56000

СХОДИНКИ ДО ВЕРШИНИ «Я»

Книга

Педагогика и дидактика

Заняття можуть проводитися як з цілим класом так і з окремими групами. Заняття вміщують теоретичну та практичну частини. Підсумкове заняття.

Украинкский

2014-03-31

565 KB

62 чел.

СХОДИНКИ ДО ВЕРШИНИ «Я»

(факультативний курс для учнів 7-8 класів)

Пояснювальна записка

 Актуальність проблеми. Тема самовдосконалення особистості є важливою для людини в будь-якому віковому періоді. Проте особливо гостро ця проблема постає в підлітковому віці. Підлітковий вік – це найважливіший період в психосоціальному розвитку людини. Від того, як сформується ставлення підлітка до самого себе, до інших людей і до оточуючого світу в цілому, - буде залежати вся його подальша життєва орієнтація, відношення до життя та, власне, і саме життя. Особливості перехідного віку, а також складні умови, в яких проходить процес дорослішання сучасної молоді: нестабільність сімейного інституту, розмитість моральних цінностей, які вже не є міцною опорою для вибудовування власної особистості, диктують необхідність спеціальних заходів для розвитку і підсилення «Я» підлітка, формування життєздатної особистості, яка має достатні ресурси для успішної адаптації в соціумі.

Тому метою курсу є створення передумов для особистісного зростання підлітка та формування його позитивної «Я концепції».

Основні завдання курсу:

 •  розширення знань підлітка про індивідуальні психологічні особливості людини;
 •  створення умов для формування прагнення до самопізнання, занурення в свій внутрішній світ і орієнтування в ньому;
 •  сприяння формуванню навичок спілкування, уміння слухати, висловлювати власну точку зору, приходити до компромісних рішень і розуміння інших людей;
 •  сприяння усвідомленню своєї життєвої перспективи, життєвих цілей, шляхів і способів їх досягнення.

Робота за цією програмою допоможе практичному психологу, класному керівнику вказати учневі шлях до самовдосконалення та формування позитивної «Я-концепції».

 Очікувані результати.

В ході вивчення курсу учні повинні оволодіти поняттями:

- психологія;

-  індивід, індивідуальність;

-  характер, темперамент;

- особистість, «Я-концепція»;

- самооцінка;

- здібності, креативність;

- конфлікт, психологічний захист тощо.

Учні повинні вміти:

 •  визначати рівень розвитку психічних процесів;
 •  на основі поведінкових реакцій визначати тип темпераменту;
 •  впізнавати емоції, регулювати емоційний стан, настрій;
 •  використовувати техніки позитивного самопрограмування;
 •  застосовувати елементи психологічного захисту.

Вітчизняна і зарубіжна психологічна наука протягом довгого періоду намагається пояснити закономірності становлення, розвитку і проявів особистості в системі суспільних відносин. Значне місце при цьому надається питанням особистісного росту та формуванню позитивної «Я-концепції» особистості.

Теоретичними основами створення курсу стали погляди представників західної гуманістичної психології (Р.Бернс, К.Роджерс, А.Маслоу, В.Франкл та ін.), які сформували основну концептуальну парадигму проблеми „Я- концепції” і дали наукове тлумачення даному поняттю, зокрема, таке:

"Я-концепцiя" - це достатньо стiйка система уявлень людини пpо себе, яка  включає в себе когнiтивнi (знання пpо себе, «Я-обpаз»), оцiночнi (сукупнiсть думок пpо себе, пpо свою iндивiдуаьнiсть, самооцiнку), поведiнковi (потенцiйнi поведiнковi pеакцiї, пов'язанi з «Я-обpазом» i самооцiнкою) компоненти.

У сучасній  психології “Я-концепцію” розглядають як визначальний регулятор і спонуку практичної діяльності людини, на основі чого вона взаємодіє з іншими людьми. Позитивну «Я-концепцію» можна розвивати як і інші  професійні риси особистості. Але цей процес значною мірою залежить як від стилю управління в педагогічному колективі, так і від умов взаємодії, спілкування учасників педпроцесу і т.д.

 Одним із шляхів формування позитивної «Я-концепції» може слугувати вказаний факультативний курс за програмою «Сходинки до вершини «Я».

Програма «Сходинки до вершини «Я» розрахована на 34 години розвивально-тренінгових занять для учнів 7-8 класів. Періодичність занять – 1 раз на тиждень.

Заняття можуть проводитися як з цілим класом, так і з окремими групами.

 Основна форма проведення – психологічний тренінг.

 Заняття  вміщують  теоретичну  та  практичну  частини. Методи, які використовуються: бесіда, міні-лекція, опитування, самодіагностика, ігрові та інтерактивні методи. Учням також пропонується ряд вправ, які сприяють розвитку інтроспекції, пошуковій активності, самоспостереженню.

 На початку та після завершення тренінгових занять з метою вивчення рівня результативності запропонованого факультативного комплексу занять може бути запропонована вхідна та вихідна діагностика (в додатках міститься варіант 16-факторного особового опитувальника Р.Кеттелла, бланк та схема його повної інтерпретації, а також дитячий варіант тесту Кеттелла, адаптований Е.М.Александровською 12ФЛО-120 ).

Програма курсу складається з 7 розділів:

І. Вступ

ІІ. Пізнай і зрозумій себе

ІІІ. Людина як особистість

ІV. Самовдосконалення особистості

V.  Мистецтво бути собою. Сходинки особистісного зростання

VІ.  Яким я був. Яким я став

VІІ.  Підсумкове заняття. На вершині творчого «Я»

 

Програма курсу

занят-тя

Зміст навчального матеріалу

Кіль-

кість годин

Розділ І. Вступ до курсу

1

1

Заняття 1. Необхідність розуміння і пізнання людиною самої себе

Вступ. Вправа «Я радий з вами познайомитися». Міні-лекція «Людина як феномен природи». Сутність людини в різних світових релігіях. Погляди філософів, письменників на проблему самопізнання. Вправа «Дорога мого життя». Рефлексія заняття.

1

Розділ ІІ. Пізнай і зрозумій себе

1

2

Заняття 2. Пізнай і зрозумій себе. Герб творчості

Вступ. Ознайомлення з новою формою роботи – тренінгом. Обговорення правил роботи в групі. Криголам «Струм». Міні-лекція «Людина як особистість». Вправа «Мій герб». Презентація особистих гербів та групове обговорення. Декларація самоцінності. Криголам «Сліпа геометрія». Рефлексія заняття.

1

Розділ ІІІ. Людина як особистість

3

3

Заняття 3. Себе зрозуміти, себе змінити

Вступ. Вправа-розминка «Як я себе почуваю». Міні-лекція «Індивідуально-типологічні особливості особистості» (Поняття про темперамент. Історія розвитку вчення про темперамент. Типи темпераменту. Характеристика якостей темпераменту. Роль темпераменту в трудовій та навчальній діяльності). Практична робота. Самодіагностика «Паспорт темпераменту». Вправа «Розберись з героями» (Визначення типу темпераменту казкових героїв, героїв відомих літературних творів). Криголам «Атоми-молекули». Рефлексія заняття.

1

4

Заняття 4. Таємниці характеру

Вступ. Вправа-розминка «Пори року». Міні-лекція «Поняття про характер» (Риси характеру. Зв'язок темпераменту і характеру). Практична робота. Діагностика «Намалюй свій характер». Вправа «Автопортрет». Вправа «Павутиння». Криголам «Добрі слова». Рефлексія заняття.

1

5

Заняття 5.  Як удосконалювати самого себе

Вступ. Вправа-розминка «Знайомство». Вправа «Занедбаний сад». Вправа «Десять «Я». Вправа для самопізнання «Мій образ». Вправа «Добре-погано». Релаксація «Подорож на хмаринці». Рефлексія заняття.

1

6-21

Розділ ІV. Самовдосконалення особистості

16

6

Заняття 6.  Особистість я чи ні ?

Вступ. Криголам «Як я себе почуваю?». Вправа «Репортер». Міні-лекція «Поняття про особистість». Вправа «Моє багатогранне «Я». Практична частина. Діагностика «Капітан – керманич - пасажир». Криголам «Один до одного». Рефлексія заняття.

1

7

Заняття 7.  Організованість, дисциплінованість – ознака особистості

Вступ. Криголам «Японські машинки». Практична частина. Діагностика «Наскільки ти організований?». Мозковий штурм «Магічний трикутник». Бесіда «Ознака особистості – організованість, дисциплінованість». Вправа «Так – може бути - ні». Вправа «Сороконіжка». Рефлексія заняття.

1

8

Заняття 8.  Долаємо труднощі

Вступ. Криголам «Промінчик сонця». Бесіда «Мужність – ознака особистості?». Практична частина. Діагностика «Як я орієнтуюсь в різних ситуаціях». Робота в групах. Вправа «Поводир і той, кого ведуть». Криголам «Посмішка». Рефлексія заняття.

1

9,10

Заняття 9,10.  Розвиваємо лідерські здібності

Вступ. Криголам «Струм». Бесіда «Ознаки лідера» (Лідер уміє створити команду, лідер – людина дії і слова). Інформування «Яка команда є ідеальна». Гра «Повітряна куля». Бесіда про якості рішучого лідера. Вправа «Умій сказати «Ні». Гра «Безлюдний острів». Криголам «Звязуюча ниточка». Рефлексія заняття.

2

11

Заняття 11.  Допоможе перевтілення або Мій ідеал

Вступ. Криголам «Посмішка». Бесіда. Ідеал. Конструювання ідеалу. Як стати схожим на ідеал? Перевтілення. Гра «Диригент». Криголам «Я краще всіх». Рефлексія заняття.

1

12

Заняття 12.  Інтелектуальний марафон - 1

Вступ. Криголам «Сонечко». Бесіда про «мозкову аеробіку». І блок. Розминка «Розігрів мозку». Вправа «Приведення думок в порядок». ІІ блок. Вправа «Мозковий спринт». ІІІ блок. Вправа «Підсилення креативного мислення». Вправа «Подолання щоденних невдач». Криголам «Сліпа геометрія». Рефлексія заняття.

1

13

Заняття 13.  Інтелектуальний марафон - 2

Вступ. Криголам «Абетка гарних слів». Вправи І блоку. Розминка «Розігрів мозку». Вправа «Приведення думок в порядок». ІІ блок. Вправа «Підсилення до максимуму».  ІІІ блок. Інтелектуальні вправи. Вправа «Пошук загального». Вправа «Муха». Рефлексія заняття.

1

14

Заняття 14.  Хто така Мнемозина ?

Вступ. Криголам «Струм». Міні-лекція «Поняття про пам'ять як психічний процес». Закони і механізми запам’ятовування, збереження та забування. Мнемозина – богиня пам’яті. Практична частина. Міні-дослідження «Перевірте свою пам'ять ». Криголам «Естафета». Рефлексія заняття.

1

15

Заняття 15.  Як покращити пам’ять ?

Вступ. Криголам «Промінчик сонця». Практична частина. Робота в групах. Гра «Що було вчора?». Вправа «Візуалізація». Гра «Сценарист». Вправа «Муха». Сім законів пам’яті. Рефлексія заняття.

1

16

Заняття 16.  Розвиваємо увагу

Вступ. Криголам «Чотири стихії». Міні-лекція «Увага як динамічна сторона свідомості». Практична частина. Вправа «Хор». Вправа «Надзвичайна увага». Десять правил саморганізації уваги. Рефлексія заняття.

1

17

Заняття 17.  Розвиваємо увагу (практикум)

Вступ. Криголам «Коліна». Вправа «Лічимо разом». Вправа «Слухай  уважно». Вправа «Пильне око». Криголам «Пропусти число». Корисні поради Школи ейдетики. Рефлексія заняття.

1

18

Заняття 18.  Почуття як механізм творчості

Вступ. Криголам «Розмова без слів». Мні-лекція «Емоції та почуття». Як керувати негативними емоціями і створювати позитивний настрій. Самопрограмування. Практична частина. Гра «Відтвори емоцію». Робота в групах. Творча робота. Скласти розповідь про будь-яку емоцію чи почуття, що впливають на наше життя. Захист проектів. Вправа-релакс «Я – це Я». Рефлексія заняття.

1

19

Заняття 19.  Шукаємо своє покликання. Великий світ професій

Вступ. Криголам «Назви професію». Вправа «Хто є хто?». Міні-лекція про світ професій. Практична частина. Діагностика по опитувальнику Є.І.Клімова «Картки самооцінки схильностей».Обговорення результатів. Криголам «Японські машинки». Рефлексія заняття.

1

20

Заняття 20.  Пошук своєї професії

Вступ. Криголам «Знавці професій». Вправа «Мій портрет в промінчиках сонця». Обговорення в групах «Які позитивні риси можна використати в майбутній твоїй професії?». Вправа «Самооцінка і професія». Вправа «Словник професійних термінів». Вправа «Казкові персонажі та професії». Криголам «Естафета». Рефлексія  заняття.

1

21

Заняття 21.  Як у вас з почуттям гумору ?

Вступ. Криголам «Гарний Я…». Міні-лекція «Почуття гумору. Реагування на жарти». Практична частина. Діагностика «Чи розвинене у вас почуття гумору?». Вправа «Вживання в образ». Криголам «Фю - ф’ю». Рефлексія заняття.

1

22-31

Розділ V. Мистецтво бути собою. Сходинки особистісного зростання.

10 год (5занять по 2год.)

22,23

Заняття 22, 23. Особистісна значущість

Вступ. Основні завдання занять. Творча розминка «Вітаю, я радий тебе бачити». Закріплення правил групової роботи. Гра «Представлення». Вправа «Хто Я?». Вправа «Що я люблю і що не люблю в цьому житті». Вправа «Що мені подобається в мені». Вправа «Упевненість в собі». Рухавка «Пройди так, як іще ніхто не проходив». Вправа «Прес-конференція». Рефлексія заняття. Домашнє завдання «Напиши собі листа».

2

24,25

Заняття 24, 25. Образ «Я»

Вступ. Творча розминка «Я не хочу хвалитися…». Рефлексія вражень від виконання домашньої роботи, а саме написання собі листа. Вправа «Згадай своє дитинство». Вправа «Хто я?». Вправа-релакс «Мій образ Я» (з використанням фонової музики). Вправа «Шукаємо секрети». Експрес-діагностика емоційного стану групи. Рефлексія своїх почуттів протягом заняття.

2

26,27

Заняття 26, 27. Саморозкриття

Вступ. Творча розминка «Вітаю! Ти уявляєш…». Вправа «Конверт відвертості». Вправа «Інтервю». Вправа «Сильні сторони». Групова робота. Проект «Як використовувати свої сильні сторони в житті». Експрес-діагностика емоційного стану групи. Рефлексія заняття.

2

28,29

Заняття 28, 29. Прийняття себе

Вступ. Експрес-діагностика емоційного стану групи. Творча розминка «Всі хто…, пересядьте». Вправа «Контраргументи». Вправа «Уяви себе дитиною». Вправа «Іноземне ім’я». Вправа «Мені подобається, як мене звуть». Вправа «Прийняття свого імені». Вправа «У мене є тіло». Експрес-діагностика емоційного стану групи. Рефлексія заняття.

2

30,31

Заняття 30, 31.  «Я» в ситуаціях взаємодії

Вступ. Експрес-діагностика емоційного стану групи. Творча розминка «Естафетна палочка». Вправа «Потерпілі суднокатастрофи». Обговорення в групах. Вправа «Командна стратегія». Створення колажу «Ціннісне кредо нашої команди». Експрес-діагностика емоційного стану групи. Рефлексія заняття.

2

32,33

Розділ VІ. Яким я був. Яким я став.

2

Заняття 32, 33. Вступ. Слово психолога про проведені заняття та їх зміст. Практична частина. Самодіагностика «Оцініть свої знання про себе». Обговорення результатів. Вправа «Одягни ляльку». Гра «У світі мистецтв». Вправа «Валіза». Гра «Лист з майбутнього». Притча «Три мудреці». Криголам «Атоми-молекули». Рефлексія заняття.

34

Розділ VІІ. На вершині творчого «Я»

1

Заняття 34 (підсумкове). Вступ. Криголам «Гарний Я». Вправа «Коло твого життя». Вправа «Автопортрет» (малюнковий) Я- в минулому, Я-тепер». Вправа «Гарячий стілець». Декларація моєї самості (за Вірджинією Сатир). Криголам «Свічка».

1

 

ЗАНЯТТЯ 1. Необхідність розуміння і пізнання людиною самого себе

Мета: активізувати знання учасників про необхідність розуміння і пізнання людиною самої себе.

Вправа «Я радий з тобою познайомитися»

Мета: створити атмосферу позитивного спілкування, налаштування на творчу роботу.

Хід вправи:

Учасники разом з психологом стають у коло і по черзі, називаючи своє ім’я, звертаючись до сусіда зліва, говорять фразу: «Вітаю, я радий з тобою познайомитися». По завершенню обговорення:

 •  Чи сподобалася вам вправа?
 •  Що ви відчували? 

 Міні-лекція «Людини як феномен природи». Сутність людини в різних світових релігіях. Погляди філософів, письменників на проблему самопізнання.

Вправа «Дорога мого життя»

Мета: намалювати автошлях свого життя за допомогою відомих і вигаданих дорожніх знаків.

Хід вправи:

- Психолог: вами пройдено ще невеликий шлях, який вже від народження був наповнений різноманітними подіями. У кожного з вас були різноманітні події - радісні й сумні, були подорожі, навчання, відпочинок  і т.і. Спробуйте створити свій автошлях. (Учасники малюють). По завершенню йде обговорення. Орієнтовні питання для аналізу:

 •  Як ви позначили найважливіші події?
 •  Де використали знаки заперечення? Чому?
 •  Які умовні позначки придумали самостійно?
 •  Чи відрізняються за позначенням позитивні події вашого життя від негативних?
 •  Чи є у когось гумористичні знаки? Які саме? Чому до цієї події ти поставився з гумором?
 •  Що відбувається на перехрестях долі?
 •  У складні періоди життя?
 •  Чи рівномірно розподіляються «радісні» і «сумні» дорожні знаки?

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про перше заняття, висловлюють свої побажання.  В кінці заняття можлива вступна діагностика на предмет дослідження особистісних індивідуально-психологічних особливостей учнів.

ЗАНЯТТЯ 2.  Пізнай і зрозумій себе. Герб творчості

Мета:  розвивати  самосвідомість учнів, сприяти усвідомленню своїх цілей, формувати правила роботи в групі.

Вступ. Бесіда з учнями про те, що не всі заняття  будуть схожі на шкільний урок. Більшість з них, хоча і матимуть теоретичну частину, будуть проходити в формі тренінгу. Тому, щоб кожному учаснику в групі було комфортно, потрібно дотримуватися певних правил. Учасники разом з ведучим виробляють правила взаємодії в групі.

Правила записують маркером на ватмані і вивішують на кожному занятті. Кожне правило пояснюється ведучим. Після оголошення всіх правил ведучий уточнює, чи згодні учасники з такими правилами і чи можливо варто внести ще додаткові правила.

Вправа «Струм».

Мета: створити атмосферу позитивного спілкування

Хід вправи:

Учасники стають у коло, беруться за руки. Ведучий легким потискуванням руки сусіда з будь-якого боку передає «струм». Так струм передається по колу одне одному, доки не отримає її той, хто почав передавати.

Міні-лекція. Людина як особистість. Сутність людського «Я». Самооцінка. Поняття про індивідуально-психологічні особливості особистості.

Вправа «Мій герб»

Мета: вчити учнів передавати символікою особисті якості,  створювати символічний герб власного «Я».

Обладнання: аркуші паперу А4, кольорові олівці, фломастери чи маркери. Можна використовувати й матеріал для створення колажу.

Інструкція: Вступна бесіда проводиться у вигляді обговорення: що таке герб, його символіка? Можна це зробити на прикладі гербів міст, учнівської організації. Доречною є демонстрація герба рідного міста з його деталізацією, обговоренням змісту намальований предметів. Доцільним буде пояснення, що символізують зображені предмети (щит, орел, меч, ріг, пшениця, книга, лев..). У бесіді з учнями слід зауважити, що і свої якості, головні риси характеру, хобі, вміння, таланти тощо теж можна символічно намалювати. А якщо розмістити намальоване в геометричній фігурі, впорядкувати, оформити зображення, то вийде особистий герб, який символічно передасть, яка ви є особистість. Це й буде ваш герб творчості. А оскільки двох однакових людей не буває, то і не буде існувати двох однакових гербів.

Наступний етап – кожен учень малює особистий герб, в якому розкриває свої інтереси, цінності, важливі речі і т.і.

По закінченні учні презентують власні роботи, розкриваючи зміст своїх гербів. Групове обговорення: Чи цікава була робота по створенню власних гербів? Які враження отримали від роботи? З виконаних робіт може бути оформлена виставка у класі чи вестибюлі.

На завершення ведучий зачитує Декларацію самоцінності.

Криголам «Сліпа геометрія». Хід гри: учні стають у коло, беруться за руки,  заплющують очі. Ведучий називає геометричну фігуру (трикутник, квадрат …). Учасники повинні з заплющеними очима вишикуватися в задану фігуру.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття, про те, що нового дізналися про себе та своїх однокласників.

ЗАНЯТТЯ 3. Себе зрозуміти, себе змінити

Мета:  ознайомити учнів з індивідуально-типологічними особливостями особистості (темпераментом), виховувати інтерес учнів до себе, розвивати самосвідомість, прагнення до саморозвитку

Вступ. Вправа-розминка «Як я себе почуваю» 

Мета: розкутість і згуртування групи.

Хід вправи: учасники стають в коло. Один з них виходить в середину кола і виконує дію, що виражає його самопочуття в цей час. Решта повторюють продемонстровану дію і при цьому називають імя учасника. Так своє самопочуття може виразити кожен учасник.

Міні-лекція. Індивідуально-типологічні особливості особистості. Історія розвитку вчення про темперамент. Типи темпераменту. Характеристика якостей темпераменту. Роль темпераменту в трудовій та навчальній діяльності.

Практична частина. Самодіагностика «Паспорт темпераменту».

Інструкція. Сьогодні кожний самостійно здійснить одну із захоплюючих і надзвичайно корисних подорожей «углиб себе». Знати, який ти є насправді, треба перш за все, щоб зуміти виховати себе особистістю. Саме пізнання себе визначає лінію життя, майбутнє людини. Проведемо невеликий експеримент. У кожного з вас на столі лежать чотири паспорти темпераменту: холерика, сангвініка, флегматика, меланхоліка. Позначте в них знаком «+» ті якості, які, на вашу  думку, властиві вам.

Можливо, вам буде важко це зробити, так як ви ще погано знаєте себе. Тоді вам доведеться нібито «роздвоїтися»: одне ваше «Я» умовно назвемо «я-діяч», інше – «я-спостерігач», яке й буде вам допомагати оцінювати, контролювати, підглядати за першим.

Учасники виконують вправу. По завершенні обговорюють результати.

Вправа «Розберись з героями»

 Мета: визначити тип темпераменту героїв кінофільмів, відомих літературних творів і те, як темперамент впливає на діяльність людини.

Хід вправи:

- Психолог називає добре відомий фільм чи літературний твір. Учасники визначають головних персонажів, їхні риси характеру, встановлюють до якого з типів темпераменту відносяться і чому?

Рухавка «Атоми-молекули». Учасникам пропонується уявити себе атомами. Всі рухаються по кімнаті, поки ведучий не назве будь-яке число. Тоді учасники швидко об’єднуються в групи-молекули з названого числа, тримаючись за руки. В кінці заняття ведучий називає число, рівне кількості учасників групи.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття, про те, що нового дізналися про себе.

ЗАНЯТТЯ 4. Таємниці характеру.

Мета:  ознайомити учнів з індивідуально-типологічними особливостями особистості (характером), виховувати інтерес учнів до себе, розвивати самосвідомість, прагнення до саморозвитку

Вступ. Вправа-розминка «Пори року»

Мета: згуртованість групи  для підвищення ефективності взаємодії для подальшої роботи.

Хід вправи:

Учасникам пропонується за допомогою пантоміми, передаючи пору року, в яку вони народилися,  об’єднатися в 4  групи. Коротке обговорення: чи всім вдалося виконати вправу? Що заважало?

 Міні-лекція. Поняття про характер. Риси характеру. Зв’язок темпераменту і характеру.

 Практична робота.  Діагностика «Намалюй свій характер».

Обладнання: аркуш паперу А4, кольорові олівці. По завершенні ведучий інтерпретує тлумачення виконаних малюнків, учасники знаходять схожості та відмінності в собі.

Вправа «Автопортрет».

Мета: надати учасникам можливість отримати нову інформацію про себе, свій  характер.

 Хід вправи:

 Учасники сідають у коло. Кожному учаснику необхідно описати себе усно від імені третьої особи. Наприклад: Настя – дівчина 13 років. У неї світле волосся, блакитні очі. Вона носить окуляри. Після короткого опису зовнішності необхідно перейти до опису рис характеру. Інші учасники можуть ставити запитання, спрямовані на уточнення деталей, але також запитуючи про третю особу.

Вправа «Павутиння».

Обладнання: бланк для самодіагностики (див. додаток 1)

Мета: допомогти учасникам прийняти себе такими, якими вони є шляхом діагностики позитивних та негативних рис характеру. (Вправу можна виконати в вигляді  домашнього завдання )

 Криголам «Добрі слова». 

Кожен учасник по колу називає будь-яке добре слово (ніжність, доброчинність, чесність, совість …).

Рефлексія заняття. Підведення підсумків. Загальне обговорення:

 •  Чи дізналися щось нове?
 •  Який момент заняття найбільш запам’ятався?
 •  Який був настрій?

 ЗАНЯТТЯ 5. Як  удосконалювати  самого  себе.

Мета: розвивати в учнів навички самопізнання й саморозвитку

 Вступ. Вправа-розминка «Знайомство».

Мета: зняття перешкод для згуртування групи.

Хід вправи:

Учасники по черзі називають себе так, як їх називають ласкаво батьки. Після завершення першого кола кожен називає спочатку імя учасника, що сидить ліворуч, потім імя того, хто сидить праворуч. 

Вправа «Занедбаний сад». 

Обладнання:  аудіотехніка, легка фонова музика.

Мета: розвивати сферу тілесних відчуттів, уміння розуміти себе

Хід вправи:

Ведучий читає текст: уявіть, що ви прогулюєтеся територією великого замку. Ви бачите високу камяну стіну, повиту плющем, у якій знаходяться дерев’яні двері. Відчиніть їх та увійдіть. Ви опинитеся в старому занедбаному саду. Колись це був чудовий сад, але вже давно за ним ніхто не доглядає. Рослини так розрослися, усе настільки заросло травою, що не видно землі, важко розрізнити стежки. Уявіть, що ви, почавши з будь-якої частини саду, прополюєте бур’яни,  підрізаєте гілки, косите траву, пересаджуєте дерева, обкопуєте, поливаєте їх. Тобто робите все, щоб повернути саду колишній вигляд… Через певний час зупиніться і порівняйте ту частину саду, де ви вже попрацювали, з тією, якої ви ще не торкалися.

Питання учасникам: Що ви відчували під час вправи? Чи наштовхує вас ця розповідь на певні роздуми?

Вправа «Десять «Я».

Мета: саморозкриття, робота з образом «Я».

Інструкція: учасникам треба десять разів відповісти на запитання: «Хто я? Який я?». Аркуші із завданням не підписуються, психолог перемішує їх і зачитує, учасники намагаються здогадатися, хто автор.

Вправа для самопізнання «Мій образ».  

Мета: розвивати в учнів навички самопізнання й саморозвитку, адекватно ставитися до своїх достоїнств та недоліків, порівнюючи своє уявлення про себе з уявленнями про нього товаришів; формувати адекватну самооцінку.

Обладнання: бланки з переліком якостей особистості

Інструкція: кожен учасник отримує по декілька бланків (можливий варіант кількість бланків по кількості учасників, мінус один). У верхній частині бланка друкованими літерами (для збереження анонімності) він записує прізвище та ім’я того, кого буде характеризувати, і підкреслює у переліку ті риси, які є, на його думку, у даної людини..

Коли всі бланки заповнені, їх роздають тим, кого вони стосуються.

Перш ніж читати бланки з характеристикою своєї особи, підготуйтеся до несподіванок. Кожен з нас завжди бачить себе з кращого боку. І коли несподівано дізнається, що його оцінюють інакше, не завжди почувається добре. Проте краще знати про себе все таким, як воно є, щоб у майбутньому позбутися небажаних рис і закріпити у собі ті, котрі, на думку товаришів, потрібно розвивати.

Після виконання вправи проводиться обговорення:

 •  спробуйте порівняти надані характеристики з власною характеристикою;
 •  виявіть свої достоїнства і недоліки;
 •  чи приймаєте ви їх;
 •  можливо, ви після виконання вправи хотіли позбутися якихось рис чи навпаки набути.

 Вправа «Добре-погано»

Мета: подивитися на явище з різних точок зору.

 Інструкція: обирається певна якість людини (наприклад, доброта). Учасники висловлюються по колу (перший говорить: «Добре бути добрим, тому що…», а наступний говорить: «Погано бути добрим, тому що…»).

В кінці проходить обговорення про те, що вразило під час виконання вправи.

Релаксація «Подорож на хмаринці» (за К.Фопелєм) (потребує фонової музики)

Інструкція: Психолог звертається до учасників зі словами: «Сядьте зручно, заплющіть очі. Глибокий вдих, видих…

Я хочу запросити вас в подорож на хмаринці. Стрибніть на білу пухнасту хмаринку, схожу на м’яку гору з пухнастих подушок. Відчуйте, як ваші ноги, спина, сідниці зручно влаштувалися на цій великій і м’якій подушці-хмаринці.

Зараз почнеться подорож. Ваші хмаринки повільно піднімаються у синє небо. Ви відчуваєте легкий вітерець. Тут, високо в небі, все спокійно та тихо. Нехай хмаринки перенесуть кожного із вас у таке місце, де ви почуватиметеся щасливими.

Спробуйте подумки побачити це місце якомога точніше. Тут ви відчуваєте себе  спокійними і щасливими, тут може статися будь-яке диво …» Психолог робить паузу на 30 сек., після чого продовжує: «Тепер ви знов на своїх хмаринках, які везуть вас назад, на ваші місця в класі. Зістрибніть з хмаринок, подякуйте їм за те, що вони вас покатали. Поспостерігайте за тим, як вони повільно тануть у повітрі… Потягніться, випростайтеся і знову будьте бадьорими, свіжими й уважними».

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття.

ЗАНЯТТЯ 6. Особистість я чи ні ?

Мета: сприяти самоствердженню школяра як особистості через індивідуальне самовдосконалення та колективні форми творчої діяльності

Вступ. Криголам «Як я себе почуваю ?» 

Мета: розкутість і згуртування групи.

Хід вправи:

Учасники стають в коло. Один з них виходить в середину кола і виконує деяку дію, що виражає його самопочуття в цей час. Решта повторюють продемонстровану дію і при цьому називають імя учасника. Так своє самопочуття може виразити кожний учасник.

Вправа «Репортер» 

Мета: розвиток комунікативних навичок, краще узнавання один одного.

Всі учасники діляться на пари, в якій один – репортер, інший – персона, яка досягла значних висот, дає інтерв’ю для преси. Критеріями для опитування такі: якості характеру, поведінка, інтереси і захоплення, цілі і прагнення, шляхи  досягнення певного статусу. Потім репортери готують повідомлення про своїх респондентів.

Міні-лекція. Поняття про особистість. Самоцінність людського «Я». Образ «Я». Людина. Особистість. Самооцінка. Фактори, які впливають на її формування. Комплекси власні і чужі.

Вправа «Моє багатогранне Я»

Аркуш паперу кожного учасника поділено на 2 частини. В першій частині «Я» позитивне, у другій частині – «Я» негативне. Слід заповнити стовпчики, описавши свої якості.

Практична частина. Діагностика. Тест «Капітан – керманич - пасажир »

Учасникам роздаються тексти методики.

 1.  Я завжди відчуваю відповідальність за все, що відбувається в моєму житті.
 2.  В моєму житті не було б стільки проблем, якби деякі люди змінили ставлення до мене.
 3.  Я волію діяти, а не розмірковувати над причинами невдач
 4.  Іноді мені здається, що я народився під щасливою зіркою
 5.  Я вважаю, що невдахи самі винні в своїх невдачах.
 6.  Іноді я вважаю, що за більшість ситуацій в моєму житті винні  ті люди, під впливом яких я став таким, який я є
 7.  При застуді я волію лікуватися самостійно, не вдаючись до допомоги лікаря.
 8.  Я вважаю, що у сварливості та агресивності, які мене так дратують в будь-якій людині, винні інші люди.
 9.  Вважаю, що будь-яку проблему можна вирішити,і не розумію тих, хто не може впоратися з власними труднощами.
 10.  Мені подобається допомагати людям, тому що я відчуваю вдячність за те, що інші зробили для мене.
 11.  Якщо виникає конфлікт, то я, роздумуючи над тим, хто винний, починаю аналіз з себе.
 12.  Якщо чорна кішка перебіжить мені дорогу, я переходжу на інший бік.
 13.  Я вважаю, що кожна людина, незалежно від обставин, повинна бути сильною, впевненою і самостійною.
 14.  Я знаю свої недоліки, проте хочу, щоб оточуючі мене люди відносилися до мене  поблажливо.
 15.  Здебільшого я примиряюся з ситуаціями, вплинути на які я не в силі.

Обробка результатів:  

На 1,3,5,7,9,11,13: так -10 балів, не знаю – 5 балів, не – 0 балів.

На 2,4,6,8,10,12,14,15: так – 0 балів, не знаю – 5 балів, ні – 10 балів.

Від 100 до 150 балів. Ви є лідер, капітан власного життя. Ви відчуваєте відповідальність за все, що з вами відбувається; багато берете на себе зобов’язань, долаєте труднощі, не перебільшуючи їх і не відносячи їх до розряду серйозних життєвих проблем. Ви завжди ставите перед собою ціль і міркуєте над тим, як її досягти. Умієте  підключитися до вирішення важливих для вас задач інших людей. Що ви відчуваєте в складні періоди життя і що відбувається у вашій душі – для оточуючих завжди є таємницею.

Від 50 до 99 балів. Ви залюбки стаєте керманичем, але можете при необхідності передати штурвал в вірні руки. При оцінюванні причин власних труднощів ви завжди мислите реалістично. Гнучкість, розсудливість і чіткість –  все це притаманне вашій натурі. Ви здатні брати відповідальність на себе в складних ситуаціях, коли це потрібно. Ви вмієте жити в злагоді з іншими людьми, не порушуючи внутрішньої згоди з собою.

Від 49 балів і менше. Ви є пасажиром на судні цього життя, легко підкорюєтеся зовнішнім силам, говорячи, що так склалися обставини, доля… У власних труднощах звинувачуєте кого завгодно, тільки не себе, тому що не бажаєте нести будь-яку відповідальність ні за що. Справжня незалежність здається вам недосяжною. Поряд з цим, ви умієте мирно існувати з іншими людьми.

Криголам «Один до одного»

Обєднатися в пари і виконувати  команди: рука до руки, вухо до вуха, спина до спини, плече до плеча, віч-на-віч.

За командою: «Один до одного» змінити пару.

 Рефлексія заняття. Учасники діляться власними відчуттями та тим, що нового довідалися про себе.

 

ЗАНЯТТЯ 7. Чи організований ти?

Мета: допомогти учасникам зрозуміти, чи є організованість частиною їхнього «Я»

Вступ. Психолог наголошує на тому, що організована людина завжди вміє організувати свій час, економити його.

Криголам «Японські  машинки»

Сидячи в колі, порахуватись від 0 до числа учасників. «0» - ведучий плескає долонями по колінах, потім, клацаючи пальцями правої руки, називає свій номер, клацаючи пальцями лівої руки – « включає» наступного учасника. І так до включення всіх учасників.

Практична частина.  Діагностика «Наскільки ти організований?» (учасники відповідають на питання тесту*)

 1.  Чи є у вас головна, основна мета в житті, досягти якої ви прагнете?

А. У мене є така мета.

Б. Хіба потрібно мати таку мету, якщо життя так швидко змінюється?

В. У мене є головна мета і я підпорядковую своє життя її досягненню.

Г. Мета в мене є, але моє життя, діяльність не сприяють її досягненню.

 1.  Чи складаєте ви план роботи, справ на тиждень, використовуючи для цього щотижневик або свій особистий щоденник?

А. Так.

Б. Ні.

В. Не можу сказати ні «так», ні «ні», оскільки намічаю основні справи подумки.

Г.  Пробував (ла) скласти план, використовуючи для цього щотижневик, але потім зрозумів, що це нічого не дає.

 1.  Чи вичитуєте ви себе за невиконання наміченого на день, на тиждень?

А. Вичитую в тих випадках, коли у цьому винна моя лінь або неповороткість.

Б. Вичитую, не зважаючи на причини.

В. Зараз і так усі лають одне одного, навіщо ж ще вичитувати самого себе.

Г. Дотримуюсь такого принципу: що вдалося зробити сьогодні – добре, а якщо не вдалося – виконаю, можливо, іншого разу.

 1.  Як ви ведете свою записну книжку з номерами телефонів знайомих, родичів, товаришів?

А.  Я – господар своєї записної книжки, як хочу  так і веду.

Б. Часто міняю свої записні книжки із номерами телефонів, записи веду довільно.

В. Записи веду «за настроєм». Вважаю за головне, щоб був записаний номер, прізвище, імя, а на якій сторінці,  прямо чи криво – це не має особливого значення.

Г. Користуюсь загальноприйнятою системою, відповідно до алфавіту, а якщо потрібно – то і додаткові відомості.

 1.  Вас оточують різні речі, котрими ви часто користуєтеся. Які ваші принципи щодо їх розташування?

А. Кожна річ лежить там, де їй заманеться (куди потрапить).

Б. Кожній речі – своє місце.

В. Періодично наводжу порядок. Потім кладу речі, куди заманеться. Через деякий час знову наводжу порядок.

Г. Вважаю, що це питання не має ніякого відношення до самоорганізації.

 1.  Чи можете ви в кінці дня сказати, де, скільки і з яких причин вам довелося марно витратити час?

А. Можу сказати про втрачений час.

Б. Можу сказати про місце, де було марно втрачено час.

В. Якби втрачений час чогось був вартий, то рахував би його.

Г. Завжди чітко уявляю, де, скільки і чому було втрачено час.

Д. Чітко уявляю собі, де, скільки і чому було втрачено часу, знаходжу способи скорочення втрат у цих ситуаціях.

 1.  Чи намагаєтесь ви використовувати буквально кожну хвилину для виконання задуманого?

А. Намагаюсь, але в мене не завжди все виходить.

Б.  Не прагну до цього, оскільки вважаю, що не потрібно бути дріб’язковим щодо часу.

В. Для чого намагатися, якщо час все одно не випередиш.

Г. Намагаюсь, не дивлячись ні на що.

 1.  Як ви фіксуєте доручення, завдання, прохання?

А. Записую у щотижневик, що виконати і до якого терміну

Б. До тижневика записую тільки найважливіші доручення, прохання, Дрібниці намагаюсь запам’ятати

В. Намагаюся запам’ятати доручення, завдання, прохання, оскільки це тренує пам'ять. Проте пам'ять часто мене підводить.

Г. Нехай пам’ятає про доручення той, хто їх дає. Якщо доручення важливе, про нього не забудуть і нагадають мені.

 1.  Чи не запізнюєтеся ви на зустрічі?

А. Приходжу раніше, на 5-7 хвилин

Б. Приходжу своєчасно

В. Як правило, запізнююсь, з різних причин

Г.  Завжди запізнююсь, хоч і намагаюсь прийти своєчасно

Д. Як би мені розповіли, як не запізнюватися, я б навчився цьому

10. Якого значення ви надаєте своєчасності виконання завдань, доручень, прохань?

А. Намагаюся виконати завдання своєчасно, хоча це мені не завжди вдається

Б. Завжди краще трохи зволікати з виконанням завдання

В. Виконую завдання згідно з встановленим терміном.

Г. Ініціатива – карається. Своєчасність виконання – певний шанс отримати нове завдання.

11.  Припустимо,ви пообіцяли щось, але обставини змінилися так, що виконати обіцяне важко. Як ви будете поводити себе?

А. Повідомляю людині про зміну обставин і про неможливість виконання завдання

Б. Скажу людині, що обставини змінилися і виконати обіцяне важко. Але не треба втрачати надію  

В. Буду намагатися виконати обіцянку, але якщо не зроблю – не біда, я ж рідко не дотримувався слова

* Горелов И.Н., Житникова В.Ф., Зюзько М.В и др.. Умеете ли вы общаться? – М., 1991

Ключ до тесту. Користуючись ключем, підрахуйте кількість балів за всі відповіді, які ви обрали

Номер

запитання

Варіанти відповідей та їх оцінка в балах

А

Б

В

Г

Д

1

4

0

6

2

2

6

0

3

2

3

4

6

0

1

4

1

0

0

6

5

0

6

2

0

6

2

1

0

1

6

7

4

0

0

6

8

6

3

1

0

9

6

6

0

1

0

10

3

0

6

0

11

4

3

0

6

Оцінка результатів.

60-66 балів. Ви організована людина. Єдине, що вам можна порадити – розвивайте й надалі самоорганізацію. Нехай не здається вам, що ви досягли межі. Організованість дає найбільший ефект тому, хто вважає її ресурси невичерпаними.

49-59 балів. Ви вважаєте організованість частиною свого «Я». Це дає вам переваги перед тими, хто розраховує на організованість у крайніх випадках. Покращуйте самоорганізацію.

Менше 48 балів. Організованість то зявляється у вас, то зникає. Немає чіткої системи самоорганізації. Намагайтеся проаналізувати свої дії, витрати часу і ви побачите резерви. Використовуйте свою волю і наполегливість, переборюйте себе.

Бесіда. Ознака особистості – організованість, дисциплінованість

Інформування учасників: «Бути успішним – значить бути дисциплінованим? ...» Для того, щоб отримати перемогу в змаганнях, спортсмен повинен дотримуватися певних вимог і дотримуватися дисципліни. Вона необхідна як капітану, так і піаністу, і студенту. Це обов’язкова вимога для людини, яка має намір реалізувати свої цілі і мрії. В житті і в праці без дисципліни неможливо досягти значних успіхів, результатів. Так це чи ні?

Інколи важливо знайти вирішення тієї чи іншої проблеми. І тому перед нами стоїть завдання – як стати організованим і успішним. А для цього нам необхідно напрацювати шляхи досягнення цієї мети, використавши метод мозкового штурму. На дошці зображений «магічний трикутник» - успіх, труд, самодосконалість, ключові слова – дисципліна, організованість.

Правила мозкового штурму:

 •  записуйте будь-яку ідею, яка спадає вам на думку
 •  придумуйте якомога більше ідей
 •  не оцінюйте ідею як погану чи гарну
 •  не обговорюйте і не обдумуйте ідеї

Зараз методом «мозкового штурму» протягом 1 хвилини вам потрібно записати всі асоціації, що виникають у вас в зв’язку з проблемним питанням.

Психолог підводить учасників до висновку. Ми чітко бачимо, як дисципліна, успіх, праця і самодосконалість йдуть рука об руку. Ми можемо мріяти, розмірковувати и навіть молитися, проте без дисципліни і самоорганізованості наше життя буде здаватися пустим і нецікавим.

Вправа «Так – може бути - ні» 

Мета: вчити відстоювати власну думку, пояснювати свій вибір.

В різних кутках класу розвішані відповіді «так», «може бути», «ні». Учасникам зачитують твердження:

Зовнішній вигляд людини (особистості) немає ніякого значення.

Особистість працює на благо інших.

Особистість керує за допомогою сили.

Особистості не обов’язково бути організованим і дисциплінованим.

Особистість повинна уміти підкорятися і т.і.

Кожен учасник обирає відповідь на кожне твердження, пояснюючи свій вибір. (Вправа по подібності нагадує гру «Голосуємо ногами»).

Криголам «Сороконіжка»

Мета: згуртованість колективу.

Кожен учасник кладе руки на плечі попередньому учаснику. Ведучий показує будь-який рух. Всі повторюють одночасно, рухаючись вперед.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття.

ЗАНЯТТЯ 8. Долаємо труднощі

Мета: навчання навичок подолання труднощів, розвиток впевненості в собі

Криголам «Промінчик сонця».

Інструкція: Заплющте очі. Уявіть, що тоненький промінчик сонця пробився крізь вікно, увійшов в одне ваше вухо і вийшов з іншого. Він натягнувся, як золота ниточка або дротик. Візьміть двома руками його кінчики, що стирчать з наших вух, і рухайте промінчик вліво, вправо швидко-швидко.

Виконання вправи.

Бесіда. Ознака особистості – особистості властива мужність.

Ведучий просить учасників пояснити значення слова «Мужність». Назвіть синоніми цього слова (сміливість, безстрашність, відвага, хоробрість, впевненість, твердість характеру, витримка, стійкість, сила духу). Мужністю можна назвати внутрішню силу, присутність духу перед випробуванням, рішучість. В ній є сила стійкості. Мужність вела першопрохідників, вона примушує інвалідів відмовитися від співчуттів оточуючих і пробудити і собі бажання жити. Мужність надихає особистість дивитися в завтрашній день. Справжня мужність – це слово, яке складається з трьох літер. Справжня мужність в тому, щоб говорити життю «ТАК», а не відступати перед обличчям випробувань. Мужність – це не відсутність страху, а вміння його подолати.

Практична  частина. Діагностика «Як я орієнтуюсь в різних ситуаціях»

Інструкція: ведучий просить відповісти «так» чи «ні» на наступні питання:

 1.  Якщо ви заблукали в лісі, то чи вистачить вам знань, щоб вийти на дорогу і сили волі, щоб протриматися декілька днів?
 2.  Потрапивши на безлюдний острів, чи будете ви його обстежувати повністю?
 3.  Потрапивши в ситуацію, коли на вас прямує автомобіль і ваш товариш кидається вліво, чи ви також побіжите в той бік?
 4.  Якщо ви йдете з дому і не можете знайти ключі, то чи можете ви просто спокійно подумати над тим, де вони можуть бути?
 5.  Ви добре орієнтуєтеся в темряві?
 6.  Вам подобається обстежувати незнайомі місця?
 7.  Вам подобається знаходитися на природі на самоті?
 8.  Ви легко справляєтеся з задачами на кмітливість?
 9.  В критичній ситуації ви швидко приймаєте рішення?

За кожну позитивну відповідь ви отримуєте один бал.  Підсумуйте бали. Отриманий результат означає наступне:

1-3 бали – ви несамостійна людина, не вмієте приймати рішення і брати на себе відповідальність.

4-7 балів – ви кмітливі і зможете не потрапити в просяк в складній ситуації, хоча і допускаєте помилки через свою неуважність і незначні знання.

8-9 балів – ви ніде не пропадете, спокійне життя не для вас. Робота слідчого, каскадера, геолога вам би дуже підійшла.

Робота в групах. Учасники об’єднуються в мікрогрупи. Завдання: скласти вербальний портрет впевненої, невпевненої і самовпевненої людини. По завершенню виконання проходить обговорення.

Вправа «Поводир і той, кого ведуть»

Мета: напрацювання навичок впевненої поведінки.

Одному із учасників зав’язують очі, ведучий стає поводирем, проводить «сліпого» по певному шляху з перешкодами. Далі учасники розбиваються на пари. Один заплющує очі, інший водить його по кімнаті, надаючи можливість торкнутися різних предметів, допомагаючи уникнути  зіткнення з іншими парами, надаючи відповідні пояснення. Отже, один – з розплющеними очима, інший -  на відстані витягнутої руки. Через декілька хвилин учасники міняються ролями. Після вправи в  колі обговорення:

 •  Хто почувався впевнено, надійно?
 •  У кого були бажання цілком довіритися партнеру?
 •  Кожен оцініть свого партнера шляхом «викидування» пальців. (На раз, два, три…)

Ведучий оцінює кращих поводирів.

Криголам «Посмішка».

Учні стають у коло і посміхаються кожному у колі (сусідові  зліва, сусідові справа, тому, хто стоїть напроти).

Рефлексія заняття. Підведення підсумків. Загальне обговорення:

 •  Чи дізналися щось нове?
 •  Який момент заняття найбільш запам’ятався?
 •  Який був настрій?

ЗАНЯТТЯ 9-10.  Розвиваємо лідерські здібності

Мета: розвиток навичок та вмінь, необхідних для впевненої поведінки і ефективної взаємодії; розвиток почуття соціальної відповідальності

Вступ. Серед вас є багато таких, які мають схильність до лідерства. Ці риси дуже важливі в нашому сучасному динамічному житті. Проте не завжди підлітки ці важливі якості можуть позитивно використати. А тому, наше завдання сьогодні – спробувати розібратися в собі і з’ясувати, який потенціал ви маєте з тим, щоб в подальшому житті його ефективно використати.

Криголам «Струм»

Мета: створити атмосферу позитивного спілкування

Учасники стають у коло, беруться за руки. Ведучий, легким потискуванням рука сусіда з будь-якого боку передає «струм». Так струм передається по колу одне одному, доки не отримає її той, хто почав передавати.

Бесіда. Ознака лідера - лідер уміє створити команду, лідер – людина  дії і слова.

Подібно до того, як дім будується з багатьох цеглинок, так і наше життя будується із багатьох рішень. Кожне з них складає долю. Ми є сумою всіх окремо взятих рішень, прийнятих нами протягом всього життя. Люди, які досягли успіху, схильні швидко приймати рішення і рідко їх змінювати, в той час, коли невдахи схильні баритися з прийняттям рішень і часто їх змінювати. Часто-густо ця повільність є результатом недостатньої енергії. Проте кожен з нас має право і волю приймати рішення. Саме таким має бути лідер. Лідер – людина дії, лідер несе відповідальність за результат. Щоб стати лідером, потрібно оволодіти мистецтвом прийняття рішень.

Поняття лідерства тримається на трьох китах:

ЛІДЕР                               КОМАНДА                             ДІЛО, що складає єдине тріо.

Від лідера залежить головне - створення гарної команди.

Лідер в перекладі з англ.. означає вести за собою, очолювати. Він  показує шлях вперед, веде за собою команду. Він – є втілення демонстрації внутрішньої сили своєї команди, сили своєї ідеї. Почуття влади і вміння повести за собою людей -  відмінна риса лідера. Лідер перемагає, лише опираючись на допомогу команди. Згадайте тих відомих лідерів, чиї перемоги були досягнуті лише завдячуючи команді (Суворов, що захватив кріпость Ізмаїл, Наполеон, що завоював Альпи, з християнського Ісус з 12 учнями, що поширили християнство по всій римській імперії)

Інформування «Яка команда є ідеальна?» . Учасникам можна привести приклад з грою в карти: перевага набору карт однієї масті; або ж спортивна команда: твердість і чіткий розподіл всіх ролей. В команді необхідний кожен її член, абсолютно так, як в казці «Ріпка», де без маленької, беззахисної мишки не був би досягнутий бажаний результат. Для ідеальної команди важливо, щоб працювали такі принципи, як турбота про членів команди, заохочення за найменші досягнення, тримай своє слово, радься з іншими, все під контролем, приймай інших такими, якими вони є. (Психолог, враховуючи контингент учнів, їхній загальний психологічний стан,  може розказати яскравий життєвий приклад:

Під час афганської війни в одному домі продзвенів телефон. Мати взяла слухавку і почула голос власного сина. Протягом багатьох довгих місяців на війні мати не отримувала від сина жодної вісточки і була страшенно рада тому, що її син повертається додому. Проте син, просив маму прийняти ще й його товариша, який був серйозно поранений, він втратив око, руку й ногу. Син прохав матір, щоб та дозволила пожити товаришу у них. Мати відповіла, що добре і у них знайдеться місце, щоб той пожив деякий час. Син заперечував і казав матері, що вона не зрозуміла, - він хоче, щоб його товариш залишився у їхньому домі назавжди, бо він в дуже тяжкому стані. На що, мати відповіла, що син мабуть після всього, що пережив не може тверезо оцінити ситуацію і не розуміє, що цей хлопець буде для нього лише обузою і завдасть їм всім серйозних проблем. Дзвінок було завершено. Наступного дня батьки отримали від командування телеграму, в якій говорилося про те, що їхній син покінчив з собою. А через тиждень в батьківський будинок була доставлена труна. Зі скорботою батьки дивилися на тіло свого одноокого, однорукого і одноногого сина.)

Якщо ви приймаєте людей лише на певних умовах, це їх убиває.

Отже, лідер повинен уміти створювати команду.

Гра «Повітряна куля»

Мета: розвиток вміння колективного прийняття рішення, соціометрія

Учасникам необхідно уявити, що всі вони летять на повітряній кулі, яка неочікувано терпить катастрофу. Для спасіння необхідно поступово викидати речі, щоб досягнути острова. Важлива умова: вибір по черговості викидання предметів здійснюється лише спільно з усіма учасниками, при абсолютній їхній згоді. Час на порятунок – 20 хвилин.

Список речей:

Золото, коштовності 100 гр.

Котли, миски, кружки, ложки 1 кг.

Ракетниця з сигнальними ракетами 5 кг.

Цікаві книжки про все 12 кг.

Консерви 10 кг.

Сокири, ножі, лопати 15 кг.

Вода для пиття 10 л.

Аптечка 3 кг.

Гвинтівка з запасом патронів 10 кг.

Шоколад 7 кг.

Дуже великий пес 50 кг.

Риболовне знаряддя 0,5 кг.

Теплий одяг і спальники 50 кг.

Сіль, цукор, вітаміни 4 кг.

Канати, мотузки 10 кг.

Спирт 10 л.

 

Як вид соціометрії, в залежності від сформованості групи, можна продовжити дану гру, визначив одним із завдань -  вибір учасників по черзі для вистрибування з метою попередження катастрофи.

Бесіда про якості рішучого лідера.  Справжні лідери мають мужність діяти в тих ситуаціях, коли інші вагаються.

Вправа «Умій сказати «ні».

Мета: розвиток навичок наполягання на своєму, вміння сказати «НІ»

Учасник повинен аргументовано відстоювати свою думку при груповому тиску, не погоджуючись на вмовляння, пропозиції інших. Ситуації: випити за зустріч, піти на дискотеку перед іспитом, спробувати наркотик і т.і.

Гра «Безлюдний острів».

Мета: формування навичок прийняття конструктивних рішень, розвиток лідерських навичок.

Перед грою ведучий нагадує про те, що якщо ви хочете, щоб за вами йшли інші, розвивайте в собі якості рішучого лідера. Для цього необхідно, наскільки це можливо, залучати до прийняття рішення всю команду. Запитувати про ідеї, вислуховувати всі зауваження, пропозиції інших, перш ніж приймати рішення. Це приведе до прихильності загальних інтересів.

 Інструкція до гри. Учасникам пропонується ситуація: в результаті кораблекатастрофи ви опинилися на безлюдному острові з багатою рослинністю і тваринним світом. Є на острові і ядовиті рослини, і хижі звірі. Допомоги ждати немає від кого.

Ви повинні розподілити ролі: хто й що буде робити, за що відповідати, як будете приймати рішення, хто буде керувати мешканцями острова? Звертається увага на розподіл харчів. Також слід розробити моральний кодекс. Передбачити санкції за порушення правил.

Після гри проводиться її обговорення. Підкреслюються позитивні сторони спілкування, вдалі способи прийняття рішень.

Криголам «Звязуюча ниточка». 

Мета: згуртованість колективу.

За допомогою клубочка ниток і називання позитивних якостей один одного в колі, між учасниками формується «павутиння», розмотування якого відбувається з допомогою побажань.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття.

ЗАНЯТТЯ 11. Допоможе перевтілення або Мій ідеал

Мета: допомогти підліткам з’ясувати роль і значення ідеалу для самовдосконалення та конструювання образу «Я»;

усвідомлення значущих рис характеру, рис зовнішності, манери поведінки, окреслення кола цінностей, які формують поведінку людини

Криголам «Посмішка».

Учні стають у коло і посміхаються кожному у колі (сусідові  зліва, сусідові справа, тому, хто стоїть напроти).

Бесіда. Ідеал. Конструювання ідеалу. Як стати схожим на ідеал? Перевтілення.

Психолог разом  з учасниками з’ясовують поняття «ідеал». Також психолог  наголошує, що кожен з вас сконструював образ свого ідеалу – наділив його достоїнствами, які хотів би мати, і позбавив своїх недоліків. Але тепер постає питання: «Як стати схожим на свій ідеал?» У цьому вам допоможе перевтілення. Що для цього потрібно робити?

 1.  Зосереджуйтеся на новому «я-образі», наділеному рисами вашого ідеалу. Познайомтесь з ним так, як познайомились би з вашим товаришем. Вивчайте його, випробовуйте. Уявіть, як він поводить себе в різних обставинах: у школі, вдома, на вулиці, якщо станеться бійка, на спортивних змаганнях, у театрі, у спорі, на іменинах, на екскурсії. І так щодня 15-20 хв.
 2.  Уявляйте, що ви – це ваш ідеал! Поводьте себе так, як поводив би себе він.

Незабаром за абсолютно конкретними ознаками, іноді навіть непередбачуваними вами, ви почнете помічати, що почали перевтілюватися у свій ідеал. Проте не сподівайтеся, що таким чином ви досягнете досконалості! Ваш ідеал, у який ви перевтілилися, - теж людина і він може виявити в собі недоліки, частину яких успадкував від вашого попереднього «я», а частину -  набув самостійно. Він теж буде незадоволений собою, і це природно. Ваш ідеал має абсолютно ті ж самі права і ті ж самі обов’язки, що і ваше попереднє «я»; усвідомивши свої недосконалості, він, як і ви, зможе скористатися перевтіленням. Так само, як і ви, він зможе сконструювати новий «я-образ» і, звичайно, охоче скористається при цьому нагромадженим досвідом.. .Щасливої дороги на шляху самовдосконалення!

Гра «Диригент» 

Інструкція. Гра проводиться під керівництвом ведучого. Він – диригент, учні – оркестр. Оркестр робить те, що наказує диригент. Є обмеження в часі.

Диригент:

 1.  Зверху аркуша напишіть 3 цілі, яких хочете досягти в житті.
 2.  Розділіть аркуш на 4 частини. 1, 3,  4 колонки – вузькі, 2 – ширша.
 3.  У 1 колонку по вертикалі запишіть ім’я людини, героя, на якого ви хочете бути схожим.
 4.  У 2 колонку записуйте всі риси його характеру, що спадуть на  думку (одна риса – один рядочок).
 5.  3 і 4 колонки – «Позитив» і «Негатив». Поставте знаки «+» чи «-» напроти кожної риси залежно від того, якого ви її вважаєте: гарною чи поганою.
 6.  Тепер порахуйте, яких рис більше. Що ви думаєте з цього приводу?
 7.  Чи впевнені ви, що хочете бути схожим на свого героя?
 8.  Чи допоможуть риси характеру, що написані в таблиці, досягти поставлених вами цілей?
 9.  Чи треба щось змінити? Що для цього необхідно зробити?

Після вправи проводиться обговорення.

Криголам «Я краще всіх».

Мета: підвищення самооцінки учасників

Кожен учасник проходить по колу і повинен сказати, дивлячись в очі присутніх «Я кращий за всіх!»

Рефлексія заняття. Загальне обговорення

Як я почувався протягом заняття?

Що сподобалось, що – ні?

Що я зможу взяти із собою в подальше життя?

ЗАНЯТТЯ 12,13.  Інтелектуальний марафон – 1. Інтелектуальний марафон – 2

Мета: допомогти учасникам краще усвідомити свої індивідуальні особливості, підвищувати власні розумові здібності за допомогою спеціальних вправ

Криголам «Сонечко»

Мета: створення гарного настрою

Інструкція. Учням пропонується зібрати свою позитивну енергію в долонях. Для цього треба терти долоні одна об одну протягом хвилини, відчуваючи потік позитивної енергії. Потім різко розводимо долоні перед собою на відстань 1-2 см і відчуваємо між ними енергетичний струм. Із цього струму «ліпимо» уявний «сніжок-сонечко» і кидаємо в ту людину, з якою хочемо поділитися гарним настроєм і позитивними емоціями (радістю, добротою, щирістю …).  Ви побачите, як зміниться обличчя вашого друга. Це і є магічна сила.

Міні-лекція. Бесіда про «мозкову аеробіку».  Більшість людей мають деякі сумніви, коли чують про те, що кожний, в тому числі і геній, використовує лише 10% можливостей свого мозку.

Постає питання чи можна якось вплинути на це?

Так, можна збільшити власні інтелектуальні здібності за допомогою спеціальних вправ так званої «мозкової аеробіки». Основні принципи «мозкової аеробіки» знайомі кожному, хто виконував будь-які фізичні вправи: розігрів, підсилення і в фіналі – охолодження чи розслаблення. Такі вправи займуть декілька хвилин і можуть виконуватися практично всюди.

І блок. Розминка «Розігрів мозку». Вправи допоможуть вам діяти більш ефективно, коли це знадобиться, так як ця робота сприятиме роботі пам’яті, здатності уловлювати суть, ранжувати пріоритети, візуалізувати образи.

1.1. Блок «Приведення думок в порядок».

Вправа «Швидкий рахунок». Якомога швидше порахуйте від 1 до 100 (можна використовувати секундомір)

Вправа «Алфавіт». Вимовляйте алфавіт і додавайте до кожної літери слово, яке починається на цю літеру (А – Антон, Б – банан, …), не задумуйтесь більше 30 сек, рухайтеся далі.

Вправа «Імена». Вимовляйте 20 чоловічих (жіночих) імен, нумеруючи кожне з них (1 – Іван, 2 – Микола, 3 – Петро…)

Вправа «Їжа». Вправа схожа з попередньою, лише слід замінити на 20 видів їжі (1 – яблуко, 2 - салат, 3 – каша …).

Вправа «Обери літеру». Оберіть одну літеру і назвіть 20 слів, що починаються з неї, так само нумеруючи («М»: 1- морква, 2 – мати, 3 – море…)

(Вправи проводяться в швидкому темпі. Ведучий на свій розсуд може варіювати кількість і зміст вправ.) Після вправ ведучий говорить:

Ведучий: «Закрийте очі, порахуйте до 20 і відкрийте очі. Ваш мозок розігрітий і готовий до подальшої роботи і подолання певних труднощів.»

ІІ блок. «Мозковий спринт».

Ці вправи необхідно виконувати перед початком роботи, яка потребує особливої напруги та гостроти розуму. Тривалість – 5 хв. Обладнання: ручка, папір, будильник.

Інструкція: візьміть будь-який друкований текст і виберіть будь-яке слово в ньому, наприклад, слово «дощ» в газетному прогнозі погоди.

В верхній  частині аркуша напишіть слово, яке ви обрали. Протягом наступних п’яти хвилин напишіть якомога більше фраз, в яких міститься це слово. Ваше завдання – писати так швидко, як ви можете, навіть, якщо ваші асоціації виглядають нерозумно. Через п’ять хвилин зупиніться, порахуйте до 20 і знову продовжуйте вашу роботу.

Вправа «Підсилення до максимуму».

Обладнання: книга, газета, годинник. Тривалість – 10 хвилин.   

Інструкція: візьміть текст, переверніть його вверх ногами і читайте (в домашніх умовах краще в слух). Швидкість читання різко зменшиться, так як ваш мозок відчуває супротивне діяння внаслідок незвичного для нього способу. Це якраз і підтверджує, що ваші розумові здібності посилюється.

ІІІ блок. Вправи «Підсилення креативного мислення». Ведучий: «Ваш мозок звик сортувати і «каталогізувати мільйони біт інформації і повертати її вам тоді, коли ви її потребуєте. Існують, однак, значні ділянки в ваших сортувальних здібностях, які потрібно розрушити, щоб збільшити ваші творчі функції.

Вправи можна виконувати не лише під час занять, а й щоденно, у відповідності з видом діяльності. Головна мета – розрушити звичні стереотипи діяльності. Наприклад, під час занять можна писати стоячи, ходити, писати «навпаки, і т.і.. Щоденно ви повинні добавляти нові дії до тих, що засвоїли в попередній день. Наприклад, в понеділок почистіть зуби іншою рукою, лягайте спати головою до протилежного кінця ліжка; у вівторок -  читайте першим те, що вам найменше цікаво, приберіть зі столу всі необхідні предмети і перенесіть їх в інше місце, щоб вам приходилося ходити за ними, пийте напої іншою рукою, чим завжди це робите; в середу – одягніть годинник на іншу руку, змініть звичний маршрут додому, на заняття і т.і. В решті решт ви зрозумієте, що така дезорганізація призводить до підсилення ваших творчих здібностей».

Вправа «Подолання щоденних невдач». Ця вправа допоможе вам налаштуватися на подальшу роботу зразу після того, як будь-яка подія змінила ваші плани. Наприклад, відбулася неприємна подія (запізнення, конфлікт, погана оцінка …). Ваші думки вибилися з ладу. Зупиніться і продовжуйте фізичні дія. Почніть в слух чи про себе описувати кожен ваш рух протягом 5 хв. начебто ви сторонній коментатор. (Я відкриваю портфель, достаю зошити, не знаходжу необхідного, пригадую, де він може бути, пригадую, що він залишився на столі…) Через деякий час ви відчуєте, що роздратування зменшується і згодом зникає повністю. Після того, як ви зупинилися на фізичних сторонах події і прибрали з мозку емоції, ви здатні віднестися до ситуації раціонально і рухатися далі.

Вправа «Пошук загального». Інструкція: беруться навмання будь-які не зв’язані між собою два слова, наприклад «тарілка» і «човен». Потрібно написати якомога більше загальних ознак для цих предметів стандартних і незвичних, що допоможуть побачити ці предмети в іншому світі. Перемагає той, в кого цей список буде довшим і якісним.

Додаткові матеріали до занять.

Мозкова гімнастика. Криголам «Абетка гарних слів». Учасникам називається літера, наприклад «Д». Вона є головна героїня гри. Кожен учасник повинен  назвати гарне слово, що починається на цю літеру (доброзичливий, добрий, дружній, достойний…). Можна присвячувати одне з названих слів учаснику групи, називаючи його ім’я.  

Вправа «Муха».

Мета: розвиток стійкості і концентрації уваги, аналіз та утримання зорового образу.

На дошці накреслена сітка з квадратів 3 х 3. (Можна кількість клітинок поля збільшувати). У центрі намальовано муху. Муха в уяві «літає» на 1 клітинку: угору, вниз, вліво, вправо. Ведучий диктує напрямок руху мухи, учні поглядом стежать. Один рух – це одна команда. Після декількох команд ведучий просить показати, в якій клітинці зупинилася муха. Не можна виходити за межі ігрового поля. Варіанти гри: стежити з заплющеними очима, прискорення темпу «польоту», повернутися спиною до малюнка.

  Криголам «Сліпа геометрія». Учні стають у коло, беруться за руки,  заплющують очі. Ведучий називає геометричну фігуру (трикутник, квадрат …). Учасники повинні з заплющеними очима вишикуватися в задану фігуру.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття, про те, що нового дізналися про себе.

ЗАНЯТТЯ 14. Хто така Мнемозина ?

Мета: формування в учнів поняття про пам'ять як психічний процес, розвиток умінь продуктивного запам’ятовування на основі ейдотехніки

Вступ. Світ без пам’яті… Тільки найпалкіша уява здатна намалювати його вірогідну картину. Таку спробу зробив колумбійський письменник Маркес у відомому романі «Сто років самотності».

Криголам «Струм».

Мета: створити атмосферу позитивного спілкування

Учасники стають у коло, беруться за руки. Ведучий, легким потискуванням руки сусіда з будь-якого боку передає «струм». Так струм передається по колу одне одному, доки не отримає її той, хто почав передавати.

Міні-лекція. Поняття  про пам’ять  як  психічний  процес. Закони і механізми запам’ятовування, збереження та забування. Мнемозина – богиня пам’яті.

Практична частина. Міні-дослідження «Перевірте свою память». Спробуємо за допомогою нескладних експериментів виявити, яка пам'ять найбільш розвинена у вас.

 1.  Виявлення співвідношення образного і моторного типів пам’яті.
 2.  Дослідження механічної і логічної пам’яті методом запам’ятовування двох рядків слів.

  Криголам «Естафета» . Учасники по черзі в єдиному ритмі встають і сідають (як тільки один сів, інший встав.) Варіанти – учасники піднімаються через одного, через ряд, по два учасники одночасно.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття.

ЗАНЯТТЯ 15. Як покращити память?

Мета: розвиток в учнів умінь продуктивного запам’ятовування на основі ейдотехніки

Вступ. Пам'ять є функцією мозку і може бути розвинена шляхом тренувань. Тому доцільним є використання ейдетичних технологій як одного з методів, що базується на збереженні й відтворенні надзвичайно живого й детального образу раніше сприйнятих предметів і явищ. Згідно з тлумаченням, ейдетичний образ займає проміжне місце між відчуттям і уявленням. Практика свідчить, що ейдетична пам'ять не таке вже й рідкісне явище. Прийоми і методи ейдотехніки базуються на конкретно-образному мисленні. Дія методів ейдотехніки базується на «трьох китах»:

А) якнайбільше яскравості, емоційності;

Б) якнайменше логічності;

В) візуалізація.

Криголам «Промінчик сонця».

Інструкція: Заплющте очі. Уявіть, що тоненький промінчик сонця пробився крізь вікно, увійшов в одне ваше вухо і вийшов з іншого. Він натягнувся, як золота ниточка або дротик. Візьміть двома руками його кінчики, що стирчать з наших вух, і рухайте промінчик вліво, вправо швидко-швидко.

Виконання вправи.

Практична частина. Робота в парах . Гра «Що було вчора?» . Учасникам пропонується описати щохвилинно події власного вчорашнього дня якомога точніше. «Уявляйте події та їхню послідовність, ніби дивитесь кінофільм, і розповідайте про це напарнику. Потім поміняйтесь ролями».

Після вправи обговорення: Що вдалося? Кому вдалося краще передати події? Які образи допомогли в запам’ятовуванні?

Вправа «Візуалізація». Робота в групах по 4 учасники.

Інструкція: Зараз кожен з вас візьме в руки даний предмет (ключ, годинник, книжка …) й огляне його протягом 30 секунд.

Після цього, заплющивши очі, спробуйте якомога точніше відтворити його словами. Якщо деякі деталі не уявляються чітко, необхідно поглянути на предмет знову, а потім, заплющивши очі, ще раз уявити їх, роблячи так аж до повного відтворення предмета. Обговорення: в кого вийшло описати предмет з першого разу? Хто відчував труднощі?

Гра «Сценарист» Ведучий пропонує нову гру і на деякий час відволіктися від попередньої. Проте через деякий час до неї буде повернуто.

«Зараз я назву вам три сюжети: весна, кінофільм про вірного друга – собаку, літні канікули». Запишіть їх у стовпчик під номерами. За сигналом (плеск у долоні) протягом 3- х хвилин починаємо думати тільки про 1-й сюжет, потім після іншого сигналу – про 2-й сюжет, і після іншого сигналу – про 3-й сюжет. Виконання йде з заплющеними очима. Під час кожної фази потрібно уникати думок про інший сюжет.

По закінченні йде обговорення своїх вражень, складнощів, які виникали під час роботи.

Вправа «Візуалізація» (продовження. Вчитель роздає предмети іншим групам, і тоді група-контролер перевіряє якість запам’ятовування, уточнює відповіді  й розвиває особисту спостережливість). «А тепер перевіримо, чи якісно ми попрацювали, запам’ятовуючи предмети. Зберіться в свої групи і зробіть точний опис даного вам предмета»

Вправа «Муха»

Мета: розвиток стійкості і концентрації уваги, аналіз та утримання зорового образу.

На дошці накреслена сітка з квадратів 3 * 3. (Можна кількість клітинок поля збільшувати). У центрі намальовано муху. Муха в уяві «літає» на 1 клітинку: угору, вниз, вліво, вправо. Ведучий диктує напрямок руху мухи, учні поглядом стежать. Один рух – це одна команда. Після декількох команд ведучий просить показати, в якій клітинці зупинилася муха. Не можна виходити за межі ігрового поля. Варіанти гри: стежити з заплющеними очима, прискорення темпу «польоту», повернутися спиною до малюнка.

Сім законів пам’яті. Рефлексія заняття.

Розумові здібності і пам'ять ростуть,

як мускули при тренуванні.

(Академік В.Обручев)

 1.  Думайте. Намагайтеся завжди знайти сенс. Не треба затискати руками вуха, впиватися очима в текст та повторювати про себе рядок за рядком. Ці титанічні зусилля не урахуються, тому що важливий не процес, а результат. Останній буде набагато краще, якщо ви намагатиметесь знайти в тексті головну думку, виділити її аргументовано, попрацювати з текстом за допомогою олівця, зробити конспект.
 2.  Цікавтеся. Оцініть, що дасть вам отримана інформація. Якщо користь дійсно очікується, то читати стане цікавіше. Якщо ж ні, то поміркуйте над словами англійського філософа Б.Стюарда: «Не читай нічого, що не бажаєш запам’ятати, та не запам’ятовуй нічого, що не будеш застосовувати». Інакше кажучи: щоб їжа була в користь, їж з апетитом. Ця гастрономічна аналогія приводить до наступного закону.
 3.  Їжте слона частинами. Завтра іспити, але ви налаштовані рішуче, тому що попереду цілий день та ще ніч. Ми визнаємо ваші здібності та готові припустити, що до ранку ви подолаєте підручник та навіть будете пам’ятати його зміст до обіду – рівно стільки, щоб встигнути відповісти на декілька запитань екзаменатора. Але майте на увазі, що до книги рекордів Гінесса та міцних знань ведуть різні шляхи. Тому матеріал краще вчити частинами, з перервами та не поспішаючи.
 4.  Будьте готові. Всі знають, як не хочеться змінювати плани, якщо налаштований на інше. Певного настрою на роботу потребує й книга. Адже все нове легше укладається на вже готові полички, міцніше тримається завдяки зв’язкам з попередньою інформацією.
 5.  Не стоптуйте сліди. Давно помічено, що найкращий засіб забути тільки-но вивчене – спробувати тут же запам’ятати дещо схоже. Тепер ви це знаєте, тому не вчіть фізику після математики, історію – після літератури.
 6.  Озирніться навколо. Якщо уявити собі обстановку, в якій відбувалася подія, ви зможете пригадати і її.
 7.  Вчіться від «А» до «Я». Вся інформація повинна сприйматися як єдине ціле. Вчіть все одразу, а не частинами. Для цього почніть все спочатку.

           Успіху вам!

Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття.

ЗАНЯТТЯ 16. Розвиваємо увагу

Мета: формування в учнів поняття про увагу як психічне явище; розвиток уваги, уявлення.

Вступ. Стала увага – найголовніша умова, що забезпечує гарне навчання.

Криголам «Чотири стихії».

Мета: злагодженість в діях, згуртованість колективу

Учасники знаходяться в колі. Ведучий називає слово «земля» - всі повинні опустити руки вниз; «вода» - витягти руки вперед; «повітря» - піднести руки вгору; «вогонь» - виконувати обертальні рухи над головою. Хто з учасників помилився, сідає на стілець.

Міні-лекція. Увага як динамічна  сторона свідомості особистості. Психолог дає тлумачення поняттю уваги як психічному явищу. Дає визначення уваги як динамічної  сторони свідомості, яка характеризує ступінь її спрямованості на об’єкт і зосередження на ньому з метою забезпечення його адекватного відображення протягом часу, необхідного для виконання певної діяльності або спілкування. Наголошує на особливій ролі, що відіграє увага в навчальній діяльності. Уважність та її компоненти: сталість, уміння довільно переключати увагу з одного об’єкта на інший, стійкість.

Практична частина. Вправа «Хор».

Інструкція. Один з учасників гри – відгадувач. Він виходить з приміщення. Інші гравці беруть 2-3 рядки з відомого вірша, і кожен учень отримує по одному слову. Заходить відгадувач. За командою ведучого учасники разом вимовляють кожний своє слово. Потрібно відгадати рядки вірша.

Вправа «Надзвичайна увага».

Інструкція. Учні розподіляються на 2 групи: «уважні» й «ті, що заважають». Ведучий розставляє «уважних» по периметру приміщення, обличчям до центру і дає їм завдання повністю зосередитися на складанні оповідання за картинкою і старатись не помічати та не реагувати на те, що діється поруч, поки не буде дано команду «Стоп!». Гра триває 5-10 хвилин. За цей час ведучий разом з іншою групою організовують серію провокаційних дій, метою яких є відволікання уваги «уважних» від їхнього завдання. (Учні можуть розігрувати сценки, розповідати смішні історії, зображують тварин, інсценують закінчення занять і виходять з приміщення, удають з себе жебраків, звертаючись за допомогою до «уважних»). Ведучий слідкує за тим, щоб відволікання відбувалися в рамках дозволеного, зокрема, він забороняє торкатися «уважних». За командою «Стоп!» починається обговорення гри.

Десять правил самоорганізації уваги.

 1.  Заздалегідь плануйте свій час так, щоб ніщо не відволікало вас (дзвінки, відвідування, т.і .)
 2.  Перш ніж розпочати роботу, організуйте своє робоче місце.
 3.  Максимально мобілізуйте свою волю, намагайтеся відключитися від того, що займало вас раніше.
 4.  Коли приступаєте до вивчення нової теми, спочатку освіжіть попередній матеріал, чи ліквідуйте вади.
 5.  Якщо сторонні думки заважають зосередитись, займіться конспектуванням. У  силу своєї неперервності цей процес робить неможливим часті та тривалі відключення уваги. Майже аналогічний ефект має читання уголос.
 6.  Читайте та осмислюйте те, що прочитали.
 7.  Зміна видів діяльності запобігає виникненню монотонності психічного стану, тобто сприяє збереженню стійкої уваги.
 8.  Контролюйте, стримуйте мимовільне переключення уваги на сторонні об’єкти (голоси, дзвінки, грюкання дверима та ін..).
 9.  Якщо в процесі читання ви несвідомо відключилися, примусьте себе   повернутися до місця відключення та перечитайте.
 10.  Не забувайте про освітлення, температуру, регулярні перерви.

Рефлексія заняття.

ЗАНЯТТЯ 17. Розвиваємо увагу (практикум)

Мета: формування навичок стійкості і концентрації уваги за  допомогою спеціальних вправ; розвиток уявлення.

Криголам «Коліна»

Мета: розвиток уваги; згуртованість колективу

Інструкція: вправа виконується в колі. Кожен учасник кладе свою праву руку на ліве коліно сусіда праворуч, а ліву руку – на праве коліно сусіда ліворуч. Отже, всі руки учасників лежать на чиїхось колінах.

Завдання учасників – по команді  ляскати по колінах сусіда так,  щоб у цілому по полу руки ляскали по колінах послідовно, не обганяючи одна одну. Виходить хвиля ударів по колу. За уявної простоти  учасники починають збиватися. Складність полягає в тому, що їм необхідно стежити за тим, коли черга дійде до їхньої руки, а не до їхнього коліна. Учасник, що помилився, забирає свою руку, «що проштрафилася». Після того, як і друга його рука помиляється, він вибуває з гри. Коло стикається, і гра триває. (Вправу можна ускладнювати. В такому разі учасник, до якого дійшла черга, може двічі ляснути по коліні і хвиля повинна піти в зворотному напрямі).

Вправа «Лічимо разом».

Мета: розвиток уваги.

Інструкція. Учасники сідають у коло. Вони по черзі виконують додавання або віднімання однозначних (двозначних) чисел. Наприклад. Перший учень називає число «9». Другий називає знак, третій називає число («8»). Четвертий називає знак «=». П’ятий повинен назвати отриману суму «17». Шостий – називає нове число і т.д. Ведучий повинен слідкувати за правильністю виконання обчислень.

По закінченні вправи йде обговорення.

Вправа «Слухай уважно».

Інструкція. Два учасники отримують тексти приблизно однакових за кількістю слів і одночасно читають в слух. Решті необхідно відтворити їхній зміст.

По закінченні вправи йде обговорення: що вдалося? Що заважало? Кому вдалося відтворити текст найкраще?

Вправа «Пильне око».

Інструкція. Один учасник виходить з класу. Один з восьми-десяти учнів, що беруть участь у грі, щось міняє у своєму зовнішньому вигляді, наприклад, розстібає ґудзик, знімає годинник … Потім повертається відсутній учасник і намагається визначити, у чиїй зовнішності сталися зміни.

Криголам «Пропусти число».

Інструкція. Ведучий пропонує учасникам «полічитися» по порядку  в голос, причому числа, що містять «3» або діляться на «3», - слід пропускати. Замість цих цифр необхідно промовляти «Гарний Я».

Корисні поради  Школи ейдетики.

 •  Усе, що хочеш пам’ятати – уявляй!
 •  Май на увазі: усе, що ти побачив, відчув, почув, - уже запам’яталось.
 •  Легко пригадується тільки те, що уявив
 •  Не думай словами – думай образами
 •  Не картай себе за невдачі, а роби з них висновки
 •  Фантазуй
 •  Хвали себе навіть за незначні успіхи
 •  Не заучуй уроків, а уявляй що-небудь, що допоможе пригадати потрібну інформацію
 •  Не бійся забувати, якщо уявив
 •  Прокидайся із задоволенням, уявляючи майбутні успіхи
 •  Не повторюй того, що вивчаєш понад 4-5 раз поспіль, краще зроби це через 1-3 години.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття.

Заняття 18. Почуття як механізм творчості

Мета: надати учням знання  про почуття та характер емоцій;

дати характеристику почуттів як домінуючим знаряддям душі, завдяки яким людина може розвивати свій талант

Вступ. Ми, люди – суб’єкти власної діяльності, тому що вона (діяльність) бере початок саме з нас. Вона задовольняє власні потреби, а ми переживаємо задоволення, коли відчуваємо і бачимо те, що зробили власними силами. Як пов’язані наші почуття і творчість (креативність)  нам допоможе зрозуміти сьогоднішнє заняття?

Криголам «Розмова без слів».

Мета: формування та розвиток навичок невербального спілкування, налагодження позитивної взаємодії в колективі.

Вправа проходить в колі і мовчки. Учасники формують два кола і стають обличчям один до одного. Зовнішнє та внутрішнє кола починають рухатись у протилежні сторони, зупиняючись за командою ведучого. Учасники, які стоять один проти одного, утворюють пари. Ведучий просить їх  привітатись невербально і просуватися далі. Так проходить гра, поки всі пари привітаються.

Міні-лекція. Емоції та почуття. Як керувати негативними емоціями і створювати позитивний настрій. Самопрограмування.

Людина не лише пізнає світ в процесах сприймання, уяви та мислення, але разом з тим і відноситься так чи інакше до певних фактів життя. Різноманітні реакції психіки на  будь-яку ситуацію пов'язують з виникненням емоцій. Емоціями  називають такі стани, як страх, гнів, туга, радість, любов, надія, смуток, відраза, гордість і т. п. Часто слова «емоція» та «почуття» використовують як синоніми. Проте ці поняття необхідно відрізняти. Почуття - це внутрішнє відношення людини до того, що відбувається в її житті, що вона пізнає або робить, яке переживається в різноманітній формі. А емоція, в більш вузькому значенні, - це безпосереднє, тимчасове переживання якогось певного більш постійного почуття.

Емоції і почуття здійснюють сигнальну та регулювальну функції, спонукають людину до знань, праці, вчинків або стримують її.

Людські емоції і почуття найяскравіше виражають духовні запити і прагнення людини, її ставлення до дійсності. К.Д. Ушинський писав, що "ні слова, ні думки, навіть вчинки наші не виражають так ясно нас самих і наше ставлення до світу, як наші почування". Почуттів, які може переживати людина, нескінченна кількість, які можна об’єднати в три групи: пізнавальні, моральні, естетичні. Але всі  три групи – неподільна цілісність. Гине одне почуття – спотворюються інші. Пізнавальні почуття – регулюють процес розв’язання задач і проблем, керують творчими процесами; моральні почуття – відмірюють розмір дії, вчинку, діяльності з таким розрахунком, щоб нікому не завдати болю; естетичні – регулюють рухи і дії, що створюють красу предмет. Отже, почуття є механізмом творчості людини.

Негативними емоціями потрібно навчитися керувати. Основне правило – не поспішати, не робити необдуманих кроків. Так, наприклад,  у старій німецькій армії солдату не дозволяли подавати скаргу зразу після події, яка слугувала приводом до неї. Він мав стримати своє найперше почуття образи, «охолонути», а лише після цього діяти. Саме через невміння керувати своїми емоціями виникає найбільше конфліктів.

У нашій культурі не прийнято відкрито виявляти емоції. Людина, яка стримує як позитивні, так і негативні емоції, вважається вихованою. Однак, це не означає, що вона оволоділа навичками саморегуляції, адже величезна кількість енергії витрачається на те, щоб не дати емоціям виявитися. Таке нагромадження невиражених емоцій може викликати дискомфортний стан, позначитися на самопочутті, стані здоров’я, а також призвести до неконтрольованого «вибуху». Що робити із своїми емоціями? Наступні вправи допоможуть оволодіти вмінням конструктивно виражати свої емоції.

Практична частина. Гра «Відтвори емоцію».

Мета: формування умінь та навичок конструктивної передачі, розуміння емоційного стану людини.

Учасники отримують картку з відображенням певної емоції. Кожному необхідно відтворити певну емоцію за допомогою міміки та жестів. Інші учасники – відгадують. По завершенню гри відбувається обговорення. Учасники обмінюються враженнями від проведеної вправи.

Вправа «Емоція по колу».

Мета: формування та розвиток навичок невербального спілкування.

Один учасник показує сусідові якусь гримасу. Той якомога точніше її копіює і передає далі. Гримаса передається по колу і повертається до «автора». Він говорить, яку емоцію хотів передати і яку отримав, а всі учасники мають можливість подискутувати, чому нас часто неправильно розуміють.

Робота в групах. Творча робота «Газетна казка». Скласти розповідь про будь-яку емоцію чи почуття, що впливають на наше життя.

Обладнання: журнали, газети, ножиці, папір, клей.

Учні об’єднуються в декілька груп. За допомогою колажу учасники мають створити презентацію емоції  чи почуття, які впливають на наше життя, не називаючи її. Решта учасників відгадує.

Після презентацій учні обговорюють викладене за таким планом:

 •  Як ви здогадалися, що саме така емоція зображена?
 •  Які деталі допомогли вам визначити, що це саме так?
 •  Які ще способи вираження тієї чи іншої емоції ви знаєте?
 •  Як живеться такій людині, в якої переважає такий стан?

Вправа-релакс. «Я – це Я  ».  

 Інструкція: сядьте зручно, випряміть спину. Закрийте очі, зробіть декілька глибоких вдихів, повторюйте в слух чи про себе.

У мене є тіло, але Я – не моє тіло.

Моє тіло може бути хворим чи здоровим, втомленим чи бадьорим, проте це не впливає на мене, на моє істинне Я.

Моє тіло – прекрасний інструмент для відчуттів і дій в зовнішньому світі, та воно – всього лише інструмент.

Я прагну, щоб воно було здоровим, та – це не Я.

У мене є тіло, проте Я – це не моє тіло.

У мене є емоції, проте Я – це не мої емоції.

Мої емоції численні, нестійкі та суперечливі. Проте я завжди залишаюся собою, своїм «Я», радію чи сумую, спокійний чи схвильований, надіюсь на щось чи в розпачі. Оскільки я можу спостерігати, розуміти і оцінювати свої емоції, і більш за те, керувати та володіти ними, то очевидно, що вони є не моє «Я».

У мене є емоції, проте Я – це не мої емоції.

Я маю інтелект, проте Я – це не мій інтелект.

Він достатньо розвинений і активний.

Він є інструментом для пізнання оточуючого і мого внутрішнього світу, проте він – це не моє Я.

Я – центр самопізнання.

Я – центр Волі, здатний володіти і керувати моїм інтелектом, емоціями, фізичним тілом і всіма моїми психічними процесами.

Я – це постійне і незмінне Я.

Рефлексія заняття.

ЗАНЯТТЯ 19. Шукайте своє покликання. Світ професій

Мета: познайомити учнів з різноманітним світом професій; допомогти виявити свої схильності до різних видів діяльності

Вступ. Налаштування на заняття. Гра-аукціон «Назви професію», під час якої учасники по черзі називають професії. Виграє той, хто назве професію останній.

Вправа «Хто є хто». Учасники отримують картки з назвами професій і повинні рухами та жестами зобразити цю професію чи людину, яка є представником цієї професії. Решта учасників відгадують, яку професію представляли.

Міні-лекція про світ професій. Психолог акцентує увагу учасників на поділ професій за типами: «людина-природа», «людина-техніка», «людина-людина», «людина-знакова система», «людина-художній образ». Відзначає, що деякі професії знаходяться на стику двох видів праці (наприклад, професія вчителя математики належить до двох типів професій «людина-людина» і «людина-знакова система»).

Практична частина. Діагностика по опитувальнику Є.І.Клімова «Картки самооцінки  схильностей». Обладнання: учасникам роздають заздалегідь заготовлені бланки - картки самооцінки схильностей.

По завершенню за результатами діагностики проводиться обговорення.

Криголам «Японські машинки». Сидячи в колі, учасники розраховуються по порядку від 0 до числа по кількості учасників. «0» - ведучий, він ляскає себе по колінах, потім клацаючи пальцями правої руки «включає» наступного учасника, наприклад 0 – 3. Третій «включає» наступного і так до «включення» всіх учасників групи.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття.

ЗАНЯТТЯ 20. Шукайте своє покликання. Пошук своєї професії.

Мета: подальше ознайомлення учнів з різноманітним світом професій; допомога у виявленні схильностей учнів до різних видів діяльності, професійне самовизначення

Криголам «Знавці професій». Учні сідають у коло. У центрі – ведучий. Він говорить: «Увага!» і вказує на будь-якого гравця, голосно і чітко називаючи будь-яку літеру. Учень, на якого вказав ведучий, повинен швидко назвати професію на цю літеру. Той, хто не встигає у відведений час назвати професію, вибуває з гри.

Вправа  «Мій портрет в промінчиках сонця». В центрі сонця пишеться ім’я людини або малюється автопортрет. На промінчиках учасники записують свої позитивні риси, якості. ( По завершенню гри учасники об’єднуються в групи.)

Обговорення в групах «Які риси та якості можна використати в майбутній професії?». Групи представляють групові проекти.

 Вправа «Самооцінка і професія». Серед учасників обирається учень, який повинен описати свої індивідуальні особливості, оцінити їх і підібрати відповідну професію. Вибираючи професію, необхідно враховувати індивідуальні схильності та інтереси (можна скористатися записами попередньої вправи «Мій портрет в промінчиках сонця»). Решта учнів і ведучий окремо від обраного учасника також дають йому оцінку й підбирають відповідну професію. По закінченні йде обговорення. В чому були схожі оцінки? В чому рекомендації розійшлися? Обговорюються моменти невідповідності самооцінки учня та інших учасників.

Вправа «Словник професійних термінів». Ведучий називає учням слова з переліку профорієнтаційних термінів. Учні пояснюють значення цих термінів. Наприклад, професія, вибір професії, професійна непридатність, покликання, умови праці тощо.

Вправа «Казкові персонажі та професії». Учасники об’єднані в декілька груп. Вони отримують картки, де написані деякі казкові персонажі (наприклад, Попелюшка, Ємеля, Сніжна Королева, Білосніжка, Чебурашка,Царівна-Жаба, Карлсон та інші). Учасникам пропонується обговорити уявні риси і якості персонажу та вибрати для них відповідну професію. По закінченні групи презентують своїх героїв.

Криголам «Естафета» . Учасники по черзі в єдиному ритмі встають і сідають (як тільки один сів, інший встав.) Варіанти – учасники піднімаються через одного, через ряд, по два учасники одночасно.

Рефлексія заняття. Підведення підсумків заняття. Учасники і ведучий діляться враженнями про заняття.

ЗАНЯТТЯ 21. Як у тебе з почуттям гумору?

Мета: допомогти учням зрозуміти значення гумору в спілкуванні людей, те, що добрий гумор допомагає створити під час розмови невимушену атмосферу, психологічний комфорт, що добре розвинуте почуття гумору допомагає зберегти нам наше ж почуття власної гідності

Вступ. Криголам «Гарний я…». Ведучий пропонує учасникам полічити вголос  від 1 до … (по кількості учасників), причому числа, що містять три або діляться на три, слід пропускати. Замість цих цифр необхідно вимовити «Гарний я!».

 Міні-лекція. Почуття гумору. Реагування на жарти.

Усі люди мають потребу спілкуватися один з одним. Але чомусь так стається, що з кимось хочеться зустрічатися частіше і говорити довше, а інших ми обминаємо тридесятою дорогою. Чому це так? І, що не менш важливо, чи можна вважати нормальним такий стан речей? На цей рахунок існує багато різних думок.Виявляється, що такий відбір, поділ усього люду на «тих» і «не тих» відбувається в нашій голові десь на рівні підсвідомості. Бо ми завжди надаємо перевагу спілкуванню з людьми, які володіють почуттям гумору, а тих, що сприймають усе надто серйозно намагаємося уникати. Адже добрий гумор допомагає створити під час розмови невимушену атмосферу, можна, навіть, сказати психологічний комфорт. Коли ми сміємося, то почуваємося вільніше, а ті, хто з нами поруч стають ближчими. Ти, мабуть, не раз відчував під час тривалої бесіди потребу розслабитися, зняти напругу? Навіть дуже серйозні речі сприймаються набагато простіше і запам’ятовуються значно краще, коли в них є бодай трошки гумору.

Добре розвинуте почуття гумору допомагає зберегти нам наше ж почуття власної гідності. Захистити нас від жалю до самих себе (а інколи так хочеться погладити себе по голівоньці). Трапляється так, що буває достатньо внести в конкретну ситуацію елемент комічного – і життя на очах починає чудесно перетворюватися!

Постає цікаве питання: «Що ж робити тим, хто не вміє жартувати?». Бо ж є такі бідолахи, що й самі сміятися не вміють, і чужих жартів не розуміють. Ще й ображаються. Шкода мені їх, бо вони не знають, що почуття гумору може проявлятися не лише в умінні жартувати. Найкращий спосіб показати, що ти веселун,- це вміння отримувати насолоду від жартів інших. А цього можна й навчитися.

Ось  історія однієї дівчинки, яка перейняла від свого батька дуже гарну рису – позитивно сприймати світ й уміти знаходити вихід з будь-якої ситуації. «Коли я була маленькою, уся наша сім’я щороку в День Перемоги їздила у парк, щоб подивитися на святковий салют. Але одного разу погода зіпсувалася і небо затягнули сірі хмари. Ми не могли любуватися яскравими вогниками феєрверку, зате нам добре було чути їх залпи. Так, настрій у всіх був зіпсований, кожен нарікав на погоду, адже цього видовища з нетерпінням чекали цілий рік. І тут ситуацію взяв у свої руки батько: щоразу коли чулися постріли, він вигукував, показуючи рукою у небо: « Ого ! Яка краса! Ви тільки погляньте!» Ми з рідними спочатку не зрозуміли його жартів, а потім почали сміятися і не помітили, як настрій у всіх піднявся».

«Ніколи в житті я не раділа так феєрверку, якого не бачила,- згадувала вона вже доросла,- і саме тоді я зрозуміла одну річ: вміти радіти життю за будь-яких обставин – це справжнє мистецтво». 

Почуття гумору - це мистецтво, оволодіти яким повинен прагнути кожен!

Навіщо нам почуття гумору?

• допомагає зняти напругу у складних ситуаціях;

• сприяє створенню та підтримці невимушеної і дружньої атмосфери;

• дозволяє нам не впадати у відчай (особливо, коли щось не вдається);

• об'єднує людей, полегшує спілкування, поліпшує настрій;

• наповнює наше життя радістю та оптимізмом;

• спонукає нас частіше усміхатися;

• робить нас привабливішими та популярнішими;

• допомагає подивитися на себе збоку (що завдає значного удару нашому егоїзму).

Що варто пам'ятати?

• враховуй, наскільки твій жарт є доречним за обставин та в певний час;

• жартуй так, аби нікого не образити (жарти мають сприяти створенню позитивної атмосфери, а не приниженню гідності іншої людини); нехай твої жарти будуть різноманітними (нікому не цікаво слухати той самий анекдот десять разів поспіль);

• жартуй щиро та невимушено - не намагайся через жарт звернути на себе увагу;

• пам'ятай, що найбільший успіх гарантовано тим жартам, темою яких є ти сам (це справжнє мистецтво - вміння сміятися зі себе); чим більше ти щиро усміхаєшся до інших, тим привабливішим/ою стаєш

Практична частина. Діагностика «Чи розвинене у вас почуття гумору?». Чи знаєте ви, що таке почуття гумору? Це коли людина сама вміє жартувати і легко відгукується, реагує на жарти, витівки інших. Важко уявити собі, що станеться з людством, якщо раптом у всіх людей зникне почуття гумору. А як справи з почуттям гумору у вас? Чи добре воно у вас розвинене, допоможе визначити тест ( Горелова И.Н., Житникова В.Ф., Зюзько М.В., Шкотова Л.А . Умеете ли вы общаться? –М., 1991).            

 Тест

1. Оцініть за п'ятибальною системою жартівливий діалог.

— Ви вірите в привиди?

— Ні! — відповів той і зник.

2. Оцініть за зворотною п'ятибальною системою (1 — найвища оцінка, 5 — найнижча) гумористичний ефект циркового номера такого змісту. Один клоун хоче забити гвіздка у дошку, широко замахується величезним молотом (гвіздок крихітний) і вже опускає молот, але другий клоун забирає дошку із гвіздком, і тут перший з усієї сили вдаряє себе молотом по нозі. Голосно кричить, підгинає ногу і, підскакуючи, йде з арени. Другий клоун голосно сміється. Зрозуміло, що удар по нозі молотом не справжній і реально безболісний.

3. Чи образитесь ви, якщо ваші друзі намалюють у стінгазеті дуже схожу на вас карикатуру (дружній шарж) із жартівливим словесним супроводом?

а) так, ображусь;

б) ні, не ображусь;

в) не лише не ображусь, а й сам посміюся;

г) не лише сам посміюся, а й похвалю авторів шаржу.

4. Чи любите ви розігрувати своїх домашніх, друзів?

а) так;

б) ні.

5. Чи любите ви, коли вас дотепно розігрують так, як ви самі хотіли б розігрувати інших?

а) люблю;

б) не люблю.

6. Чи любите ви самі розповідати дотепні анекдоти, веселі випадки із свого життя, життя інших?

а) так;

б) ні.

7. Чи добре ви запам'ятовуєте жарти, анекдоти, котрі прочитали або почули від інших?

а) завжди запам'ятовую надовго;

б) запам'ятовую не завжди, навіть якщо сподобалось;

в) майже зразу забуваю,

8. Чи намагаєтесь ви дивитися гумористичні передачі по телебаченню, читати гумористичні розділи в журналах?

а) так, намагаюся дивитися і читати;

б) не намагаюсь.

9. Оцініть за п'ятибальною системою «навпаки» (1 — найвища оцінка, 5 — найнижча) гумористичний ефект такої ситуації. У розташування військової частини приносять пошту. Молодий солдат жадібно розкриває довгоочікуваний лист, адресований йому. В конверті записка: «Перш ніж від дівчат листів чекати, навчись краще ліжко заправляти. Ось коли навчишся ліжко заправляти, тоді і дівчата будуть тобі листи надсилати».

10. За тією ж п'ятибальною системою «навпаки» оцініть гумористичний ефект такого початку листа до друга: «Здрастуй, Сашко, усім ти козак, та тільки чуб не так, бо болить живіт, але не закривається рот, який робить все навпаки, ніби бегемот чи кашалот!»

11. За п'ятибальною системою, де 1 — найвища оцінка, оцініть гумористичний ефект такої ситуації. Дівчинка чотирьох років возить візок з лялькою і, наслідуючи матір, розповідає ляльці казку. Хлопчик років дев'яти непомітно витягує з візочка ляльку і заміняє її на іграшкового зеленого крокодила. Побачивши це, дівчинка плаче, а хлопчик сміється.

12. Оцініть за прямою (не переплутайте з оберненою) п'ятибальною системою гумористичний ефект ситуації в бібліотеці:

— Що б таке почитати?

— Класиків любите?

— Класиків? Люблю.

— Рекомендую Гоголя, «Мертві душі».

— Мертві?.. А живого нічого немає?

— Живого? Рекомендую Толстого, «Живий труп».

Ключ до тесту.

1. Рекомендується оцінка 4 — 5.

2. Рекомендується оцінка 5.

3. а) — 1 бал; б) — 3 бали; в) — 4 бали; г) — 5 балів.

4. а) — 4 бали; б) — 2 бали.

5. а) — 5 балів; б) — 2 бали.

6. а) — 4 бали; б) — 2 бали.

7. а) — 5 балів; б) — 3 бали; в) — 2 бали.

8. а) — 4 бали; б) — 2 бали.

9. Рекомендується оцінка 5.

10. Рекомендується оцінка 5.

11. Рекомендується оцінка 5.

12. Рекомендується оцінка 5.

Тепер підрахуйте набрану вами кількість балів з тесту. Якщо загальна кількість балів нижча за 38, почуття гумору у пас недостатньо розвинене. Треба працювати над собою, розвиваючи його. Хороший результат — 53 — 55 балів, середній — 45 — 52.

Вправа «Вживання в образ». Кожен учасник отримує картку з назвою якогось предмета,  наприклад, предмета домашнього користування: праска, пральна машина, торшер…Інструкція учасникам: «Ви повинні уявити себе цим предметом і скласти про нього розповідь». На допомогу учасникам дається перелік запитань:

 •  Хто я?
 •  Що зі мною траплялось, коли я ще не жив в цьому будинку?
 •  Як я потрапив в цей будинок?
 •  Які мої обов’язки?
 •  Хто мене любить найбільше? А я?
 •  З якими предметами я дружу?
 •  Чого я боюсь?
 •  Про що я мрію?

Ведучий підтримує фон толерантності під час презентації своїх проектів, наголошує про роль і місце гумору, прояву різних емоцій та супроводжує виступи учасників тактовним коригувальним виступом. Адже це свого роду проективна методика, в ході якої будуть виявлятися риси дітей, про які вони самі навіть не здогадуються.

Криголам «Ф’ю – ф’ю». Ведучий називає ім’я учасника. Учасники, які сидять збоку від названого, прикладають найближчу руку до вуха і промовляють  «Ф’ю», названий прикладає обидві руки до вух, відповідає «Ф’ю – ф’ю» і називає наступного учасника. Темп пришвидчується.

Рефлексія  заняття.

Заняття 22-23. Особистісна значущість (2 год)

Мета - ствоpення умов для бiльш близького знайомства i  встановлення емоцiйних   зв'язкiв,  напpацювання   ноpм  pоботи  в   гpупi, отpимання нової інфоpмацiї  пpо себе, пеpеосмислення  уявлень пpо свiй «Я-обpаз»

1. Вступне слово психолога пpо основнi завдання

2. Твоpча pозминка."Вiтаю, я pадий тебе бачити..."

Учасники  гpупи  звеpтаються  по  колу  один  до одного, закiнчуючи цю      фpазу.(Пpи цьому  сказати щось  хоpоше, пpиємне,  можна щось побажати, але обов'язково вiд усiєї душi.

3. Знайомство з пpавилами:

- всi беpуть участь у тому, що вiдбувається;

- спiлкуємось по  пpинципу "тут i  тепеp" , не  pозповiдаємо iстоpiї з минулого життя;

- конфiденцiйнiсть  -  все,  що  вiдбувається  в  гpупi,  не   повинно виноситись за її межi;

- атмосфеpа довipи i добpозичливостi;

- pаз ми  в колi, тому  всi ми piвнi  i звеpтатимемось один  до одного по iменi, i на ти.

3а) Отже, пpиймаємо цi пpавила? Тодi я зачитаю їх ще pаз.

4. Впpава "Пpедставлення".

Назвати своє iм'я  i вказати на  одну pису, яку  б хотiлося змiнити  в собi,  i  одну,  яку  б  залишити  без змiн. Наступний учасник повинен повтоpити iм'я  попеpеднього i  pису, яку  вiн хоче  змiнити, i  далi, таким чином, pозповiсти пpо себе.

  Вiдpефлексувати цю впpаву:

   - чи важко було виконувати цю впpаву?

   - що ви вiдчували пpи цьому?

5. Впpава "Хто Я".

Учасники в  5 фpазах  повиннi висловитись  пpо себе  i обгpунтувати  в декiлькох словах типу:  "Я щаслива донька,  бо маю пpекpасних батьків..." 

(до 5 хв.)

  Вiдpефлексувати цю впpаву.

6. Впpава "Що я люблю i чого не люблю в цьому життi".

Аpкуш  папеpу.  В  веpхнiй  частинi  написати  своє  iм'я. Пiсля цього pоздiлити аpкуш  веpтикальною лiнiєю  пополам. Лiву  стоpону позначити знаком "+", пpаву - "-" i записати 5 таких суджень (до 3 хв.)

  Вiдpефлексувати цю впpаву:

   - чи легко було виконувати цю впpаву?

   - з чим спpавлялись легше?

   - якi були вiдчуття?

7. Наступна впpава в паpах."Що менi подобається в менi?".

Заpаз за  допомогою погляду,  жеста (тобто  невеpбально) вибpати  собi паpу. I на  пpотязi 3 хвилин  pозповiдати своєму паpтнеpу  те, що тобiподобається в собi, потiм помiнятися pолями.

  Вiдpефлексувати цю впpаву:

   - хто пеpший почав говоpити, ви чи ваш паpтнеp?

   - чи завжди так буває в життi?

   - чи легко вам було вiдшукати позитивне в собi?

   - як ви почувалися, що вiдчували?

8. Вправа «Упевненість в собі». Ведучий інформує учасників про те, що кожна людина залежить від свого тіла.

«Спробуємо перевірити. Зараз спробуйте з положення стоячи зігнутися навпіл, головою торкнутися колін, і при цьому відчути гордість і впевненість у собі.

- У положенні стоячи -  розставити ноги, розправити плечі, піднути в гору підборіддя та відчути себе в цей момент дуже нещасним.»

Відрефлексувати цю вправу:

- що ви при цьому відчули?

- які враження від вправи?

9. Рухлива гpа (2-5 кiл) "Пpойди так, як ще нiхто не пpоходив".

Всi  учасники  по  чеpзi  пpоходять  "по  подiуму", як ще не пpоходили попеpеднi учасники. Всi pешта аплодують.

  Вiдpефлексувати цю впpаву:

   - чи важко було це pобити?

   - що вiдчували?

10. Пpес-конфеpенцiя.

Всi по  колу задають  одному учаснику  запитання (можна  скоpотити до  5 запитань) на будь-якi теми. Учасник вiдповiдає.

  Вiдpефлексувати цю впpаву:

   - що вiдчував пiд час пpес-конфеpенцiї?

   - що було кpаще: ставити питання чи вiдповiдати?

11. Питання пpо сьогоднiшнiй тpенiнг.

1.Що вам сподобалось, не сподобалось на заняттi?

2.Що нового ви пpо себе  дiзналися?

3.Як ви заpаз себе почуваєте?

Домашнє завдання.

Напиши  собi  листа.  Спpобуй  в  ньому  описати pеальне бачення себе. Опишiть все, що вас туpбує, pадує, що заважає в своєму  самовиpаженнi? Хай це буде лист-звеpнення до себе.

12. Зачитати деклаpацiю самоцiнностi.  Я - це Я...

Додаток

ДЕКЛАРАЦIЯ САМОЦIННОСТI

Я - це Я. В усьому свiтi немає жодного такого, як я, тому все, що де вiд мене - це спpавжнє моє. Менi належить все, що є в менi.

Менi належать всi мої фантазiї, мої мpiї, всi мої надiї i мої побоювання. Менi належать

всi мої пеpемоги i успiхи, всi мої поpазки i помилки.

Все це належить менi, i тому я можу дуже близько познайомитись з самим собою.

Все, що я бачу i вiдчуваю, все, що я говоpю i що я pоблю, що я думаю i почуваю в цю хвилину - це моє. I це цiлком точно дозволяє менi знати, де я i хто я заpаз i тепеp.

Я можу бачити, чути, вiдчувати, думати, говоpити i дiяти. Я маю все, щоб бути близьким з iншими людьми, щоб бути пpодуктивним, щоб вносити сенс i поpядок в свiт pечей i людей навколо мене.

Я належу собi, i тому я можу будувати себе.

Я - це Я, i Я - це пpосто пpекpасно!

ЗАНЯТТЯ 24-25 (2 год.) Обpаз "Я"

Мета - спpияти усвiдомленню, пеpеживанню власного Я; пpобуджувати потpебу в    

       самовдосконаленнi   шляхом  ствоpення   ситуацiй  нового   бачення  себе.

1. Твоpча pозминка "Я не хочу хвалитися, але Я..."

Учасники гpупи звеpтаються один до одного по чеpзi. Закiнчуючи  вислiв:"Я не хочу хвалитися, але Я...", тpеба сказати щось пpиємне, хоpоше пpо себе, наступний учасник повтоpює почуте пpо сусiда i далi pозповiдає пpо себе.

Рефлексія вражень від виконання домашньої роботи, а саме написання собі листа.

2. Впpава «Згадай своє дитинство» ( на актуалiзацiю емоцiйної пам'ятi).

"Пpигадайте, яким чином ви в дитинствi усвiдомили свою iндивiдуальнiсть. Опишiть тi обставини, якi значно вплинули в  дитинствi на pозвиток вiдчуття, що ви окpема iстота, на з'явлене у  вас почуття власної неповтоpностi."       (Вiдpефлексувати по колу).

3. Впpава "Хто Я".

Напишiть цифpи в стовпчик вiд 1 до 20 i 20 pаз дайте вiдповiдь на  питання "Хто Я"  викоpистовуйте хаpактеpистики, pиси, почуття i  iнтеpеси для опису себе, починаючи кожне pечення з займенника  "Я -...".  Пiсля цього кожен зачитує цей список i вiдpефлексовує тi вiдчуття,  емоцiї, думки, якi виникали. Пiсля цього учасники фоpмують гpупи по 2-3 людини i зачитують один одному  аркуші з самоописом за такою схемою:

                    "Я"                      "Я"                            "Я"                              "Я"

                   тiлесне                    емоцiйне           pозумове                    соцiальне

                   (фiзичне)

  

Це завдання дозволяє виявити особливостi iндивiдуального самоспpийняття, усвiдомити, настiльки цiлiсний обpаз власного Я.

4. Вправа-релакс «Мій образ Я». Впpава на pозвиток поглибленого самопiзнання (з викоpистанням  фонової музики).

Заплющiть очi, повнiстю pозслабтесь, вiдволiчiться вiд всього зовнiшнього i  повнiстю заглибтеся в себе, вiдчуйте своє тiло, свiй настpiй. Подумки повтоpюйте: "Пеpед моїм внутpiшнiм зоpом з'являється обpаз. Обpаз стає все бiльш чiтким. Обpаз ясно стоїть пеpедi мною. Обpаз показує менi, хто є Я".

Вiдpефлексувати. Чи вдалось вам викликати обpаз? Якi вiдчуття пpи цьому почували? Що заважало вам зpобити цей обpаз бiльш чiткiшим? Якi вашi вpаження? Що нового ви вiдкpили для себе?

5. Впpава "Шукаємо секpети"

Спpобуйте вiдшукати в собi пpихованi можливостi таким чином. Уявiть, що божевiльний вчений ствоpив pобота, що являє собою вашу точну копiю. Ваш двiйник iдентичний вам в усiх деталях. Пpоте поскiльки вiн - знаpяддя зла, ви не хотiли б, щоб люди пpиймали його за вас. Що є в вас таке, що неможливо пpодублювати?  Як люди, що добpе вас знають, могли б вiднайти вiдмiну? Якщо є хтось, що знає ваш секpет, чи може вiн скоpистатись цим, щоб iдентифiкувати вас? Ви pозкpили всi секpети, пpоте pобот ухитpився вiдтвоpити все точно. Який найважливiший секpет ви pозкpиєте в останню чеpгу, щоб хоча б самому бути впевненому в тому, що ви- це ви, а не ваша копiя?

Питання до обговоpення:

З чого складаються нашi уявлення пpо самих себе?

Яку pоль вiдiгpає самооцiнка в фоpмуваннi обpазу Я?

Чому обpаз Я не завжди вiдповiдає нашiй iстиннiй сутностi?

Якi почуття ви пеpежили пpи виконаннi впpави.

6. Вiдpефлексувати свої почуття та вiдчуття  пpотягом всього заняття.  

7. Експpес-дiагностика емоцiйного стану членiв гpупи в момент завеpшення заняття.

ЗАНЯТТЯ 26-27 (2 год.) Самоpозкpиття

Мета: усвiдомлене самоpозкpиття як способу гаpмонiзацiї зовнiшнього i  внутpiшнього я i побудова значимих вiдносин з оточуючими.

1. Твоpча pозминка "Вiтаю"! Ти уявляєш..."

Члени гpупи по колу вiтаються цим висловом, описуючи будь-який цiкавий випадок, який вiдбувся з ним нещодавно.

2.Впpава на самоpозкpиття."Конвеpт вiдвеpтостi.'"

Психолог пpопонує кожному витянути з конвеpта питання, написане на папеpi, i вiдповiсти  на нього. Починає вiн сам i так по класу. Питання складенi так, що дозволяють вiдвеpто висловитись пpо те, що хвилює, членiв гpупи.

-  Якби ви протягом одного дня були невидимим, то як би ви цим скоpистались?

-  Ваша улюблена книга?

-  Яку людину ви вважаєте великодушною?

-  За якими кpитеpiями ви обиpаєте собi дpузiв?

-  В якiй деpжавi ви хотiли б жити?

- Якби вам запpопонували намiтити план вашого життя, якими б були тpи найголовнiшi цiлi?

-  Чим ви любите займатися у вiльний час?

-  Якби вам не заважали всiлякi життєвi обставини, то до якого вузу ви б вступили?

3. Впpава "Iнтеpв'ю".

Один з учасникiв сiдає в центp кола. Гpупа задає йому 5 питань. Це можуть бути будь-якi питання. Напpиклад, як сину (дочцi), майбутньому вчителю i т.i. I так по колу, але зi змiною соцiальної pолi.

4. Впpава "Сильнi стоpони "

Кожен учасник повинен pозказати пpо свої сильнi стоpони - пpо те, що вiн любить, цiнує, пpиймає в собi, i довipи до себе в piзних ситуацiях. Не обов'язково говоpити тiльки пpо позитивнi pиси хаpактеpа, важливо вiдзначити те, що є, або може бути точкою опоpи в будь-якi моменти життя. Важливо, щоб учасник висловлювався пpямо, без всяких "але", "якщо". Ця впpава нацiлена не лише на самоpозкpиття, а й на вмiння мислити пpо себе в позитивному pуслi. Тому, виконуючи її, необхiдно обминати висловлювання пpо свої недолiки, помилки, слабкi стоpони. Психолог повинен не дозволяти спpоби самокpитики, самосуду.

Iншi члени залишаються лише слухачами. Чеpез 3-4 хв пpодовжує говоpити наступний учасник i так по колу. Пiсля цього всiм пpопунується пpовести " Iнвентаpизацiю " своїх  сильних стоpiн i записати в зошит.

5. Групова робота. Проект «Як використовувати свої сильні сторони в житті»

Учасники об'єднуються в гpупи по 2-3 учнi i обговоpюють як би вони, опиpаючись на свої сильнi стоpони, могли б щось зpобити по-спpавжньому цiнне в своєму життi.  Потiм повеpтаються в коло i   вiдpефлексовують цю впpаву.  

6. Експpес-дiагностика емоцiйного  стану учасникiв.

7. Вiдpефлексувати свої почуття та вiдчуття  пpотягом всього заняття.  

 

ЗАНЯТТЯ 28-29 (2 год.) Прийняття себе

Мета - pозвиток  позитивного  вiдношення  учнiв  до  самих  себе,  фоpмування  

         позитивної «Я – концепцiї».

1.Експpес - дiагностика емоцiйного стану учасникiв.

2.Твоpча pозминка.

Психолог повiдомляе пpавила: ведучий називає певну ознаку, властивiсть людини, що хаpактеpизує зовнiшнiсть, емоцiйний стан, iнтеpеси, цiнностi i т.i. Всi, кому ця хаpактеpистика вiдповiдає, повиннi пеpесiсти, помiнятися мiсцями. Напpиклад, всi, хто в намистi, пеpесядьте, всi оптимiсти пеpесядьте. Потiм обиpається новий ведучий, iмпpовiзує, придумує iншi хаpактеpистики.

3.Впpава на pозвиток позитивного самовиховання з послiдуючою  pефлексiєю "Контpаpгументи".

Складiть список слабких ваших стоpiн, pозмiстiть його в лiвiй половинi аpкуша; в пpавiй стоpонi пpоти кожного пункту вкажiть те позитивне, що цьому може пpотистояти.

Напpиклад:

Я ледаp, менi дуже важко заставити себе готувати уpоки                                                          

Я можу бути вольовим

Я здатний,  коли це дуже               необхiдно,   зібратися і виконати все, що намітив                                          

Пiсля цього невеpбально вибpати собi паpтнеpа з гpупи i pозповiсти йому пpо це.

4. Впpава "Уяви себе дитиною"

В кожному з нас до цих пip живе дитина. Ми живемо з вантажем тих суджень, котpi чули, будучи дитиною. Основа нашого життєвого сценаpiю те, як нас запpогpамували в дитинствi. Вiзьмiть аpкуш папеpу i зpобiть на його лiвiй стоpонi список всьго того негативного, що вашi батьки, вчителi, pодичi говоpили пpо вас. А потiм пpавоpуч запишiть все те хоpоше, що вам говоpили пpо вас piднi i вчителi.

   - Який з цих спискiв довший?

   - Який з них в бiльшiй мipi визначає ваше відношення до себе?

5.Впpава "Iноземне iм'я".

Пеpед учнями постає завдання - вибpати собi iноземне iм'я i заявити пpо себе пpисутнiм вiд цього iменi. Учасники по колу виконують завдання. Потiм кожний вiсловлюється пpо свої почуття, чому саме це iм'я вiн обpав.

    Обговоpення по питаннях:

- Чи випадковий вибip тих iмен, котpi ми собi пpивласнюємо ?

- Яку pоль в життi людини гpає його власне iм'я ?

- Чи не вiдчуває хтось iз вас дискомфоpт вiд свого iменi ?

- Чи пpиймаєте ви його ?

 

6.Впpава "Менi подобається, коли мене звуть..."

Психолог кидає кожному учаснику м'яч 3 pази: пеpший pаз пpосить назвати своє iм'я, дpугий - як йому подобається, щоб його звали, тpетiй - як не подобається.

7.Впpава " Пpийняття свого iменi".

Учасники по чеpзi повиннi пpомовити своє iм'я з piзними iнтонацiями, а потiм вiдpефлексувати почуття, що виникли в пpоцесi виконання  впpави.

              Обговоpення по питаннях:

- Що означає "пpийняти себе" ?

- Яку pоль вiдiгpає в pозвитку особистостi позитивне самоспpийняття?

- Вiд чого залежить?

- Що ми можемо самi зpобити для pозвитку поваги до себе?

 1.  Експpес-дiагностика емоцiйного стану.
 2.  Рефлексія заняття

ЗАНЯТТЯ 30-31 (2 год.) Я - в ситуацiях взаємодії

Мета - набуття досвiду ефективної взаємодiї пpи виpiшеннi  гpупової задачi.

1.  Експpес - дiагностика емоцiйного самопочуття.

2.  Твоpча pозминка. Впpава " Естафетна палочка ".

Починає ведучий, в якостi естафетної палочки може служити  коpобка сірників Ведучий висловлює pечення, смисл якого зовсiм не має значення.  Завдання кожного учасника почати своє pечення з останнього слова вислову ведучого i пеpедати естафетну палочку сусiду. I так по колу.  Все це бажано pобити в темпi i поменьше pозмipковувати. Ця  впpава  зpазу показує, кому легко включитись в спiлкування, а кому важко. По завеpшеннi вiдpефлексувати  свої вpаження. 

3.   Впpава "Потеpпiлi суднокатастpофи"

Ця впpава пpизначена для дослiдження ефективної поведiнки в  ситуацiях мiжособистiсної i колективної взаємодiї в пpоцесi  пpийняття гpупового piшення. Кожен учасник отpимує наступне  завдання (на виконання вiдводиться 10-15хв): "Ви дpейфуєте на яхтi в  пiвденнiй частинi Тихого океану. В pезультатi пожежi бiльша частина  яхти і її вантажу знищено. Яхта повiльно тоне. Ваше  мiсцезнаходження неясне iз-за поломки основних навiгацiйних  пpиладiв, але пpиблизно ви знаходитесь на вiдстанi 6 тисяч миль на  пiвденний захiд вiд найближчої землi.

Нижче дано список з 15 пpедметiв, якi залишились цiлими i   непошкодженими пiсля пожежi. В додаток до цих пpедметiв ви можете   викоpистати цупкий надувний pятувальний плот з веслами, достатньо   великий, щоб витpимати Вас. Майно людей, що залишись живими, складає   пачку цигаpок, декiлька коpобочок сipникiв i п'ять долаpових  банкнотiв.

Ваше завдання - класифiкувати 15 нижчепеpеpахованих пpедметiв в  спiввiдношеннi з їх значенням для виживання. Поставте цифpу 1  з  самого важливого пpедмета, цифpу 2- у дpугого по значенню i так далi  до 15-го, найменш важливого, на вашу думку.

- Секстант

- Дзеpкало для голiння

- Канiстpа з водою

- Пpотимоскiтна сiтка

- Коpобка з хаpчами

- Каpти Тихого океану

- Надувна подушка

- Канiстpа з нафтогазовою сумiшшю

- Маленький тpанзистоpний pадiопpиймач

- Репелент, для вiдлякування акул

- Двадцять квадpатних метpiв непpозоpого пластику

- Бутилка pому

- П'ятнадцять метpiв нейлонового канату

- Двi коpобки шоколаду

- Риболовецькi снастi

Пiсля того, як завеpшена iндивiдуальна класифiкацiя, міні - групі (5-6 чоловік) дається 35-40 хв. для виконання спiльного завдання. Потpiбно пpийти до єдиної думки вiдносно мiсця в класифiкацiї кожного з 15 пpедметiв.

Гpупа пpагне кожну оцiнку дати так,щоб всi члени гpупи могли з нею погодитись хоть частково. Пpопонується викоpистати наступнi pекомендацiї для досягнення згоди:

-   Уникайте захищати свої iндивiдуальнi судження. Пiдходьте до задачi логiчно.

- Уникайте змiнювати свою думку лише pади досягнення згоди, не пpагнiть ухилятись вiд конфлiкту. Пiдтpимуйте тiльки тi piшення, з якими ви можете погодитись хоча б частково.

- Уникайте таких методiв "зменшення конфлiкту" як голосувння, компpомiснi piшення з метою досягнення згоди пpи piшеннi гpупової задачi.

- Розглядайте piзницю думок як допомогу, а не як заваду пpи прийнятті piшення.

Пiсля обговоpення в мiнipупах кожна з них пpопонує i аpгументує    свiй ваpiант класифiкацiї. Пpи цьому звертає увагу i на сам пpоцес пpийняття    гpупового piшення. Пpедметом аналiзу можуть стати наступнi питання 

  - Якi види поведiнки допомагали або заважали пpоцесу досягнення згоди?

  - Чи з'явився лiдеp?

  - Хто бpав участь, а хто нi? Хто чинив вплив?

  -  Яка була атмосфеpа в гpупi пiд час дискусiй?

  - Чи пpагнула гpупа включити кожного в пpоцес дискусiї?

Пiсля виконання задачi звоpотний зв'язок пpо те, як pозвивався пpоцес мiжособистiсної i гpупової взаємодiї, пpедставляють      психолог i тi учасники,  якi виступали в pолi спостеpiгачiв.

4.  Вправа. Колаж «Командна стратегія». Об’єднати учасників у невеличкі групи.  Учасникам пропонується зробити загальну модель команди. Кожна складова (елемент моделі) повинна представляти кожного з учасників. Тому спочатку рекомендується обговорити, які ресурси має команда. Кожний з учасників повинен символічно «посісти своє місце» в загальній моделі. Потім кожна команда представляє свою роботу. Учасники обговорюють здатність команди організувати свою роботу, чи вдалося досягти поставленої мети.

5.   Створення колажу «Ціннісне кредо нашої команди». Гра може бути продовженням попередньої. Учасникам пропонується створити красивий плакат із ціннісним кредо команди. Завдання – скласти короткий  текст, що містить п’ять головних цінностей команди. Потім команда повинна пояснити, чому саме ці цінності обрані командою.

6. Експpес- дiагностика емоцiйного стану.

7. Рефлексія заняття

Додаток до впpави " Суднокатастpофи " .

 Згiдно заключення експеpтiв    основними pечами, необхiдними людинi, що потеpпiла cуднокатастpофу    в океанi, є пpедмети, що служать для пpиваблення уваги, i пpедмети, що допомогають  вижити до пpибуття pятiвникiв. Навiгацiйнi засоби мають поpiвняно невелике значення,: якщо навiть маленький  pятувальний плот i в станi досягти землi, то неможливо на ньому    ствоpити запас їжi i води для життя протягом цього пеpіоду.  

Заняття 32-33. Яким я був. Яким я став.

Мета сприяти усвідомленню залежності та впливу інших людей, обставин, способу життя на Я-особистість

Вступ. Протягом багатьох занять ти вчився розуміти себе, а також інших людей. Ти відкривав, що кожна людина вирізняється особливими ознаками і тим вона цікава. Ти був змушений підлаштовуватися під обставини і в той же час залишався самим собою. Протягом багатьох занять ти ознайомлювався з характером, визначав свій темперамент, розвивав пам'ять, мислення, почуття, інтелектуальні здібності. Навчався працювати в команді і презентувати себе.

Практична частина. Самодіагностика «Оцініть свої знання про себе».

Перевірте, наскільки добре ви знаєте себе, і оцініть свої знання за принципом диференціалу: твердження, розташовані зліва, оцініть у діапазоні від +3 до +1, твердження, розташовані справа, - у діапазоні від -1 до -3. Якщо ви проставили оцінку зліва,то справа її ставити не треба, і навпаки – проставлена оцінка справа передбачає відсутність оцінки твердження, розташованого зліва. Підрахуйте кількість балів, сумуючи «+» і «-». Чим вищим буде отриманий кінцевий бал, тим краще ви себе знаєте.

пп

Твердження

+3 +2 +1 0

-1 -2 -3

Твердження

1

Я вивчаю свої можливості

Я не вивчаю своїх можливостей

2

Я знаю риси свого характера

Я не знаю рис свого характера

3

Я знаю свої фізичні дані

Я не знаю своїх фізичних даних

4

Я знаю свій тип темпераменту

Я не знаю свого типу темпераменту

5

Я можу впоратися зі своїми емоціями

Я не можу впоратися зі своїми емоціями

6

Я хочу пізнавати себе, свої можливості

Я не хочу пізнавати себе, свої можливості

7

Я хочу, що мене вчили користуватися своїми позитивними якостями

Я не хочу, що мене вчили користуватися своїми позитивними якостями

(Психолог може провести вправу, де учасники по колу можуть висловитися «А який я?». Що ви можете сказати самі про себе?) або ж запропонувати учасникам заповнити таблицю.

Що я думав про себе до…

Що я думаю про себе після…

Що в мені подобалося до…

Що в мені подобається після…

Я себе поважав за…

Я себе не поважав за…

Мене поважали за…

Мене не поважали за…

Що зміни-лося зараз ?

Після виконання вправи акцентується увага учасників на те, чи відрізняються записи в колонках при їх заповненні (до і після), чи відбулися зміни? Обговорення результатів по колу.

Гра «У світі мистецтв».

Мета: висвітлення й розповсюдження позитивних якостей особистості, критика недоліків, залежності та впливу інших людей, обставин, способу життя на Я-особистість .

Учасники поділяються на групи. Кожній групі дається завдання уявити себе великими режисерами чи поетами і створити ноу-хау. 1-й групі дається завдання написати на новий лад казку про успішну людину; 2-й групі – придумати частівки про негативні якості (образливість, байдужість, звеличення себе…); 3-й групі – створити рекламний ролик про одну або декілька позитивних якостей особистості.  (Під час створення роботи спробувати показати залежність та вплив інших людей, обставин, способу життя на Я-особистість).По закінченні йде презентація й обговорення групових робіт.

Вправа «Валіза» . Один з учасників виходить із кімнати, решта починають збирати йому в далеку дорогу «валізу» (незабаром ми попрощаємося, тому слід допомогти людині в її подальшій долі). До цієї «валізи» складається те, що, на думку решти учасників групи, допоможе цій людині в спілкуванні з людьми, тобто ті позитивні якості, яка група особливо цінує в ній. Поряд з цим необхідно нагадати про те, що заважатиме їй  у дорозі, тобто про негативні якості, з якими необхідно працювати, щоб життя стало більш приємним і продуктивним. Потім «від’їжджаючому» зачитується та передається весь список. «Від’їжджаючий» має право запитати в учасників групи про будь-що зі списку. (Потім виходить наступний учасник і процедура повторюється доти, поки кожен з учасників не отримає по «валізі»).

Гра «Лист з майбутнього» . Гра проводиться під тиху і спокійну музику, що сприяє розслабленню. Інструкція. Кожен учасник пише собі лист із майбутнього: уяви собі, що в тебе є можливість поспілкуватися із собою майбутнім. Ти, двадцятирічний, зустрів себе «в минулому» - учня N-го класу. Ви присіли на лавочку в парку і почали спілкуватися. Що б ти, дорослий, хотів сказати, побажати, порадити собі – школяреві сьогоднішньому ? Чого слід уникати, на що звертати увагу, як поводитися?

Притча «Три мудреці» 

Три мудреця посперечалися про те, що важливіше для людини - її минуле, сьогодення або майбутнє. Один из них сказал:Один з них сказав: - «Моё прошлое делает меня тем, кто я есть. «Моє минуле робить мене тим, хто я є. Я умею то, чему я научился в прошлом. Я вмію те, чому я навчився в минулому. Я верю в себя, по тому, что мне хорошо удавались те дела, за которые я раньше брался. Я вірю в себе, по тому, що мені добре вдавалися ті справи, за які я раніше брався.
         Мне нравятся люди, с которыми мне прежде было хорошо, или похожие на них. Мені подобаються люди, з якими мені раніше було добре, або схожі на них. Я гляжу на вас сейчас, вижу ваши улыбки и жду ваших возражений, потому что мы уже не один раз спорили, и я уже знаю, что вы не привыкли соглашаться с чем-либо без возражений». Я дивлюся на вас зараз, бачу ваші посмішки і чекаю ваших заперечень, тому що ми вже не один раз сперечалися, і я вже знаю, що ви не звикли погоджуватися з чим-небудь без заперечень ».
«А с этим невозможно согласиться, - сказал другой, - если бы ты был прав, человек был бы обречён, как паук, сидеть день за днём в паутине своих привычек.           «А з цим неможливо погодитися, - каже другий, - якби ти був правий, людина була б приречена, як павук, сидіти день за днем в павутинні своїх звичок.
Человека делает его будущее. Людину робить його майбутнє. Не важно, что я знаю и умею сейчас – я буду учиться тому, что потребуется мне в будущем. Не важливо, що я знаю і вмію зараз - я буду вчитися тому, що буде потрібно мені в майбутньому. Моё представление о том, каким я хочу стать через два года, куда более реально, чем мои воспоминания о том, каким я был два года тому назад, потому что мои действия зависят сейчас не от того, каким я был, а от того, каким я собираюсь стать. Моє уявлення про те, яким я хочу стати через два роки, куди більш реальніше, ніж мої спогади про те, яким я був два роки тому, тому що мої дії залежать зараз не від того, яким я був, а від того, яким я збираюся стати.
Мне нравятся люди, непохожие на тех, кого я знал раньше. Мені подобаються люди, несхожі на тих, кого я знав раніше. А разговор с вами интересен мне потому, что я предвкушаю здесь увлекательную борьбу и неожиданные повороты мысли». А розмова з вами цікава мені тому, що я передчував тут захоплюючу боротьбу і несподівані повороти думки».
«Вы совсем упустили из виду, - вмешался третий, - что прошлое и будущее существуют только в наших мыслях.  «Ви зовсім випустили з уваги, - втрутився третій, - що минуле і майбутнє існують тільки в наших думках. Прошлого уже нет.Минулого вже немає. Будущего ещё нет. Майбутнього ще немає.
И не зависимо от того, вспоминаете вы о прошлом или мечтаете о будущем, действуете вы только в настоящем. І не залежно від того, згадуєте ви про минуле або мрієте про майбутнє, дієте ви тільки в сьогоденні.
Только в настоящем можно что-то менять в своей жизни – ни прошлое, ни будущее нам не подвластно. Тільки в цьому можна щось змінювати у своєму житті - ні минуле, ні майбутнє нам не підвладно. Только в настоящем можно быть счастливым: воспоминания о прошлом счастье – грустны, ожидание будущего счастья – тревожно! Тільки в цьому можна бути щасливим: спогади про минуле щастя - сумні, очікування майбутнього щастя - тривожно!
А когда я вступаю в спор, я должен учитывать то соотношение сил и тот узор аргументов, которые сложились в настоящий момент». А коли я вступаю в суперечку, я повинен враховувати те співвідношення сил і той візерунок аргументів, які склалися на даний момент ».
И мудрецы долго ещё спорили, наслаждаясь неспешной беседой.  І мудреці довго ще сперечалися, насолоджуючись неквапливої бесідою. И я не знаю, кто из них победил в споре. І я не знаю, хто з них переміг у суперечці. (Ведучий просить висловити власні думки з приводу почутого)

Рухавка «Атоми-молекули». Учасникам пропонується уявити себе атомами. Всі рухаються по кімнаті, поки ведучий не назве будь-яке число. Тоді учасники швидко об’єднуються в групи-молекули з названого числа, тримаючись за руки. В кінці заняття ведучий називає число, рівне кількості учасників групи.

Рефлексія заняття.

Заняття 34. Підсумкове заняття. На вершині творчого «Я»

Мета: усвідомлення досвіду, здобутого під час занять

Криголам «Гарний я…». Ведучий пропонує учасникам полічити вголос від 1 до …. (по кількості учасників), причому числа, що містять три або діляться на три, слід пропускати. Замість цих чисел необхідно вимовити «Гарний я!».

Вправа «Одягни ляльку». Мета – формувати свідоме сприйняття ролі людини в соціумі.

Учасники об’єднаються в групи. Ведучий наголошує на тому, що кожна людина займає певний статус в соціумі. На це впливає і професія, і посада, і особистісні характеристики, і багато інших чинників. Кожна група отримує матеріал (ляльку) для роботи над формуванням іміджу і рис характеру людини певної професії чи соціального статусу в колективі. Учасникам потрібно «одягнути» ляльку з одного боку відповідно до вказаного статусу (групі видається картка), а на іншому боці написати риси характеру, які допомагають людині досягти певного статусу чи, навпаки, заважають. Приклади рекомендованих завдань: образ лідера, образ «сірого кардинала», «сіра мишка», «вискочка», «моя хата скраю», сумлінний працівник, активіст, «дипломат», оптиміст. Групи презентують свої творчі роботи. По закінченню учасники обговорюють почуте, що їм сподобалося (не сподобалося), що вони можуть взяти із собою в подальше життя?

Вправа «Коло твого життя». Гра змушує задуматися про своє життя. Перед учасником аркуш паперу, на якому намальоване коло. Учаснику пропонується уявити, що коло – це зріз його життя, одного дня.Спочатку коло ділять на чотири умовні частини. У кожній чверті умовно – 6 годин. Учням пропонується показати схематично, відзначаючи на колі, скільки часу у них йде: на розваги, підготовку домашніх завдань, спілкування з товаришами, спілкування з батьками, на сон, на інше. Після заповнення умовного кола життя учасникам пропонується відповісти на запитання: чи задоволені вони таким «розкладом» життя? Чи хотілося б їм щось змінити в своєму життя. Обговорення результатів.

Вправа «Автопортрет» (малюнковий) Я –в минулому, Я- тепер. Учасники виконують малюнок. Після виконання проходить обговорення по питанню:  Чи відрізняються малюнки? Як ви можете це пояснити?

Вправа. «Гарячий  стілець». В центрі класу ставлять стілець. По бажанню один із учасників сідає на стілець. Решта учасників висловлюють про нього свої думки. Обов’язковою умовою цієї вправи є  підкреслити про якісь набуті досягнення учасника. Той, хто був в колі, дякує і сідає наступний учасник. По завершенню вправи проводиться обговорення: Чи сподобалася вправа? Як воно було сидіти на «гарячому» стільці?

Декларація моєї самоцінності (за Вірджинією Сатир)

Я – це Я.

В усьому світі немає такої людини, як я.

Мені належить все, що є в мені:

 •  моя свідомість, мої думки і плани;
 •  мої очі, всі образи, які вони можуть бачити;
 •  мої почуття, якими б вони не були, - тривога, насолода, напруження, любов роздратованість, радість;
 •  мій рот і всі  слова, які вони можуть вимовляти;
 •  мій голос;
 •  всі мої дії, звернені до інших людей і до себе.

Мені належать всі мої фантазії, мої мрії, всі мої надії і страхи.

Мені належать всі мої перемоги та успіхи.

Я можу полюбити себе й затоваришувати із собою. Я можу зробити так, щоб усе в мені співвідносилось з моїми інтересами.

Я знаю, що дещо в мені є незрозумілим, проблемним. В мені є те, чого я не знаю. Але оскільки я дружу із собою і люблю себе, я можу обережно й терпляче дізнаватись все більше і більше різного про себе.

Я можу бачити, чути, відчувати, думати, говорити, діяти. Я маю все, щоб бути близьким до інших людей, щоб бути продуктивним, вносити суть і порядок у світ речей і людей навколо мене.

Я належу собі,  а значить, я можу будувати себе.

Я – це Я, і Я – це надзвичайно.

(За В.Сатір «Як будувати себе і свою сім’ю”)

 

Криголам «Свічка». Усі сідають в коло. Ведучий запалює свічку. Передаючи свічку одне одному, учасники розповідають про свої відчуття, емоції, настрій під час минулих занять, що найбільше запам’яталося, сподобалося, що б хотіли взяти з собою в подальше життя.

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Баришполь С.В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, тестування, розробки уроків психічного розвитку, - Х.: Вид.група «Основа», 2009. - 267
 2.  Бернс Р. Развитие Я-концепции”и воспитание: Пер. с англ..-М., 1986
 3.  Битянова Н.Р. Психология личностного роста. Практическое пособие. М., МПА, 1995
 4.  Гаджиева Н.М. Основы самосовершенствования: тренинг самосознания. – Екатеринбург,1998
 5.  Гарбузов В. Практическая  психотерапия, или как вернуть ребенку и подростку уверенность в себе, истинное достоинство и здоровье. – С.-Петербург, 1994
 6.  Горелова И.Н., Житникова В.Ф., Зюзько М.В., Шкотова Л.А . Умеете ли вы общаться? –М., 1991).     
 7.  Дербеньова А.Г., Кунцевська А.В. Адміністратору школи. Тренінги з розвитку комунікативності вчителів. – Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 191 с.
 8.  Корчак Я. Як любити дітей. – К., 1976
 9.  Кравцова С.В., Мухаматулина Е.А. Тренінг. Навыки конструктивного взаимодействия с подростками. Практическое руководство для школьного психолога. М., Генезис, 1999
 10.  Мамешина О.С. Эколого-психологический тренинг для старшокласников. //Практична психологія та соціальна робота, № 8(55), 2003
 11.  Матвієнко П.  Позитивна “Я-концепція”вчителя //Завуч, № 10, 2003
 12.  Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 1996
 13.  ПІ. Технологія самоаналізу. К., главник, 2005
 14.  Робота психолога з педколективом./Упорядник Т.Гончаренко. –К.:Вид.дім “Шкільний світ”: Вид.Л.Галіцина, 2005
 15.  Самоукина Н.В. Игровые методы в обучении и воспитании (психотехнические упражнения и коррекционные программы). – М.:1992
 16.  Скворчевська О.В. Ігрові методики роботи з учнями 5-9 класів. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада +», 2007. – 192 с.
 17.  Скворчевська О.В., О.С.Нурєєва «Класні години з психологом».  – Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 239 с.
 18.  Скворчова  С.О. та ін. Факультативні курси для учнів 5-6 класів (серія «Про тебе»). Київ. «Освіта». – 1993. – 103 с.
 19.  Туріщева Л.В. Психокорекційні ігри в роботі педагога.  Х.:Вид.група «Основа». 2007. – 160 с.
 20.  Туріщева Л.В. Психологічні тренінги для школярів. – Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 124 с.

PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38136. Концептуальні засади соціального і гуманітарного забезпечення та виховної роботи в Збройних Силах України 188 KB
  Актуальність вивчення даної теми полягає в тому, що знання командиром (начальником) концептуальних засад гуманітарного та соціального забезпечення, змісту і основних напрямків соціальної і гуманітарної політики, основ морально-психологічного забезпечення, на сучасному етапі розвитку ЗС України виступає важливою передумовою ефективного навчання та виховання особового складу в підрозділі (частині).
38137. Організація морально-психологічного забезпечення окремих видів бойової підготовки підрозділів 157 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування,
38138. Організація заходів морально-психологічного забезпечення виконання миротворчих завдань 149 KB
  Географія міжнародних миротворчих операцій є практично необмеженою, оскільки жоден населений регіон світу не можна вважати абсолютно стабільним. Тому військові підрозділи, що призначаються для здійснення миротворчих операцій, мають бути готовими до дій у будь-яких географічних і кліматичних умовах. Водночас не викликає сумніву потреба диференційованої підготовки миротворчих підрозділів до дій в особливих умовах (наприклад, гірських або тропічних).
38139. Організація психологічної підготовки в збройних силах країн – членів НАТО 107.5 KB
  Організація моральнопсихологічного забезпечення Заняття №16: Організація психологічної підготовки в збройних силах країн членів НАТО Час: 2 години Мета заняття: 1. У бундесвері концепцію виховного впливу формує цілий Апарат ідеологічної роботи збройних сил безпосередньо підпорядкований міністру оборони країни. На вищому рівні цим...
38140. Морально-психологічне забезпечення основних видів бою Сухопутних військ ЗС України 133.5 KB
  Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування...
38141. Завдання органів з виховної роботи на сучасному етапі розвитку Збройних Сил України 159.5 KB
  Морально-психологічне забезпечення діяльності військ – це система заходів, спрямованих на формування і підтримання високого морального духу армії, МПС і дисципліни особового складу, правопорядку військового, на згуртування військових колективів і протидію інформаційно-психологічному впливу противника.
38142. Плануюча і звітна документація з питань морально-психологічного забезпечення виконання миротворчих завдань 104 KB
  Закріпити знання одержані курсантами студентами в процесі самостійної роботи над навчальною методичною і науковою літературою; 2. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану окремих військовослужбовців. ОСНОВНА ЧАСТИНА: виховної роботи це визначення напрямів шляхів змісту засобів методів і форм щодо реалізації цілей виховної роботи прийняття конкретних адресних обґрунтованих рішень що стосуються реалізації заходів виховної роботи їх...
38143. Відпрацювання плануючої та звітної документації з питань морально-психологічного забезпечення основних видів бою 102 KB
  Закріпити знання одержані курсантами студентами в процесі самостійної роботи над навчальною методичною і науковою літературою; 2. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану окремих військовослужбовців. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Планування виховної роботи це визначення напрямів шляхів змісту засобів методів і форм щодо реалізації цілей виховної роботи прийняття конкретних адресних обґрунтованих рішень що стосуються реалізації заходів виховної роботи...