЕСТУ.

1. ТБ під час роботи з комп’ютером.     

2.Включити комп’ютер.  

3.На робочому столі натиснути ярлик « Тест».

4. Обрати категорію «Історія».

5. Відкрити тест.

6.Завдання містить 10 питань і розраховане на2-3хв.

7.Уважно прочитайте питання і оберіть правильну відповідь.

8. Натисніть на відповідну стрічку.

9. Після закінчення роботи зверніться до викладача і повідомте про підсумок вашої роботи.

ТЕСТ „СЛОВ'ЯНИ".

1. Яка господарча діяльність була для слов'ян головною? Вставити відповіді.

А) скотарство; Б) рибальство;В) сільське господарство.

2. Яку силу природи уособлював бог Перун?

а) Бог Сонця; б) Бог вітрів;   в) Бог блискавки та грому.

3. Спосіб обробки землі, при якому її інтенсивно використовували, а потім покидали до відновлення родючості, називався...

А) перелогом; Б) двопіллям; В) трипіллям.

3. Викладання нового матеріалу

3.1 Тема: Утворення давньоруської держави, її місце в історії   українського народу.

3.2.Мотивація вивчення теми.

Історія народу, як і життя людини, має героїчні, трагічні, щасливі і нещасливі сторінки. Оскільки в героїчному найбільше виявляється національний характер народу, його талант, то ці сторінки особливо хвилюють і викликають почуття національної гордості. В історичному минулому українського народу була така неповторна і героїчна сторінка, як Київська Русь. Наша подорож буде навчальною. Після її завершення ви будете знати що собою являла Київська Русь, її виникнення та історичний розвиток, про зміст та напрямки політики київських князів, це допоможе Вам при подальшому вивченні тем курсу.    

3.3 Маршрутний лист нашої подорожі (план заняття):

1.Утворення давньоруської держави.

2. Державний устрій Київської Русі.

3. Зовнішня та внутрішня політика князів.

4.Монголо-татарська навала

5.Культура Київської Русі.

6. Історичне значення Київської Русі.

3.4 Тему і план заняття запишіть у зошиті.

4. Викладання нового матеріалу:

( звучить народна музика)

- Ми починаємо нашу подорож у минуле:
«Почнемо ж нині повість цю смутну
Про порохом   повиту давнину,

Про ті часи далекі й незабутні,

Коли діди прославлені в віках,

Виходили на свій великий шлях,

За покоління дбаючи майбутні»

4.1 Показ відеоматеріалу про утворення давньоруської держави   та політику князів Олега та Ігоря. Викладач нагадує, що під час показу студенти повинні записувати в конспекті   імена, події, хронологію. Після перегляду відеоматеріалу викладач ставить питання:

Хто з київських князів, за літописом, помер внаслідок змови, від мечів варязьких воїнів на чолі з Олегом? (Аскольд)

Коли владу в Києві захопив Олег? (882 р)

Хто з київських князів на знак перемоги «прибив» свого щита на Золоті ворота Візантійської імперії? (Олег)

Хто з князів був першим Рюриковичем на київському   престолі? (Ігор)

З якими кочовиками довелося воювати русичам протягом IX - першої половини X ст.? ( Хозарами, уграми, печенігами)

( Під час бесіди викладач корегує, доповнює відповіді студентів)

- Давайте познайомимося ще з одною постаттю з історії Київської держави. ( Демонструється портрет кн. Ольги та наочність до характеристики її діяльності))

Так, це жінка - дружина кн. Ігоря, княгиня Ольга. Саме її всім відомий Нестор - літописець порівнював з яскравою зорею, що передує сходу сонця. Саме її православна церква канонізує як Рівноапостольську, прилучивши її до ліку святих. Саме їй, прославленій у піснях жінці   вдалося навести спокій у країні після стількох війн і зміцнити міжнародне становище Русі.

Пригадайте, де, коли, за яких обставин загинув князь Ігор?

( У 945 р. біля м. Іскоротень; його вбили древляни через те, що він повторно пішов збирати у них данину)

Що потрібно було зробити кн. Ользі після його смерті? ( Помститися за смерть чоловіка)

Так, ставши повновладною правителькою Київської держави, вона помстилась за смерть чоловіка: розправилась з послами древлян, які прибули до Київа, спалили м. Ікоростень, знищила частину його жителів. За умов панування родового побуту помста за родича була найпершою справою, тому    жорстока відповідь Ольги не тільки не засуджувалося, а навпаки, здіймала загальну жваву увагу. В літописах Київської Русі помста висвітлювалася не як жорстокість, а як прояв мудрості, сміливості і розуму. Але цим вона ще не могла запобігти повторності збору данини в країні.

- Чи можна це було зробити іншим шляхом? Яким? ( Встановити норми податків).

«І пішла Ольга по древлянській землі із сином своїм і з дружиною своєю, встановлюючи устави і уроки... У рік 6455 (947), пішла Ольга до Новгорода. І встановила вона по ріці Мсті погости і данину, і по ріці Лузі   погости і данину, і оброки... і ловища ії по всій землі., і знаки, і місця...У становивши порядок, повернулася вона в Київ...»

(з «Повісті минулих літ»)

- Як ви думаєте,чи могла княгиня проводити війни? (Ні)

- Але ж вона зміцніла міжнародне становище Русі? Яким чином, на вашу
думку? Війни вона не вела.

( Мирним шляхом)

- Подивіться карту:

Рік 957- саме в цьому році кн. Ольга здійснила дипломатичну місію до Константинополя і уклала новий договір з Візантією. Прийняла християнство. 959 р- княгиня вислала своє посольство до імператора Священної Римської імперії Оттона І. Встановила дипломатичні стосунки з Німеччиною. 961р.-на Русь прибула місія Оттона Із метою прилучити Русь до римо-католицького світу, але успіху не мала.

- У цей час досяг повноліття і став з 957 р. великим князем син Ольги та
Ігоря - Святослав.

( Демонструється портрет кн. Святослава на наочність до характеристики
його діяльності

- Подивіться уважно атлас і скажіть, до яких країн або народів робив походи
Святослав.
 

( На Балканський півострів, до в'ятичів, до Тмутаракані, Прикупання, хозар...)

- Серед істориків існують   різні точки зору щодо значення діяльності
Святослава. Зараз ми заслухаємо їх та підрахуємо чого ж більше - позитивного
чи негативного і зробимо   висновок.

( Студенти по черзі надають вислови істориків; одночасно на малюнку

«терези» зважується внесок Святослава в процес утворення давньоруської

держави)

Отже: Святослав був звичайною людиною. Не дивлячись на всю його велич,

йому були притаманні слабкості в його політичній діяльності. Але ці слабкості

були настільки непомітними, що неозброєним оком їх не побачиш, тому що їх

затьмарює відвага, войовничість, хоробрість, простота, мудрість і любов до

рідної землі;

по-друге,

вся діяльність князя була спрямована на зміцнення Київської Русі, на

піднесення її рівня до Візантії;

по-третє,

всю свою політику він проводив чесно, гордо стояв перед ворогом, не

лякаючись печенізьких, хозарських та інших мечів;

по-четверте,

саме Святослав завершив об'єднання всіх східнослов'янських земель в одну

державу, що стало основою для розвитку Київської Русі за часів Володимира

Великого та Ярослава Мудрого;

по-п 'яте,

сучасний погляд і оцінки не можуть реально відповідати тому часу, звичаям,

умовам, традиціям, за якими жив і творив свої подвиги князь Святослав,

по-шосте,

оцінки істориків не є однозначними, вони не можуть обминути апогеїв-у

політичній діяльності й критично ставитися до промахів князя.»

Висновок: Таким чином ми з вами визнаємо князя Святослава визначним

полководцем та видатним діячем України, який справедливо увійшов в історію

як князь Завойовник, тобто, говорячи словами історика, «Сей Олександр нашої

давньої історії.»

ОТЖЕ: ми з вами розглянули перший етап розвитку Київської Русі. Перші

князі зміцнили свою державу: об'єднали окремі княжіння слов'ян, добилися

ії міжнародного визнання, посилили ії військову могутність. Утворення у IX

ст. Київської держави мало велике значення: вперше східнослов'янські

племена об'єдналися в єдину державу, яка упродовж 400 років свого

існування була однією з найбільших і наймогутніших в Європі.

4.2. За політичним устроєм Київська держава належала до ранньофеодальних держав середньовічної Європи.

(Викладач пропонує розглянути таблицю « Державний устрій Київської

Русі » та пояснити історичні терміни - вправа «Ланцюжок»)

ДЕРЖАВНИЙ УСТРІЙ У КИЇВСЬКІЙ РУСІ

За формою   правління - це була монархія, бо на чолі держави стояв великий князь, який видавав закони, управляв державою, очолював військом, правив суд. Однак влада князя не була абсолютною, вона обмежувалась
Доярською радою та вічем. Поступово на Русі склалась система
сеньйоріально - васальних відносин між Великим князем київським та
Боярами, удільними князями, у свою чергу залежними від них були
дрібніші власники землі.

4.3 Після загибелі князя Святослава у Київській державі спалахують міжусобні

війни між його синами: Ярополком Київським, Олегом Древлянським і

Володимиром Новгородським. Останній переміг своїх братів і став великим

князем Київським і одноосібним правителем держави. Дитячі і юнацькі роки

князя описані і оспівані в билинах і піснях нашого народу

Робота з джерелом: читаємо джерело, коментуємо, звертаємо увагу на

головне.

А) «Київська княгиня Ольга жорстоко розправилася з древлянами, що загубили

її мужа. Після розправи вона взяла до свого двору полонянку Малушу, і та вірно

служила своїй господині при князівському палаці, ведучи велике господарство

князівського двору. Одного разу красуню Малушу помітив юний князь

Святослав і закохався. Малуша також: відповіла Святославу взаємністю. Але

сувора матір заборонила синові одружуватися з рабинею-полонянкою, хоча і

знатного роду. Вона мала намір його одружити на дочці візантійського

імператора в інтересах держави. Скоро у Малуші народився син, нарекли його

Володимиром. Сина у Малуші відібрали, а її відправили геть із князівського

двору, а Володимир свої дитячі роки провів при дворі княгині Ольги, яка і була

його вихователькою».

Дати відповідь на запитання до джерела:

 1.  Володимир виховувався як простий хлопчик чи як князівський син?
 2.  Чи відповідає зміст імені Володимира його рисам характеру?

3. На ваш погляд, чи бачила княгиня Ольга в маленькому онукові майбутнього
князя?

4. Чи позначився вплив виховання Ольги на Володимира як державця?

5. «Не ховайте собі скарбів на землі, де ото міль жере і злодії підкопують, а збирайте собі скарби на небі, де оні міль [не] жере, ні злодії [не] крадуть. І Довида [він слухав], мені говорив: «Добрий чоловік милує і дає». І Соломона він слухав, оний говорить: «Той, хто бідним дас, бог в позику дає». Це почувши, повелів він усякому старцеві і вбогому приходити на двір на княжий і брати всяку потребу питво і їжу, і з скарбниць кулони. 1 радив він також: і це. Сказавши: «Немічні і недужі не можуть дійти до двору мого», він повелів спорядити вози і покладав [на них] хлібів, м 'яса, риби, і овочів різних, і мед у бочках, а в других квас. [І стали це] возити по городу, запитуючи: «Де недужі чи старі, що не можуть ходити?». І тим роздавати [все] на потребу.» (Літопис Руський.) Дати відповіді на запитання:

 1.  Як в джерелі показано, що Володимир піклувався про хворих і немічних?
 2.  Чи поважав народ свого князя за таку доброчинну діяльність?
 3.  Як ви вважаєте, такі заходи князь влаштовував постійно, чи лише на великі свята?

Отже, ми можемо з упевненістю сказати, що посіяні княгинею Ольгою зерна зійшли пишними колосками Володимировому серці. Він виріс гарним державцем, який намагався втілити в життя багато нових і потрібних для зміцнення реформ. Володимир став одним із найталановитіших політичних діячів тогочасної Європи.

Володимир проводив широкомасштабну і далекоглядну внутрішню політику в державі. Мета його політики була спрямована на зміцнення могутності Київської Русі шляхом концентрації влади в державі у руках князя. Заходами Володимир обрав впровадження ряду реформ:

а) адміністративної - для покращення зв'язку в середині держави;

б) військової — завдяки якій на руські землі нападало все менше і менше
ворогів;

в) оборонної — яка сприяла відбиттю нападів кочовиків;

г) судової — Володимир прагнув вдосконалити судочинство, щоб зробити його
більш досконалішим і справедливим;

д) градобудівної — в літописах згадується, що Володимир наказував будувати
нові міста, в яких він садовив своїх намісників;

є) фінансової — відомо, що Володимир карбував свої монети, що сприяв покращенню економічних стосунків в державі; ж) релігійна.

Біля княжої палати

Зеленіє пишний сад

Попід липами густими

Стояли ідоли уряд.

Ідол Волоса, Перуна,

Ось Сварожич, там Стрибог. А за ними найщедріишй

Найславніший Дажбог

Перед кожним, тихо жертва

Тіліє в полум 'ї блідім, І іде, летить угору, Як молитва, сизий дим.        

Авжеж про язичницьку віру слов'ян. Князь Володимир в 980 р. провів саме цю реформу, та в 988 р. було прийнято християнство. А тепер пригадайте: І.Чи раніше були християни на Русі? ( Так )

2.Чи була княгиня Ольга православною? Коли та де вона хрестилася? З.Чи мало поширення християнство серед дружинників Ігоря? Перед тим як вибрати православну віру, Володимир скликає Велику раду по обранню віри, на яку були запрошені представники усіх найбільших релігій, князь направив до цих земель своїх посланців. Але послів найбільш вразила подорож до Константинополя і відвідування храму Св. Софії. Після довгих вагань князь обрав саме цю віру.

Але, щоб піднести вагу свого роду і значення своєї держави, Володимир вирішує одружитися з візантійською цесарівною Анною. Щоб примусити дати на це згоду, Володимир зібрав військо і рушив на Крим, де захопив візантійське місто Корсунь. Візантійський імператор дав згоду за умови, що Володимир прийме християнство. За легендою, Володимир осліп, а після хрещення прозрів.

А тепер перейдемо до зовнішньої політики Володимира Великого. Я буду читати фрагмент з літопису руського, а ви будете заповнювати в своїх зошитах таблицю № 1 Військові походи Володимира.

«Урік 6489 (981) Пішов Володимир до ляхів і зайняв городи їх Перемишль, Червен та інші городи, які є до сьогодні під Руссю. Сього ж року і вятичів він переміг, і поклав на них данину од плуга, як отець його брав. У рік 6490 (982) Піднялися дружно вятичі, і пішов на них Володимир, і переміг їх удруге.

У рік 6491 (983) Пішов Володимир на ятвягів і взяв землю їх. І вернувся він до Києва,

і приносив жертву кумира із людьми своїми.-І складали старці і бояри: «Метнемо жереб на хлопця і дівчину, і на кого він упаде, того заріжемо богам»... У рік 6492 (984) Пішов Володимир на радимичів. А був у нього воєвода Вовчий Хвіст, і послав перед собою Володимир Вовчого Хвоста.! стрів радимичів на річці Піщані, [і] переміг Вовчий Хрест радимичів...

Урік 6493 (985) Рушив Володимир на болгар з Добринею, вуєм своїм, у човнах,а торків берегом [Волги] привів на конях, і переміг болгар.» ( Літопис руський) З цього ми бачимо, що Володимир був войовничим, він воював з багатьма народами, зміцнював становище своєї держави, але й марно він не воював. Зараз нам студент розповість легенду про Кирила Кожум'яку. Ви її уважно прослухайте і скажете, чому саме цей сюжет вирішив літописець записати для наступних поколінь.

Таблиця № 1

Військовий

похід

Дата

Основні

заходи

Результати

походу

1. На ляхів

981

981,

Зайняв   Перемишль,Червен

2 На в'ятичів

982

Двічі переміг

їх і захопив їх землі.

3. Наятвягів

983 984

Воєвода

Володимир

переміг.

4. На  радимичів

985

Вовчий Хвіст бився 3 ними.

5. На болгар

3 дядьком Добринею

рушив Володимир

сушею і по воді.

Розбив болгар.

6. На

половців

Бився Кирило Кожум'яка   з половським силачем і переміг.

Три роки

половці не

ходили   на

Студент: «Одного разу печеніги підійшли до Києва, князі із дружиною      виступили на них. І вождь печенігів запропонував князеві: «Не проливаймо крові наших воїнів, але виберемо зі свого війська по одному силачу — я одного і ти одного. І нехай вони стануть до бою. Як мій твого не поборе, то ми заберемося з Русі-України, а коли мій твого поб'є — тоді ми вас будемо три роки воювати». Зажурився князь Володимир, чи знайде такого богатиря, щоб здолав стройного печеніга. Аж зголосився Кирило Кожум'яка і сказав, що буде битися з печенігом. І зійшовся Кирило з печенігом, і так скрутить його своїми руками, то тільки кістки хруснули — такий Кожум'яка був сильний! Коли Кожум'яка-богатир переміг велетня, печеніги повтікали у степ і вже Володимир має з ним спокій».

(Відповіді студентів. Викладач корегує, доповнює, узагальнює відповіді.) Запитання для з'ясування історичного значений діяльності князя Володимира. І.Чи зміцнили реформи, проведені Володимиром, державу? 2.Чому в містах, проводячи адміністративну реформу, Володимир садовив своїх синів?

З.Для чого Володимир вирішив прийняти єдину віру по всій державі? 4.Чи зміцнилася за Володимира центральна влада в державі? 5.Чи стала Київська Русь за Володимира на рівних з країнами тогочасної Європи?

6.Чому в народі Володимира називають Ясним Сонечком? 7.Чи сприяло прийняття християнства на Русі розвиткові культури? 8.В якому році Володимир охрестив Русь?

Висновок: Володимир був видатним діячем кінця Xпочатку XI століття, який бачив піднесення своєї держави через її згуртування, через зміцнення центральної влади; у прийнятті християнства на Русі він бачив єдиний світогляд, єдину ідеологію в державі, яка б сприяла розквіту держави, зокрема, розквіту торгівлі, кам’яно будівництва, розвитку культурних зв'язків з християнським світом, який тепер рахувався з Київською Руссю.

2.4 Презентація проекту „ Ярослав Мудрий".

Студентам пропонується відповісти на питання (захист проекту).

Запитання для з'ясування історичного значений діяльності князя Ярослава:

 1.  Що дає « Руська правда» як історичне джерело для розуміння життя Київської Русі?
 2.  Що спільного ви знаходите в діяльності Володимира Великого   та Ярослава Мудрого?
 3.  Порівняйте значення прийняття християнства і значення запровадження «Руської правди».

4. Що нагадує   про Ярослава мудрого у сучасній Україні? ( Побудовані ним храми - Софійський собор, Золоті Ворота, Печерський монастир, портрет князя на грошовій одиниці 2 гривні, назви вулиць у Києві, орден Ярослава Мудрого (1995), постать Ярослава Мудрого у творах літератури та мистецтва).

І   прив'язують його...

(О. Олесь, загибель Ігоря )

7. Був це смілий князь вояка,
Все в таборі проживав,

І ціле життя відважно з ворогами воював.

Як на кого йшов війною, то казав: «Іду на вас»,

Несподівано на ворога не напав він ані раз.

(Ю. Шкрумеляка, князь Святослав)

8. « Найбільше шануйте гостя, звідки б він до вас не прийшов: простий
чи знатний, чи посол...бо він мандруючи далі, прославить вас у всіх
землях доброю чи злою людиною» (В.Мономах, «Повчання дітям»)

9. Він був сином князя Святослава та ключниці княгині Ольги - дочки
древлянського князя Мала - Малуша. Його вихованням багато займався
дядька, герой билин - Добриня. (Володимир Великий )

10. «За літописом у 907 р князь підійшов до столиці   Візантії на конях і
ладдях. Греки натягнули ланцюг поперек затоки Золотий Ріг, щоб
 руські ладі не підішли впритул до міста» (Олег)

11 « Як заходиться вовк по вівці, то перекосить усю отару, якщо не вбити його; так і тут, якщо не вб'ємо його, то всіх нас погубить» ( Ігор)

 1.  «Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не знає» (Святослав)
 2.  «Хай буде се мати городам Руським » (Олег)
 3.  « Я, сину, пізнала Бога й радуюся, а коли й ти пізнаєш Бога, то почнеш радуватися» (Ольга)
 4.  «Тепер тільки узнав Бога істиного». (Володимир Великий)
 5.  «От я й відхожу із цього світу, а ви, сини мої, живіть між собою в любові, бо всі ви брати від одного батька й однієї матері» (Ярослав Мудрий)
 6.  «...Вони вирізали нечисельну князеву дружину, а самого князя вбили. Печенізький князь  зробив із його черепа чашу, оправлену золотом і дорогим камінням. На тій чаші він написав: «Чужого шукаючи - своє загубив!» (князь Святослав)

(Викладач корегує, доповнює відповіді студентів.)

6. Підсумки заняття

6.1 Студентам пропонується пограти в гру «Мікрофон»

А зараз ми вмикаємо мікрофон, умови цієї гри ви знаєте. Питання до студентів:

1. Яка була тема заняття?

2.Що нового ви дізналися?

3. Яка особа і чому вас зацікавила?

4.Про що ви хотіли б дізнатися більше?

5.Як вибудете використовувати ті знання, які отримали сьогодні?

6.Чи досягли ми мети заняття?     

Висновок:

- Ось і закінчилась наша подорож   у часи Київської Русі. За короткий час ми зуміли познайомитися з історичним розвитком давньоруської держави. Сподіваюсь, що ми всі, як дуже давно князівна Анна Ярославівна у далекій Франції, завжди будемо згадувати про велику державу, яку по цеглині будували перші князі, піднімали   до вершини слави Володимир Великий і Ярослав Мудрий та у всі віки захищали наші діди та прадіди.

 1.  Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу.
 2.  Виставлення оцінок.

7. Домашнє завдання:

1. Опрацювання матеріалу теми у підручнику. (1, с.31-71)

2. Самостійне вивчення питань «Монголо-татарська навала», « Культура   та

історичне значення Київської Русі».

 1.  Скласти таблиці «Реформи Володимира Великого», « Військові походи Володимира Великого».
 2.  Написати твір - есе «Що було б, якби.... (Новгородці не запросили б варягів?; Володимир Великий не запровадив християнства?)»


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

13836. CМИ подсчитали, сколько стоят предвыборные обещания: Миронов, Зюганов и Жириновский превзошли даже Путина 18.05 KB
  CМИ подсчитали сколько стоят предвыборные обещания: Миронов Зюганов и Жириновский превзошли даже Путина В нынешней президентской кампании обещания стоят дорого. Чтобы выяснить насколько дорого Московский комсомолец обратился за помощью к одной из экспертных орг
13837. В Москве решили строить ЕврАзЭС по образу Евросоюза 18.75 KB
  В Москве решили строить ЕврАзЭС по образу Евросоюза За экономической интеграцией последует политическая. Такова логика процесса объясняют в Белом доме Президент РФ Дмитрий Медведев в центре и члены Высшего Евразийского экономического совета проходят на очередно...
13838. Валютная война или Замкнутый круг? США и Китай в одной упряжке 17.41 KB
  3 Валютная война или Замкнутый круг США и Китай в одной упряжке Несмотря на валютный конфликт между США и Китаем серьезной угрозы возникновения курсовой войны директорраспорядитель МВФ Доминик СтроссКан не видит. Таким образом глава МВФ опроверг мнение
13839. Власти РФ хвалятся небывалым демографическим успехом, а эксперты пугают: от ямы не спасут даже мигранты 18.85 KB
  Власти РФ хвалятся небывалым демографическим успехом а эксперты пугают: от ямы не спасут даже мигранты Российские власти объявили: впервые за весь постсоветский период удалось стабилизировать численность населения страны. Естественная убыль населения сократилась по
13840. Всемирный банк оценил выгоды России от вступления в ВТО 13.01 KB
  Всемирный банк оценил выгоды России от вступления в ВТО Выгоды ВВП от вступления России в ВТО в среднесрочной перспективе составят 33 процента от ВВП. В денежном выражении показатель составит 49 миллиардов долларов. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка опублико...
13841. Всю жизнь с протянутой рукой 33.5 KB
  Всю жизнь с протянутой рукой Лучший способ найти деньги попросить их у государства считают в РЖД. Но аппетиты железнодорожной монополии велики а в бюджете есть и другие более важные расходы. Впрочем Якунин проблемы в этом не видит если денег пока нет то их можно зан...
13842. ВТО по правилам Россия может ограничить доступ иностранных компаний к ста секторам экономики 18.68 KB
  ВТО по правилам Россия может ограничить доступ иностранных компаний к ста секторам экономики С вступлением России во Всемирную торговую организацию ВТО ее возможности по защитным мерам отраслей экономики не уменьшаться а вырастут. Массовое разорение производителе...
13843. Тесты для старшей школы по обществознанию 1.5 MB
  Общество как динамичная система. Духовная культура современного общества. Человек. Познание. Экономическая жизнь современного общества. Социальные отношения и взаимодействия в современном мире. Политические отношения в современном обществе. Право – регулятор общественных отношений
13844. Алгоритм и критерии выбора проектов девелопмента. Использование приемов оценки недвижимости при реализации проектов девелопмента 35 KB
  Алгоритм и критерии выбора проектов девелопмента. Использование приемов оценки недвижимости при реализации проектов девелопмента. Инициатором и организатором проектов развития недвижимости является как правило девелопер. При реализации какоголибо проекта девел...