55970

Мовні шаради як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та в позакласній роботі

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Так як людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови, то важливим елементом виховання справжньої культурної людини є саме переконаність учителя в тому, що його учні уміють правильно говорити і писати, добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети та обставин спілкування.

Украинкский

2014-03-31

206 KB

9 чел.

Мовні шаради як спосіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та в позакласній роботі

 Так як людина реалізується в культурі думки, культурі праці й культурі мови, то важливим елементом виховання справжньої культурної людини є саме переконаність учителя в тому, що його учні уміють правильно говорити і писати, добирати мовно-виражальні засоби відповідно до мети та обставин спілкування. За словами В.Русанівського: «… Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думки, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мови передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника». Значить, філологам варто особливу увагу звертати саме на вивчення лексикології, яка є наукою не про окремі слова, а про лексичну систему мови в цілому. Зважаючи на те, що сучасна методика особливу увагу приділяє практичній спрямованості навчання лексики, удосконаленню комунікативних умінь і навичок на основі вже засвоєних лексичних понять, слова вивчаються з точки зору:

1) їх смислового значення;

2) місця в загальній системі лексики;

3) вживаності;

4) походження;

5) сфери застосування в процесі спілкування;

6) їх експресивно-стилістичного характеру.

Вивчати лексикологію необхідно одночасно з іншими науками, розділами  про мову, щоб учні засвоїли мову як систему знань, тобто, вивчаючи лексику, школярі знайомляться із системою понять на рівні лексики, усвідомлюють зв'язки між лексикою і граматикою, орфографією та стилістикою.

    Усі аспекти навчання мови пронизано роботою над збагаченням словникового складу, що однозначно передбачає елементарні лексикографічні вправляння. У середніх та старших класах вивчення лексики ґрунтується на вченні про слово як мовну реальність, що є основною, центральною функціонально-структурною одиницею мови і виконує номінативну функцію. Воно розглядається як сукупність значень, котрі неоднаково виявляються у мовленні. Слова служать для називання явищ дійсності. Їх матеріальну оболонку становить комплекс звуків або один звук. Значення слова - це зв'язок, що історично склався у певному суспільстві, між звучанням слова і тим відображенням предмета, що з'явилося й закріпилося у свідомості людини. Розрізняють 3 типи лексичних значень слова: номінативне, фразеологічно зумовлене і синтаксично зумовлене. Номінативне супроводжується додатковими – експресивними та стилістичними.

     З огляду на те, що словниковий запас старшокласників доволі мізерний, вони рідко використовують у своєму мовленні власне українські слова, фразеологізми ( надають перевагу запозиченням, русизмам), не знають лексичного значення того чи іншого слова, постає нагальна потреба постійного контролю з боку вчителя над вирішенням даної проблеми. Питання в тому, як це зробити якісно, цікаво, ненав'язливо і, головне, продуктивно. Подібні мовні шаради дають можливість вирішити декілька проблем одночасно:

ВНЕСТИ ПРОБЛЕМНІСТЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС;

СИСТЕМНІСТЬ У ВИВЧЕННІ ЛЕКСИКОЛОГІЇ, МОРФОЛОГІЇ, ФРАЗЕОЛОГІЇ, ФОНЕТИКИ(адже подібні завдання можна використовувати майже щоуроку);

КОРИГУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ МІЦНИХ, ГЛИБОКИХ ЗНАНЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ НАУКОВОГО СВІТОГЛЯДУ;

СПОНУКАННЯ ДО ПОШУКУ ШЛЯХІВ ЛІКВІДАЦІЇ ПРОГАЛИН, НЕДОЛІКІВ У ЗНАННЯХ УЧНІВ;

ВИХОВАННЯ ІНІЦІАТИВНОСТІ, САМОСТІЙНОСТІ, ТВОРЧОЇ УЯВИ.

    Одним із шляхів удосконалення  навчання і виховання на сьогоднішньому етапі розвитку школи є активізація пізнавальної діяльності учнів, посилення співпраці в ланці вчитель-учень, елементів гри та творчості на уроці та в позакласний час.

    Дидактичні ігри в навчально-виховному процесі значно підвищують ефективність навчання, розвивають увагу, кмітливість, спостережливість. Вони стимулюють інтерес до навчання, закріплюють засвоєне, є ефективною формою спілкування в учнівському колективі(групі) з елементами змагання. Гра допомагає зосереджуватися, думати самостійно, орієнтуватися в складних ситуаціях, розвиває фантазію, полегшує подолання труднощів, стимулює розумовий розвиток дитини. Тому є сенс використовувати її, особливо зважаючи на потреби нинішніх дітей, вимоги сьогодення до готовності учнів користуватися знаннями і вміннями на практиці.

  Динамічність подій і явищ у будь-якій грі(в даному випадку – репродуктивній або інтелектуальній) виключає нудьгу, забезпечує новизну, несподіваність ситуацій, рішень, дій, що позитивно впливає на емоції учасників, а емоційність, відповідно, стимулює пізнавальний інтерес, змушує шукати пояснення невідомого, засвоювати нові знання. І інтелектуальна гра «Відгадай слово», в основі якої лежить ШАРАДА, « загадка, побудована на визначенні якогось слова за його частинами або складами, поданими описово, що можуть становити собою й  окремі слова.» [4] дає в цьому, на мою думку, якнайкращу можливість.

Можна сказати, що цей вид діяльності є формою організації навчання, коли кожен учень може відчути свою інтелектуальну спроможність, свою успішність. А значить: виконує найважливіше завдання вчителя - навчити.

Актуальність методичної розробки в тому, що запропоновані мовні шаради покликані в нетрадиційній формі збагачувати словниковий склад учнів-підлітків, особливо в російськомовному середовищі. Новизна, оригінальність визначаються ігровим підходом до вивчення лексикології та власне підібраними словами-шарадами, які необхідно спочатку «озвучити», тобто відгадати за законом загадки-шаради,при цьому учень повинен виявити свої знання з різних розділів мовознавства (фонетики, морфології, орфографії, словотвору), а потім встановити лексичне значення слова-відповіді, яке входить або до складу фразеологізмів-зрощень (за класифікацією Виноградова), або ж учні дане власне українське  слово рідко вживають, замінюючи іншим – запозиченим чи русизмом. Приклади слів підібрано з досвіду роботи, завдання-загадки – оригінальні.

Розробка розрахована на всіх, хто цікавиться українською мовою, хто прагне інтелектуального самовдосконалення.

Мовні шаради – складні випадки правопису

ШАРАДА – загадка, побудована на визначенні якогось слова за його частинами або складами, поданими описово, що можуть становити собою й  окремі слова. (Новий тлумачний словник української мови у трьох томах, т. 3, с.793)

                                                                  2.                                                                     

Питання О.в.                                           Основа слова           

іменника-неістоти                                   «дужий»

      чим-                                                        - дуж

 

                                     відповідь

1.Прислівник: з великою силою, щосили, щодуху(чимдуж)

                                             2.                           3.

Прийменник, простий,      Префікс у слові    Прикметник у множині,

вказує на місце                   «поїхати»             спільнокореневе слово

                                                                           «готовність»

         на                                      по                                   готові

                                  відповідь

2.Прислівник: у стані готовності, наготові, напохваті, напохопі(напоготові)

                                     2.                             3.                           4.

Носовий, сонорний       Перша літера         Корінь слова        Чіткий голосний

пригол. звук                   абетки                     «разовий»             слова «лірик»

   н-                                      -а-                              -раз-                        -і  

                                  відповідь

3.Сполучник, діалектне: поки що, зараз(наразі)

                                      2.                                               3.

Літери, які мають         Паралельна форма Р.в.           Похідний прикметник,          

відповідні звуки            «десятьох»                              утворений суф. способом

у слові «шість»                                                               від «рік»

      шіст-                             -десяти-                                   -річний

                                     відповідь

4.Прикметник чол. роду, тверда група: той, кому 60 років(шістдесятирічний)

                                                 2.

Сполучник підрядн.,             Запитання якісних, відносних

синонім «щоб»                      прикметників чол. роду Н.в.

       аби-                                               -який

                                  відповідь

5.Займенник: будь-який, звичайний, нічим не примітний; недоброякісний, поганий(абиякий)

                                  2.                                         3.

Прост., протист.         Паралельна форма             Парний, дзв. приг.

спол.                           присл.(частки) «уже»         до звука [ш]

а-                                        -вже-                                    -ж

                                

                                 відповідь

6.Частка, розм.: аякже, так, звичайно; (ірон.) чом не так!, якраз!, отож!, для підвищення заперечної інтонації (авжеж)

                                           2.                                           3.

Буква на позначення       Буква на позначення           Друга нота у музичній

звука [д]                            2-х звуків у слові                 гамі

                                           «юність»

   д-                                                -ю-                                    -ре

                                  відповідь

7.Книжне, юридичне: на підставі закону, права; формально, на папері, на ділі, по праву; протилежне де-факто (де-юре)

                                   2.                                       3.

2-буквен. склад            Твірне слово прикм.        Голосний, який може       

у слові «дефіс»             «фактичний»                    бути наближеним до [у]

    де-                                     -факт-                                        -о

                                  відповідь

8.Книжне: фактично, на ділі; протилежне де-юре, насправді, справді, реально(де-факто)

                                        2.                             3.                               4.                  5.

Перша літера старосл. Префікс у слові  3-ій склад у слові     Інтерфікс    Якісний прикм.

абетки                           «отримати»             «аметист»               у складн.      смак лимона

                                                                                                            словах

     аз-                                       -от-                       -тист-                    -о-                -кислий

                                                               відповідь

9.Складне слово, прикметник: характеристика хімічної сполуки азоту і кислоти(азотистокислий)

                                         2.

2-га ос. одн. наказ.           Твірне слово прикм.

способу «варити»            «водний»

 

      вари-                                -вода

                                           

                                               відповідь

10.Іменник ж.р.: вередлива людина, яка змучує інших своїми причіпками, незадоволенням з будь-чого і т. ін.(варивода)

                                 2.                                      3.                                    4.

Префікс дієприкм.       Синонім до складен.     Дзв. приг. у слові          Основа присв.

«влитий»                       підр. сполучника           «захист»                          займен. «твої»

                                       «тому що»

       в-                                    -бо-                             -з-                                         -тво

                                            відповідь

11.Абстрактн. імен. с. р.:недостатки, злидні, бідність, злиденність(вбозтво)

                                      2.

Абревіатура назви             Кл. в. «Оля»

муз. гурту О.Скрипки

              вв-                               -Олю

                                  відповідь

12.Присл.:у мірі, яка цілком задовольняє; досхочу(вволю)

                       2.                                   3.                                4.

Губн. приг.        Імен. ч.р., назва           6-та нота муз.           Займенник ІІ ос.

«завія»               тварини або 1-ша         гами                           одн.

                           частина хвороби

                          ХХ ст.«…-інфекція»                            

  в-                              -віл-                               -ля-                          -ти

                                  відповідь

13.Дієслово, процес: лити що-небудь кудись, у середину чогось; уводити, вносити щось до складу чого-небудь(ввілляти)

                                         2.                                      3.                                   4.

Синонім прийм. «у»        Основа слова «віче»   ^ прикм. «рухливий»   Афікс,

                                                                                                                       з    допомогою

                                                                                                                      якого утворилось

                                                                                                                    похідне «ніжність»

          в-                                       -віч-                              -лив-                             -ість

                                  відповідь

14. Абстрактн. імен.: ґречність, вихованість, тактовність, обхідливість, коректність, делікатність; дотримання правил пристойності, вияв люб'язності, уважності (ввічливість)

                          2.                               3.                            4.                           5.

Проста форма               Парн. дзв. приг.       Корінь слова        Скорочення         Закінчення

вищого ст.. порівн.       до [с]                         «загадка»             від назви укр.       прикм. ч.р.

присл. «високо»                                                                           літаків                    одн. Н.в.

                                                                                                     «Антонов»             тв. гр.

  вище-                                   -з-                            -гад-                         -ан-                    -ий

                                  відповідь

15. Словоскладання, імен., перша част. – раніше, перед цим, тільки що, друга част. –дієприкм. від «згадати»(вищезгаданий)

                         2.                                 3.                              4.

Основа імен.        3-й склад прикм.       Р.в. імен. ж.р.           Постфікс

«поза»                   «напівсиній»            синонім до слова           

                                                                 «дім»

  поз-                               -си-                            -хати-                     -ся

                                  відповідь

16. Дієслово, повторювана дія: ставати дуже сухим, пересихати(позсихатися)

                            2.                          3.                                 4.                         5.

Запитання імен.     Синонім імен.     «Рік» у перекладі      Суфікс імен.      Голосн., який

неістоти                  «половина»          на рос.                        «родини»           у ненагол.

                                                                                                                             позиції має

                                                                                                                          наближення [е]

 що-                            -пів-                         -год-                         -ин-                           -и

                                  відповідь

17. Присл. часу: кожної півгодини(щопівгодини)

Мовні шаради для збагачення словникового складу

ШАРАДА – загадка, побудована на визначенні якогось слова за його частинами або складами, поданими описово, що можуть становити собою й  окремі слова. (Новий тлумачний словник української мови у трьох томах, т. 3, с.793)

1.                                           2.                                     3.                           4.                              

Прост. протиставн.            „Риба”по-англійськи     Суфікс у слові      Особовий

сполучник сурядності,                                              „крокувати”          займенник

що позначається                                                                                       ІІ-ї особи

однією буквою                                                                                         однини

      а-                                     -фіш-                               -ува-                       -ти

                                         відповідь

1.Дієслово, інфінітив: виставляти що-небудь напоказ; привертати загальну увагу до чого-небудь( афішувати)

1.                                       2.                                        3.

Буква на позначення      Іменник, чол. роду           Постфікс у дієсловах  

звука [в]                          ІІ-ї відміни, множина

                                        скорочена назва

                                        країни в Північній

                                       Америці

     ве-                                    -штати-                                    -ся

                                         відповідь

2.Дієслово, інфінітив, розмовне: ходити туди-сюди, в різних напрямках, блукати, бродити де-небудь (вештатися)

1.                                                2.

Особовий займенник               Іменник сер. роду

ІІ-ї особи множини                  в Р.в. однини,

                                                  синонім „обличчя”

     ви-                                              -лиця

                                         відповідь

3.Іменник жін. роду: опукла кістка черепа, що міститься між оком і верхньою щелепою (вилиця)

1.                            2.                         3.                                    4.

Губн. пригол.,       Основа слова,     Голосн. звук,               Іменник у множ.,

парний до             „дитя корови”     позначається                Н.в., парний предмет

звука [ф]                                             [у] і пом'якшує            зброї до меча

                                                            попередній приг.

   в-                             -тел-                       -ю-                              -щити

                                   

                                       відповідь

4.Дієслово, інфінітив, розмовне: дати комусь що-небудь(звичайно, непотрібне, небажане для когось); накинути, нав'язати (втелющити)

1.                                    2.

Вдало забитий              Прикметник жін. роду

м'яч у ворота                в Н.в., антонім „весни”

     гол-                                   -осіння

                                  відповідь

5.Іменник, тільки однина: дія на значення голосити; старовинні обрядові пісні( на похоронах, весіллі); плач, трен, лемент (голосіння)

                              2.                        3.                                  4.

Особов. займ.      Імен. ч.р.,          2-ий склад слова         Буква на позначення

ІІ ос. мн.              синонім  до        «заангажований»       задньоязикового [к]

                            «огорожа»

    ви-                         -тин-                        -ан-                                -ка

                                  відповідь

6. Імен. ж.р.: вирубана або вирізана поробка(витинанка)

                                        2.                                3.

Імен. с.р. на                     3-й склад імен.         Вигук, незадоволення

познач. особистого        «колода»                    ароматом

засобу пересування

          авто-                              -да-                         -фе

                                  відповідь

7. Іменник, невідмінюване: у середні віки – прилюдне спалення на вогнищі людей, оголошених інквізицією єретиками, або так званих єретичних творів(автодафе)

                                           2.                                            3.

Буква на познач.           Буква на позначення          [ін':а]

звуків  [шч]                   губного сонорного                  

                                       «місце»

        щ-                                       -ем-                            -іння

                                  відповідь

8.Абстрактн. іменник: тупий, ниючий біль, спричинений яким-небудь подразненням; відчуття неспокою, тривоги, хвилювання, збудження(щеміння)

                                       2.                                3.                              4.

Прізвище відомого        Міра довжини          Суфікс у імен.          Простий вигук

телесупергероя на                                             «студентство»          на ознаку здивування

ім'я Джеймс

        бонд-                               -ар-                            -ств-                           -о

                                  відповідь

9. Іменник, рід занять: виготовлення бочок, діжок, дерев'яних відер(бондарство)

                                               2.                             3.

2-й склад «локшина»           Багач, великий       Останнє слово

                                              землевласник у       прислів'я «Хліб

                                              Сер. Азії                  всьому - …»

         ши-                                   -бай-                             -голова

                                  відповідь

10.Імен. спільн. Роду: смілива, відчайдушна людина, яка нічого не боїться й ні перед чим не зупиняється; зірвиголова, бешкетник, паливода, одчайдушна, одчайдух, одчаяка, урвиголова, палисвіт(шибайголова)

                                  2.                                3.

Монарх в Рос.            Суфікс імен. ч.р.         Наголош. голосн.

імперії                         у назві мешканця        «верба»

                                    Львова

  цар-                                 -ин-                                 -а

                                  відповідь

11. Імен. ж.р.: околиця край села, застава; місцевість за селом, де пастух збирає худобу; вигін, пасовисько; необроблюване, поросле травами поле(царина)

                                       2.                       3.

Назва казки                    Р.в. імен.          Діалектна вимова

М.Коцюбинського         «руни»             наказ сп. дієслова

«Ранок у лісі»                                          «живи»

    хо-                                  -рун-                     -жий

                                  відповідь

12. Особа, що носила прапор або корогву війська, прапороносець; У 17-18 ст. на Україні – особа, яка входила до складу генеральної старшини й головним чином інспектувала військо; молодший лейтенант(хорунжий)

                                  2.                          3.                               4.                          5.

Парний глух. до        Вид папуги          Непарний глух.        Пропущене у       Напівпом'якш.

[г]                                                             задньоязиковий        вислові «крізь      пригол.

                                                                                                     …   до зірок»      «кінець»

     х-                             -ара-                           -к-                           -терни-                       -к

                                  відповідь

13. Імен. ч.р.: чаклун, чарівник(характерник)

1.                                2.                               3.                                       4.

Основа імені           Продовжи                  Пропущені букви            Суфікс імен.

«Толя»                     «мезозойська …»      «диригент..ська»             «більшість»

    тол-                         -ера-                               -нт-                                    -ість

                                  відповідь

14. Абстрактн. імен.: поблажливість, терпимість до чиїхось думок, поглядів, вірувань тощо(толерантність)

                                  2.                         3.

Мн. імен. Р.в.            Імен. у мн.,         Афікс, який утворив

«біда»                        рос. «палач»        похідне «вмиватися»

      бід-                           -кати-                         -ся

                                                            відповідь

15. Інфінітив: висловлювати жаль, скаржитися, жалітися, плакатися, нарікати, бідуватися; дбати про кого- про що-небудь(бідкатися)

                              2.                            3.

ІІ ос одн.            Глух. пригол.        Міра довжини

                           «тім'я»

  ти-                         -т-                            -ар

                                  відповідь

16. Імен. ч.р.: церковний староста(титар)

                                2.                            3.

Афікс похідного        Спільне для          Закінчення І в.

«супротивник»          «тягловий»            ім. тв. групи

                                    «тягнути»                                          

         су-                           -тяг-                        -а

                                  відповідь

17. Імен. спільн. роду: здирник, хабарник(сутяга)

                                       2.                          3.

Назва грошової             Р.в. імен. ч.р.       Парний глух.

одиниці                          «ріг корови»         до [д]

 

     су-                                   -рога-                       -т

                                  відповідь

18. Замінник натурального продукту, який має лише деякі його властивості; те, що підміняє собою що-небудь, створює ілюзію чогось(сурогат)

                                        2.                                  3.

«рядок» у перекладі       Афікс похідного        Закінчення прикм.

на рос.                              «збитий»                     ч.р. тв. групи

       строка-                            -т-                                  -ий

                                  відповідь

19. Прикметник: укритий, розписаний різнобарвними смужками, плямами і т.ін., забарвлений у різні кольори; пістрявий; рябий, зозулястий, різнобарвний, ряснобарвний, красий; таркатий(строкатий)

                                           2.                                           3.

Префікс у слові              Приймен. у вислові             Прикм ж.р. одн.

«..фотографувати»         «розповісти … подію»        синонім «слабкий»

         с-                                          -про-                                     -квола

                                  відповідь

20.Прислівник способу дії: не поспішаючи, повагом, не кваплячись; протяжно, повільно(спроквола)

                                2.                                3.                               4.

Парн. глух.          Твірна основа           Річка у Єгипті          Закінчення для

[з]                         «полотнище»                                               узгодження прикм.

                                                                                                   з імен. «гостр.. біль»

       с-                        -полотн-                   -ніл-                                   -ий

                                  відповідь

21. Дієприкметник: той, який став блідим, білим як полотно; зблідлий(сполотнілий)

                                       2.                                             3.                                4.

Похідне, усічення              Інтерфікс у складних           Множ. імен. Р.в.      Літера на познач.

від «співати»                      словах тв. групи                   «мова»                        [к]

       спів-                                        -о-                                      -мов-                         -ка

                                  відповідь

22. Жанр поетичного твору, автором якого був С.Руданський(співомовка)

                      2.                                          3.                          4.

100                  Дрижачий вібрант              Шипл. приг.        Спільне для

                                                                    «зачіска»              «головний»

                                                                                                  «головувати»

 сто-                      -р-                                         -ч-                           -голов

                                  відповідь

23. Прислівник: униз головою,; дуже швидко, стрімголов(сторчголов)

                         2.                                 3.                   4.                                    5.

Префікс у       Йому належали        Основа          Літера на познач.         Кінцівка слова

«..тули»          кріпаки                     «теличка»       [н]                                  «кише..»    

      с-                      -пан-                     -телич-           -ен-                                 -ня

                                  відповідь

24. Абстрактн. імен.: розгубленість, замішання, ошелешення(спантеличення)

  

Мовні шаради – фразеологізми

ШАРАДА – загадка, побудована на визначенні якогось слова за його частинами або складами, поданими описово, що можуть становити собою й  окремі слова. (Новий тлумачний словник української мови у трьох томах, т. 3, с.793)

1.                                      2.                                        3.

Вигук, означає                Іменник ІІ-ї відміни,        Постфікс у дієсловах

здивування                     множина, не сестра

                                

    ба-                                     -брати-                              -ся

                                         відповідь

1.Дієслово, інфінітив, розмовне: бовтатися руками в чому-небудь рідкому, брудному; повільно що-небудь робити, копатися (бабратися)

1.                                     2.                                3.                         4.

Іменник чол. роду,        Власна назва,            Парний дзв.          Імен., Н.в., множ.,  

великий вечір                чоловіче ім'я             пригол.                  велика група людей,

з танцями                       з 2-х букв                   до звука [т]           що мають спільне

                                                                                                         походження і ряд     

                                                                                                         х-них спільних

                                                                                                         фізич. особливостей

 бал-                                 -Ян-                              -д-                                -раси

                                        

                                                                     відповідь

2.Іменник, тільки множина, фразеолог.: пусті, веселі розповіді, розмови про щось незначне, теревені, пусті балачки, балаканина (баляндраси)/точити баляндраси/

1.                                     2.                               3.                             4.

Множина до займен.     ІІІ-я особа одн.        Буква на познач.    [ н'ки]

„ти”                                дійсного способу     парного пригол.     в слові „ліньки”

                                      теперішнього часу   „п”(пе)

                                      „терти”

 ви-                                        -тре-                            -бе-                          -ньки

                                         відповідь

3.Іменник, тільки множина, розмовн.: вигадки, примхи, забаганки, витівки (витребеньки)

1.                                  2.

прийменник,              іменник в Р.в.,

антонім „до”              ІІ відміна, чол. рід,

                                   ним керує кошовий

    від-                                 -коша

                                         відповідь

4.Прислівник, фразеолог.: дати відсіч (відкоша)/дати відкоша/

1.                             2.                                    3.                                             4.

Твірна основа         Приголосн., який         Суфікс у похідному              Закінчення для

«ждати»                   подовжується               «півник»                                узгодження числ.

                                «во..'єдна..я»                                                                 з імен. «2 пирог..»

 жда-                                -н-                                  -ик-                                          -и

                            

                                         відповідь

5. Фразеолог. зрощення: очікування (жданики)/жданики погубити/

                              2.                            3.                                    4.

Танцвальні                Основа слова        Суфікс похідного         Узгодити

рухи                           «море»                   «пеньок»                        числ. з імен.

                                                                                                          «4 кілометр..»

 па-                               -мор-                            -ок-                               -и

                                         відповідь

6. Іменн., тільки мн.: забивати баки(памороки)/памороки забивати/

                                 2.                           3.                                  4.

2-й префікс              Твірна основа      Голосний, який           Корінь, в якому

у слові                      «швидкість»        не має призвуків          відбулось

«винахід»                                              «голубку»                    чергування «рука»

      на-                           -швидк-                     -у-                                   -руч

                                         відповідь

7.Прислівник: на скору руку(нашвидкуруч)/на швидку руку/

                                 2.                   3.                                  4.

Основа слова           «щез» у         Літера на познач.       Пропущена зв'язка

«Ната»                     вимові            [р]                               у вислові «Київ – столиця

                                                                                            України»

   нат-                        -щес-                  -ер-                                    -це

                                         відповідь

8.Прислівник: не поївши, на порожній шлунок(натщесерце)/натще/

                                     2.                                3.                           4.

Приголосн.,                      Закінчення для         Корінь у слові     Пропущена буква

який не характерний       узгодження числ.      «вибрати»            «пр..бічник»

для укр. мови                   з імен. «3 дн..»

           -ф-                                 -і-                               -бр                         -и

                                         відповідь

9. Імен., множ.: жилка, нерв, волокно живої тканини(фібри)/відчувати всіма фібрами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Використання мовних шарад на уроках(10-й клас)

Фрагменти уроків

Тема: Морфологічна будова слова, творення слів

Закріплення

   (Поняття твірної та похідної основи, словотворчих афіксів, способів словотвору)

Виконайте завдання, яке у кожного лежить на парті:

1.                               2.                                             3.                                4.

Похідне, усічення              Інтерфікс у складних           Множ. імен. Р.в.      Літера на познач.

від «співати»                      словах тв. групи                   «мова»                        [к]

       спів-                                        -о-                                      -мов-                         -ка

відповідь: жанр поетичного твору, автором якого був С.Руданський (співомовка)

      - Виконайте словотвірний розбір знайденого слова: (співомовка ---------- співати, мовити, основоскладання(о))

-Які ще інтерфікси ви знаєте? Наведіть приклад(е - землемір)

      - Що таке усічення? Як по-іншому називається цей спосіб?(безсуфіксний)

      - Утворіть цим способом похідні від:

                               Написати, від'їздити, захищати, перелазити(напис, від'їзд, захист, перелаз)

       -Іменники якого роду утворюються? Яка особливість слова «захищати» при утворенні похідного?(чергування щ//ст)

     -Придумайте шараду до слова-прізвища «Перебийніс».

Тема: РЗМ  Робота над помилками, допущеними у контрольному переказі із творчим завданням «Оборона Києва»

При перевірці були виявлені типові помилки у правописі наступних слів: напоготові, чимдуж, наразі. Для з'ясування правописних норм пропоную виконати спочатку розгадування мовних шарад:

                                                               2.

Питання О.в.                                           Основа слова           

іменника-неістоти                                   «дужий»

      чим-                                                        - дуж 

відповідь: прислівник: з великою силою, щосили, щодуху(чимдуж)

1.                                    2.                           3.

Прийменник, простий,      Префікс у слові    Прикметник у множині,

вказує на місце                   «поїхати»             спільнокореневе слово

                                                                           «готовність»

         на                                      по                                   готові

відповідь: прислівник: у стані готовності, наготові, напохваті, напохопі(напоготові)

1.                           2.                             3.                           4.

Носовий, сонорний       Перша літера         Корінь слова        Чіткий голосний

пригол. звук                   абетки                     «разовий»             слова «лірик»

   н-                                      -а-                              -раз-                        -і  

відповідь: сполучник, діалектне: поки що, зараз(наразі)

Що спільне у всіх слів?(частина мови,написання разом)

Озвучте правило, за яким пишуться дані слова.(Прислівники утворені від підрядних словосполучень, пишуться разом, наприклад, споконвіку, обіруч, насамперед; Прислівники, утворені злиттям прийменника і прикметника(іменника) найчастіше пишуться разом, наприклад, згарячу, віддавна, вплач, наяву)

Придумайте складне речення з використанням даних слів за такою схемою:

                        [ ]: [ ], хоча( )

Як називається таке речення?(ССК з безсполучниковим та підрядним обставинним допустовим зв’язком ). Найкраще речення записати під диктовку.

Тема: Власне українські слова. Синонімічне багатство мови.

Відгадайте загадку-шараду(кінцеве слово-відповідь не озвучую):

1.                                           2.                             3.

       2-й склад «локшина»           Багач, великий       Останнє слово

                                                     землевласник у       прислів'я «Хліб

                                                       Сер. Азії                  всьому - …»

         ши-                                          -бай-                             -голова

Яке слово отримали? (шибайголова)

Яке його значення?( смілива, відчайдушна людина, яка нічого не боїться й ні перед чим не зупиняється) Якими синонімами можна замінити? (зірвиголова, бешкетник, паливода, одчайдушна, одчайдух, одчаяка, урвиголова, палисвіт)

Яке із цих слів стилістично нейтральне?(бешкетник)

Для якого стилю характерні всі інші синоніми, так само, як і «шибайголова»?(для розмовного і художнього)Чому?(стилістично забарвлені)

Пригадайте літературного героя, якого можна назвати цим словом(В.Винниченко – Федько-халамидник)

А кого в класі можна так назвати?

 

Тема: Роль фразеологізмів у мовленні.

З якою метою ми вживаємо фразеологізми у мовленні?(для виразності, багатства мови)

Відгадайте шаради:

1)1.                                     2.                                3.                         4.

Іменник чол. роду,        Власна назва,            Парний дзв.          Імен., Н.в., множ.,  

великий вечір                чоловіче ім'я             пригол.                  велика група людей,

з танцями                       з 2-х букв                   до звука [т]           що мають спільне

                                                                                               походження і ряд     

                                                                                              х-них спільних

                                                                                           фізич. особливостей

 бал-                                 -Ян-                              -д-                                -раси

                                       

                                                                     відповідь (баляндраси)

2)1.                             2.                                    3.                                             4.

Твірна основа      Приголосн., який         Суфікс у похідному        Закінчення для

«ждати»                подовжується               «півник»                          узгодження числ.

                           «во..'єдна..я»                                                         з імен. «2 пирог..»

 жда-                                -н-                                  -ик-                               -и          

відповідь (жданики)

3)1.                                      2.                            3.                                    4.

Танцювальні                Основа слова        Суфікс похідного         Узгодити

рухи                           «море»                   «пеньок»                        числ. з імен.

                                                                                                          «4 кілометр..»

 па-                               -мор-                            -ок-                               -и

                                         відповідь (памороки)

-Введіть подані слова до фразеологічних зворотів)/точити баляндраси/,/жданики погубити/, /памороки забивати/

- Поясніть їх значення: пусті, веселі розповіді, розмови про щось незначне, теревені, пусті балачки, балаканина; довго чекати; забивати баки, голову дурницями.

- Придумайте речення із поданими фразеологізмами.

Тема: Правопис займенників, числівників.

Виконайте вправу:

Будь/який, аби/чий, що/небудь, казна/хто, ні/що, ні/в/кого, бозна/кому; 16/поверховий, 70/річчя, пів/відсотка, сім/цілих/три/десятих, сімнадцяти/тисячний, кілька/сот/тонний, багато/мільйонний

Перевірка, пояснення правил.

Відгадайте шаради(2 команди) на швидкість:

1.                           2.                                               3.

Літери, які мають         Паралельна форма Р.в.           Похідний прикметник,          

відповідні звуки            «десятьох»                              утворений суф. Способом

у слові «шість»                                                               від «рік»

      шіст-                             -десяти-                                   -річний

                                     відповідь:прикметник чол. роду, тверда група: той, кому 60 років(шістдесятирічний)

                                   2.

Сполучник підрядн.,             Запитання якісних, відносних

синонім «щоб»                      прикметників чол. роду Н.в.

       аби-                                               -який

                                  відповідь:займенник: будь-який, звичайний, нічим не примітний; недоброякісний, поганий(абиякий)

1-ша команда: Яка орфограма є у відгаданому слові?(виняток зі спрощення; правопис складних прикметників)Наведіть приклади

2-га команда: До якого розряду належить даний займенник? Наведіть приклади(неозначені)

Записати приклади суперників. Придумати для них подібні загадки.

Висновок

Постійне використання на уроках мовних шарад дасть можливість учителю:

Збагатити словник учнів рідко вживаними власне українськими словами, фразеологізмами.

Формувати міцні, глибокі знання з елементами наукового світогляду.

Системно підходити до вивчення лексикології, морфології, фразеології, фонетики(особливо у старших класах, коли на повторення матеріалу виділено недостатню кількість годин, а матеріалу для повторення забагато).

Спонукати учнів до пошуку шляхів ліквідації прогалин у знаннях(особливо з орфографії).

Позитивно впливати на емоції, уникнути нудьги, одноманітності навчального процесу.

Забезпечити таку форму організації навчання, коли кожен учень може відчути свою інтелектуальну спроможність, успішність(одну із обов'язкових умов особистісно зорієнтованого навчання).

Стимулювати пізнавальний інтерес, змушувати шукати пояснення невідомого.

Використання мовних шарад може стати цікавим і корисним видом заняття на засіданні шкільного мовного гуртка, тобто у позакласній предметній роботі. Учні можуть і самі спробувати сили у складанні подібних загадок, виявити дух змагання, конкурування.

Навчання не має бути «сухим», так само як і українська мова не може бути нецікавою, а її вивчення – лише необхідністю. Творчий підхід навіть до найскладніших тем обов'язково дасть результат, а діти будуть лише вдячні.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Глазова О.П. Українська мова: матеріали до уроків 10-11 клас (матеріали для вчителя). – Харків: Ранок, 2000. – 174с.

Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах / За ред. М.І.Пентилюк: Підручник для студентів філологічних факультетів університетів. – К.: Ленвіт, 2005. – 399с.

Новий тлумачний словник української мови у трьох томах (42000 слів). – К.: Аконіт, 2003.

Олійник О. Українська мова 10-11.Підручник для 10-11 класів середньої школи. – К.: Вікторія, 2001. – 462с.

Освітні технології/ За заг.ред. О.М.Пєхоти. – К.: «А.С.К.», 2001. – 255с.

Сорвачева Г.В. Коллективная учебно-познавательная деятельность как средство формирования творческой индивидуальности старшекласников: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук / Свердл. Инж. педагогический институт. – Екатеринбург, 1993. – 22с;

Тюріна В. Пізнавальна перспектива і перспективні задачі: формування самостійності // Рідна школа. – 1997. - № 9. – С. 38-40;

Українська мова: Підручник для учнів старших класів нефілологічного профілю та абітурієнтів / Галетова А.Г., Гайдаєнко І.В., Горошкіна О.М., Паламарчук О.С., Пентилюк М.І. – К.: Ленвіт, 2003. – 272с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2166. Математическое моделирование тепловых процессов 31.78 KB
  Задание. Разработать математическую модель: процесса теплообмена, позволяющую находить один из параметров процесса в соответствии с вариантом задания.
2167. Виховна система 18.85 KB
  Педагогічний процес здійснюється в рамках певної виховної системи. Виховна система - це сукупність взаємопов'язаних цілей і принципів організації виховного процесу, методів і прийомів їх поетапної реалізації в межах певної соціальної структури.
2168. План воспитательной работы в группе 18.81 KB
  Психолого-педагогическая характеристика группы. Цель воспитательной работы. Содержание воспитательной работы. Индивидуальная работа с учащимися.
2169. Микроклимат семьи и его влияние на социализацию подростка 23.65 KB
  Семья выступает в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Положительное воздействие состоит в том, что никто кроме самых близких, не относится к ребёнку лучше, и вместе с тем никто не может потенциально нанести столько вреда в воспитании, сколько семья.
2170. Локальні та глобальні мережі 49.5 KB
  Комп’ютерні мережі та їх будова. Локальні комп’ютерні мережі. Глобальні комп’ютерні мережі.
2171. Системи підтримки прийняття рішень 47.61 KB
  Концепції побудови та сфери застосування систем підтримки прийняття рішень (СППР). Архітектура СППР.
2172. Експертні системи 60.89 KB
  Проблеми створення систем із штучним інтелектом. Експертні системи (ЕС) та їх характеристики. Поняття знань та відмінності їх від даних. Структура ЕС.
2173. Лексика русского языка и иноязычные заимствования 56.32 KB
  Исконная лексика русского языка. Заимствованные слова в русском языке. Заимствованные слова в общественно - политической жизни страны. Заимствования из родственных славянских языков. Заимствования из неславянских языков. Характеристики и функции заимствований.
2174. Молодежь на рынке труда: особенность государственного регулирования безработицы и трудоустройства 57.84 KB
  Теоретико-методологические основы исследования государственного регулирования молодежной безработицы. Молодежная безработица в современной России, в Агинском Бурятском Округе и в Республике Бурятия. Нормативно-правовые и организационно-управленческие механизмы государственного регулирования молодежной безработицы.