55888

Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки

Книга

Педагогика и дидактика

Гетьмана Кафедра політичної економії Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки для бакалаврів з економіки менеджменту денної та заочної форм навчання...

Украинкский

2014-03-30

851 KB

11 чел.

Міністерство освіти і науки України

Криворізький економічний інститут

Державного вищого навчального закладу

«Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»

                                                                                               Кафедра політичної економії

Методичні рекомендації

та плани семінарських занять

з основ економічної науки

(для бакалаврів з економіки, менеджменту денної та заочної форм навчання)

                                                                                               

                                                                                               

                                                                                               Затверджено на засіданні

                                                                                               кафедри політичної економії

                                                                                               Протокол №       від

Кривий Ріг – 2010

Методичні рекомендації та плани семінарських занять з основ економічної науки для бакалаврів з економіки, менеджменту денної та заочної форм навчання /Укладачі Трохимчук В.В., Луціва О.О. – Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2010. – 106 с.

Рецензент: Овчаренко В.В. – ст. викладач

Відповідальний за випуск: Гавриш В.М. – в.о. зав. кафедрою політичної економії КЕІ КНЕУ ім. В.Гетьмана, к.е.н., доцент

ВСТУП

        Основи економічної науки є першою дисципліною з якої студенти починають вивчати економічну теорію.

        Основи економічної науки досліджують найбільш глибинне і суттєве в економічних явищах і процесах суспільного життя. Як навчальна дисципліна, вони  мають особливе значення для професійного становлення майбутніх економістів, є необхідним і дуже важливим базисом формування високоосвіченого фахівця з економічним мисленням сучасного типу. Ця наука дає можливість студентам поширювати загальноекономічний кругозір, мати уявлення про закономірності і принципи розвитку ринкової економіки та трансформації ринкового господарства.

        Плани семінарських занять побудовані виходячи із загально цивілізованої методичної основи, щоб забезпечити ґрунтовну теоретичну підготовку студентів з основ економічної науки, націлити їх на творче пізнання законів і категорій цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва в умовах обмежених ресурсів, управління ними з метою досягнення максимального задоволення потреб людей, в тому числі вирішення проблеми «що, як, для кого і скільки виробляти?».

        Слід зазначити, що на семінарські заняття відводиться лише 48 годин на рік, а при заочній формі навчання – тільки 8 годин. Це означає, що основного значення набуває самостійна робота студентів.

        Для поглибленого вивчення основ економічної науки, підготовки до семінарських занять, написання рефератів і курсової роботи, готуючись до заліку та екзамену, необхідно використовувати наукові і публіцистичні статті в журналах і газетах, монографічну літературу, а також закони і законодавчі акти України з питань економіки та соціальної політики. Це дасть студентам можливість зрозуміти взаємозв’язок економічної теорії і практики господарювання.

Тема 1. Предмет і метод основ економічної науки

Мета теми – вивчення історії становлення і розвитку економічної науки, визначен-

                     ня її предмета, кола досліджуваних питань,  комплексу методів дос-

                     лідження, що використовуються, з’ясування цілей, які вона переслідує.

План заняття

1. Зародження економічних знань. Основні історичні етапи розвитку економіч-

   ної науки.

2. Предмет, цілі і завдання основ економічної науки, їх структура та функції.

3. Методологія економічної науки. Методи пізнання екномічних процесів.

4. Економічні категорії та економічні закони, їхні особливості.

5. Взаємозв’язок основ економічної науки  з іншими економічними науками.

Питання для обговорення

1. Дайте відповідь на питання: навіщо потрібна суспільству економічна наука?

2. Чому в літературі нерідко використовуються різні терміни для позначення еконо-

    мічної науки: економіка, економікс, економічна теорія, основи економічної  нау-

    ки? Чим вони різняться один від одного?

3. З якими  іменами пов’язують основи економічної науки зародження економіч-

   них знань?

4. Як Ви гадаєте, чи виконують основи економічної науки свої функції в сучасних

   економічних умовах України?

5. Розкрийте зміст метода наукової абстракції та наведіть приклади, враховуючи та-

   кий вираз К. Маркса: «При аналізі економічних форм неможна користуватись ні

   мікроскопом, ні хімічними реактивами. Те й інше повинна замінити сила абстрак-

   ції».

6. Яку роль в економічних дослідженнях відіграє кожний метод основ економічної

   науки, зокрема, і всі основні методи як система?

7. Поясніть різницю між економічними законами та економічними категоріями.

8. Чим зумовлений об’єктивний характер дії економічних законів?

9. Як Ви розумієте невизначеність, вірогідність характеру економічного розвитку?

10. Проаналізуйте зв’язок між управлінням економікою, економічною політикою та

    основами економічної науки.

Тести

1. Виберіть три історично перші економічні школи:

  а) меркантилізм, кейнсіанство, інституціалізм;

  б) класична школа, марксизм, історична школа;

  в) меркантилізм, класична школа, історична школа;

  г) меркантилізм, маржиналізм, кейнсіанство;

  д) меркантилізм, класична школа, маржиналізм.

2.   Найбільш повно предмет основ економічної науки характеризує визначення:

  а) наука про багатство;

  б) наука про виробничі відносини;

  в) наука про оптимальний вибір головної мети економічного розвитку;

  г) наука про ринкове господарство;

  д) всі визначення обмежені і неповні.

3.   Найбільш повно функції основ економічної науки визначені в пунктах:

  а) методологічна і практична;

  б) пізнавальна, методологічна, практична;

  в) пізнавальна, ідеологічна, методична;

  г) пізнавальна, методична, практична, ідеологічна;

  д) ідеологічна і практична.

4.   Що з перерахованого відноситься до принципів основ економічної науки?

  а) економіка – це завжди вибір;

  б) необхідність врахування граничних змін;

  в) стимули впливають на поведінку людини;

  г) економіка стикається з проблемою убуваючої віддачі;

  д) все вище перераховане.

5.   Метод основ економічної науки - це:

  а) вміння вибрати головне, що визначає економічне життя суспільства;

  б) шляхи до пізнання економічної дійсності;

  в) побудова економічних моделей;

  г) застосування аналізу і синтезу до економічних явищ;

  д) визначення головної мети економічного розвитку.

6.   Економічна категорія - це:

  а) конкретний прийом пізнання дійсності;

  б) форма виводу, де на підставі знання про окреме робиться висновок про загальне;

  в) наукове поняття, яке характеризує окремі сторони економічного явища;

  г) спосіб, шлях дослідження предмета політичної економії;

  д) очищення уявлень про процеси від випадкового, минулого, одиничного і виокремлення в них сталого, стійкого і типового.

7.   Правильно визначені економічні закони:

  а) встановлюють дуже приблизний хід економічних подій;

  б) встановлюють найбільш ймовірний хід економічних подій;

  в) встановлюють єдино можливий хід економічних подій;

  г) не характерезують можливий розвиток економічних подій;

  д) встановлюють єдино правильний хід економічних подій.

8.   В якому з визначень розкрита сутність дедуктивного методу пізнання:

  а) висування гіпотез та подальша їх перевірка на фактах;

  б) вимушене спрощення об’єкту, що досліджується для глибокого вивчення його окремих сторін;

  в) проведення лабораторного експерименту, на підставі якого формулюється певна залежність між економічними явищами;

  г) рух від окремих фактів до загальних висновків;

  д) попереднє формулювання економічних законів.

9.   На відміну від економікс основи економічної науки досліджують:

  а) явища багатогранної економічної дійсності не в локальному розрізі (макроекономіка чи мікроекономіка), а в системній цілісності;

  б) тільки функціональні зв’язки;

  в) функціональні й соціальні зв’язки і відносини;

  г) найбільш суттєве і глибинне в явищах і процесах економічного життя;

  д) економічне життя суспільства.

10. Виберіть позитивні судження:

  а) збільшення комунальних платежів знижує життєвий рівень людей;

  б) інфляція – результат бездарної політики держави;

  в) середній клас – основа соціальної стабільності;

  г) заробітня плата повинна забезпечувати рівень життя;

  д) вірні відповіді: а), б), в).

Терміни і поняття

        Економіка, економічна наука, економічне мислення, економічна теорія, основи економічної науки (політична економія), предмет політичної економії, мікроекономіка, макроекономіка, мегаекономіка, економічні закони, економічна категорія, діалектика, наукова абстракція, індукція, дедукція, аналіз, синтез, метод історичного і логічного, економічне моделювання, економічний експеримент,  позитивна політична економія, нормативна політична економія, економічна політика.

Теми рефератів

1. Єдність економічної теорії і практики.

2. Предмет основ економічної науки в розрізі трактовки різними економічними шко-

   лами.

3. Лауреати Нобелівської премії в області економіки та їх вплив на економічну нау-

   ку.

4. Зростання значення економічної політики в умовах реформ.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

8. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

9. Основи економіки: навч. посібник / [О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукновален-

   ко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

10. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

11. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

12. Політична економія: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; к.е.н.,

     доц. Є.С. Шевчука. – Львів:«Магнолія 2006», 2008. – 280 с.

13. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

14. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

15. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. –

     496 с.

16. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го

    изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

 

Наукові праці

1. Бєляєв О.О. Політична економія в системі суспільно-економічних наук / О.О. Бє-

   ляєв // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методоло-

   гічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 188-189

2. Єрмошенко М.М. Нова парадигма економічної науки в контексті розвитку в умо-

   вах України інформаційної економіки   / М.М. Єрмошенко // Актуальні проблеми

   економіки. – 2009. - №1. – с. 14-20

3. Зайцев Ю.К. Методологічний потенціал політичної економії / Ю.К. Зайцев

   // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологічні

   проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 39-50

4. Кириленко В.І. Методологія політичної економії та економічної теорії: порівняль-

   ний аналіз / В.І. Кириленко // Вчені записки: зб. наук. праць. – К., 2009. – с. 25-32

5. Кириленко В.І. Становлення та розвиток методології  економічної теорії / В.І. Ки-

   риленко // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методоло-

   гічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 56-65

6. Козловський С.В. Економічна політика як базовий елемент механізму управління

   чинниками розвитку сучасних економічних систем / С.В. Козловський // Актуаль-

   ні проблеми економіки. – 2010. - №1. – с. 13-20

7. Крюкова І.О. Концептуальні навички системного економічного мислення / І.О.

   Крюкова // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методо-

   логічні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 202-205

8. Лебедева Л.В. Еволюція методів дослідження у політичній економії / Л.В. Лебе-

   дева // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологіч-

   ні проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 206-209

9. Оскольський В. Про економічну політику сталого розвитку в Україні / В. Ос-

   кольський // Економіка України. – 2010. - №6. – с. 4-13

10. Філіпенко А. Проблеми координації економічної політики в Україні / А. Філіпен-

    ко // Економічний часопис – ХХІ. – 2009. - №9-10. – с. 19

11. Чухно А. Актуальні проблеми розвитку економічних теорій на сучасному етапі

    / А. Чухно // Економіка України. – 2009. - №4. – с. 14-28

 

Розділ 1. Загальні засади економічного розвитку суспільства

Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Економічні інтереси

Мета теми – вивчення шляхів кращого використання обмежених ресурсів з метою

                     задоволення людських потреб, які невпинно зростають.

План заняття

1. Економічні потреби суспільства, їх суть, структура і класифікація. Економічний

   закон зростання потреб.

2. Продукт виробництва як засіб задоволення потреб. Корисність продукту. Загаль-

   на і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності.

3. Економічні інтереси. Взаємозв’язок потреб, інтересів і виробництва.

4. Суспільне виробництво, його структура, основні фактори та показники ефектив-

   ності.

5. Виробничі можливості суспільства та проблема економічного вибору. Виробни-

   ча   функція.

6. Виробництво і науково – технічний прогрес.

7. Місце і роль людини в процесі суспільного виробництва.

Питання для обговорення

 

1. Поясніть природу появи потреб. Який існує механізм впливу на їх структуру?

2. В чому полягає об’єктивність дії закону зростання потреб?

3. Яку роль відіграють економічні інтереси як фактори мотивації?

4. У чому полягає взаємозв’язок потреб, інтересів та виробництва?

5. Чому виникає потреба в узгодженні економічних інтересів?

6. Дайте характеристику дійсних і надуманих потреб і наведіть приклади.

7. За допомогою прикладів розкрийте механізм дії закону убуваючої граничної ко-

   рисності і його практичне значення.

8. Фактори виробництва і виробничі ресурси: тотожні поняття чи ні?

9. Яка роль науки в розвитку сучасного виробництва?

10. За допомогою кривої виробничих можливостей дайте характеристику сучасно-

     го виробничого потенціалу України.

11. Наведіть приклади факторів виробництва, які викликані розвитком НТП. Що та-

     ке економіка знань?

Тести

1. Які потреби лежать в основі «піраміди А. Маслоу»?

а) в самореалізації;

б) фізіологічні;

в) намагання уникнути ризику;

г) потреби у визнанні;

д) потреби в безпеці.

2. Які положення не дають можливості визначення основних тенденцій в зміні пот-

   реб:

а) збільшення загального обсягу товарів та послуг, які споживаються;

б) зміни у співвідношенні потреб;

в) скорочення набору (асортименту) потреб;

г) постійна еволюція потреб;

д) правильна відповідь відсутня.

3. Коли економічні інтереси стають рушійною силою соціально-економічного прог-

   ресу:

а) коли домінують приватні інтереси;

б) коли переважають суспільні інтереси;

в) коли поєднуються приватні, колективні та суспільні інтереси;

г) коли поєднуються колективні та суспільні інтереси;

д) коли переважають колективні інтереси.

4. Фактори виробництва – це:

а) виробництво, розподіл, обмін, споживання;

б) корисні копалини, земля, населення;

в) робоча сила, засоби виробництва, підприємництво, інформація;

г) земля, капітал, праця, підприємницькі здібності;

д) всі відповіді вірні.

5. Які з перерахованих груп включають фактори виробництва – праця, земля, капі-

   тал, підприємництво:

а) гроші, менеджер, сировина, автомобілі;

б) рента, нафта, підприємець, гроші;

в) вчений, сировина, виробниче обладнання, власник фірми;

г) газопровід, золото, рента, керівник фірми;

д) золото, гроші, срібло, рента.

6. Взаємозамінюваність факторів виробництва обумовлена:

а) конструктивними особливостями виробу;

б) специфікою потреб;

в) обмеженістю ресурсів;

г) ефективністю використання ресурсів;

д) всі відповіді вірні.

7. Виробництво є ефективним, якщо:

а) в ньому забезпечене повне використання трудових ресурсів;

б) в ньому забезпечене повне використання всіх ресурсів;

в) в ньому забезпечене повне використання виробничих ресурсів;

г) в ньому діє закон спадної продуктивності факторів виробництва;

д) забезпечується максимальний прибуток.

8. Крива виробничих можливостей визначає:

а) можливість збільшення національного доходу при даному рівні технології;

б) максимізація валового внутрішнього продукту в умовах обмежених ресурсів;

в) проблему вибору в умовах обмеженості ресурсів, можливості їх альтернативного використання;

г) вибір між виробництвом військової і мирної продукції;

д) обсяг альтернативних витрат.

9. Альтернативна вартість навчання у вузі студентів-контрактників визначається:

а) витратами батьків на утримання студента;

б) вартістю контракту за всі роки навчання;

в) доходами, які б отримав студент, якщо пішов би працювати;

г) сукупним доходом сім’ї;

д) всі відповіді вірні.

10. Які відносини характерезують розвиток НТР?

а) перетворення науки на продуктивну силу;

б) докорінні перетворення відносин власності;

в) докорінні перетворення у виробничих відносинах;

г) докорінні перетворення у засобах виробництва;

       д) докорінні перетворення у техніко-економічних відносинах.

Задачі

        1. Загальна і гранична корисність товарів А,В,С представлені в таблиці. Заповніть пропущені місця у таблиці.

Кількість

товару

А

В

С

TU

MU

TU

MU

TU

MU

1

2

3

4

5

20

15

12

8

6

19

30

38

43

45

22

39

44

10

3

        2. У споживача є 3 пакети молока. Умовна гранична корисність кожного пакета визначається:

                                      1-го – 10 од.

                                      2-го – 8 од.

                                      3-го – 6 од.

    Визначити загальну корисність запасу молока. Відобразити графічно криву загальної і криву граничної корисності.

      3. Студенту подарували 50 грн. і він вирішує, що придбати: касету або фотоплівку. Ціна відеокасети складає 10 грн., а фотоплівки – 5 грн. Гранична корисність цих товарів наведена у таблиці. Який набір товарів йому слід придбати, щоб максимізувати корисність?

Кількість

Відеокасета

Фотоплівка

1

35

20

2

30

15

3

20

14

4

10

10

5

1

1

      4. В країні виробляється тільки 2 товари – велосипеди і пральні машини. Всі наявні ресурси використовуються повністю. Варіанти виробничих можливостей наведені в таблиці. Накреслити криву виробничих можливостей. Знайти на графіку точки М (80 велосипедів і 30 пральних машин) та N (30 велосипедів і 20 пральних машин). Про що говорять ці точки?

Варіанти вибору

Велосипеди, шт.

Пральні машини, шт.

A

100

0

B

90

10

C

75

20

D

55

30

E

0

40

      5. У І цеху за день можна виготовити 150 кг печива або 300 кг цукерок, у ІІ цеху – 180 кг печива або 450 кг цукерок. Визначити альтернативну вартість виробництва 1 кг печива і 1 кг цукерок у кожному цеху. Побудувати криву виробничих можливостей.

        6. Вартість основних фондів підприємства – 100 тис. грн. Чисельність його працюючих – 600 чоловік. Обсяг чистої продукції – 1200 тис. грн. Визначити продуктивність праці, фондовіддачу та фондомісткість.

        7. Розрахуйте, на скільки відсотків збільшився обсяг випущеної продукції малого підприємства, якщо внаслідок введення в експлуатацію нового верстата фондовіддача збільшилася на 25%. Вартість капітального обладнання до реконструкції становила 10 тис. грн., а після реконструкції – 12 тис. грн.

Терміни і поняття

        Потреби, закон зростання потреб, економічні інтереси, виробництво, фактори виробництва, виробничі ресурси, альтернативні витрати, крива виробничих можливостей, виробничі можливості, економічний потенціал, корисність, гранична корисність, закон спадної  граничної корисності, ефективність, соціальна ефективність, рентабельність, продуктивність праці, трудомісткість, фондовіддача, фондомісткість, матеріаловіддача, матеріаломісткість, виробнича функція, закон спадної віддачі.

Теми рефератів

1. Шляхи досягнення ефективного використання економічних ресурсів в трансфор-

   маційних економіках.

2. Проблеми ефективності виробництва в умовах ринкової економіки.

3. Матеріальне виробництво і невиробнича сфера: тенденції розвитку на сучасному

   етапі.

4. Місце і роль людини в сучасному виробництві.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

8. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

9. Основи економіки: навч. посібник / [О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукновален-

   ко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

10. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

11. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

12. Політична економія: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; к.е.н.,

     доц. Є.С. Шевчука. – Львів:«Магнолія 2006», 2008. – 280 с.

13. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

14. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

15. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. –

     496 с.

16. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го

    изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

Наукові праці

1. Біленчук П.Д. Національні інтереси в умовах становлення стратегії національної

   безпеки України / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право. -

   2009. – №4. - с. 35-39

2. Воронін О. Ефективність виробництва і розподіл економії суспільної праці між

   суб’єктами ринку  / О. Воронін, О. Пастух // Економіка України. – 2009. - №3. –

   с. 27-37

3. Кваснюк Б.Є. Науково-технічний і виробничий потенціал національної економіки

   / Б.Є. Кваснюк // Економіст. -  2008. – №1. - с. 85-87

4. Кондратюк О.І. Економічний потенціал країни, його суть та тенденції розвитку

   / О.І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №3. – с. 91-98

5. Левицька О. Сутність, генезис та еволюція поняття «людські ресурси»: системно-

   концептуальний підхід / О. Левицька // Україна: аспекти праці. -  2010. – №10. -  

   с. 37-42

6. Могілат І. Продуктивність праці, продуктивність капіталу та сукупна факторна

   продуктивність: динаміка і фактори впливу на них  / І. Могілат, Н. Горшкова,

   С. Кожем’якіна // Економіка України. – 2009. - №8. – с. 4-15

7. Мортіков В. Альтернативні витрати: теорія і проблеми її застосування / В. Морті-

   ков // Економіка України. – 2010. - №1. – с. 29-36

8. Пасєка А. Продуктивність праці на сучасному етапі: методика вимірювання та

   комплексна оцінка / А. Пасєка // Україна: аспекти праці. -  2009. – №5. - с. 45-50

9. Тельнов А. Якість праці в системі факторів продуктивності / А. Тельнов // Еконо-

   міст. – 2008. - №10. – с. 52-67

10. Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу

     / О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №2. – с. 109-114

11. Шерстенников Ю. Про взаємозв’язок фондоозброєності та обсягу виробництва

    / Ю. Шерстенников, Л. Ромащук // Економіка України. – 2009. - №10. – с. 36-40

Тема 3. Економічна система суспільства

Мета теми – вивчення економічної сфери виробництва, де відбувається створення

                     життєвих благ, а також елементів економічної системи, продуктивних

                     сил та економічних відносин, їх  єдності, форм і типів економічних

                     систем.

План заняття

1. Класифікація типів економічних систем.

2. Продуктивні сили як матеріальна основа економічної системи.

3. Економічні відносини: сутність і структура. Єдність продуктивних сил та еконо-

   мічних відносин.

4. Трансформаційна економіка та її особливості.

Питання для обговорення

1. Зіставте регулюючі функції держави в командно-адміністративній та ринковій

   економічній системі.

2. Порівняйте основні ознаки змішаної економіки з тенденціями трансформації іс-

   нуючої економічної системи в Україні.

3. Покажіть взаємозв’язок між структурними елементами економічної системи.

4. Оцініть роль продуктивних сил у розвитку суспільства.

5. Прокоментуйте твердження: «Наявність економічних відносин зумовлювана ко-

   лективним та суспільним характером процесу виробництва».

6. Перерахуйте основні ознаки економічної системи. Дайте їм характеристику.

7. На яких принципах заснована класифікація економічних систем та їх типологія?

8. Розкрийте особливості вирішення трьох основних економічних проблем ( що, як

   і для кого виробляти ) за різних типів економічних проблем.

9. Дайте характеристику сучасним моделям змішаних економічних систем.

10. Як на Вашу думку, чому адміністративно-командна система виявилась не конкурентноздатною?

Тести

1. Що означає в економіці принцип «laissez faire»:

  а) захист ринку від монополій;

б) розподіл праці;

в) надання ринку свободи, зводячи до мінімуму роль держави;

г) планування господарської діяльності;

д) абсолютизацію державної власності.

2. Система змішаної економіки сформувалась в основному:

а) XVIII ст.;

б) XVIII-XIXст.;

в) XIX ст.;

г) XX ст.;

д) XIX-XX ст.

3. У чому полягає комплексна характеристика прогресу продуктивних сил:

а) у постійному вдосконаленні засобів виробництва і робочої сили;

б) у появі нових елементів продуктивних сил;

в) у постійному вдосконаленні всіх елементів продуктивних сил;

г) у постійному вдосконаленні елементів виробничих відносин;

д) у постійному вдосконаленні господарського механізму.

4. Основними типами економічних систем прийнято вважати:

а) традиційну економіку, чистий ринок, централізовано-планову економіку, змішану економіку;

б) товарне виробництво, чистий ринок, змішану економіку;

в) натуральне господарство, товарне виробництво, планову економіку;

г) вільний ринок, традиційне господарство, трансформаційну економіку;

д) централізовано-планову економіку, перехідну економіку, натуральне господарство.

5. Економічна система чистого ринку  – це:

а) відкрита, договірна система;

б) безпосередній зв’язок виробництва і споживання;

в) розвинута система суспільного розподілу праці;

г) конкуренція товаровиробників;

д) система, де сили вільної конкуренції і ринкового саморегулювання досягають максимального поширення.

6. Якими проблемами у ринковій економіці, насамперед, повинна займатись дер-

   жава?

а) розподілом грошових доходів у суспільстві;

б) надавати допомогу конкретному споживачу з обмеженими доходами;

в) визначати, що і скільки потрібно виробляти із наявних ресурсів;

г) визначати асортименти товарів, яких потребує суспільство;

д) захистом приватної власності і формуванням правового середовища.

7. Відмітною рисою централізовано-планової економічної системи є:

а) директивне визначення державою основних параметрів діяльності підприємств;

б) планування господарської діяльності підприємствами;

в) здійснення державного регулювання економіки;

г) вільна гра ринкових сил;

д) домінування акціонерної власності.

8. Головною ознакою сучасної змішаної економіки є:

а) наявність натурального виробництва, яке доповнює товарне;

б) планування на мікрорівні;

в) наявність ринкового та державного регулювання економіки без переваги одного над іншим;

г) поєднання ручних, машинних та автоматизованих елементів у технологічному способі виробництва;

д) переважання державної власності над приватною.

9. Для економіки розвинутих країн світу у сучасних умовах характерне таке:

а) незначна роль держави;

б) пошук оптимального поєднання ринкового та державного регулювання економіки;       

в) суттєве зростання економічної ролі держави;

г) досить швидке просування до економічної моделі класичного типу;

д) наявність ефективної системи законодавчої і виконавчої влади.

10. Економічна модель може бути охарактеризована з урахуванням:

а) форм господарювання;

б) економічної ролі держави;

в) форм власності, що переважають;

г) місця і ролі ринку в економічній системі;

д) всі відповіді вірні.

Терміни і поняття

        Продуктивні сили, елементи виробництва, праця, предмети праці, засоби праці, засоби виробництва, виробничі відносини, соціально-економічні відносини, організаційно-економічні відносини, техніко-економічні відносини, економічна система, система вільного ринку, централізовано-планова економічна система, система змішаної економіки, трансформаційна економіка, соціально ринкове господарство.

Теми рефератів

1. Сучасна цивілізація та її інформаційна стадія розвитку.

2. Ринкова економіка: сутність, характерні ознаки, проблеми розвитку в Україні.

3. Соціально орієнтоване ринкове господарство: сутність і моделі.

4. Співвідношення функцій держави і ринку в змішаній економіці.

Підручники і посібники

1. Базилевич В.Д. Ринкова економіка: основні поняття і категорії: [навч. посіб.]

   / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.: Знання, 2008. – 263 с. – (Вища освіта ХХІ

   ст.).

2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

5. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

6. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

8. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

9. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

10. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

11. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

12. Політична економія: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; к.е.н.,

     доц. Є.С. Шевчука. – Львів:«Магнолія 2006», 2008. – 280 с.

13. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

14. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

15. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. –

     496 с.

16. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го

    изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

Наукові праці

1. Волобуєв В.О. Моделі державного регулювання в ринковій економіці та особли-

   вості державного впливу на інвестиційні процеси в Україні / В.О. Волобуєв

   // Вісник КЕІ КНЕУ. - 2007. – №3. - с. 10-20

2. Геец В.М. Проблемность структурных трансформаций экономики стран с разви-

   вающимися рынками / В.М. Геец // Економіка і прогнозування. – 2009. - №1. –

   с. 55-69

3. Гош О. Функціонування соціально-економічного ладу України / О. Гош // Еконо-

   міка України. -  2009. – №10. - с. 54-61

4. Грущинська Н.М. Особливості перехідних економік та їхній вплив на сучасні гло-

   бальні процеси / Н.М. Грущинська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. –

   №3. – с. 3-8

5. Кириленко В.І. Необхідність та тенденції соціалізації господарського механізму

   національної економіки в сучасних умовах / В.І. Кириленко // Економіка та під-

   приємництво: зб. наук. праць молод. учен. та аспірантів. – К., 2009. – В. 22. -    

   с. 27-34

6. Козловський С.В. Парадигма державного регулювання сучасних економічних сис-

   тем / С.В. Козловський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. –

   №2. – с. 17-21

7. Орешняк В.Л. Структурні зрушення економічної системи в процесі становлення

   моделі сталого розвитку / В.Л. Орешняк // Формування ринкових відносин в Ук-

   раїні. – 2010. – №3. – с. 54-58

8. Соловйова Н. Прогнозування і планування: ідеологічний конфлікт конвергенції

   «плану» і «ринку» в координатах постіндустріальної економіки / Н. Соловйова  

   // Економіка України. – 2009. - №10. – с. 15-26

9. Філіпенко А.С. Модель народної економіки для України: основні риси / А.С. Філі-

   пенко // Економічний часопис – ХХІ. – 2010. - №3-4. – с. 3-6

10. Хвесик М.А. Продуктивні сили України: проблеми та перспективи розвитку

    / М.А.Хвесик // Економіка АПК. – 2009. - №2. – с. 109-114

Тема 4. Відносини власності

Мета теми – визначення власності як економічної категорії, вивчення різноманіт-

                      них типів і форм власності, їх розвиток в трансформаційній економіці

                      України.

План заняття

1. Відносини власності: поняття, сутність і значення в економічному житті сус-

   пільства. Теорія прав власності.

2. Типи, форми і види власності, їх еволюція.

3. Сучасні світові тенденції розвитку відносин власності.

4. Необхідність і шляхи розвитку відносин власності у трансформаційній економіці.

   Закон України „Про власність”.

Питання для обговорення

1. Прокоментуйте термін: «нічия власність».

2. Визначте, яку роль відіграє власність в економічній системі?

3. Що розуміється під юридичним змістом власності?

4. Чи актуальними є проблеми власності в сучасному світі?

5. Які форми власності характерні для сучасних економічних систем?

6. Які переваги має акціонерна власність, в яких організаційних формах вона висту-

   пає?

7. Чому роль державної власності в економічній системі трактується як суперечна і  

   неоднозначна?

8. В чому полягає процес реформування власності в Україні?

9. Розкрийте суть та основні відмінності понять роздержавлення і приватизація. Чи є

   світовий досвід подібних процесів?

10. Чи досягла поставлених цілей приватизація в Україні?

Тести

1. Яке з названих положень характеризує власність як економічну категорію:

а) це відносини володіння, користування і розпорядження;

б) це відносини розпорядження суспільним багатством між різними суб’єктами;

в) це система економічних відносин з приводу привласнення умов виробництва та його результатів;

г) це врегульовані законом суспільні відносини;

д) це визначальні та основні виробничі відносини.

2. Суспільна власність - це:

а) власність, за якої три її функції – володіння, розпорядження, користування – належать не одному приватному суб’єкту, а багатьом, групі осіб, колективу чи суспільству;

б) власність, яка реалізується через суспільне присвоєння й управління;

в) власність, яка існує у формі акціонерної власності;

г) власність, яка існує в даному суспільстві та відповідає рівню і характеру розвитку продуктивних сил;

д) експлуататорська власність.

3. Якщо виробництво здійснюється в інтересах окремого індивіда, то це:

а) колективна власність і колективне привласнення;

б) приватна власність і приватне привласнення;

в) суспільна власність і суспільне привласнення;

г) характерно для змішаних форм власності;

д) всі відповіді вірні.

4. Об’єктами власності є:

а) земля, включаючи корисні копалини;

б) засоби виробництва, створені людиною;

в) робоча сила людини;

г) всі природні ресурси, якими суспільство може оволодіти;

д) підприємницький хист.

5. Формами суспільної власності є:

а) групова, акціонерна, колективна;

б) муніципальна;

в) профспілок і партій;

г) товариств і фондів;

д) всі відповіді правильні.

6. Розмежуйте позитивні і негативні прояви приватної власності:

а) майнова диференціація власника;

б) жорстка залежність добробуту власника від результатів виробничої діяльності;

в) сприяння розвитку підприємливості;

г) посилення конкурентної боротьби;

д) концентрація господарського ризику.

7. Процес привласнення корисного ефекту від споживання блага відображає кате-

   горія:

а) користування;

б) володіння;

в) управління;

г) розпорядження;

д) обміну.

8. Існування державної власності обумовлено:

а) наявністю капіталоємних і нерентабельних галузей ( вугільна промисловість, залізничні шляхи та ін. )

б) необхідністю вирішення загальнонаціональних і соціальних завдань, підтримки рівня життя населення;

в) прагнення збільшити державні доходи;

г) прагнення зменшити державні витрати;

д) вірні відповіді всім, крім г).

9. Чи відрізняються поняття роздержавлення і приватизація:

а) це однакові за суттю поняття;

б) роздержавлення – більш широке поняття, яке включає процес приватизації;

в) приватизація – більш широке поняття, яке включає процес роздержавлення;

г) роздержавлення – це перехід державної власності у колективну, а приватизація – це перехід державної власності у приватну;

д) всі відповіді невірні.

10. Які цілі переслідує процес приватизації:

а) створення ефективного власника;

б) підвищення ефективності суспільного виробництва;

в) поповнення державного бюджету коштами від продажу об’єктів державної власності;

г) ліквідація державної власності, яка відповідає умовам ринкової економіки;

д) створення олігархічного капіталу.

Терміни і поняття

        Власність як економічна категорія,. права власності, володіння, користування, розпорядження, привласнення, відчуження, роздержавлення, приватизація, приватна власність, колективна власність, державна власність.

Теми рефератів

1. Місце власності у функціонуванні економічної системи суспільства.

2. Еволюція приватної власності та особливості її розвитку на сучасному етапі.

3. Роль і значення державної власності в ринковій економіці.

4. Сучасні тенденції розвитку відносин власності в Україні.

        

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

8. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

9. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

10. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

11. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

Наукові праці

1. Бовсунівська І.В. Структура комунальної власності в Україні на сучасному етапі

   / І.В. Бовсунівська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №2. –

   с. 7-12

2. Бородюк В.М. Закономірності відносин власності та їх врахування у трансформа-

   ційних процесах / В.М. Бородюк // Стратегія економічного розвитку України: зб.

   наук. праць. – К., 2008. – В. 22-23. – с. 3-9   

3. Новые формы собственности в мировой экономике / [науч. ред.] // Економика и

   управление в зарубежных странах. -  2008. – №2. - с. 16-24

4. Осичнюк Е.В. Собственность: прошлое, настоящее, будуще / Е.В. Осичнюк // Ак-

   туальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – с. 27-46

5. Розенфельд О.І. Регулювання приватизації стратегічно важливих підприємств у

   промисловості України / О.І. Розенфельд, О.Ю. Рудченко // Формування ринкових

   відносин в Україні. – 2010. – №3. – с. 144-146

6. Фролова Г.С. Функції держави у регулюванні відносин власності / Г.С. Фролова

   // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – К., 2009. –

   В. 24-25. – с. 41-46

Тема 5. Форми організації суспільного виробництва

Мета теми - вивчення основних форм суспільного виробництва, їх характерних рис

                    та ознак, а також сутності товару та його властивостей.

План заняття

1. Форми суспільного господарства. Натуральне господарство та його основні риси.

2. Товарне виробництво: умови, причини виникнення та форми. Просте і розвинуте

   (капіталістичне) товарне виробництво.

3. Товар і його властивості. Теорії вартості (цінності) товару.

4. Закон вартості, його сутність та функції.

Питання для обговорення

1. Чим визначається єдність, і які відмінності простого і капіталістичного товарного

   виробництва?

2. Які тенденції в розвитку товарного виробництва переважають на сучасному етапі?

3. Охарактеризуйте умови перетворення продукту людської праці на товар.

4. В якому співвідношенні знаходяться категорії «вартість», «мінова вартість», «спо-

   живна вартість», «цінність», «корисність»?

5. Хто, на Ваш погляд є головним суб’єктом товарних відносин?         

6. Чому товарне виробництво є найпрогресивнішою з відомих людству форм госпо-

   дарювання?

7. Як на Вашу думку, чи може просте товарне виробництво у певний історичний пе-

   ріод бути основною формою організації виробництва?

8. Чи можете ви погодитись з прихильниками теорії граничної корисності в тому,

   що вартість будь-якого товару обмежується лише суб’єктивною оцінкою цього то-

   вару споживачем?

9. Як на Вашу думку, чи можна ототожнювати поняття корисність і користь? Об-

   ґрунтуйте свою відповідь.

10. Які теорії вартості розглядає економічна наука, чим вони характеризуються?

Тести

1. Натуральне господарство характеризується наступними основними ознаками:

    а) продукти праці виробляються для обміну на ринку;

    б) існує замкнутість виробників;

    в) продукти виробляються для внутрігосподарського споживання;

    г) присутня спеціалізація виробників на виробництві продукту;

    д) вірні відповіді б), в).

2. Товарне виробництво  - це:

    а) обмін результатами праці між натуральними господарствами;

    б) прямий обмін продуктами праці між різними економічними суб’єктами;

    в) форма організації господарства, за якої вироблені продукти потребують обміну у вигляді купівлі – продажу на ринку;

    г) форма господарювання, що використовується лише приватними підприємцями;

    д) застаріла форма ведення господарства.

3. Товар – це:

    а) річ, яка володіє споживчою вартістю або корисністю;

    б) річ,  яка є продуктом людської праці і реалізується методом купівлі – продажу;

    в) річ, яка обмінюється на іншу річ або гроші;

    г) благо, яке не є продуктом праці, але корисне для людини;

    д) продукт праці, створений для задоволення людських потреб.

4. Які спільні риси існують між натуральним, товарним і суспільним виробництвом?

    а) мета виробництва – задоволення потреб товаровиробників;

    б) високий рівень розвитку продуктивних сил;

    в) взаємодія людини і природи;

    г) ступінь організованості виробника;

    д) процес праці, взаємодія людини і природи, виготовлення продукту.

5. Чому товарне виробництво не можна розглядати як вічне?

    а) воно з часом набуває все більше як позитивних, так і негативних рис;

    б) йому на зміну приходять більш досконалі форми організації виробництва;

    в) товарне виробництво існувало не завжди;

    г) воно має історичний характер;

    д) товарне виробництво розвивається шляхом переходу від менш розвинутих до більш розвинутих форм господарства.

6. Споживча вартість товару – це:

    а) властивість

    б) цінність товару;

    в) здатність задовольняти потреби людини;

    г) суспільна споживча вартість;

    д) корисність речі – товару.

7. Що являє собою величина вартості товару за Марксом?

    а) це кількість праці, витрачена на виробництво товару;

    б) це кількість праці, витрачена на виробництво товару, окремим виробником;

    в) це кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі;

    г) це ціна товару;

    д) це кількість факторів виробництва, витрачених на виробництво товару.

8. Засновниками неокласичної теорії цінності є такі економісти:

    а) А.Маршалл, Дж.М.Кейнс;

    б) К.Менгер, Є.Бем-Баверк, Ф.Візер, Дж.Б.Кларк, А.Маршалл;

    в) Дж.Б.Кларк, Дж.М.Кейнс, ;

    г) Ф.Кене, П.Самуельсон;

    д) А.Маршалл, К.Маркс, Д.Рікардо.

9. Вкажіть на економістів, які є прибічниками теорії трудової вартості:

    а) А.Сміт;

    б) К.Менгер;

    в) Е.Бем-Баверк;

    г) Д.Рікардо;

    д) К.Маркс.

10. Із збільшенням кількості одиниць товару, які є у розпорядженні споживача, за-

     гальна корисність його:

    а) зменшується;

    б) зростає;

    в) залишається незмінною;

    г) зникає;

    д) немає правильної відповіді.

     

Задачі

1. За десятигодинний робочий день робітник виготовляє 10 деталей. Як зміниться величина вартості однієї деталі, якщо:

    а) продуктивність праці зросте в 2 рази;

    б) інтенсивність праці зросте в 2 рази.

2. Початкове рівняння обміну: 18 олівців = 50 зошитів. Як зміниться мінова вартість товарів, якщо:

    а) вартість олівців збільшиться в 2 рази;

    б) вартість зошитів зменшиться в 2 рази;

    в) вартість олівців зменшиться в 2 рази, а вартість зошитів збільшиться в 2 рази;

    г) вартість олівців збільшиться в 2 рази, а вартість зошитів зменшиться в 2 рази.

Терміни і поняття

        Натуральне господарство, товарне виробництво, економічне благо, товар, вартість, споживна вартість, мінова вартість, закон вартості, цінність, товарний обмін, грошовий обмін, суспільний поділ праці.

Теми рефератів

1. Суб’єкти товарних відносин та їх еволюція.

2. Роль суспільного поділу праці у розвитку товарного виробництва.

3. Місце закону вартості в системі законів товарного виробництва.

4. Теорії вартості, їх еволюція і загальна характеристика.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Кривенко К.Т. Теорія вартості і мінової вартості: [монографія] / Кривенко К.Т. –

   К.: КНЕУ, 2004. – 226 с.

8. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

9. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

10. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

11. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

12. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

13. Стахівський В.І. Обмін у суспільному виробництві: [монографія] / Стахівсь-

     кий В.І. – К.:КНЕУ, 2004. – 182 с.

Наукові праці

1. Гончар А.Ф. Вартісні (цінові) і граничні показники / А.Ф. Гончар // Економіка. Фі-

   нанси. Право.  – 2009. - №1. – с. 24-28

2. Кириленко В.І. Сучасна концепція цінності (вартості) / В.І. Кириленко // Форму-

   вання ринкової економіки: зб. наук. праць. – 2009. – В.21. – с. 16-23

3. Сіренко Н.М. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустрі-

   альній економіці / Н.М. Сіренко // Економіка АПК. – 2010. - №1. – с. 133-137

Тема 6. Теорія грошей і грошовий обіг

Мета темививчення форм обміну, виникнення та сутності грошей, їх функцій та

                     еволюції, а також механізму грошового обігу та його законів, значення

                     грошової системи, її елементів, інфляції як основної макроекономічної

                     проблеми, що виникає в результаті порушення законів грошового обігу.

                     

План заняття №1

1. Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей.

2. Розвиток форм обміну та походження грошей.

3. Функції грошей та їхня еволюція.

Питання для обговорення

1. Співставте поняття “гроші” і “товарне виробництво”, чи є між ними зв'язок?

2. Як Ви вважаєте, гроші – це винахід людства чи результат розвитку економічної

   системи?

3. Подумайте, чому існує багато різних визначень грошей?

4. Проаналізуйте, чи змінилася роль грошей при переході від планової до ринкової

   економічної системи?

5. Яка властивість грошей в обігу дозволяє замінити повноцінні гроші на грошові

   знаки?

6. Як на Вашу думку, у чому полягає зміст вислову: “Золото – не гроші, гроші – не

   капітал, вони стають такими за певних умов”?

7. Як Ви вважаєте, яка роль держави в процесі виникнення і розвитку грошей?

8. Які позитивні і негативні сторони золота, як загального еквівалента?

9. Дайте розгорнуту характеристику змісту металевої, номіналістичної і кількісної

   теорії грошей.

10. Наведіть приклади різноманітних ситуацій в яких реалізуються відомі Вам

    функції грошей.

Тести

1. Яке визначення грошей є правомірним у сучасних умовах?

    а) гроші – це товар, що має споживну вартість, яка виконує специфічну суспільну функцію загального еквівалента;

    б) гроші – це золото;

    в) гроші – це загальновизнаний, абсолютно ліквідний засіб обміну;

    г) гроші – це валюта;

    д) гроші – це срібло.

2. Гроші служать:

    а) мірою вартості;

    б) засобом обігу та платежу;

    в) засобом накопичення;

    г) посередником у світових розрахунках;

    д) всі відповіді вірні.

3. Вартість грошей:

    а) завжди незмінна;

    б) зростає із підвищенням цін;

    в) завжди знижується;

    г) може і підвищуватися і знижуватися;

    д) правильної відповіді немає.

4. В теперішніх умовах до грошей пред’являються такі основні фізичні вимоги:

    а) захищеність від підробки;

    б) не зношуваність;

    в) портативність;

    г) подільність;

    д) всі відповіді є правильними.

5. Вільний обмін грошей на золото практично було припинено в період:

    а) 20-ті рр. ХІХ ст..;

    б) друга половина ХІХ ст.;

    в) 30-ті рр. ХХ ст..;

    г) перша половина ХХ ст.;

    д) друга половина ХХ ст.

6. Які з перерахованих благ володіють абсолютною ліквідністю?

    а) акції;

    б) нерухомість;

    в) облігації;

    г) гроші;

    д) товари першої необхідності.

7. Які з перерахованих функцій грошей виділяються в якості основних в західній

   економічній теорії:

    а) міра  вартості;

    б) засіб обігу;

    в) засіб накопичення (утворення скарбів);

    г) засіб платежу;

    д) вірні відповіді а),б),в).

8. Золотий обіг існує в умовах:

    а) золотодевізного стандарту;

    б) золото змістовного стандарту;

    в) золотомонетного стандарту;

    г) біметалічної системи;

    д) всі відповіді вірні.

9. В сучасному світі функцію світових грошей виконують:

    а) золоті злитки;

    б) електронні гроші;

    в) резервні валюти;

    г) “квазігроші”;

    д) всі відповіді вірні.

10. Якщо номінальна вартість грошей не зміниться, а ціни на товари і послуги

     зростуть в 2 рази, то покупна здатність грошей:

    а) зросте у 2 рази;

    б) впаде у 2 рази;

    в) впаде у 4 рази;

    г) не зміниться;

    д) зросте у 1,5 рази.  

Терміни і поняття

        Гроші, вартість грошей, мінова вартість грошей, споживна вартість грошей, раціоналістична концепція грошей, еволюційна концепція грошей, масштаб цін, монета, паперові гроші, кредитні гроші, вексель, чек, кредитна картка, електронні гроші, ліквідність.

Теми рефератів

1. Гроші: виникнення, еволюція та роль в економіці.

2. Кількісна теорія грошей та її сучасні варіанти.

3. Національна грошова одиниця в Україні: особливості становлення.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: [навч. посіб.] / Лагутін В.Д. - К.: Знання,

   2003. – 199 с. – (Вища школа ХХІ ст.).

8. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

9. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

10. Основи економіки: навч. посібник / [О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукновален-

   ко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

11. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

12. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

13. Політична економія: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; к.е.н.,

     доц. Є.С. Шевчука. – Львів:«Магнолія 2006», 2008. – 280 с.

14. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

15. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

16. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. –

     496 с.

17. Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал / Туган-Барановський М.І. –

     К.:КНЕУ, 2004. – 200 с.

18. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го

    изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

Наукові праці

1. Диба М. Еволюція золота: історія і сучасність / М. Диба, Е. Бахтарі

   // Вісник НБУ. - 2008. – №10. - с. 20-28

2. Ільїн В. Еволюція грошей: від засобу обміну – до загальної міри цінності / В. Ільїн

   // Вісник НБУ. - 2009. – №4. - с. 68-71

3. Папуша А. Гроші і люди: війна чи мир? / А. Папуша // Вісник НБУ. - 2008. – №8. -

   с. 22-27

4. Рябініна Л. До проблем розвитку теорії сучасних грошей / Л. Рябініна // Вісник

   НБУ. - 2008. – №7. - с. 32-35

5. Рябініна Л. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей / Л. Рябініна // Вісник

   НБУ. - 2008. – №1. - с. 26-31

6. Фещенко Н.М. Вексельний обіг в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення

   / Н.М. Фещенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. - №3. – с. 22-25

План заняття №2

1. Грошовий обіг та його закони. Грошові агрегати.

2. Грошова система як механізм організації грошового обігу, її структурні елементи.

3. Політекономічна сутність інфляції, її причини, види і соціально-економічні нас-

   лідки.

Питання для обговорення

1. Якщо закони грошового обігу об’єктивні, то чому вони не діють подібно законам

   природи?

2. Дайте характеристику закону обігу грошей з урахуванням ролі кредитних грошей.

3. Як застосовується механізм реалізації законів грошового обігу на практиці?

4. Як на Вашу думку, чому грошові системи виникли на декілька тисячоліть пізніше,

   ніж гроші?

5. Назвіть особливості сучасної системи грошового обігу. Де і коли були закладені її

   теоретичні основи?

6. Чи будь-який рівень інфляції  небезпечний для розвитку економіки? Чи можна

   повністю позбутися інфляції?        

7. Чи є верстви населення, які мають виграш від інфляції? Відповідь обґрунтуйте.

8. Як Ви вважаєте, чи будь-яке підвищення цін є інфляцією?

9. Розкрийте механізм дії інфляції, виходячи з основних її причин.

10. Які основні напрямки боротьби держави з інфляцією та її негативними наслід-

    ками?

Тести

1. Які зв’язки опосередковують закони грошового обігу?

    а) зв’язки між кількістю грошей, необхідних для обігу, і вартістю самих грошей;

    б) зв’язки між кількістю грошей, необхідних для обігу, і купівельною спроможністю населення;

    в) зв’язки між кількістю грошей, необхідних для обігу, цінами товарів і вартістю грошей;

    г) зв’язки між кількістю грошей, необхідних для обігу, цінами товарів і рівнем дефіциту державного бюджету;

    д) вірна відповідь відсутня.

2. Монометалізм - це:

    а) вид грошової реформи;

    б) вид грошової системи, за якої роль грошей законодавчо закріплена за золотом і сріблом;

    в) грошова система, за якої один метал слугує загальним еквівалентом та основою грошового обігу;

    г) грошова система, за якої не регламентується ваговий зміст металу національної валюти;

    д) вид грошової політики.

3. В грошовому обігу економічно розвинутих країн присутні:

    а) фінансові кошти з однаковою ліквідністю;

    б) тільки готівкові гроші;

    в) тільки безготівкові гроші;

    г) тільки паперові гроші;

    д) всі відповіді невірні.

4. Купівельна спроможність грошей в умовах інфляції:

    а) знижується;

    б) підвищується;

    в) не змінюється;

    г) може і підвищуватись, і знижуватись;

    д) вірна відповідь відсутня.

5. Якщо зростання цін на товари не перевищує 5% на рік і ціни різних товарних

   груп відносно одна одної не змінюються, то це:

    а) інфляція попиту;

    б) гіперінфляція;

    в) галопуюча інфляція;

    г) повзуча інфляція;

    д) збалансована інфляція.

6. Причинами інфляції є:

    а) зростання швидкості обігу грошей;

    б) емісія грошей;

    в) порушення закону грошового обігу, коли кількість наявних неповноцінних грошей в обігу перевищує потребу в них;

    г) зменшення обсягу виробленої продукції;

    д) спадання ділової активності в країні0.

7. Маса грошей в обігу:

    а) прямо пропорційна обсягу номінального національного продукту і швидкості обертання грошей;

    б) обернено пропорційна швидкості обігу грошей на обсягу реального національного продукту;

    в) прямо пропорційна величині номінального національного продукту та обернено пропорційна швидкості обігу грошей;

    г) прямо пропорційна величині реального національного продукту та обернено пропорційна швидкості обсягу грошей;

    д) немає вірної відповіді.

8. Інфляція проявляється:

    а) в зростанні загального рівня цін і реальних доходів населення;

    б) в зростанні загального рівня цін і падіння реальних доходів населення;

    в) в зростанні реальних і номінальних доходів населення;

    г) тільки в зростанні загального рівня цін без зміни реальних доходів;

    д) всі відповіді неправильні.

9. Найбільш захищеними від інфляції є:

    а) особи, що мають фіксовані доходи;

    б) монополісти;

    в) власники нерухомості;

    г) домогосподарства;

    д) власники коштовностей.

10. Якщо підвищуються ціни на сировину, зростає заробітна плата, а обсяг вироб-

     ництва і зайнятість знижується, то це:

    а) інфляція надлишкового попиту;

    б) стагфляція;

    в) інфляція витрат виробництва;

    г) гіперінфляція;

    д) галопуюча інфляція.

Задачі

        1. Розрахуйте грошові агрегати (М0,М1,М2,М3,L), якщо:

         а) готівкові гроші – 3700 од.;

         б) великі строкові внески – 7800 од.;

         в) невеликі строкові внески – 8200 од.;

         г) чекові внески – 5300 од.;

         д) дорожні чеки – 6500 од.;

         ж) державні активи, що легко реалізуються – 10000 од.

        2. Визначте швидкість обігу грошей, якщо кількість грошей в обігу становить 5 млн. грн.; рівень цін – 150%; сукупний випуск продукції - 8 млн. фізичних одиниць. Як зміниться швидкість обігу грошей, якщо кількість грошей зменшиться у 2 рази?

        3. Як повинна змінитись кількість грошей в економіці, якщо протягом року рівень цін виріс в 1,2 рази, обсяг виробництва збільшився на 1/5, а швидкість обігу грошей зменшилась на 5%?

        4. Сума цін товарів складає 120 млрд. грн. Сума цін товарів, які продані із відстрочкою платежу – 30 млрд. грн., бартер – 20 млрд. грн., платежі, по яких настав строк сплати – 10 млрд. грн. Кожна грошова одиниця впродовж року обертається 10 раз.

    а) визначте кількість грошей, необхідних для обігу товарів;

    б) як зміняться ціни, якщо в обіг буде випущено 16 млрд. грн.?      

        5. Ринковий кошик складається з 1 банана та 2 апельсинів. Ціни на товари подані у таблиці. Розрахуйте індекс цін.  

Показник

Кількість у ринковому кошику, шт.

Ціна в 2006р., грн.

Ціна в 2007р., грн.

Банани

Апельсини

Вартість кошика, грн.

Індекс, %

1

2

2

4

3

5

        6. За даними таблиці розрахувати темп інфляції для кожного року і кількість років, необхідних для подвоєння інфляції:

Рік

Індекс цін, %

2001

100

2002

112

2003

123

2004

129

Терміни і поняття

        Грошовий обіг, закон грошового обігу, грошова система, інфляція, середній рівень цін, індекс цін, темп приросту цін, споживчий кошик, формула Фішера.

Теми рефератів

1. Еволюція законів грошового обігу та їх основні теоретики.

2. Еволюція грошової системи та її особливості на сучасному етапі.

3. Інфляційні процеси в Україні.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг: [навч. посіб.] / Лагутін В.Д. - К.: Знання,

   2003. – 199 с. – (Вища школа ХХІ ст.).

8. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

9. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

10. Основи економіки: навч. посібник / [О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукновален-

   ко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

11. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

12. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

13. Політична економія: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; к.е.н.,

     доц. Є.С. Шевчука. – Львів:«Магнолія 2006», 2008. – 280 с.

14. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

15. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

16. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. –

     496 с.

17. Туган-Барановський М.І. Паперові гроші та метал / Туган-Барановський М.І. –

     К.:КНЕУ, 2004. – 200 с.

18. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го

    изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

Наукові праці

1. Безкровний А.В. Розвиток інфляційного процесу в Україні / А.В. Безкровний

   // Економіка АПК. - 2009. – №1. - с. 77-79

2. Карпенко Г.В. Аналіз основних факторів інфляції в Україні / Г.В. Карпенко,

   В.Й. Башко // Фінанси України. - 2008. – №11. - с. 29-40

3. Лібанова Е.М. Соціальні чинники та соціальні наслідки інфляції / Е.М. Лібанова

   // Економіст. - 2008. – №5. - с. 16-17

4. Полозенко Д.В. Про гроші, інфляцію та фінанси у трансформаційній економіці

   / Д.В. Полозенко // Фінанси України. - 2008. – №2. - с. 82-88

5. Шевчук В. Вплив передбачуваних і непередбачуваних компонентів пропозиції

   грошової маси на динаміку промислового виробництва та інфляції / В. Шевчук

   // Вісник НБУ - 2008. – №6. - с. 8-14

Тема 7. Ринок: суть, функції та умови формування

Мета темирозкрити сутність ринку, визначити його місце в економічній системі,

                     показати механізм функціонування і формування ринкової рівноваги.

                              

План заняття (4 год.)

1. Ринок: сутність, умови виникнення, функції, класифікація.

2. Попит і фактори, що його визначають. Закон попиту. Еластичність попиту.

3. Пропозиція і фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Еластичність пропо-

   зиції.

4. Ціна рівноваги і механізм її формування.

Питання для обговорення

1. Охарактеризуйте механізм формування ринку в надрах товарного виробництва.

2. Які етапи проходить ринок в своєму розвитку?

3. Поясніть особливості кругообігу виробничих ресурсів, продуктів і доходів в умо-

   вах ринку?

4. Яким чином на ринку вирішуються три основні економічні проблеми: що, як і для

   кого виробляти?

5. Яку роль виконує ринок в економічній системі?

6. Які проблеми не здатний розв’язати ринковий механізм? Чи можна говорити, що

   він має недоліки?

7. Визначити спільні риси і відмінності монополізованого і регульованого типів рин-

   ків.

8. Який механізм координації дій основних суб’єктів ринкових відносин?

9. В чому полягає суть трьох основних елементів ринкового механізму?

10. Як відбувається вільне ринкове ціноутворення?

11. Як ринковий попит пов'язаний із суспільними потребами?

12. Розкрийте характер взаємозв’язку ринкової пропозиції і суспільного виробниц-

     тва.

13. Яке практичне значення має визначення еластичності попиту і пропозиції?

14. Яка роль ціни рівноваги у формуванні економічних зв’язків виробника (продав-

     ця) і споживача (покупця)?

15. Яке значення має співвідношення попиту і пропозиції для формування мікроеко-

     номічних пропорцій?

Тести

1. Який термін відображає здатність і бажання людей платити за що-небудь?

    а) потреба;

    б) попит;

    в) необхідність;

    г) бажання;

    д) пропозиція.

2. Ринок – це певний механізм:

    а) координації дій економічних суб’єктів;

    б) оптимізація взаємодій підприємств приватного сектора;

    в) регулювання відносин купівлі-продажу;

    г) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодій економічних суб’єктів;

    д) коопераційних зв’язків суб’єктів господарювання.

3. Визначте функції ринку:

    а) регулююча;

    б) стимулююча;

    в) інформаційна;

    г) інтегруюча;

    д) все вище назване є функціями ринку.

4. Рівноважна ціна товару – це:

    а) ціна вище тієї, яка створює надлишковий попит;

    б) ціна, за якої не має ні дефіциту, ні надлишку;

    в) все вказане вище правильно;

    г) ціна, що встановлюється урядом;

    д) немає правильної відповіді.

5. До сфер регулюючого впливу ринкових цін не належить:

    а) міжгалузевий розподіл інвестицій;

    б) напрямки інвестиційного використання прибутку підприємств;

    в) розподіл товарів;

    г) розподіл економічних ресурсів;

    д) правильна відповідь відсутня.

6. Що перешкоджає дефіциту товарів у продажу в умовах ринкових відносин?

    а) вільний рух цін;

    б) точне визначення виробниками можливостей покупців;

    в) ефективна збутова політика підприємств;

    г) державне планування;

    д) сильна мотивація приватних підприємств розширювати випуск продукції.

7. Перевага вільного ринкового ціноутворення полягає в:

    а) наданні особистої свободи всім агентам ринку;

    б) ефективному розподілу ресурсів;

    в) зрівняльному розподілі доходів;

    г) стабільному розвитку економіки;

    д) постійному зростанню прибутку.

8. Які риси властиві ринковому механізму?

    а) продукція вироблялася для задоволення тих, хто її створює;

    б) кожне підприємство не може існувати відокремлено;

    в) існує достатня кількість ресурсів для ведення господарства;

    г)  виробники і споживачі спілкуються мовою цін;

    д) що, як і для кого виробляти визначає уряд.

9. Яка з вказаних характеристик не відноситься до ринкової економіки?

    а) конкуренція;

    б) централізоване планування;

    в) приватна власність;

    г) вільне підприємство;

    д) вільне ціноутворення.

10. Які два типу ринків включені до моделі кругообігу?

    а) реальні і грошові ринки;

    б) реальний ринок і ринок продуктів та послуг;

    в) грошовий ринок і ринок ресурсів;

    г) ринок продуктів і послуг та ринок ресурсів;

    д) ринок праці і тіньовий ринок.

11. Якщо ціна товару нижче точки перетину кривих попиту і пропозицій, то вини-

     кає:

    а) надлишок;

    б) дефіцит;

    в) зростає безробіття;

    г) рівновага на ринку;

    д) всі відповіді невірні.

12. Цінова еластичність попиту буде вище:

    а) на товари першої необхідності, ніж на товари розкошу;

    б) в тих випадках, коли споживачі використовують даний товар з найбільшою корисністю для себе;

    в) чим більше альтернативні витрати виробництва;

    г) чим менше необхідний товар споживачу;

    д) в жодному з перерахованих випадків.

13. Еластичність пропозиції залежить головним чином від:

    а) числа товарів – замінників даного продукту;

    б) періоду часу, впродовж якого продавці можуть пристосуватися до зміни цін;

    в) того, чи є даний товар предметом першої необхідності або розкошу;

    г) того, чи відноситься даний товар до предметів тривалого користування;

    д) частка доходу споживача, яка спрямовується на покупку даного товару.

14. Зменшення пропозиції товару веде до збільшення:

    а) попиту на взаємо доповнювані товари;

    б) загальні виручки продавця, якщо попит на товар є еластичним за ціною;

    в) загальні виручки продавця, якщо попит на товар є нееластичним за доходом;

    г) попиту на цей товар;

    д) попиту на взаємо замінювані товари.

15. Якщо попит падає, крива по попиту зрушується:

    а) вниз і ліворуч;

    б) за часовою стрілкою;

    в) уверх і праворуч;

    г) проти часової стрілки;

    д) залишається на місці.

Задачі

        1. За даними таблиці розрахуйте ринковий попит та побудуйте його графік. Як зміниться ринковий попит, якщо попит споживача В зменшиться у 2 рази?

Ціна,

грн./шт.

Величина попиту, шт.

Споживач А

Споживач В

Споживач С

Ринковий попит

5

0

2

1

4

1

4

2

3

2

6

3

2

3

8

4

1

4

10

6

        2. Використовуючи дані таблиці, визначити: а) ціну ринкової рівноваги товару; б) величину дефіциту або надлишку за ціни 3 грн.; в) величину дефіциту або надлишку за ціни 8 грн.; г) покажіть на графіку рух кривої попиту, якщо зростуть ціни на товари-доповнювачі; д) покажіть на графіку рух кривої пропозиції, якщо збільшаться податки на прибуток підприємств.

Ціна, грн.

Пропозиція, тис. шт.

Попит, тис. грн.

11

150

110

8

140

120

6

130

130

4

100

145

3

45

165

        3. В таблиці наведені показники торгівлі бутербродами в студентській їдальні.

Ціна 1-го бутерброда, грн.

Кількість продажу, тис. шт.

Торгова виручка, грн.

Коефіцієнт еластичності

3,50

10

3,10

20

2,70

30

2,30

40

1,90

50

1,50

60

1,10

70

    а) накресліть графік попиту на бутерброди за даних цін і кількості продажу;

    б) визначте за якої ціни торгова виручка буде максимальною;

    в) заповніть графу коефіцієнта цінової еластичності попиту на бутерброди.

        4. Розрахуйте ціну рівноваги і рівноважний обсяг продукції, якщо графіки попиту і пропозиції мають такі вирази: Qd=2+0,5p; Qs=10-0,5p.

        5. Розрахуйте на скільки гривні зросте рівноважна ціна товару після введення податку в розмірі 3,6 грн. з одиниці товару, якщо відомо, що попит і пропозиція на ринку визначаються такими рівняннями: Qp = 100 – p; Qs = -80 + 5p.

        6. Розрахуйте на скільки відсотків зросла ціна товару, якщо за ціною10 грн. продавалося 600 одиниць, а після підвищення ціни обсяг продажу зменшився на 75 одиниць, еластичність попиту за ціною дорівнює 0,5.

Терміни і поняття

        Ринок, попит, пропозиція, ціна, величина попиту, закон попиту, еластичність попиту, величина пропозиції, закон пропозиції, еластичність пропозиції,  ринкова рівновага, рівноважна ціна.

Теми рефератів

1. Історичний процес формування і розвитку ринку.

2. Ринок, його необхідність в умовах України та методи регулювання.

3. Дефіцитний ринок: причини функціонування і наслідки.

4. Роль попиту і пропозиції в ринковій економіці.

5. Ціна товару, види цін, важелі їх регулювання в умовах України.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

8. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

9. Основи економіки: навч. посібник / [О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукновален-

   ко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

10. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

11. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

12. Політична економія: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; к.е.н.,

     доц. Є.С. Шевчука. – Львів:«Магнолія 2006», 2008. – 280 с.

13. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

14. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

15. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. –

     496 с.

16. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го

    изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

17. Шкварчук Л.О. Ціни і ціноутворення: [нав. посіб.] / Шкварчук Л.О. – К.: Кондор,

    2004. – 214 с.

Наукові праці

1. Возьний К.З. Філософія ринку: між правдою та ілюзіями / К.З Возьний // Форму-

 вання ринкових відносин в Україні. - 2010. - №2. - с. 44-49

2. Волошенко А.В. Визначення та принципи цінової політики України / А.В. Воло-  

 шенко // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №12. - с. 45-50

3. Ігнатюк А.І. Розвиток галузевих ринків в умовах трансформації економічної сис-

   теми України / А.І. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. -

   №4. – с. 149-154

4. Мазур О.Є. Класифікація факторів ціноутворення і методи їх аналізу / О.Є. Мазур

  // Регіональна економіка. - 2010. - №2. - с. 55-62

5. Марцин В.С. Трансформація функцій ціни в умовах ринкових перетворень

   / В.С. Марцин // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №5. - с. 9-21

6. Остапчук А.Д. До аналізу наукових поглядів на формування ринкових відносин

   / А.Д. Остапчук, Р.П. Саблук // Економіка АПК. – 2009. - №1. - с. 86-88

7. Подолян І.С. Еволюційний підхід у теорії ринкового попиту / І.С. Подолян // Ак-

   туальні проблеми економіки. - 2009. - №5. - с. 22-31

8. Попов В. Ознаки ринкової рівноваги в сучасній Україні / В. Попов // Економіка

України. – 2008. - №11. - с. 26-37

9. Шпикуляк О.Г. Економічні інституції та інститути у розвитку теорії ринку

  / О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. – 2010. - №1. - с. 159-165

Тема 8. Поняття структури та інфраструктури ринку.

Ринки виробничих ресурсів

Мета теми -  з'ясувати зв'язки та механізми, які діють на ринках виробничих ресур-

                     сів, що дозволяє раціонально розподілити обмежені економічні ресурси

                    і забезпечує інформацією суб'єктів ринкових відносин для прийняття

                    господарських рішень.

План заняття

1. Інфраструктура ринку: сутність, елементи, функції.

 1.   Ринок економічних ресурсів.
 2.   Товарний ринок у загальній економічній структурі.
 3.   Ринок праці та особливості його функціонування.
 4.   Ринок природних ресурсів. Рента і її форми.
 5.   Ринок грошей і його вплив на реальний сектор економіки.
 6.   Кредитний ринок, його об'єкти і суб'єкти. Природа позичкового процента.

8. Ринок цінних паперів.

Питання для обговорення

1. Яку роль відіграє інфраструктура ринку в організації і функціонуванні ринкових

   відносин?

2. Яка роль держави у структурі послуг, що їх забезпечують галузі інфраструктури?

3. Поясніть сутність і значення твердження про те, що попит на ресурси є похідним

   попитом від попиту на товари?

4. Для чого запроваджується біржова торгівля, чи змінилося її значення на рубежі

   тисячоліть?

5. Які функції виконують різноманітні угоди біржової торгівлі?

6. Чому у розвинутих країнах перевага надається погодинній оплаті праці?

7. Поясніть, що означає: «Позичковий капітал - капітал функція»?

8. Чим відрізняється первинний ринок цінних паперів від вторинного?

9. Звідки формується банківський прибуток?

10. Назвіть спільні і відмінні риси між комерційним і банківським кредитом.

Тести

1. Інфраструктура ринку - це:

    а) сукупність ознак сучасного ринку;

    б) сукупність суб'єктів ринкових відносин;

    в) взаємозв'язок різних видів ринку;

    г) сукупність інститутів за допомогою яких здійснюється функціонування ринкових відносин;

   д) сукупність об’єктів ринкових відносин.

2. До функцій інфраструктури не належить:
    а) перерозподіл ресурсів між різними галузями і в середині них;
    б) доведення товару до безпосереднього споживача;
    в) концентрація виробництва на великих підприємствах;

    г) забезпечення зворотнього зв'язку між виробником і споживачем;

    д) регулювання грошового обігу.

3.  Які угоди на товарній біржі стають формою страхування:

    а) спот-угоди;

    б) ф'ючерсні угоди;

    в) форвардні угоди;

    г) угоди з наявним товаром;

    д) угоди з реальним товаром.

4. Що із переліченого не впливає на попит на працю:

    а) попит на кінцевий продукт;

    б) технологія виробництва;

    в) прибутковість підприємства:

    г) зміни в номінальній зарплаті, викликані інфляційними явищами;

    д) всі перераховані явища впливають на попит на працю.

5. Що слугує джерелом торговельного прибутку?

    а) надбавка до ціни;

    б) частина додаткової вартості;

    в) торговельна націнка;

    г)  різниця між ціною виробництва і вартістю;

   д) різниця між додатковою вартістю і надбавкою до ціни.

6. Які чинники найбільшою мірою характеризують історичний характер  форм і  

   систем заробітної плати?

    а) зростання номінальної заробітної плати;

   б) зміни у співвідношенні між погодинною і відрядною формами заробітної плати;

   в) зниження стимулюючої ролі заробітної плати;

   г) розвиток продуктивних сил;

   д) зростання інтенсивності та продуктивності праці.

7. При збільшенні ставок заробітної плати:

    а) відбувається скорочення зайнятості, якщо попит на працю еластичний;

    б) відбувається скорочення зайнятості, якщо попит на працю абсолютно   нееластичний;

    в) відбувається збільшення зайнятості, якщо попит на працю еластичний;

    г) відбувається збільшення зайнятості, якщо попит на працю нееластичний;

    д) відбувається скорочення зайнятості, якщо попит на працю нееластичний.

8. Пропозиція землі:

    а) абсолютно нееластична;

    б) характеризується одиничною еластичністю;

    в) абсолютно еластична;

    г) слабоеластична;

    д) сильноеластична.

9. Припустимо, що кредитор, позичаючи гроші в кредит, може одержати номіналь-

        ну ставку відсотка 15%. Прогнозований темп інфляції складає 10%. Яку реальну

        ставку відсотка він може отримати?

    а) 26,5%;

     б) 5%;

    в) 25%;

    г) 125%;

    д) 100.

10. Чим відрізняються іпотечний кредит від ломбардного?

    а) при іпотечному кредиті застава залишається в позичальника, при ломбардному  переходить до кредитора;

    б) при ломбардному кредиті застава залишається в позичальника, при іпотечному переходить до кредитора;

    в) при іпотечному кредиті кредитор вимагає застави для забезпечення позички, при ломбардному кредиті застава не потрібна;

    г) при ломбардному кредиті кредитор вимагає застави для забезпечення позички, при іпотечному кредиті застава не потрібна;

    д) різниці не існує.

11. Ціна землі залежить від:
    а) родючості землі;
    б) розміру ренти;

    в) норми позичкового процента;

    г) правильне вказане в п. а ), б);

    д) правильне вказане в п. б), в).

12. Комерційний кредит - це:

    а) кредит комерційних банків;

    б) кредит під високі відсотки;

    в) взаємне кредитування підприємств

    г) кредит споживачам;

    5) всі відповіді вірні.

13. Фірма припускає взяти банківську позичку на будівництво нового підприємств-

     ва. Річна ставка відсотка 15%, прогнозований темп інфляції 21%, очікувана нор-

     ма прибутку 20%. За цієї умови фірма:

    а) не буде будувати нове підприємство;

      б) буде будувати нове підприємство;

    в) не зможе прийняти рішення на основі наявної інформації;

    г) така ситуація не може мати місця;

    д) рішення про будівництво буде прийнято фірмою, лише за умови, якщо    прогнозований темп інфляції буде менший за очікувальну норму прибутку.

14. Збільшення реального обсягу національного доходу графічно може бути

     представлено як:

    а) зрушення кривої попиту на гроші вліво;

    б) зрушення кривої попиту на гроші вправо;

    в) зрушення кривої пропозиції на гроші вправо;

    г) зрушення кривої пропозиції на гроші вліво;
    д) вірна відповідь відсутня.

15. Убанку X, який є одним із багатьох банків, знаходиться депозит величиною

     10 тис. грн. Норма обов'язкових резервів - 25%. Цей депозит здатний збільшити

     суму наданих позик на:

    а) 25000 грн.;

    б) невизначені величини;

    в) 40000 грн.;

    г) 7500 грн.;

    д) 8200 грн.

16. Пасивні операції банку пов'язані із:

    а) наданням кредитів;

    б) торгівлею нерухомістю;

    в) наданням консультаційних послуг;

    г) прийомом депозитів;

    д) наданням трастових послуг.

17. Що більш повно характеризує цінні папери:

    а) документи, які дають право на доход;

    б) акція та облігації;

    в) форма нагромадження капіталу;

    г) грошові документи, які засвідчують право володіння або відносини позики і передбачають виплату відповідних доходів;

    д) документи, які засвідчують право власності.

18. Акції не бувають:

    а) на пред'явника;

    б) іменні;

    в) державні;

    г) привілейовані;

    д) звичайні.

19. Які із указаних особливостей не відносяться до звичайних акцій:

    а) дають право на участь в управлінні акціонерним товариством;

    б) приносять доход (дивіденд) на фіксованому рівні;

    в) не дають переважного права компенсації вартості акцій при ліквідації акціонерного товариства;

    г) приносять прибуток у вигляді дивіденду на нефіксованому рівні;

    д) дають право контролю за фінансовою діяльністю акціонерного товариства.

20. Укажіть, як вплине зменшення норми резервування депозитів на пропозицію

     грошей у країні:

    а) пропозиція грошей не пов’язана з рівнем норми резервування;

    б) пропозиція грошей не зміниться;

    в) пропозиція грошей збільшиться;

    г) пропозиція грошей зменшиться;

    д) вірної відповіді немає.

Задачі

        1. Площа земельних угідь складає 120 га. Попит на землю задається рівнянням: Qd = 180 – 3*R, де R - ставка ренти у грн. за один га, а Qd – площа використовуваної землі. Ставка банківського відсотку 10%. Визначити рівноважну ставку ренти і ціну одного гектара землі.

        2. Фермер-орендатор отримує 20% прибутку на 50 тис. доларів вкладеного в землю капіталу. Величина додаткового продукту, який отриманий після реалізації продукції, складає 30 тис. доларів. Визначити величину ренти, яку отримує власник землі.  

        3. Пропозиція праці певної галузі описується рівнянням Qs = 200W, а галузевий попит на послуги праці описується рівнянням Qd = 1200 – 100W, де W – денна ставка заробітної плати, а Q – кількість робітників. Побудуйте на графіку криві попиту та пропозиції праці, визначите рівноважну кількість зайнятих та рівноважну ставку заробітної плати. Припустимо, що під впливом профспілок уряд встановить мінімальну ставку заробітної плати робітників на рівні 6 грн. на день. Визначте кількість робітників, яка в цьому випадку залишиться без роботи.

        4. Визначте, на скільки відсотків зросла реальна заробітна плата, якщо у 2006 році номінальна заробітна плата дорівнювала 1000 грн., у 2005 році реальна заробітна плата дорівнювала 800 грн., ціни за рік зросли на 15%.

        5. Комерційний банк має вклади (депозити) від клієнтів на суму 3 млн. гривень і сплачує 10% по вкладах. Він надав кредитів на суму 2,5 млн. гривень і бере за кредит 15%. Яким буде прибуток банку? Поясніть, скориставшись цим прикладом, роль банку у функціонуванні ринку капіталів.

        6. Весь капітал банку складає 2 млрд. доларів, у т.ч. власний капітал – 200 млн. доларів. Банківський відсоток дорівнює 5%, позичковий відсоток дорівнює 12%. Витрати на ведення банківської діяльності – 40 млн. доларів. Розрахувати масу і норму прибутку банку, якщо сума кредитів складає 1,6 млрд. доларів.

        7. Розрахуйте, яку кількість грошей у вигляді кредитів два банки – "Надра" і "Приватбанк" – можуть надати клієнтам, якщо норма резервування дорівнює 16%. Банк "Надра" залучив на депозити 126 млн. грн., а "Приватбанк" – 310 млн. грн.

        8. Розрахуйте в мільйонах гривень обсяг залучених на депозити коштів клієнтів банку, якщо ставка відсотка за депозитами – 10%, ставка відсотка за кредитами - 6%. Видавши всі можливі кошти в кредит, банк одержав прибуток 34,6 млн. грн.

        9. У день народження студенту подарували 500 грн. Він знав, що банк А пропонує 20%-ві внески з нарахуванням складних відсотків, а банк Б – 25% річних по простих відсотках. У який банк потрібно покласти гроші, і скільки він зможе одержати там через п’ять років?

      10. Статутний капітал компанії складається з 5 млн. акцій на суму 500 млн. грн. Величина прибутку, що направляється на виплату дивідендів, складає 50 млн. грн. Величина банківського відсотку – 12%. Визначити: номінальну вартість однієї акції; величину дивіденду на 1 акцію; величину засновницького прибутку, якщо продано 75% акцій.

        11. Розрахуйте в гривнях скільки грошей отримає власник 12-ти звичайних акцій номіналом 200 грн. кожна, якщо вирішить їх продати за умов, що дивіденд на одну акцію складає 25%, банківський відсоток – 12,5%.

        12. Розрахуйте в гривнях дохід власника 10-ти акцій номіналом 500 грн. кожна, якщо дивіденди по роках склали: 1 рік – 15%, 2 рік – 16%, 3 рік – 18%. На початку 4-го року всі акції були продані, банківський відсоток складає – 12%.

Терміни і поняття

        Ринкова інфраструктура, оптова торгівля, роздрібна торгівля, ярмарка, виставка, аукціон, товарна біржа, брокер, дилер, ф’ючерс, опціон, форвардна угода, фондова біржа, акція, курс акції, облігація, ринок робочої сили, робоча сила, заробітна плата, номінальна зарплата, реальна зарплата, земля,  рента, ціна землі, ринок грошей, кредит, позичковий відсоток, активні операції банків, пасивні операції банків.

Теми рефератів

1. Проблеми формування і функціонування інфраструктури ринку в трансформацій-

   ній економіці Україні.

   2. Практика формування товарних ринків в країнах з транзитивною економікою:

       досвід для економіки України.

   3. Становлення ринку праці в Україні: його роль в економічному і соціальному жит-

       ті населення.

   4. Проблеми і  перспективи формування ринку землі в Україні.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Ук-

   раїні / Мазурок П.П. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 426 с.  

8. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

9. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

10. Основи економіки: навч. посібник / [О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукновален-

   ко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

11. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

12. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с

13. Пепа Т.В. Біржова діяльність: [навч. посіб.] / Пепа Т.В., Пешеніна Т.І., Лавріно-

     вич В.В. – К.: Університет «Україна»: Ліра-К, 2008. – 540 с.

14. Політична економія: [навч. посібник] / за ред. д.е.н., проф. Г.І. Башнянина; к.е.н.,

     доц. Є.С. Шевчука. – Львів:«Магнолія 2006», 2008. – 280 с.

15. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

16. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

17. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го

    изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

Наукові праці

1. Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці в контексті ін-

   форматизації економіки / Д. Баланда  // Україна: аспекти праці. - 2010. - №1. –  

   с. 37-42

2. Білецька Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку земельного ринку України

   / Г.М. Білецька // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. - №6. - с. 12-14

3. Івахненко І.С. Особливості функціонування ринку цінних паперів в Україні та йо-

   го вплив на інвестиційний процес / І.С. Івахненко // Формування ринкових відно-

   син в Україні. – 2010. - №4. – с. 81-85

4. Льовочкін С. Фінансова інфраструктура ринкової економіки: концептуальні під-

   ходи / С. Льовочкін, В. Опарін, В. Федосов // Економіка України. – 2008. - №11. –

   с. 57-71

5. Марцин В.С. Проблеми законодавчого регулювання кредитного ринку України

   / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. - №3. - с. 25-29

6. Маршавін Ю. Генеза ринку праці України / Ю. Маршавін // Україна: аспекти пра-

   ці. - 2010. - №2. –  с. 14-19

7. Мельничук В.О. Мінімальна рента та її використання при проведенні експертної

   грошової оцінки земельних ділянок сільськогосподарського призначення

   / В.О. Мельничук // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №11. - с. 208-213

8. Огородник В. Фондовий ринок України: аналіз проблем, особливостей та напря-

   мів розвитку / В. Огородник // Економіст. – 2008. - №8. - с. 31-33

9. Панюк Т.П. Характеристика ринку праці в сучасних умовах / Т.П. Панюк // Ак-

   туальні проблеми економіки. - 2010. - №6. - с. 204-208

10. Пасхавер Б. Рентний чинник розвитку аграрного ринку / Б. Пасхавер // Економі-

     ка України. – 2008. - №11. – с. 72-80

11. Приймак В. Деформація рівноважних цін на ринках праці і капіталу / В. Прий-

     мак // Україна: аспекти   праці. - 2009. - №6. –  с. 3-7

12. Сухораба І.В. Сутність кредитного ринку та прояви його змісту в умовах транс-

     формації суспільства / І.В. Сухораба // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. –

     №2. - с. 15-19

13. Чернишук В.Р. Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи

     / В.Р. Чернишук // Фінанси України. – 2008. - №8. – с. 96-103

14. Шкодіна І.В. Динаміка розвитку фондового ринку України / І.В. Шкодіна

    // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - №5. - с. 214

Тема 9. Конкуренція і монополія

Мета теми - розкрити теоретичні основи визначення сутності економічних катего-

                     рій "конкуренція" і "монополія", показати їх ролі в ринковій економіці,

                     обґрунтовувати форми конкурентної боротьби та особливості монопо-

                     лій в умовах України, необхідність і стан антимонопольної політики в

                     Україні.

План заняття

1. Конкуренція: її сутність, форми і функції.

2. Досконала і недосконала конкуренція, їх характеристика.

3. Економічна природа і форми монополій.

4. Необхідність і методи антимонопольного регулювання.

Питання для обговорення

1. У чому полягає сутність та роль конкуренції в ринковій економіці?

2. Поясніть Ваше ставлення до проблеми подолання монополізму та не-

  добросовісної конкуренції.

3. Які форми монополістичних об'єднань найбільше поширені в Україні і чому?

4. Які основні причини виникнення монополій?

5.Назвіть основні показники та межі монополізації економіки.

6. Чим відрізняється централізація виробництва від його концентрації?

7. Яку конкретну роль відіграє нагромадження капіталу, його концентрація та цен-

   тралізація у формуванні монополій?

8. Розкрийте зміст поняття «ринкова влада» монополії.

9. Які елементи недобросовісної конкуренції застосовуються на сучасних ринках

   України, які шляхи їх уникнення?

10. Які заходи можуть застосовуватись антимонопольним комітетом України для

     подолання проявів недобросовісної конкуренції?

Тести

1. Які умови характеризують монополію?

    а) один продавець і один покупець;

    б) багато продавців та покупців;

    в) кілька продавців і багато покупців;

    г) багато продавців і один покупець;

    д) необмежена кількість продавців

2. Яка з ознак свідчить про відсутність конкуренції в галузі:

    а) рівень прибутку, нижчий від нормального в галузі;

    б) нездатність фірм даної галузі до розширення виробництва;

    в) неможливість для інших фірм «увійти» до даної галузі;

    г) нижчий рівень оплати праці, ніж у середньому в галузі;

    д) однорідний товар і відсутність можливості впливати на ціну.

3. Визначте, ринок якого товару більше відповідає ознакам ринку монополістичної

   конкуренції:

    а) електроенергії в обласному центрі;                            

    б) картоплі в столиці України;                                         

    в) кам’яного вугілля;

    г) шоколаду в Україні;

    д) водопостачання.

4. Які види конкуренції слід віднести до досконалої?

    а) вільна (чиста) конкуренція;

    б) монополістична конкуренція;

    в) олігополія;

    г) чиста монополія;

    д) монопсонія.

5. Яким чином відрізняються  процеси концентрації та централізації виробниц-

   тва?

    а) концентрація та централізація нічим не відрізняються;

    б) концентрація відбувається за рахунок нагромадження чистого прибутку, а централізація за рахунок об'єднання існуючих капіталів в одне велике підприємство;

    в) концентрація передбачає об'єднання по вертикалі, а централізація по
горизонталі;

    г) концентрація відбувається швидше ніж централізація;

    д) це ідентичні поняття.

6.  Якими є переваги поглинань і злиттів?

    а) підвищується конкурентноздатність нової компанії;

    б) збільшується частка контролю ринку;

    в) можуть розвитися нові напрямки діяльності компанії;

    г) збільшуються можливості для інвестування капіталу;

    д) усі попередні відповіді правильні;

7.Якими є недоліки поглинань і злиттів?

    а) падає конкурентноздатність компанії, тому що в процесі поглинання зростають витрати на ведення конкурентної боротьби;

    б) може розвитися тенденція до монополізації виробництва;

    в) можуть розвитися нові напрямки діяльності компанії;

    г) усі попередні відповіді правильні;

    д) усі попередні відповіді неправильні.

8. Чисту монополію можна уявити так:

    а) чиста монополія це особлива галузь виробництва, де виготовляють дуже мало продукції;

    б) чистий монополіст є єдиним виробником і продавцем рідких товарів і послуг;

    в) чистий монополіст постачає населенню комунальні послуги;

    г) це єдиний монополіст на ринку, який продає який-небудь товар;

    д) панування в деяких галузях промисловості кількох великих підприємств.

9. Визначте, якою рисою характеризується монопсонія:

    а) наявність одного покупця певного товару на ринку;

    б) наявність одного продавця певного товару на ринку;

    в) наявність тільки одного продавця і лише одного покупця певного товару на ринку;

    г) ринок товару, на якому пропонує товар тільки державна монополія;

    д) вірної відповіді немає.

10. Олігополія - це:

    а) галузь, де за допомогою таємної змови здійснюється постійний контроль за цінами;

    б) декілька конкуруючих галузей, які залишають вільний вхід в галузь;

    в) галузь, де функціонує декілька фірм, що виготовляють стандартизований або диференційований продукт, а вступ в галузь блокований або обмежений;

    г) монополістичне об'єднання, яке встановлює свої ціни та повністю контролює ринок;

    д) фірма, яка використовує заходи недосконалої конкуренції.

Задачі

        1. Є три інвестиційні проекти:

А: Витрати = 15000 грн. Прибуток = 1000 грн. на рік.

Б: Витрати = 15000 грн. Прибуток = 1500 грн. на рік.

В: Витрати = 100000 грн. Прибуток = 7500 грн. на рік.

        Якщо рівень позичкового відсотка дорівнює 5%, 7%, 9% і 11%, то за якого рівня цих процентних ставок реалізація проектів А, Б і В буде вигідна або невигідна для підприємства?

        2. Визначте номер технології, що забезпечує найбільшу ефективність виробництва певного товару, якщо використання будь-якої з цих технологій дозволяє виробляти однакову кількість продукції. Необхідна кількість ресурсів та їхні ціни наведені у таблиці.

Ціна одиниці

ресурсу, грн.

Кількість ресурсів, од.

Технологія 1

Технологія 2

Технологія 3

«Земля»

6

1

2

3

«Праця»

4

10

15

20

«Капітал»

20

4

1

2

«Інформація»

3

1

2

1

        3. Залежність між обсягом виробництва та витратами конкурентної фірми наведено в таблиці. Який обсяг виробництва вибере фірма, якщо ринкова ціна одиниці продукції становить 9 грн.?

Обсяг виробництва, (шт.)

0

1

2

3

4

5

Витрати, (грн.)

10

12

16

22

30

40

Терміни і поняття

        Конкуренція, монополія, природна монополія, концентрація, централізація, міжгалузева конкуренція, внутрішньогалузева конкуренція, індекс Лернера, індекс Харфіндаля-Хіршмана, олігополія, монополістична конкуренція, картель, синдикат, трест, концерн.

Теми рефератів

1. Шляхи демонополізації економіки України в трансформаційний період.

2. Роль Антимонопольного комітету України в подоланні проявів недобросовісної

   конкуренції та негативних рис монополізму.

3. Природні монополії, їх сутність та основні методи державного регулювання.

4. Збереження позитивних якостей монополій в процесі реформування економіки

   України.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

8. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

9. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

10. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

11. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

12. Політична економія: підручник / [Ніколенко Ю.В., Бобров В.Я., Кривенко К. Т.

     та ін.]; за ред. Ю.В. Ніколенка. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

13. Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції: [навч. посіб.] / Ревер-

     чук С.К., Сива Т.В., Реверчук Л.С. – К.: Знання, 2007. – 271 с.  

14. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. –

     496 с.

15. Фишер С. Экономика / Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р.; пер. с англ. со 2-го

    изд. – М.: Дело, 1999. – 864 с.

Наукові праці

1. Аптекар С. Розвиток конкуренції в Україні / С. Аптекар, О. Жамойда // Економіка

   України. - 2009. - №7. – с. 13-20

2. Грод А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможності ринкових

   структур / А.М. Грод // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №7. - с. 91-98

3. Малій О.В. Проблема входження фірм на ринки: ретроспектива та сучасність

   / О.В. Малій // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. - №5. – с. 41-48

4. Марцин В.С. Конкуренція як засіб антимонопольного регулювання товарних рин-

   ків та місце в ньому держави / В.С. Марцин // Економіка. Фінанси. Право. –

   2007. - №10. - с. 3-8

5. Мисліцька Н.С. Формування і розвиток законодавчо-нормативного забезпечення

   державного антимонопольного регулювання / Н.С. Мисліцька // Актуальні проб-

   леми економіки. - 2009. - №4. - с. 55-61

6. Орленко О.В. Конкуренція в умовах нової глобальної економіки / О.В. Орленко

   // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць, спец. вип. [Методологічні

   проблеми економічної науки]. – К.: КНЕУ, 2009. – с. 220-225

7. Паламарчук Г. Проблеми концентрації виробництва в Україні / Г. Паламарчук

   // Економіка України. - 2008. - №11. – с. 38-46

8. Точилін В.О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція

   та бар’єри, ринкова влада і державне регулювання / В.О. Точилін, В.В. Венгер

   // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №2. - с. 23-38

9. Уманців Ю. Конкуренція та концентрація капіталу: проблеми співіснування у на-

   ціональній економіці / Ю. Уманців // Банківська справа. – 2009. - №4. – с. 68-81

10. Уманців Ю.М. Економічна конкуренція в умовах фінансової глобалізації

     / Ю.М. Уманців // Фінанси України. – 2009. - №10. – 95-106

Тема 10. Витрати виробництва і доходи підприємства

Мета теми - досягти розуміння студентами таких економічних категорій як витра-

                     ти виробництва, загальноприйнятої в економічній науці класифікації

                     витрат в різних часових періодах. Домогтися засвоєння студентами

                      сутності та основних форм прибутку, розуміння механізму визначення

                     ціни виробництва.

План заняття

 1.  Сутність і структура витрат виробництва.
 2.   Класифікація витрат виробництва у довгостроковому і короткостроковому періодах.
 3.  Доходи підприємства: сутність і класифікація. Маса і норма прибутку.

Питання для обговорення

1. Яка, на Ваш погляд, теорія витрат виробництва є більш близькою до реаль-

  ної економіки?  

2. Яка різниця між постійними і змінними витратами?

3. Які витрати прийнятніші для господарської практики — економічні чи бухгал-

   терські (собівартість)?

4. З якою метою розраховуються граничні витрати?

5. Охарактеризуйте графік кривої граничних витрат.

6. Поясніть суть і співвідношення бухгалтерських та економічних витрат.

7. У чому відмінності між економічним і бухгалтерським прибутком?

8. Який вид прибутку згідно з чинним законодавством повинні обчислювати під-

   приємства в Україні?

9. Яка мета обчислення норми прибутку підприємствами?

10. Яку економічну роль прибутку?

Тести

1. Якою категорією варто вважати витрати виробництва?

    а) категорією товарного виробництва;

    б) загальною економічною категорією, властивою всім економічним системам;

    в) категорією капіталістичного виробництва;

    г) усі попередні відповіді правильні;

    д) усі попередні відповіді неправильні.

2. Економічні витрати - це:

    а) сума доходів, які можна одержати при найбільш корисному альтернативному способі використання ресурсів;

    б) витрати, які залежать від зміни обсягів виробництва;

    в) витрати всіх факторів виробництва на одиницю продукції;

    г) сума зовнішніх і внутрішніх витрат;

    д) використання виробничих факторів у виробництві.

3. Укажіть формулу обчислення граничних витрат виробництва:

    а) MC = TC : Q;             

    б) MC = ATC · Q;           

    в) MC = TC · Q;

    г) MC = ∆TC : ∆Q;

    д) вірної відповіді немає.

4. Змінні витрати підприємства по виробництву продукції - це:

    а) витрати, що дорівнюють сумі доходів, які можна отримати при найбільш корисному способі використання ресурсів;

    б) витрати, які змінюються (збільшуються або зменшуються) при зміні обсягу виробництва;

    в) витрати, що здійснюються протягом виробничої зміни;

    г) альтернативні витрати;

    д) витрати на виробництво, що не залежать від зміни обсягу виробництва.

5. Прибуток підприємства - це:

    а) вираз частини вартості додаткового прибутку в натуральному вигляді;

    б) особлива категорія товарного виробництва;

    в) різниця між виручкою від реалізації і витратами на виробництво продукції;

    г) доход підприємства від реалізації продукції його виробництва;

    д) грошові надходження за рахунок яких здійснюється постійний ріст і вдосконалення виробництва.

6. Валовий доход підприємства це:

    а) грошова форма чистої продукції підприємства;

    б) виручка від реалізації продукції за відрахуванням витрат;

    в) джерело фінансового забезпечення, виробничої діяльності підприємства;

    г) грошовий вираз валової продукції підприємства;

    д) грошовий доход підприємства.

7. Середній доход підприємства - це:

    а) доход, який одержано після реалізації продукції;

    б) доход, що одержано за рік;

    в) доход, від реалізації додаткової одиниці продукції;

    г) доход на одну одиницю виготовленої продукції;

    д) доход на одиницю реалізованої продукції.

8. Якщо підприємство бажає з’ясувати , наскільки зростуть його власні кошти за

   умови відмови від виробництва однієї одиниці товару, воно має оцінити:

    а) граничні витрати;

    б) середні змінні витрати;

    в) середні постійні витрати;

    г) середні валові витрати;

    д) альтернативні витрати.

9. У короткостроковому періоді підприємство виробляє 10 од. продукції. Середні

   змінні витрати дорівнюють 5 грн., сукупні постійні - 20 грн. За даних умов се-

   редні загальні витрати дорівнюють:

    а) 100грн.;

    б) 70 грн.;

    в) 50 грн.;

    г) 25 грн.;

    д) 15 грн.

10. Принципова різниця між довгостроковим і короткостроковим періодом полягає

     у тому, що:

    а)  довгостроковий період завжди є більш тривалим, ніж короткостроковий;

    б)  у короткостроковому періоді частина факторів виробництва є постійною, а в довгостроковому періоді всі фактори є змінними;

    в)  у короткостроковому періоді закон спадної віддачі та ефект масштабу діють у різних напрямках, а у довгостроковому - в одному напрямку;

    г) у довгостроковому періоді зниження витрат на одиницю продукції виникає за рахунок змін обсягів як постійних, так і змін них факторів, а у короткостроковому - тільки змінних;

    д) принципової різниці не існує.

Задачі

        1. Фірма автобан спеціалізується на перевезенні вантажів і має 25 вантажних автомобілів. Витрати фірми у вересні 2009 року (у грн.):

        - заробітна плата адмін. апарату       21500

        - заробітна плата шоферів       15750

        - зарплата слюсарів – авторемонтників       1920

        - оренда офісу         350

        - комунальні платежі        420

        - витрати на бензин        42000

        - витрати на дизельне паливо       39400

        - витрати на запчастини        6780

     Зробіть розрахунки і дайте відповіді на питання: які витрати можна віднести до постійних витрат фірми, визначте їх розмір; які витрати відносяться до змінних витрат, визначте їх обсяг.

        2. Підприємство – досконалий конкурент має постійні витрати в розмірі 400 грн. Змінні витрати складають на одну одиницю 200 грн., на дві  - 600 грн., на три – 1200 грн., на чотири – 2400 грн., на п’ять – 3700 грн., на шість – 5000 грн. Обчисліть загальні витрати виробництва, середні загальні витрати, середні постійні витрати, середні змінні витрати і граничні витрати виробництва.

        3. Бухгалтер фірми загубив звіти про діяльність фірми і зміг згадати тільки дані, що наведені в таблиці. Відновіть всі дані.

Q

P, грн./од.

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

TR

Прибуток

0

15

10

15

20

20

15

30

15

390

11

40

15

420

50

15

2

14

        4. Підприємець збирається відкрити мале підприємство. Придбання устаткування обійдеться йому у 50000 грн. власних коштів, які при альтернативному їх використанні могли б щорічно приносити 5000 грн. доходу. Устаткування розраховано на 10 років роботи. Місячний фонд оплати праці робітників становитиме 2000 грн., оренда виробничого приміщення – 6000 грн. за рік, а на сировину, матеріали та електроенергію витрачатиметься 14000 грн. щорічно. Річний дохід підприємства після сплати податків становитиме 70000 грн. На іншому підприємстві йому пропонують посаду менеджера з річною оплатою 7200 грн. Обчислити розміри річного бухгалтерського та економічного прибутку.

        5. Підприємець використав у виробництві запозичений капітал у 30000 грн. і отримав 12% норми прибутку. Ставка банківського відсотка – 10%. Чому дорівнює підприємницький дохід?

Терміни і поняття

        Витрати виробництва, зовнішні витрати, внутрішні витрати, економічні витрати, прибуток, економічний прибуток, бухгалтерський прибуток, нормальний прибуток, норма прибутку, постійні витрати, змінні витрати, загальні витрати, граничні витрати, середні витрати, дохід, валовий дохід, середній дохід, граничний дохід, собівартість, чистий прибуток.

Теми рефератів

1. Нові технології та їх вплив на прибуток фірми.

 1.  Шляхи скорочення витрат виробництва на підприємствах України.

3. Роль довгострокового періоду в економічних витратах підприємства.

Підручники і посібники

1. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: [навч. посіб.] / О.І. Бутук, Н.І. Волко-

   ва. – К.: Знання, 2007. – 291 с.

2. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання – Прес, 2005. – 615 с.

3. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С. та ін.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання, 2006. – 631 с.

4. Економічна теорія. Політекономія: підручник / [Базилевич В.Д., Попов В.М., Ба-

   зилевич К.С.]; за ред. В.Д. Базилевича. – К.: Знання - Прес, 2008. – 719 с.

5. Задоя А.А. Основы экономической теории / А.А. Задоя, Ю.Е. Петруня. – М.: Ры-

   бари, 2000. – 479 с.

6. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теоретична економіка / Ковальчук

   В.М. – Тернопіль, 1998. – 367 с.

7. Макконнел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнел,

   С.Л. Брю. – К.: Хагар-Демос, 1993. – 785 с.

8. Мочерний С.В. Політична економія: [навч. посіб.] / Мочерний С.В. – К.: Знання –

   Прес, 2002. – 687 с.

9. Основи економіки: навч. посібник / [О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, В.М. Сукновален-

   ко та ін.]. – К.: КНЕУ, 2006. – 256 с.

10. Основи економічної теорії: підручник / [Федоренко В.Г., Ніколенко Ю.М., Ді-

     денко О.М. та ін.]; за наук. ред. проф. В.Г. Федоренка. – К.: Алеута, 2005. – 511 с.

11. Осовська Г.В. Економічний словник / Осовська Г.В., Юцекевич О.О., Завадський

     Н.С. – К.: Кондор, 2009. – 358 с.

12. Політична економія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Біленко Т.І., Бод-

     ров В.Г., Волинцев В.В. та ін.]; за ред. В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К.: Ака-

     демвидав, 2004. – 672 с.

13. Самуельсон П. Економіка: [підручник] / Самуельсон П. – Львів:Світ, 1993. –

     496 с.

Наукові праці

1. Воронін О. Вклад найманих працівників у результати діяльності підприємства

   / О. Воронін, О. Пастух // Україна: аспекти праці. - 2009. - №2. –  с. 43-49

2. Мортіков В.В. Незворотні витрати в сучасній економіці: питання теорії

   / В.В. Мортіков // Фінанси України. – 2008. - №9. – 35-41

3. Пилипчук О.В. Прибуток як узагальнений показник господарсько-фінансової

   діяльності підприємства / О.В. Пилипчук // Формування ринкових відносин в

   Україні. – 2010. - №2. – с. 26-30

4. Шарманська С.О. Трансформація інституційного забезпечення формування при-

   Бутку / С.О. Шарманська // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №4. - с. 15-23

Тема 11. Підприємство і підприємництво в умовах ринкового господарювання

Мета теми - домогтися усвідомлення студентами пріоритетної ролі підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки, переваг багатоукладної економіки, особливо детально проаналізувати механізм еволюції господарських структур при формуванні ринкових відносин в Україні, а також на кругообіг та обіг капіталів фірм, їх вплив на  доходи та прибутки підприємств .

План заняття

1.  Сутність підприємництва, його роль у ринковій економіці.

2. Підприємство як суб’єкт ринкової економіки: сутність, ознаки, функції, класифікація.

3. Капітал підприємства,  його кругообіг і оборот. Час обороту капіталу. Основний і оборотний капітал підприємства. Амортизація.

4. Проблеми та перспективи становлення підприємництва в Україні.

Питання для обговорення

 1.  Дайте загальну характеристику підприємництва та розкрийте спільне і відмінне у поняттях "підприємництво" і "бізнес".
 2.  Що визначає доцільність вибору типу підприємницької діяльності?
 3.  Назвіть переваги та недоліки малого підприємництва.
 4.  Яке місце в системі підприємництва займають середні підприємства?
 5.  Як і чому співіснують великі, середні та малі підприємства?
 6.  Дайте порівняльну характеристику класичної та інноваційної моделей підприємництва.
 7.  Що особливого ви вбачаєте в лізинговій формі підприємництва?

Тести

1. Підприємництво - це:

    а) діяльність, пов’язана з керівництвом підприємства;

    б) самостійна, ініціативна,  творча і на власний ризик здійснювана  діяльність суб’єктів різних форм власності з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг і торгівлі з метою одержання прибутку;

    в) свобода господарської діяльності;

    г) мобілізація капіталу та інших виробничих ресурсів для досягнення найкращих результатів;

   д) організація виробництва і збуту продукції її реклами та маркетингу.

2. Підприємство - це:

    а) первинна ланка суспільного поділу праці і водночас основна ланка народногосподарського комплексу, яка є товаровиробником і забезпечує процес відтворення на основі самостійності та самоокупності;

    б) діяльність державних підприємств, які випускають товар, послуги, необхідні для розвитку національної економіки;

    в) діяльність підприємств і домогосподарств в умовах ринку;

    г) вкладання грошових коштів у виробництво;

    д) діяльність державних підприємств, які випускають товари, послуги, необхідні для розвитку національної економіки.

3. За яким критерієм поділяють капітал на основний і оборотний?

    а) за величиною вартості його структурних елементів;

    б) за характером участі в процесі виробництва і особливостями перенесення власної вартості на продукцію, що виробляється;

    в) за сферою функціонування;

    г) за витратами на їх придбання;

    д) за функціональними формами.

4. За натуральною формою основний капітал являє собою:

    а) засоби праці;

    б) предмети праці;

    в) заробітну плату;

   г) правильні відповіді а) і б);

    д) правильні відповіді б) і в).

5. Як відрізняються акціонерні товариства закритого типу від відкритих акціонер-

   них    товариств?

    а) величиною акціонерного капіталу;

    б) відкриті АТ реалізують свої акції всім бажаючим, а закриті АТ – лише серед членів самого АТ;

    в) у закритих АТ більші дивіденди на акцію, ніж у відкритих;

     г) у відкритих АТ виготовляється і реалізується продукція широкого вжитку , а в закритих АТ – лише вузькоспеціалізована продукція;

    д) обсягом виготовленої продукції.

6. Форма руху капіталу на першій стадії:

    а) Г- Т (Р.С.+ З.В.)

    б) Т-Г(Р.С. +З.В.)

    в) Г…В…Т  ,;

    г) Т , - Г , ;

    д) Т (Р.С. + З.В.) –Г.

7.  Оборотний капітал це:

    а) капітал, який робить повний оборот за один виробничий цикл і свою вартість повністю переносить на вартість створюваного продукту;

    б) кошти, призначені для купівлі засобів виробництва й робочої сили з метою одержання прибутку;

    в) капітал, вкладений у довгострокові інвестиції, на тривалий період часу;

    г) власні кошти підприємства і деяких інших акціонерних товариств, утворених за рахунок відрахувань від прибутку;

    д) капітал у всіх його формах, що перейшов із власності акціонерних товариств у приватну власність підприємців.

8. Основний капітал це:

    а) капітал, який в процесі виробництва частинами переносить свою вартість на зновстворений продукт;

    б) грошові фонди підприємств, що сформовані за рахунок ведення основної економічної діяльності;

    в) грошовий капітал, який призначений для початку підприємницької діяльності;

    г) капітал який збільшує первісну вартість, тобто не тільки відтворює власний еквівалент, а й створює додаткову вартість;

    д) капітал направлений на виготовлення матеріальних благ і надання послуг.

9. Амортизація це:

    а) постійне відновлення засобів виробництва, робочої сили, виробничих відносин і господарських зв’язків;

    б) оновлення засобів праці з метою повного або часткового  усунення морального зношення;

    в) річний відсоток погашення вартості основного капіталу;

    г) економічний процес поступового перенесення  вартості основного капіталу на виготовлений продукт у міру його зношування ;

    д) повне знецінення основного капіталу, викликане зменшенням вартості обладнання.

10. Оборот капіталу це:

    а) тривалість перебування капіталу в сфері обігу від моменту його випуску до надходження до споживача;

    б) кругообіг капіталу, взятий  як окремий акт, який періодично повторюється;

    в) рух капіталу, який послідовно охоплює його авансування у виробництві, реалізацію виробленого товару  і повернення у первісну форму;

    г) частина річного часу, протягом якого відбувається відтворення основного капіталу;

    д) це безперервноповторюваний кругооборот капіталу в результаті якого авансовані кошти повністю повертаються до своєї початкової форми.

Задачі

        1. Випущено 1 млн. простих акцій по 5 грн. кожна і 40 тис. привілейованих акцій по 100 грн. визначте величину акціонерного капіталу і контрольний пакет акцій, якщо для забезпечення контролю достатньо володіти 10% акцій, які дають право голосу.

        2. Основний капітал вартістю 3 млн. грн.. здійснює 1/10 обертів за рік, оборотний капітал – 900 тис. грн. здійснює 4 оберти за рік. Розрахуйте суму річного і час повного обороту авансованого капіталу.

        3. Вартість виробничих будівель підприємства 300 млн. грн.; споруд - 1- млн. грн., обладнання - 60 млн. грн., транспортних засобів - 45 млн. грн. Середній термін функціонування перелічених частин основного капіталу - 30, 10, 10, 8 років. Визначте річну суму амортизаційних відрахувань.

       4.  Вартість виробничих споруд підприємства - 25млн. грн., машин і обладнання З5 млн. грн. Амортизація споруд відбувається за 50 років, машин і обладнання - за 10 років. Визначіть час обороту всього основного капіталу підприємства.

        5. Ціна машини — 12000 грн., термін її служби — 4 роки. Визначте величину зносу машини за рік, норму амортизації і розміри амортизаційного фонду через 2 роки.

       6. Вартість машин – 10 тис. грн., термін служби – 5 років. Через 3 роки її використання вартість подібних машин знизилась до 8 тис. грн. Розрахуйте втрати від морального зносу.

Терміни і поняття

        Основний капітал, оборотний капітал, обігові кошти, фізичний знос, моральний знос, амортизація, підприємництво, підприємство, домогосподарство, кругообіг капіталу, обіг капіталу, час виробництва, час обороту, підприємець, бізнес, підприємницький дохід, одноосібні підприємства, господарські товариства (партнерства), повне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю,  командитне товариство, акціонерне товариство, державне підприємство, некомерційне підприємство.

Теми рефератів

 1.  Особливості підприємницької діяльності в умовах сучасної України.
 2.  Значення малих підприємств для розвитку економіки України.

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

Наукові праці

 1.  Великий Ю.В. Роль малого бизнеса в становлении и развитии кластерных инновационных систем/Ю.В. Великий// Экономика .Финансы. Право.- 2010.-№3.- С.13-16.
 2.  Великий Ю.В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность/ Ю.В. Великий// Экономика . Финансы. Право.- 2010.- №5.- С.14-18.
 3.  Геєць І.О. Концептуальні підходи щодо визначення категоріального аппарату поняття «корпорація»/ І.О. Геєць // Економіка. Фінанси. Право.- 2009.- №4.- С.10-12.
 4.  Мадзігон В. Підприємництво : причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності/ В. М. Мадзігон, М.В. Вачевський// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№7.-С.3-12.
 5.  Жученко З. Публічні акціонерні товариства: проблеми розвитку та управління/ З. О. Жученко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№8.-С. 103-109.
 6.  Усик В.І. Розвиток поняття «сектор малого та середнього бізнесу» в Україні та ЄС/В.І. Усик// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№4.-С.153-158.
 7.  Ефіменко К.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємства/ К.А. Єфіменко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№5.-С.74-83.
 8.  Мединська Т.В. Стан і проблеми податкового стимулювання інвестиційної діяльності в Україні/ Мединська Т.В.// Економіка. Фінанси. Право.- 2010.- №4.- С.12-17.
 9.  Виговська В. Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку/ В.В. Виговська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№1.- С.59-64.
 10.  Шестенников Ю. Про взаємозв’язок фондоозброєності та обсяг виробництва/ Ю.Шестенников, Л. Ромащук// Економіка України.- 2009.- №10.- С.36-41.
 11.  Половян О. Особливості управління малим підприємством./ О.В. Половян, К.Г. Петренко// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№6.-С.131-135.

Тема 12. Особливості аграрних відносин підприємництва в умовах ринкового господарства

Мета теми- вивчити суть аграрних відносин, з'ясувати специфіку суспільного відтворення в аграрній сфері, зрозуміти особливості сучасних тенденцій і форм розвитку аграрно-промислового комплексу.

План заняття

1. Аграрні відносини, їхній зміст і особливості.

2. Форми власності на землю і форми господарювання в аграрному секторі економіки.

3. Агропромислова інтеграція й агропромисловий комплекс.

4. Державна політика регулювання і підтримки сільськогосподарського виробництва.

5. Особливості аграрної політики України.

Питання для обговорення

1. Дайте загальну характеристику структури сучасного агропромислового комплексу, його ролі і місця в суспільному виробництві.

2. Розкрийте зміст аграрних відносин і покажіть їхню специфіку.

З. Які форми властивості використовуються нині в АКП України?

4. Яка головна мета і основні етапи проведення аграрної реформи в Україні?

5. В яких формах виступає в Україні аграрне підприємництво ?

6. Прокоментуйте фактори , що впливають на зростання цін на землю?

7. Що таке ціна землі і чим вона відрізняється від цін на звичайні товари ?

8. Чому необхідна державна підтримка сільськогосподарського виробництва?

9. Які головні напрями державного регулювання АПК?

10. Особливості сучасного агробізнесу.

Тести

1. Яка мета аграрних реформ в Україні?

    а) підвищення добробуту сільського населення;

    б) передача землі у приватну власність;

    в) створення простору для розвитку продуктивних сил у сільському господарстві;

    г) зміна колгоспно-радгоспної системи фермерським господарством;

    д) відродження селянських господарств.

2. Який чинник є головною причиною низького виробництва с/г продукції в Україні?

    а) малородні землі;

    б) низький культурно-освітній рівень с/г працівників;

    в) низька продуктивність с/г праці селян України;

    г) низький добробут селян;

    д) неможливість вирішення продовольчої проблеми в Україні.

3.  Для чого необхідне створення в сільському господарстві страхових фондів?

    а) для збільшення експорту товарів;

    б) для збільшення імпорту товарів;

    в) для збільшення продовольчих ресурсів через зростання кількості населення;

    г) для забезпечення сировиною переробної промисловості;

    д) для покриття збитків, заподіяних сільському господарству стихійним лихом.

4.  Яка частка національного доходу суспільства створюється в с/г?

    а) одна десята частина;

    б) третина;

    в) половина;

    г) одна двадцята частина;

    д) одна п'ята частина.

5. Оренда землі передбачає:

    а) зміну власника;

    б) зміну споживача продукції;

    в) зміну виробника с/г продукції;

    г) передачу землі у користування на встановлений термін;

    д) передачу землі у спадщину.

6. Ризик у аграрному бізнесі:

    а) абсолютно неминучий;

    б) неминучий лише у діяльності слабких сільськогосподарських підприємств;

    в) відсутній при ефективному управлінні;

    г) неможливий при нормальних природних умовах;

    д) можливий при надзвичайних ситуаціях.

7. Особливості підприємництва у сільському господарстві обумовлені:

    а) найбільшою, порівняно з іншими сферами, тривалістю виробничого циклу;

    б) низькою рентабельністю;

    в) більшою залежністю результатів діяльності від природно-кліматичних умов;

    г) сезонністю виробництва та особливостями обороту капіталу в с/г;

    д) усі відповіді вірні.

8. Який різновид цінних паперів в Україні засвідчує про розпаювання колгоспної власності?

    а) іменна акція;

    б) привілейована облігація;

    в) приватизаційний сертифікат;

    г) майновий сертифікат;

    д) вексель.

9. Що є найбільш специфічною рисою виробництва в АПК?

    а) фондоємкість;

    б) сезонність;

    в) матеріаломісткість;

    г) енергомісткість;

    д) підвищена екологічна небезпечність.

10. Який тип власності домінує у процесі аграрних перетворень у постсоціалістичних країнах?

    а) приватна капіталістична власність;

    б) державна власність;

    в) кооперативна власність;

    г) приватна трудова власність;

    д) сімейна власність.

Задачі

        1. Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 10 га , на якій споруджено будівлю вартістю 10 тис. доларів. Ділянка щороку приносила дохід у вигляді ренти в розмірі 1 тис. доларів. Середня відсоткова ставка 5%. Визначте ціну землі, за яку фермер  продасть свою ділянку, загальну суму грошової виручки за землю й будівлю.

        2. Фермерське господарство зібрало 20 тис. т зерна, з яких використано для господарських потреб - 7 тис. т, 3 тис. - для страхового фонду. Решта продукції була реалізована на ринку за ціною 200 грн. за т Визначте: величину товарної продукції, величину прибутку за товарну продукцію. Рівень рентабельності  зернового виробництва, якщо собівартість 1 т зерна становила 120 грн. за т.

        3. 3а даними таблиці визначте прибуток і рівень рентабельності виробництва продукції у фермерському господарстві. Які висновки можна зробити з ваших розрахунків?

Назва продукції

Собівартість 1т (грн.)

Ціна реалізації 1т (грн.)

Пшениця

Цукровий буряк

Картопля

Яловичина

150

60

210

3500

250

50

220

3200

        4. При урожайності зернових 30 ц з 1 га виробничі витрати склали 3600 грн. на 1га. Яка сума додаткових витрат буде вигідна для збільшення виробництва зерна , якщо урожайність зерна досягла 40ц. Ціна реалізації 1ц зерна постійна і складає 140 грн.

        5. Міський житель придбав земельну ділянку у сільській місцевості за 5000

грн.  і  вирішує: здавати її в оренду чи самому займатися фермерством. На заводі, де він працює, він заробляє 530 грн. на місяць. Якщо він віддасть ділянку в оренду  місцевим фермерам, він буде отримувати щомісяця 350 грн. доходу . Якщо сам почне вирощувати на ділянці овочі, то отримає дохід у розмірі 8500 грн. на рік, але витрати  на добрива, насіння і  техніку становитимуть 4500 грн. на рік. Крім того йому доведеться звільнитися з роботи. Яке рішення йому варто прийняти? Обґрунтуйте.

Терміни і поняття

        Аграрні відносини, суб'єкти аграрних відносин, сільське господарство, земельна рента, земельні відносини, землеволодіння, землекористування, оренда землі, земельний податок, ціна землі, агропромисловий комплекс, агробізнес.

 

Теми рефератів

Стратегія трансформації АПК і забезпечення продовольчої безпеки України.

Стан та перспективи розвитку фермерського руху в Україні.

Роль держави у становленні агробізнесу в сучасній Україні.

Особливості агропромислової інтеграції.

Підручники та навчальні посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

Наукові праці

Каблук К. Кардинальні напрями вирішення економічних проблем АПК /К. Каблук// Економіка АПК. –  2005. –  №5. С.3-8

Кириленко І.Г. Аграрна реформа в Україні: надбання, проблеми/І.Г. Кириленко // Економіка АПК. –  2005. –  №5. С.8-14

Топалов А.Д. Основні напрями трансформаційних змін ринкових відносин/ А.Д. Топалов// Формування ринкових відносин в Україні.- 2005.- №3.-С.88-91.

Шкляр В.Б. Основні форми державної підтримки розвитку сільського господарства України/ В.Б. Шкляр // Економіка АПК. –  2005. –  №1. С.9-12

Юрчишин В.В. Розбудова системного державного управління сільським господарством // Економіка АПК. – 2005. – №6.  С.6-17.

Щуко Ю. Мировой продовольственный рынок/ Ю. Щуко // Экономика и управление в зарубежных странах.- 2008.-№3 С.3-15.

Ковалёв Е. Обострение мировой продовольственной ситуации/ Е.Ковалёв// Мировая экономика и международные отношения.- 2009.-№9.-С.21-29.

Шуст О.А. Напрямки формування інноваційної інфраструктури в АПК/ О.А. Шуст.- Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№8.-С.89-96.

Ліпанова О.І. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації/ О.І. Ліпанова// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№8.-С. 129-134.

Кушніренко В. Капіталізація землі та перспективи формування сучасного людського капіталу в АПК України / В. Кушніренко// Україна: аспекти праці.- 2009.-№2.С.13-16.

Юрчишин В. Аграрні революції в Україні у контексті зламів політичних епох: витоки і сутність/ В. Юрчишин// Економіка України.- 2009.-№3.-С.45-49.

Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення /О. Бородіна , І. Прокопа// Економіка України.- 2009.- №4.- С.74- 81.

Бородіна О. Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення /О. Бородіна, І. прокопа// Економіка України.- 2009.- №5.- С59-63.

Бородіна О. Аграрна політика України: витоки сучасний стан і нові можливості в контексті інституціоналізації та викликів глобалізації/ О. Бородіна.// Економіка України.- 2008.-№10.- С.94-102.

Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України/ П.Саблук// Економіка України.- 2008.-№12.- С. 4-12.

Павлишенко М. Приватизація землі та її соціально- економічні наслідки / М. Павлишенко М. // Економіка України.- 2008.-№12.- С.29- 37.

Замора О. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах/ О.І. Замора// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №4.- С.85-90.

Шуст О. Напрямки формування інноваційної інфраструктури в АПК/ О.А. Шуст// Актуальні проблеми економіки. – 2010.- №8.-С.89-96.

19.  Могильний О. Реалії та парадокси аграрної політики / О. Могильний // Економіка України .- 2008.-№12.-С.40-44.

Тема 13. Розподіл доходів

Мета теми - забезпечити більш свідоме розуміння студентам таких економічних понять і категорій, як доходи населення, їх види і об'єктивні основи формування, диференціації доходів і проблеми багатства та бідності, необхідності втручання держави в регулювання особистих доходів населення і його соціального захисту.

План заняття

1.Сутність і механізм розподілу доходів у ринковій економіці. Доходи суб'єктів економічної діяльності і джерела їх формування.

2. Нерівність у розподілі доходів. Крива Лоренца. Коефіцієнт Джині

3. Споживання і заощадження. Гранична схильність до споживання і заощадження. Рівень життя і його показники. Основний психологічний закон ( Кейнса). Закон Енгеля.

4. Соціальний захист: необхідність і основні елементи.

Питання для обговорення

1. Проаналізуйте співвідношення категорій "вартість життя" і "заробітна плата".

2. У чому полягають функції сімейного доходу?

3. Вирішенням яких проблем викликана необхідність перерозподілу національного доходу?

4. Виявіть проблеми нерівності особистих доходів в Україні на сучасному етапі і вкажіть шляхи їх вирішення.

5. Що показує крива Лоренца ?

6. Яке місце займає державний бюджет у перерозподілі доходів населення?

7. У чому полягає роль суспільних фондів споживання?

8. Яким чином визначення мінімальної заробітної плати може впливати на

вирішення проблем бідності?

9. Чим відрізняється номінальна заробітна плата від реальної заробітної

плати?

10. Що таке « межа бідності»? Навіщо її визначають?

Тести

1. Доход - це:

    а) заробітна плата, яку отримав робітник за певний період;

    б) обсяг грошових надходжень за певний період;

    в) грошові надходження робітників та підприємців, отримані ними за  певний період;

    г) заробітна плата та інші грошові надходження, отримані робітниками за певний період;

   д) грошові надходження домогосподарств та підприємств.

2. Які з названих доходів є основними?

    а) заробітна плата, рента, відсоток;

    б) заробітна плата, рента, відсоток, прибуток;

    в) заробітна плата, рента, відсоток, субсидії;

    г) заробітна плата, рента, відсоток, трансферти;

    д) вірна відповідь відсутня.

3. Що із зазначеного нижче належить до доходів суб'єктів, отриманих внаслідок особливого соціального стану?

    а) орендна плата;

    б) заробітна плата;

    в) пенсія;

    г) заробітна плата державного службовця.

    д) рентні платежі.

4. Що слід вважати формою використання особистого доходу?

    а) сплата податків;  

    б) заощадження;

    в) споживання;

    г) інвестиції;

    д) амортизаційні відрахування.

5. У чому полягає зміст реальної заробітної плати?

    а)  реальна заробітна плата - це грошова сума, одержана робітником за виконану роботу;

    б) реальна заробітна плата - це грошова заробітна плата, з якої вирахувані податки;

    в) реальна заробітна плата - це вартість споживчих благ, необхідних для задоволення потреб людини;

    г) реальна заробітна плата - це кількість матеріальних благ і послуг, які працівник може придбати за номінальну заробітну плату ;

    д) реальна заробітна плата - це плата за відпрацьований робочий час.

6. Заробітна плата - це:

    а) реальна кількість товарів та послуг, які можна придбати за отриману

працівником винагороду;

    б) доход, отримуваний людиною від реалізації своїх фізичних інтелектуальних, підприємницьких здібностей;

    в) доход отримуваний працівником від реалізації своїх здібностей для створення благ;

    г) ціна праці, яка встановлюється роботодавцем за згодою держави;

    д) вірної відповіді немає.

7. Розподіл доходів між домогосподарствами в умовах ринкової економіки є:

    а) особистим;

    б) функціональним;

    в) дискримінаційним;

    г) науково - обґрунтованим;

    д) під керівництвом держави.

8. Нерівність у розподілі доходів у ринковій економіці відображає:

    а) крива Філіпса;

    б) крива Лаффера;

    в) крива Паррето;

    г) крива виробничих можливостей;

    д) вірна відповідь відсутня.

9. Рентний доход - це:

    а) доход, який одержують виключно власники землі;

    б) доход від продажу землі;

    в) доход від виплат за користування землею та деякими іншими природними ресурсами;

    г)  доход від продажу землі та інших природних ресурсів;

    д) дохід від користування земельною ділянкою.

10. Нормою позичкового відсотку є:

    а) встановлений державою максимальний розмір плати за кредит;

    б) відношення позичкового відсотка до розміру позики;

    в) різниця між обсягом грошей, які повертаються, та обсягом позики;

    г) термін окупності позичкового капіталу;

    д) відношення окупності позичкового капіталу до норми резервування.

Задачі

        1. Який рентний дохід отримає власник землі, ринкова вартість якої складає 100 тис.$ при нормі позичкового відсотка 5% річних?

        2. Відповідно до орендного договору, укладеного на один рік, орендна плата за земельну ділянку та розташовані на ній споруди становить 3 тис. грн. Вартість споруд - 10 тис. грн. Строк їх придатності 2 роки. Позичковий відсоток - 15% річних. Визначіть величину земельної ренти у складі орендної плати.

        3. Яким чином змінилась реальна заробітна плата за звітний рік, якщо номінальна заробітна плата зросла на 20%, а рівень цін на товари та послуг зріс на 10%?

        4. Скільки грошей треба покласти в банк під 7% річних, щоб сплачувати власнику ренту розміром 210 тис. грн. на рік, а сума на
рахунку була б незмінною?

        5. Населення країни розділено на квантільні групи ( по 20% частки населення). Частка кожної із цих груп в загальних доходох складає відповідно 5%, 13%, 17%, 50%. Побудуйте криву Лоренца і проаналізуйте малюнок.

        6. Інвестор придбав три акції вартістю 1000 грн., кожна з яких дає 18% фіксованого доходу на рік. Яку суму доходів він одержав протягом 4 років володіння однією акцією? Якщо банківський відсоток дорівнює 20% річних, то за якою ціною він міг би її продати?

        7. Знайдіть децільний коефіцієнт, якщо відомо, що доходи 10% найбільш багатих людей до оподаткування оцінюються в 75356 гр. одиниць (ставка прибуткового податку — 17%), а 10% найбільш бідних — у 900 гр.од.  і не обкладаються податками. Зробіть висновки.

        8. Середня заробітна плата робітників і службовців у 2010 р. становила 1270 грн., а у 2011- 1360 грн. Індекс роздрібних цін за цей період виріс на 10%. Визначте як змінилась номінальна і реальна заробітна плата.

        9. Статутний капітал компанії - 250 млн. грн.. Величина прибутку, яка визначена для розподілу між акціонерами - 29 млн. грн.. Випущено 4 млн. акцій. Ставка банківського відсотка - 12% річних. Визначте :1)номінальну вартість акції; 2)очікувальний розмір дивіденду;3)курс акції.

Терміни і поняття

        Доходи, первинні доходи, відтворені доходи, заробітна плата, рента, відсоток, прибуток, споживання, заощадження, гранична схильність до споживання, гранична схильність до заощадження, номінальні доходи, прожитковий мінімум, крива Лоренца, коефіцієнт Джині, закон Енгеля, рівень життя, межа бідності, соціальний захист, забезпечені, малозабезпечені, бідні.

Теми рефератів

1. Диференціація доходів і вирішення проблем бідності в Україні.

2. Соціальний захист населення України і шляхи його вдосконалення.

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

Наукові праці

 1.  Щуко Ю. Прямые иностранные инвеситиции и инновации/ Ю.К. Щуко// Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.-№1.-С.3-13.
 2.  Скибина С. А. Дифференциация доходов домохозяйств и её влияния на степень социальной стратификации общества/ С.А. Скибина// Экономика. Финансы. Право.-2010.-№3.-С.3-10.
 3.  Жуковська А. Соціальні стандарти у сфері доходів населеня та проблематика їх запровадження в Україні/ А. Ю. Жуковська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№11.-С.181-189.
 4.  Вітер В. Прожитковий мінімум у системі вимірів рівня життя населення України/ В. Вітер// Україна: аспекти праці.- 2010.- №1.- С. 26- 36.
 5.  Бондарчук К. Заробітна плата в контексті соціально- економічного захисту найманого працівника/ К. Бондарчук// Україна: аспекти праці.- 2010.- №1.- С.3-9.
 6.  Спасенко Ю. Експлуатація найманої праці як чинник розповсюдження тіньової заробітної плати і тіньових доходів/ Ю. Васильєв// Україна: аспекти праці.-2009.-№4.-С.34-39.
 7.  Васильєв О. Оцінка диференціації населення України за умовами життя /О. Васильєв// Україна: аспекти праці.- 2010.-№5.- С. 36-42.
 8.  Гордієнко Л. Методика регулювання доходів населення по регіонах / Л. Гордієнко// Україна: аспекти праці.- 2010.-№5.- С.43-59.
 9.  Гвелесіані А. Вплив соціально-економічного розвитку на рівень диференціації доходів населення України/ А. Гвелесіані, І. Литвин// Економіка України.- 2010.-№1.- С.82-89.

Тема 14. Форми суспільного продукту в процесі відтворення

Мета теми - допомогти студентам глибше усвідомити місце та роль суспільного продукту в умовах відтворення, його суть та форми, зрозуміти процес кругообігу доходу, ресурсів і продукту при простому та розширеному економічному відтворенні.

План заняття

1. Відтворення: сутність, види, умови.

2. Суспільний продукт і його форми в процесі відтворення.

3. .Валовий національний продукт та методи його обчислення.

4. Національне багатство та його відтворення.

5. Тіньовий сектор економіки у процесі відтворення.

Питання для обговорення

1.Визначіть особливості становлення національної економіки України.

2. В чому полягають особливості відтворення національного продукту?.

З. У чому полягають проблеми відтворення трудових ресурсів України?

4. 3 чим пов'язані особливості тіньової економіки України?

5. 3а якими напрямками відбувається вдосконалення суспільного відтворення в процесі реформування економіки України?

6. Про що свідчать умови реалізації суспільного продукту?

7. Чим відрізняється національне багатство від економічного потенціалу?

8. Що відомо про особливості і розмір тіньової економіки України?

9.Чим відрізняється валовий внутрішній продукт від валового національного продукту?

10. Назвіть причини зростання масштабів тіньової економіки в Україні?

Тести

1. Якщо фірма почне всі свої прибутки виплачувати акціонерам у формі дивідендів, то зросте показник:

    а) ВНП;

    б) чистих інвестицій;

     в) амортизації;

    г) особистого доходу;

    д) жоден з показників не зросте.

2. Особистий дохід - це:

    а) вартість вироблених за рік товарів та послуг;

    б) дохід отриманий домогосподарствами на протязі року;

    в) весь дохід, отриманий населенням держави, після сплати податків;

    г) ВНП мінус амортизація;

    д) ВВП мінус амортизація.

3. Що з переліченого не входить у склад ВНП?

     а) послуги домашньої господарки;

    б) купівля нових акцій у брокера;

    в) вартість нового підручника у місцевому книжковому магазині;

    г) купівля облігацій у корпорації;

    д) грошовий доход підприємства.

4. Відрахування на споживання капіталу - це:

    а) чисті інвестиції;

    б) чисті закордонні інвестиції;

    в) амортизація;

    г) фонди, які не можуть бути використаними для купівлі споживчих товарів;

    д) прямі інвестиції.

5. Які з перелічуваних агрегатних величин не використовують при визначенні обсягу національного доходу?

    а) прибуток підприємства;

    б) державні трансфертні платежі;

    в) рентний дохід;

    г) заробітна плата;

    д) чистий експорт.

6. Визначте, як вплине виробництво німецькою фірмою автомобілів в Україні на показники результатів національного виробництва?

    а) збільшиться  ВВП Німеччини;

     б) зменшиться ВНП України;

    в) збільшиться ВВП України;

    г) зменшиться ВНП Німеччини;

    д) збільшиться  ВВП Німеччини і зменшиться ВНП України.

7. Яка з величин не враховується у ВНП, розрахованому по методу витрат?

    а) валові інвестиції;

    б) чистий експорт товарів та послуг;

    в) державні закупки товарів та послуг;

    г) позичковий відсоток;

    д) чистий експорт.

8. Обсяг ВНП, визначений у поточних цінах - це:

    а) номінальний ВНП;

    б) реальний ВНП;

    в) усі витрати на кінцеву продукцію

    г) загальна ринкова вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених у країні на протязі року;

    д) національний доход.

9. Заробітна плата враховується при розрахунку:

    а) ВНП по методу потоку доходів;

    б) ВВП по методу потоку витрат;

    в) чистого експорту;

    г) чистих субсидій державним підприємствам;

    д) амортизаційних відрахувань.

10. Якщо обсяг номінального ВНП і рівень цін зросли, тоді:

    а) реальний ВНП не змінився;

    б) реальний ВНП зріс;

    в) реальний ВНП знизився;

    г) ця інформація не дозволяє визначити динаміку реального ВНП;

    д) зростання буде лише валового внутрішнього продукту.

Задачі

        1. Номінальний валовий національний продукт дорівнює 2500 млн. грн., а реальний ВНП  становить 2250 млн. грн. Обчисліть дефлятор ВНП.

        2. За наведеними даними розрахуйте наступні показники економіки за  рік:

 1.  Валовий внутрішній продукт;
 2.  Національний доход;
 3.  Чистий національний продукт.

Нерозподілений прибуток корпорацій

11076 (млн. грн.)

Податок на прибуток

8436

Непрямі податки на бізнес

9430

Оплата праці найманих працівників

38931

Амортизація

14702

Рента

1600

Девіденди

2216

Відсоток на капітал

1900

        3. Припустимо, що національне виробництво виробляє два товари: Х (споживчий товар) та У (засоби виробництва). У поточному році було вироблено 500 одиниць X (ціна за одиницю 500 грн.) та 40 одиниць У (ціна за одиницю 10грн.). До кінця поточного року п'ять використаних машин (товар У) повинні бути замінені на нові. Необхідно розрахувати: а) величину ВНП; б) величину ЧНП; в) обсяг споживання; г) обсяг валових інвестицій; д) обсяг чистих інвестицій.

        4. По даним таблиці розрахуйте обсяг ВНП по потоку витрат та амортизацію:

                                    Показники                                                 Млрд. дол.

Валові приватні інвестиції                       5

Заробітна плата                       7

Чистий експорт товарів та послуг                       3

Державні закупки товарів та послуг                       10

Чисті приватні інвестиції                                                 4

                         Трансфертні платежі населенню                                 3,5                                                                           
                          Споживчі витрати                                                             23

        5. Розрахуйте ВНП, якщо відомо наступні дані по народному господарству ( в млн. грн.): амортизація – 15; експорт - 2; непрямі податки на бізнес – 13; державні витрати- 23;  відсодковий доход – 2; рентні платежі – 4; чисті інвестиції - 9, прибуток - 16, імпорт - 3, кінцеве споживання – 52. Чому дорівнює чистий національний продукт у цьому випадку?

Терміни і поняття 

        Відтворення, просте відтворення, розширене відтворення, звужене відтворення, ВНП, ВВП, реальний ВВП, номінальний ВВП, дефлятор, тіньова економіка, національне багатство, природне багатство, суспільний продукт,  чистий національний продукт, національний доход, особистий доход.

 

Теми рефератів

Місце та роль суспільного продукту в системі розширеного відтворення.

Особливості становлення національної економіки України.

Товарне виробництво: умови виникнення, суть, риси і роль в розвитку суспільства.

Соціально - економічна природа тіньової економіки.

Підручники та навчальні посібники

 

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

Наукові праці

1. Бондар І.К. Передумови стратегії нового формату розвитку економіки України./ І.К. Бондар  // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. –  №6. С.3-14

2.  Іванов С. Структурна оптимізація параметрів суспільного виробництва/ С. Іванов // Банківська справа. – 2005. – №1. С.36-44

3. Мортіков В. Суспільні блага та економічна політика/В. Мортіков  // Україна: аспекти праці. – 2005. – №2. С.29-32

4. Жиляєва Н.М. Перспективи підвищення конкурентоспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети/ Н.М. Жиляєва// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№4.- С.51-59.

5. Архангельський Ю. Деякі питання структурної перебудови економіки України/ Ю. Архангельський// Економіка України.- 2010.-№9.- С.26-33.

6. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу/ О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська// Економіка України.- 2009.- №11.- С.4-15.

7. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу/ О. Амоша, В. Вишневський, Л. Збаразська// Економіка України.- 2009.- №12.- С.4-13.

8. Засанська О. Теоретичні основи боротьби з тіньовоє економікою/ О. Засанська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№5.-С.76-84.

9. Засанська О. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів/ О. Засанчька// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №7.- С.28-34

10. Якубовський М. Промислова політика : проблеми та перспективи модернізації/ М. Якубовський// Економіка України.- 2010.-№8.- С.21-29.

11. Чухно А. Сучасна фінансово - економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання/ А. Чухно// Економіка України. - 2010.- №1.- С.14-18.

12. Чухно А. Сучасна фінансово - економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання/ А. Чухно// Економіка України. - 2010.- №2.- С. 4-13.

13. Деркачова В. моніторинг національного розвитку як фактор економічної безпеки/ В. Дергачова, С. Савельєв// Економіка України. - 2010.- №1.- С.19-28.

14. Шарікова О. Економічні наслідки тонізації економічної системи/ О. Шарікова// Економіка. Фінанси. Право. - 2009.- №1.- С. 3-6.

Тема 15. Економічне зростання та його чинники.

Економічні цикли

Мета теми - визначення економічного зростання як економічної категорії, вивчення факторів та моделей, джерел і тенденцій економічного зростання,

вплив на його наслідки нагромадження капіталу, науково-технічного прогресу і змін сукупного попиту, поглиблення знань з питань економічного циклу та особливостей його прояву і впливу на обсяги виробництва; вивчення сутності економічних криз та їх причин.

План заняття

1.  Сутність, показники і фактори економічного зростання:

-    теорія економічного зростання, його двофакторна модель;

-    методи підрахунку економічного зростання.

2.  Нагромадження, заощадження та інвестиції. Роль інвестицій в економічному зростанні.

3.  Матеріальні чинники економічного зростання. НТР та його роль в економічному зростанні.

4.  Економічне зростання та економічні цикли. Фази економічного циклу, їх вплив та обсяги виробництва. Економічні кризи та їх причини.

5.  Особливості розвитку економіки України. Тенденції і джерела економічного зростання в Україні.

Питання для обговорення:

1.  Охарактеризуйте конкретні форми прояву екстенсивного та інтенсивного типів економічного зростання. Укажіть принципові відмінності між ними.

2.  У чому різниця між станом S > І та І > S, і до яких економічних наслідків це призводить у першому та другому випадках? Вкажіть співвідношення між заощадженнями та інвестиціями, яке за кейнсіанською теорією є однією з висхідних і обов'язкових умов усталеного економічного зростання, де 8 - заощадження, І - інвестиції, С - Відношення капіталу до випуску продукції, О - темп економічного зростання:

G = S / С ; G / С =S; S > І; І > S; S = І (Політична економія: навч. посібник / за ред. К.Т. Кривенка. - К. КНЕУ 2001р.)

3.  Зробіть теоретичний аналіз на прикладі України: яка тенденція норми нагромадження у різних фазах економічного циклу.

4.  Який період в історії суверенної України слід вважати етапом регресивного типу зростання? Поясніть у чому це виявляється.

5.  Поясніть зміст нової якості економічного зростання. Чи є вона характерною для України?                       

6.  В чому Ви бачите суть проблеми слаборозвинутості? Які існують шляхи її вирішення?

7.  Чи існують неекономічні фактори економічного зростання і яка їх роль?

8.  Циклічність економічного розвитку є не тільки злом, а й благом. Поясніть.

9.  Виявіть взаємозв'язок факторів економічного зростання з кривою виробничих можливостей.

10.Визначте ті наслідки, які характеризують руйнівний характер економічної кризи. Чи має економічна криза позитивний вплив на економічний розвиток?

Тести

 

1.   Економічне зростання являє собою:

    а)  процес кількісного збільшення та якісного удосконалення . результатів і чинників виробництва на макрорівні;

    б)  перехід країни від одного стану економіки до іншого, більш досконалого;

    в) розширення виробництва на основі якісного поліпшення всіх його чинників;

    г) розширення відтворення суспільного виробництва;

    д) розширення виробництва на основі зростання суспільного продукту прискореними темпами.

2.   Економічними чинниками зростання суспільного виробництва є:

    а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

    б) підвищення якості використовуваних ресурсів;

    в) залучені до процесу виробництва ресурси(як економічні та і

неекономічні) ;

    г) поліпшення способів використання ресурсів;

    д) підвищення продуктивності праці.

3.  Інтенсивний тип економічного зростання - це:

    а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

    б) підвищення якості використовуваних ресурсів;

    в) залучені до процесу виробництва ресурси(як економічні та і

неекономічні) ;

    г) поліпшення способів використання ресурсів;

    д) підвищення продуктивності праці.

4.  Екстенсивний тип економічного зростання - це:

    а) збільшення обсягу використовуваних виробничих ресурсів;

    б) підвищення якості використовуваних ресурсів;

    в) залучені до процесу виробництва ресурси (як економічні, так і неекономічні);

    г) поліпшення способів використання ресурсів;

    д) підвищення продуктивності праці.

5. Який показник найповніше характеризує ефективність суспільного виробництва?

    а)  результати виробництва / сукупні витрати ;

    б)  співвідношення сукупна пропозиція - сукупний попит;

    в) тип економічного зростання;

    г) тривале підвищення обсягів суспільного виробництва;

    д) реальний обсяг ВНП.

6. Рушійними силами економічного прогресу є:

    а) взаємодія розвитку виробництва зі споживанням;

    б) економічні інтереси, як спонукальний мотив господарської діяльності людей;

    в) форми власності на засоби виробництва;

    г) обмеженість виробничих ресурсів;

    д) нагромадження та його норма.

7.  Показниками економічного зростання є:

    а)  зростання продуктивності суспільної праці;

    б)   відношення витрат використаних ресурсів до вартості виготовленої продукції;

    в) трудомісткість суспільної праці;

    г)   матеріалоємність виробництва;

    д)  всі відповіді вірні.

8.   Послідовність фаз економічного циклу:

    а)  депресія, піднесення, пожвавлення, криза;

    б)  криза, депресія, пожвавлення, піднесення;

    в)  піднесення, пожвавлення, депресія, криза;

    г) пожвавлення, піднесення, депресія, криза;

    д) піднесення, депресія, криза, пожвавлення.

9.   Норма нагромадження - це:

    а) виражена у відсотках частка виробничого і невиробничого

нагромадження в національному доході;

    б) виражена у відсотках частка виробничого нагромадження у

національному доході;

    в) відношення валових заощаджень до ВВП, виражених у відсотках;

    г) частка національного доходу, що направляється на

нагромадження, виражена у відсотках до національного доходу;

    д) правильна відповідь відсутня.

10. Економічне зростання в Україні відбувається за типом:

    а) екстенсивним;

    б) інтенсивним;

    в) регресивним;

    г) переважно екстенсивним;

    д) переважно інтенсивним.

11. Економічне зростання може бути показано:

    а) переміщенням вліво кривої виробничих можливостей;

    б) переміщенням вправо кривої виробничих можливостей;

    в) рухом точки по кривій виробничих можливостей;

    г) рухом від однієї до іншої точки в середині кривої виробничих

можливостей;

    д) рухом від однієї до іншої точки за межами кривої виробничих

можливостей.

Задачі

        1. У країні впродовж року у сфері матеріального виробництва було зайнято 75 млн. осіб. Ними створений національний дохід у 80 млрд. грн. Основні виробничі фонди галузей народного господарства, які використовувалися, становили 220 млрд. грн. Визначити:

    а)  рівень продуктивності праці;

    б)  фондовіддачу;

    в)  фондоємність.                  

        2. Припустимо, що в країні відношення капітал /продукт дорівнює 3. Як вплинуть на величину ВНП (в умовах повної зайнятості) інвестиції обсягом 10 млрд. USD.

        3. Припустимо, що в двох країнах обсяг ВНП однаковий і дорівнює 500 млрд. USD. Рівні темпів зростання ВНП в першій країні склали 3% в другій 5%. Визначити різницю величини приросту ВНП між цими країнами.

        4. За даними, наведеними нижче, розрахуйте показник рівня ВВП (у поточних цінах) на душу населення країни X та побудуйте графік динаміки цього показника по роках:

Рік

ВВП (у фактичних цінах) млн. у.о.

Кількість постійного населення млн. чол.

2001

54516

51,1

2002

81519

50,6

2003

93365

50,2

2004

102593

49,9

2005

127126

49,6

    Дайте відповідь на питання: як змінився рівень ВВП на душу населення за ці роки?

Терміни і поняття

        Економічне зростання, двофакторна модель, інвестиції, інвестування, нагромадження капіталу, норма нагромадження , рецесія (відступ), темпи економічного зростання, чинники економічного зростання, циклічність розвитку економіки, депресія, економічна криза, економічний цикл.

Теми рефератів

 1.   Економічне зростання та екологія : механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.
 2.   Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині ХХ-на початку ХХІ ст.
 3.  Діалектика взаємозв’язку між економічним зростанням і економічною кризою.

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

Наукові праці

 1.  Радіонова І. Економічний розвиток з участю людського капіталу / І. Радіонова// Економіка України. – 2009 - №1 – с. 19-25.
 2.  Довбняк Т. Циклічність української економіки в 2000-2008 роках./ Т.Ф. Довбняк// Актуальні проблеми економіки. – 2009 - №1 – с. 65-72.
 3.  Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории  /О. Замулин// Вопросы экономики. – 2005 - №1 – с.144-153.
 4.  Кириченко О.А. Антикризова інвестиційна політика України  /О.А. Кириленко, О.І. Харченко// Актуальні проблеми економіки. – 2010 - №1 – с. 64-74.
 5.  Захарін С.В. Інвестиції в інновації: теорія, парадигма, методологія досліджень  /С.В. Захарін// Актуальні прблеми економіки. – 2010 - №4 – с. 60-64.
 6.  Сімченко К.О. Системно-структурні проблеми сталого розвитку в контексті інноваційних перетворень . /Н.О. Сімченко// Актуальні прблеми економіки. – 2010 - №7 – с. 13-18.
 7.  Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції  /Я. Петренко// Економіка України. – 2010 - №1 – с. 54-59.
 8.  Медведкін Т. Інноваційний розвиток України в умовах трансферу технологій та науково-технічної співпраці /Тарас Медведкін// Журнал європейської економіки – 2008 – Т7 -№2 – с. 153-161.
 9.  Андрійчук В.Г. Інноваційна модернізація вітчизняної економіки: стратегічні орієнтири та механізм їх реалізації  /В.Г. Андрійчук// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010 - №1 – с. 4-8.
 10.  Федулова Л. Україна в міжнародних рейтингових оцінках: чинники інноваційно-технологічного розвитку  /Л. Федулова// Актуальні прблеми економіки.. – 2009 - №5 – с. 39-53.
 11.  Гончарова Н. Інноваційна економіка: проблеми і пріоритети  /Н.П. Гончарова// Актуальні прблеми економіки. – 2009 - №6 – с. 11-19.
 12.  Сунцова О. Фінанси та економне зростання: теоретичні аспекти /О. О.Сунцова// Актуальні прблеми економіки. – 2009 - №6 – с. 49-55.
 13.  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання /А. Чухно// Економіка України. – 2010 - №1 – с. 14-18.
 14.  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання  /А. Чухно// Економіка України – 2010 - №2 – с. 4-13.

ТЕМА 16. Зайнятість, відтворення робочої сили

та їх державне регулювання

 Мета теми - вивчення сутності та форм зайнятості, значення людського фактору

в системі основних чинників виробництва, причин неповної зайнятості, видів і форм безробіття, проблеми зайнятості та відтворення робочої сили в Україні.

 План заняття

1.  Зайнятість: сутність, форми та ефективність;

-    сутність зайнятості;

-    повна і неповна зайнятість;

-    ефективність зайнятості;

-    теорії зайнятості.

2.  Безробіття в механізмі відтворення робочої сили:

-    сутність безробіття, його види та форми. Природний вимір безробіття;

-    соціальні наслідки безробіття.

3.  Чинники і показники розширеного відтворення робочої сили:

-    специфічність відтворення робочої сили;

-    місце ринку праці у відтворені робочої сили;

-    особливості відтворення робочої сили на сучасному етапі.

Питання для обговорення

1.  У чому полягає роль зайнятості у відтворенні робочої сили ?

2. Чисельність економічно активного населення країни поступово. скорочується.Чи можливо за таких умов розширене відтворення робочої сили?Обґрунтуйте свій погляд.

3.  Назвіть джерела створення нових робочих місць в економіці України.

4.  Охарактеризуйте значення малого бізнесу для створення нових робочих місць.

5.  Що ви розумієте під терміном „людський капітал"? Чому необхідно збільшувати інвестиції у людський капітал?                                          ^

6.  Особливості функціонування ринку праці в Україні.

7.  Доведіть, що безробіття є закономірним соціально-економічним явищем. Чим зумовлюється закономірний характер безробіття?

8.  Як Ви розумієте термін «інституціональне безробіття»?

9.  У чому полягає специфіка робочої сили як товару?

10. 3а допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості?

11. Які наслідки для економіки України має міграція робочої сили?

Тести

1. Зайнятість - це:

    а) цілеспрямована діяльність людини;

    б) форма організації, за якої певна кількість людей спільно бере участь у виробничому процесі;

    в) населення працездатного віку, зайняте в економіці України;

    г) спільна праця людей;

     д) діяльність громадян, пов'язана із задоволенням особистих і суспільних потреб, яка приносить їм дохід у грошовій чи іншій формі.

2. Повна зайнятість — це:

    а) зайнятість усього працездатного населення працездатного віку;

    б) зайнятість економічно активного населення віком від 15 до 70 років;

    в) зайнятість усіх тих, хто потребує оплачуваної роботи, тобто усіх, хто бажає і здатен займатися діяльністю, яка дає дохід у тій чи іншій формі;

    г) зайнятість людей, що займаються офіційно зареєстрованою діяльністю;

    д) зайнятість - це складова відтворення працездатного населення суспільства.

3. Яка з форм зайнятості є провідною в Україні?

    а) праця осіб — співвласників колективних, кооперативних та акціонерних        підприємств і організацій;

    б) наймана праця за трудовою угодою;

    в) праця громадян, зайнятих індивідуальною трудовою діяльністю;

    г) праця громадян, зайнятих у недержавному секторі;

    д) праця самозайнятих працівників і підприємців.

4. Ефективна зайнятість являє собою:

    а) повну зайнятість працездатного населення країни;

    б) повну і продуктивну зайнятість економічно активного населення країни;

    в) повну і раціональну зайнятість, яка забезпечує оптимальний соціально-економічний результат у певний час і за конкретних умов;

    г) повну зайнятість, що здійснюється на використанні сучасних досягнень науки і техніки;

    д) включення працівника в економічну систему на контрактній основі.

5. Неповна зайнятість — це ситуація, коли:

    а) певна кількість робочої сили вимушено залишається без роботи;

    б) певна кількість робочої сили добровільно не працює;                            

    в) певна кількість робочої сили самозайнята у неформальному секторі економіки;

    г) певна кількість робочої сили працює неповний робочий день(тиждень);

    д) певна кількість робочої сили зайнята на сезонних роботах.

6. Повна зайнятість — це зайнятість:

    а) усіх тих, хто бажає і здатен займатися діяльністю, яка дає дохід;

    б) осіб, які відпрацювали протягом тижня не менше 4-х годин;

    в) осіб, які в підсобному господарстві відпрацювали протягом тижня не менше 30-ти годин;

    г) осіб, частково зайнятих;

    д) усі відповіді правильні.

7. Закон Оукена відображає:

    а) залежність між рівнем безробіття та інфляцією;

    б) залежність між рівнем інвестиції і доходами;

    в) нерівність доходів у ринковій економіці;

    г) емпірично встановлену зворотну залежність між рівнем безробіття і      

обсягом виробленого ВВП;

    д) вплив зміни рівня циклічного безробіття на відхилення фактичного рівня

ВВП від потенційно можливого(якщо фактичний рівень безробіття

перевищує природний рівень на 1% то відставання обсягу ВВП становить

2,5%).

8. Яке з положень найточніше визначає зміст статусу безробітного:

    а)  це працівник, який перебуває в неоплачуваній відпустці невизначений термін;

    б) це особа працездатного віку, яка хоче і може працювати, але через відсутність робочого місця не працює і не має доходу;

   в) це особа, що не працює і не має засобів існування;

    г) це особа пенсійного віку, яка хоче і спроможна, працювати, але не може знайти роботу;

    д) це підліток 15-16 років, який має батьків та  шукає і не може знайти роботу.   

9. За яких умов виникає безробіття?

    а) за умов збігання пропозиції робочої сили з попитом на неї;

    б) за умови, що на ринку праці попит на робочу силу менший від її пропозиції;

    в) за умови, що на ринку праці попит на робочу силу більший від пропозиції;

    г) за умови, що економіка країни перебуває у кризовому стані;

    д) за умови низького рівня заробітної плати.

10. Основними видами безробіття є:

    а) природне і циклічне безробіття;

    б) добровільне, фрикційне і структурне безробіття;

    в) фрикційне і циклічне безробіття;

    г) сезонне, технологічне і конверсійне безробіття;

    д) структурне і циклічне безробіття.

Задачі

 

        1.  Використовуючи закон Оукена, визначте економічні наслідки безробіття (у %), за умови, що норма природного безробіття 5%, а  норма фактичного безробіття 10%.

        2.  В країні з населенням 60 млн. чол. число зайнятих складає 30 млн. Офіційне безробіття 5%. Чисельність непрацездатного населення і тих, хто навчається з відривом від виробництва - 20 млн. чол., 5 млн. – не працює з інших причин (знаходяться в місцях позбавлення волі, психічно хворі). Визначити рівень безробіття по методиці МОП.

        3.  Кількість робочої сили становить 73 778 тис. осіб, зайнятих 63 685 тис. осіб. Визначте:

    а)  кількість безробітних;

    б)  рівень безробіття.

        4.   З 80 млн осіб, що мали роботу, було звільнено 0,3 млн осіб, з 9 млн осіб безробітних 0,5 млн припинило пошук роботи. Визначте:

    а)  кількість працездатного населення;

    б)  офіційний рівень безробіття.

        5. Пропозиція праці у певній галузі описується рівнянням:Ls=40+4w, а галузевий попит на послуги праці описується рівнянням: Ld=100-2w де w денна ставка заробітної плати, а L - кількість робітників.

        Визначте:

    а) рівноважну ставку заробітної плати і рівноважну кількість зайнятих;

    б) якщо уряд встановить мінімальну ставку заробітної плати для робітників у цій галузі на рівні 8 грн на день, то як це відіб'ється на ринку праці. Покажіть графічно.

        6. Згідно з прогнозом служби зайнятості природне безробіття в країні повинно було скласти 5%. Фактично ж безробіття було 6 млн чол. При загальній кількості працездатного населення 20 млн чол. Визначте:

    а) рівень безробіття в країні;

    б) який економічний збиток буде мати країна якщо врахувати що при повній зайнятості планувався обсяг ВНП у розмірі 400 млрд. грн.

Терміни і поняття

        Безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття, циклічне безробіття, зайнятість, ефективна зайнятість, повна зайнятість, попит на робочу силу, пропозиція робочої сили, ринок праці, рівень безробіття, ціна робочої сили.

Теми рефератів

 1.  Зайнятість робочої сили і системи суспільного відтворення.
 2.  Приховане безробіття в Україні: сутність і соціальні наслідки.

3. Шляхи формування раціональної і ефективної зайнятості в Україні.

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

Наукові праці

 1.  Щуко Ю. Кадровый ресурс инновационного развития:  /Щуко Ю.Н., Грачёва Я.В., Киселёва М.А. и др. // Экономика и управление в зарубежных странах – 2009 - №3 – с. 3-13.
 2.  Резникова О. Постсоветская трудовая миграция  /О. Резникова// Мировая экономика и международные отношения . – 2009 - №3.-С.3-8.
 3.  Іляш О. Сучасний стан та ризики розвитку ринку праці України у контексті соціальної безпеки в умовах євроінтеграції  /Ольга Іляш, Тарас Васильців// Журнал європейської економіки – 2010 – Т.9 - №2 – с. 169-179.
 4.  Новосельська І.В. Міжнародні та європейські стандарти відповідальності у сфері трудових відносин  /І.В. Новосельська// Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2010 - №1 – с. 80-84.
 5.  Баланда Д. Новітні тенденції розвитку національних ринків праці у контексті інформатизації економіки./Д. Баланда // Україна : аспекти праці. –2010 - №1 – с. 10-15.
 6.   Маршавін Ю. Генеза ринку праці України  /Ю. Маршавін// Україна: аспекти праці. – 2010 - №2 – с. 14-19.
 7.  .Зінкевич Н. Тенденції українського ринку праці під впливом світової фінансової кризи  /Н. Зінкевич// Україна: аспекти праці.– 2010 - №3 – с. 10-15.
 8.  Мазурок П. Особливості формування соціально-інституціонального ринку праці у трансформаційній економіці України  / П. Мазурок, А. Шахно// Україна: аспекти праці – 2010 - №5 – С. 3-10.
 9.  Головіна С. Регулювання українського ринку робочої сили відповідно до циклічності економіки  /С.В. Головіна// Актуальні проблеми економіки . – 2009 - №11 – с. 175-180.
 10.   Гуменюк В. Критерії ідентифікації працездатного населення /  В . Гуменюк // Економіка України .- 2008 .-№ 8 .- С . 27-29 .
 11.   Малиновська О. Міграції в умовах глобальної фінансово – економічної кризи./О. Малиновська // Регіональна економіка .- 2010.-№2.-С.123-133.

Тема 17. Форми і методи державного регулювання економіки.

Фінансова і грошово-кредитна системи

Мета теми - домогтися усвідомлення необхідності втручання державі в економіку, розкрити сутність, мету та методи державного регулювання, показати його недоліки та переваги; розкрити роль фінансової та грошово-кредитної системи у регулюванні економіки країни.

План заняття

1. Державне регулювання економічної системи:

- сутність та мета державного регулювання економіки;

- об’єкти та суб’єкти державного регулювання;

2. Форми і методи державного регулювання економіки:

- пряме(адміністративне) державне регулювання;

- непряме(економічне) державне регулювання;

- недоліки та переваги державного регулювання.

3. Податкова система:

- суть і функції податків;

- реформування податкової системи в Україні.

4. Бюджетна система і бюджетна політика:

- сутність бюджетної системи і бюджетної політики;

- доходи і витрати державного бюджету;

- державний дефіцит;

- державні позики і державний борг.

5. Поняття грошово-кредитної політики:

- види, інструменти і цілі грошово-кредитної політики.

Питання для обговорення

1. Викладіть концепції різних шкіл щодо ролі держави в економіці.

2. Визначте основні причини, які формують державу як суб’єкт господарювання.

3. Розкрийте вади ринкового саморегулювання та обґрунтуйте причини необхідності економічного втручання держави.

4. Проаналізуйте, чому держава обирає пріоритетні сфери державного втручання в економіку. Назвіть ці сфери.

5. Викладіть особливості державного впливу на економіку в сучасних умовах України.

6. Проаналізуйте основні інструменти державного регулювання економіки.

7. Назвіть і дайте коротку оцінку основним проблемам, що постають у процесі здійснення фіскальної політики. Поясніть механізм дії вбудованих стабілізаторів.

8. Чому в останні роки у регулюванні економіки держава активніше використовує грошово-кредитні методи регулювання?

9. Яке місце в державному регулюванні економіки займає НБУ?

10. Яку залежність показує „крива Лаффера”?

Тести

1. Об’єктом державного регулювання є:

    а) зовнішньоекономічні зв’язки;

    б) економічний цикл;

    в) зайнятість населення;

    г) регіональна структура господарства;

    д) всі відповіді вірні.

2. Економічні функції держави у економічно розвинутих країнах – це:

    а) забезпечення правової бази та суспільної атмосфери, що сприяють ефективному функціонуванню економіки;

    б) захист конкуренції;

    в) перерозподіл доходу і національного багатства;

     г) стабілізація економіки, т.б. стимулювання економічного розвитку, контроль за рівнем зайнятості та інфляції;

    д) всі відповіді вірні.

3. Через який різновид економічної політики держава здійснює функцію перерозподілу національного доходу?

    а) кредитно-грошову;

    б) інвестиційну;

    в) податково-бюджетну;

    г) інноваційну;

    д) зовнішньоекономічну.

4. Яку назву має крива, що відображає співвідношення між ставкою оподаткування та обсягами податкових надходжень?

    а) „крива Лаффера”;

    б) „крива Лоренса”;

    в) „крива байдужості”;

    г) „крива виробничих можливостей”;

    д) „бюджетна лінія”.

5. Державні трансфертні платежі – це :

    а) доходи, які приносять фактори виробництва;

    б) частина ВВП, яка залишається після відрахування амортизаційних відрахувань і непрямих податків;

    в) витрати державного бюджету, які не пов’язані з оплатою товарів і послуг;

    г) податки, які є відрахуваннями із доходів домашніх господарств;

    д) вірна відповідь відсутня.

6. Функції податків полягають у тому, щоб:

    а) перерозподілити доходи між різними групами населення;

    б) збільшувати обсяг коштів спрямованих на  інвестування у національну економіку;

    в) скорочувати кошти, якими розпоряджаються фірми і домогосподарства;

    г) регулювати грошовий обіг в країні;

    д) усі твердження неправильні.

7. В чому полягає призначення фіскальної функції податків?
    а) у забезпеченні обороноздатності країни;

    б) у розвитку інфраструктури;

    в) у підтриманні економічної безпеки країни;

    г) у формуванні належного обсягу державного бюджету;

    д) у забезпеченні нормального конкурентного середовища для розвитку економіки.

8. Яке із визначень найповніше характеризує зміст державних фінансів?

    а) державні фінанси – це сукупність всієї грошової маси в країні;

    б) державні фінанси – це сукупність грошових доходів, які зосереджуються в руках держави і використовуються нею для здійснення соціально-економічної функції;

    в) державні фінанси – це сума грошової маси що використовується для обслуговування товарного обігу;

    г) державні фінанси – це кошти які використовуються для покриття внутрішнього та зовнішнього боргу;

    д) державні фінанси – це грошові кошти, які акумулюються на рахунках державних установ.

9. Яке з положень найгрунтовніше розкриває зміст категорії „фінанси”?

    а) фінанси – це гроші;

    б) фінанси – це вся сукупність грошових доходів населення;

    в) фінанси – це сукупність відносин власності між державою, підприємствами і населенням із приводу формування і використання грошових фондів;

    г) фінанси – це кошти, що обслуговують особисте споживання та обмін;

    д) фінанси – це грошові доходи суб’єктів господарювання.

10. Зазначте функцію, не властиву державному бюджету України:

    а) державний бюджет використовується для сплати видатків, пов’язаних з обороною країни;

    б) з державного бюджету виплачується заробітна плата робітникам приватних підприємств;

    в) з державного бюджету виплачується заробітна плата службовцям державного апарату;

    г) з держбюджету виплачується заробітна плата робітникам освіти, науки, охорони здоров’я тощо;

    д) держбюджет використовується для сплати зовнішніх боргів країни.

Задачі

        1. Потенційний ВНП країни у певному році становитиме 80 млрд. доларів, фактичний ВНП – 60  млрд. доларів. Сума податкових надходжень до держаного бюджету становить 50% від обсягу ВНП. Державні витрати на товари і послуги дорівнюють 20 млрд. дол. Трансфертні платежі становлять 15 млрд. дол. Держаний борг країни дорівнює 20 млрд. дол. Ставка відсотка за обслуговування державного боргу складає 15%. Рівень цін дорівнює 1. Визначте, що спостерігається в економіці країни: дефіцит чи профіцит державного бюджету і в якому розмірі?

        2. Яке поєднання методів монетарної політики буде носити анти інфляційних характер і впливати на економіку?

Альтернати-ви

Облікова ставка

Операції з цінними паперами

Норми обов’язкових резервів

А

Б

В

Г

Збільшуєть-ся Знижується

Знижується

Збільшуєть-ся

Продаж

Покупка

Продаж

Покупка

Збільшується

Знижується

Знижується

Збільшується

        3. Уряд країни вирішив взяти кредит у іншої країни у розмірі 2 млрд. грн. з річною ставкою 8%. Отриманий кредит інвестується в проекти, які дозволяють щорічно збільшувати ВВП на 500млн. грн. Визначте:

    а) на яку суму зросте державний борг;

    б) якою має бути величина щорічних виплат по кредиту;
    в) через скільки років держава зможе сплатити борг?

Терміни і поняття

        Державне регулювання, економічне (непряме) державне регулювання, адміністративне державне регулювання, податки, прямі податки, непрямі податки, бюджет, державний борг, фіскальна політика, грошово-кредитна (монетарна) політика.

Теми рефератів

1. Методи та інструменти реалізації державної економічної політики .

2. Основні недоліки ринкового саморегулювання та напрями їх подолання в економічній системі.

3. Роль державного бюджету в регулюванні суспільного відтворення.

4. Грошово-кредитна політика в трансформаційній економіці України.

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

Наукові праці

1. Іголкін І.В. Податкова реформа як об’єктивна необхідність зміцнення дохідної частини державного бюджету/І. Іголкін // Фінанси України.-2005.-№8-С.19-24.

2. Лекарь С. Особливості розвитку податкової політики в Україні на сучасному етапі/С. Лекарь//Економіст.-2005.-№4.-С.29-30.

3. Отрошко О.В.  Фіскальна політика як засіб стабілізації економіки/ О.В. Отрошко //Фінанси України.-2005.-№6.-С.69-75.

4. Соколов М. Сучасні тенденції в політиці оподаткування юридичних і фізичних осіб / М.Соколов// Економіка України. – 2009.–С.30-41.

5.Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу /О.Амоша,В.Вишневський,А.Збаразська.//

Економіка України. – 2009. - №11. –С.4-15.

6. Амоша О. Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу/О.Амоша,В.Вишневський,А.Збаразська.//

Економіка України. – 2009. - №12. – С. 4-13.

7. Єрмошенко М.М. Проблеми державного регулювання інноваційного розвитку підприємств і шляхи їх розв’язання   / М.М.Єрмошенко //

Актуальні проблеми економіки.- 2010 .-№3-С. 45-54.

8. Мединська Т.В. Стан і проблеми податкового стимулювання інвестиційної діяльності в Україні  / Т.В.Мединська // Економіка. Фінанси. Право. – 2010.- № 4.- С.12 – 17.

9.Сарана О. Зміна економічних функцій держави під впливом глобалізації світової економіки / О.Ю.Сарана // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. - №12. – С. 3-6.

10.Кушнір І. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти

/ І.М.Кушнір //Актуальні проблеми економіки. - №3.- С. 28- 35.

11. Чубукова О. Місце і роль держави на сучасному етапі розвитку економіки України. / І.В.Чубукова, О.І.Синенко // Актуальні проблеми економіки.– 2010. – №8. – С.79-88.

12. Барановська І.В Проблеми реформування податкової системи в умовах кризи. / І.В.Барановська, Т.А.Варварич // Актуальні проблеми економіки.- 2009. - № 8. – С. 123-199.

13. Кириченко О. Сучасні теорії управління зовнішньою заборгованістю. /О.Я.Кириленко, В.Д.Кудрицький. – Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №7. – С. 15 - 27.

14. Матвієнко П. Капіталізація як дійовий інструмент підвищення надійності банківської системи України  / П.Матвієнко // Економіка України. – 2008. - №1. – С. 42 – 49.

15. Соколовська А. Економічні функції держави та особливості їх виконання в Україні  / А.Соколовська // Економіка України. – 2008. - №3. – С. 20 – 28.

16. Луняков О. Финансовая хрупкость кредитно – финансовых взаимоотношений банков и предприятий: отечественный опыт  /

О.Луняков // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №7. – С.26 – 29.

17. Мних А.М. Механізм оцінки боргового тягаря в Україні як спосіб підвищення ефективності державних запозичень / А.М. Мних //

Економіка. Фінанси. Право. - № 1. – С. 14 – 17,

18. Мединська Т.В Стан и проблеми податкового стимулювання інвестиційної діяльності в Україні. / Т.В.Мединська// Економіка. Фінанси . Право. – 2010. - №4. – С.12- 17.

19. Семко Т.В. Вплив державного банку на стійке функціонування національної економіки. / Т.В.Семко, М.В.Покутня // Економіка. Фінанси . Право. – 2010. – № 6. С. 6- 11.

20. Корнєєв В. Антикризові інструменти фінансової стабілізації / В.Корнєєв / Економіка України. – 2009. – №12. – С. 22 – 34.

21. Парнюк В. Пряме оподаткування витрат фізичних осіб на споживання / В. Парнюк // Економіка України. – 2009. - №9. – С. 28 – 39.

22. Соколов М. Фантом у теорії оподаткування ( про криву Артура Лаффера) : М.Соколов // Економіка України. – 2010. - №7 – С. 50 – 58.

23. Колодко Іж. Від ідеології неолібералізму до нового прагматизму Іж.Колодько // Економіка України. – 2010. - №9. – С.4 – 11.

24. Геєць В. Ліберально- демократичні засади: курс на модернізацію України. В.Геєць // Економіка України. – 2010. – №3. – С. 4 – 20.

25. Симоненко В . Адміністративне регулювання – найважливіший фактор реформ/ В. Симоненко // Економіка України .- 2010 .- №10 .- С. 4-14 .  

Тема 18. Світове господарство

Мета теми - розглянути об’єктивні умови формування світового господарства, його сутність і структуру, зрозуміти суть інтернаціоналізації господарського життя в сучасних умовах, вивчити проблеми входження України у світове господарство.

План заняття

1. Об’єктивні основи виникнення  і суть світового господарства:

- cвітове господарство як економічна категорія;

- причини і фактори становлення світового господарства та етапи його розвитку.

2. Структура сучасного світового господарства:

- економіка високорозвинутих країн у системі світового господарства;

- транснаціональні компанії;

- економіка  країн з перехідною економікою та проблеми і перспективи їх розвитку;

- економіка країн, що розвиваються та стратегія їх розвитку.

3. Проблеми міжнародної економічної інтеграції:

- зростання економічної залежності національних економік;

- Європейське економічне співтовариство

- проблеми входження України у світове господарство.

Питання для обговорення

1. Дайте визначення світового господарства та проаналізуйте його структуру. Поясніть у чому зрушення у структурі світового господарства за останні десятиріччя.

2. Доведіть, що міжнародний поділ праці є основою розвитку світового господарства.

3. Чим відрізняються інтернаціональні фактори економічного розвитку від національних?

4. Наведіть приклади предметної, подетальної і наукової спеціалізації країн.

5. Поясніть, як співвідносяться процеси транснаціоналізації та інтернаціоналізації. Які риси процесу транснаціоналізаціїї ви можете назвати?

6. Проаналізуйте еволюцію західноєвропейської інтеграції та оцініть досягнуті результати. Які основні завдання стоять перед ЄС?

7. Дайте характеристику основних проблем інтеграції України в світове господарство.

8. Охарактеризуйте економічні основи функціонування світового господарства.

9. Опираючись на знання факторів, що впливають на міжнародний поділ праці, визначте  місце України у цьому процесі.

10. Розкрийте позитивні і негативні наслідки інтернаціоналізації господарської діяльності.

Тести

1. Світове господарство – це:

    а) сукупність галузей та сфер виробництва;

    б) сукупність національних економік, пов’язаних між собою системою міжнародних економічних відносин;

    в) економічна єдність світу;

    г) територіальний розподіл світу між окремими державами;

    д) сукупність національних господарств, які беруть участь у між народному поділі праці і пов’язані між собою  системою міжнародних економічних відносин.

2. Основними суб’єктами світового господарства є (відповідей декілька):

    а) ТНК;

    б) національні господарства;

    в) міжнародні організації;

    г) галузі національних економік;

    д) малі підприємства.

3. Міжнародний поділ праці – це:

    а) економічний фундамент, на якому заснована система світогосподарських зв’язків;

    б) форма поділу суспільної праці, що переросла межі національних економік і веде до спеціалізації окремих країн;

    в) складна багаторівнева система світогосподарських зв’язків;

    г) високий рівень розвитку продуктивних сил країни;

    д) спрямованість на забезпечення зростання суспільної продуктивності праці та економії робочої сили;

4. Найбільш складною формою економічної інтеграції є:

    а) митний союз;

    б) економічний союз;

    в) валютний союз;

    г) спільний ринок;

    д) торгівельна інтеграція.

5. Зосередження виробництва певної продукції в окремих країнах означає:

    а) міжнародну кооперацію;

    б) економічну інтеграцію;

    в) міжнародну спеціалізацію;

    г) глобалізацію господарського життя;

    д) інтернаціоналізацію виробництва.

6. Термін „інтернаціоналізація господарського життя” означає:

    а) участь країн у світовому господарстві;

    б) зближення економік країн, що виявляється у зростанні виробничої взаємозалежності, міжнародного товарообігу, русі капіталів та робочої сили;

    в) поглиблення міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації виробництва і капіталу;

    г) утворення ТНК та ТНБ;

    д) усі відповіді правильні.

7. Транснаціональна компанія – це:

    а) підприємство, що домінує в певній галузі національної економіки;

    б) група підприємств, національних за капіталом, але міжнародних за сферами діяльності;

    в) група підприємств інтернаціональних як за капіталом так і за сферою діяльності;

    г) підприємство, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

    д) підприємство, що діє на умовах франчайзингу.

8. Доповніть перелік основних форм економічної інтеграції та розмістіть їх у логічній послідовності:

    а) економічний союз;

    б) ...;

    в) зона вільної торгівлі;

    г) ...;

    д) преференціальні торгові угоди.

9. Сучасний етап розвитку світового господарства перебуває під впливом:

    а) науково-технічної революції;

    б) зростаючої взаємозалежності національних господарств;

    в) поглиблення суперечностей між країнами світової спільноти;

    г) радикальної перебудови в постсоціалістичних країнах;

    д) створення розгалуженої мережі інформаційних комунікацій.

10. Основними способами налагодження коопераційних зв’язків між країнами є:

    а) здійснення спільних програм;

    б) договірна спеціалізація;

    в) міжнародна торгівля;

    г) інтегрована кооперація

    д) усі відповіді є правильними.

11. Що не можна віднести до факторів спеціалізації окремих країн у межах світової економіки:

    а) географічне місцеположення;

    б) природно-кліматичні умови;

    в) ресурсні можливості;

    г) ступінь розвитку культури;

    д) історичні традиції.

Задачі

        1. Припустимо, в Україні за одиницю часу виробляється 10т металу, або 2т пшениці, у Росії – 20т металу або 30т пшениці. Визначте:

    а) спеціалізацію країн;

    б) накресліть криві виробничих і торговельних можливостей.

        2. У Вас є наступна інформація про параметри виробництва Індії і Грузії:

Індія

Грузія

Виробництво чаю за одиницю робочого часу

(т/год)

100

60

Виробництво апельсинів за одиницю рабочого часу

(т/год)

500

600

 

    1) Яка країна має абсолютні переваги у виробництві чаю?Апельсинів?

    2) Яка країна має порівняльні переваги у виробництві чаю? Апельсинів?

    3) На якому товарі варто спеціалізуватися Індії? Грузії? Обґрунтуйте розрахунками.

Терміни і поняття

        Економічна інтеграція, міжнародна кооперація, міжнародна спеціалізація, міжнародний поділ праці, світове господарство, транснаціональна корпорація.

Теми рефератів

1. Генезис та основні етапи розвитку світового господарству.

2. Місце і роль ТНК у світовому господарстві.

3. Проблеми і перспективи участі України у світових інтеграційних процесах.

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

Наукові праці

1. Шостак Л. Відкрита економіка: перспективи позицінування України у світовій господарській системі / Л. Шостак., О.Бадрак.- Економіка України. – 2009.-№7.-С.38-43.

2. Данилишин Б. Україна в міжнародних рейтингах сталого розвитку/ Б.Данилишин, О. Веклич.// Економіка України.-2008.-№7.-С 13-21.

3.Саблук П. Процеси міжнародного руху капіталів та участь у них України./ П. Саблук, К. Пріб.// Економіка України.- 2008. -№8 –С.56-61.

4. Шевченко О. Вплив евроінтеграційного курсу України та стан і перспективи інноваційного розвитку національної економіки./ О.Шевченко//Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №5.- С.110-119.

5. Сорока І. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції./ І. Б. Сорока // Актуальні проблеми економіки.-2009.-№9.- С.35-41.

6. Грищенко Я. Умови реалізації національних економічних інтересів України в регулятивній системі СОТ./ А.Грищенко// Актуальні проблеми економіки.- 2009.- №9.- С. 19-26.

Тема 19. Форми міжнародних відносин

Мета теми - вивчення сутності міжнародних економічних відносин, умов та особливостей їх розвитку і структури; визначення різноманітності форм економічних зв’язків, місця і ролі України в їх розвитку.

План заняття

1. Система світогосподарських відносин та її структура: суть, форми і суб’єкти міжнародних економічних відносин.

2. Міжнародна торгівля та її економічні основи:

- міжнародна торгівля та теорії обгрунтування її необхідність;

- основні види світової торгівлі. Протекціонізм і фрітредерство.

3. Сутність і форми міжнародного руху капіталу:

- міжнародний рух капіталу і його форми;

- прямі та портфельні інвестиції;

- міжнародні кредити, риси міжнародної міграції капіталів.

4. Міжнародні валютні відносини. Їх визначення та еволюція:

- сутність і еволюція міжнародних фінансових відносин;

- платіжний баланс, його регулювання;

- валютні ринки й валютний курс. Конвертованість валюти;

- міжнародні валютно фінансові організації.

Питання для обговорення

1. Що спільного і яка різниця між світовим господарством і міжнародними економічними відносинами?

2. Чи загрожує національному капіталу країни присутність іноземного капіталу?

3. Охарактеризуйте динаміку та географічний розподіл світового ринку послуг. Поясніть, чому промислово розвинуті країни є основним експортером послуг у міжнародній торгівлі.

4. Поясніть зміст і значення протекціонізму і політики вільної торгівлі за сучасних умов. Якому з цих двох типів повинна віддавати перевагу Україна?

5. Назвіть основні риси сучасної міграції капіталів.

6. Поясніть, у чому особливість прямого іноземного інвестування і які його основні типи. Визначте основні напрямки залучення прямих іноземних інвестицій в Україну.

7. Поясніть поняття „конвертована валюта”. Перелічіть види конвертованості та чинники, що її визначають.

8. Обґрунтуйте причини становлення міжнародних фінансово-кредитних організацій та покажіть специфіку їх цілей.

9. Якими об’єктивнимии чинниками зумовлюється зростання масштабів та інтервентність сучасних міжнародних міграційних потоків.

10. Розкрийте еволюцію міжнародної валютної системи і визначте засади її сучасного функціонування.

11. Який метод зовнішньоторговельної політики дозволить підтримати відчизняного виробника і одночасно поповнити бюджет?

12. Які тенденції властиві сучасному періоду міжнародної міграції робочої сили?

Тести

1. Складова платіжного балансу країни – рахунок поточних платежів – не включає:

    а) товарний експорт;

    б) чисті доходи від інвестицій;
    в) транспортні послуги іноземним державам;

    г) зміни в активах країни за кордоном;

    д) односторонні трансферні платежі.

2. Яка форма вивезення капіталу забезпечує контроль експортера над підприємством?

    а) вивіз підприємницького капіталу;

    б) вивіз позичкового капіталу;

    в) міжнародна економічна допомога;

    г) портфельні інвестиції;

    д) прямі інвестиції.

3. Провідними міжнародними валютно-фінансовими організаціями є (відповідей декілька):

    а) Міжнародний Валютний Фонд;

    б) Світовий Банк;

    в) Європейський Банк Реконструкції та Розвитку;

    г) Європейський Союз;

    д) АПЕК.

4. Роль світових грошей у сучасних умоваж виконує (відповідей декілька):

    а) золото;

    б) резервні валюти;

    в) національні грошові одиниці усіх країн світу;

    г) долар;

    д) євро.

5. Статутом світового банку передбачено, що його кредити спрямовуються виключно на розвиток:

    а) виробництва;

    б) приватного сектору економіки;

    в) малого бізнесу;

    г) на підтримку міжнародних зусиль з охорони довкілля;

    д) державного сектору.

6. Традиційними світовими центрами тяжіння робочої сили вважаються:

    а) США;

    б) Канада;

    в) Латинська Америка;

    г) Австралія;

    д) Західна Європа.

7. Принцип порівняльних переваг вперше сформував:

    а) В.Петті;

    б) А.Сміт;

    в) П.Самуельсон;

    г) Д.Рікардо;

    д) А.Маршалл.

8. Період утворення світового ринку:

    а) XVI-XVII ст.;

    б) XIX ст.;

    в) на рубежі XIX-XX ст.;

    г) друга половина ХХ ст.;

    д) друга половина XVIII ст.

9. Основними видами міжнародної торгівлі є:

    а) традиційна;

    б) у рамках кооперації;
    в) зустрічна;

    г) політика вільної торгівлі;

    д) протекціонізм.

10. Рисами міжнародної міграції капіталів є:

    а) підвищеня ролі держави у вивозі капіталу;

    б) посилення міграції приватного капіталу між промислово - розвинутими країнами;

    в) збільшення частки прямих інвестицій;

    г) активна участь країни у світовій торгівлі;

    д) збільшення частки портфельних інвестицій.

Задачі

        1. Визначте паритет долара до гривні, якщо у кошик споживача входять три продукти А, В, С у кількості 5, 25, 40, а ціни подані у таблиці:

Ціна

А

В

С

У доларах

3

1

0,5

У гривні

20

12

9

        2. На малюнку показані криві пропозиції американських автомибілів на українському ринку. Одна крива відповідає часу знецінення гривні відносно американського долара. А друга періоду після знецінення.

    Визначте яка пряма відновідає першому періоду, а яка – другому. Поясніть, чому?

        3. Укладено контракт на 200 тис. дол. Курс гривні до долара – 8,0 грн. за дол. Визначте валютну економію чи збиток, якщо в результаті ревальвації, курс гривні до долара змінився до 7,5 грн. за дол.

        4. У країні позитивне сальдо торгового балансу за рік складає 25 тис. дол. Відомо, що вартість імпорту на 20% менша, ніж вартість експорту. Визначити обсяг експорту та імпорту.

        5. У минулому році вартість певного набору продуктів становила у США – 3 тис. дол., а у ФРН – 2 тис. євро. Визначте паритет купільной спроможності долара до євро.

        6. Ціна гривні до долара зросла з 12 центів за гривню до 14 центів за гривню. Визначте як зміниться ціна автомобіля (у доларах), що продається в Україні за 140 тис. грн.?

Терміни і поняття

        Валютний курс, валютна система, міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталу, національна валютна система, платіжний баланс, прямі інвестиціїї, портфельні інвестиції, міграція робочої сили.

Теми рефератів

1. Основні складаві та напрями державного реголювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

2. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку України.

3. Шляхи й проблеми залучення іноземного капіталу в економіку України.

Підручники і посібники

1. Економічна теорія: Політекономія: підручник/ [Базилевич В.Д., Попов В.М, Базилевич К.С. та ін..]; за ред. В.Д. Базилевича. — К.:3нання-Прес,2005.-6І5с.

2. Економічна теорія: Політекономія: підручник /[ Базилевич В.Д,Попов В.М.. Базилевич К.С та ін.. ]; за ред. В.Д. Базилевича. -К.: Знання -Прес, 2008.-719с.

3. Задоя Л.А. Основы зкономической теории: учебн. пособие /А.А.Задоя., Петруня Ю.Е. -М.: Рыбари, 2000.-479с.

4. Політична економія: навч. посібник / [ Кривенко К.Т., Савчук В.С., Бєляєв О.О. та ін.] /за ред.. К.Т.Кривенко.-К.: КНЕУ, 2001.-508 с.

5. Мочерний В.С. Політична економія: навч. посібник /В.С.Мочерний.-К.:3нання -- Прес, 2002.-687с.

6. Мазурок П.П. Соціально-інституціональні основи формування ринку праці в Україні: монографія /П.П.Мазурок.-К.: ННЦ ІАЕ, 2005.-426 с.

7. Ковальчук В.М. Загальна теорія економіки: теорія економіки /В.М. Ковальчук.-Тернопіль, 1998.-367 с.

8. Самуельсон П. Економіка /П.Самуельсон. - Львів: Світ, 1993. – 496 с.

9. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія : У 2 Т . [ Д.Т. Лук’яненко , А . М.

Поручник , Л. Л. Антонюк та ін . ] /за заг. ред . Д. Т. Лук’яненка , А . М. Поручника .- К.: КНЕУ, 2006.-816с.

10. Горін Н.В. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник.- К: Знання, 2008.-330с.

Наукові праці

 1.  ВахненкоТ. Оптимізація валютно - курсової політики в Україні. /Т. Вахненко// Економіка України.-2005.-№6.-С.11.
 2.  Пирець Н.М. Конкурентні переваги українського експрту в контексті свіового розвитку / Н.М. Пирець // Формування ринкових відносин в Україні.-2005.№3-С.11-16.
 3.  Кухарська Н. Експорта-імпортна політика України: роки незалежності/Н. Кухарська //Регіональна економіка.-2005.-№1.-С.32-40.
 4.  Щуко Ю. Офшорный бизнес в мировой экономике/ Ю.Н. Щуко, Л.В. Ткачёва., Е.С. Киселёва, и др.// Экономика и управление в зарубежных странах.- 2009.-№4.-С.7-14.
 5.  Щуко Ю. Государственное регулирование экономики на современном этапе /Ю.Щуко//Экономика и управление в зарубежных странах .-2009.-№10.-С.44-54.
 6.  Брутенц К. О реструкторизации современных международных отношений/К. Брутенц // Мировая экономика и международные отношения .-2009.-№12.-С.26-37.
 7.  Кузнецов А. Прямые иностранные инвестиции : «эффект соседства» /А. Кузнецов // Мировая экономика и международные отношения .-2008.-№9.-С.40-47.
 8.  Чорноусова М. Можливості транснаціоналізації економіки України на базі вдосконалення процесу залучення прямих іноземних інвестиції/Марія Чорноусова// Журнал європейської економіки.- 2009.- Т.8.-№2.-С. 157-167.
 9.  Вовк С. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та участь України в них/ Світлана Вовк// Журнал європейської економіки.-2009.-Т8.-№2.-С.191-206.
 10.  Ананьев А. Противоречивость роли МВФ в современной мировой экономике/ А. Ананьев// Мировая экономика и международные отношения.- 2008.-№5. –С. 64-68.
 11.  Захаров А.А. Украина в системе всемирной торговой организации : первые результаты и проблемы / А.А. Захаров// Мировая экономика и международные отношения .-2009.-№6.-С.75-78.
 12.  Куклин В. Изменения в мировой инвестиционной политике и инновационный шанс Украины/ В.М. Куклин, Ю.В. Колесник// Экономика. Финансы. Право.- 2009.-№12.-С.16-18.
 13.  Панфілова Т. Україна в глобальному торговельному та інвестиційному середовищі/ Т. Панфілов// Економіка України.- 2009.-№6.-С.75-78.
 14.  Грушинська Н.М. Фінансово- економічні фактори впливу та становлення міжнародної позиції України/ Н.М. Грушинська// Економіка. Фінанси. Право.-2010.-№4.-С. 18-21.
 15.  Харламова Г. Індикатори інвестиційної привабливості України/ Г.О. Харламова// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№3.-С.45-56.
 16.  Грушинська К.М. Розвиток експортного потенціалу України в сучасних світогосподарських процесах/ Н.М. Грушинська, М.П, Музиченко// Актуальні проблеми економіки.- 2010.-№7.-С19-26.
 17.  Ткачук О.В. Товарна диференціація торгівлі України з Європейським Союзом/ О.В. Ткачук// Актуальні проблеми економіки.-2010.-№7.-С48-55.
 18.  Марцин В. Організація та проведення оцінки інвестиційного середовища/ В.С, Марцин// Економіка. Фінанси. Право.- 2009.-№2.-С.6-10.
 19.  Остапенко Т.Т. Вплив експортоорієнтованих та імпортозаміщуючих галузей на зростання економіки України/ Т.Т, Остапенко// Економіка. Фінанси. Право.- 2009.-№10.-С.11-16.
 20.  Присяжнюк А. Зовнішні фінансові потоки та їхній вплив на інноваційний розвиток економіки України/ А. Присяжнюк// Актуальні проблеми економіки .-2009.-№9.-С.65-76.
 21.  Корнеєва І. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи/ І. Корнеєва// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№8.-С.233-237.
 22.  Бериславська О. Курсова політика та її вплив на конкурентоспроможність економіки України./ О,І, Береславська, Д.М. Серебрянська// Актуальні проблеми економіки.-2009.-№8.-С.209-214.
 23.  Белінська Я. Проблеми валютно-курсової стабільності в Україні/ Я. В. Белінська// Актуальні проблеми економіки.- 2009.-№8.-С.200-208.
 24.  Сайкевич М. Вплив міжнародного кредитування на перспективи розвитку економіки України/М.І. Сайкевич, Л.Є. Лебединець// Aктуальні проблеми економіки.- 2009.-№ 6.- С.43-48.

Тема 20. Економічні проблеми глобалізації господарських зв’язків

Мета теми - визначити сутність глобальних проблем , причини їх виникнення, класифікацію та шляхи вирішення, з’ясувати головні фактори глобалізації, форми прояву глобалізації світосогподарських  зв’язків, необхідність міжнародного співробітництва у розв’язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

План заняття

1. Глобалізація як новий етап розвитку інтернаціональних процесів у світовій економіці.

2. Суперечливий вплив глобалізації на світогосподарський розвиток.

3. Основні глобальні проблеми сучасності.

Класифікація глобальних проблем:

 •  роззброєння та його роль у вирішенні глобальних проблем;
 •  екологічна криза та форми її прояву;
 •  паливно-енергетична та сировинна проблеми;
 •  проблема економічної відсталості окремих країн.

4. Міжнародне співробітництво у розв’язанні глобальних проблем та розвитку світового господарства.

Питання для обговорення:

1. Назвіть чинники, що породжують глобальні проблеми.

2. Розкрийте роль нового політичного і економічного для упередження і вирішення глобальних проблем.

3. Розкрийте зміст концепції „роззброєння заради розвитку ”.

4. Чи здатна світова наука вирішити проблему забезпечення людства сировиною та енергією?

5. Яка роль загальнолюдських інтересів у розв’язанні глобальних проблем?

6. Чому глобалізація суперечливо впливає на світогосподарський розвиток?

7. Які основні передумови вирішення глобальних проблем.

8. Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобальних проблем.

9. Яку роль відіграє ООН та інші міжнародні суспільно-політичні організації у вирішанні глобальних проблем?

10. У чому необхідність і суть переходу до сталого розвитку?

Тести

1. Глобальні проблеми характеризуються:

    а) спільністю і взаємозалежністю політичних, соціальних, економічних, науково - технічних та інших аспектів розвитку окремих країн;

    б) інтернаціоналізацією виробничих процесів , які вимогають значних фінансових і матеріальних ресурсів;

    в) зв’язками та відносинами між державами й соціальними системами, суспільством у загальнопланетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси народів усіх країн і можуть бути розв’язані шляхом їх взаємодії;

    г) правильна відповідь відсутня;

    д) об’єднанням зусиль для ліквідації відсталості країн, що розвиваються.

2. Критерії, за якими проблеми відносять до глобальних:

    а) їх вплив на політичний, соціальний та економічний розвиток України  має визначальний характер;

    б) вони мають загальносвітовий характер, тобто стосуються інтересів всіх або значної групи держав;

    в) нероз’язання яких викликає загрозу людству, регрес в умовах життя людей, у розвитку продуктових сил;

   г) вони вимагають невідкладних скоординованих дій світового співтовариства.

   д) вони потребують поглиблення міжнародного світового співробітництва.

3. Які з проблем належать до глобальних (відповідей декілька)?

    а) проблема збереження миру;

    б) проблема економічного відставання краї