55794

Розвиток розумових та творчих здібностей учнів шляхом використання методів розвиваючого навчання

Научная статья

Педагогика и дидактика

Головне щоб вони відповідали змісту матеріалу та віку учнів збагачували знання розвивали науковий світогляд мислення практичні вміння а отже й активність.

Украинкский

2014-03-28

106 KB

1 чел.

PAGE   \* MERGEFORMAT 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ,МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ

Розвиток розумових та

творчих здібностей учнів

шляхом використання

методів розвиваючого

навчання

Опис педагогічного досвіду вчителя біології Золотоніської загальноосвітньої І-Ш ступенів школи № З Золотоніської міської ради Черкаської області

Гачкало Світлани Яківни

Не думці слід навчать, а думать!

І. Кант

Шкільний курс "Біологія" покликаний стати провідником гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, здорового способу життя, формувати компетенції, яких потребує життя.

Саме ці функції шкільного предмету „Біологія", які в системі освіти визначаються, насамперед, специфікою предмета, в основі якого лежить наука про природу, я здійснюю на своїх уроках біології.

Орієнтуючись на загальнолюдські цінності, саме вчитель біології  є провідником гуманістичних ідей та екологічного способу мислення, адже людина - це частина природи, її існування і виживання можливе лише за умови встановлення гармонійних стосунків з довкіллям і дбайливим ставленням до нього. Я добре це розумію і намагаюся, щоб це твердження зрозуміли діти.

Виділені провідні ідеї я використовую для інтеграції знань у кожному розділі та встановлення зв'язків між розділами, надання цілісності курсу біологія.

Великі можливості для інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу, активізації пізнавальної діяльності, розвитку творчого мислення надають нові інформаційні технології навчання як системний метод навчання на базі ПЕОМ. Персональний комп'ютер може виконувати функції контролюючих машин, навчальних тренажерів, моделюючих стендів, інформаційно-довідникових систем, ігрових навчальних середовищ, електронних конструкторів, експертних систем тощо. Сьогодні розроблено значну кількість програмних засобів, що дозволяють за допомогою комп'ютера розв'язувати досить широке коло різноманітних завдань різних рівнів складності. Комп'ютерна підтримка вивчення біології дає наочні уявлення про поняття, що вивчаються, які в свою чергу значно сприяють розвитку образного мислення.

У курсі біології розкриваються основні закони життя на всіх рівнях його організації, які вивчаються наукою. В процесі вивчення курсу учні ознайомлюються з визначними відкриттями в галузі механізмів біологічних процесів і явищ, пізнають місце людини в біосфері та її відповідальність за стан навколишнього природного середовища

Основна рушійна сила процесу навчання і виховання — це планомірне формування і розвиток понять. Знаючи це, важливо науково обгрунтовано добирати зміст, встановлювати послідовність вивчення навчального матеріалу, правильно обирати методи навчання.

Між поняттями існують різнобічні й рухомі зв'язки. Поняття стикаються, розходяться, виявляються в різноманітних зв'язках між собою. В одних випадках зв'язки між ними учні виявляють самостійно, в інших — далеко не відразу навіть під керівництвом учителя. Проте, коли вже знаходять ці зв'язки, то набагато легше засвоюють матеріал. Завдання вчителя — показати, як зв'язані нові поняття з відомими, як окремі поняття співвідносяться між собою і пов'язуються в більш загальні й складні.

На своїх уроках я використовую і словесні, і наочні, і практичні методи навчання. На мою думку, потрібно застосовувати різноманітні методи навчання. Головне, щоб вони відповідали змісту матеріалу та віку учнів, збагачували знання, розвивали науковий світогляд, мислення, практичні вміння, а отже й активність.

Кожний метод здійснюється на практиці за допомогою методичних прийомів: логічних, організаційних і технічних.

1. Постановка проблеми — питання, яке слід розглянути;
встановлення рис відмінності й схожості, висновки, узагальнення, заключення — все це приклади логічних прийомів.

2. Демонстрування із стола вчителя; демонструванню під час обходу учнів; викликання їх до стола вчителя для спостереження під мікроскопом; фронтальна практична робота або групова належить до організаційних прийомів

3. І, нарешті, технічні прийоми; способи демонстрування натуральних об'єктів, відеофільмів, презентацій; постановка дослідів; різні способи монтування схем на дошці, закріплення таблиць і т. ін.

Словесні методи здебільшого супроводжуються виведенням схем, формул, розв'язуванням задач. В ході уроку частину нового матеріалу учні слухають у формі заздалегідь підготовлених доповідей й повідомлень.

Деякі уроки, наприклад узагальнюючі, а також конференції за типом наближаються до вузівських семінарських занять. Учні виступають з доповідями, дискутують, виходячи за межі розділу або теми.

Словесні методи відіграють важливу інтегруючу роль щодо навчального матеріалу, вивченого іншими методами: окремі знання об'єднуються в поняття про загальні закономірності розвитку живої природи. Залежно від різного ступеня складності теоретичного матеріалу та віку учнів можна чергувати переходи й відтінки словесних методів: бесіда, розповідь, бесіда-лекція, лекція-бесіда, лекція.

Наочні методи у викладанні біології відрізняються характером мети демонстрування: 1) вивчення природного явища; 2) вивчення умов перебігу  та основних закономірностей; 3) вплив різних зовнішніх умов. Для цього доцільно демонстрування дослідів, під час яких надзвичайно важливо сформувати загально пізнавальні поняття: експеримент, дослід, контроль, варіант досліду, мета досліду, висновок з досліду та ін.. Таким чином, під час підготовки досліду, потрібно планувати роботу з учнями над цими поняттями для їх формування і розвитку. Потрібно вчити учнів аналізувати дослід, роботи висновки з нього, а не пояснювати результати досліду за допомогою тих знань, які вже є в учнів. Необхідно розвивати логіку дитину на основі логіки експерименту, природи, а не навпаки. Потрібно пам’ятати, що в експерименті важливий контроль як метод науки, який переконує, що явище дійсно відбувається, щоб виключити можливі непорозуміння й помилки.

Проведення дослідів не тільки істотно підвищує якість знань учнів та їх інтерес до вивчення біології, а й розвиває індивідуальні здібності дітей.

Особливе значення мають саморобні або придбані в магазині біологічні колекції й таблиці, наочні посібники, об’єкти кутка живої природи, використання яких забезпечує розумінні та інтерес до навчального матеріалу.

Важливо, щоб учнів могли вільно орієнтуватись в наочних посібниках, які використовувались на уроках з розглянутої теми: на прикладі об’єктів кутка живої природи правильно розкрити ту чи іншу закономірність, вміти дібрати потрібні таблиці, накреслити схеми на класній дошці, продемонструвати дослід або його результати, настроїти мікроскоп і на дошці намалювати побачене.

Великої уваги я приділяю практичним методам навчання.  Вони можуть бути короткочасними, проте, якщо методично їх проводити правильно, учні мають змогу виконати необхідні логічні операції: порівняння, класифікацію, узагальнення і т. ін. Деякі роботи набувають характеру, подібного до занять з математики, наприклад креслення варіаційної кривої, розв'язування генетичних задач.

Організація таких робіт може бути фронтальною і груповою.

Велике значення для практичної роботи має вступна бесіда та інструктаж вчителя, в ході яких даються необхідні пояснення щодо форми і змісту роботи. Доцільно зразу ж після виконання провести бесіду за результатами роботи, зробити висновки та узагальнення на основі виконаних завдань. Потрібно, щоб учні навчились використовувати не тільки результати проведених практичних робіт, а самостійно добирати матеріал для демонстрування.

Я віддаю перевагу груповим формам організації роботи. Вони дають можливість використати більш широкий фактичний матеріал, учні, які працюють швидше, дістають додаткове завдання. Групи можуть обмінюватися завданнями, присутній елемент взаємонавчання, підвищується ефективність роботи.

Важливо будувати вивчення кожної теми в такій логічній послідовності: постановка проблеми, розгляд цієї проблеми і висновки з теми. Якщо урок будується проблемно, потрібно  ставити перед учнями питання — проблему, яку слід розв'язати при цьому на уроці. Під час уроку головне питання розчленовується на окремі, логічно пов'язані між собою питання, передбачає висновки з них й узагальнення висновків та заключну частину — коротку відповідь на головне питання уроку — проблему.

Проте, в побудові уроку я не дотримуюсь якоїсь однієї стандартної схеми: опитування, вивчення нового матеріалу, закріплення вивченого. Інколи опитування включається в процес вивчення нового матеріалу, а часом виноситься на кінець уроку. Закріплення часто здійснюється в ході пояснення та вивчення нового матеріалу, узагальнюючи частини змісту уроку і в кінці підсумовуючи його. На багатьох уроках я використовую узагальнюючи схеми і таблиці.

Неабияку роль у побудові уроку відіграють запитання, якими вчитель збирається залучити учнів до самого ходу уроку.

Повторення включено до методики всіх тем. Було б неправильно виділяти якусь кількість годин на початку року спеціально для повторення за минулі роки. Зосереджене в одному періоді навчального року, без зв'язку з новим матеріалом, воно тільки посилить напруження в курсі загальної біології. Повторення матеріалу за минулі роки пропоную органічно пов'язувати з новим матеріалом, що вивчається. Доцільно проводити попереднє повторення.

У кабінеті біології необхідно мати кілька примірників підручників з курсу біології для 6—9-х класів — ними можуть користуватись учні 10—11-х класів для повторення матеріалу за минулі роки. Це допомагає учням готуватись і до державної підсумкової атестації, і до зовнішнього незалежного оцінювання.

Щоб правильно організувати повторення, потрібно добре усвідомити логічні зв'язки в курсі, чітко з'ясувати, на який матеріал спирається вивчення кожної теми, до засвоєння якого матеріалу вона готує в майбутньому — тобто знати розвиток (рух) понять у курсі. З цих методичних позицій слід вибрати для повторення головне в змісті розділів і тем, випустивши другорядне. Необхідно пов'язувати новий матеріал з пройденим, розвиваючи поняття. Це можна, звичайно, зробити, вдаючись, наприклад, до порівняння (теорій, явищ, ознак, етапів тощо). Саме під час порівняння учні вчаться думати, аналізувати, узагальнювати. Звертаю увагу на необхідність включати елемент нового, що збуджує інтерес до, здавалося б, відомого: добір нових об'єктів, фактів, нових наочних посібників, використання пройденого матеріалу в новій проблемі, нові за змістом і формулюванням питання і т. ін.

Узагальнюючі уроки і конференції відіграють важливу роль у повторенні й закріпленні: робиться огляд матеріалу в цілому, він систематизується, а отже, краще усвідомлюється й запам'ятовується. Тим часом на кожному уроці можна знайти моменти узагальнення в ході пояснення і в кінці уроку, потім — за підтемами, темами, розділами.

Перевіряти й обліковувати знання можна за допомогою різноманітних форм, завдяки яким учень зіставляє, порівнює, пов'язує явища, шукає причинні зв'язки, робить висновки, узагальнює матеріал.

За допомогою вміло поставлених запитань можна не тільки перевірити, що втримала пам'ять учня з прочитаного в книжці, переглянутого під час перегляду відеофільму чи презентації, а й проникнути в сам процес оволодіння знаннями, який відбувається в свідомості школяра.

Потрібно привчити учнів аналізувати відповіді товаришів. Аналізуючи, учні мають помітити такі моменти: наявність плану, точність і повнота наведеного фактичного матеріалу, правильність висновки), уміння пов'язати матеріал найближчої теми із загальною проблемою, що вивчається. Відповідь одного учня сприяє розвитку мислення всього класу. Я оцінюю відповідь також тих учнів, що виступили з аналізом. І сама аналізую потім усі відповіді, щоб були зрозумілі вимоги, які ставляться до учнів.

Крім усного опитування, можливі ще й такі форми перевірки та обліку знань учнів:

— впізнавання запропонованих об'єктів, препаратів, зображень процесів і явищ на таблиці; виявлення закономірностей на об'єктах, що їх пропонує вчитель (перелічити ознаки мінливості на рослинах, визначити серед рослин у кабінеті посухостійкі і назвати їхні пристосувальні ознаки тощо); повторення досліду, який ставили в класі під час уроку; робота з мікроскопом (приготувати препарат рослинної або тваринної клітини; поставити, впізнати й намалювати готовий препарат і т. ін.);

 •  демонстрування об'єктів, колекцій, гербаріїв, таблиць для ілюстрації відповіді (учень має сам вибрати потрібні експонати);
 •  монтування схем з деталей, наприклад, моногібридного і дигібридного схрещування, сперматогенезу й овогенезу;
 •  виконання малюнків і зображення схем на дошці, наприклад, чергування нуклеотидів у ділянці ланцюга ДНК, співвідношення напрямів еволюції;
 •  розв'язування задач;
 •  розв'язування тестів та їх складання.

Щоб якомога економніше використати час, доцільно вдаватись до ущільненого опитування. Наприклад, один учень відповідає, другий добирає в цей час матеріал для демонстрування до своєї відповіді, третій монтує схему на дошці. Можна запропонувати й невеличкі письмові роботи у вигляді коротких відповідей на запитання, малюнків, складання схем, тестування.

У зошиті учні записують визначення, якщо їх немає в підручнику, терміни та пояснення їх, запитання, які вчитель задає додому для обдумування відповідей, таблиці й схеми, схематичні малюнки. Учні фіксують також результати практичних робіт і дослідів, що демонструвались на уроці. Розв'язування задач вони подають з точним і повним записом (що дано, розв'язування з поясненням, аналіз можливих сполук тощо).

Навчальний матеріал курсу викладаю в системі і в належній послідовності. Використовую різні методи для формування наукового світогляду і нерозривно зв'язаного з ним розвитку логічного мислення учнів. На уроках стає зрозуміло, що для з'ясування деяких питань потрібні тривалі спостереження в кутку живої природи, в самій природі, а також виявляється потреба в додаткових формах навчальної роботи (екскурсіях, позакласних заходах, науково-дослідницьких проектах). Розподіляючи завдання між учнями, враховую загальне навчальне навантаження, зацікавлення тією чи іншою біологічною проблемою.

Матеріали екскурсій, результати дослідів я використовую на уроці, це збагачує зміст, конкретизує, підвищує відповідальність учнів, розширює кругозір.

Моя педагогічна діяльність - це своєрідна творча майстерня, яка допомагає розвитку навчально-пізнавальних навичок і вмінь учнів, навчає їх вчитися. А разом з учнями вчуся й я сама. Як вчитель, я постійно перебуваю в пошуках оптимальних методів і форм навчання, вивчаю досвід моїх колег та передові педагогічні технології.

В основу свого бачення уроку я поклала такі ідеї:

1. Не думці слід навчать, а думать! ( І.Кант)

               2.Не достатньо отримувати знання;треба знайти їм застосування. Не достатньо тільки бажати; треба творити.(Й.Гете)

3.Земля не належить нам, це ми належимо Землі!(Вождь індіанців сіу)

4.Неталановитих дітей не буває!

5.Сьогодні діти - завтра народ!(В.Сухомлинський)

Ці основні ідеї я втілюю на своїх уроках, використовуючи сучасні педагогічні технології, перевагу віддаю інтерактивним та розвиваючим методам навчання.

На своїх уроках я намагаюсь таким чином організувати навчальну діяльність школярів, яка б сприяла формуванню творчої особистості, розвивала б розумові здібності, формувала б життєві компетенції. Для того я вибираю такі форми і методи навчання, що мають відносну самостійність і впливають на стосунки, що виникають як між учителем і учнями, так і між самими учнями. Зміст курсу біології має величезні можливості у формуванні інтелектуальних вмінь: аналізу, синтезу, порівнянню, узагальненню, встановленню взаємозв'язків, які відіграють величезну роль у свідомому засвоєнні знань. Цьому сприяють проблемно-пошукові та розвиваючі методи навчання.

Свою підготовку до уроку починаю з відбору дидактичного, натуралістичного та бібліографічного матеріалу. Я переконана, що тільки продуманий, цілеспрямований відбір змісту уроку викликає в учнів підвищений інтерес до предмету, забезпечуючи його засвоєння. З метою розвитку практичних вмінь та навичок для застосування знань залучають дітей до збору роздаткового матеріалу, проведення спостережень і дослідів та ін.

Для успішного проведення уроку необхідно знання учителем загальної підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей. Тому я обов'язково проводжу анкетування, намагаюсь більше спілкуватись з дітьми в позаурочний час.

Для розвиваючого навчання важливо організовувати якомога більше завдань на етапах вивчення нового матеріалу, оскільки цей шлях носить пошуковий характер, розвиває навички та вміння пізнавальної діяльності учнів. Це можуть бути групові, індивідуальні та фронтальні завдання.

Сучасна педагогічна преса (журнали „Біологія і Хімія в школі", науково-методичні журнали "Біологія",'Позакласний час" та ін.) та величезна кількість найрізноманітнішої методичної літератури видавництв „ Ранок" /'Країна мрій", „Богдан", підручники і посібники „А.С.К.", „ Просвіта" пропонує цікаві завдання та вправи для використання на різних етапах уроку та тематичного контролю. Я намагаюся максимально ефективно використовувати надбання моїх колег, адаптуючи їх до конкретного уроку, дещо змінюю, створюю своє.

В цьому мені допомагають учні, які із задоволенням складають і завдання, і вправи, створюють свої варіанти інтелектуальних ігор, тестів, кросвордів, казок-подорожей, загадок-повідомлень, презентацій,навчальних проектів. Вони є конкретним варіантами діяльності учнів як джерела, а пізніше й результату освіти.

Розвиваюче навчання починається з формулювання відповідей на запитання, складання таблиць, доповідей, характеристик, визначення об'єктів, вивчення внутрішньої і зовнішньої будови, викреслювання діаграм, схем, розв'язування задач з використанням між предметних зв'язків, роботи з підручником, та додаткової літератури, завдань прикладного характеру, які виховують наполегливість, кмітливість, любов до праці та рідної природи, інтерес до біології та одночасно навчають вмінню вчитися, є шляхом для розвитку творчих здібностей учнів. Як результат - створюється база знань для подальшого їх використання, збільшуються можливості для включення учнів в творчу пізнавальну діяльність, коли вони самостійно ставлять проблему та знаходять шляхи її вирішення. Оволодінню вміннями аналізувати, синтезувати, узагальнювати, робити висновки сприяє організація навчальної діяльності спочатку за аналогією, а потім для застосування вмінь в нових ситуаціях.

Великої уваги я приділяю вмінню працювати з підручником, починаючи із загального знайомства з окремими компонентами підручника (текстом, ілюстраціями, апаратом орієнтування ) до самостійного формування вмінь знаходити в параграфі головну думку, складати план розповіді, готувати запитання та відповіді. Це дасть можливість сформувати вміння планувати текст, знаходити відповіді на запитання, виконувати завдання практичного характеру; користуючись текстом складати таблиці, діаграми, схеми, швидко знаходити терміни, складати характеристики, висновки, розуміти ієрархію систематики органічного світу.

Це сприяє інтелектуальному розвитку учнів, усвідомленому засвоєнню знань та загальному розумовому розвитку.

В своїй роботі з 1996 року я використовую робочі зошити з друкованою основою, які не тільки вивільняють час на уроці, а й є досить ефективним інструментом розвиваючого навчання.

Перевагу віддаю робочим зошитам учбово-видавничого центру "Школяр", видавництва „А.С.К." та зошитам для тематичного контролю видавництва „Ранок".

Я вважаю, що надзвичайно важливою умовою навчання є добра психологічна атмосфера, яка сприяє навчанню та вихованню яскравої особистості та творчої індивідуальності. Тому вбачаю обов'язком кожного вчителя - створити таку атмосферу взаємодовіри та взаємодопомоги, взаємоповаги та співпраці, що є обов'язковою умовою навчання. Діти дуже гостро реагують на несправедливість, образи, грубість, нещирість. Тому я думаю, що девіз лікарів „не нашкодь" є актуальним для вчителя. За психологічними дослідженнями більшість учнів має занижену самооцінку, що стає перешкодою у розвитку творчої особистості, тому не треба боятися переоцінити учня. Потрібно постійно підтримувати та підбадьорювати дитину, адже для неї це є дуже важливим.

Я думаю, що вчитель повинен бути не тільки гарним фахівцем-предметником, а й хорошим психологом, який добре розуміє дітей та захищає їх інтереси.

В своїй роботі я використовую різноманітні форми уроку: уроки вивчення нового матеріалу; уроки-тренінги; семінари, конференції; уроки тематичного контролю; уроки корекції знань та ін.

Домашні завдання даю диференційовані, творчі, що спонукають до самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Тематичний і підсумковий контроль знань учнів здійснюю, використовуючи поряд з традиційними формами, тестування. Використовую зошити для поточного та тематичного оцінювання з друкованою основою.

Для розвитку розумових і творчих здібностей важливим є фізичний стан дитини. Тому в своїй роботі особливе місце відвожу фізкультхвилинкам, профілактиці порушень опорно-рухової системи, а окремим напрямком своєї роботи вважаю формування свідомої мотивації здорового способу життя. Цей напрямок включає різні форми діяльності учнів: виготовлення листівок, підготовка доповідей з подальшим виступом, випуск стінгазет даної тематики, позакласні заходи, анкетування, диспути.

Ще одним важливим напрямком своєї роботи вважаю формування екологічного способу мислення. Вже з перших уроків біології намагаюсь, щоб учні усвідомили, що лише зрозумівши природу, людина може зрозуміти себе" Починаючи з підбору віршів, легенд, знайомства з рідкісними рослинами і тваринами діти поступово включаються в природоохоронну роботу. Традиційними у нас в школі є радіопередачі на екологічну тематику, випуск екологічних листівок, догляд за рослинами, спостереження за змінами у природі, проведення екологічних заходів, відвідування парків, ботанічних садів, зоомузеїв, зоопарків. Я пропоную дітям скласти правила поведінки в природі, підбираю завдання, які разом із формуванням навчально-пізнавальних інтересів розвивають екологічне мислення, прагнення бережного ставлення до природи. В своїй роботі так організовую діяльність учнів, щоб вони якнайбільше спілкувались з природою на екскурсіях, при виконанні літніх завдань, позаурочних і позакласних видах робіт, при вирощуванні рослин, що створює умови для розвитку в учнів почуття прекрасного, любові до рідної землі, народу, нації; сприяє формуванню у них відповідального ставлення до природи та усвідомлення ними місця і ролі людини в біосфері.

Для дітей, які виявляють глибокий інтерес до біології, мають додаткову літературу та бажання, пропоную індивідуальні творчі завдання, які дають можливість розвитку творчої особистості дитини, підвищення інтересу з боку однокласників та вчителів, а часто є самовираженням учнів, дають можливість застосовувати набуті знання. Це і вірші, і сценарії свят, і усні журнали, і казки - подорожі, і віртуальні екскурсії, і рольові ігри та ток-шоу. Цікаво спостерігати, як така форма роботи поступово охоплює весь клас, виходе за його межі. Я глибоко переконана, що наші діти надзвичайно талановиті, і нам, дорослим, є чому в них повчитися. При правильній організації діти здатні створювати роботи кращі, ніж їх вчитель. Я бачу, як поступово створюються цілі творчі групи, в яких є і автори, і ведучі, і режисери, і актори. Це дозволяє не тільки цікаво провести урок, але й вирішити навчально-пізнавальні та виховні завдання освіти.

Сучасний світ настільки швидко змінюється, що для вчителя та учня є дуже важливим бути відкритим до змін і готовим учитися впродовж усього життя. Тому важливо оволодіти сучасними методами ефективного запам’ятовування, концентрації уваги, прийомам релаксації, які допоможуть навчанню.

Вашій увазі я пропоную такі методи та прийоми ефективного навчання, які я рекомендую учням та використовую сама.

Ефективні методи запам’ятовування

Сучасні прийоми запам’ятовування базуються на знаннях  про результати взаємодії двох півкуль, в основі яких уява та асоціації.

 •  Старайся нову інформацію поєднувати з тією, що вже вивчив.
 •  Старайся створювати яскраві образи того, що вивчаєш.
 •  Намагайся логічно впорядковувати та пронумеровувати інформацію.
 •  Використовуй гумор для запамятовування. Позитив – твій помічник.
 •  Користуйся прийомами мнемотехніки. Наприклад, початкові літери кожного наступного слова в реченні відповідають кольорам веселки – «Чи (червоний) Обжене (оранжевий) Жвавенького (жовтий) Зайчиська (зелений) Байдикуватий (блакитний) Ситий (синій) Фокстер'єр (фіолетовий)».  
 •   Створюй свої послідовності літер за принципом абревіатури, які б відповідали інформації, складної для запам’ятовування.
 •  Для запамятовування дат і подій проводь аналогії з уже відомими фактами. Наприклад, 1953 рік: 19 – це вік сестри, 53- номер квартири друга.
 •  Щоб запамятати терміни потрібно знати їх переклад. Здебільшого терміни мають грецьке,або латинське походження.

Під час складання конспектів для окремих тем і розділів розробляй карти пам’яті, які рекомендує відомий психолог Тоні Б’юзен. При цьому активізується як ліва,так і права півкулі мозку.

Концентрація уваги

Вправа «Непомітні рухи»

Створює стан розслабленої готовності. При цьому потиличні м’язи розслабляються, поліпшується слух і зір. Тренується вміння концентрувати увагу, необхідне для інтенсивного навчання.

Вихідне положення: сісти прямо, розправити плечі, підняти голову.

Спробувати з розплющеними очима зробити головою маленькі рухи – найменші з тих, які можна помітити. Це може бути похитування зліва направо, чи рухи підборіддям вперед – назад, вгору – вниз.

Заплющити очі й сконцентруватися на цих мініатюрних рухах. Продовжувати робити їх і звернути увагу на свої відчуття. Можливо, захочеться зробити кілька глибоких вдихів.

Коли ви  настільки уважні, що помічаєте найнепомітніші рухи, мозок працює як у детектива: він абсолютно спокійний і максимально зібраний.

Подумайте про те, що тіло і голова постійно роблять непомітні рухи – щоразу при диханні, коли сприймаєте нову інформацію, розвязуєте складне завдання.

Однак коли ви перебуваєте у стресі, потиличні мязи перенапружуються і жорстко фіксують голову. Від цього ви найбільше втомлюєтеся. Тому слід стежити, щоб голова постійно була рухливою.

Вправа «Не все так просто»

Мобілізує  увагу, мотивує  до подолання труднощів, тренує координацію рухів.

Правою рукою намалювати у повітрі хрест. Це дуже просто. Лівою рукою намалювати коло. А тепер спробувати одночасно: правою рукою малювати хрест, а лівою – коло.

Існує безліч варіантів виконання цієї вправи. Можна однією долонею погладжувати коловими рухами живіт, а другою – торкатися голови.

Також можна ступнею описувати коло, а рукою – описати у повітрі своє імя.

Вправа «Слон»

Завдяки стимуляції мозочка поліпшується слух, зір, память, здатність обробляти вербальну інформацію.

Стати рівно, ноги на ширині плечей. Нахилити голову вліво так, щоб вухо торкнулося плеча. Підняти ліву руку і дуже повільно виписувати нею велику лежачу вісімку (знак безкінечності). Очима стежити за кінчиками пальців. Зробити 5 разів. Опустити руку.

Нахилити голову до правого плеча і повторити вправу.

Ефективні прийоми релаксації

Вправа «Спляча вісімка»

Забезпечує розслаблення потиличних м’язів, поліпшення циркуляції крові,активізацію очних м’язів. Знімає напругу.

Сісти зручно, випрямити спину і розслабити плечі. Двічі глибо вдихнути так, щоб спочатку відчути свій живіт, а потім - груди. Почати малювати у повітрі кінчиком носа лежачу вісімку. Роблячи це, подумати про те, що малюєте символ безкінечності.

Зверніть увагу, яку вісімку ви малюєте -  вузьку чи широку. Розфарбуйте її у приємний колір.

Можна змінити напрямок руху і почати малювати в протилежному напрямку.

Звернути увагу на потиличні мязи, які працюють, стежити очима за кінчиком носа. Виконувати не менше, як одну хвилину.

Вправа «Сплетені руки»

Це вправа на релаксацію.  Допомагає знизити стрес перед іспитом.

Сісти зручно, покласти ногу на ногу. Переплести кисті рук і покласти долоні одна навпроти одної. Переплести пальці. Вивернути схрещені руки всередину і вгору так, щоб вони опинились на рівні грудей.

Відчувається певне напруження в пальцях, зап’ястках і м’язах рук. Це означає, що мозок отримує потрібні сигнали. У такій позі нервова система має можливість заспокоїтися.

Вправа «Дзиґа»

Щоб  зняти напруження, поліпшити настрій, збадьоритись, освіжити мозок.

Вихідне положення: стати на безпечній відстані – так,щоб можна було кружляти з розкинутими руками. Цей прийом застосовують танцюристи: потрібно обрати будь-який предмет і фіксувати  на ньому погляд під час кожного обертання.

Як заспокоїтись

 •  Глибоко вдихни і порахуй до 10, або, якщо маєш час, до 100.
 •  Дихай наче через соломинку. Зосередься на звуках.

С.Я.Гачкало,

вчитель біології Золотоніської

загальноосвітньої I-IIIступенів №3

Золотоніської міської ради

Черкаської області      

ЛІТЕРАТУРА

1. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактівні технології навчання: наук.- метод. посібн. - / Пометун О., Пироженко Л. За ред.. О.І.Пометун. – К.: Видавницство А.С.К. 2004. – 192 с.: іл.

2. Сучасні шкльні технології. Ч. 2 / Упоряд. І.Рожнятовська, В. Зоц. – К.: ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с. – (Б-ка «Шк. Світу»).

3. Освітні технології: Навч. – метод. посіб. / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; За ред. О.М.Пєхоти. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 255 с.

4. Фопель К. Енергия паузы. Психологические игры и упражнения / Пер. с нем. – М.: Генезис, 2006. – 240 с.

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55669. Робота з обдарованими дітьми, спрямована на розвиток академічної обдарованості молоді 190 KB
  У Державній національній програмі Освіта Україна XXI століття серед пріоритетних напрямків реформування шкільної освіти визначено: своєчасне виявлення ранньої обдарованості забезпечення умов для розвитку талановитих дітей а також удосконалення...
55670. Творча робота «Робота з обдарованими дітьми у Донецькому НВК № 91» 1.9 MB
  Удосконалення психологопедагогічного супроводу обдарованих дітей Завдання проекту Сприяти духовноморальному розвитку обдарованих вихованців шляхом самовдосконалення методом залучення особистості в інноваційні форми роботи...
55671. Роль педагога-організатора у створенні сприятливих умов для саморозвитку та самореалізації учнів – членів дитячої організації 568.5 KB
  Саме вона дає змогу учням відчути себе справжніми господарями школи і разом з тим зрозуміти настільки це важливо організувати роботу брати на себе відповідальність приймати рішення. Важлива також варіативність у діяльності педагогаорганізатора в залежності від вікової групи учнів підлітки чи юнацтво типу школи. У своїй роботі педагогорганізатор керується державними документами про школу освіту виховання Положенням про посадові обовязки педагогаорганзітора Статутом школи інструкціями та наказами вищестоячих органів та...
55672. Вивчення схильностей учнів до небажаних вчинків 7.01 MB
  Вивчити причини, що спонукають підлітків до вчинення протиправних дій та найбільш поширені шкідливі звички. За основу даного дослідження взято анкету «Молодь і протиправна поведінка» (автор Пачковський, І. Корнієнко).
55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...