57692

Sights of Kyiv

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Introduction. Повідомлення теми уроку. Dear children, today we are going to speak, read, guess the riddles and do many interesting tasks. We are going to make excursions to the zoo, Botanical Garden, circus and Puppet’s Theatre.

Английский

2014-04-14

45 KB

1 чел.

Тема уроку: Sights of Kyiv 

Мета: повторити назви тварин, рослин, провести уявну подорож

          по цікавим місцям столиці, розширити уявлення учнів про

          рослинний та тваринний світ, підвищувати мотивацію

          учнів до отримання нових знань; розвивати мислення,

          комунікативні навички; виховувати любов до своєї дер-

          жави, бережливе ставлення до довкілля.

     

Міжпредметні звязки: довкілля, рідна мова, англійська мова,

Тип уроку: уявна подорож

Обладнання: мультимедійний супровід, проектор

                                   Хід уроку

1.Greeting. Привітання.

T. Good morning, children! Today we shall have an unusual lesson.

Today we shall make an excursion about Kyiv. But we shall visit some interesting

places for you.

What places would you like to visit?

P1. I want to visit the zoo.

P2. I want to see a show in the circus.

P3. I want to visit a Botanical Garden.

P4. I want to visit a Puppet’s Theatre.

 1.  Warming up.

Бесіда з учнями про Київ.

T. Let’s speak about Kyiv. What do you know about Kyiv?

P1. Kyiv is the capital of Ukraine.

T. Where does Kyiv stand?

T. What are there in Kyiv?

P2. It stands on the river Dnipro.

P3. There are many theatres, cinemas, museums, monuments, churches, galleries

     and other sights in it.

T. Are there metro lines in Kyiv?

P4. Yes, there are three metro lines in it.

T. What is the main street in Kyiv?

P5. Khreshchatyk is the main street of Kyiv.

T. What trees can you see on this street?

P6. There are many chestnut trees on Khreshchatyk.

T. All right!

3. Introduction. Повідомлення теми уроку.

T. Dear children, today we are going to speak, read, guess the riddles and do many

   interesting tasks. We are going to make excursions to the zoo, Botanical Garden,

   circus and Puppet’s Theatre.

II. Основна частина уроку.

  1.Подорож до зоопарку Києва.

  1) Бесіда про тварин.

Т. What domestic animals do you know?

    What wild animals do you know?

    What animals live in Africa?

    What animals live in the forest?

    What animals live on a farm?

    What animals can swim?

    What animals can run fast?

    What animals can jump?

     What do animals eat?

Ps. Corn, grass, meat, fish, fruit, nut, apple…

 2) Reciting the rhymes about animals

T. I see you like animals and know about them a lot.

   Do you remember rhymes about animals? Recite them, please.

P1.

              I Like All Animals

  A wolf, a dog and a donkey,

  An elephant and a monkey,

       A  hedgehog, a fox and a hare.

      All animals are my friends

      I give them to eat from my hands.

T. All right! Let’s make a virtual visit to the zoo. (slides 3-22)

2. Подорож до Ботанічного саду.

1) Бесіда про рослини.

T. What trees do you know?

Ps. Oak, maple, willow, birch, chestnut-tree, fir-tree, pine-tree.

T. What wild flowers do you know?

Ps. Bluebell, corn-flower, lily, dandelion, snowdrops, violet…

T. What garden flowers do you know?

Ps. Tulip, rose, daffodil, aster, carnation.

T. We ‘ ll see many different flowers, bushes and trees in the Botanical Garden.

   (slides 23-28)

 1.  Відвідування кафе.

T. You are hungry and we’ll have dinner. ( slides 29-31)

 1.  Grammar point. Повторення граматики. Ступені порівняння прикметників.

 T. What animal is the tallest?

    What animal is the biggest?

    What animal is the smallest?

 All right, children! Now look at the blackboard. Choose and circle the correct

  option:

                 

                               Test

 1.  Hot:

      a)  hoter,                 b)   hotterer,              c)  hotter,

           hottest;                     hotterest;                  hottest;

 1.  Good:

      a)  gooder,              b)  better,                  c)  gooder,

           best;                        best;                          goodest;

 1.  Pretty:

a)  prettier,               b)  prettier,                c)  pretter,

     prettiest;                   pretiest;                     prettest;

 1.  Bad:

 a) bader,                  b) bader,                    c)  worse,

     badest;                     worst;                         worst;

 1.  Small:

 a)  smaler,                b) smaller,                c) smallier,

      smalest;                   smallest;                   smalliest;

 1.  Busy:

 a)  buser,                  b)  busyer,                 c) busier,

      busest;                      busyest;                     busiest;

 1.  Cold:

 a)  colder,                 b) colderer,               c)  coldier,

      coldest;                    colderest;                   coldiest;

 1.  Thin:

 a)  thiner,                  b)  thinner,                c)  thinier,

      thinest;                      thinnest;                    thiniest;

2) Вставити слова у вищому або в найвищому ступені порівняння:

  Kyiv is the … city of Ukraine. ( big)

  London’s Zoo is the … …in the world. (famous)

  This street is… than that street. ( long)

  A village usually is… than a city. (small)

  This car is … … than that car. (expensive) 

    4. In the circus. В цирку.

       T. We have read the story about circus. Now remember it. What can do monkeys?

        P1. They can run, jump, dance and somersault.

        T. What can do lion?

        P2. The lion can jump.

        T. What can do bear?

        P3. The bear can dance and ride a bike.

        T. Today we shall go to the circus.( slides 32-36).

    5. The Puppet Theatre. Ляльковий театр

        T. Do you like to watch cartoons?

        Ch. Yes, we do.

        T. What are your favourite cartoons?

        Ch. « Mickey Mouse», «Tom and Jerry», «The Mermaid», «Cinderella»,

               «Winnie-the-Pooh» …

        T. Do you want to go to the theatre?

         Ch. Yes, we do.

T. Let’s go to the theatre.( slides 37-42).

T. Our lesson is over. Did you like it? Thank you for your work. Good-bye.

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22615. Методичні вказівки до роботи з комп'ютерними програмами обрахунку даних лабораторних робіт з механіки та вимірювального циклу 414.5 KB
  Значна кількість студентів має ускладнення з застосуванням методу найменших квадратів частинного диференціювання при обробці непрямих вимірюваньз вибором та застосуванням відповідної методики визначення похибок вимірювання. У роботі треба зробити прямі ввимірювання маси та лінійних розмірів тіл правильної геометричної форми і обрахувати густину речовиниз якої зроблене тіло. Вона зкомпонована з програми безпосередніх обчислень та програми Обробка прямих вимірювань яка використовується для обробки результатів спостереженьпов'язаних з...
22616. ВИВЧЕННЯ ПРУЖНОГО УДАРУ ДВОХ КУЛЬ 23.5 KB
  Користуючись методом найменших квадратів МНК визначити модуль пружності сталі E модуль Юнга. Дати оцінку похибки визначення модуля Юнга E за методом НК. Дати оцінку E для одного окремо взятого вимірювання вивести формулу середнього квадратичного відхилення модуля Юнга SЕ . Модуль Юнга сталі E = 20  1010 Н м2 .
22617. Вивчення коливань струни 63 KB
  Якщо у iдеально гнучкої однорiдної струни що має нескiнчену довжину i знаходиться у станi рiвноваги вiдтягнути маленьку дiлянку та потiм вiдпустити її то виникає збурення яке пересувається вздовж струни у двох протилежних напрямках утворюючи двi бiжучi поперечнi хвилi. Якщо довжина струни скiнчена то бiжучi хвилi вiдбиваються вiд її кiнцiв. Фази та амплiтуди вiдбитих хвиль залежатимуть при цьому вiд положення та засобу закрiплення кiнцiв струни.
22618. Прямі вимірювання 929.5 KB
  Щоб отримати наближені значення похибки у формулу підставляють не істинне а так зване дійсне значення вимірюваної величини. Коли мова йде про похибки то їх звичайно підрозділяють на 3 категорії: промахи систематичні похибки та випадкові похибки. Промахи або грубі похибки виникають як результат неуважності експериментатора несправності приладів різких відхилень в умовах проведення експерименту стрибок напруги в електричній мережі та таке інше. Систематичні похибки відзначаються тим що не змінюються протягом часу.
22619. Вимірювальний практикум. Механіка 23 KB
  Вступні лекції Перша лекція Друга лекція Третя лекція Вимірювальний практикум Визначення густини твердого тіла Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму Вимірювання електрорушійної сили ЕРС та напруг компенсаційним методом Градуювання напівпровідникового датчика температури Методичні вказівки до лабораторної роботи Електронний осцилограф Завдання до лабораторної роботи Визначення питомого опору провідника Механіка Вивчення коливань струни Вивчення...
22620. Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму 57.5 KB
  Вимірювання опорів за допомогою мостової схеми постійного струму. Вимірювання невідомих опорів за допомогою мосту Уітстона. Вимірювальні магазини опорів блок гальванометрів джерело живлення набір невідомих опорівз'єднувальні провідники.1 Вона складається з чотирьох опорів R1 R2 R3 R4 утворюючих плечі мосту гальванометра G та джерела живлення U підключених відповідно до діагоналей мосту ВД та АС.
22621. Крутильний балістичний маятник 181 KB
  Визначення швидкості польоту кулі у повітрі за допомогою крутильного балістичного маятника. Макетна установка для здійснення непружної взаємодії кулі та крутильного балістичного маятника вимірювання його кута відхилення та періоду колівань металеві кулі. Як у випадку балістичного так і балістичного крутильного маятника час співудару кулі з маятником значно менший порівняно з періодом виникаючих коливань Т тобто маятник не встигає відчутно відхилитися за час співудару. Якщо під час руху маятника знехтувати моментом сил тертя то можна...
22622. Вимірювання струмів та напруг у колах постійного струму 60 KB
  Для вимірювань у колах електричного струму користуються електровимірювальними приладами які промисловість випускає у великій кількості. Найчастіше вимірювання у колах постійного струму здійснюється за допомогою приладів магнітоелектричної системи. Магнітоелектричні прилади дозволяють отримати кут повного відхилення стрілки у межах 90 100 і можуть бути використані для вимірювань тільки постійного струму.
22623. Градуювання напівпровідникового датчика температури 81.5 KB
  При вимірюванні опору постійному струму натискати кнопку K можна тільки після підключення об'єкту вимірювання.Зняти залежність опору напівпровідникового датчика від температури та побудувати графік T = f R. Наприклад як фізичний принцип за яким можна побудувати термометр широко використовується залежність опору R від температури Т. Для реєстрації незначних змін опору супутніх незначним перепадам температур потрібна апаратура високої точності а це ускладнює але не виключає зовсім застосування металів як датчиків температури.