56360

Техника безопасности на уроках технологии

Доклад

Педагогика и дидактика

Строгое выполнение правил техники безопасности служит надежной гарантией предупреждения несчастных случаев. С первых занятий необходимо знакомить учащихся с правилами техники безопасности и требовать неукоснительного их выполнения.

Русский

2014-04-04

25 KB

16 чел.

Техника безопасности на уроках технологии

На уроках трудового обучения детям приходится иметь дело с режущими инструментами, неправильное обращение с которыми сопряжено с порезами и ранениями. Травмы возможны не только при резке и прокалывании материалов, но и при выполнении ряда других трудовых операций, например, при варке клея, выпиливании и др.

Строгое выполнение правил техники безопасности служит надежной гарантией предупреждения несчастных случаев. Поэтому знание правил обращения с инструментами и приспособлениями - обязательное условие для учителя и учащихся. С первых занятий необходимо знакомить учащихся с правилами техники безопасности и требовать неукоснительного их выполнения.

Правила "техники безопасности можно подразделить на общие, относящиеся к любым работам, и частные, касающиеся отдельных работ.

Общие правила техники безопасности

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель
обращается к тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не
изучены.

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай
ножницами отверстия. Не забивай кусачками и плоскогубцами гвозди. Для
вытаскивания гвоздей пользуйся не кусачками, а клещами.

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами.

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель.

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого
месте. Нельзя хранить инструменты и оборудование навалом.

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем
порядке.

9. Не разговаривай во время работы.

10. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47801. Проект редуктора привода ленточного транспортера для перемещения багажа в аэропорту 1.15 MB
  Материалы для шестерни и зубчатого колеса выбираем по таблице «Механические характеристики сталей» При этом твердость поверхности НВ1 для материала шестерни устанавливаем на 20/25 единиц выше твердости поверхности НВ2.
47802. КУЛЬТУРОЛОГІЯ. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ 2.5 MB
  Особистість у світі культури. Феномен української культури. Тенденції розвитку сучасної української культури. В загальній спрямованості сучасного гуманітарного знання до ствердження пріоритету індивідуальноособистісних сенсожиттєвих орієнтацій проблема всебічного осмислення культури постає однією з найактуальніших і безпосередньо повязується з виявленням найглибших світоглядних засад людського буття.
47803. Мікроекономіка. Навчальний посібник 2.26 MB
  Значна увага приділяється теорії виробництва та механізму вибору його обсягів які максимізують прибуток виробника в умовах різних моделей ринку. При аналізі теорії виробництва особлива увага приділяється формуванню затрат і залежності динаміки продукту від динаміки затрат факторів виробництва. Проаналізовано також закономірності формування витрат виробництва в короткотерміновому та довготерміновому періодах. Чотири теми що їх включає в себе цей розділ присвячені відповідно прийняттю фірмою рішення про ціни та обсяги виробництва в умовах...
47804. Вікова фізіологія. Опорний конспект лекцій 10.52 MB
  Навпаки в наркоманів та алкоголіків біологічний годинник набагато випереджає хронологічний: зовні вони виглядають на 10 років старшими за свій вік мають мляву мускулатуру опущені плечі ледве пересуваються; память та інші розумові процеси сповільнені емоції знебарвлені. На відміну від паспортного віку де міжвіковий інтервал дорівнює одному рокові біологічний або анатомофізіологічний вік обіймає ряд років життя людини протягом яких відбуваються певні біологічні зміни. Формування людського організму продовжується після...
47806. Українська мова. Тексти лекцій 2.87 MB
  У них систематизовано наукові знання про мову професійного спілкування; норми літературної мови; стилістичну систему сучасної української літературної мови; види типи і форми фахового спілкування; види публічного мовлення як важливого способу комунікації; вимоги до складання текстів документів; науковий стиль і його засоби у професійній діяльності; проблеми перекладу й редагування наукових текстів тощо. ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНОСТИЛЬОВІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ Лекція 1. Державна мова мова професійного спілкування План Мета...
47807. История и методология Наук о Земле как самостоятельная дисциплина 1.17 MB
  Место геологии и географии в системе естественных наук. Донаучный этап развития геологии и географии 4. Научный этап развития геологии и географии 7. Становление научных основ в геологии и географии первая половина XIX в.
47808. Информационные технологии в юридической деятельности 15.9 MB
  Основы защиты информации: Учебное пособие. Правовое обеспечение процессов информатизации представляет совокупность нормативных актов принимаемых на различных уровнях власти и управления регулирующих комплекс общественных отношений связанных с созданием и использованием информации и перспективных ИТ. Основные понятия Понятия информации в современной науке и технике Функционирование любой системы управления в технике природе обществе в первую очередь основано на сборе обработке и анализе информации поступающей из окружающей среды...
47809. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О БОЛЕЗНИ ПАТОГЕНЕЗ 1.56 MB
  Главный критерий болезни нарушение трудоспособности. Болезнь нарушение жизнедеятельности организма вызванное действием чрезвычайных раздражителей характеризуются снижением работоспособности приспособляемости организма к условиям окружающей cреды и одновременным развитием не только патологических но и компенсаторноприспособительских реакций направленных на восстановление нарушенных функций и структур лежащих в основе выздоровления. психический психогенный нормальная или измененная нарушение ВНД сопровожд. Направлены...