55782

Методична розробка з інженерної графіки, збірка завдань та рекомендацій до виконання розрахунково-графічних завдань

Книга

Педагогика и дидактика

Мета розробки - надання допомоги студентам в освоєнні теоретичних і практичних знань, графічних умінь і навиків, активізації процесу і пізнавального інтересу. Розвитку просторових уявлень, мислення і творчих здібностей.

Украинкский

2014-03-28

4.87 MB

102 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ»

       

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

ЗБІРКА ЗАВДАНЬ, ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ

ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНИХ ЗАВДАНЬ

з дисципліни:  «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА»

для студентів спеціальності:

5.06010101 «БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ, БУДІВЕЛЬ  І СПОРУД»

5.06010107 «ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДЕТАЛЕЙ ТА ВИРОБІВ»

ІІ курсу  денного та заочного відділення

на основі базової та повної середньої, спеціальної освіти

Складено з урахуванням навчальної програми

з дисципліни: «Інженерна графіка».

 

   Розробку складено                                                                               Програму розглянуто і схвалено                      

викладачем  КБК:                                                                                                     цикловою комісією:

   Стадниченко Л.В.                                                                                            «Архітектури та графіки»

                                                                                                                  Протокол №___від___________

                                                                                                                           Голова циклової комісії:

                                                                                                                  ________ Дмитрієнко В.П.  

м. Кривий Ріг

2012

    Методична розробка з інженерної графіки, збірка завдань та рекомендацій до виконання розрахунково-графічних завдань/ Л.В. Стадниченко, Кривий Ріг: КБК, 2012,  38с.

    Укладачі:  Стадниченко Л.В. - викладач-методист вищої категорії.

                        

Рецензенти:  Дмитрієнко В.П. - викладач-методист вищої категорії,

                        Шевченко С.О. - викладач першої категорії.

                         

            Мета розробки - надання допомоги  студентам в освоєнні теоретичних і практичних знань, графічних умінь і навиків, активізації процесу і пізнавального інтересу. Розвитку просторових уявлень, мислення і творчих здібностей.

           Зміст включає різні завдання (типові, такі, що розвивають і творчі), вони направлені на формування у студентів графічних умінь і навиків.

           Особлива увага приділена питанням підготовки учнів до успішного сприйняття курсу інженерна графіка, освоєнню ними загальних відомостей і навчанню аналізу геометричної форми предметів, представлених в натурі і наочним зображенням,  побудові креслень  деталі, нанесенню розмірів і правилам об ведення креслень.              

           

© Стадниченко Л.В, 2012

                                                                                                              © КБК, 2012

РЕЦЕНЗІЯ

          Методична допомога з практичними завданнями, призначена для закріплення графічних знань і умінь, що набувають при вивченні інженерної графіки. Вона містить достатню кількість завдань по основних темах курсу.

          Посібник складено з таким розрахунком, щоб мати можливість користуватися ним для проведення різних форм занять: самостійної роботи в аудиторії, самостійної роботи вдома, рішення у дошки.

             Практична цінність цього посібника полягає в тому, що використання завдань по графіці і кресленню сприятиме підвищенню графічної письменності студентів, оскільки їх орієнтація  на самоконтроль знань створює позитивний мотиваційний фон у вивченні предмету. Крім того, використання запропонованих завдань допоможе викладачеві швидко отримати зворотню інформацію про ступінь засвоєння тих або інших розділів курсу інженерної графіки, що сприятиме вживанню відповідних педагогічних заходів по вирівнюванню графічних знань учнів.

              У наш час не можна стати успішним фахівцем в галузі будівництва без графічних знань. Саме тому кожен студент повинен розуміти, з яких складових складається цінність його, як майбутнього фахівця.

           Допомогу складено  відповідно до навчальної програми по інженерній графіці для вузів І-ІІ рівнів акредитації, затвердженої МОН України.  Посібник буде корисний студентам будівельного коледжу, а також студентам інженерно-будівельних факультетів технічних вузів.

Рецензенти:

 _________ Дмитрієнко В.П.- викладач-методист

вищої категорії КБК,

                 _________ Шевченко С.О.- викладач першої

категорії КБК.

ЗМІСТ

1 ВСТУП…………...……………………………………………………………….…5

2 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ…..………………………………...............6

3 ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ….………………….…….7

 3.1 Контрольна робота № 1…………………….……………………………..........7

3.1.1 Завдання 1: «Лінії креслення. Шрифти».….………………………...............8

 3.1.1.1 Порядок виконання завдання….…….….………………………..............8

3.1.2 Завдання 2: «Контур деталі»……………………………….……………...…8

  3.1.2.1 Порядок виконання завдання.…….……………………..….…………....8

3.1.3 Завдання 3: «Група геометричних тіл. Аксонометрія»………..……….…..9

3.1.3.1 Порядок виконання завдання …………………...……………………….9

Варіанти до завдання 1……………..………………………………..10-13

3.1.4 Завдання 4: «Перетин поверхонь геометричних тіл  площинами»..….….14

3.1.4.1 Порядок виконання завдання ………......……………………………....14

3.1.5 Завдання 5: «Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл»….………15

3.1.5.1 Порядок виконання завдання ……..……………....................................15

4 Список використаної літератури……………………..………..…………………15

Варіанти до завдання 2……………………………..………………...16-24

Варіанти до завдання 3……………..…………………...……………25-30

Варіанти до завдання 4…….……………………..…………..............31-35

Варіанти до завдання 5…….…..………………..……………………36-38

1 ВСТУП

Інженерна  графіка - одна з навчальних дисциплін, що складають основу підготовки з інженерно-технічних спеціальностей, вона є першою сходинкою навчання студентів-заочників правилам виконання та оформлення конструкторської документації.

Мета вивчення інженерної графіки - отримати знання та навички у роботі з креслярським інструментом, вивчити засоби техніки креслення, правила та умовності на кресленнях, установлені державними стандартами ЄСКД та СПДБ, виконувати зображення предметів на основі метода прямокутного проектування, а також освоїти читання загально технічних та будівельних креслень.

Вивчення курсу «Інженерної графіки» складається з самостійної роботи студентів над підручником, стандартами та виконанням контрольних робіт. Теоретична частина інженерної графіки базується на положеннях нарисної геометрії. Окремі роботи з проекційного, будівельного та машинобудівельного креслень є прикладами практичного застосування методів  нарисної геометрії.

Основна мета цього посібника допомогти студенту-заочнику будівельного фаху вивчити предмет «Інженерна графіка» в обсязі 32 години.

В посібнику надані методики виконання графічних завдань, методичні вказівки та зміст. Студент-заочник повинен самостійно оволодіти теоретичними знаннями, для цього запропоновано основний підручник з курсу та перелік додаткової літератури.

Після освоєння теорії з певного розділу студент самостійно приступає до виконання графічних завдань. Передбачається, що завдання виконуються по черзі з  4-х розділів: графічне оформлення креслень, основи нарисної геометрії, основи будівельного та технічного креслення. В цій же послідовності завдання необхідно здавати на рецензію.

Не залікована графічна робота виконується заново, або виправляється та надається на повторну рецензію зі всіма роботами цього розділу.

Підсумковий залік з інженерної графіки це диференційна оцінка за підсумками перевірки виконаних контрольних робіт.

Усі графічні роботи студентами повинні виконуватися відповідно до їхнього коду що складається з першої літери прізвища та імені (табл. 1).

Таблиця 1

Перша літера

прізвища

Перша літера імені

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Я

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Варіанти   завдань

А, І, С

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б, Ї, Т

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

В, Я, У

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Г, К, Ф

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

Д, Л, Х

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

Е, М, Ц

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Є, Н, Ч

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

Ж, О, Ш

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

З, П, Щ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

И, Р, Ю

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

2 ЗАГАЛЬНІ  МЕТОДИЧНІ  ВКАЗІВКИ

     Перед виконанням чергового графічного завдання студент повинен вивчити відповідний теоретичний матеріал. В кожному завданні зазначені розділи або параграфи основного підручника, а також стандарти, з якими необхідно ознайомитись. При цьому можуть бути використані матеріали допоміжної літератури.

      Для виконання графічних робіт потрібно мати хоча б мінімальний набір креслярського інструмента, приладів та матеріалів:

 •  дошка креслярська 345 х 545 мм або більшого розміру;
  •  рейсшина;
  •  косинці дерев’яні або пластмасові з кутом 45/30/60 град;
  •  вимірювальна лінійка довжиною 250 – 300 мм ;
  •  набір лекал (2 – 4 типи);
  •  транспортир;
  •  готовальня №№ 10-14 або окремі циркуль креслярський та циркуль вимірювальний;
  •  гумка м’яка;
  •  ніж або лезо безпечної бритви для загострювання олівців;
  •  олівці креслярські різної твердості (2М, Т, ТМ, М, 2Т);
  •  папір для креслення (15-20 аркушів розміром 297х420 мм);
  •  зошит з папером у клітинку для вправ;
  •  папір у клітку для ескізів (1-2 аркуша розміром 210х297мм);

        Варіант графічної роботи для студента визначать перші літери його імені та прізвища

(табл. №1)

         Усі завдання, крім ескізу деталі, треба виконувати на папері для креслення формату згідно ГОСТу 2.301-68, який визначає розміри аркушів після обрізування (табл. 2):

Таблиця  2

Позначення

формату

АО

А1

А2

А3

А4

Розміри сторін

формату, мм

341х1189

594х641

420х594

297х420

210х297

Формати конкретних креслень зазначають в завданнях.

Рамка. На кожному форматі викреслюється рамка, яка відгороджує його поле. Рамка викреслюється спеціально товстою основною лінією (завтовшки 0,6 – 1 мм). Зверху, праворуч та знизу лінії проводяться на відстані 5 мм від краю формату, а ліворуч на відстані 20 мм – це поле для підшивки креслення до альбому.

Основний напис. У правому нижньому куті формату розміщують основний напис (кутовий штамп). На всіх аркушах студентських робіт основний напис викреслюється згідно ГОСТ 2.104-88 (Рис. 1), де у графі 1 - шифр креслення, у графі 2 - назва креслення, у графі 3 - матеріал, з якого виробляється деталь, у графі 4 - назва коледжу та учбової групи (рис. 1):

                                                            

Рис. 1

      

Викреслювання зображень. Масштаб зображень у більшості завдань натуральний (1:1). Якщо масштаб зображення відрізняється від натурального, то про це повідомляється у завданні. Кількість зображень на кресленнях визначаються завданням.

Знаючи кількість зображень та їх масштаб, перш за все необхідно зробити компоновку креслення, тобто раціонально розмістити зображення на аркуші. При цьому можна користуватися схемою(рис. 2).

 

Рис. 2

Згідно схеми:

l = L – (A + B)/3,     l¹ = L¹ – (C + D)

Розміри  L  та  L1 - орієнтовні. Для їх визначення треба враховувати можливість розміщення поза зображеними виносками та розмірних ліній, зазначення січних площин тощо.

Викреслювання зображень необхідно починати з проведення осьових ліній. Далі слід викреслити контури зображень та показати усі елементи зовнішньої та внутрішньої побудови предмета. Основні зображення предмета (вигляд спереду, вигляд зверху та зліва) повинні мати проекційний зв’язок. При необхідності на зображеннях проставляють розміри.

Спочатку всі зображення виконуються тонкими лініями твердим олівцем (2Т або Т). Коли креслення закінчено у тонких лініях, його треба перевірити та приступати до обведення м’яким олівцем (ТМ або М), доводити лінії до встановленої товщини (ГОСТ 2.303-88). Обведення зображень розпочинають з проведення кіл та інших кривих ліній. Усі допоміжні побудови необхідно витерти м’якою гумкою. Написи та розмірні числа треба виконати креслярським шрифтом (див. Завдання І – 1,2).

Штриховка перерізів виконується в останню чергу.

3 ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНИХ РОБІТ

3.1 Контрольна робота № І

Перша контрольна робота об’єднує дві теми програми і складається з п’яти графічних завдань, які виконуються на шести аркушах, а саме:

3.1.1 Лінії креслення. Шрифти.

3.1.2 Контур деталі.

3.1.3 Група геометричних тіл.                                                 

3.1.3.1 Аксонометрія групи тіл.

3.1.4 Перетин поверхонь геометричних тіл площинами.

3.1.5 Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл.

                                    3.1.1  Завдання 1:  «Лінії креслення. Шрифти»

Мета завдання: вивчити нормативні вимоги ГОСТ відносно розмірів рамок та основних написів, типів ліній креслення, їх структури та призначення; придбати початкові навики у роботі з креслярським інструментом, вивчити правила побудови креслярського шрифту, згідно ГОСТ 2.304-81 та придбати початкові навички написання літер та цифр.

3.1.1.1 Порядок виконання завдання

Вивчити параграф 3 розділу 2 основного підручника. ГОСТ 2.301-68 «Формати» та ГОСТ 2.303-68 «Лінії», вивчити параграф 4 розділу 2 основного підручника та ГОСТ 2.304 -81 «Шрифти».             

Завдання виконується на папері для креслення формату А3, зліва розташовано лінії з права шрифти(рис. 3). Креслення ліній виконується за варіантами(рис. 3.1-3.4, ст.6-9), креслення шрифтів за варіантом запропонованим викладачем.

Розпочати виконання завдання з викреслювання ліній.

Спочатку усі лінії викреслюються тонкими. При обведені товщина суцільної основної лінії повинна бути 0,8 – 1,0 мм. Товщина інших ліній виконується відповідно рекомендаціям ГОСТ.

Довжина штрихів та відстань між ними повинна бути однаковою на всьому кресленні.

При означенні центрів кіл штрихпунктирні тонкі лінії повинні перетинатися в центрі кола штрихами. Кінці осьових та центрових ліній повинні виступати за контури зображення на 3 – 5 мм.

Штриховку перерізу виконати під кутом 45 градусів

           ГОСТ 2.304-81 встановлює два типа шрифту: тип А і тип Б. Написи на всіх кресленнях треба робити шрифтом Б (d = 0,1 h). Нахил ліній до лінії рядка – 75 град., інколи – 90 град. Принцип побудови літер та основні розмири їх дивиться на кресленні 7,

ДЕРЖСТАНДАРТ установлює наступні розміри шрифтів: (1,8); 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20 (табл. 3, 4). Застосування шрифту 1,8 не рекомендується.

Послідовність виконання завдання за написанням стандартного шрифту типу Б:

- проводять усі допоміжні горизонтальні прямі лінії, що визначають границі рядків шрифту;

- відкладають відстань між рядками;

- відкладають висоту шрифту;

- відкладають відрізки, рівні ширині букв плюс відстань між буквами;

- проводять похилі лінії для сітки під кутом 75° за допомогою двох трикутників: з кутом 45° і з кутами 30° і 60°.

Основний напис заповнити після виконання завдання.

Проставляти розміри на кресленні не треба.

                                         3.1.2  Завдання 2:  «Контур деталі»

Мета завдання: вивчити правила ділення відрізків на рівні частини та побудови лінійних кутів; засвоїти визначення «уклон», «конусність» та «масштаб», навчитись ділити коло на рівні частини, будувати спряження, коробові та лекальні криві, засвоїти правила нанесення розмірів на кресленнях згідно ГОСТ 2.307-88.

3.1.2.1 Порядок виконання завдання

              Для виконання завдання треба вивчити матеріал 3 та 4 розділів основного підручника, а також ознайомитись зі стандартами ГОСТ 2.302-88 «Масштаби» та ГОСТ 2.307-88 «Нанесення розмірів та графічних відхилень».

            Креслення виконується на аркуші формату А3. Варіант завдання вибрати зі ст. 12-20 . Побудову слід починати з проведення осей симетрії фігури. Усі геометричні побудови викреслюються тонкими лініями та зберігаються на кресленні. Після побудови контура технічної деталі слід провести розмірні і виносні лінії. Далі креслення слід перевірити, витерти зайві лінії, а контур деталі обвести суцільною основною лінією завтовшки 0,8 – 1,0 мм. На розмірних лініях слід наносити стрілки та проставити розмірні числа.

             Наприкінці необхідно накреслити та заповнити основний напис.

             3.1.3  Завдання 3:  «Група геометричних тіл. Аксонометрія групи геометричних тіл»

         Мета завдання: освоїти метод проектування геометричних тіл (призма, піраміда, циліндр, конус) у прямокутних та аксонометричних проекціях. Вміти аналізувати положення кожного тіла у відношенні до двох або трьох площин проекцій, а також вміти виконувати проекції точок  геометричних тіл.

                            

3.1.3.1 Порядок виконання завдання

          Приступаючи до виконання завдання потрібно добре вивчити розділи  основного підручника та ознайомитися з ГОСТ 2.317-88  «Зображення, вигляди, розрізи, перерізи» (розділ «Вигляди»). ГОСТ 2.317-08 «Аксонометричні проекції». Завдання виконуються на різних аркушах формату А3, розміщення горизонтальне. Варіант завдання треба вибрати зі ст.  21-26.

(конус у варіантах завдання відрізняється від циліндра тим, що біля його вершини проставлена літера S).

          Спочатку необхідно зробити компонування креслення, провести вісь симетрії. Головні вигляди (спереду, зверху та зліва) обов’язково викреслити в проекційному зв’язку. Далі нанести необхідні виносні і розмірні лінії та проставити розміри. Побудувати прямокутну ізометричну проекцію для заданої групи тіл. Після перевірення креслення його необхідно обвести.

          

Таблиця 3 

Параметри шрифту типу Б, мм

Параметри шрифту

Позначен-ня

3,5

5,0

7,0

10,0

14,0

Висота великих літер

h

3,5

5,0

7,0

10

14

Висота малих літер

с

2,5

3,5

5,0

7,0

10

Відстань між літерами

а

0,7

1,0

1,4

2,0

2,8

Мінімальний крок рядків

b

6,0

8,5

12,0

17,0

24

Мінімальна відстань між словами

e

2,1

3,0

4,2

6,0

8,4

Товщина ліній шрифту

d

0,35

0,5

0,7

1,0

1,4

Варіанти до завдання 1:  «Типи ліній»

Рис. 3.1  

Варіанти до завдання 1:  «Типи ліній»

 

Рис. 3.2  

Варіанти до завдання 1:  «Типи ліній»

Рис. 3.3

Варіанти до завдання 1:  «Типи ліній»

Рис. 3.4

Таблиця 4 

Ширина букв і цифр шрифту типу Б, мм

Букви та цифри шрифту

Відносний

розмір

3,5

5,0

7,0

10,0

14,0

Великі літери

Б, В, И, І, ДО, Л, Н, ПРО, П, Р, Т, В, Ц, Ч, Ь, Э, Я

6d

2

3

4

6

9

А, Д, М, Х, Ы, Ю

7d

2.5

3.5

5

7

11

Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ

8d

3

4

5.5

8

12

Е, Г, З, З

5d

1.8

2.5

3.5

5

7

Малі літери

А, б, в, г, д, е, з, і, й, до, л, н, про, п, р, в, х, год, ц, ь, э, я

5d

1.8

2.5

3,5

5

7

м, ъ, ы, ю

6d

2

3

4

6

9

ж, т, ф, ш, щ

7d

2.5

3.5

5

7

11

с

4d

1.6

2

3

4

6

Цифри

2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0

5d

1.8

2.5

3,5

5

7

1

3d

1

1.5

2

3

4

4

6d

2

3

4

6

9

 

Завдання 3.1.4: «Перетин поверхонь геометричних тіл площинами»

           Мета завдання: вміти перетворювати складні задачі побудови перетину геометричних тіл до простих задач по визначенню точок перетину прямих (ребер багатогранника) з площиною перетину або побудови ліній перетину площин (граней багатогранника) з площиною перетину.

          Освоїти побудову фігур перетинів.

3.1.4.1 Порядок виконання завдання

          Вивчити основного підручника.

          Завдання виконується на форматі А3.

          Після викреслювання рамки та основного напису приступити до компонування креслення відповідно з заданим варіантом див. ст. 27-31.

          На першому етапі по двом заданим проекціям необхідно побудувати третю в проекційному зв’язку. Далі при побудові перетину багатогранника проекційною площиною знаходять точки перетину ребер з площиною перетину. Переносячи їх з фронтальної на горизонтальну проекцію викреслюють горизонтальну проекцію перетину.            

 Також будується профільна проекція перетину.

          Натуральну величину перетину знаходять способом заміни площин проекцій.

          Для побудови розгорток багатогранників знаходять натуральні розміри усіх граней, по яких і будується розгортка. Лінії згину на розгортках обводять штрих пунктирними з двома крапками тонкими лініями. На зображенні повної розгортки показують відсічену частину. Відсічену частину багатогранника обводять суцільно тонкою лінією на усіх проекціях. Для варіантів завдань з тілами обертання порядок виконання такий самий. Особливість виконання в цьому разі полягає в тому, що на поверхні тіл обертання (циліндр, конус) намічається декілька твірних, які можна розглядати як грані вписаного в тіло обертання багатогранника. Цим побудова фігури перетину тіл обертання зводиться до зазначеного виду методу побудови.

                     При побудові аксонометричної проекції піраміди фігура перетину будується спочатку на основі тіла, а потім у просторі.

                                

Завдання 3.1.5: «Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл»

           Мета завдання: навчитись розбиратися у складних комбінаціях перетинання геометричних тіл у машинобудуванні та будівництві. Вміти правильно будувати лінію перетину двох  поверхонь геометричних тіл.

3.1.5.1 Порядок виконання завдання

           Вивчити розділ 11 основного підручника. Завдання виконувати на форматі А3. Варіанти завдань приведені на ст. 32-34.

            Спочатку по двом заданим проекціям побудувати третю. На всіх зображеннях будувати проекцію площин перетину. Після побудови лінії заданих поверхонь допоміжною площиною треба відзначити спільні точки для двох тіл. Ряд допоміжних площин дає можливість побудувати лінії перетину двох тіл будь-якої складності. Допоміжні площини слід вибирати так, щоб лінії перетину з заданими поверхнями проектувались у прості фігури (трикутник, прямокутник, коло).

            Невидимі частини лінії перетину провести штриховими лініями.

            Наприкінці треба побудувати аксонометричну проекцію тіл, що перетинаються, та нанести лінії їх перетину.

             

4 Список використаної літератури

1 С. К. Боголюбов Індивідуальні завдання за курсом креслення: Практ. Посібник для технікумів,  

  що вчаться. - М.: Высш. шк., 1989 – 368 с.: іл.

2 Боголюбов С. К.Інженерна графіки. - М.: Машинобудування, 2004. -352з

3 Машинобудівне креслення / Г.П. Вяткин, А.Н. Андрєєва, А.К. Болтухин і ін. М., 1985. 368 с.

4 Федоренко В.А. Довідник по машинобудівному кресленню/ В.А. Федоренко, А.І. Шошин. Л.,

  1986. 416 с.

5 Попова Г.Н. Машинобудівне креслення/ Г.Н. Попова, С.Ю. Алексєєв. Спб, 1999. 453 с.

6 Левицкий В.С. Машинобудівне креслення/ В.С. Левицкий. М., 1998. 383 с.

7 ДЕРЖСТАНДАРТ 2. 301-68. Формати// ЕСКД. Загальні правила виконання креслень.

  ДЕРЖСТАНДАРТ 22.301-68 – ДЕРЖСТАНДАРТ 2.321-84. М., 1988. 239 с.

8 ДЕРЖСТАНДАРТ 2. 302-68. Масштаби.

9 ДЕРЖСТАНДАРТ  2. 303-68. Лінії.

10 ДЕРЖСТАНДАРТ  2. 304-81. Шрифти креслярські.

11 ДЕРЖСТАНДАРТ  2. 305-68. Зображення – види, розрізи, перетини.

12 ДЕРЖСТАНДАРТ 2. 307-68. Нанесення розмірів і граничних відхилень.

                                              

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.5 

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.6

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.7 

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.8

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.9

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.10

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.11

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.12

Варіанти до завдання 2:  «Контур деталі»

Рис. 3.13

Варіанти до завдання 3:  «Група геометричних тіл. Аксонометрія»

№ варіанта

Розміри, мм

d

d1

d2

m

h

h1

h2

h3

l

l1

1

40

40

40

40

50

60

60

60

80

40

2

40

40

40

50

70

60

60

70

80

45

3

50

40

50

40

70

60

70

60

85

45

Рис. 3.14

Варіанти до завдання 3:  «Група геометричних тіл. Аксонометрія»

№ варіанта

Розміри, мм

d

d1

d2

h

h1

h2

h3

n

m

l

l1

4

50

40

60

50

60

55

75

60

60

60

55

5

60

60

60

70

70

70

70

50

50

60

95

6

60

60

50

60

50

70

60

60

60

60

65

Рис. 3.15

Варіанти до завдання 3:  «Група геометричних тіл. Аксонометрія»

№ варіанта

Розміри, мм

d

d1

d2

n

m

h

h1

h2

h3

l

l1

7

45

45

45

38

14

60

60

50

60

50

45

8

50

45

46

38

14

60

60

70

50

50

48

9

46

50

52

38

14

60

50

50

70

50

49

Рис. 3.16

Варіанти до завдання 3:  «Група геометричних тіл. Аксонометрія»

№ варіанта

Розміри, мм

d

d1

d2

d3

d4

h

h1

h2

h3

l

l1

10

48

48

50

40

14

55

65

60

60

48

50

11

40

40

52

38

14

55

60

50

60

40

50

12

45

45

50

40

14

60

65

60

50

45

50

Рис. 3.18

Варіанти до завдання 3:  «Група геометричних тіл. Аксонометрія»

№ варіанта

Розміри, мм

d

d1

d2

m

h

h1

h2

h3

l

l1

13

45

45

45

45

50

60

60

70

50

45

14

50

45

45

45

60

70

70

60

55

50

15

50

40

45

36

60

70

50

65

50

50

Рис. 3.19

Варіанти до завдання 3:  «Група геометричних тіл. Аксонометрія»

№ варіанта

Розміри, мм

d

d1

d2

m

n

h

h1

h2

h3

l

l1

16

40

40

40

40

50

60

60

70

70

60

40

17

50

40

50

30

40

65

55

60

65

70

50

18

40

50

46

30

45

60

60

65

65

65

43

Рис. 3.20

Варіанти до завдання 4:  «Перетин поверхонь геометричних тіл площинами»

Рис. 3.21

Варіанти до завдання 4:  «Перетин поверхонь геометричних тіл площинами»

Рис. 3.22

Варіанти до завдання 4:  «Перетин поверхонь геометричних тіл площинами»

Рис. 3.23

Варіанти до завдання 4:  «Перетин поверхонь геометричних тіл площинами»

Рис. 3.24

Варіанти до завдання 4:  «Перетин поверхонь геометричних тіл площинами»

Рис. 3.25

Варіанти до завдання 5:  «Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл»

Рис. 3.26

Варіанти до завдання 5:  «Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл»

Рис. 3.27

Варіанти до завдання 5:  «Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл»

Рис. 3.2 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32520. ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ И ЕГО ПРИНЦИПЫ 97.5 KB
  Термин дистанционное обучение означает конкретную форму обучения которая основана на конкретных технологических и методологических решениях и может дополнять другие традиционные формы обучения например очную классноурочную или в отдельных случаях заменять их например если учащемуся недоступны иные варианты связи с удаленностью места проживания или с проблемами со здоровьем. Название дистанционное образование не следует считать правильным поскольку под термином образование понимается весь процесс обучения и воспитания...
32521. ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ 312.5 KB
  Избранные вопросы методики преподавания информатики ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ИНФОРМАТИКЕ ПОЛОЖЕНИЕ о школьных и городских предметных олимпиадах школьников. Общие положения Настоящее Положение определяет статус цели и задачи школьных и городских олимпиад порядок их проведения и финансирования. Основными целями и задачами олимпиад являются: пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научной деятельности создание необходимых условий для выявления одаренных детей активизация работы факультативов спецкурсов кружков....
32522. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН. ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАВЫКОВ 60.5 KB
  ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАВЫКОВ. Выделим среди основных направлений применения ПС в обучении четыре аспекта: философский формирование системноинформационной картины мира; инструментальный знакомство с основами информационных технологий формирование навыков работы с информацией; практический применение умений использования средств ИТ в учебной деятельности; психологический поддержание мотивации использования средств ИТ в учебной деятельности развитие психологических характеристик учащихся. Раскроем в...
32523. СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 49.5 KB
  ППС и методика их использования СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ Структура технологии применения программных средств в учебном процессе Технология искусственно организуемый процесс в отличие от природных явлений протекающих естественно с заданными начальными условиями известным результатом и способами достижения этого результата. Под технологией обучения будем понимать системно организованный процесс передачи общественных знаний обучаемым при котором заранее устанавливают объем передачи знаний...
32524. КОМПОНЕНТЫ «КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ» ПЕДАГОГА. БЛОЧНО_МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 90.5 KB
  Компоненты компьютерной грамотности педагога: знание научной и научнометодической литературы учебнометодических материалов относящихся к обучению с помощью компьютера; знание программного обеспечения персональных компьютеров; знание возможностей использования компьютера для управления учебным процессом и для решения конкретных педагогических проблем; умение проанализировать содержание всего курса темы отдельного урока для составления сценариев обучающих программ и предложить программисту задания пригодные для выполнения с...
32525. БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПРМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 41 KB
  ППС и методика их использования БЛОЧНОМОДУЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ В ТЕХНОЛОГИИ ПРМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ. Блочномодульная структура деятельности учащегося в технологии применения ПС Необходимо отметить два направления к которым ведет использование средств информационных технологий. Усложнение технических средств влечет за собой обогащение форм деятельности. Можно утверждать что внедрение средств новых информационных технологий влияет на духовную эмоциональную коммутативную и деятельностную сферы жизни человека.
32526. КРИТЕРИИ ЭФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 37.5 KB
  Технология применения ПС в учебном процессе имеет специфику в том что в качестве основного средства обучения используются программные средства это частнодидактическая технология имеющая приложения для всех общеобразовательных дисциплин в школе. В качестве критериев оценки технологии применения ПС отобраны следующие: 1 критерии среды обучения оценивались по соответствию педагогическим условиям реализации технологии применения ПС эмоциональному фону урока и общению между учителем и учащимися; 2 критерии эффективности программных средств...
32527. РОЛЬ И МЕСТО ИНФОРМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ. СВЯЗИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ 69.5 KB
  СВЯЗИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ С ДРУГИМИ ПРЕДМЕТАМИ Роль и место информатизации процесса обучения в школе В стандартах по информатике [11] были определены следующие педагогические функции образовательной области связанной с информатикой: Формирование основ научного мировоззрения. В современной психологии отмечается значительное влияние изучения информатики и использования компьютеров в обучении на развитие у школьников теоретического творческого мышления а также формирование нового типа мышления так называемого операционного...
32528. ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ВНЕДРЕНИЯ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 61 KB
  ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. Чтобы осознать влияние средств информационных технологий на процесс обучения необходимо выявить движущие силы педагогического процесса в условиях применения программных средств необходимо вскрыть диалектический характер развития педагогических технологий при использовании программных средств. Влияние программных средств информационных технологий на диалектические закономерности процесса обучения Влияние СИТ на существующие...