56124

Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вивчення теми «Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції» в рамках усієї дисципліни сприяє формування у студентів вмінь та знань щодо структури собівартості, витрат на виробництво продукції...

Украинкский

2014-04-02

135.5 KB

11 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРЦИЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

ДОНЕЦЬКОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. заст. директора з НР

________ С.В. Бардаченко

«__» __________ 2011 р.

Методична розробка

відкритого заняття

з теми: «Собівартість продукції, її структура.

Витрати на виробництво продукції»

Дисципліна: ”Економіка та організація зварювального виробництва

Спеціальність: 5.05050401 «Зварювальне виробництво»

2011

Методична розробка відкритого заняття з дисципліни «Економіка та організація зварювального виробництва» на тему “Собівартість продукції, її структура.

Витрати на виробництво продукції”.

Підготувала: Бабенко Т.І. - викладач економічних дисциплін Харцизького металургійного технікуму ДВНЗ „ДонНТУ” – 2011.

Викладено методику проведення навчальної лекції, спрямованої на  втілення проблемно-пошукового методу навчання.

Для викладачів економічних дисциплін вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Рецензенти:

Полякова Н.І. – викладач економічних дисциплін, зокрема «Економіка та організація виробництва», вища категорія, Харцизького металургійного технікуму ДВНЗ „ДонНТУ”

Розуванова А.А. – викладач фізики, вища категорія, методист Харцизького металургійного технікуму ДВНЗ „ДонНТУ”

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії економіки та менеджменту.

Протокол № ___ від ________ 2011

Голова ц/к _______ Н.І. Полякова

ЗМІСТ

Вступ          4 

Обґрунтування теми        6 

Організаційно-методичні вказівки      7 

План заняття         8 

Структура заняття        9 

Хід заняття          10 

Додаток А          16 

Додаток Б           


ВСТУП

Економіка є терміном грецького походження, що дослівно означає  мистецтво введення господарства. Будь-яку роботу, в процесі котрої люди виготовляють необхідні для життя продукти та предмети, перевозять і продають їх, здійснюють після продажу сервісне обслуговування товарів тривалого користування, заведено завивати виробничо-господарською й комерційною діяльністю, а підприємства, на яких відбувається така діяльність, є суб’єктами господарювання органічно взаємозв’язаної економічної системи.

Тому економіка цілком справедливо вважають головною царицею діяльності людей, що забезпечує суспільство життєво необхідними матеріальними благами і послугами виробничо-технічного та споживчого призначення.

Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що результативність будь-якої виробничо-господарської та комерційної діяльності залежить передовсім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання. Тому у вищих навчальних закладах України все ширше – здійснюється багаторівнева підготовка економістів для різних ланок господарювання.

Економіка та організація є базовою загальноекономічною дисципліною, охоплює всі ключові розділи прикладної економіки, організації та забезпечення  ефективного господарювання на рівні основної структурної ланки суспільного виробництва. Велика увага повинна приділятися підготовці спеціалістів для всіх галузей господарювання.

Укладач цієї методичної розробки відкритого заняття бажала б, аби епіграфами до цього заняття доречні б були такі виказування Великих:

«Економічна наука має справу з фундаментальними проблемами життя суспільства; вона стосується усіх і належить усім»       

          Людвіг фон Мізес


«Люди, які ніколи систематично не вивчали економічну теорію, схожі на глухих, які намагаються оцінити звучання оркестру»      

         Пол Самуельсон

«Найкраща економічна система – це та, яка максимально забезпечує людей тим, чого вони найбільше потребують»    

         Джон Гелбрейт

«Для людини немає нічого природного за працю, людина наробжена для неї, як пташка для польоту і риба для плавання»   

         Франческо Петрарка

«Знання, як і їжа, треба добре перетравити, щоб вони принесли користь»

         Джорж Франклін


ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Вивчення теми «Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції» в рамках усієї дисципліни сприяє формування у студентів вмінь та знань щодо структури собівартості, витрат на виробництво продукції, використовуючи ці знання у своїй подальшій фаховій діяльності.

Мета заняття: розширити, поглибити і деталізувати наукові знання щодо структури собівартості, витрат на виробництва продукції, прищеплювати інтерес до теоретичних основ економіки, розвивати наукове мислення.

Заняття проводиться  як лекція.

Під час заняття заплановано, формування таких компетенцій:

 •  студенти ставлять перед собою ціль, організують свою роботу;
 •  набувають базові знання одного розділу економіки, необхідної для майбутньої  професії;
 •  формуються уміння логічно і послідовно викладати свою думку.

Очікувальний результат: кожний студент повинен знати структуру собівартості, склад витрат на виробництво продукції.

Зміст заняття відповідає робочій навчальній програмі та розрахований на студентів вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Робоча програма розроблена на основі навчальної програми з дисципліни «Економіка та організація зварювального виробництва» для спеціальності «Зварювальне виробництво»

 

ВИМОГИ

 1.  Знання теоретичного матеріалу на тему «Виробничі фонди підприємства».
 2.  Вміння визначати показники виконання основних та оборотних засобів.

Вид заняття – лекція.

Методи і форми проведення: лекція-діалог, презентація,  тести із завданнями відкритого типу з короткою відповіддю.


П Л А Н   З А Н Я Т Т Я

Дата .11.2011          №__

Група:  ЗВ  

Спеціальність: 5.05070104 “Зварювальне виробництво

Тема заняття: “ Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції”.

Мета заняття:

Методична:

 •  впроваджувати ефективні форми активних моментів навчанні при викладанні спеціальних дисциплін, удосконалити методику проблемно-пошукового методу навчання.

 Дидактична:

 •  ознайомити студентів з поняттям собівартості продукції, з класифікацією витрат виробництва, з порядком розробки кошторису виробництва.

Виховна:

 •  розвивати логічне та  аналітичне мислення, професійну компетентність, майстерність майбутніх фахівців;
 •  виховувати відчуття патріотизму;
 •  розвивати пізнавальні можливості, навички публічного виступу, участі в дискусії.

Вид заняття: лекція.

Тип заняття: інформаційна проблемна лекція

Форми та методи проведення заняття: лекція діалог.

Міжпредметні зв’язки:

 Забезпечуючі: математика, економіка, географія, економічна теорія.

    Забезпечувані: курсове та дипломне  проектування.

Методичне забезпечення: 

наочні посібники: плакати, супроводжуюча презентація.

 роздатковий матеріал: робоча програма, методична розробка, роздатковий матеріал, опорні конспекти, тест.                

Література:

Обов’язкова:

 1. Покротиний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник – К.: КНЕУ, 20011, с 457

 Додаткова:

1.  Горфинкель В.Я. Економика предприятия.; Ученик – М.: ЮНИТИ, 2000, с 718


СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

1. Організаційна частина

2 хв.

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка готовності до заняття.

1.3 Відмітка в журналі відсутній.

2. Ознайомлення студентів з темою та навчальною метою заняття

3 хв.

3. Мотивація навчальної діяльності

2 хв.

4. Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу.

18 хв.

5. Виклад нового матеріалу

40 хв.

6. Закріплення нового матеріалу

10 хв.

7. Підсумок заняття  

2 хв.

8. Видача домашнього завдання

3 хв.


Хід заняття:

1. Організаційна частина: (2 хв.)

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка готовності до заняття.

1.3 Відмітка в журналі відсутній.

2. Актуалізація опорних знань з раніше вивченого матеріалу (18 хв.):

Проводиться у вигляді тестового та фронтального опитування (Додаток А).

Викладач: Сьогодні ми з вами починаємо вивчати одну із важливих тем в економіці «Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції». Для засвоєння цієї теми найбільш необхідні знання вже вивчених раніше нами тем «Заробітна плата» та «Виробничі фонди». Саме ці теми були задані вам для повторення. Підготуйтеся до опитування з цих тем.

2.1 Відповідати на тести по карточкам на першу парту підуть 2 студенти. (Додаток А, карточки № 2.1, 2.2. На карточку по 5 тестових питань з відповідями треба знайти правильну відповідь. Кожна правильна відповідь – 1 бал).

Оцінка тестів і відповідей студентів.

Відповідатимуть студенти: ________________________________________________

Правильні відповіді: Карточка 2.1: 1 – Б; 2 – Б; 3 – А; 4 – Г; 5 – А.

        Карточка 2.2. 1 – Д; 2 – В; 3 – Д; 4 – В; 5 – В.

2.2 Відповісти п карточці на тести, але дещо іншого характеру, піде ____________________

Завдання складається із 4 питань, кожна правильна відповідь оцінюється 1,25 бали. Коли він відповість на питання, ми разом перевіримо його відповідь. (Додаток А, карточка № 2.3)

Правильні відповіді: Карточка 2.3

1)    2)

3)    4)

2.3 Поки вони готуються, ми з вами проведемо фронтальне опитування.     

 Фронтальне опитування

Питання 1. Що таке основні фонди підприємства?

Відповідь: Засоби праці, які мають вартість і функціонування у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі.

Питання 2. Які види спрацювання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Фізичне та моральне спрацювання, або технічно-економічне старіння ОФ.

Питання 3. Які основні фонди ви віднесете до активних, а які до пасивних.

Відповідь: Активні ОФ – які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі (станки), пасивні – що створюють умовні для здійснення процесу виробництва (будівлі, споруди, транспортні засоби).

Питання 4. Що таке амортизація?

Відповідь: Це процес перенесення вартості засобів праці на вартість виготовленої продукції.

Питання 5. Що включаються в оборотні фонди підприємства?

Відповідь: Виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів.

Питання 6. Що таке витрати майбутнього періоду?

Відповідь: Це грошові витрати, які здійснені в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції в наступні періоди.  

Питання 7. Які показники використання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Коефіцієнт фондовіддачі, фондоємкості, змінності, інтенсивного, екстенсивного та інтегрального використання ОФ.

Питання 8. Які показники використання оборотних фондів ви можете назвати?

Відповідь: Кількість оборотів оборотних засобів, продовження обороту, кількість оборотних засобів, які знаходяться в 1 гривні реалізованої продукції.

Питання 9. Які шляхи підвищення ефективності використання основних фондів ви знаєте?

Відповідь: Збільшення екстенсивного навантаження в межах календарного фонду часу, підвищення інтенсивного навантаження (продуктивності за одиницю часу), скорочення простої в машин, впровадження високоефективних технологій.

Питання 10. Що таке заробітна плата?

Відповідь: Частина національного доходу, яка надходить в розпорядження працівників в залежності від кількості і якості праці.

Питання 11. Що таке кількість праці?

Відповідь: Кількість відпрацьованого часу, або кількість виготовленої продукції.

Питання 12. Чим характеризується якість праці?

Відповідь: Характеризується кваліфікацією  робітника.

Питання 13. Які форми оплати праці ви знаєте?

Відповідь: погодинну та відрядну.

Питання 14. Що таке годинна тарифна ставка?

Відповідь: Плата за одну годину відпрацьованого часу в залежності від кваліфікації.

2.4 Коментар відповідей. Підсумок фронтального та тестового опитування.

3. Викладання нового матеріалу (40 хв.).

3.1 Ознайомлення студентів з темою та навчальною метою:

Тема нашого заняття «Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції».

3.2 Мотивація вивчення теми (2 хв):

 3.2.1. Мета:

 Цю тему необхідно вивчати для того, щоб ознайомитись з чого складається собівартість продукції, від чого залежить прибуток підприємства, шляхи зменшення собівартості.

 3.2.2 Задачі.

 Після вивчення цієї теми ви повинні знати, як визначається прибуток на одиницю продукції, на весь обсяг, вміти його порахувати та визначити рентабельність одиниці продукції та всього виробництва.

3.3 План вивчення нового матеріалу:

 3.3.1 Статті витрат, що включаються в собівартість продукції.

 3.3.2 Класифікація витрат підприємства.

 3.3.3 Кошторис виробництва.

 3.3.4 Резерви зниження собівартості продукції.

Я підготувала сьогодні для вам маленький подарунок: аби скоротити час, лекцію ми записувати не будемо, вона вже підготовлена і у кожного на столі (Додаток Б).  

4. Виклад нового матеріалу (40 хв.).

4.1 Викладач: І так, як ви бачите, першим питання в нашому плані є статті витрат, що включають в собівартість продукції. Ми це ще з вами не вивчали, але я думаю, що ви не раз про це чули по радіо, бачили по телебаченню і на заняття економічної теорії.

Питання: Що таке собівартість продукції, з чого вона складається.

Коментар відповідей.

Викладач: Собівартість продукції – це грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.

Питання: Яка ваша думка, які основні види витрат на виробництво продукції та її збут.

Коментар відповідей.

Викладач: В собівартості продукції, як правило, включають витрати:

- на дослідження ринку та вивчення потреби в продукції;

- на підготовку та освоєння нової продукції;

- на виробництво (сировина, матеріали та енергія, амортизація основних фондів, оплата праці персоналу);

- на обслуговування та управління виробничими процесами;

- на збут продукції (пакування, транспортування, рекламу).

Питання: В вашому розумінні, для чого розраховувати собівартість продукції?

Коментар відповідей.

Викладач: Собівартість є одним із важливих показників ефективності виробництва, має безпосередні зв’язки з її ціною. Це виявляється в тому, що собівартість служить базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва (ніхто не випускатиме продукцію, ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість).

4.2 Класифікація витрат підприємства (10 хв.).

Питання: Як ви розумієте витрати підприємства, що це таке?

Коментар відповідей.

Викладач: Необхідно розрізняти витрати загальні (сукупні) та на одиницю продукції. Загальні (сукупні) витрати – це витрати на весь обсяг продукції за певний період. Величина таких витрат залежить від тривалості періоду та кількості виготовленої продукції. Витрати на одиницю продукції – розраховується, як середні величини за певний період, якщо продукція виготовляється постійно, або серійно. В одиничному виробництві витрати на виріб формується як індивідуальні.

 Питання: Як можуть класифікувати  витрати за окремими ознаками?

Коментар відповідей.

Викладач: Класифікація витрат ведеться за окремими ознаками:

- ступінь однорідності ↔ елементні, комплексні;

- зв’язок з обсягом виробництва ↔ постійні, зміни;

- спосіб обчислення на одиницю продукції ↔ прямі, не прямі.

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

- Для чого на підприємстві розраховують собівартість продукції?

- Що дає нам зниження собівартості продукції?

- Чому ведеться класифікація витрат за окремими ознаками?

- В якому разі збільшиться прибуток підприємства?

- Куди підприємство може витратити одержані прибутки?

4.3 Кошторис виробництва (10 хв.).

Питання: Як ви розумієте поняття «кошторис виробництва»?

Коментар відповідей.

Викладач: Кошторис виробництва – це витрати підприємства, пов’язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.

Питання: Суми кошторису виробництва та собівартості загального обсягу продукції кількісно збігається, чи ні?

Коментар відповідей.

Викладач: Це означає, що суми кошторису виробництва та собівартості загального обсягу продукції кількісно не збігається.

Питання: Як складають кошторис виробництва?

   Коментар відповідей.

Викладач: Кошторис виробництва складають за економічними елементами:

- матеріальні витрати;

- заробітна плата;

- відрахування на соціальні потреби;

- амортизація основних фондів;

- інші витрати (як за змістом не можна віднести до відповідних елементів).

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

- Для чого взагалі складається кошторис витрат?

   Коментар відповідей.

Викладач: Таким чином, складаючи кошторис витрат, вдається уникнути помилок в урахуванні усіх витрат, які здійснені в певному періоді.

4.4 Резерви зниження собівартості продукції (10 хв.)

Питання: Які резерви зниження собівартості ви можете назвати?

Коментар відповідей.

Викладач: Головними резервами зниження собівартості продукції являється підвищення продуктивності праці, впровадження нової техніки і передової технології, максимальне використання виробничих площ, режим економії, боротьба усього колективу за зниження собівартості та підвищення якості продукції.

 

Проблемні питання по ходу викладання матеріалу:

- Що дає нам впровадження нової техніки і передової технології?

   Коментар відповідей.

Викладач: Впровадження нової техніки і передової технології дає нам можливість скоротити витрати на ремонт обладнання, знизити собівартість продукції, підвищити продуктивність праці, якість продукції, скоротити час заготовлення продукції.

5. Закріплення нового матеріалу (10 хв.)

5.1 Усне опитування.

 5.1.1 Що таке собівартість продукції?

5.1.2. Витрати, які включають у собівартість продукції (Відповідь: витрати на дослідження).

5.1.3 Загальні витрати (Відповідь: це витрати на весь обсяг продукції за певний період).

5.1.4 Витрати на одиницю продукції (Відповідь: розраховується як середні величини за певний період, якщо продукція виготовляється постійно, або серійно).

5.1.5 Що таке постійні витрати? (Відповідь: не залежно від кількості виготовленої продукції).

5.1.6 Що таке змінні витрати? (Відповідь: витрати, загальна величина яких за певний період залежить від обсягу виготовлення продукції).

5.1.7 Що таке пропорційні витрати? (Відповідь: змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва).

5.2 Розв’язання задачі (усно).

Собівартість виготовленої продукції 100 тис. гривень, обсяг виготовлення продукції – 100 шт. Яка собівартість одиниці продукції? За рахунок чого можна зменшити собівартість одиниці продукції?

5.3 Підготуй відповідь на тести (Карточка № 5.3 Додаток В).

6. Підсумок заняття (2 хв.)

6.1 Оцінка знання студентів.

   Коментар відповідей.

6.2 Висновки щодо вивчення теми.

6.3 Зауваження щодо засвоєння студентами матеріалу.

7. Домашнє завдання (3 хв.).

Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. (л-1, ст. ____ ) Конспект.

Задача.

Дано: ВП – 1500 000 грн.

СП – 750 000 грн.

ВП нат. – 30 000 шт.

Визначити: прибуток підприємства, собівартість одиниці продукції.

Рішення: Ппідпр. = ВП – СП; Ппідпр. = 1500 000 – 750 000 = 750 000 грн.


ДОДАТОК    А

завдання до «Актуалізації опорних знань»


ДОДАТОК    Б

Лекція для студентів.

Лекція

Тема: «Собівартість продукції, її структура. Витрати на виробництво продукції».

План

 1.  Статті витрат, що включають в собівартість продукції.
 2.  Класифікація витрат підприємства.
 3.  Кошторис виробництва.
 4.  Резерви зниження собівартості продукції.

Лекція. Собівартість продукції, її структура.

План

 1.  Статті витрат, що включають в собівартість продукції.
 2.  Класифікація витрат підприємства.

1. Статті витрат, що включають в собівартість продукції.

Собівартість продукції – грошова форма витрат на підготовку виробництва, виготовлення та збут продукції.

Собівартість є одним із важних показників ефективності виробництва, має безпосередній зв’язок з її ціною. Це виявляється в тім, що собівартість служить базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва (ніхто не випускатиме продукцію, ринкова ціна якої є нижчою за її собівартість).

У собівартості продукції (послуг), як правило, включають витрати:

- витрати на дослідження ринку та виявлення потреби в продукції;

- витрати на підготовку та освоєння нової продукції;

- витрати на виробництво (сировина, матеріали та енергія, амортизація основних фондів і нематеріальних активів; оплата праці персоналу);

- витрати на обслуговування та управління виробничими процесами;

- витрати на збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати);

- витрати на розвідку, використання й охорону природних ресурсів (витрати  на геологорозвідувальні роботи, плата за воду, деревину, витрати на рекультивацію земель, охорону повітряного та водного басейнів);

-  витрати на набір і підготовку кадрів;

витрати на поточну раціоналізацію виробництва.

2.Класифікація витрат підприємства.

 

Необхідно розрізняти витрати загальні (сукупні) та на одиницю продукції. Загальні (сукупні) витрати – це витрати на весь обсяг продукції за певний період. Величина таких витрат залежить від тривалості періоду та кількості виготовленої продукції. Витрати на одиницю продукції – розраховується, як середні величини за певний період, якщо продукція виготовляється постійно, або серійно. В одиничному виробництві витрати на виріб формується як індивідуальні.

Класифікація витрат за окремими ознаками:

- ступінь однорідності ↔ елементні, комплексні;

- зв’язок з обсягом виробництва ↔ постійні, зміни;

пропорційні   непропорційні

      прогресуючі  дегресуючі

- спосіб обчислення на одиницю продукції ↔ прямі, не прямі.

 Елементні витрати – є структурно однорідними і первинними, мають єдиний економічний зміст (матеріальні витрати, оплата праці, амортизація, відрахування н соціальні витрати).

 Комплексні витрати – є різнорідними за складом, охоплюють кілька елементів витрат. Їх групують за економічними призначенням у процесі калькулювання (загальновиробничі та адміністративні витрати, витрати на збут, витрати від браку).

 Постійні витрати – не залежно від кількості виготовленої продукції (витрати на утримання та експлуатація будівель і споруд, організацію виробництва й суто управлінські витрати). На практиці виділяють у складі постійних так звані умовно-постійні витрати, які змінюються (хоч і не істотно) під впливом збільшення або зменшення обсягу виробництва.

 Змінні витрати – це витрати, загальна величина яких за певний період залежить від обсягу виготовленої продукції. В їхньому складі виокремлюють пропорційні та непропорційні витрати.

 Пропорційні – змінюються прямо пропорційно обсягу виробництва (сировина, основні матеріали, комплектуючі витрати, відрядна заробітна плата робітників).

 Непропорційні – поділяються на прогресивні та дегресуючі.

 Прогресуючі витрати – зростають у більшій мірі, ніж обсяг виробництва. Вони мають місце тоді, коли збільшення обсягу виробництва потребує більших витрат на одиницю продукції (витрати на відрядно-прогресивну оплату праці, рекламні та торговельні витрати).

 Дегресуючі витрати – збільшуються повільніше, ніж зростає обсяг виробництва (витрати на експлуатацію машин та устаткування, на ремонт, інструмент).

 Прямі витрати – безпосередньо пов’язані з виготовленням певних видів продукції. Розраховуються прямо на фізичну одиницю виробу.

 Непрямі витрати – не можна безпосередньо визначити за окремим різновидом продукції, оскільки вони пов’язані з виготовленням  різних виробів (заробітна плата обслуговуючого й управлінського персоналу управління та експлуатація засобів праці).

Співвідношення прямих і непрямих витрат залежить від рівня спеціалізації виробництва, його організаційної структури, застосування методів нормування та обліку  витрат підприємства.

Контрольні питання

 1.  Собівартість продукції.
 2.  Витрати, які включають у собівартість.
 3.  Загальні витрати.
 4.  Витрати на одиницю продукції.
 5.  Елементи витрат.
 6.  Комплексні витрати.
 7.  Постійні витрати.
 8.  Змінні витрати.
 9.  Пропорційні витрати.
 10.   Непропорційні витрати.
 11.   Дегресуючі витрати.
 12.   Прогресуючі витрати.
 13.   Прямі витрати.
 14.   Непрямі витрати.

Домашнє завдання [1], с. 335-341.


Лекція.  Витрати на виробництво продукції.

План

 1.  Кошторис виробництва.
 2.  Резерви зниження собівартості продукції.

 1.  Кошторис виробництва.

Кошторис виробництва – це витрати підприємства, пов’язані з основною його діяльністю за певний період, незалежно від того, відносять їх на собівартість продукції в цьому періоді чи ні.

Це означає, що суми кошторису виробництва та собівартості загального обсягу продукції кількісно не збігаються. Кошторис виробництва складають за економічними елементами.

Матеріальні витрати – сировина та основні матеріали, комплектуюча продукція, напівфабрикати покупні, виробничі послуги сторонніх для виготовлення продукції; допоміжні матеріали, які використовуються в процесі (інструмент, кріпильні деталі) або потрібні для його обслуговування (ремонт, експлуатація устаткування), на господарювання та управлінські потреби (канцтовари, утримання будівель), паливо та енергія зі сторони (електроенергія, пар, газ), пошук і використання природної сировини.

Витрати на матеріал обчислюються на підставі норм їхнього витрачання, цін з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Із вартості матеріалів віднімають вартість відходів за ціною використання чи продажу.

 Заробітна плата – включає всі оплати праці штатного й позаштатного виробничого персоналу підприємства, тобто персоналу, що зайнятий виробництвом продукції, обслуговуванням виробничого процесу та управлінням.

Відрахування на соціальні потреби – містить відрахування на соціальне страхування, у Пенсійний фонд та інші подібні заходи (обчислюється в установлений нормах від витрат на оплату праці).

Амортизація основних фондів – у вигляді амортизаційних відрахувань на повне їхнє відтворення обчислюється за встановленими нормами від балансової вартості.

Інші витрати – включають ті з них, які за змістом не можна віднести до відповідних елементів (оплата послуг зв’язку, обчислювальних центрів, охорони, витрати на відрядження, страхування  майна, витрати на гарантійний ремонт, орендна плата за окремі об’єкти ОФ).

Порядок розробки кошторису виробництва може бути різним залежно від стадії планування, стану інформаційної бази та розміру підприємства.

На стадії прогнозних оцінок кошторис можна складати, коригуючи фактичні витрати за минулий період. Елементи фактичних витрат коригуються на прогнозні коефіцієнти зміни обсягу виробництва,чисельність персоналу та вартості основних фондів з урахуванням очікуваної динаміки витрат, ймовірності зміни норм і цін (тарифів).

Точніший (обґрунтованіший) кошторис виробництва складається поелементно на підставі планових обсягів продукції (послуг), норм і цін (тарифів).

На малих підприємствах таке обчислення кошторису виробництва є узагальнюючим.

На середній і великих підприємствах кошторис виробництва складається підсумовуванням кошторисів місць витрат (цехів, служб, загальногосподарських витрат).

Контрольні питання

1. Кошторис виробництва.

2. Економічні елементи кошторису.

3. Порядок розробки кошторису витрат на виробництво.

Домашнє завдання: [1], с.347 – 350;  [1], с.412 – 414.

2. Резерви зниження собівартості продукції.

Головними резервами зниження собівартості продукції являються підвищення продуктивності праці, впровадження нової техніки і передової технології, максимальне використання виробничих площ, режим економії, колективна боротьба за зниження собівартості і підвищення якості продукції.

Контрольні питання


ДОДАТОК    В

Карточка № 2.3

завдання до «Закріплення матеріалу»


Карточка № 2.3

Поєднання зменшення собівартості і засобів досягнення такого зменшення:

А) Підвищення технічного рівня виробництва

А) раціональний розподіл функцій управління, збільшення реального фонду робочого часу, раціональний розподіл та організація праці робітників.  

Б) Збільшення обсягів виробництва

Б) підвищення продуктивності праці, зменшення чисельності промислово-виробничого персоналу.

В) Удосконалення управління, організації виробництва та праці

В) механізація та автоматизація виробництва, застосування прогресивних технологій, модернізація виробництва.

Правилі відповіді:

Карточка 2.1: 1 – Б; 2 – Б; 3 – А; 4 – Г; 5 – А.

Карточка 2.2. 1 – Д; 2 – В; 3 – Д; 4 – В; 5 – В.

Карточка 2.3: А – В; Б – Б; В – А.


РЕЦЕНЗІЯ

на методичну розробку

відкритого заняття

з дисципліни

«Економіка та організація зварювального виробництва»,

складену викладачем ХМТ ДВНЗ «ДонНТУ»

Бабекою Таїсією Іллінічною.

на тему «Собівартість продукції, її структура.

Витрати на виробництво продукції»

 

Назва теми методичної розробки відповідає програмі з економіки, затверджена заступником директора з НР технікуму.

У розробці наводиться методика проведення лекції із застосуванням презентації.

Теоретичний матеріал відповідає сучасному рівні розвитку науки. Структура заняття витримана. Велику увагу приділено можливості використання теоретичних знань у подальшій професійній діяльності.

Методична розробка має цілі, які спрямовані на розвиток зацікавленості дисципліною та аналітичного мислення студентів.

Викладач обґрунтувала необхідність вивчення спеціальних дисциплін, проходженні технологічної практики.

Матеріал раціонально спланований, логічно сформульований на достатньо науковому рівні. Широко використані міжпредметні зв’язки. Методична розробка містить додатки.

У ході проведення заняття передбачено проведення опитування студентів.

Домашнє завдання забезпечує продовження творчої діяльності студентів на занятті, сприяє розвитку індивідуальних здібностей студентів.

Після кожного етапу заняття викладач робить висновок, оцінюючи навчальні досягнення студентів.

Методична розробка відповідає вимогам сучасного заняття і може бути рекомендована викладачам комісії економічних підприємств та менеджменту для підготовки та проведення занять.

Рецензент:

Викладач вищої категорії       Н.І.Полякова


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83543. Поняття і межі територіального моря. Право мирного проходу. Правовий режим територіальних вод 37.22 KB
  Правовий режим територіальних вод Територіальне море це пояс морських вод шириною до 12 морських миль що розташований між берегом чи безпосередньо за внутрішніми морськими водами або архіпелажними водами держави та відкритим морем або водами спеціальних зон. Територіальне море як й внутрішні морські води є частиною території прибережної держави. На підставі цього права торгівельні судна можуть проходити через територіальне море іноземної держави без спеціального дозволу лише за умови дотримання права прибережної держави. Прохід...
83544. Поняття та правовий режим прилеглої зони 36.05 KB
  Сстановлює що прилегла зона не може пролягати далі ніж на 12 морських миль від вихідної лінії від якої відміряється ширина територіального моря проте Конвенція з морського права 1982 р. містить положення що прилегла зона не може пролягати за межі 24 морських миль від цієї лінії Розвитком інституту прилеглої зони стала практика встановлення прибережними державами за межами свого територіального морязон виключного рибальства. Ширина морських зон виключного рибальства в практиці держав різниться.
83545. Виключна економічна зона та її правовий режим 33.18 KB
  Ширина виключної економічної зони не повинна перевищувати 200 морських миль що відраховуються від вихідних ліній від яких відмірюється ширина територіального моря. Прибережна держава в межах виключної економічної зони має суверенні права на розвідку розробку і збереження природних ресурсів як живих так і неживих що знаходяться у її водах на морському дні або його надрах. Прибережна держава в межах своєї виключної економічної зони користується не тільки економічними повноваженнями але й юрисдикцією щодо створення і використання штучних...
83546. Континентальний шельф і його правовий режим. Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу 36.65 KB
  Межі континентального шельфу. Делімітація континентального шельфу Відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 р. Підводна околиця материка включає продовження континентального масиву прибережної держави що знаходиться під водоюі складається з поверхні і надр шельфу схилу і підйому. внутрішнім кордоном континентального шельфу є зовнішня межа територіального моря лінії на відстані 12 морських миль від вихідної лінії.
83547. Відкрите море І його правовий режим. Свободи відкритого моря 37.48 KB
  Свободи відкритого моря За зовнішньою межею територіального моря знаходяться простори морів і океанів які не входять до складу територіальних вод будьякої держави і утворюють відкрите море. відкрите море визначено як усі частини моря які не входять ані до територіального моря ані до внутрішніх вод будьякої держави. встановила що положення Частини VII Відкрите море застосовуються до всіх частин моряякі не входять ані до виключної економічної зони ані до територіальною моря або внутрішніх вод будьякої держави ані до архіпелажних...
83548. Правовий статус Міжнародного району морського дна. Використання ресурсів Міжнародного району морського дна. Міжнародний орган з морського дна 35.92 KB
  Використання ресурсів Міжнародного району морського дна. Міжнародний орган з морського дна Морське дно за межами континентального шельфу і економічної зони є територією з міжнародним режимом і утворює міжнародний район морського дна далі Район. 1 Конвенції ООН з морського права 1982 р.
83549. Поняття і види міжнародних проток. Правовий статус і режим міжнародних проток 36.7 KB
  Берега протоки можуть належати одній державі або двом чи більше державам. Якщо ширина протоки перевищує подвійну ширину територіального моря прибережної держави або держав на тій частини протоки що знаходиться поза межами територіального моря діє принцип свободи судноплавства. Якщо ж ширина протоки не є більшою ніж подвійна ширина територіального моря міжнародноправовий статус протоки є подібним до статусу територіального моря так звані територіальні протоки. Традиційно на підставі звичаєвої норми міжнародного морського права в водах...
83550. Правовий режим Чорноморських проток 36.39 KB
  Відносно проходу через протоки військових кораблів Конвенція встановила ряд загальних положень: обов\'язкове повідомлення про прохід обмеження кількості та тоннажу кораблів що проходять через протоки та ін. Конвенція проводить чітку різницю між проходом через протоки кораблів чорноморських та нечорноморських держав. Чорноморським державам дозволяється проводити через протоки кораблі будьякого тоннажу а також підводні човни.
83551. Правовий режим міжнародних каналів. Режим Суецького каналу 37.45 KB
  Режим Суецького каналу Міжнародні канали це штучні морські шляхи що поєднують морські простори та використовуються для інтересів морського судноплавства. Особливістю правового режиму міжнародних каналів є те що вони будучи частиною території державивласника каналу підпадають під дію відповідних міжнародних договорів що істотно обмежують правомочність даної держави. До принципів правового режиму міжнародних каналів відносяться: повага суверенних прав власника каналу і невтручання в його внутрішні справи; свобода судноплавства по каналу...