56593

Українська мова. Методичні вказівки

Книга

Педагогика и дидактика

Мета самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. На молодших курсах самостійна робота з української мови ставить за мету розширення і закріплення знань і умінь, що здобуваються студентом на традиційних формах занять

Украинкский

2014-04-07

451 KB

23 чел.

Методичні вказівки

з організації та  планування самостійної роботи студентів з дисципліни

«Українська мова»

для студентів І-ІІ курсів усіх спеціальностей денної  форми навчання

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Розробила:  Величко Т.П., викладач української мови вищої категорії

                    Одеського училища мистецтв і культури  ім. К.Ф. Данькевича 


МЕТА, ФУНКЦІЇ,  ЗМІСТ, ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА»

Українська мова  - це мова нашої держави, знати її необхідно, щоб відчувати себе  громадянином України, культурною і освіченою людиною. Щоб знати мову, треба постійно вдосконалювати свої знання: писати, читати, виконувати самостійно завдання різної складності.  

Самоосвіта – частина  безперервної освіти, це активна пізнавальна діяльність, яка відбувається за особистої ініціативи людини у формі індивідуальної самостійної роботи щодо оволодіння знаннями. Потреба в знаннях була і є внутрішньою силою, що стимулює людину до активних дій. Згідно з  Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, що вільний від обов’язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів на сучасному етапі є важливою частиною процесу підготовки фахівців. Ефективна реалізація самостійної роботи залежить від зацікавленості в досягненні результату, тобто від стійкої мотивації. Вона виявляється в розумінні студентом корисності виконуваної роботи як у плані професійної підготовки, так і в плані розширення кругозору, ерудиції фахівця. Результати самостійної роботи допоможуть студентові краще зрозуміти лекційний матеріал, практичні роботи.

Мета  самостійної роботи студентів двоєдина: формування самостійності як риси особистості і засвоєння знань, умінь, навиків. На молодших курсах самостійна робота з української мови ставить  за мету розширення і закріплення знань і умінь, що здобуваються студентом на традиційних формах занять.

Цей методичний посібник має на меті допомогти студентові зорієнтуватися в темах і формах самостійної роботи з курсу «Українська мова». Самостійна робота студентів охоплює значну кількість тем курсу, які входять до навчальної програми. Більшість тем розглядаються на практичних заняттях, але також є теми, що вивчаються студентами самостійно і потребують значної уваги з їх баку. У запропонованому методичному посібнику містяться рекомендації щодо організації, підготовки та проведення самостійної роботи студентів із урахуванням форм активізації пізнавальної діяльності.

Основні функції самостійної роботи студентів:

 1.  Навчальна. Полягає в опрацюванні першоджерел. Сприяє більш глибокому осмисленню вже засвоєної суми знань
 2.  Пізнавальна. Полягає в опануванні нової суми знань, розширенні меж світогляду
 3.  Стимулююча. Така організація самостійної роботи, коли студент отримує задоволення від результатів пізнавальної діяльності
 4.  Виховна. Спрямована на формування таких якостей як воля, цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість
 5.  Розвиваюча. Спрямована на розвиток самостійності, творчості, дослідницьких умінь особистості

Методичні вказівки з організації і планування самостійної роботи студентів з української мови складаються з:

 •  навчальної програми самостійної роботи з української мови з визначенням змісту та кількості годин, відведених на таку роботу;
 •  методичних рекомендацій студентам щодо вивчення конкретної теми програми;
 •  переліку літературних джерел і вебресурсів, що сприяють вивченню дисципліни;
 •  добірки практичних завдань для піднесення рівня мовної компетенції та розвитку основних комунікативних умінь;
 •  добірки контрольних питань для самоперевірки.

 Форма контролю самостійної роботи – перевірка викладачем виконаних самостійно практичних завдань, перевірка конспекту теоретичного матеріалу в зошиті для самостійної роботи,  виступ студента з підготовленим матеріалом на практичному занятті. Питання, відведені для самостійної роботи, виносяться на поточний, тематичний і підсумковий семестровий контроль. З метою самостійного визначення рівня засвоєння теоретичного матеріалу студентам пропонуються питання для самоконтролю набутих знань. Корекція результатів самостійного вивчення матеріалу здійснюється при виконанні тестових завдань та контрольних робіт.

Критерії оцінювання. Самостійна робота студентів оцінюється в діапазоні від 1 до 12 балів. Критеріями оцінки  виконаних завдань є:

 •  повнота та глибина засвоєної студентом інформації, що виявилася в повному розкритті теоретичних питань у конспекті зошита для самостійної роботи;
 •  конспект  має бути стислим і чітким, обов’язково повинен містити  посилання на використані джерела;
 •  грамотність й акуратність оформлення  роботи;
 •  правильність виконання практичного завдання;
 •  комунікативні вміння;
 •  рівень мовленнєвої культури.

 Оцінювання результатів навчання української мови здійснюється на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (див. навчальну програму з української мови для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, рекомендованої Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України  як навчальної програми для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації» (від 16.08.10 № 1.4/18-3271).


Навчальна програма самостійної роботи з української мови

п/п

Семестр

Розділ програми

Тема програми

К-сть годин

1

І

ІІ. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Складні випадки правопису слів з ненаголошеними  голосними

2

2

І

ІІ. Практична стилістика і культура мовлення. Стилістичні засоби фонетики

Складні випадки правопису слів зі спрощенням в групах приголосних.

2

Всього за І семестр

4

3

ІІ

ІV. Словотворчі засоби стилістики

Словотворчі норми (правильне творення слів). Морфологічні і неморфологічні способи творення нових слів. Основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах дієслів

3

4

ІІ

V. Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту

Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприймається на слух. Правила складання конспекту. Конспект прочитаної  науково-популярної статті. Тези – стисло сформульовані основні положення тексту. Види тез (цитатні, вільні, змішані).

3

5

ІІ

V. Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту

Анотація, її структура. Анотація на прочитану книгу. Види мовленнєвої діяльності:  письмо. Основні вимоги до писемного мовлення.

3

6

ІІ

VІ. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Написання складних займенників. Правопис частки НЕ і НІ із займенниками та прислівниками.  Правопис частки НЕ і НІ з дієприкметниками і дієприслівниками

3

Всього за ІІ семестр

12

7

ІІІ

VІ. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Складні випадки правопису прикметників, прислівників, службових частин мови

3

8

ІІІ

VІ. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики

Складні випадки відмінювання прізвищ. Творення чоловічих і жіночих імен по батькові. Винятки з правил.

2

9

ІІІ

VІІ. Стилістика простих речень

Пунктограми у простому реченні. Вплив на стилістичне забарвлення тексту односкладних і неповних речень.

2

10

ІІІ

VІІ. Стилістика простих речень

Протокол. Реквізити протоколу.

1

11

ІІІ

VІІ. Стилістика складних речень

Смислові відношення між частинами складного речення.

Синоніміка  складних речень.

2

12

ІІІ

VІІІ. Стилістика складних речень

Пунктограми в безсполучникових складних реченнях.

2

13

ІІІ

VІІІ. Стилістика складних речень

Пунктограми при звертаннях, вставних словах, відокремлених другорядних членах речення.

2

Всього за ІІІ семестр

14

14

ІV

VІІІ. Стилістика складних речень

Звіт – інформація про виконану роботу. Структура звіту та вимоги до його складання.

3

15

ІV

ІХ. Стилістика  речень з різними способами вираження чужого мовлення

Пунктограми при прямій мові,цитатах, діалозі

Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові.

3

16

ІV

Х. Функціональна стилістика і культура мовлення

Вимоги до культури мовлення.

Мовний етикет.

3

17

ІV

ХІІ. Риторика

Види запису зібраного матеріалу для виступу.

Основні прийоми запам'ятовування.

Культура публічного виступу.

3

18

ІV

ХІІ. Риторика

Сприймання чужого мовлення.

Діалогічне мовлення

Створення власних висловлювань.

4

19

ІV

ХІІ. Риторика

Багатство і різноманітність мовлення.

Культура діалогу

Створення власних висловлювань.

4

Всього за  ІV семестр

20

ВСЬОГО

50

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №1

Освіта — скарб; праця — ключ до нього.  

П’єр  Буаст

Розділ:  «Практична стилістика і культура мовлення.

              Стилістичні засоби фонетики» 

Тема:    «Складні випадки правопису слів з ненаголошеними  голосними»

Студент повинен знати: правопис слів з ненаголошеними голосними

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила;  знаходити і

                                        виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому

                                           мовленні, правильно писати слова з ненаголошеними голосними

План роботи:

 1.  Повторити тему «Правопис слів з ненаголошеними голосними».
 2.  Виписати з вивчених художніх творів з української літератури приклади слів з ненаголошеними голосними
 3.  Скласти з виписаних слів кросворд «Перевіряємо правопис ненаголошених Е, И» (не менше 20 слів)

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на правопис префіксів ПРЕ-, ПРИ-;
 •  розрізняйте значущі частини слова;
 •  зверніть увагу на правопис ненаголошених голосних в суфіксах;
 •  використовуйте чергування голосних звуків для перевірки правопису ненаголошених Е, И;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1.  Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2.  Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3.  Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.  Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5.  Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-1.html
 2.  http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=22072&pg=3
 3.  http://pravila-uk-mova.at.ua/
 4.  http://javot.net/mova/fon.htm
 5.  http://glovl.ru/orfoepiya/512-pravnenaggolos.html
 6.  http://www.zapari.net/content/pravopis-osnovi-slova-pravopis-nenagoloshenikh-golosnikh

Питання для самоконтролю:

 1.  Чому виникають сумніви при написанні Е, И в значущих частинах слова?
 2.  Як перевірити правопис ненаголошених голосних в коренях, суфіксах і префіксах?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №2

             

             Те, що я чую, я забуваю.

   Те, що я бачу, я пам’ятаю.

                  Те, що я роблю, я розумію.

         Конфуцій

Розділ:  «Практична стилістика і культура мовлення.

              Стилістичні засоби фонетики» 

Тема:    «Складні випадки правопису слів зі спрощенням в групах приголосних»

Студент повинен знати:  правопис слів зі спрощенням в групах приголосних

Студент повинен вміти: практично використовувати вивчені правила;  знаходити і

                                            виправляти орфографічні помилки в своєму і чужому мовленні,

                                          правильно писати слова зі спрощенням в групах приголосних

План роботи:

 1.  Повторити тему «Правопис слів зі спрощенням в групах приголосних».
 2.  Скласти твір-мініатюру «Відклади щось на завтра –  і воно зникне, не здійснене і забуте ( Пабло Пікассо)», використовуючи винятки зі спрощення приголосних. Слова-винятки підкреслити.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на винятки зі спрощення приголосних;
 •  розрізняйте слова іншомовного походження і власне українські;
 •  розрізняйте спрощення приголосних у вимові і на письмі;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1.  Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА», 2009.
 2.  Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3.  Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.  Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5.  Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007
 2.  http://svitslova.com/mova/fonetyka-grafyka/1476-sproshchennia-v-grupah-prygolosnuh.html
 3.  http://mova.kreschatic.kiev.ua/47.htm
 4.  http://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=451&Itemid=547
 5.  http://ebooktime.net/book_101_glava_110_§_8._спрощення_в_г.html

Питання для самоконтролю:

1. Для чого застосовується спрощення при збігу кількох приголосних?

2. В яких групах приголосних можливе спрощення?

3. Чому не відбувається спрощення приголосних в словах іншомовного походження?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №3

Навчитися чогось можна лише тоді, коли сам це зробиш.                     Арістотель

Розділ:  «Словотворчі засоби стилістики» 

Тема:    «Словотворчі норми (правильне творення слів). Морфологічні і

            неморфологічні способи творення нових слів. Основні орфограми в

            префіксах, коренях і суфіксах дієслів»

Студент повинен знати: словотворчі норми української літературної мови, морфологічні і

                                             неморфологічні способи творення нових слів; стилістичне

                                           забарвлення словотворчих засобів мови; словотворчі синоніми;

                                           основні орфограми в коренях, префіксах і суфіксах дієслів

Студент повинен вміти: доречно використовувати словотворчі засоби  у власному усному і

писемному мовленні; знаходити і виправляти стилістичні помилки,

пов'язані з неправильним уживанням словотворчих засобів у  

                                            чужому і власному мовленні; визначати спосіб творення дієслів,

                                          відрізняти правильні форми  дієслів від помилкових; знаходити

                                          слова, в яких відбувається чергування приголосних чи  голосних

                                          при творенні слів; розрізняти доконаний і недоконаний вид

                                          дієслова; правильно писати слова з орфограмами в коренях,

                                          префіксах і суфіксах дієслів

План роботи:

 1.  Опрацювати самостійно питання законспектувати:
  •  способи творення слів;
  •  чергування голосних о — а, о —і, е — і,  е — и  при творенні доконаного і  

              недоконаного виду дієслів;

 •  чергування приголосних  г  —ж—з, к —ч, х  —ш —с при творенні форм

            теперішнього і майбутнього часу доконаного виду дієслів;

 •  чергування приголосних д — дж, т—ч, з – ж, с – ш  при творенні форми першої

             особи однини дієслів;

 •  творення форми умовного та  наказового способу дієслів;
  •  творення форми минулого часу дієслова.
 1.  Виписати з вивчених художніх творів з української літератури іменники та  прикметники (не менше 10), яким суфікси і префікси надають емоційно-експресивного забарвлення.
 2.  Дібрати до кожної орфограми приклади  з вивчених художніх творів з української

      літератури.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на визначення термінів та понять:   словотвір, похідні та непохідні

    слова, твірна основа, способи словотворення (морфологічні, неморфологічні);

 •  розрізняйте форми одного слова та спільнокореневі слова, похідні та непохідні слова;
 •  при визначення способу словотворення уважно визначайте твірну основу;
 •  розрізняйте форми одного слова та спільнокореневі слова;
 •  зверніть увагу на те, що дієслова творяться префіксальним, суфіксальним і

    префіксально-суфіксальним способами;

 •  акцентуйте увагу на  основних  випадках чергування звуків при словотворенні;
 •    при творенні форм майбутнього часу звертайте увагу на вид дієслів (дієслова

   доконаного  виду утворюють одну форму, недоконаного – дві форми);

 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1.  Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2.  Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3.  Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.  Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5.  Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://shkolyar.in.ua/slovotvir/sposoby-slovotvorennya
 2.  http://javot.net/mova/slov.htm
 3.  http://svitslova.com/mova/budova-slova-slovotvir/1962-suf-ref-sposib-slovotvory.html
 4.  http://subject.com.ua/master/Ukrainian/lesson23.html
 5.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007
 6.  http://pravila-uk-mova.at.ua/index/dieslovo/0-14
 7.  http://shkolyar.in.ua/cherguvannya-prygolosnyh
 8.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/52.html
 9.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/53.html
 10.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/54.html

Питання для самоконтролю:

 1.  Що вивчає словотвір?
 2.  Які основні способи словотворення існують в українській мові?
 3.  Для чого служать утворення з пестливо-здрібнілими суфіксами?
 4.   Якого забарвлення надають словам суфікси збільшеності?
 5.  Яка значуща частина слова містить його лексичне значення?
 6.  Які дієслівні форми і категорії використовуються  із стилістично метою?
 7.  Як словотворчі засоби стилістики реалізуються в коренях дієслів?
 8.  Який спосіб творення дієслів є найпродуктивнішим?
 9.  У чому полягають стилістичні можливості граматичних форм часу,  особи, виду, способу дієслів?
 10.  Дієслово як один з основних засобів надання динаміки висловлюванню.


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №4 

Поки не упріти, доти не уміти.

                  Народне прислів’я  

Розділ:  «Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту»

Тема:  «Конспект як різновид стислого переказу висловлювань, що сприйма-ється на слух.  Правила складання конспекту. Конспект прочитаної науково-популярної статті. Тези – стисло сформульовані основні положення тексту. Види тез.»

Студент повинен знати: правила складання конспекту; вимоги до конспективного запису;

          попередню підготовку до складання конспекту; правила складання

                                            тез; види тезування

Студент повинен вміти: скласти конспект прочитаної науково-популярної статті;

                                             редагувати його з точки зору ясності, конкретності, специфіки

                                          питання, лаконічності; складати змістовні тези статті; розрізняти

                                            види тезувань

План роботи:

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні питання
 2.  Виписати вимоги до складання конспекту, правила складання тез, види тезування.
 3.  Прочитати статтю І.Я. Франка «Новини нашої літератури».
 4.  Скласти конспект статті Івана Франка «Новини нашої літератури»
 5.  Скласти тези статті Івана Франка «Новини нашої літератури»

Рекомендації з вивчення теми:

 •  перечитайте всю статтю, не роблячи записів, щоб мати уявлення про її структуру і загальний зміст, і лише після цього конспектуйте;
 •  зверніть увагу, що виклад конспективного запису має бути послідовним, логічно зв'язаним;
 •  доцільно виробити свої умовні знаки, щоб підкреслювати в конспекті потрібні місця;
 •  користуйтесь повними реченнями;
 •  уникайте суджень складних і з різним змістом;
 •  користуйтеся твердженнями, уникайте запитань;
 •  враховуйте, що складання тез — важливий засіб підвищення рівня самостійної роботи, розвитку логічного мислення,мовленнєвої культури;
 •  розрізняйте види тезування;
 •  зауважте, що тези — це стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що вбирають суть висловленого;
 •  пам’ятайте, що тези мають розкривати суть всієї текстової інформації;
 •  визначте у тексті основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за допомогою якого автор послідовно розкриває свою думку;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 •  Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

2.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

          3.Франко Іван. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1981.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://lib.sowa.com.ua/krichilsk/konspekt.htm
 2.  http://openstudy.org.ua/education/6381/
 3.  http://biblioteka-if.at.ua/index/pravila_konspektuvannja/0-27
 4.  http://you-knows.com/osvta-ta-vse-shho-z-neyu-povyazane/50-yak-konspektuvati-lekcz-.html
 5.  http://pravila-uk-mova.at.ua/
 6.  http://ostriv.in.ua 
 7.  http://www.ukrlib.com.ua/krstat/printout.php?id=6
 8.  http://www.br.com.ua/referats/ritorika/18082-3.html
 9.  http://textbooks.net.ua/content/view/3698/34/
 10.  ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2006/m1198.doc

Питання для самоконтролю:

 1.  Які вимоги пред’являються для складання конспекту?
 2.  Які попередні дії виконують перед складанням конспекту?
 3.  В якому аспекті необхідно проводити редагування конспекту?
 4.  Сформулюйте головну думку статті І.Я. Франка «Новини нашої літератури».
 5.   Які ви знаєте способи запису почутого і прочитаного, якими з них вам найчастіше

доводиться користуватися?

 1.  Які є види тезування?
 2.  Яка послідовність у роботі над складанням тез прочитаного?
 3.  В яких ситуаціях людині потрібне вміння складати тези?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №5
 

                                                                                                               Чого б ти не навчався,

 ти навчаєшся для себе.

Гай  Петроній Арбітр

Розділ:  «Сприймання чужого мовлення. Відтворення готового тексту»

Тема:  «Анотація, її структура. Анотація на прочитану книгу. Види мовленнєвої діяльності. Основні вимоги до писемного мовлення»

Студент повинен знати: правила складання одного із важливих елементів довідкового

                                          апарату книги, її реквізити; що анотація допомагає під час

                                          добору й вивчення літератури з будь-якого питання, скорочує час

                                           на ознайомлення із змістом самої праці; види мовленнєвої

                                             діяльності; основні вимоги до писемного мовлення

 Студент повинен вміти: складати анотацію реферату, статті, книги; розрізняти види

                                             анотацій; сприймати чуже мовлення; відтворювати готовий текст;

                                             дотримуватись вимог до писемного мовлення

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні питання, законспектувати:
  •  анотація, її реквізити;
  •  види мовленнєвої діяльності;
  •  основні вимоги до писемного мовлення.
 2.  Скласти дві анотації на улюблені твори з української чи зарубіжної літератури.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  враховуйте, що в анотації зосереджується увага на найсуттєвішому;
 •  розрізняйте види анотацій;
 •  пам’ятайте, що в анотації необхідно зазначити категорію читачів, на яких розрахований твір;
 •  розрізняйте поняття мова і мовлення;
 •  пам’ятайте, що писемне мовлення – це універсальний засіб спілкування людей;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://www.uapedia.com.ua/?p=684
 2.  http://uk.wikipedia.org/wiki/Анотація
 3.  http://myreferatik.in.ua/load/referat_1_kurs/ukrajinska_mova/anotacija_recenzija_rekviziti/13-1-0-67
 4.  http://www.100balov.com/predmet/filologia/ukrainian/ukrblang/p22.php
 5.  http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=525
 6.  http://uchebnikfree.com/page/deloyaz/ist/ist-10--idz-ax247--nf-9.html
 7.  http://metodportal.net/node/304

Питання для самоконтролю:

 1.  Які є різновиди анотацій?
 2.  Які реквізити анотації?
 3.  Для чого потрібна анотація?
 4.  Що таке писемне мовлення?
 5.  Назвіть ознаки писемного мовлення.
 6.  Які найбільші відмінності писемного мовлення від усного?
 7.  Як ви розумієте слова В. Сухомлинського: «... мовна культура — це життєдайний корінь культури розумової...»?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №6
 

                     Хто багато робив, той і багато знає.

       Народне прислів’я

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби

            стилістики»

Тема: «Написання складних займенників. Правопис частки НЕ і НІ із займенниками та прислівниками, з дієприкметниками та дієприслівниками»

Студент повинен знати: морфологічні ознаки займенника; правопис складних займенників

                                             разом, окремо, через дефіс правопис часток НЕ і НІ із

                                            займенниками та прислівниками; морфологічні засоби стилістики

Студент повинен вміти: правильно писати слова із зазначеними частками

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні запитання і законспектувати:
  •  правопис неозначених займенників, утворених за допомогою часток аби-, де-, - сь;
  •  правопис неозначених займенників, утворених за допомогою часток казна-, хтозна-, будь-, небудь-;
  •  правопис часток НЕ і НІ із займенниками і прислівниками;
  •  правопис часток НЕ і НІ  з дієприкметниками і дієприслівниками.
 2.  Виконати практичне завдання. Записати подані слова, знімаючи риску:

Аби/що, ні/хто, хто/сь, де/хто, що/небудь, будь/хто, ні/до/чийого, де/з/ким, за/будь/яких, казна/з/ким, де/в/кого, ані/чий, з/де/ким, хтозна/в/який, від/аби/якого, де/котрий, до/кого/сь, з/чиїм/небудь, хтозна/на/кому, скільки/небудь, ані/трохи, не/мов/би/то, ні/би, не/ти, не/цей, не/інші, не/інакше, не/так, ні/з/ким, ні/ до/чого, ні/з/чим, ні/хто, ні/кого, ні/до/кого, ні/з/ким, ні/на/кому, не/з/руки, ні/на/ гріш, ані/телень, ні/який, не/аби/хто, не/аби/який, не/вдогад, не/вже, не/впам’ятку, не/втямки, не/гадано, не/далеко, не/дарма, не/дурно, не/хотя, ні/звідкіля, ні/нащо, ні/скільки, не/похитно.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  розрізняйте розряди займенників;
 •  зверніть увагу на морфологічні засоби стилістики;
 •  зверніть увагу, якого стилістичного забарвлення надають тексту частки НЕ і НІ;
 •  розрізняйте частку НЕ і префікс НЕДО-;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://pravila-uk-mova.at.ua 
 2.  http://r2u.org.ua/pravopys/pravXXI/36.html
 3.  http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm
 4.  www.novamova.com.ua
 5.  http://www.mova.info
 6.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/

Питання для самоконтролю:

 1.  Яка частина мови  називається займенником?   
 2.  З якими частинами мови можуть співвідноситися займенники?
 3.  Які частки пишуться із займенниками разом?
 4.  Які частки пишуться із займенниками через дефіс?   
 5.  Як пишуться заперечні частки не, ні із займенниками,прислівниками, дієприкметниками та дієприслівниками?
 6.  До якого розряду належать частки НЕ і НІ?
 7.  Якого стилістичного забарвлення тексту надають частки НЕ і НІ?
 8.   Як пишуться заперечні частки не, ні з дієприкметниками та дієприслівниками?
 9.  Як  розрізнити префікси не- та недо-?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №
7

Не відкладайте на завтра те,

       що можна зробити сьогодні.

      Б. Франклін

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби

            стилістики»

Тема: «Складні випадки правопису прикметників, прислівників, службових

         частин мови»

Студент повинен знати: складні випадки правопису прикметників, сполучників,

                                            прийменників, часток, прислівників

Студент повинен вміти: правильно писати прислівники, прикметники, службові частини

                                             мови практично застосувати правила   правопису

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:
  •   правила правопису прислівників разом, окремо, через дефіс;
  •  правила правопису прикметників разом і через дефіс;
  •  правопис складних і складених  прийменників;
  •   правопис сполучників, утворених поєднанням із частками або прийменниками;
  •  правопис часток разом, окремо, через дефіс.
 2.  Виконати практичні завдання:

А) Напишіть слова, знімаючи риску.

Багато/кольоровий, біло/чорний, верхньо/волзький, жовто/зелений, моторно/ парусний, навколо/планетний, мало/знайомий, класико/романтичний, нижче/наведений, серцево/судинний, сімдесят/літній, темно/водий ранньо/середньо/вічний, сіро/кам'яний, електро/вимірювальний, коротко/грушоподібний,  різко/окреслений, суспільно/корисний, військово/зобов'язаний, контрольно/вимірювальний, вище/згаданий, ново/утворений, загально/державний, східно/слов’янський, з/під, за/ради, в/подовж, з/перед, по/за, з/поза, з/проміж, по/між,  на/вколо, з/понад, на/проти, з/під, по/серед,  з/посеред, що/до.

Б)  Складіть і запишіть речення із поданими прислівниками та співзвучними з ними словами:

Насторожі — на сторожі, назустріч — на зустріч, доволі — до волі, усередині — у середині, по-третє — по третє, вгору — в гору, вниз — в низ.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  розрізняйте прислівники з префіксами та спільнокореневі з ними іменники, прикметники, числівники, займенники, що стоять після прийменника;
 •  зверніть увагу на правопис прислівникових сполучень, написання таких сполучень необхідно запам'ятовувати, за потреби — звертатися до орфографічного словника;
 •  зверніть увагу на правопис частки НІ з прислівниками у складі фразеологізмів;
 •  зверніть увагу на правопис прикметників з другою префіксальною дієслівною частиною;
 •  зауважте на правопис прикметників-термінів, до складу яких входить прислівник як компонент, що уточнює значення складного прикметника;
 •  зверніть увагу  на правопис складних прикметників, що виступають як наукові нові терміни,  в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорідна з другою частиною й приєднується до неї за допомогою сполучного звука О або Е;
 •  зверніть увагу, що в деяких випадках, при утворенні прикметника від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставиться;
 •  зверніть увагу на правопис субстантивованих прикметників;
 •  пам’ятайте, що правопис частки не залежить від частини мови, з якою вона вживається;
 •  відрізняйте сполучники  від однозвучних з ними  самостійних частин мови;
 •  зверніть увагу  на омонімічні форми службових частин мови;
 •  зверніть увагу на визначення термінів та понять: прийменник, сполучник, частка;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:
 1.  Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.
 2.  Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.
 3.  Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.
 4.  Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.
 5.  Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.
 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-1.html#toc86
 2.  http://javot.net/mova/morf.htm
 3.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/index.html
 4.  http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm

Питання для самоконтролю:

 1.  Як пишуться прості прислівники, утворені від іменників, прикметників, числівників?
 2.  В яких випадках складні прислівники пишуться через дефіс?
 3.  Які винятки з правопису прислівників слід було запам’ятати?
 4.  Які складні випадки правопису прикметника необхідно було запам’ятати?
 5.  Чим відрізняється прийменник від самостійних частин мови?
 6.  Розкажіть про написання прийменників. Наведіть приклади.
 7.  Чим подібні й чим відрізняються між собою прийменники і сполучники?
 8.  Коли частки пишуться разом, окремо, через дефіс?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №8

Ніколи не соромся запитувати

                                                                           про те, чого не знаєш.

 Арабське прислів’я

Розділ: «Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби

            стилістики»

Тема: «Складні випадки відмінювання прізвищ. Творення чоловічих і

         жіночих імен по батькові. Винятки з правил.»

Студент повинен знати: складні випадки відмінювання прізвищ; творення чоловічих і

                                             жіночих імен по батькові, винятки з правил

Студент повинен вміти: вміти відмінювати прізвища українські  та

                                             іншомовного походження; правильно утворювати чоловічі і жіночі

                                              імена по батькові

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:
  •  складні випадки відмінювання прізвищ в українській мові;
  •  творення чоловічих і жіночих імен по батькові;
  •  винятки з правил.
 2.  Виконати практичне завдання.
  •  Перекладіть прізвища українською мовою:

Тимофеев, Бабичев, Кузнецов, Афанасьев, Крепцов, Тульчин, Сидоров, Луговской, Багрицкий, Дмитренко, Дрибинский, Чижевский, Заболоцкий, Фомин, Лацис, Васильев, Лаптев, Синев, Лебедин, Бондарев

 •  Від поданих імен утворити чоловічі й жіночі імена по батькові: 

Роман, Віталій, Василь, Анатоль, Анатолій, Ілля, Тадей, Назарій,  Назар,  Сава, Яків, Григорій, Дмитро

 •  Провідміняйте подані прізвища у формах  жіночого і чоловічого роду:

 Корж, Кочубей, Дмитренко, Кузнецов,  Левада, Бічуя, Дідро, Еппле, Румин

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на відмінювання слов’янських прізвищ та прізвищ неслов’янського походження;
 •  зверніть увагу на винятки з правил утворення чоловічих і жіночих імен по батькові;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-4.html
 2.  http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/Ukrayinska-mova/22005/index.html
 3.  http://uchebnikfree.com/page/deloyaz/ist/ist-10--idz-ax247--nf-13.html
 4.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/index.html
 5.  http://ebooktime.net/book_248_glava_27_Тема_4._ІМЕНА_ПО_Б.html
 6.  http://alive-inter.net/referat-38283vagdg?print
 7.   http://subject.com.ua/ukrmova/zno/101.html

Питання для самоконтролю:

 1.  Як відмінюються жіночі і чоловічі прізвища на -а, -я, що належать до іменникового типу?
 2.  Як відмінюються жіночі прізвища на -а, -я і чоловічі прізвища на -ий, -ій, що належать до прикметникового типу?
 3.  Як відмінюються жіночі і чоловічі  прізвища на –о і на приголосний?
 4.  Які слов’янські прізвища не відмінюються?
 5.  Як відмінюються в українській мові прізвища спільного роду?
 6.  Як відмінюються прізвища, утворені від назв народів?
 7.  Як відмінюються складні прізвища у другій частині, коли перша сприймається як прикладка (у короткій формі)?
 8.  Як відмінюються чоловічі та жіночі прізвища на -их, -ово, -аго?
 9.  Як утворюються чоловічі і жіночі імена по батькові в українській мові?
 10.  Які винятки з правила утворення імен по батькові необхідно запам’ятати?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №9

Хто хоче багато знати,

тому треба мало спати.

Народна мудрість

Розділ: «Стилістика простих речень»

Тема: «Пунктограми у простому реченні. Вплив на стилістичне забарвлення тексту односкладних і неповних речень»

Студент повинен знати: пунктограми у простому реченні; типи простих речень; типи

                                             односкладних речень

Студент повинен вміти: знаходити  і розрізняти види простого речення; визначати їх

                                          істотні ознаки; правильно ставити  розділові знаки у простому

                                          реченні й обґрунтовувати їх; оцінювати виражальні можливості

                                          простого односкладного і неповного речення у текстах різних

                                          стилів; виділяти односкладні    і неповні речення  з-поміж інших

                                          видів речень; визначати види  односкладних речень (у тому

                                          числі  в складних реченнях)

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні запитання, законспектувати:
  •  тире між підметом і присудком;
  •  типи простих речень;
  •  типи односкладних речень.
 2.  Виконати практичні завдання:

-  Поставити потрібні розділові знаки між групою підмета і групою присудка.

Мова  то серце народу гине мова  гине народ (І. Огієнко). Стан літературної мови то ступінь культурного розвою народу (І. Огієнко). Історія це святая святих народу (О. Довженко).  Хтось давно ще сказав, що спів то мова душі, то голос серця (Панас Мирний). Ввесь світ був як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна

(М. Коцюбинський). Найбільше добро в кожного народу це його мова (Панас Мирний). Ні, не вагання рівновага стала долею митця (Є. Плужник).

- визначте тип односкладного речення

О, заспівайте дівчині романс!   До свободи треба дорости розумом і світлими ділами, вірою і чистою  душею. Без нього суєтно і сумно    Чужі оселі...Темний отвір хати, ласкавий блиск жіночої коси. Там переходять шлях уповні. Ніяких змін на цій старій землі.  Не приймаю обчухрану мову, довіряюсь пшеничному слову. Маму треба любити й розуміти. Зачерствілі очищуймо душі! Світлішає в житті і на душі. Люблять у нас дотепне слово. Сади свій сад, плекай свої надії. Від добра добра не шукають.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на типи простих речень;
 •  зіставити стилістичну функцію означено-особових, неозначено-особових, узагальнено-особових та безособових речень;
 •  зробити висновок про роль односкладних дієслівних речень у мовленні;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/rozdil-5.html
 2.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/253.html
 3.  http://tineydgers.at.ua/load/tire_mizh_pidmetom_i_prisudkom/39-1-0-11637#
 4.  http://glovl.ru/sintaksis/534-tyreuprostomurecheni.html
 5.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/277.html
 6.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/275.html
 7.  http://www.liveinternet.ru/users/1599287/post147434054/
 8.  http://www.ukrlib.com.ua/sochm/printout.php?id=72
 9.  http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM

Питання для самоконтролю:

 1.  Назвіть основні ознаки речення.
 2.  Які речення називаються двоскладними?
 3.  Коли між групою підмета і присудка ставиться тире? Коли тире не ставиться?
 4.  Яка роль пунктограм у тексті?
 5.  Чим виражений присудок у неозначено-особових реченнях?
 6.  Які речення називають безособовими?
 7.  Що таке називні речення?
 8.  Чим характеризуються неповні речення?
 9.  Які розділові знаки ставляться на місці пропусків головних членів речення?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №10

Під лежачий камінь вода не тече.

Народна мудрість

Розділ: «Стилістика простих речень»

Тема: «Протокол. Реквізити протоколу»

Студент повинен знати: реквізити і правила оформлення протоколу

Студент повинен вміти: складати протокол

План роботи: 

 1.  Законспектувати правила оформлення і реквізити протоколу.
 2.  Скласти зразок стислого протоколу зборів навчальної групи.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на види довідково-інформаційної документації;
 •  звертайте увагу на класифікаційні ознаки протоколу  як документа;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://www.delovodstvo.ru/ua/dil_14.htm
 2.  http://www.refine.org.ua/pageid-1079-1.html
 3.  http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,178/id,7516/
 4.  http://help-edu.com/ukranska-mova-za-profesjnim-spryamuvannyam/49-2011-01-17-18-48-36.html
 5.  http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-49.html

Питання для самоконтролю:

1. Що таке протокол?

2. Назвіть реквізити протоколу.

3. Назвіть види протоколу.

4. Охарактеризуйте повний протокол.

5. Охарактеризуйте стислий протокол.

6. Які є правила складання та оформлення протоколу?

7. Хто підписує протокол?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №11
 

Немає нічого, що не долалося б працею.

 Джордано Бруно

Розділ: «Стилістика складних речень»

Тема: «Смислові відношення між частинами складного речення. Синоніміка

          складних речень. »

Студент повинен знати: типи складних речень; засоби зв'язку між частинами  складного

                                          речення; межі частин  у складному реченні, кількість

                                          граматичних основ у ньому; синоніміку складних речень

Студент повинен вміти: розрізняти структурні відмінності простих і складних речень,

                                           складних речень із сурядним і підрядним зв’язком; визначати

                                           види складних речень (сполучникові й безсполучникові);

                                           аналізувати  й оцінювати виражальні можливості складних

                                           речень; заміняти одні речення іншими: сполучникові на

                                            безсполучникові і навпаки;  складносурядні речення  заміняти

                                          синонімічними конструкціями — простими реченнями, простими

                                           ускладненими, іншими складносурядними, складнопідрядними,

                                           безсполучниковими.

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно тему,  законспектувати:

- типи складних речень (складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові,

  речення з різними видами зв’язку);

- види підрядних речень (означальні, з’ясувальні, обставинні);

      2.  До кожного визначення доберіть приклади з вивчених творів з української

           літератури.

Рекомендації з вивчення теми:

 •    зверніть увагу на визначення термінів та понять: складносурядне речення, складнопідрядне речення, безсполучникове речення, складна синтаксична конструкція;
 •  при визначенні типів сполучникових складних речень ураховуйте способи зв’язку між ними (сурядні та підрядні сполучники) та залежність однієї частини складного речення від іншої;
 •  зверніть увагу на те, що деякі частини складнопідрядного речення можуть приєднуватися однаковими сполучниками та сполучними словами, тому розрізняти їх слід за значенням;
 •  особливу увагу приділіть складнопідрядним реченням з кількома підрядними;
 •  зверніть увагу, що поняття «Синонімічні конструкції» стосується мовних зворотів, словосполучень. Синонімічними можуть бути й різні види речень, які по-різному передають ту саму думку;
 •  пам’ятайте, що складносурядне речення можна замінити синонімічними конструкціями — простими реченнями, простими ускладненими,  іншими складносурядними, складнопідрядними, безсполучниковими;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM
 2.  http://subject.com.ua/dovidnik/ukrmova/79.html
 3.  http://ukrref.com.ua/index.php?id=MTExMTc=&g=1
 4.  http://subject.com.ua/master/Ukrainian/lesson14.html
 5.  http://ostriv.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=4928&Itemid=-5
 6.  http://ukrref.com.ua/?id=MTExMTc%3D

Питання для самоконтролю:

 1.  Яке речення називається складним?
 2.  Які ви знаєте складні речення?
 3.  Чим відрізняється складносурядне від складнопідрядного?
 4.  На які три основні види поділяються складнопідрядні речення?
 5.  Які складні речення вважаються синонімічними?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №12
 

 

                                                                        Усі скаржаться на свою пам'ять,

але ніхто не скаржиться на свій розум.

 Франсуа де Ларошфуко

Розділ: «Стилістика складних речень»

Тема: «Пунктограми в безсполучникових складних реченнях»

Студент повинен знати: пунктограми в безсполучникових складних реченнях;

                                             виражальні  можливості безсполучникових складних речень

Студент повинен вміти: визначати основні ознаки безсполучникових складних речень;

                                           правильно ставити  розділові знаки між частинами

                                           безсполучникового складного речення; правильно будувати

                                           безсполучникові  складні речення з різними

                                           смисловими відношеннями між його частинами  

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно тему «Пунктограми в безсполучникових складних реченнях», законспектувати.
 2.  Виконати практичне завдання. Переписати речення. Поставити потрібні розділові знаки.

1. Поглянь народ твій — раб з рабів, чужими й рідними забутий, гниє віки в недолі лютій і віру в долю загубив (Олесь). 2. Закон життя злякатися — кінець (Кост.). 3. Законів боротьби нікому не зламати закони материнства не перемінить (Тич.). 4. Історії ж бо пишуть на столі  ми ж пишем кров'ю на своїй землі (Кост.). 5.Проминуло за весною літо все навколо золотом повите (Заб.). 6. Побачив шпака знай весна біля порога (Нар. календар). 7. Вже темна осінь надійшла зів'ялий лист паде по листю повагом до нас грізна зима іде (Вороб.). 8. Розкажу тобі думку таємну дивний здогад мене обпік я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік (Кост.). 9. Знаю з попелу сходять квіти. Вірю з каменю б'є джерело. 10. Найогидніші очі порожні найгрізніше мовчить гроза найнікчемніші дурні вельможні найпідліша брехлива сльоза (Сим.).

Рекомендації з вивчення теми:

 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://subject.com.ua/master/Ukrainian/lesson13.html
 2.  http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM
 3.  http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-75.html

Питання для самоконтролю:

 1.  Які речення називаються безсполучниковими складними реченнями?
 2.   Якими зв'язками поєднуються частини безсполучникового складного речення?
 3.   Які смислові відношення бувають між частинами безсполучникового складного речення? Наведіть приклади.
 4.  Які розділові знаки вживаються у безсполучникових складних реченнях? Коли постановка розділових знаків залежить від інтонації?
 5.  У яких стилях мовлення вживаються безсполучникові складні речення?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №13
 

Немає прагнення природнішого,

                                                                                       ніж прагнення до знань.

Мішель Монтень

Розділ: «Стилістика складних речень»

Тема: «Пунктограми при відокремлених другорядних членах речення звертаннях, вставних словах»

Студент повинен знати: виражальні можливості речень із звертаннями, вставними

                                          словами (словосполученнями, реченнями) у тексті; розділові

                                          знаки при звертаннях і вставних словах, відокремлених членах

                                             реченнях

Студент повинен вміти: знаходити звертання, вставні слова (словосполучення, речення)

                                          у  реченні; правильно ставити розділові знаки при звертаннях,

                                          вставних словах (словосполученнях, реченнях),  відокремлених

                                          та уточнюючих членах речення та обґрунтовувати їх; правильно

                                           інтонувати речення з відокремленими та уточнюючими

                                           членами речення; аналізувати  й оцінювати виражальні

                                           можливості речень з відокремленими та уточнюючими

                                           членами в текстах різних стилів

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні питання,  законспектувати:

-  розділові знаки при звертаннях;

-  розділові знаки при  вставних словах (словосполученнях, реченнях);

-  розділові знаки при відокремлених членах речення.

      2. До кожного визначення доберіть приклади з вивчених творів з української

         літератури.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  при розстановці розділових знаків при відокремлених членах речення враховуйте ступінь їх поширеності, місце розташування відносно означуваного слова, спосіб вираження останнього;
 •  не плутайте пояснювальні сполучники або, чи (які вживаються при прикладці) з розділовими сполучниками або, чи, що поєднують однорідні члени речення;
 •  зверніть увагу на те, що відокремленими можуть бути тільки другорядні члени речення, а уточнюючими будь-які;
 •  зверніть увагу на визначення термінів та понять: звертання, вставні слова (словосполучення);
 •  при розрізненні вставних і вставлених конструкцій урахуйте, що останні не виражають суб’єктивне ставлення мовця до висловленої думки, містять додаткові повідомлення, що не мають безпосереднього зв’язку з текстом;
 •  зверніть увагу на те, що звертання можуть утворювати синонімічні ряди, виступаючи, як правило, прикладками до попереднього звертання;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Плющ   М.Я.,    Гринас    Н.Я.    Граматика   української   мови   в таблицях: навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2004.

5.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM
 2.  http://www.bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-52.html
 3.  http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-55.html
 4.  http://glovl.ru/sintaksis.html
 5.  http://mova.kreschatic.kiev.ua/40.htm
 6.  http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/164.HTM
 7.  http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/index.html
 8.  http://glovl.ru/sintaksis/532-vidokremleni.html
 9.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/271.html

Питання для самоконтролю:

 1.  Які слова, словосполучення і речення називаються вставними?
 2.  Якими розділовими знаками виділяються вставні слова та речення?
 3.  Схарактеризуйте способи вираження звертань та розділові знаки при них.
 4.  Дайте визначення відокремлених членів речення.
 5.  Які члени речення можуть бути відокремленими?
 6.  Назвіть умови відокремлення означень.
 7.  Назвіть найважливіші випадки відокремлення обставин.
 8.  Які прийменники вживаються при відокремлених додатках, виражених іменником?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №14

Для вирішення будь-якої справи

перш за все організуй сам себе.

                                           Езоп

Розділ: «Стилістика складних речень»

Тема: «Звіт – інформація про виконану роботу. Структура звіту та вимоги до

 його складання. »

Студент повинен знати: структуру та вимоги до оформлення звіту про виконану роботу

Студент повинен вміти: складати звіт на задану тему

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні питання,  законспектувати:
 •  звіт як документ;
 •  реквізити звіту;
 •  структура звіту;
 •  правила оформлення звіту

2. Написати звіт про екскурсію до музею (на виставку).

Рекомендації з вивчення теми:

 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

3.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://users.kpi.kharkov.ua/lre/dum/HTML/DUM.htm#p02.htm
 2.  http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-53.html
 3.  http://subject.com.ua/ukrmova/zno/352.html
 4.  http://www.kursaki.com/dilovodstvo/ukrajinske-dilove-movlennya-vidpovidi-do-ekzamenu.html
 5.  http://ebooktime.net/book_101_glava_70_§_56._Звіт.html

Питання для самоконтролю:

 1.  Які різновиди звітів існують?
 2.  Назвіть реквізити звіту.
 3.  Які існують вимоги до зовнішнього оформлення звіту?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №15

Кожен день дає нам урок пізнання.

 І завжди, і скрізь наш учитель –  

 мова.

                               І. Вихованець

Розділ: «Стилістика  речень з різними способами вираження чужого мовлення»

Тема: «Пунктограми при прямій мові, цитатах, діалозі Синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові »

Студент повинен знати: пунктограми при прямій мові, цитатах, діалозі, синоніміку речень з

                                             прямою мовою; особливості авторських слів у реченнях з прямою

                                             мовою; стилістичні засоби забарвлення речень з різними

                                             способами вираження чужого мовлення

Студент повинен вміти: розставляти розділові знаки при прямій мові та діалозі й

                                             обґрунтовувати їх; стилістично правильно проводить синонімічну

                                            заміну в реченнях з різними способами вираження чужого

                                             мовлення для посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки;

                                            знаходити у тексті стилістично забарвлені засоби речень з різними

                                             способами вираження чужого мовлення; визначати їх роль і

                                           доречність використання в тексті.

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні питання,  законспектувати:
 •  пунктограми при прямій мові, цитатах, діалозі;
 •  синоніміка речень з прямою мовою.
 •  стилістичні особливості авторських слів при прямій мові;
 •  синоніміка речень з прямою мовою, реплік у діалозі і непрямій мові.
 1.  Виписати з вивчених художніх творів з української літератури по два приклади на

     кожну пунктограму.

 1.  Складіть діалог на тему «Зміни – найцікавіше в житті» (до 10  речень).

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на визначення термінів та понять: пряма мова, цитата, діалог, складносурядне речення, складнопідрядне речення, безсполучникове речення, складна синтаксична конструкція;
 •  зверніть увагу на типову помилку  змішування прямої і непрямої мови;
 •  зверніть увагу на те, що деякі частини складнопідрядного речення можуть приєднуватися однаковими сполучниками та сполучними словами, тому розрізняти їх слід за значенням;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

3.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://shkolnik.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=490&Itemid=587
 2.  http://ukrainskamova.narod.ru/Links/Syntaks/242.HTM
 3.  http://glovl.ru/sintaksis/527-rozdiloviznaky.html
 4.  http://r2u.org.ua/pravopys/pravXXI/136.html
 5.  http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=13395
 6.  http://shkolyar.in.ua/slovopoluchennya-rechennya/pryama-mova

Питання для самоконтролю:

 1.  Які розділові знаки ставляться, якщо пряма мова розірвана словами автора?
 2.  Які розділові знаки ставляться, якщо слова автора розірвані прямою мовою?
 3.  Які розділові знаки ставляться, якщо пряма мова використовується підряд без слів автора?

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №16

Як часто неправильно вжите слово

                                                                                     породжує помилкові судження!

Г. Спенсер

Розділ: «Функціональна стилістика і культура мовлення»

Тема: «Вимоги до культури мовлення. Мовний етикет»

Студент повинен знати: стилі мовлення та характерні мовні засоби; вимоги до культури

                                            мовлення (змістовність, логічність, точність, виразність,

                                           доречність)

Студент повинен вміти: розрізняти особливості розмовного і книжного мовлення;

                                            визначати мовлення правильне і комунікативно доцільне,

                                           нормативне і ненормативне використання мовних засобів;

                                            аналізувати тексти вивчених стилів мовлення з погляду

                                           змістовності, логічності, точності, виразності, доцільності

                                            мовлення; складати власні усні, письмові висловлювання різних

                                             стилів; знаходити і виправляти помилки, пов'язані з порушенням

                                          стильової єдності, змістовності, логічності, доречності,

                                           виразності

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні питання,  законспектувати:
 •  ознаки і функції стилів мовлення української літературної мови;
 •  змістовність, логічність, точність, виразність, доцільність мовлення;
 •  особливості розмовного і книжного мовлення;
 •  мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, погодження тощо.
 1.  Випишіть з творів української літератури власне українські форми привітань
 2.  Доберіть зразки стилів мовлення української літературної мови

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на нормативність мовлення: норми керування, норми слововживання;
 •  зверніть увагу на комунікативні ознаки культури мови: точність, багатство, чистоту, виразність, доречність;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

4.Ющук І.П. Практичний довідник з української мови / І.П.Ющук. – Рідна мова, 1998.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 •  http://www.ukrlit.vn.ua/article/982.html
 •  http://u-sity.net/books/stilistika/106-stili-ukrayinskoyi-movi.html
 •  http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-4.html
 •  http://pidruchniki.com.ua/15600610/menedzhment/movlennyeviy_etiket
 •  http://lifetrees.ru/page/movnij-etiket-pravila-vvichlivogo-spilkuvannja
 •  http://ua-referat.com/Основа_культури_мовлення
 •  http://referatu.net.ua/referats/128/34417/?page=1

Питання для самоконтролю:

 1.  Що таке культура мови?
 2.  Чи залежить манера вітатися з людьми від нашого ставлення до них?
 3.  Назвіть власне українські форми привітання. Які з них ви зустрічаєте переважно в побутовому спілкуванні, про існування яких ви довідалися з творів української літератури?
 4.  Що таке стиль мови?
 5.  Назвіть ознаки стилів української літературної мови.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №17

Говори з переконанням — слова й вплив

                                                                       на слухачів прийдуть самі собою.

І. Гете

Розділ: «Риторика »

Тема: «Види запису зібраного матеріалу для виступу. Основні прийоми запам'ятовування. Культура публічного виступу. »

Студент повинен знати: структурні частини виступу;  засоби увиразнення публічного

       виступу; мовний етикет; основні прийоми запам'ятовування

       (повторення матеріалу вголос з елементами заучування,

        переказування виступу тощо)

Студент повинен вміти: добирати матеріал з урахуванням особливостей формулювання

                                             теми, користуючись різними джерелами інформації; працювати з

                                             довідковою літературою; використовувати різні види запису

                                             зібраного матеріалу для підготовки до усного виступу; складати

                                              власні виступи та виголошувати їх,  використовуючи різні способи

                                           спілкування, прийоми контакту з аудиторією

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні питання,  законспектувати:
 •  добір матеріалу і його систематизація;
 •  стадії підготовки до публічного виступу;
 •  види запису зібраного матеріалу для виступу (докладний запис виступу, його конспект, тези, докладний план і короткий план);
 •  композиція ораторського виступу.
 1.  Підготуйте матеріал для виступу в навчальній групі  на тему «Вивчаючи і плекаючи

            мову, відкриваю світ і себе в ньому»

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на визначення кола питань, які слід охопити;
 •   врахуйте інтереси аудиторії, рівень її вимогливості та ступінь обізнаності у цьому питанні;
 •  при підготовці виступу врахуйте також стрункість композиції (зачин, виклад, кінцівка), логічність викладу, зрозумілість термінів, чіткість визначень, добір фактів, простота (але не примітивність) мовного оформлення, використання риторичних запитань, слів-зв’язок (отже, таким чином, потім, далі), доречність пауз;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

3.Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших   спеціалістів  вищих навчальних закладів. - К.: Вища школа, 2001.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

http://dl.sumdu.edu.ua/e-pub/ped/_black/ukr/t6/ib.html

http://newme.com.ua/spilkuvannya/najvazhlivishi-vimogi-do-publichnogo-vistupu/

http://www.ukrlit.vn.ua/article/1025.html

http://sumdu.telesweet.net/doc/lections/Ukrayinska-mova/21984/index.html

http://bookucheba.com/page/langvig/ist/ist-10--idz-ax248--nf-80.html

http://coolreferat.com/Основи_ораторського_мистецтва,_Стец,_Костючик_часть=6

Питання для самоконтролю:

1. Які фактори треба враховувати при визначенні теми виступу?

2. Які основні види ораторських виступів Ви знаєте?

3. Як співвідносяться загальна і конкретна цілі промови?

4. Які джерела матеріалів можуть використовуватись при підготовці до виступу?

5. В чому полягає осмислення зібраного для промови матеріалу?


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №18

Красномовство є мистецтво управляти умами.

Платон

Розділ: «Риторика »

Тема: «Сприймання чужого мовлення. Діалогічне мовлення. Створення власних висловлювань  »

Студент повинен знати: правила складання конспекту, тез; умови успішного виступу;

                                           види сучасного публічного виступу

Студент повинен вміти: складати простий чи складний план виступу;

                                             вдосконалювати композицію виступу; редагувати підготовлений

                                            текст виступу, вдосконалюючи його зміст і мовне оформлення;

                                             запам'ятовувати текст виступу

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичні питання:

тематичні виписки як спосіб запису прочитаного;

правила конспектування;

правила складання тез;

композиція публічного виступу.

 1.  Скласти  промову «Перспективи розвитку моєї професії, її необхідність та престижність», план та тези до неї.

Рекомендації з вивчення теми:

 •  визначте джерела необхідної для підготовки промови інформації;
 •  зверніть увагу на важливість складання плану промови;
 •  визначте у тексті промови основні положення, що є ланками логічного ланцюжка, за допомогою якого  послідовно розкривається думка;
 •  пам’ятайте, що тези мають розкривати суть всієї текстової інформації;
 •  зверніть увагу на засоби активізації уваги слухачів;
 •  під час вивчення теми користуйтеся літературою:

1.Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ВД   «ШКОЛА»,  2009.

2.Козачук Г. Українська мова для абітурієнтів: Навчальний посібник/ Г.Козачук. – К.: Вища школа,  1997.

 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:

http://www.br.com.ua/referats/ritorika/18082-3.html

http://lib.sowa.com.ua/krichilsk/konspekt.htm

http://openstudy.org.ua/education/6381/

http://biblioteka-if.at.ua/index/pravila_konspektuvannja/0-27

http://you-knows.com/osvta-ta-vse-shho-z-neyu-povyazane/50-yak-konspektuvati-lekcz-.html

Питання для самоконтролю:

1.  Які існують види запису прочитаного і від чого залежить їх вибір?

2.  З якою метою робляться тематичні виписки?

3.  Який Спосіб фіксації прочитаного передує складанню тез і конспекту?

4.  У чому полягає мета складання плану?

5.  Що таке тези і в чому їх відмінність від плану?

6.  Які існують види тезування?

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи №19

Якщо хочете чогось навчитися – робіть це!

                                              Роберт С. Шанк

Розділ: «Риторика »

Тема: «Багатство і різноманітність мовлення. Культура діалогу. Створення власних висловлювань.»

Студент повинен знати: умови багатства і різноманітності мовлення; основні способи виступу, прийоми встановлення і збереження контакту з аудиторією

Студент повинен вміти: використовувати велику кількість мовних одиниць (слів, словосполучень, речень), які відрізняються за смислом і будовою;  різних мовних засобів для вираження однієї і тієї ж думки; удосконалювати і збагачувати власне мовлення

План роботи: 

 1.  Опрацювати самостійно теоретичне питання «Багатство і різноманітність мовлення».
 2.  Підготувати доповідь «Яким я уявляю майбутнє України і своє місце в ньому »

Рекомендації з вивчення теми:

 •  зверніть увагу на те, що  багатство мовлення досягається мовними засобами, які в тексті не повторюються, а різноманітність забезпечує вираження однієї і тієї ж думки різними мовними засобами;
 •  пам’ятайте про роль початкової фрази перед виступом;
 •  сформулюйте висновки, якими слід завершити доповідь;
 •  чітко сформулюйте пропозиції;
 •  під час вивчення теми використовуйте вебресурси:
 1.  http://ebooktime.net/book_174_glava_15_10._Багатство_і_рі.html
 2.  http://www.philology.kiev.ua/Lingur/art_34.htm
 3.  http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=444755
 4.  http://www.ukrlit.vn.ua/article/1084.html
 5.  http://uastudent.com/tag/різноманітність-мовлення/
 6.  http://www.posibnyky.vstu.vinnica.ua/et_st/p3-9.html

Питання для самоконтролю:

1.         Яке мовлення вважається багатим?

2.         У чому полягає різноманітність мовлення?

3.         За яких умов мовлення стає багатим і різноманітним?

4.         Як впливає на мовлення лексичне багатство мови?

5.         Чому треба добре володіти інтонаційним і граматичним багатством мови?

6.         Чому багатство і різноманітність мовлення пов’язані зі стилями?


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29533. Функции нескольких переменных (область определения, частные производные, дифференциал) 442 KB
  Естественной областью определения функции называется множество точек для координат которых формула имеет смысл. Графиком функции в прямоугольной системе координат называется множество точек пространства с координатами представляющее собой вообще говоря некоторую поверхность в . Линией уровня функции называется линия на плоскости в точках которой функция принимает одно и тоже значение .
29534. ФНП (неявная производная, градиент, производная по направлению, эластичность, локальные и глобальные экстремумы) 487.5 KB
  63 Найти производную для функций заданных неявно: а ; б ; в ; г .64 Найти производные указанного порядка для функций заданных неявно: а если ; б если .65 Найти частные производные для функций заданных неявно: а ; б ; в ; г 6.66 Найти дифференциал функции заданной неявно в указанной точке если: а ; б .
29535. ФНП (производная сложной функции, условные экстремумы, касательная плоскость и нормаль, выпуклость) 418.5 KB
  Достаточное условие условного экстремума. Пусть - точка возможного условного экстремума функции , т.е. в этой точке выполнены необходимые условия условного экстремума. Тогда, если при всевозможных наборах значений , удовлетворяющих соотношениям () и не равных одновременно нулю:
29536. Векторный анализ. Теория поля 102.5 KB
  Векторные функции действительной переменной. Если каждому значению действительной переменной поставлен в соответствие вектор то говорят что на множестве задана векторфункция действительной переменной . Задание векторфункции равносильно заданию трёх числовых функций координат вектора : или кратко .
29537. Функция. Основные понятия. Графики элементарных функций 439 KB
  Графики элементарных функций.12 найти область определения функций: 4.21 выяснить какие из указанных функций четные какие нечетные.30 выяснить какие из функций являются периодическими и определить их наименьший период Т: 4.
29539. Непрерывность функции. Точки разрыва. Свойства функций непрерывных на отрезке 274.5 KB
  Точки разрыва. Если в точке то называется точкой разрыва функции . При этом различают следующие случаи: 1 Если то называется точкой устранимого разрыва функции . 2 Если в точке функция имеет конечные односторонние пределы и но они не равны друг другу то называется точкой разрыва 1ого рода.
29540. Простейшие правила нахождения производной. Нахождение производной сложной функции 456.5 KB
  Производной 1ого порядка функции в точке называется конечный предел . Функция имеющая производную в данной точке называется дифференцируемой в этой точке. Если функция дифференцируема в точке а функция дифференцируема в точке то сложная функция дифференцируема в точке и имеет производную: или кратко .
29541. Логарифмическая производная. Дифференцирование функций, заданных неявно и параметрически. Производные высших порядков 374.5 KB
  Логарифмической производной функции называется производная от логарифма этой функции т. Применение предварительного логарифмирования функции приводит к следующему часто более простому способу вычисления её производной: . Например для степеннопоказательной функции где дифференцируемые функции: . Если дифференцируемая функция задана неявно уравнением то производная этой неявной функции может быть найдена из уравнения линейного относительно где рассматривается как сложная функция переменной .