56232

Особливості уроку іноземної мови у початковій школі

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Особливості уроку іноземної мови у початковій школі. Пілготовча робота вчителя до уроку. Цілі уроку та їх характеристика. План Вимоги до уроку з іноземної мови у початковій школі.

Украинкский

2014-04-03

67 KB

27 чел.

Тема. Особливості уроку іноземної мови у початковій школі.

Мета. Познайомити студентів з вимогами до написання конспекту з іноземної мови планами та структурою уроків.

Обладнання роздатковий матеріал.

Тип заняття: лекція.

Хід роботи

І. Організація студентів до роботи.

Рапорт чергового студента.

ІІ. Відтворення здобутих знань.

 1.  Планування процесу навчання: його мета та його складові частини.
 2.  Тематичне планування та поурочне планування.
 3.  Пілготовча робота вчителя до уроку.
 4.  Цілі уроку та їх характеристика.
 5.  Вимоги до плану конспекту з іноземної мови.

ІІІ. Мотивація та оцінки знань.

IV. Спийняття та засвоєння нового матеріалу.

План

 1.  Вимоги до уроку з іноземної мови у початковій школі.
 2.  Психофізіологічні особливості уроку з іноземної мови у початковій школі.
 3.  Практичні завдання та їх цілі навчання іноземної мови у початковій школі.
 4.  Побудова процесу вирішення задач уроку у початковій школі.

1. Як відомо, у відповідності до вимог дидактики уроку у початковій школі повинен враховувати перед усім дані вікової психології, оскільки початкова школа “виростає із дошкілля” (О.Я. Савченко). Він має бути науковим за характером змісту навчального матеріалу та засобами його засвоєння, враховувати специфіку предмета, що вивчається, вимоги держстандарту і чинної програми, забезпечувати єдність навчання, освіти, виховання й розвитку особистості дитини.

Зважаючи на ці вимоги, у загальнодидактичному плані урок у початковій школі повинен характеризуватися динамічністю, цілеспрямованістю, чітким розподілом часу взаємозв'’зком навчальної діяльності з ігровою, емоційною насиченістю, опорою розумових дій  на дії  практичні, поступовим переходом від співробітництва з учителем до самостійності роботи. А визначальними ознаками уроку іноземної мови, зумовленими специфікою  цього проедмета, мають бути мовленнєва спрямованість, комплексність, мотиваційне забезпечення іншомовної мовленнєвої діяльності учнів, опора на їх рідну мову.

Реалізації цих вимог на практиці сприяють зміст і композиційна будова уроку.

Зміст уроку складають навчальний матеріал і дії з ним, спрямовані на вирішення запланованих задач.

Під композицією уроку розуміють як зовнішню, так і внутрішню його структурну організацію. Зовнішню структуру становлять початок, основна та заключна частина уроку. Внутрішня стуктура зумовлена складом і співвідношенням практичних задач, вирішенню яких присвячена основна частина уроку.

Початок уроку складається з організаційного моменту, мовленнєвої/фонетичної зарядки повідомлення завдань уроку. Отжет початок уроку має реалізувати такі функції: 1)організувати клас до активної роботи на уроці, до співпраці; 2) створити іншомовну атмосферу з метою переведення учнів на іншомовленнєву діяльність; 3) “настроїти” артикуляційний аппарат і сприяти запуску іншомовного мовленнєвого ритму, як передумови фонетично правильного оформлення наступних мовленнєвих дій учнів на уроці. Адже, за даними спеціальних досліджень, збудження мовленнєвого ритму є першим кроком до іншомовного мовлення.

В основній частині уроку вирішуються заплановані практичні задачі (у взаємозв’язку з освітніми, розвиваючими та виховними). Отже ця частина уроку присвячена ознайомленню з новим мовним матеріалом, автоматизації його вживання на рівні фрази та понадфразової та понадфразової єдності, узагальненню вивченого, контролю мовленнєвих навичок і вмінь. Найбільший відсоток часу частини уроку, звичайно, займає вправляння, тобто тренування і практика в мовленнєвій діяльності. Характер тренування чи практики залежить від поставленої учителем задачі уроку.

Кінець уроку повинен підсумовувати те, чого було досягнуто на уроці. Його компонентами є повідомленнядомашнього завдання та підбиття підсумків проведеної роботи.

2. Результативність уроку значною мірою зумовлена  характером внутрішньої структури уроку, тобто поєднанням та координацією практичних задач в основній частині, що створює внутрішній стрижень уроку. Тому при визначенні внутрішньї структури уроку слід керуватися правилами, які відбивають психолого-дидактичні та лінгвометодичні закономіпності раннього шкільного навчання іноземної мови.

Перед усім слід враховувати анатомно-фізіологічні особливості молодшого школяра, рівень його фізичного розвитку, оскільки в жодному шкільному віці навчальна діяльність не знаходиться в такому тісному взаємозв’язку зі станом здоров’я і фізичного розвитку дитини, як у молодшому.

Слушність цього положення засвідчують дослідження психофізіологічного аспекту уроку в початковій школі. Вони показують, що процеси читання й письма у молодшому шкільному віці вимагають значного напруження, бо зоровий аналізатор ще не завершив свій розвиток у цьому віці.

Учням початкових класів  досить важко виконувати тривалу письмову роботу, оскільки цей процес вимагає тонкої координації рухів. А формування кисті учні завершується не в 7 років,  а в 10-13. Викликає втому і є складною для малюків також і діяльність  окремих груп м’язів, що забезпечують нерухоме положення тулуба під час письма. Розвиток опорно-рухового апарату молодшого школяра вимагає періодичної рухової активності. Тому якщо дитина змушена упродовж усіх 45 хвилин уроку підтримувати незручно для неї статичну позу і працювати з максимальною віддачею розумових сил і напруженням уваги, то це призводить до поверхового дихання, зниження обміну речовин, застою  крові в нижніх кінцівках. У дітей знижується працездатність мозку, послаблюються увага, память, погіршуєть координація рухів. Дитина надмірно збуджується і втомлюється. Отже для забезпечення оптимального ритму навчальної праці молодших школярів на уроках іноземної мови доцільно враховувати наступні дані.

 •  тривалість активної  уваги дітей 7-10 років становить 15-20 хвилин, а час неперервної уваги учня другого класу триває лише 10-15 хвилин;
 •  тривалість неперервного виконання письмових вправ для учнів семирічного віку – 2 хвилини 40 секунд на початку занять і 1-ї хвилини 45 секунд наприкінці;
 •  тривалість неперервного читання дітей у віці 7-8 років не повинна перевищувати 10 хвилин, а 9 років 15 хвилин.

Комплексність уроку іноземної мови, а також характер функцій видів мовленнєвої діяльності – слугувати метою або засобом навчанні – створюють сприятливі умови для врахування зазначених вище даних у межах кожної навчальної задачі, що планується. Отже завдання вчителя так спланувати урок, щоб попередити спад інтересу та працездатності дітей і зменшити впливстатичного навантаження. Цього можна досягти шляхом організації та виконання тиких видів роботи, які передбачають достатню рухливість учнів. До них у навчанні іноземної мови відносять відбивання ритму фраз, що промовляються; виконання віршів і пісень з рухами; організацію мовленнєвої взаємодії з динамічною зміною партнерів (шеренги, що рухаються); рухливі ігри та динамічні паузи у вигляді фізкультхвилинок та аеробіки.

Як зазначає академік О.Я. Савченко у фізкультурних паузах потрібно цілеспрямовано навантажувати й розслабляти різні групи м’язів дітей, особливо плечей, спини, тазостегневих суглобів; обов’язково слід давати відпочинок очам, практикувати імпровізацію рухів під музику, пропонувати дітям відтворювати типові рухи звірят.

З цією метою, як відомо, можна застосовувати віршики які учні коментують відповідними рухами, наприклад:

Hands on your hips.

Hands on your knees.

Put them behind you, if you please.

Touch your shoulders.

Touch your nose.

Touch your ears.

Touch your toes. Etc.

Наводимо приклад рухливої гри, мета якої двоєдина: 1) перевірити рівень сформованості навичок сприймати на слух і розуміти назви тварин і характерних для них дій; 2) сприяти фізичному учнів.

Teacher: We are in the Zoo. Listen and act.

We are ducks. We are walking now.

We are snakes. We are moving now.

We are monkeys. We are jumping now.

We are rabbits. We are hopping now.

We are wolves. We are running now.

We are bears. We are eating honey now. Etc. 

За даними дидактики, у початкових класах, особливо першому і другому, мають бути дві динамічні паузи впродовж уроку.

3. Раннє шкільне навчання іноземної мови, побудоване на засадах холістичного, тобто цілісного підходу, спрямованого на активізацію, за можливістю, усіх каналів прийому інформації ( аудитивного, візуального, кінетичного), передбачає достатню рухливість учнів на уроці, в тому числі й у межах вирішення кожної навчальної  задачі. Інтгрування іншомовної мовленнєвої діяльності з іншими видами діяльності, типовими для молодшого шкільного віку (руховою, ігровою, художньою, музичною тощо), не відволікає учнів від засвоєння іншомовного матеріалу. Воно знімає емоційну напругу, розширює можливості володіння іноземною мовою у доступній та привабливій для дитини формі і сприяє гармонізації мовленнєвих дій, їх більшій цілеспрямованості й цілісносці. Адже види діяльності в ході вирішення відповідної навчальної задачі змінюються. а провідна мета навчвальної діяльності – навчати іншомовного спілкування – залишається відкритою. І ця обставина слугує джерелом постійного підживлення позитивної мотивації учня та активізації усіх сфер психічної діяльності учня у процесі засвоєння: емоційної, когнітивної та психомоторної.

Значною мірою це зумовлено й порядком поєднання практичних  задач в основній частині, що має сприяти більш послідовній реалізації методичного задуму уроку. Визначальними в цьому плані є два критерії: психологічний (ступінь активності учнів) та лінгвометодичний (ступінь складності навчального матеріалу). Підставою для психологічного критерію є дані психології стосовно пяти фаз активності втомлюваності учнів на уроці. Згідно цих даних перша фаза повязана з початком активності, друга -  зумовлена оптимальною (нормальною) фктивністю, третя фаза визначається посиленням активності, четверта – спадом активності і початком втомлення, пята  - зниженням активності учнів.

Якщо керуватися цими критеріями, то при наявності трьох задач з різним рівнем складності – невисоким (наприклад, навчити учнів виразного декламування віршика…), нормальним (наприклад, ознайомити з новими лексичними одиницями…), підвищеним (наприклад, навчити оперувати новою лексикою в мовленні на рівні фрази)  - друга задача може вирішуватись в умовах оптимальної, тобто нормальної активності, третя задача може розраховувати на посилену (високу) активність учнів, а перша задача може вирішуватись за умов деякого спаду активності учнів.

4. З’ясування питання побудови процесу вирішення кожної задачі уроку та координації запланованих задач дає повне уявлення  стосовно змісту основної частини відповідного уроку. Воно допомагає також остаточно вирішити, якими мають бути початок цього уроку та його  закінчення. Адже зміст так званих посних чистин уроку також має “працювати но його ефективність.

Урок, як відомо, починається з організаційного моменту. В методиці існує думка, що на відміну від основної школи, в якій оргмомент не більше 1 хвилини, у початкових класах для цього слід виділити 2 хвилини, оскільки вчителю потрібно “проінвентаризувати” всіх дітей: підійти майже до кожного, зустрітись з дітьми очима, переконатись, що з ними все гаразд, а якщо потрібно, - заспокоїти одного, підбадьорити іншого, тобто встановити з учнями персональний контакт.

Налаштування дітей на урок, зняттю емоційної напруги сприяє мажорний тон початку заняття. Тому бажано, щоб учні заходили у клас під звуки веселої англійської пісні длядітей, щоб вітання вчителя було привітним і неформальним. Поступово з формуванням комунікативного ядра етикетно-узагальних формул на основі ретельно відпрацьованих автентичних діалогів, оргмомент може плавно переходити у мовленнєву зарядку у формі швидкого обміну репліками між учителем і дітьми. Наприклад:

Т.: Good morning, kids to see you.

Ps.: Good morning, Hanna Petrivna. Nice to see you.

T.: How are you today?

Ps.: We are fine, thanks.

T.: Great. How is your brother, Lucy?

P1.: He’s fine thanks.

T.: Good. Say hello to your brother.

P1.: I will. Etc.

За цією моделлю бесіди можна охопити значну кількість учнів, розпитуючи їх про те, як почуваються їхні друзі, члени родини і надсилаючи їм свої вітання. Мовленнєва зарядка може мати тематичний характер і бути повязаною з матеріалом уроку. Тоді її слід проводити після фонетичної зарядки. Але в усякому разі мовленнєва зарядка має бути організована на знайомій лексиці і граматичних структурах.

Фонетична зарядка, як уже зазначалося – обов’язковий компонент початку уроку у молодшій школі. Вона може бути організована на матеріалі англійського фольклору, коротких автентичних діалогів “Джазові наспіви”.

Упродовж перших навчальних циклів уроків у другому класі, коли інтенсивно формується іншомовна артикуляційна боза молодших школярів, доцільним є проведення фонзарядки на матеріалі звуків, опрацьованих на попередніх уроках. Дослідне навчання свідчить про ефективність наступної моделі фонетичного вправляння:

 1.  Стимуляція позитивної мотивації до вправляння запрошенням до чарівної країни Soundland, дружба з мешканцями якої – англійськими звуками допоможе дітям по-новому користуватись органами вимови і звучати як справжні англійці.
 2.  Аудіювання зразка вчителя, спостереження за його артикуляцією.
 3.  Промовляння кожного звука разом із учителем: учитель голосно, учні – пошепки, щоб краще відчути артикуляцію звука. В разі необхідності вчитель дає  пояснення правил артикуляції того чи іншого звука в доступній образній формі. Використовуються картки миттєвогопредявлення зі знаками транскрипції відповідних звуків.
 4.  Хорова імітація вголос.
 5.  Коригування індивідуальної вимови в ході фронтальної роботи.
 6.  Фонетичне вправляння з використанням знаків транскрипції: називання звуків, транскрипційні позначення яких демонструються на картках миттєвого предявлення.

У роботі над вимовою звука у мовленнєвому потоці методично є відбивання ритму фраз, що промовляються, застосування дидактичного диригування та інших засобів, тісно пов’язаних з ритмом та інтонацією.

Практика доводить: для збудження в учнів мовленнєіого ритму як пускового сигналу до наступної мовленнєвої діяльності на уроці є фонетична зарядка на матеріалі автентичних діалогів серії “Джазові наспіви”. Наспівний характер промовляня цих композицій на фоні джазового синкопованого ритму  руйнує усталені  стереотипи ритму рідної мови і суттєво прискорює засвоєння ритмічних зразків автентичного англійського мовлення.

Приблизно в середині уроку методисти, зокрема В.М. Філатов рекомендують проводити спеціальну динамічну паузу у формі фізкультхвилинки, аеробіки англійською мовою, як показують дослідні дані, дає дітям можливість рухатись, скинути зайву енергію, зняти інтелектуальну та фізичну втому. Обмежитись однією динамічною паузою можна лише в тому разі, якщо процес вирішення хочаб однієї практичної задачі уроку пов’язаний з активною руховою діяльністю учнів, яка має спеціальне тематичне навантаження. Наприклад, ілюструє граматичне правило або сприяє автоматизації дій учнів з новим мовним матеріалом (фонетичним, лексичним, граматичним) з допомогою віршів та пісень з рухами, рухливихігор тощо.

При побудові процесу вирішення практичних задач, які складають основну частину уроку, слід пам’ятати, що безвідносно до змісту навчального матеріалу структура кожної навчальної задачі має складатися з трьох частин:

 •  пізнавально-мотиваційної або мотиваційно-спонукальної: постановка завдання, стимуляція потреби й інтересу учнів до його виконання, що має забезпечуватися низкою дій учителя: ознайомленням з перспективою вирішення конкретної задачі(комунікативною, пізнавальною, ігровою); підготовкою учнів до певного набору дій для емоційно-психологічним налаштуванням дітей на конкретний вид діяльності;
 •  основна або виконавча частина, яка має охоплювати підготовчі (аналітико-синтетичні) дії, відібрані згідно з видом діяльності, що формується, методичної доцільності, градуйованості та завершиності;
 •  узагальнююча або оціночно-коректувальна частина: підбиття підсумків, що передбачає загальну оцінку  діяльності учнів при вирішенні конкретної задачі ознайомлення з перспективою наступрної діяльності як результатом виконання даної задачі, формуванняв учнів тим самим відчуття завершеності етапу.

Кінець уроку має залишити в учнів усвідомлення певного прогресу в оволодінні іноземною мовою. Тому на цьому етапі необхідно розпитати дітей, чим вони займалися на уроці, що навчилися робити англійської мовою, що особливо їм сподобалося, запамяталося. Їх слід похвалити за активність та сумлінність у виконанні завдань і нагородити за це піснею. Її колективне виконання підсилює позитивні емоції дітей, формує в них почуття задоволення своєю учнівською працею і тим поступово сприяє формуванню позиьтивної самооцінки. Отже закіцнчувати урок іноземної мови у початковій школі, як і розпочинати розпочинати, слід на високій, мажорній ноті.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32962. ФУНКЦИИ НАУКИ. ОБЪЯСНЕНИЕ КАК ФУНКЦИЯ НАУКИ. ФОРМЫ ОБЪЯСНЕНИЯ 16.55 KB
  ОБЪЯСНЕНИЕ КАК ФУНКЦИЯ НАУКИ. ФОРМЫ ОБЪЯСНЕНИЯ min функция науки производство и умножение достоверного знания позволяющего раскрывать и объяснять закономерности окружающего мира.Данная функция науки в современном общве может быть конкретизирована и дифференцирована на ряд более частных тесно связанных м у собою: 1 мировоззренческая функция; 2 технологическая; 3 функция рационализации человеческого поведения и деятти. Функция науки как непосредственной производительной силы; 3.
32963. ЭМПИРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ И НАУКИ (Ф.БЭКОН. НОВЫЙ ОРГАНОН. АФОРИЗМЫ ОБ ИСТОЛКОВАНИИ ПРИРОДЫ И ЦАРСТВЕ ЧЕЛОВЕКА) 34.25 KB
  Томас Гоббс 1588 1679 Левиафан или Материя форма и власть госва церковного и гражданского: механический материализм: Природа совокупность тел dif. Госво искусственный человек т. Они вручили свои права судьбу и власть главе госва который в договоре не участвовал= ответственности перед договаривавшимися индивидами не несет. В обмен на права граждан госво призвано гарантировать порядок в общве.
32964. Гидравлический расчет сложного трубопровода 195.45 KB
  Трубопроводы нашли широкое распространение во многих областях современной жизни, в том числе и в нефтегазовой отрасли. Поэтому диаметр, длина, шероховатость и другие параметры варьируются в широких пределах. Вследствие этого, существуют различные классификации трубопроводов. Учитывая специфику данной работы, рассмотрим деление на простые и сложные трубопроводы.
32966. INFO ОБЩ-ВО: ИСТОКИ, СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИИ (М.КАСТЕЛЬС. INFO ЭПОХА: ЭКОНОМИКА, ОБЩ-ВО И КУЛЬТУРА) 17.68 KB
  INFO ОБЩВО: ИСТОКИ СУЩНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ ЭВОЛЮЦИИ М. INFO ЭПОХА: ЭКОНОМИКА ОБЩВО И КУЛЬТУРА М.Кастельс: концепция info общва: 1. в постиндустриальный info мир вступили США Япония ведущие европейские страны а также некоторые страны АТР.
32967. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩ-ВО. СУЩНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ (Д.БЕЛЛ. ГРЯДУЩЕЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩ-ВО. ОПЫТ СОЦ. ПРОГНОЗИРОВАНИЯ) 17.66 KB
  ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩВО. ГРЯДУЩЕЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩВО. формируется новое общво: постиндустриальное info посткапиталистическое технотронное технологическое супериндустриальное постмодерное общво знаний и т. Постиндустриальное общво это общво в экономике которого в result НТР и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг.
32968. ИНТЕГРАТИВНЫЙ ХАР-Р СОЦ.-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 16.07 KB
  ИНТЕГРАТИВНЫЙ ХАРР СОЦ.ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ В сфере социальногуманитарного знания особое место принадлежит философии. экономисты считают экономическую теорию царицей соц. Философия хозва формирует реальное мысленное пространство которое обеспечивает эффективное научное познание нацеленное на комплексное социоэкономическое объяснение явлений и процессов системный подход учёт конкретной специфики той или иной страны.
32969. ИСТОКИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ НАУКИ (И.ПРИГОЖИН, И.СТИНГЕРС. ВЫЗОВ НАУКИ) 14.72 KB
  ИСТОКИ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ НАУКИ И. ВЫЗОВ НАУКИ Зап. наука: высшая задача науки сформулировать общие схемы которые бы совпадали с идеалом рационального. Но это привело не к замедлению прогресса науки а способствовало появлению новых концептуальных структур наука выполняет некую универсальную миссию затрагивающую взаимодействие человека и природы и человека с человеком в наши дни основной акцент научных исследований переместился с субстанции на отношение связь время Больцман: м у вероятностью и необходимостью...
32970. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИСЦИПЛИНА 23.23 KB
  ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ДИСЦИПЛИНА Философия входит в жизнь человека очень рано задолго до того как сложится о ней самое 1st элементарное представление навеянное случайными встречами и знакомствами. Философия науки раздел философии изучающий понятие границы и методологию науки. Периоды преднауки появление элементов научности: докть обоснование систематизация IVв. Дальше начинается триумфальный процесс развития науки производится большое колво открытий.