55842

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Научная статья

Педагогика и дидактика

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни її місця значення і дидактичної мети в реалізації освітньопрофесійної програми а також питомої ваги...

Украинкский

2014-03-30

114 KB

1 чел.

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ВСТУП

Якісно повний рівень підготовки спеціалістів педагогічним колективом передбачається як досягнення високого рівня професійної підготовки в нерозривному зв’язку з удосконаленням роботи над формуванням особистості, спеціаліста – патріота своєї Батьківщини, бережливого хазяїна, який усвідомлює свою відповідальність за долю людей, за збереження навколишнього середовища.

Реалізація цієї мети пов’язана з розробкою таких форм і методів навчання та виховання студентів, які базуються на використанні методів активного навчання, пошуку таких оптимальних рішень, які б задовольняли  усвідомлення й сприйняття та якість професійних знань та навичок.

Здійснення навчально-виховної мети пов’язане з гуманізацією навчання, яка ставить за основу піклування про людину з усіма її потребами, проблемами, визнання цінності людини як особистості, визнання людських духовних цінностей.

Сучасна ринкова економіка вимагає від вищої школи підготовку фахівців широкого профілю з якостями професійної гнучкості, конкурентоспроможності та вмінню використовувати набуті знання і навички у вирішенні складних економічних та господарських проблем. Все це потребує від студентів більш творчого підходу до вивчення навчального матеріалу та самостійного здобуття знань з предметів.

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року № 161, навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона повинна бути спрямована на систематизацію, поглиблення та закріплення отриманих знань, умінь шляхом самостійного вивчення посібників нормативної та законодавчої літератури, розв’язання ситуаційних та проблемних задач, виконання практичних завдань, курсових та дипломних проектів тощо.


1   організація  сАмостійної роботи студентів

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студентів, реалізується робочим навчальним планом і повинен становити не менше 1/3 та не більш 2/3 загального обсягу навчального часу студентів, відведеного для вивчення конкретної дисципліни.

Співвідношення обсягів аудиторних занять і самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої  ваги в навчальному процесі і семінарських занять.

З тих навчальних дисциплін, де передбачено не тільки засвоєння необхідних практичних знань, а й вироблення необхідних практичних вмінь і навичок, обсяг аудиторних занять становить, як правило, близько 2/3, а інших навчальних дисциплін близько 1/3 загального обсягу часу.

Зміст самостійної роботи над конкретною навчальною дисципліною визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладачів.

Самостійна робота студентів над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у читальному залі, кабінеті курсового та дипломного проектування, навчальних кабінетах та лабораторіях, а також в домашніх умовах.

Навчальний заклад повинен створити студентам всі умови, необхідні для успішної самостійної навчальної праці, а також надавати потрібні для цього методичні засоби (навчальну та додаткову літературу, методичні рекомендації, нормативну та законодавчу літературу, спеціалізовані журнали з передової технології, електронно-обчислювальну техніку, обладнання тощо).

Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально-методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної дисципліни чи окремої теми: підручниками та методичними посібниками, конспектами лекцій, методичними рекомендаціями, електронно-обчислювальною технікою тощо.

Студентам також рекомендується для самостійного опрацювання відповідна наукова література та періодичні видання.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинне передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакети контрольних завдань тощо).


2   Участь викладача в організації та проведенні самостійної роботи студентів

Самостійна робота студентів за участю викладача можлива при організації цієї роботи з використанням складних систем доступу до інформації (комп’ютерних баз даних, розв’язування складних практичних та ситуаційних задач).

Викладачі повинні надавати методичну допомогу в організації та проведенні позааудиторної самостійної роботи студентів.

По-перше, необхідно допомагати студентам вірно планувати самостійну роботу  за змістом, за видом і часом, визначити термін виконання роботи, планувати виконання завдань, розв’язування ситуацій, задач, засіб конспектування, визначити форми та методи самоконтролю.

Самостійна робота студентів проводиться відповідно заздалегідь складеного графіка. Графік доводиться до відома студентів на початку поточного семестру.

ГРАФІК

самостійної роботи студентів спеціальності  "Виробництво тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів" з дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна графіка" на 1 семестр 2010/11 навчального року.

Розділ, тема, питання

Кіль-кість годин

Перелік використаних джерел

Термін виконання

Форми конт-ролю

Розділ 1. Графічне оформлення креслень

Тема 1.2. Виконання креслень контурів технічних деталей.

Лекальні криві. Загальні положення.

Послідовність побудови еліпса, гіперболи, параболи, синусоїди, циклоїди, спіралі Архімеда, евольвенти тощо.

Творче вільне проектування цікавих виробів з застосування лекальних кривих

8

2

2

4

1. Боголюбов С.К.Черчение. –М.: Машино-строение, 1989, с. 39-49

2. Хаскін А.М. Креслення.– К.: Вища школа, 1981, с.57-68

2 тижня

Графічна робота на вільне викорис-тання лекаль-ної кри-вої

Для якісного виконання самостійної роботи викладачі повинні своєчасно проводити консультації з тем, винесених на самостійне вивчення, на високому навчально-методичному рівні, забезпечувати проведення лекцій, практичних занять, семінарів, залучати студентів до навчально-дослідницької роботи, до участі їх в олімпіадах, вікторинах, конференціях, конкурсах за фахом тощо.

Щоб студенти своєчасно та якісно самостійно відпрацьовували завдання, викладач повинен чітко сформулювати мету завдання, провести інструктаж з порядку його виконання, визначити основні та додаткові джерела вивчення навчального матеріалу, розробити заходи самоконтролю, звернути увагу студентів на нові терміни та вузлові питання, які будуть виноситись на семінари і практичні заняття.


3   Науково-методичне забезпечення самостійної роботи студентів

Науково-методичне забезпечення самостійної роботи студенті включає:

навчальні плани;

навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін;

програми навчальної, виробничої та інших видів практики;

підручники і навчальні посібники;

інструктивно-методичні матеріали для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін;

методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання фахової літератури;

контрольні перевірки рівня самостійного засвоєння студентами навчального матеріалу.


4   Форми самостійної роботи студентів

Складання планів, конспектів, тез, тестів.

Самостійна робота студентів з навчальною літературою з різних дисциплін має свої особливості. Кожна навчальна дисципліна має свою структуру, обсяг, зміст, не однакову забезпеченість навчальною та науковою літературою. Через те навчання студентів складанню планів-конспектів, тез, тестів, написанню рефератів повинно проводитися викладачами усіх дисциплін. Необхідно виробити загальні положення виконання цієї роботи і довести їх до відома всіх студентів.

Робота студентів з джерелами кожної навчальної дисципліни починається з її прочитання, після чого матеріал розбивається на логічно закінчені частини. Кожній частині дається заголовок. Виходить простий план прочитаного тексту. Якщо план складний, то назва кожної частини деталізується підзаголовком.

Такі плани студентами можуть використовуватися на семінарах, при проведенні підсумкового контролю знань.

Складний план доопрацьовується коротким змістом вивченого матеріалу, наводяться факти, цифри, цитати, короткі формулювання понять, висновки.

При складанні тез студенти висловлюють основні думки вивченого матеріалу, виділяють при цьому саме головне та суттєве.


5   Види самостійної роботи студентів

У педагогічній літературі існує багато класифікацій типів і видів самостійної роботи. Спроба систематизувати різні класифікації наведено в табл. 1.

Таблиця 1 Класифікація видів самостійної роботи студентів

Критерії

Види самостійної роботи студентів

За характером діяльності для набуття знань

навчально-пізнавальна;

виробнича або професійна.

За рівнем засвоєння елементів змісту

репродуктивна;

алгоритмічно-дійова;

проблемно-пошукова,

дослідницька.

За місцем у навчальному процесі

доаудиторна;

аудиторна;

післяаудиторна.

За обсягом

мікроциклічна,

макроциклічна.

За часом виконання

тривала;

короткочасна.

За рівнем продуктивності самостійної діяльності студентів "

за зразком;

конструктивно-варіативна;

евристична;

дослідницька.

За формою організації

індивідуальна;

спільна.

За обов'язковістю самостійності

обов'язкова;

добровільна;

бажана.

За ступенем самостійності

під обов'язковим керівництвом викладача;

з консультаціями викладача;

з самоспонуканням та самоконтролем.

За змістом завдань

однотипова;

різнотипова.

За формою навчання

домашні завдання;

практичні заняття;

різні види практик.....

При плануванні самостійної роботи студентів слід пам’ятати, що для самостійного опрацювання можна виносити як окремі питання лекцій так і цілі теми. Найбільш розповсюдженими у вищих навчальних закладах є три види самостійної роботи:

самостійна робота відтворюючого характеру, в ході якої студент використовує набуті знання;

самостійна робота пізнавально-пошукового характеру, в ході якої студент набуває нових знань;

самостійна робота творчого характеру, в ході якої студент створює дещо нове, оригінальне (курсове та дипломне проектування).

При організації самостійної роботи першого виду студенту може бути запропоноване виконання завдання практичного характеру (розв’язання задач), відповісти на контрольні або тестові питання, запропонувати матеріал вивченої теми, написати реферат із запропонованого переліку, тощо. При цьому, крім завдань на самостійну роботу, на деякі види робіт необхідно мати ще й методичні рекомендації до їх виконання. Контроль самостійної роботи цього виду здійснюється методом перевірки конспектів, робочих зошитів та письмових робіт (рефератів).

При використанні  для самостійної роботи обладнання та комп’ютерної техніки необхідно мати інструкції та рекомендації по роботі з прикладними програмами, вузлами та блоками обладнання. Цю роботу краще організувати в лабораторіях та комп’ютерних класах.

Для розвитку у студентів вміння самостійно опрацьовувати новий матеріал, виділяти головну ідею з великих масивів інформації, а також узагальнювати вивчений матеріал, використовують самостійну роботу пізнавально-пошукового характеру. Методичні вказівки при цьому можна і не використовувати, але обов’язково розробляти питання самоконтролю та проводити контрольні заходи. Це можуть бути усні або письмові опитування по матеріалу лекції або теми, контрольні задачі, тощо.

При плануванні самостійної роботи цього виду слід пам’ятати, що краще на самостійне опрацювання виносити ті питання та теми, відповіді на які можна знайти у підручниках, періодичних викладаннях, навчальних посібниках та з інших джерел інформації.

Самостійна робота творчого характеру організовується, як правило, по індивідуальним завданням для кожного студента, які видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом і можуть виконуватися при консультуванні викладачем. Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами.

Курсові та дипломні проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Тематика робіт повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язуватися з потребами конкретного фаху.

Порядок затвердження курсових і дипломних проектів (робіт) визначається вищим навчальним закладом.

Контроль даного виду самостійної роботи здійснюється методом захисту проектів (робіт). Захист курсових проектів (робіт) проводиться перед комісією у складі 3 викладачів  за участю керівника проекту (роботи). Результати оцінюються за чотирибальною шкалою "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".

Порядок захисту дипломних проектів (робіт) здійснюється відповідно до
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.


6   Контроль за виконанням  самостійної роботи студентів

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Існує багато форм та методів контролю за ходом виконання самостійної роботи студентів.

Одною із діючих форм контролю за ходом та виконанням самостійної роботи студентів є перевірка їх знань на практичних та семінарських заняттях. Перевірку самостійної роботи рекомендується проводити такими методами:

1 Індивідуальне опитування студентів.

2 Фронтальне опитування по вузловим питанням з показом студентам деяких виконаних робіт (конспекти, схеми, таблиці, тести, реферати).

3 Програмний контроль:

тести – усне опитування;

тестування з допомогою комп’ютера.

4 Обговорення доповідей, рефератів, повідомлення, інформування.

5 Рецензування (усне) відповідей студентами при індивідуальному опитуванні (метод взаємного контролю).

6 Вибірковий  метод контролю (перевірка конспектів).

7 Рішення задач, ситуації.

8 Проведення контрольних робіт.

9 Виконання графічних робіт, курсових та дипломних проектів.


7   Методичні вказівки на допомогу студентам

Самостійна робота – основа навчальної діяльності студента. Вона є обов’язковою умовою свідомого засвоєння знань.

У залежності від спеціальності, особливостей організації діяльності студентів, їм доводиться займатися різноманітними видами самостійної робіт. Деякі з них (робота з підручниками, посібниками, першоджерелами, періодичними виданнями, довідниками тощо) є загальними.

Організація роботи студентів у залежності від виду самостійної діяльності також має свої особливості. Вона залежить від характеру діяльності самого студента, від предмета, який вивчається, джерел, над якими він працює, тому неможливо встановити єдину методику занять, яка підходить за будь-яких обставин.

Завдання цих вказівок – дати деякі відомості про організацію і проведення самостійної роботи (зокрема роботи з книжкою), які допоможуть студентам набути необхідні уміння і навички самостійної діяльності.


8   Роль чіткої організації роботи студентів

Розумова праця – основний вид діяльності студента, тому правильна організація розумової праці, дотримання певних гігієнічних вимог в процесі її проведення відіграє вирішальну роль у підвищенні її ефективності.

Насамперед, розумова праця, як кожна інша, повинна бути підпорядкована певному режиму. Значення режиму особливо велике у самостійній роботі. Режим має передбачати всі види робіт, установлювати їх раціональну послідовність, внаслідок чого підвищується продуктивність праці.

По-друге, розумова праця повинна бути активною, тобто працювати необхідно з напруженням, перемагати труднощі, які виникають.

У той же час не треба перевтомлюватися, цьому допомагає чергування праці і відпочинку. Перевагу краще надавати активному відпочинку. Щоб переборювати перевтому, необхідно також дотримуватись певного режиму сну. Тривалість його повинна дорівнювати не менше 7-8 годин на добу. Сон має бути безперервним, необхідно дотримуватись гігієнічних вимог.

Підвищенню ефективності розумової праці сприяє рівномірність її виконання. Звідси вимоги щодо підготовки до екзаменів, заліків з самого початку занять. Вивчений матеріал треба закріплювати відразу, пам’ятаючи про закономірність забування – темп забування зменшується з часом.

Продуктивності розумової праці сприяє правильна організація робочого місця, освітлення, тиша, наявність необхідних приладів. Джерело світла має бути зліва. Не рекомендується читати лежачи – це не лише шкідливо для зору, але і послаблює мускулатуру і змінює кровообіг, знижує розумову активність.

За столом треба сидіти прямо, не спираючись на нього грудьми. Для нормалізації кровообігу і дихання слід періодично енергійно розправляти спину, витягувати ноги, відводити назад голову, випрямляти плечі.

Через кожні 1-1,5 годин слід робити перерву на 5-10 хвилин, використовуючи її для фізичних вправ, прогулянок, провітрювання приміщення, температура якого повинна бути 16-18 градусів.

Важливою умовою підвищення культури розумової праці є її чітке планування.

План мобілізує працюючого, сприяє раціональному розподілу часу. "Хто не знає, в яку гавань він пливе, для того немає попутного вітру" (Сенека).

Особливо важливі перші дні семестру, коли студент повинен включатись в роботу, встановити рівномірний ритм на весь семестр. Перший час для установлення такого ритму потрібно буде напружити волю, потім, коли людина втягнеться в роботу, напруга знижується, виникає звичка.

Однією з основних вимог ефективності розумової праці є виховання у студентів потреби відповідального відношення до праці. Треба перебороти побоювання розумової праці. Праця повинна приносити радість. При цьому все ж таки треба справедливо оцінювати свої здібності – не переоцінити їх, але й вірити в свої сили.

Для успішного засвоєння програми студентам необхідно кожного дня, крім вихідних, працювати в середньому по 4-5 годин. Працювати слід над одним-двома предметами в день, бо при більшій кількості їх багато часу іде на переключення.

Однією з найважливіших вимог до організації самостійної роботи студентів є вимога тісного зв’язку самостійної роботи з загальним ходом навчального процесу – лекціями, семінарами, лабораторними і практичними заняттями та іншими методами навчання. Лекція – провідний метод навчання у вищій школі, в якій, як правило, з’ясовуються основні поняття дисциплін, які вивчаються, розкриваються найважливіші і принципові теоретичні проблеми, рекомендується література і вказуються способи її опрацювання.

Семінарські, практичні та інші заняття органічно зв’язані з самостійною роботою студентів, будучи такою її організаційною формою, яка сприяє закріпленню і поглибленню результатів.

9   Матеріали для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін

9.1 Матеріали для самостійної практичної роботи студентів з дисципліни "Нарисна геометрія та інженерна графіка"

 Тема: Взаємний перетин поверхонь геометричних тіл.

Мета: Закріпити знання з проекцювання геометричних тіл, придбати навички у побудові ліній перетину геометричних тіл.

Список літератури:

Боголюбов С.К. Черчение. – М.: Машиностроение, 1999.

Завдання: На аркуші формату А3 виконати комплексне креслення і аксонометричну проекцію геометричних тіл, що перетинаються, з побудовою ліній перетину.

Завдання виконується олівцем. Масштаб креслення, товщина ліній вибирається студентами відповідно до ДСТУ 2.302-68 і ДСТУ 2.203-68. Основний напис форми 1 (185х55) за ДСТУ 2.104-68.

Більшість деталей машин являють собою конструкції геометричних тіл, що перетинаються. Загальна лінія тіл, що перетинаються, називається лінією перетину. Побудова ліній перетину поверхонь під час креслень трубопроводів, вентиляційних пристроїв, кожухів машин потребує точності. Метод побудови ліній перетину поверхонь лежить у проведенні допоміжних секучих площин і знаходженні окремих точок ліній перетину даних поверхонь в цих площинах.

Побудову ліній перетину поверхонь тіл починають з находження очевидних точок. Такими точками являються точки А і Б. Потім встановлюють характерні точки, розташовані, наприклад, на очеркових утворюючих поверхонь оберту на крайніх ребрах, що відділяють видиму частину лінії перетину від невидимої. Всі інші точки ліній перетину називаються проміжними (наприклад, В, С, Д). Звичайно їх  встановлюють за допомогою допоміжних секучих площин.

У якості допоміжних площин вибирають такі площини, які перетинають обидві задані поверхні по простих лініях, прямих або колах, причому кола повинні розташовуватись в площинах, паралельно площинам проекцій.

Розглянемо побудову лінії перетину поверхонь трикутної призми з поверхнею прямого кругового циліндру. Бокові грані призми перпендикулярні площині У, тому фронтальна проекція ліній перетину поверхонь цих тіл співпадає з фронтальною проекцією основи призми. Горизонтальною проекцією є циліндр.

Профільні проекції точок А і Е знаходимо по горизонтальних проекціях за допомогою ліній зв’язку. Для побудови проекцій проміжних точок В, С, Д використовуємо допоміжні секучі площини PV, PV1, PV2 за допомогою яких знаходимо фронтальні проекції b, c, d точок В, С, Д.

Для більш наочного зображення будуємо аксонометричну проекцію. Після побудови ізометричної проекції циліндра, використовуючи розміри m і n будуємо ізометричну проекцію  основи призми, на якій знаходимо точки 1, 2, 3, 4, 5. Від цих точок відкладаємо відстань 1"е", 2"d" тощо, взяті з профільної проекції комплексного креслення і знаходимо точки А, В, С, D, Е.

9.2  Матеріали для самостійної практичної роботи студентів з дисципліни  "Бухгалтерський облік"

Тема: Бухгалтерський баланс

Мета: Навчитися на підставі даних залишків за статтями складати бухгалтерський баланс

Список використаних джерел:

1 Чатскіс С.Д., Лисюк А.Н.  Бухгалтерський облік. Основи теорії і практики.

–Донецьк: Сталкер, 1999.

2 Кір’янов Е.В. Теорія бухгалтерського обліку. – М.: Фінанси і статистика, 1994.

3 Рудецька Н.А. Основи бухгалтерського обліку. – Луганськ: 1995.

4 Ткаченко Н.М. Бухгалтеський облік на підприємствах з різними формами власності. –К.: А.С.К., 1998.

Вправи на закріплення матеріалу.

Вправа 1. На підставі даних скласти бухгалтерський баланс за формою  

                двосторонньої таблиці:

1 Статутний фонд    1329140 грн.

2 Основні засоби     662400 грн.

3 Матеріали     240150 грн.

4 Прибуток        155600 грн.

5 Розрахунки по оплаті праці   35400 грн.

6 Основне виробництво      220120 грн.

7 Розрахунки з замовниками   160750 грн.

8 Короткострокова позика банку  30500 грн.

9 Розрахунки з постачальниками  41620 грн.

10 Каса      100 грн.

11 Розрахунковий рахунок   310180 грн.

12 Інші кредитори    3600 грн.

13 Інші дебітори     2160 грн.

Вправа 2. Скласти бухгалтерський баланс:

  1 Баштові крани          405940 грн.

  2 Статутний фонд              1360581 грн.

  3 Виробничі будови           194200 грн.

  4 Матеріали     201550 грн.

  5 МШП      56840 грн.

  6 Витрати основного виробництва    314142 грн.

  7 Прибуток     26000 грн.

  8 Заборгованість по зарплаті     39024 грн.

  9 Замовники по рахункам   326880 грн.

10 Замовники по отриманим коштам

               авансом              124000 грн.

11 Короткострокові позики банку   28000 грн.

12 Постачальники за акцептованими

               рахунками              32160 грн.

13 Фінансові органи по податкам  950 грн.

14 Інші кредитори    2135 грн.

15 Гроші в касі     110 грн.

16 Грошові кошти на розрахунковому

               рахунку                                                120108 грн.

17 Грошові кошти в підзвіті     350 грн.

18 Інші дебітори             1880 грн.

19 Заборгованість за матеріали          9150 грн.

Примітка: надані дані згрупувати у статті балансу.

Вправа 3. На підставі даних балансу вправи 2 та господарських операцій за

                поточний місяць скласти кінцевий баланс

Господарські операції

1 На розрахунковий рахунок надійшло від

              дебіторів у погашення заборгованості     6000 грн.  

2 Частка прибутку, направлена у статутний фонд        26000 грн.

3 Від постачальника отримане пальне            14000 грн.

    4 Надійшло з розрахункового рахунку на

             господарські витрати                   500 грн.

5 Перераховано постачальниками              22000 грн.

6 Від постачальника отримали матерали             1560 грн.

7 Передано безкоштовно основних засобів            37400 грн.

8 Нарахована зарплата робітникам

              основного виробництва         45000 грн.

9 Зарахована позика бунку         3000 грн.

10 Видано на господарські потреби у підзвіт         50 грн.

11 Перераховано у бюджет податків      5500 грн.

Запитання для самоперевірки:

1 Що таке "банк"?

2 В чому призначення балансу?

3 Складові частини балансу.

4 Що відображається у активі балансу?

5 Що відображається у пасиві балансу?

6 Яка формула балансу?

7 В чому особливість балансу?

8 Які зміни відбуваються в балансі під впливом господарських операцій?

9.3 Матеріали для самостійної практичної роботи студентів з курсу  "Загальна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів і виробів"

Завдання:

1 Вивчити номенклатуру виробів із скла та види листового скла, вимоги правил приймання, перевезення і зберігання цих матеріалів і виробів.

2 Ознайомитись з вимогами щодо економічної витрати скла.

Рекомендована література

Попов Л.Н. Строительные материалы и детали. – М.: Стройиздат, 1997.

Націевский Ю.Д. и др. Справочник по строительным материалам и изделиям   

–М.: Стройиздат, 1998.

Одержані відомості занести у таблицю.

Таблиця.  Основні вироби і матеріали із будівельного скла

Назва виробів і матеріалів

Пакування, транспортування, зберігання

Листове скло:

віконне

вітринне

візерунчате

армоване

Облицювальне скло:

пресовані плитки

марбліт

килими з плиток

будівельні вироби

профільне скло склоблоки

Декоративний склодрібник

Вимоги економічної витрати скла.

Товщина скла повинна призначатися мінімально необхідною.

Для тимчасового скління використовувати синтетичні плівки.

Спеціальне, вітринне скло використовується тільки за призначенням.

Якщо розміри вітражів і призначення будівлі дозволяє використати потовщине будувельне скло, використовувати вітринне не дозволяється.

Розкрій і різка скла за розмірами повинні виконуватись централізовано. Будівельне скло транспортується у спеціальних контейнерах, дерев’яних ящиках, касетах до місця призначення без проміжних перевантажень.

Під час зберігання, транспортування, розвантаження контейнерів, ящиків, касет зі склом, не допускається їх кантування, укладка в нахилине положення.

Контрольні запитання:

Чому товщина віконного скла призначається мінімально необхідною?

Чому при трансортуванні листового скла ящики встановлюються паралельно напрямку руху транспорту?

За яких умов призначається толщина скла для вікон, вітрин?

ВИСНОВКИ

 

 Роль викладача в організації самостійної роботи студента вагома, бо він визначає обсяг і зміст роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, аналізує результати самостійної навчальної роботи студента. А це означає, що планування і організація самостійної роботи студента та її контроль повинні завжди бути центром уваги педколективу та вирішуватись з урахуванням індивідуального підходу, шляхом диференціювання завдань, використання практичного досвіду роботи, різних видів консультацій.

Багаторічна праця з організації самостійної пізнавальної діяльності переконує у тому, що вона є фактором активізації підготовки студентів і доводить їм, що необхідно набувати наукові знання для практичної діяльності. А це є головним у вирішенні основного питання вищої школи – підвищення якості підготовки спеціалістів.


ЛІТЕРАТУРА

  1.  Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах: Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993р. № 161.
  2.  Вергасов В.М. Активізація пізнавальної діяльності студентів вищої школи  – К.: Вища школа, 1998.
  3.  Нікандров Н.Д. та ін. Інструмент для управління самостійною роботою: Вісник вищої школи, 1995, № 10.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25604. Рубенштейн и разработка им философских основ психологии в 30 и в послевоенные годы 27 KB
  Маркса он обосновал принцип единства сознания и деятельности который позволил дать новаторскую трактовку сознания не как внутреннего мира познаваемого субъектом только посредством самонаблюдения а как высшего уровня организации психической деятельности предполагающего включенность личности в контекст ее жизненных связей с объективным миром. Предполагалось что природа сознания является изначально социальной обусловленной общественными отношениями. На основе принципа единства сознания и деятельности Рубинштейном был проведен большой цикл...
25605. Выготский и разработка им культурно исторической концепции развития психики 34.5 KB
  Выготский и разработка им культурно исторической концепции развития психики. Лев Семенович Выготский 18961934. Опираясь на положение Маркса о различии между инстинктом и сознанием Выготский доказывает что благодаря труду происходит удвоение опыта и человек приобретает способность строить дважды: сперва в мыслях потом на деле . Понимая слово как действие сперва речевой комплекс затемречевую реакцию Выготский усматривает в нем особого социокультурного посредника между индивидом и миром.
25606. Концепция деятельности в трудах Леонтьева и его сотрудников 38 KB
  Концепция деятельности в трудах Леонтьева и его сотрудников А. О назвал категории деятельности сознания и личности как наиболее важные для построения непротиворечивой системы психологии как конкретной науки о порождении функционировании и строении психического отражения реальности которая опосредствует жизнь индивидов. Разработанная Леонтьевым общепсихологическая теория деятельности является важнейшим достижением советской психологической науки а сам Леонтьев крупным теоретиком одним из создателей советской психологии. Ha материале...
25607. Психологическое наследие Ананьева 33.5 KB
  Марксистское учение о сущности человека и ленинская теория отражения послужили фундаментом для построения концептуальной системы Б. Ананьев рассматривал онтогенетическое природное развитие человека как индивида как последовательную смену стадий или фаз: зачатие рождение созревание зрелость старение старость составляют основные моменты целостности человеческого организма. История формирования и развития личности составляет жизненный путь человека. Подобно тому как начало индивида долгий и многофазный процесс эмбриогенеза так и начало...
25610. Кровяные пластинки 47 KB
  Количество их в крови от 20 109 л до 40 109 л. При окраске мазков крови азур 2эозином в кровяных пластинках выявляются более светлая периферическая часть гиаломер и более темная зернистая часть грануломер структура и окраска которых могут варьировать в зависимости от стадии развития кровяных пластинок. Гликопротеин PIb является рецептором для находящегося в плазме фактора фон Виллебранда vWF одного из ключевых механизмов свертывания крови. Гликопротеин PIIbIIIa рецептор фибриногена; участвует в аггрегации кровяных...
25611. Мембраны клеток 32 KB
  состав: липиды 40 и белки 60 ; кроме того во многих мембранах обнаружены углеводы 5 10 . Многие мембранные белки состоят из двух частей участков с полярными аминокислотами и участков с неполярными: глицином аланином валином лейцином. Такие белки в липидных слоях мембран располагаются так что их неполярные участки как бы погружены в жирную часть мембраны где находятся гидрофобные участки липидов. Эти белки как бы пронизывают мембрану их называют интегральными белками мембран.
25612. Цитоплазма. Органеллы 29.5 KB
  Гиалоплазма матрикс цитоплазмы представляет собой истинную внутреннюю среду клетки. В ней при участии рибосом и полисом происходит синтез белков необходимых для собственно клеточных нужд для поддержания и обеспечения жизни данной клетки. Осмотические и буферные свойства клетки в значительной степени определяются составом и структурой гиалоплазмы. Например: клетки панкреатической железы.