5935

АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ

Дипломная

Иностранные языки, филология и лингвистика

Наша країна намагається вийти на світові ринки торгівлі і встановити якомога кращі стосунки зі своїми закордонними колегами, наприклад, укласти найбільш вигідні контракти, та не останнім фактором успішності цих контрактів буде правильний переклад та оформлення ділового паперу, а оскільки будь-який документ такого характеру не можна уявити

Украинкский

2014-11-14

504.5 KB

64 чел.

зміст

ВСТУП  

РОЗДОЇ 1. АНАЛІЗ ФАХОВИХ ТА ФОНОВИХ ЗНАНЬ, НЕОБХІДНИХ

ПЕРЕКЛАДАЧУ ДЛЯ РОБОТИ З ТЕКСТАМИ ЕКОНОМІЧНОГО

ХАРАКТЕРУ      

 1.  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "ПЕРЕКЛАД", ОБ'ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ      
 2.  КОНТРАКТИ ЯК НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА
  АНАЛІЗ ВІДПОВІДНИХ ФОНОВИХ ЗНАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З

НИМИ         

 1.  ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ, ЛЕКСИЧНІ
  ОСОБЛИВОСТІ МОВИ КОНТРАКТУ
 2.  ЛЕКСИКО СТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОФОРМЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ:
  ШТАМПИ І КЛППЕ, СКОРОЧЕННЯ І СКОРОЧЕННІ СЛОВА, КРАІНОЗНАВСЬКІ
  ОДИНИЦІ, КОЛОКВІАЛПМИ, ІНОЗЕМНІ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ СЛОВА,

ЕКОНОМІЧНА ФРАЗЕОЛОГІЯ

РОЗДІЛ 2. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ
ТЕКСТІ      

2.1 СЛОВНИКОВІ  ВІДПОВІДНИКИ  

 1.  ПЕРЕКЛАД НЕОДНОЗНАЧНИХ СЛІВ ( ВИБІР ВАРІАНТНОГО
  ВІДПОВІДНИКА)  
 2.  ТРАНСКОДУВАННЯ, ТРАНСКРИБУВАННЯ, ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ         
 3.  КАЛЬКУВАННЯ, КОНТЕКСТУАЛЬНА ЗАМІНА       
 4.  СМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК, .АНТОНІМІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД, ОПИСОВИЙ
  ПЕРЕКЛАД        
 5.  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ЛЕКСИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ: ПЕРМУТАІЛЯ,
  КОКРЕТИЗАІДЯ, ГЕНЕРАЛІЗАЦІЯ, ДОЖАВАННЯ, ВИЛУЧЕННЯ

СЛОВА  

2.7 СПОСОБИ    ПЕРЕКЛАДУ    НЕОЛОГІЗМІВ    В    ЕКОН А ОЧНІЙ    ЛЕКСИЦІ:
ТРАНСКРИПЦІЯ, ТРАНСЛІТЕРАЦІЯ, КАЛЬКУВАННЯ.
описуючи  ЕКВІВАЛЕНТИ
Підстановочний  ПЕРЕКЛАД   


з

3. АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ
ТЕКСТІВ

 1.  РІДКІСТЬ ВИПАДКІВ ГРАМАТИЧНОГО СПЮПАДАННЯ В ОРИГІНАЛІ ТА
  ПЕРЕКЛАДІ
 2.  ПЕРЕДАЧА ФУНКЦІЇ ГРАМАТИЧНОГО ЕЛЕМЕНТУ, ЯКИЙ НЕ МАЄ
  ФОРМАЛЬНОЇ ВЩПОВЩНОСТІУ МОВІ ПЕРЕКЛАДУ. ПЕРЕКЛАД АРТИКЛЯ   .
 3.  ВИКОРИСТАННЯ ГРАМАТИЧНОГО ЧАСУ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
 4.  РОЗМЕЖУВАННЯ МІЖ АКТИВНИМ ТА ПАСИВНИМ СТАНОМ
 5.  СПЮВЩНОШЕННЯ ЧАСЮ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

ВИСНОВКИ

4

ВСТУП

Об'єктом дослідження цієї роботи є лексико-стилістичний аналіз економічної лексики, аналіз способів перекладу лексичних одиниць та використання перекладацьких лексичних трансформацій в текстах економічного характеру. В цій роботі проводиться також аналіз фонових знань та базових понять, потрібних перекладачеві під час роботи з текстами економічної тематики.

.Актуальність дослідження. Потреба досліджень цієї галузі та розробка відповідних навчально-методичних матеріалів зумовлюється передусім тим, що саме у наш час розвиток ділових контактів, зокрема з закордонними партнерами досяг нечуваних розмірів.[23: 109]

Наша країна намагається вийти на світові ринки торгівлі і встановити якомога кращі стосунки зі своїми закордонними колегами, наприклад, укласти найбільш вигідні контракти, та не останнім фактором успішності цих контрактів буде правильний переклад та оформлення ділового паперу, а оскільки будь-який документ такого характеру не можна уявити собі без присутності економічної лексики, то виникає потреба у правильному, адекватному перекладу економічних термінів. Як правильно запропонувати, запевнити або відповісти на запит та при цьому не поставити себе у незручне становище, коли тебе запитують по декілька раз відносно того, що може означати та чи інша неправильно перекладена фраза, а коли мова іде про багатомільйонні контракти, помилка може коштувати дуже багато. [6:209]

Таким чином, ця робота с дуже актуальним дослідженням сьогодення. Мета та завдання дослідження цієї роботи є визначення необхідного мінімального обсягу фонових знань та базових понять, необхідних для роботи з економічними текстами, а також їх застосування при власне перекладі в галузі ділової кореспонденції.|5:207]


Матеріалами, використаними для дослідження послугували оригінальні тексти економічного характеру. Ці тексти наочно демонструють усі лексичні, граматичні та синтаксичні особливості текстів данної галузі. Ці тексти містять достатній об'єм лексики за даною тематикою і допоможуть отримати чітке уявлення про цю галузь сучасного людського життя.[3:58]

Практична значимість дослідження обумовлюється можливістю використання розроблених матеріалів у навчально-методичних цілях при підготовці перекладачів широкого профілю на спеціалізованих факультетах вищих учбових закладів України. [2* 1731

Теоретична цінність даної роботи полягає в отриманні нових свідчень про особливості та труднощі текстів цієї тематики з англійської мови на українську та навпаки.

Положення які виносяться на захист:

1) Перекладач .для здійснення своєї професійної діяльності має

володіти певним обсягом фонових знань t економіки

 1.  При       перекладі        текстів       економічної       тематики
  найпоширенішим    перекладацьким    прийомом    виступає
  транскодування.
 2.  При перекладі неологізмів в економічних текстах може бути
  досягнуто   максимальний   ступінь   відповідності   завдяки
  застосуванню      таких     перекладацьких     прийомів.     як
  транскодування. калькування, описовий переклад.
 3.  


РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ФАХОВИХ ТА ФОНОВИХ ЗНАНЬ, НЕОБХІДНИХ ПЕРЕКЛАДАЧУ ДЛЯ РОБОТИ З ТЕКСТАМИ ЕКОНОМІЧНОГО

ХАРАКТЕРУ

1.1 Визначення поняття „переклад", об'єкт перекладу.

Переклад, як вид духовної діяльності людини, бере початок ще у сивій давнині. Він завжди грав вагому роль в історії культури окремих народів и світової культури в цілому. У наш же час з середини XX століття (після Другої Вітчизняної війни) перекладацька діяльність у всіх своїх різновидах здобула небачений раніше розмах завдяки все збільшуючій інтенсивності міжнародних контактів.

Науково-технічна революція, яка охоплює все нові сфери життя, та пов'язані з нею міжнародне співробітництво наук, очикуємий демографічний спалах та інші важливі явища цивілізації призводять до нечуваного розвитку різноманітного роду контактів між державами та іншими різномовними суспільствами людей. У цих умовах надзвичайно збільшується роль перекладу як засобу, який обслуговує економічні, загально-політичні. наукові, культурно-естетичні та інші відношення народів.

Мета перекладу якомога ближче познайомити читача (чи слухача) який не знає іноземну мову ( ЇМ), з даним текстом (або змістом усної мови ).| 4:10]

Я.І. Рецкер дав перекладу наступне означення: "Переклад це точне відтворення оригіналу засобами іншої мови з збереженням єдинства змісту та стилю. Цим переклад відрізняється від переказу, в якому можна передавати зміст іноземного оригіналу, опускаючи другорядні деталі та не приділяючи увагу відтворенню стиля. Єдинство змісту та стилю виникає в перекладі на іншій мовній основі і вже тому буде новим єдинством. яке буде придатним мові перекладу |18:7]

Переклад  -   комплексний процес.  Для правильної і точної передачі

думки оригіналу  треба  не  тільки  знайти в мові  перекладу найпридатніші  


слова, але й придати їм відповідну граматичну форму. До цього ще домішуються у більшості випадків стилістичні фактори, які ніяк неможна скинути з рахунків. Перекласти - означає виразити вірно та повно засобами однієї мови те, що вже виражено раніше засобами іншої мови.

Розбіжності в семантичних системах різних мов-безперечний факт, який є джерелом багатьох труднощів. При перекладі з'являються наступні проблеми:

 1.  Лексичні. Відсутність еквівалентів у ПМ деякими одиницями ЇМ.
 2.  Стилістичні. Крім стилістично    нейтральних слів, існують слова та
  сполучення, використання яких обмежено якимось певними жанрами та
  типами мови; ситуація та емоційна окраска слова.
 3.  Граматичні. Відсутність тих чи інших граматичних засобів в одній з мов.

Об'єктом перекладу є конкретне мовне відтворення (текст оригіналу), на основі якого виникає інше речове відтворення на іншій мові (текст перекладу). При перекладі необхідно, зрозумів значення початкового тексту, виразити т ж саме значення (точніше систему значень) засобами іншої мови. При цьому неминучі семантичні втрати. Необхідно домогтися того, щоб ці втрати були зведені до мінімума  тобто забезпечити максимально великий ступінь еквівалентності початкового тексту та тексту перекладу, маючи на увазі те, що досягнення "стовідсоткової" еквівалентності є. по суті, недосяжною метою, якимось ідеалом, який необхідно досягти. Вибір еквіваленту для передачі значення слова, яке недавно з'явилося у тексті, який перекладається, є однією з найскладніших задач перекладу.

Відомо, що жива мова знаходиться у становищі безперервних змін та розвитку, причому наймобільнішим її компонентом є словниковий склад.

Під впливом зміни, розвитку та збільшення є перш за все лексика внаслідок більшої динамічності порівняно з іншими рівнями мови.


Професійний перекладач має володіти системою, що включає перцептивні навички та уміння мови оригіналу, фонові знання, знання теми, мікро та  макро контекстів, оцінку тексту з точки зору значення, форми та стилю, за результатами якої визначаються принципи перекладу. Останні потім реалізуються у власне перекладі, результат якого залежить від сформовані 4.11 продуктивних навичок і умінь мови перекладу та обсягу і структури матеріалу, що зберігається у свідомості перекладача |Л 17-18].

Навчаючи перекладацької діяльності, слід приділяти особливу увагу зіставленню двох мов, які приймають участь у процесі перекладу'. Перекладач забезпечує перекодування висловлення в одній мовній системі у іншу мовну систему. Він зіставляє форми вираження значень, вибираючи найбільш адекватні. Оскільки переклад є одним з видів спонтанної мовної діяльності, він відображає зіставлення історико-культурних традицій обох мов. які беруть участь в процесі перекладу

Отже якість перекладу залежить не тільки від рівня володіння перекладачем двома мовами, перекладацьких навичок та умінь а також від наявності у свідомості перекладача відповідних фонових знань та пов'язаної з ними термінології. [Є:58]

На сучасному етапі підготовка перекладачів вимагає розширення галузевих блоків, з якими мають знайомитись студенти, та оптимізації системи вправ для підвищення ефективності навчання. Це пов'язано з тим, Що більшості з них доведеться часто змінювати галузь перекладу, а також його види. Кожна з галузей має систему базових понять, відношення між якими і складає її суть. Ц2.81]

Зупинимося далі більш детально на фонових та термінологічних знаннях.

В ідеалі, структура фонових знань перекладача та номенклатура термінологічних одиниць мають співпадати з відповідними параметрами освіченого носія кожної з двох мов. з яких здійснюється переклад |8: 111]


Резерв фонових знань носія мови поповнюється протягом усього життя і складається з різних компонентів. Тут і казки, і дитячі вірші, і пісеньки, що відбиваються у пам'яті індивіда з раннього дитинства. Фонові знання формуються під впливом найбільш популярних мультфільмів, фільмів, читання періодики, художніх і;і публіцистичних творів, а також телебачення, радіо та комп'ютера. Значний внесок робить навчання в школі та спілкування з однолітками, спільне проведення часу, поступове залучення до політичного життя, початок трудової діяльності. [ 14:4]

Практика переконливо доводить, що незважаючи на наявність відповідних курсів, студенти мало обізнані, наприклад, в галу;і економіки. Внаслідок цього вони не можуть з певністю визначній, скажімо, що таке дебіт та кредит, активи та пасиви.

Ці та інші часто вживані приклади доводять важливість фонових знань в галузі економіки для забезпечення якісного перекладу! 16:87].

Кожна з галузей мас систему базових понять, відношення між якими і складає її суть На додачу, в кожній галузі використовуються притаманні лише їй терміни, які за формою можу і ь співпадати із загальновживаними словами, але відрізнятися за змістом. Відсутність фонових знань про зміє і цих понять та термінологічних відповідників у свідомості перекладача нерідко приводить до невірного вживання термінів. Інколи студенти можуть знати назву тої чи іншої міжнародної установи в українській транскрипції, але не мають ніякого уявлення про її написання або вимову англійською мовою.

Метою даної роботи є забезпечення фонових знань, які необхідні перекладачеві для роботи \ економічними текстами . а також для визначення притаманної ній галузі термінології. Така потреба є нагальною не тільки з огляду на достатню кількість відповідної навчально-довідкової літератури. але й у зв'язку : важливістю якісного навчання перекладачів і перекладацької підготовки фахівців річних галузей[ 29:109].


10

4

Без економічних знань неможливо повністю зрозуміти суть тієї чи іншої фрази. Саме в цьому полягає важливість економічних знань для адекватного перекладу текстів економічного характеру.

Крім того, якщо дослідження і розробка посібників в таких галузях, наприклад, як наукова і технічна література (В.І.Карабан "Переклад Англійської Наукової і Технічної Літератури"). юриспруденції (Л.М.Черноватий, В.І.Карабан "Переклад Англомовної Юридичної Літератури"), тощо, вже проводились і принесли практичні результати, то, на жаль, не зрозуміло, коли побачать світ посібники у галузі економіки. Тим не менш, економічні знання можуть ста їй у пригоді перекладачеві будь-якої іншої галузі, адже галузь економіки невід'ємно пов'язана з іншими галузями та економічні терміни можна зустріти і у промові високо-посадовців. і в залі суду, і на конференціях будь-якої тематики, не кажучи вже про радіо, телебачення та наукову літературу[13:160].

При перекладі текстів економічної тематики необхідно усвідомити вили основних способів перекладу лексичних одиниць та перекладацьких лексичних юранформацій

1.2 Контракти як необхідний компонент економічної діяльності та відповідні фонові знання, пов'язані з ними.

Виконання зовнішньоекономічної діяльності пов'язано з необхідністю поставлення та заключенням контракта. Під час заключення контракту, який є природним елементом ділових відносин в країнах з розвиненою ринковою економікою, з'являється низка проблем у наших умовах. Відсутність досвіду, спричинена багатолітньою монополією держави на ведення зовнішньоекономічних контактів, призвела до виникнення умов абсолютної непідготовленості робітників підприємств, організацій га фірм до самостійного виконання зовнішньоекономічної діяльності. Невідповідність наявного досвіду у зовнішньоекономічній діяльності  у вітчизняних підприємців початківців та їх колег з розвинених країн з ринковою економікою   започатковує    нові нерівні умови. Відсутність


11

оперативної інформації, фактичне незнання цін світового ринка. попиту та пропозиції на ту чи іншу продукцію призводять вітчизняного підприємця до найсмутніших результатів. Серйозним негативним моментом у виконанні зовнішньоекономічної діяльності вітчизняними підприємцями є слабке знання умов укладення контрактів, їх структури та стиля укладення. Останнє призводить до того, що не завжди добросовісні закордонні партнери лишають стилістичну лазейку для неоднозначного трактування умов контракту та інших можливостей. Так, якщо у підготовленому закордонними партнерами тексті контракту "випадково" відсутній розділ про арбітражний розгляд спірних питань, у вас знижаються шанси досягти ефективного виконання партнером своїх зобов'язань.[1£:56|. Саме тому залогом успішної діяльності зовнішньоекономічних відносин с знання особливостей підготовки та укладання контракту та використання відповідної економічної лексики, необхідної для цього. Структура контракту .

В залежності віл умов, контракт може містити річні розділи .Однак, як правило,   контракт складається з наступних розділів, які мають чітку логічну послідовність:

 1.  Визначення сторін ( преамбула).
 2.  Предмет домовленості.
 3.  Ціна та загальна сума контракту.
 4.  Якість товару.
 5.  Строки поставки товару.
 6.  Умови платежів.
 7.  Упаковка та маркування товарів.
 8.  Гарантії продавців.
 9.  Штрафна санкція та відшкодування збитків.
  Ю.С і рахування.

11 Обставини нездоланної сили. 12. Арбітраж.


12

13.Інші умови.

14.Підсумкова формуліровка. |48:216, 17:19]

Наведені розділи контракту входять до контрактів, які укладаються у зовнішньоекономічній діяльності, зазвичай у повному обсязі. Однак за умови поставки продукції машинобудування та деяких інших галузей наведені розділи можуть бути доповнені розділами, які відповідають конкретній специфіці галузі.

1.3 Лексичні особливості економічного перекладу, лексичні особливості мови контракту лексичні особливості економічного перекладу, лексичні особливості мови контракту.

Письмове ділове спілкування виконується в межах офіційного стилю, якому придатні деякі характерні риси.

Багато чого залежить і від першого враження, тому кожен елемент офіційного стилю потребує чіткості, коректності, стриманості. Форма тесту має дві сторони - внутрішню та зовнішню, однак, елементи останньої іноді мають більше значення.  суспільство розробило деякі стандарти.

На сьогоднішній час у світовій практиці має силу трафаретизація текстів, які містять однорідну інформацію. Тому не дивує те. що річні організації іноді використовують однакові за формальними ознаками офіційні тексти. Шлях до трафаретизації лежить через уніфікацію ( напрямок раціоналізації тексту), закріплюючи тим самим окремі штампи тексту, та типізацію (створення текстів стереотипів).[13 14]. Розвитком трафаретизації стає стандартизація. Найвища форма стандартизації-державна ( наприклад-державний паспорт).

Саме проводячи роботу з порівняння подібних уніфікованих текстів
даному випадку контракт можливо зробити деякі висновки щодо
лексичних штампів гномічного характеру. Та на прикладі

контракту ця лексична особливість проявляється дуже ярко.

 контрактів та їх переклад.


13

Існує декілька різних видів контрактів. При перекладі треба використовувати наступні фіксовані формуліровки назв видів контрактів українською та англійською мовами.

Контракт на виконання проектно-дослідницьких робіт

Контракт на виконання техніко-економічного обгрунтування Контракт на виконання технічного проекту обєкта

Контракт за компенсаційних  умов Контракт на виховання місцевого

експлуатаційного персоналу Контракт на поставку комплектного обладнання

Контракт на проведення наукових досліджень та розробок Контракт на продаж ліцензій та ноу-хау

Контракт на розробку контракт за умов ризику

Контракт з заздалегідь обумовленою Ціною.

Контракт з коректировкою фіксованої ціни за шкалою цін.

Контракт  і виплатою витрат плюс  твердий прибуток

 Contract for carrying out design survey work(s)

Contract for the preparation of feasibility report

Contract for preparation of a detailed project report

Production sharing contract Contract for training of local personnel

Contract for the supply of complete

equipment

Research and development contract

Contract for the sale of know-how <fc

license

Development contract/ Risk contract

Flat fee contract

Fixed price contract with escalation

Cost-plus-fixed-fee contract


14

Оформлення кожного конкретного контракту (договоре) потребує індивідуального підходу, оскільки кожен договір базується на різних умовах та відображає різні сторони питання. Однак усі вони схожі та повинні відповідати загальним вимогам оформлення та адекватному перекладу економічної лексики зовнішньо торгівельних контрактів.

1.4 Лексико - стилістичний аналіз оформлення економічних текстів.

Штампи і кліше

В економічній лексиці с штампи, які можна поділити на дві групи:

А) слова і словосполучення, які вживаються завжди в одному складі;

Б) словосполучення, які допускають варіативність складу,

Перші представлені великою різноманітністю структур (16:202]

AN ( прикметник   іменник)

International relations- міжнародні відносини

Joint venture- спільне підприємство

Legitimate interest- законні інтереси

Big business- великий бізнес

Key сustomer- основний клієнт

Investment group- інвестиційна група

Clearing house- клірінгова палата

Exchange market- біржовий ринок

Nominal value-номінальна ціна

Dollar zone - доларова зона

Selling value- ціна продажу

National tax - загальнодержавний податок

Financial standing-  фінансове становище

Strong demand - сильний попит

Total value- загальна вартість [5:178-181 ]


15

The legal risk only arises if the commercial contract is subject to foreign regulations.

Законний ризик виникає тільки тоді, якщо комерційний контракт є предметом відповідно до іноземних постанов. The political risk also spam economic and monetary difficulties that may trigger a currency shortage in a particular country. Політичний ризик також- охоплює економічні та грошові труднощі, які можуть призвести до нестачі валюти в певній країні. The bank itself has no direct contact with the foreign buyer Сам банк не мас безпосереднього контакту з іноземним покупцем. VN ( дієслово + іменник):

То have priority- користуватися пріоритетом

То open a credit line- відкрити кредитну лінію

Since the bank provides the credit, it will also receive the subsidy. Оскільки банк падає кредит він також здобуде субсидії. [5:174.189]

NN( іменник + іменник)

Stock exchange - фондова біржа

 Market commodity- товарна біржа

Market index –біржовий індекс

Inflation prone- схильний до інфляції

 Retail outlet- точка роздрібної торгівлі

 Consumer goods- споживчі товари

Stock split - дробління акцій

Distribution network- мережа розподілу

Interest rate- відсоткова стака

Currency shortage- нестача валюти

Together with its expоrting   customer, the bank applies  for  interest    subsidies
Разом з своїм експортним
 споживачем, банк звертається  за
відсотковими субсидіями.
V рrр N ( дієслова - іменник)

 16

To be in effect- бути в дії

To pay- as- you- earn- виплачувати податки шляхом вирахування з поточного прибутку.

NNN (іменник + іменник + іменник)

Business building plan- план розширення діяльності

Exchange rate losses - збитки мінової вартості  Друга група, тобто словосполучення, в яких можлива відома варіативність, включає ключові слова, які мають високу частотність в економічних текстах. [16:17]

Іменннки:

contract- контракт, договір

sign a contact- підписати договір

 cancel contract- анулювати договір

draw up a contract- составляти догопір

carry out contract- -здійснювати умови договору

 violate contract- порушувати умови контракту

community- група, ітюмадськість

European Economic Community — Європейське Економічне Співтовариство

National community- світова громадськість

International community- міжнародна громадськість

World community- світова громадськість

Subsidy-субсидія, грошове асигнування

 Provide a subsidy for - забеспечувати субсидіювання

Grant a subsidy to - надавати субсидію

 Government subsidy- державна субсидія

 Insurance- страховка

to carry/take out insurance — мати еграховку бути застрахованим

to effect insurance-    застрахувати, укласти договір страчування

о renew insurance -     подовжити страховий поліс                                      17

fire insurance- страхування від пожежі Прикметники:

Economic - forces, miracle, access, advancement, boycott, benefits;

Vital- result field, gap, interst, issue:

Average- not pin. rate of profit, annual, costs, compensation,interst:

Domestic- industry, trade, activity, bank, commerce, demands, currency.

[5: 99,97]

З вищенаведених прикладів ми можемо впевнитися в тому, що подібні штампи та кліше зустрічаються дуже часто в економічній лексиці. Приведені приклади мають назву " штампи" або "кліше", бо одне й теж словосполучення може зусірічатися як в окремому випадку, так і загалом.

Щоб довести це приведемо декілька прикладів.

Western firms seeking licensing or joint venture opportunities need professional help to set an official strategy.

Західні фірми у пошуках можливостей, повязаних з  видачею  ліцензій чи  з мішаним підприємством потребують професійної допомоги   для встановлення офіційної стратегії.

General Electric, of the US, yesterday emerged as one of six companies that have formally declared an interest informing a joint venture with Ansaldo .  the Italian state-owned, energy and transport group.

Американська компанія Дженераї Електрікс з єдналася, як одна ? шістьох компаній, які офіційно заявили про свій інтересу формувати спільного підприємства, з АІнсальд. італійською державною енергетично-транспортною групою

Скорочення і скорочені  слова

Однією із характерних рис мови економічних текстів • велика кількість скорочень і скорочених слів, які часто зустрічаються  у  заголовках.

Треба відмітити,  що    якщо скорочення та скорочені слова отримали широке розповсюдження в 20 столітті практично в усіх європейських мовах


18

(що пов'язують з появою телеграфу), то в англійській мові ці слова і особливо багаточисельні.

Деякі скорочення і скорочені слова, які зустрічаються в англійській мові, народилися в газетах і стали вживатися в усіх стилях мови.

При читанні економічних текстів читач може зустрітися зі скороченнями, які він не знайде в словниках і справочниках. Це. звичайно, нові поняття, які з'явилися нещодавно з швидким розвитком політичних подій, науки і техніки, що веде до появи нових назв країн, різноманітних світових організацій і закладів.[ 16:156-158]

Прикладом останнього може бути наступне речення

Cofmancing with multilateral institutions - such as the International Finance Corporation (IFC)  the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), the European Investment Hank (EIB), am I the other regional batiks (Asian Development Bank . African Development Bank. Inter-American Development Bank) is a special form of   protect  financing. Софінансування  багатосторонніми інститутами   такими як Міжнародна Фінансова Корпорація (МФК), Європейськім Банк Реконструкції та Розвиту (ЄБРР), Європейський Інвестиційний Банк (ЄІБ) та річними регіональними банками (Банк Розвитку Азії, Банк Розвитку Африки. Міжамериканський Банк Розвитку) є спеціальною формою проектного фінансування.

Нерідко зустрічаються моменти, коли спочатку проводиться повна назва, а
потім іде скорочення цісї назви, яке буде знаходитися далі:
iп 1955 . the Organisation  for European Economic Cooperation   (OEEC)0 adopted

rules governing measures designed to aid exports, which committed member
states to abstain from artificial aid to exporters.  [25
:78]
У 1955 році Організація і    європейського Економічного Співробітництва(ОЄЕС) прийняла правила, які обу.мовлюють  засоби, спрямовані на дорогу експорту, якими  зв'язали себе держави - члени для того, щоб відмовитися   від  штучної допомоги   експортерам.


19

Скорочення, які давно увійшли у вживання, звичайно не пояснюються в тексті і часто читаються, як слова, наприклад:

WTO- World Trade Organization

EEC- European Economic Community

EU- European Union

The EU has banned the import of   the US beef to Europe. [5:49,56,59]

По типу утворення скорочення і скорочені слова розподіляються на декілька

категорій:

А) Скорочення, які утворилися шляхом складення перших літер усіх слів.

створюють в даному випадку одне розуміння.[ 16:94  ]

BSC - British Steel Corporation

Representatives   of   the Scottish steel industry expressed determination to oppose   the   BSC 's  job-cutting package and are to mount a campaign of resistance to  cutbacks in the industry

Представники шотландської сталевої промисловості висловити  рішучість

виступити проти заходів корпорації BSC ( Бі Ес Сі), спрямованих на

скорочення робочих міть та планують провести кампанію проти

скорочень у промисловості.

Gunes Tatter, economy minister, returned from Washington after an abortive attempi to convince the International Monetary Fund ( IMF) to support gradual three- year assault to cut inflation to 3 per cent by the end of 2005

Ганс Тейнер. міністр економіки, повернувся з Вашингтону після спішного зусилляупевнити Міжнародний Валютний Фонд ( МВФ) підтриматш комплекс заходів  сроком на три роки для зменшення інфляції на відсотки до кінця 200 5 року.

However the dota    also made clear that  LTCB  ( Long –Term   Credit Bank)  has in recent months lessened its explosure bу selling shares. (Wash  .Post)

Однак, із  інформації стало відомо, що LTCB ( Довгостроковий кредитний Банк) розвіяв всілякі сумніви в останні місяці, продаючи акції.


20

Б) скорочення, які утворилися шляхом складання початкових літер основних слів, створюючи одне розуміння при припущенні службових слів ( варіант ініціального типу);[ 16:95]

IP- Russian Institute of Intellectual property

The meeting shoved that Russian IP practices are rapidly becoming organized and rationalized.

Зустріч показала, що діяльність IP (Російського Інституту Інтелектуальної власності) стає швидко організованою та раиіоналазованою.

The Canadian  Iperial   Bank of Commerce (CIBC).  the nation’s  second largest, yesterday reported earnings for the year to October up 14 per cent/

Канадський банк CIBC (Thе Canadian Iperial Bank of Commerce). другий за розмірами у країні), вчора заявив, що прибутки за рік на листопад збільшишся на 14 віосотків.

В) Складно-скорочувальні слова, які складаються з двох елементів: початкової літери першого слова і другого слова, яке не скорочується  (змішаний тип ) [ 16:96]|

M-way protest- antimotorway protest Natl Bk -National Bank ( USA)

Г) Скорочені слова, складені з начальних складів слова ( складовий  тип)

Libs- liberals

Young Libs were yesterday warned that a Conservative government would кап putting two members of the National Association for Freedom in the Cabinet.

Молодим   лібералам    винесено    застереження , що консервативний

уряд означав би вхід двох членів Національної Асоціації Свободи до кабінету.

Eur- Europe

Також треба приділити особливу увагу способу скорочення слів в глійській мові.


21

зустрічається не тільки в текстах економічного характеру. Якщо в українській мові скорочення відбувається за допомогою першої приголосної або першим закритим складом:

Грн. - гривня, .м-місто, то в англійській мовітаких обмежень немає і засоби скорочень можуть бути самими різноманітними:

EMS-  European Monetary System.  Colif-California,  gov’t-government.              [ l6:101]

Країнознавські одиниці

Серед економічної лексики широко використовуються країнознавські одиниці або реалії.

Передати зміст такого тексту, який наповнений такими одиницями, як відомо, дуже важко. Такі лексичні одиниці мають широкі асоціативні зв'язки. Звідси необхідність володіння певними екстралінгвістичними знаннями. Треба пам'ятати, що українські еквіваленти словника є лише варіантами перекладу. Контекст статті г вирішальним і визначас вибір перекладу.

Wage demands- вимога збільшення шробітньої платні

 Financial  leverage- коефіцієнт спів відносин запозиченого і власного капіталу.

Contracting firm- фірма-підрядник

Garage-sale- розпродаж сіарих речей

 Grant-in- aid- субсидія в порядку допомоги

англійського банка с метафорична назва Old Lady of Theadneedle Street
бо просто
the Old lady. При перекладі на українську мову треба
відмовитися від цього образу або треба зробити виноску про йоі о
'входження. В данномх нчпадку. треба звернутися до прийому  метонімії-зміни по суміжності. Так.
Wall Street- вулиця. на якій розташовані

найбагатші банкиСША,.стала символом американського капіталу . В центрі лондонського City знаходяться Англійський Банк і Біржа. Остання розташована на Throgmorton Street.


22

Почтовий індекс цього району Е С2. В економічних текстах можна зустріти таку фразу:

What does E C2 think about?

Оскільки Е (2 відібражас собою лондонське City, тобто діловий та фінансовий світ Англії, переклад вищеприведеного речення може бути наступним:

Яка про це і пики ділових і фінансових кіл Англії?

Whitehall- вулиця, де розташовані урядові заклади Англії, стала символом самого уряду;

White House - Білий Дім . уряд США; Mother of States- Virginia.[16:103|

Колоквіалізми

Що до даного типу лексики, можна певно сказати що розмовні слова в текстах економічного характеру мають немале значення. Ця лексика ма< властивість підживлювати лексичне поняття вира j\. Також розмовні слова завжди кидаються у вічі, чим саме надають, в якійсь мірі, емоційне забарвлення читагмому іскетові. Ці слова завжди привертають увагу читача або слухача, оскільки вони зацікавлюють своєю загадковістю. Але колоквіалізми також можуть завести перекладача у глухий кут й завадиш правильному й послідовному перекладу. Ось чому існус багато різноманітних словників і довідників, які містять такий вид лексики з пояснювальним перекладом. [16: 117 ] 

Bargaining chips- козирі при веденні переговорів;

Economic mileage- економічний досвід;

Wild-cat strike- нелегальний страйк:

То sign ufor another hitch- підписати контракі ще на один стр

То hold lid an federal spending- не допускати перевитрат федеральних коштів:

Fix- важне станови

То wrap up a deal- оформити згоду:[25:89,96.97]


23

Іноземні та інтернаціональні слова у мові економічних текстів. До особливостей економічної лексики треба також віднести частотне використання іноземних слів, які шляхом багаторазового утворення перс і порилися в слова повсякденного вживання.

Тут доречно відмітити, що більш за все в економічних текстах зустрічаються іншомовні слова з французької мови та латини.[ 16:130 ]

Risks connected with payment: this type of risk relates to the risk of foreign buyers failing to comply with their contractual commitments, either for reasons attributable to them or force majeure.

Ризики, пов'язані з  платнею: цей тип  ризику відноситься до ризику іноземних покупців, які не можуть виконати свої контрактні зобов'язання, або і причин, віднесених до них. або форс мажор.

This is termed 'autonomous behaviour on the part of a country' (le fait tin prince). Це позначається терміном " автономна поведінка з боку країни " 'le fait du prince).

. In addition, the way leasing is dealt with in fiscal terms in the leesee'i country (for example, import duties only being levied on the residual value of the item, exemption from or determent of payment of import duties, total interest deductible ie. principal plus interest.

Крім того, спосіб, за допомогою якого мають справу з довгостроковою орендою у фіскальних межах у країні орендаря ( наприклад, імпортне мито стягується з остаточної вартості предмету, визволення від або відстрочка виплати імпортного мита, франшиїа під загальний відсоток, тобто капітал пяюс відсоток.

The ВОТ'financing technique is a special form of project financing, where private capital is invested in public, infrastructure such as in the сам- of energy (electricity generating plants, hydraulic power plants, oil pipelines, gas pipelines. etc)

Механізм ВОТ фінансування є спеціальною формою приектного фінансування, де прі    тниіі капітал акшдаапься у державну


24

інфраструктуру, як, наприклад, у випадку з енергетикою (електростанції, гідроелектростанції, нафтопроводи, газопроводи і т.д. ) [25:117-126] Серед запозичень, які вживаються в економічних текстах, необхідно відмітити великий відсоток інтернаціональних слів. Як відомо, інтернаціональні слова запозичуються декількома або багатьма мовами із однієї мови і зберігають написання і часто значення, в якому вони вживаються в мові джерела.

При читанні економічних текстів на іноземній мові інтернаціональні слова можуть грати подвійну роль. Вони можуть значно полегшити читання і розуміння тексту, але з іншого боку вони можуть заплутати читача своєю подібністю, так як нерідко їх значення в різних мовах не збігаються. [16:123] If they restrict the possibility of financial speculators robbing working people of wealth their labour has created.

Якщо вони обмежать можливості біржових дільців, які відбирають у робітників багатство, яке вони нажили завдяки своїй праці.

У даному випадку слово speculator не має перекладу спекулянт. Належний переклад має бути - біржевий ділець.

Інтернаціональними словами, звичайно, називають слова, які мають   більш-менш однакову звукову форму, граматичне оформлення та зміст у ряді мов. The fear is that the festivities could attract gatecrashers, such as inflation.

 Страх полягає в тому, що свята могли б стати привабливими для незваних гостей, таких як інфляція.

Більшість інтернаціональних слів романського походження і запозичені
вони з латинської або французької мов. Як відомо, в середині століття
латинська мова  була інтернаціональною
 мовою - мовою науки, дипломатії,

літератури. А інтернаціональні слова французького походження були запозичені пізніше.[123-127]

The slowdown reflects this year’s  sexpected drop in business inwestement. Гальмування відображає очікуване цьогорічне зменшення інвестицій у бізнесі.


25

Завдяки тому, що в англійській мові багато слів романського походження, інтернаціональні слова легко в ньому асимілювалися і отримали широке вживання. Багато з них перетворилися в слова повсякденного ) вживання й отримали додаткові значення, а деякі утворили ряд слів. Наприклад, слово detail має в англ. мові такі значення: деталь, детальність, вникання в детальність, деталізація. Крім того, воно має і спеціальне воєнне значення: загін солдат для спеціального доручення. Від іменника detail виникло дієслово to detail. (16: 129]

But though wrong in the details, the rumors do accurately reflect the excitement within the marketworld.

Хоча плутаючись у деталях, чутки чітко відображають збудження на ринках.

Помилки при перекладі виникають тому, що, замість того, щоб звернутися до словника, перекладач механічно використовує інтернаціональне слово в укр. мові, забуваючи про незбіг значень, стилістичну окраску. і сферу використання слова в англ. і укр. мовах. Таким чином, в сучасних перекладах часто невірне вживаються слова практичний, формальний. Драматичний [ 14:140]

Типічною помилкою при перекладі інтернаціонального слова moment є

слово момент. Але ж, англійський іменник moment має й інше значення: "важність, значення ".

 and enterprises of great pitch and moment

Як вже було сказано вище, перекладач повинен пам'ятати, що англ. і укр. інтернаціональне слово може мати різноманітне стилістичне забарвлення і сферу вживання. Як. наприклад industrial і індустріальний: collective- колективний;

Приведемо приклади, які доведуть можливість вживання одного і того ж слова в різних мовах, що і підтверджує їх інтернаціональність:[13: 113]     After a year in office. Israeli Prime Minister Ariel Sharon continues to face a d deteriorating economy.


26

Перебуваючи на посаді вже рік, ізраїльський прем’єр - міністр Аріель Шарон продовжує зіткатися з деградуючою економікою. It should be recalled that the banks suggested postponing the time limits and changing the order of organizing mortgage auctions and   investment  competition for enterprises which are strategically important to the economy. Треба нагадати, що банки запропонували відкласти часові обмеження та змінити порядок організації іпотечних аукціонів та інвестиційного змагання для підприємств, які є стратегічно важливими для економіки. Foreign investors will be doing so as well.

Іноземні інвестори також будуть продовжувати в тому же дусі. The fear is that the festivities could attract gatecrashers, such as inflation.

 Страх полягає в тому, що свята могли б стати привабливими для не запрошених гостей, таких як інфляція.

Experts believe it would be logical to forecast an improvement in the .situation by the middle of.January.

Експерти вважають що   буде логічним прогнозувати покрашення  ситуації до середини січня.

У практиці перекладацької роботи особливі труднощі представляють міжмовні відносні синоніми, омоніми та пароніми. Все це виявляє, що слова, які, начебто, схожі по змісту або по вживанню в двох мовах, неповністю відповідають або, навіть, повністю не відповідають один одному. Ось чому слова такого типу отримали у французькому мовознавстві назву

 faux amis du traducteur-   хибних друзів перекладача ".Потім він паралельно закріпився в німецьким) га англійському мовознавстві:  [8 :113]

 Jrrefuhrende Fremdworter

Misleading words of fore origin.

Історично ХДП є результатом взаємовпливу мов. В англійській і
українській мовах слова   такого роду в більшості
 випадків представляють
собою прямі або непрямі запозичення зі спільного третього джерела (часто
це інтернаціональна    або псевдо інтернаціональна лексика)


27

З першого погляду можна подумати, що при вживанні ХД1І можуть помилятися тільки люди, які почали вивчати мову або, які погано нею володіють. В дійсності, навпаки: основна маса ХДІІ є небезпечною для людей, які впевнено і добре володіють мовою. Так виникає багато семантичних кальок і випадки порушень лексичної та стилістичної згоди. Головною причиною таких помилок є відношення подібності або здаваємої ідентичності ( similarity and near - identity). В сфері лексики саме ХДП дезорієнтують не тільки масового "перекладача", а й спеціаліста - філолога.

Прикладами можуть служити укр. мова: адміністрація, альтернатива, практично, які отримали нові значення під впливом своїх англ. аналогів. Зокрема, на шляху до отримання нового значення знаходиться слово " адміністрація" англ. – амер . administration- "уряд").які систематично перекладається із значенням "уряд", якщо мова іде про США або деякі інші країни. Слово практично разом із значенням и з точки зору практики", а не теорії розвинуло нове значення " в дійсності, фактично" під впливом англ. practically.[16: 111 ]

Також характерні специфічні напластування, які пов'язані з особливостями значень в деяких запозичених словах. Наприклад, на відміну  від рос. Слова "указ "постановлення урядового органу" ( англ. ukase- о російській історії.: decree, edictсучасній дійсності), англ. мові означаг " самовільний, деспотичний акт " і мас негативний відтінок. На відміну від нейтрального слова businessman, що відповідає укр. ділова людина. укр. бізнесмен має негативний відтінок і означає без принципового дільця. The new law of business activity goes into effect soon. Новий закон про підприємницьку діяльність скоро вступить в силу. This method of improvement of the economic standing in the country had no effect [25:79]

Цей метод покращення економічного    становища не дав ніякого результату

                                                                                                                               28                                                                                                                                                                Фразеологія в економічних текстах

Що ж таке фразеологія? Фразеологічні одиниці надають всякому висловлюванню жвавість та виразність.

The experts said die news could be "the last straw" for the industry, which was already flat on its back

Експерти заявили, що новини можуть бути " останньою краплею" для промисловості, яка вже ледь-ледь дихає.

The data show that the company would lose its "cushion " of unrealized gains. Інформація показує, що компанія втратила б " море   " нереалізованих прибутків.

Проте часте вживання безумовно ослаблює їх яскравість. Як і всякий стилістичний прийом, поновлення фразеологічних одиниць, є багатофункціональним. Воно може не тільки посилити, а й підкреслити висловлювання, визвати бажані асоціації, створити гумористичний ефект або пристосувати фразеологічну одиницю до відповідної ситуації. [16.94] A lot of eminent economists believe that the continuous war could bring the country to the brick of economic precipice.

Багато видатних економістів вважають, що довго триваюча  війна може привести країну до  економічної провалини.

Звичайним способом поновлення фразеологічних одиниць є заміна одного із компонентів іншим словом, деколи антонімом або введення додаткового слова. ГІП 08]

Наприклад, в нижче приведеному прикладі фразеологічна одиниця
поновлена введенням додаткових слів -
rail pay.
The Chancellor of Exchequer s had his finger in rail pay-pie._
Вираз to have a finger v означає приймати участь в якійсь справі,

прикласти до чогось рук)

Міністр фінансів втрутився в конфлікт з   приводу  збільшення  заробітньої платні залізничникам.

Треба відмітити, що легкість, з якою поновлюються фразеологічні одиниці в англ. мові, очевидно. пояснюється більш вільним  зчепленням і   компонентів


29

у порівнянні з укр. мовою, що в свою чергу, дуже ускладнює передачу цього прийому у перекладі.[18:10]

Взагалі особливістю англ. економічних текстів є те, що вони, як правило, емоційно експресивні. По стилю вони займають місце між науковою прозою і публіцистикою. Різноманітні стилістичні прийоми, які зустрічаються в статтях економічного характеру: тут використовується образна фразеологія. і іриси я. метафори, метонімія, гра слів, тощо.

For government Stock, cash on nail is the rule, payment being due on the day following the transaction.

Для урядової біржі, касова готівка з   правилом, платня робиться на наступний день  після  заключення торгівельної угоди.

Хоча укр. економічна проза менш емоційна і її мова ближче до мови наукової прози, при перекладі треба по можливості зберегти й образність і загальне стилістичне забарвлення оригіналу( :94) Образну фразеологію можна поділити на 4 групи:

 1.  Сполучення, які мають повні еквівалент в укр. мові, такі як:
  Better late than never- краще пізно, ніж ніколи:
 2.  Сполучення, які часто збігаються з укр. варіантами:
  То set one s house in order- владнати свої справи;

3) Фразеологічні сполучення, прислів'я, які засновані на англ. житті,
літературні
ілюзії, але які не мають приблизні відповідні еквіваленти в
укр. .мові.:

То carry coal to New  Castle- робити щось зайве;

4) Неперекладні сполучення, які використовують реалії англ. життя, для
якого немає відповідних еквівалентів в укр. мові

В цьому випадку треба звертатися до описувального  перекладу або

робити помітку  на полях

В англ. економічній літературі є термін mixed economy " змішана
економіка", тобто є економіка, де існує і приватний і державний сектор. У
заголовку "Mixed economy?" неперекладна гра слів, побудована   на  одній


 

із особливостей  англ.. мови  можливості утворення дієслів з новим значенням. [217:115,124]

 То mix- змішувати

То mix up- заплутувати

ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 1

Перекладачеві треба володіти необхідним мінімумом фонових знань та термінів в галузі економіки при перекладі текстів економічного характеру. Сюди можна віднести знання різних видів кредитів, фінансування, назв відсоткових ставок, процедури здійснення ділової операції, ознайомленість з юридичними нормами, також необхідно знати назви міжнародних фінансових установ, угод, домовленостей для того, щоб підібрати вірний еквівалент. З прикладів, наведених в розділі 1, ми можемо впевнитися в тому, що подібні штампи та кліше зустрічаються дуже часто в економічній лексиці.


31

РОЗДІЛ 2

СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В ЕКОНОМІЧНОМУ ТЕКСТІ.

2.1 Словникові відповідники

З точки зору практики перекладу всі елементи денотативної системи вихідної мови( лексичні та фразеологічні одиниці) поділяються на дві групи: 1) ті, що вже мають відповідники ("перекладні еквіваленти") в цільовій мові, та 2) ті, що не мають відповідників в цільовій мові. Перші називаються одиницями, що мають перекладні еквіваленти у мові переклад), а другі- безеквівалентпими одиницями.

Еквівалешні одиниці поділяються на одноеквівалентні (іобто, такі, що мають тільки один перекладний відповідник, наприклад ( dollar-долар) і багатоеквівалентні, тобто такі, що мають два або більше перекладних відповідників, наприклад, сгейа-кредит„борг%рахуноку банку, сума яки зшшсана на прихід: account- рахунок, розрахунок, підрахунок ( слід мати на увазі, що маються на увазі словникові відповідники, годі як відповідник певного слова чи фрази оригіналу в тексті може бути тільки один з кількох).

Еквівалентні лексичні та фразеологічні одиниці (не повністю) представлені в перекладних словниках та в текстах ( тобто, поки що не зафіксовані в словниках), але існують в мові перекладу як перекладні еквіваленти. [2018]

2.2 Переклад неоднозначних слів (вібір варіантного відповідника)
Неоднозначні слова мають декілька перекладних відповідників у
відповідності із кількістю їхніх значень ( лексико-семантичних варіантів).
Відповідники неоднозначного слова називаються варіантними
відповідникам     [і   
варіантним відповідником розум» іься глин із
можливих варіант: перекладу слова( терміну). Варіантний відповідник
передає, як правило, якесь одне значення слова вихідної мови, тобто кожний
варіантний відповідник є перекладним еквівалентом якогось одного


32

лексико-семантичного варіанта (ЛСВ) багатозначного слова. Наприклад, broker мас такі лексико-семантичні значення: \) someone who sells and buys sharesjbreign money etc. 2) salesman of secondhand things, 3) estimator. Відповідно, кожний з цих ЛСВ має свій перекладний варіант, і тому можна говорити, що термін     має такі варіантні перекладні відповідники: 1)люклер, 2) торговець застарілими речами. 3) оцінщик. Варіантні відповідники можуть бути зафіксовані в перекладних словниках і тоді вони називаються словниковими варіантними відповідниками. Але перекладачі не завжди мають справу тільки із словниковими варіантними відповідниками - трапляється так, що словники не містять деяких відпівідників неоднозначного слова або ж словникові варіантні відповідники певного слова взагалі не зафіксовані в словниках.

З точки зору практики доцільно розрізняти випадки, коли варіантні відповідники слова подано в словнику та коли вони в словниках відсутні частково або повністю. У першому випадку перекладач вирішує завдання вибору одного адекватного в даному контексті віріантного відповідника слова оригінала і кількох, поданих в словнику. Для цього перекладач повинен точно визначити ЛСВ слова (тобто в якому значенні вжито дане слово), після чого підібрати належний варіантний відповідник з тих. що наведені в словнику.

Наприклад, потрібно перекласти термін currency в наступному реченні: In such cases debtors are solvent in the sense that they make payment or are in a position to make payment in the local currency.

Цей термін мас такі словникові варіантні відповідники: 1) грошовий обіг, 2) гроші, валюта. 3)р<тповсюдженість.

Для правильного перекладу терміна, що розглядається, потрібно точно визначити, в якому із зазначених значень він вжитий.

Це робиться на підставі інформації про тематику ( предмети;/ с<|>еру)
тексту, речення
з якого перекладається, характеру відповідності змісту
речення, в яком кний термін, »міс і-у всього тексту га семантичної


33

узгодженості лексичних елементів даного речення.[2ві 8] Тематика тексту політичний ризик експортного фінансування.

У тих випадках, коли варіантні відповідники певного слова вихідної мови в словниках відсутні, перекладач спочатку також повинний точно визначити, в якому значенні вжито багатозначне слово, а потім вже перекласти його одним із способів перекладів слів.

Варіантні відповідники- це найпоширеніший вид перекладних відповідників, оскільки більшість слів ( в тому числі значна кількість термінів) с неоднозначними, отже потребують при перекладі вибору або утворення відповідника лексико-семантичного варіанту слова (терміна). 2. ЗТранскодування

1. Транспонування

Транскодування   це такий засіб перекладу, коли звукова і/чи графічна форма слова мови оригіналу передасться засобами алфавіту мови перекладу. Виділяють три вили трипскодування [2021].

1) транскрибування   -  засіб  перекладу,   коли  звукова  форма  мови
оригіналу передасться .її і ерами мови перекладу.

Tlie political risk, tuncludmg force majeure Політичний ри пік. включаючи форс мажор

2) транслітерація - коли слово мови оригіналу передасться літерами
мови перекладу. [2Ш|

In the case of export financing in the national currency, the hanks refinance by resorting to the money or capital market ( in the Netherlands for example) or to a specialized institution ( such as Creditexport in Belgium/

У випадку експортного фінансування в національній в<пн>ті банки рефінапсують ш допомогою удавання до грошей або до рийку капіталу (наприклад, у Нідерландах) або до спеціалізованого інституту таких як ' Кредитекспорт" у Бельгії).


34

3) адаптивне транскодування - коли форма слова мови оригіналу адаптуються відповідно з фонетичною та граматичною структурою мови перекладу. \£:2Щ

The exporter will be the beneficiary of the subsidies and face the problems connected to the late payment of these subsidies.

Експортер буде бенифіціаром субсидій та понесе тягар, пов 'таний з пізньою виплатою цих субсидій.

При транскодуванні. як можна побачиш, .п і ерами мови може передаватися вся форма, або більша її час ги на. і' в -нікому випадку говорять про адаптивне транскодування). Іноді застосовусгься змішане транскодування. коли більша частина транскодованого слова відбиває його звучання в вихідній мові, але разом з тим передаються й деякі елементи його графічної форми. Зокрема, це досить часто застосовується у випадку передачі власних імен, наприклад, Mansell - "Маннсслл" ( а не " Менселл". як вимовляється це власне ім'я англійською мовою).

Мри перекладі неологізмів трвнекодування звичайно супроводжується описовим перекладом, що подається в дужках: Dow Jones- індекс Доу Джонса (індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній): marketing-маркетинг (комплекс заходів з вивчення попиту та оптимального збиту продукції). Саме так подаються в перекладних словниках ті транскодовані терміни, що лише недавно увійшли в мову перекладу, наприклад, iuturcs-ф'ючерс ( невідкладний контракт): tender-тендер ( заява про підряд). Для надання транскодованому терміну певної вмотивованості внутрішньої структури іноді додаються пояснювальні слова: NASDAQ-індекс НАСДАК

Транскодовані терміни, що вже міцно закріпилися в мові перекладу, в словниках можуть подаватися без додаткового описового переклад}: credit-кредит.

Транскодування неологізмів відбувається при перекладі в тих випадках, коли в культурі         рема. науці країни мови перекладу відсутнє відповідне


35

поняття і відповідний перекладний еквівалент, а перекладач не може підібрати слово або слова в мові перекладу, які б адекватно передавали поняття і задовольняли вимогам до терміноутворення. Оскільки при транскодуванні транскодоване слово мас одне значення, то такий спосіб перекладу доцільно застосовувати в тих випадках, коли в мові перекладу необхідно створити чітко однозначний термін.

Особливо часто транскодування термінів відбувається в тих випадках, коли термін в мові перекладу складається з міжнародних терміноелементів латинського ябо давньогрецького походження: distributor-дистріб'ютор, investor- інвестор, macroeconomics- макроекономіка.

Both small atid large inversors have come into the country with their long-term projects.

В країну припиши як маїі. так і великі інвестори іі своїми довгостроковими проектами

Перш ніж застосовувати цей спосіб перекладу, перекладам повинен переконатися, що в мові перекладу відсуїній перекладний відповідник слова, що перскладаггься. інакше через транскодування в мові перекладу можуть виникнути дмілетні ( синонімічні) терміни, а це порушу чіткість та стрункість певної терміносистеми: inflation-інфляшя, збільшення цін, stagnation- стагнація, відсутність розвитку.) 2(122] The stagnation business was then running at over 16%. J' той час стагнація у торгівлі становила більше 16%.

2.4 Калькування

Калькування - це дослівний (буквальний) переклад, тобто такий засіб перекладу нових слів, коли відповідником простого або складного слова мови оригінал) в мові перекладу вибирається, як правило, перший по порядку відповідник у словнику, наприклад, /loafing dsht- поточний борг, shock therapy-шокоі.іі терапія |О:25].


36

В цих прикладах українські відповідники англійських термінів утворені шляхом вибору першого словникового відповідника кожного з компонентів. Калькування як прийом перекладу частіше застосовується при перекладі складних слів ( термінів). Воно може застосовуватися також стосовно тільки одного з компонентів складного слова (терміна): big business- великий бізнес.

Досить часто калькування застосовується при перекладі до тих складних термінів, що утворені за допомогою поширених загальнонародних слів.

Калькування можна застосовувати тільки тоді, коли утворений таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності слів в українській мові.

Контексту а:іьна заміна.

Контекстуальна заміна - це така лексична перекладацька трансформація, внаслідок якої перекладним відповідником стає слово або словосполучення, що не є словниковим відповідником і що підібрано із врахуванням контекстуального значення слова, яке перекладається, контексту його вживання та мовленнєвих норм і традицій мови перекладу [3026-27]:

// may also be the case that as a result of diplomatic tension, a country decides to take certain measures against imports or exports to a particular country.

Це може бути також випадок внаслідок дипломатичного напруження, країна виртіус вжити певні заходи проти ввезення товарів ? певної країни або експортних поставок до певної країни.

Слід зазначити, що не існує точних правил створення кон       гуа іьних
замін, оскільки переклад слів в таких випадках залежить від контексту
їхнього вживаїїнм
[снують, однак, чотири основних прийоми сп іренння
контекстуальних іачш: смислова диференціація, конкретизація і і
генералізація
значення і " антономічий" переклад ( формальна нсгативація).
які розглядаю 11. . іміних параграфах. [ЗІ27]


37

2.5 Смисловий розвиток\

Смисловий розвиток є видом контекстуальної заміни, коли в перекладі використовується слово, значення якого с логічним розвитком значення слова, що перекладається. Іноді відхиленння в перекладі від "букви" оригіналу необхідно для досягнення адекватності перекладу, оскільки в мовах оригіналу та перекладу можуть діяти різні мовленнєві норми та існувати різні традиції мовлення. Наприклад. (ІО:2Х|.

i.e. the gearing ratio is 1:1

тобто рівне відношення 1:1

Зрозуміло, користуватися цим прийомом перекладу лексичних елементів необхідно обачно і тільки там, де це доцільно, оскільки значний семантичний розвиток значення слова, що перекладається, може призвести до викривлення змісту оригіналу і порушення адекватності перекладу.

Антонімічний переклад.

Крайним випадком такого способу перекладу, як семантичний розвиток, при перекладі слів і словополучень с гак званий "антонімічний" переклад, коли форма слова або словосполучення замінюється на протилежну ( позитивна на негативну і навпаки), а зміст одиниці, що перекладається, залишається в основному подібним.

По суті, термін "антонімічний переклад", який зустрічається в переклалотанчій літературі, є неточним, оскільки слово, що перекладається, не замінюється на антонім у мові перекладу, а змінює лише форму на протилежну, тоді як його зміст, значення залишається без особливих змін Тому для позначення означеного способу перекладу краще використовувати термін " формальна негативація", в якому пілкреслюсться саме зміна форми слова або словосполучення і не йдеться про антонімічність як гаку, що пов'язана із зміною змісту на протилежний.

Означена трансформація представлена трьома видами:


 38

1) негативація (слово або словополучення без формально вираженої
суфіксом або часткою залеречувальної семи замінюється в перекладі на
слово з префіксом
не- або словополученням з часткою не, наприклад,
continue- не зупиняпшся.

The sponsors may be invited to retain a certain percentage of the shares until all credits have been repaid.

Можна запропонувати аюнсорів для утримання певного відсотка акцій до тих пір, поки не буде сплачено всіх креоитів.

2) Позитиваци.

І Іо іи і ни;шія - це така перекладацька трансформація, коли слово або словосполучення з формально вираженою заперечувальною семою замінюється в перекладі на слово або словосполучення, яке не містить формально вираженого негативного компонента:

For instance via an embargo, boycott, import ban. withdrawal of import licences, not permitting exchange authorizations or subjecting to licences certain products which hitherto could he freely imported

Нацшкяад, м оопомогою запровадження ембарго, бойкоту, заборони на імпорт товарів, відмови у наданні ліцензій на імпорт, заборони обміну ліцензіями або відмова надання ліцензій для певних товарів, які можна вільно імпортувати.

3) Анулювання  двох   паяних   у   реченні   негативних  семантичних
компонентів ( наприклад,
not impossible- можливий).

В певних контектах деякі англійські слова, що не мають у своєму складі заперечувальних морфем, але містять, як правило. чанореч> вальний семантичний компонент, можуть перекладатися подібними я н.-іченнями словами з префіксом не-" або сполученням частки "не" і антонімічним відповідник) >\і слова, що перекладається, наприклад, to Jail "не вдатися".

Тому формальна негативація є одним з прийомів реалізації контекстуальної заміни, що можлива лише в певному контексті.


39

Одними з таких слів, при перекладі яких найчастіше застосовується даний прийом, є дієслово to fail та похідний від нього іменник failure:

Due to a strong fall in imports by Western European countries, tfieir trading partners in Eastern Europe/ailed to pusfi up their exports by 20 per cent.

Через сильне зменшенню експорту у західноєвропейських країнах, їхнім партнерам по торгівлі з Східної Європи не вдалося підвищити експорт на 20 відсотків.

Описовий переклад.

Описовий переклад- це такий прийом перекладу нових лексичних елементів вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється в мові перекладу словосполученням ( або більшим за кількістю компонентів словосполученням), яке адекватно передаг зміст цього слова або словосполучення (терміна), наприклад:

The Chancellor of Exchequer's had his finger in rail pay-pie. Вираз to have a finger in the pie означаг приймати участь в якійсь справі, прикласти до чогось руку.

Міністр фінансів втрутився в конфлікт ч приводу збільшення шробЬпньої нитті заланичникам.

The data show thai the company would lose its "cushion"oj'unrealizedgains Данні показують, що компанія втратила б "море"     нереалізованих прибутків.

До описового перекладу висуваються такі вимоги: 1) переклад повинний
точно відбивати основний зміст позначеного неологізмом понягія. 2) опис
не повинний буїи над і о докладним , 3) сингаксични структури
словосполучеі d >винна бути складною. [2)36]

При застосуванні описового перекладу важливо слідкувати ™   її щоб
словосполучення в мові перекладу точно і повно передава. соновні

ознаки поняття, позначеного словом оригіналу. Наприклад, signing-on time-час.коли на біржі праці регіструють безробітніх, draw-down- зменшення кількості, спричиї sue зменшенням фінансування.


40

According to the latest estimates from the IRC... 1999 world production may fall to 127,200 tonnes from 158,200 in 1997-just over 30,000 below estimated Western consumtion, which is forecast to rise marginally. Ibis implies a drawdown in stocks to about 55,000 tonnes by the end of this year, compared with probably more than 100,000 at their 1997 peak.

Відповідно до останніх оцінок компанії IRC (Ай Ер Сі) світове виробництво може різко знизитися у 1999 році до 127,000 тон з 158,200 порівняно з 1997роком - якраз на 30,000 нижче споживання Заходу, яке за прогнозами збільшетьсяу незначній мірі. Це буде означати зменшення кількості внаапдок хненшення фінансування на склабах бо 55. 000 тон до кінця року, порівняно з приблизно більше, ніж 100.000 піком у 1997 році

Перед застосуванням цього прийому перекладу неологізмів необхідно виконати попередню умову правильності перекладу неологізмів-переконатися, що в мові перекладу відсутній перекладний відповідник ( зрозуміло, що перекладні словники ще не могли його зафіксувати, проте він може бути зафіксований, зокрема, у вже перекладеній нещодавно літературі, щоб не створювати термінологічні дуплети в мові перекладу.

Для того, щоб правильно застосувати такий прийом перекладу, необхідно добре знати предметну сферу тексту, що перекладається щоб правильно розкрити зміст позначеного неологізмом поняття. У порівнянні з транскодуванням описовий переклад має ту перевагу, що завдяки ньому досягається більша прозорість змісту поняття, позначеного відповідником неологізму. Разом з тим, описовий переклад характеризується такими недоліками: 1) при його застосуванні можливо неточно або нечітке тлумачення змісту поняття, позначеного неологізмом 2) описове словосполучення порушує таку вимогу до термінів, як стислість ( а тому такі багатослівні терміни не мають дериваційного іюіснціалу, тобто. Від них важко, якщо взагалі можливо, утворювати похідні ісрміни).

 

2. (> ///'рек'шдацькі лексичні трансформації


41

Перекладацькі лексичні трансформації -це різного роду зміни лексичних елементів мови оригіналу з метою адекватної передачі їх семантичних , стилістичних і прагматичних характеристик із врахуванням норм мови перекладу та мовленнєвих традицій культури мови перекладу. Лексичні транформації застосовуються тоді, коли словникові відповідники того чи іншого слова мови оригіналу не можуть бути використані у перекладі з причин невідповідності з точки зору значення і контексту. [3:39]

а) Пермутація (перестановка слова).

Перестановка - це граматична трансформація, внаслідок якої змінюється порядок слів >' словосполученні або реченні \Лі\ -І |:

Depending upon the criterion adopted, the risks may be classified in various categories.

Ризики можна класифікувати річними категоріями, залежно від прийнятого критерію.

б) Неозначений займенник one можна перекласти [2668-69]:

1) безособовим реченням

One should bear in mind that 'instalment credit' at a fixed interest rate and with an interest supplement prior to despatch of the equipment is only possible if the foreign buyer has agreed to make larger payments than the customary 15 per cent advances during the period of manufacture. /4:100]

Треба пам'ятати, "частковий кредит" за фіксованої відсоткової ставки та з додатковим відсотком можливий тільки тоді, якщо іноземний покупець погодився зробити більший матіж, ніж звичайні 15 відсотків авансі' під час періоду виробтщпюа.

Конкретизація значення слова

Лексичний елемент, як відомо, нерок, іалап ься не окремо, сам по собі, в ізоляції від речення та тексту, де він вживається, а в сукупності його контекстуальних зв'язків та функціональних характеристик. Тільки так досягається точність та адекватність перекладу слів (  в тому числі  й


42

термінів). Чим більше враховується перекладачем всі характеристики слова, що перекладається, тим адекватнішим буде його переклад.

Однією з таких важливих характеристик є норми та традиції вживання слів у тій чи іншій сфері мовлення. Знання словникових відповідників є необхідною, але недостатньою умовою адекватного перекладу лексики. Переклад лексичних елементів не обов'язково передбачає тільки вибір словникових відповідників. Крім цього, важливим є вміння підібрати контекстуальні відповідники, що не завжди фіксуються у перекладних словниках.

Важливим способом вибору контекстуального відповідника слова с перекладацька лексична трансформація конкретизації значення, що зумовлена розбіжностями у функціональних характеристиках словникових відповідників лексичних елементів оригіналу та традиціях мовлення.

Кокретизація значення- це лексична трансформація, внаслідок якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом чи терміном вужчої семантики.[ІЙ39]

Нерідко конкретизація застосовується при перекладі англійського лігелова to be, що вживається в англійському мовленні значно частіше, ніж відповідне українське дієслово "бути".[ДЇ40]

The focus is on the description of the work of the main schemes of financing.

Тут увага зосереджується на опису роботи основних схем фінансування.

Необхідно зауважити, що англійські слова широкої семантики можуть перекладатися на українську мову за допомогою не тільки конкретизації, а й вклгучєння їх у перекладі взагалі, а також шляхом використання їхніх словникових відповідників. Слід мати на увазі, що застосування кокретизації у перекладі лексики вимагає творчого підходу з боку перекладача. [2641 ]

Генералізація значення слова.


43

В процесі перекладу лексичних елементів перекладні відповідники можуть утворюватися за рахунок не тільки звуження значення англійських слів, а й розширення значення. Лексичною перекладацькою трансформацією, що при цьому використовується і що протилежна за напрямком трансформації конкретизації, є генералізація, внаслідок якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється у перекладі на слово із ширшим значенням, нерідко, і икчіімом. 125.45 ]

These sorts of enterprises exhibit high profits.

Ці види підприємств характеризуються високими прибутками.

Додавання слова

Трансформація додавання полягає у введенні в переклад лексичних елементів, що відсутні в оригіналі, з метою правильної передачі смислу речення ( оригіналу), що перекладається, та/або дотримання мовленнєвих і мовних норм, що існуюють в культурі мови перекладу.

Economic stability and state control an- the major factors of economic blossom.

Забезпечення стабільності роботи та надійності державного упра&йння- ось головні фактори економічного процвітання.

В наведених прикладах виділені курсивом слова відсутні в поверхневій структурі оригіналу, але їхній зміст імпліцитно присутній в тексті. Оскільки трансформація додавання зумовлена необхідністю дотримання норм мови перекладу, застосування цієї транформації потребує належного знання мови перекладу та її норм.

Вилучення слова

Перекладач від себе, тобто довільно. не може вилучати нічого із змісту тексту, що перекладається. Вилучати можна лише ті елементи смислу, що певним чином дублюються в оригіналі за нормами мови оригіналу або передача яких мовою перекладу може порушити норми останньої.

Для цого застосовується трансформація вилучення- виправдана з точки
:ор\ адекватності переклалу. і
1- першу • чи перекладу, усунення


 44

в тексті перекладу тих плеонастичних або тавтологічних лексичних елементів, які за нормами мови перекладу є частинами імпліциі ного смислу тексту. [М50 J

The proposal was rejected and repudiated

Цю пропозицію було відкинуто.

1.1 Способи перекладу неологізмів в економічній лексиці

Визначення поняття і терміну неологізм.

Ще на наш час не існує однозначного вирішення питання: за чим можна закріпити поняття неологізме, які с критерії віднесення той чи іншої словарної одиниці до неологізмів.

При анализі означень поняття "неологізм" різними дослідниками стає очевидним дві точки зору, які містяться у тому, що термін "неологізм" використовується як до новообразовань. тобто до знову винайденим на матеріалі мови, в повній відповідності з існуючими у мові словообразовуючими моделями слонам або словосполученням, які означають нове, раніше невідоме, неіснуюче поняття, предмет, сферу науки, рід занять, професію и т.д.[ 12108]. Наприклад, reactor- ядерний реактор, biocide - біологичічна війна та ш.. так і до неологізмів, а саме до знову винайденим синонімам до слова, яке вже існує в мові, для визначення відомого поняття, однак, які несуть коннотативні відтінки, тобто відповідні семантичні та стилістичні відтінки слова, які накладаються на його основне значення, а також до слів у новому значенні [ 6:(>31. Наприклад, слово boffin (вчений, який займається секретною роботою, частіше всього з військовою го) є близьким синонімом слова scientist, однак мас інший семантичний відтінок і т.д. Відмічається також нсоднородіність составу цих лексичних інновацій по причинам свого виникнення, по своїй стійкості в мові, частотівживання, по своїй майбутній долі, коли одні з них прочно входять у мову, а інші є менш стійкими та можу 11. вийти з обігу череп якийсь відносно короткий період часу.


45

"Часто поява нових слів пов'язана з виникненням нових асс<тіамін, хоча поняття лишається тим же самим, оскільки мова взагалі, особливо лексика, виконуюючи свою основну функцію як засіб спілкування, перебудовується, дифференцується та уточнюється для того, щоб більш адекватно відобразити, відтворити та закріпити нові поняття у відповідних словах та висловлюваннях" [?$:121] . Неологізми, які з'являються на перефірії мовної системи, якийсь час знаходяться в розпорядженні цієї периферії та тільки поступово, да й то не всі, а найбільш відповідаючі структурним вимогам слова мови, переміщаються до центру мовної системи, до основного словарного фонду.

Новообразування ж. якщо і виникають на периферії, то швидше (а часом й одразу) проникають ближче до центру, та незамінними активно входять у словарний состав. Новообразування з'являються як правило у мові науки, техніки, культури, політики, у той час як неологізми - у розмовній мові.

Уясненпя значення неологпма Уяснення значення неологізма з конмекспп

Беручи до уваги визначення термину "неологізм", можна допустити , що перекладач, вперше зустрічаючи саме неологізм, природно немає уяви про поняття, яке він означає. Тому значення неологізма треба виясняти скоріше за всього з контексту. При письмому перекладі контекст як правило є доволі інформативним.

В процесі перекладу слова зазвичай виділяють два етапи:

 1.  уяснення значення слова в контексті:
 2.  передача цього значення засобами ПМ.

У випадку' перекладу неологізма. я вже говорилося вище, перший етап грає рішучу роль, а останній є тільки чисто технічним питанням, хоча й його важно вирішити методами найбільш придатними для ПМ.


46

В межах загального поняття контексту вірізняється вузький контекст (мікроконтекст) й широкий контекст (макроконтекст). Під вузьким контекстом мається на увазі контекст речення, тобто лінгвістичні одиниці, які складають середовище данної одиниці, яке не виходить за межі речення; широкий контекст -це сукупність мовних одиниць, які охоплюють данну одиницю в межах, які знаходяться за межами вже данного речення, іншими словами, у суміжних з ним реченнях. Точні межі широкого контексту вказати неможна- це може бути контекст групи речень, абзацу або навіть всього твору (напр. розповіді, статті або роману) в цілому. Дуже важливо при уясненні значення неологізмів приймати до уваги як раз макроконіекст. оскільки саме в ньому може міститися відповідь.

Вузький контекст, у свою чергу, можна розділити на контекст синтаксичний та лексичний. Синтаксичний коіггекст - це та синтаксична конструкція, в якій використовується .кінік- слово, словосполучення або (підрядне)  речення.  Лексичний  контекст  -  це сукупність  конкретних

ичиих одиниць, слів та стійких с.ювосполучень, в середовищі яких їусірічагться данна одиниця.

Врахування синтаксичного контексту дозволить перекладачу визначити принадлежність неологізма до одної з частин мови, однак при уясненні значення ііео.нч і іма рішаючим є облік саме лексичного контексту.[22:116] Лнала структури неологізма дляуяснепня значення неологізма Нові слова як правило виникають на базі вже існуючих в мові слів та морфем. Аналіз цих слів та морфем може оказати перекладачу серйозну допомогу в уясненні значення неологізма. Для цього необхідно добре знати способи словоуіворення в ані лийскій мові, такі як:

•надання ігукє існуючому слову ще одного значення

Наприклад,   слово   call   в   английській   мові   означає   "називати",
"викликати, призивати", "виклик",  "те ий дзвінок"  
m ін. Однак.  ?


 47

розвитком біржевої справи не так давно у нього з'явилося нове значення, зафіксоване в словниках як "колл, опціон кодл" (тобто право купувати в межах певного строку цінні папери по обумовленій ціні з попередньою виплатою премії), а з розвитком банківської справи- "вимога банку до зайоМшика про довгострокове погашенння кредиту у зв'язку з порушенням йогоумов".(2298]

•словоскладення

Одним з найдавніших , найуніверсальніших та найрозповсюджсмих способів словоутворення в английській мові є словоскладення, який не втратив своєї активності і в наш час: більше одної третини всіх словоутворень в сучасній англійській мові складні слова.

Процес словоскладення представляє собою соположення двох основ, як правило, омонімічних словоформам. Наприклад, carryback - "переніс збитків на раннішній період", citiplus "інструмент хеджирування. який пропонується клієнтам банком "Сітібенк" (США)" і тл.

Оскільки норми сучасної англійскої мови дозволяють сполучення слів, які мають ті ж лексико-грамматичні характеристики, що й з'єднувальні при словоскладенні основи, то визначити , в яких випадках перекладач має справу з складним словом-неологізмом, а в яких- зі словосполученням, представляється доволі тяжким. Зр. closing bank "банк, який завершує угоду, в якій брало участь декілька банків" closing bank " банк, який іакривається" і т.п.

У наш час розроблена низка критеріїв л.ія розмежування складних слів та словосполучень. При перекладі неологізмів в англійських текстах особої уваги заслуговує орфоірафічний критерій, суть якого полягає в розгляді


48

всякого комплексу, налисанного разом або через дефіс, як складного слова, а комплексу, чиї компоненти пишуться окремо, як словосполучення: dividend-right certificate    — "сертифікат, який дає право на отримання дивиденду",

dear-numey policy - "обмеження кредиту шляхом збільшення відсоткових ставок",

fill-or-kill order - "наказ клієнта брокеру, який повинен бути негайно виконаним або анульованим".

У випадках, коли з'єднують слова, які закінчуються  та починяються на одну Й ту ж голосну або приголосну, одна з них опускається:

net  +   etiquette   =  netiquette "неписані  загальноприйняті   правила спілкування або розміщення інформації в Інтернет".

Однак, треба відмітити, що це не с правилом:

Some sections of the American press arc tipping the case still further by using an even more emotive term "cyberrape ", to describe the actions of Jake Baker, a 20-\var-i/ld'American student.

Іеякі американські видання підливають масло в огонь, використовуючи ще біти емоційно навантажене висловлювання "кібер-згвалтування " до дій двадцатилітнього американського студента Джейка Бейкера

Тем не менш необхідно відмітити, що у багатьох випадках спостерігається непослідовність в написі навіть одного и того ж комплексу. Наприклад, у випадку man-made "штучний, зроблений людиною " 6% -окремий напис, 82% - через дефіс. 12% - напис разом. [22 J 84]

Аналіз компонентів, які входягь • склад складного слова, дає перекладачу можливість, знаючи лексичне їх шачення, вияснити значення всього комплексу:

Graphite bombing caused power lines destruction turning off life-supports in Belgrade hospitals


 

49

Як бачимо неологізм life-supports складається з двох частей life ("життя") та support ("підтримувати"), значить мова іде про щось, що дозволяє підтримувати життя або життєздатність , при чому суффікс -s вказує на те, що ми маємо справу з іменником в множині. Таким чином, беручи до уваги контекст, цей неологізм можна перекласти як "аппаратура житттєзабезпечення.".

Під час бомбардування графітними бомбами було пошкоджено лінії електропередачі, що стало причиною відключення аттратури життєзабезпечення у лікарнях Белграду.(21 "

•Утворення форм по аналогії  вже і тими, які є в мові, шляхом додавання до них різних продуктивних аффіксів

Для правильного усвоєння значення утворених таким шляхом неологізмів перекладачу необхідно знати продуктивні аффікси в сучасній англійській мові та вміти правильно подьіяти слово на компоненти: kite/Iyer - " і її римач грошей під фіктивньїй вексель, користувач фіктивного векселя"(пор. fly kites "використовувати фіктивні чеки для отримання засобів до їх інкассаціГ).

Дуже часто при подібному способі утворення неологізмів мають сатиричну окраску, особливо у прессі:

... that they taste the same in Peking as they do in London or New York, and so it was that world burgernomics was bom by McDonald's.

В денному випадку автор статті хоче звернути увагу читача на значний розвиток мережі ресторанів Макдональдс" індустриї швидкого харчування, де існують свої закони та явища й подібно іншим економічним законам однаково діють в різних країнах:

...що в Пекіні вони на сиак такі ж, як U <■ Лондоні чи Нью-Йорці, ось так "Макдональдс " започаткувала світову гамоургерноміку.


50

• конверсія

Конверсією називається функціональний перехід слова з однієї частини мови в іншу, тобто використання одного й того ж слова в якості різних частей мови. Однак, деякі вчені (О. І. Смирницький, В.М. Ярцева) вважають конверсію актом словоутворення, коли слова, які утворюються, омонімічні своїм виробляючим базам, але відрізняються від них парадігмами. [21:167| Так, наприклад, зараз в мережі Іитернет можна часто бачити E-mail me/us to... Уяснення значення подібного неологізма не представляє труднощів. Синтаксичний контекст дає можливість визначити належність слова до перехідних дієслів, та знаючи значення слова E-mail (електронна пошта) перекладаємо: Висилайте повідомлення електронною поштою на адресу....[22: і 23.126]

• запозичення з інших мов

Then his telefonino rang, or rather squeaked piercingly... It is impossible to get away from the wretched telefonino wherever you are in Italy. Of all the countries in Europe, only Britain has more mobile telephones. (The Independent, 1998)

Потім задзвонив, або скоріше пронзительно запищав його міні-телефои. У якій би частині Італії ви не знаходились, вам нікуди не дітися від цих назойливих теяефоиіно. З усіх європейських країн, мобільних телефонів більше тільки у Великобританії.

The Soviets had Sputnik, but the Americans had their open-plan kitchen. No contest.

Радянський Союз винайшов "Супутник*\ а американці винайшли кухню відкритого типу. Поза конкуренцією.

ікоротня деривація


——————

51

Зворотня деривація представляс собою процес утворення дієслів шляхом  усікання  суффікса від  коррелятивних іменників  типу televise "показувати по телебаченню" от television "телебачення" [22:98] *

зрощення

Зрощення - поєднання або усікання кореня одного слова з цілим словом, або поєднання двох усічених коренів:

forex reserve (forex = foreign + exchange) - "резерви в іноземній валюті",. imp ex  transactions (impex     =  import   ■   export)  -  "експортно-імпортні операції".

аббревіація

Серед існуючих видів цього способу словоутворення особої уваги заслуговують частково скорочені ініціальні скорочення, суть яких полягас в ініціальному скороченні одного з злемеїпїв конструкції, наприклад, B-unit (Barclays currency unit) "міжнародна грошова одиниця банку "Барклейз бенк інтернешнл". Fed Wire - "система електронного зв'язку федеральних резервних банків (США)" [2296]

Переклад неологізмів

Способи передачі нешок'ііиів засобами української мови

В ході міжмовних контакіів було винайдено низку шляхів передачі

неологізмів.

•трангкрнішіи, транс, нітрація


 52

Квазібезперекладні методи передачі неологізмів. Названі так тому, що при використанні цих прийомів акт перекладу нібито обходиться та заміняється актом запозичення звукової (при транскрипції) або графічної (при транслітерації) форми слова разом з значенням з ЇМ в ПМ. Однак, безперекладність цього прийому в дійсності тільки здається: фактично тут запозичення відбувається саме ради перекладі як необхідна умова для його здійснення. Запозичене слово стає фактом ПМ й вже в якості такового виступає як еквівалент зовнішньо идєнтичного з ним іншомовного слова. По суті цей шлях є одним з найдавніших та найрозровсюджених на стадії природних (дописьмових) мовних контактів, але він продовжує грати немалу роль и в наш час. Правда, використання цього прийому в наш час зв'язано з цілою низкою обмежень (мовна політика, стилістичні норми, традиції різних соціолінгвістичних коллективів і т.д.).

Метод транслітерації полягаг в тому, щоб за допомогою українських літер передати літери, які складають англійське слово, наприклад, put "пут" (опціон), Nikkei- "Ніккей" (індекс курсів цінних паперів на Токійській фондовій біржі) и т.д. Транслітерація широко використовувалася перекладачами до кінця ХІХстоліття. Для цього перекладачу необов'язково було знати вимовлення англійського слова, й він міг обмежитися його зоровим усвідомленням.

Значно більше розповсюдження в перекладацькій практиці нашого часу має прийом транскрибування, який полягає в передачі не орфографічної форми слова, а фонетичної. В силу значної різниці фонетичних систем української та англійської мови, така передача завжди є умовною та відтворює тільки деяку подібність англійського  звучання.

Взагалі перекладачу треба завжди мати на увазі, що при використанні прийома транскрипції завжди є елемент транслітерації. Підсумовуючи все сказане,     можна     констатувати,     що    елементи    транслітерації    при шекрибуванні можна знайти в насп


53

транслітерація невимовних звуків

транслітерація редуційованних голосних

передача двойних приголосних

при наявності декількох варіантів вимовленим  вибір варіанту, більш
близького до графіки.

•калькування

Серед саме способів перекладу в окрему гілку відокремлюється калькування, яке займає проміжну позицію між повністю перекладними та безперекладними способами передачі неологізмів. "Безперекладність" калькування проявляється в збереженні незмінної внутрішньої форми слова (пор. збереження незмінної зовнішньої форми при безперекладній передачі). Калькуванняпередбачає існування двосто|хшніх міжмовних відповідностей між елементарними лексичними одиниияма які й використовуються в якості "будівельного матеріалу" для відбудови внутрішньої форми запозиченого або слова, яке перекладається.

Калькування як прийом винайдення еквіваленту схоже на буквальний переклад - еквівалент цілого винаходиться шляхом простого складання еквівалентів його складних частей. З цого слідує, шо під впливом калькування є тільки неологізми складного слова. [21:84] Наприклад, слово nmlticurrency складається з multi та currency, обидва окремо можуть перекладатися як "багато-" (суффікс. який означає множину) та "валюта", при їх складанні виходить "багатовалютнші" (напр. кредит)": або interbank /market) = inter- ("між-") + Лйгя£("банківськмй") - "міжбанківський (ринок)".

Перевагою прийома калькування с кратність й простота того, що їм римується за його допомогою еквівалошу й його однозначна схожість з початковим словом, яка досягає повної зворотності відповідності.


54

Хоча еквіваленти-калькі "страждають" буквалізмом, краткістю та потенційна термінологічність робить їх досить привабливими для використання в газетно-публіцмстичних та громадсько-наукових роботах.

• описуючі еквіваленти

Описуючі еквіваленти відносяться до некалькірующим способам передачі неологізмів та принципіально відрізняються від кальки тим, що в описуючих способах передачі неологізмів інваріантом перекладу є саме значення іномовної одиниці безвідносно до характеру його зв'язків з зовнішньою структурою слова, у той час як при калькуванні інваріантом перекладу є форма одиниці ЇМ (правда, не звукова чи графічна, як при транскрибуванні чи транслітерації, а лексична або лексико-морфологічна). змістовна сторона лишається буцімто "за дужкою ". Схематично цю рі шицю можна представити у вигляді графіків, де Фім и ФПм - форма слова. З - інваріантне значення:[25:174]

Фім

 Фпм

 Фім

 Фп-

І

 І

 І

калькування

 описуючий еквівалент

 Іншими словами, описуючий переклад полягає в передачі значення англійського слова за допомогою більш або менш розповсюдженого пояснення. Цей спосіб можна використовувати як для поянення значення в словарі, так й при перекладі неологізмів в конкретному тексті.

Описуючий переклад виконується різними способами. Розглянемо два випадки.


55

 1.  Біржевий термін open outcry, використовуючи калькування,
  можна було б  передати як "відкритий  викрик"  не цураючись
  буквалізма, оскільки всім відомо, що на біржі необхідно   дуже
  швидко реагувати  на попит та пропозицію й при назначенні ціни,
  для того, щоб обігнати конкурентів, не кричати просто неможливо.
 2.  Однак,    цей   спосіб       передачі   (а   уж   тим    більше
  транскрібування або транслітерування) є неприпустимим, оскільки
  не розкриває значення цього слова. В данному випадку найбільш
  підходячим прийомом був би описовий переклад. Таким чином, за
  значення   терміну   можна   прийняти       поянення   в   достатньо
  авторитетному тлумачному словарі ЇМ. Так в
  The Oxford Dictionary
  for  the   Business   World
  (1993)   значення   терміну   open  outcry
  роз'ясняється   як "a meeting of commodity brokers with   dealers in
  order to form a transaction. Traders usu. form a ring around the person
  shouting out bids and offers
  ", а переклад в данному випадку буде
  жучати так:    метод біржевої іоргівлі шляхом прямого контакту
  продавця та покупця.

Розглянутий на данному прикладі спосіб описового перекладу ми називаємо пояснюючим, оскільки в еквіваленті буцімто пояснюються вагомі елементи значення слова, яке перекладається. Пояснювальний переклад стоїть ближче до тлумачення слова, але він все ж лишається перекладом та є придатним для використання в реальному тексті.[ 1£:129]

Однак, навіть при оптимальному підборі поянювального еквіваленту йому придатні такі недоліки, як багаик ювність та деяка факультативність еквіваленту в ПМ.

2. Прийом описового переклалу може бути втілен іншим способом. і Постановочний переклад - прийом передачі неологізма, при якому в якості його еквіваленту викорисювугр ся вже існуюче в ПМ слово (або словосполучення), яке не є в ньом\   неологізмові, але     маг достатню


 56

спільність значень з ісходним словом. В ідеальному випадку тут може бути досягнута семантична конгруентність, тобто збіг об'єма денотативних значень (при неминучій розбіжності в деяких коннотативньїх елементах). Прикладами такого повного збігу об'ємів значень в межах пари лексикографічних співвідносин можуть служити: order interval - "цикл замовлення" (інтервал між послідовними замовленнями), managed floating rate- "корректуємий плаваючий курс".

Збіг об'ємів значень -відносно рідкий випадок. Достатньо частіше при підстановці виникає семантична трансформація, тобто слово ЇМ передається словом ПМ, значення якого відрізняється своїм об'ємом або змістом. Така трансформація може бути чи концентричною, чи зміщеною. В першому випадку виникає сужіння або розширення значення при заміні слова ЇМ його ПМ-еквівалентом. У другому- неповний збіг значень корреліруючоГ пари слів за змістом.

Прикладом концентричної трансформації може служити transition country - "країна з перехідною економікою" (звуження значення; дослівно -"країна переходу"), industrial country - "промислово-розвинена країна" (звуження значення; дослівно - "промислова країна").[ 16:130]

Еквіваленти з зміщенним значенням серед підстановочних еквівалентів зустрічаються доволі часто, що є доволі природним, оскільки прийом* підстановки по суті використовується саме тоді, коли в зіставляємих мовах немає конгруентних між собою пар лексичних еквівалентів. Напрклад, exchange rate - "обмінний курс" (дослівно - "обмінний рівень").

ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ 2

Таким чином, при перекладі текстів економічної тематики ми бачимо, що використовуються різноманітні перекладацькі прийоми (вибір варіантного відповідника, додавання, вилучання, субституція, пермутація і т.д.), але найпоширенішим виступає транскодування. Причому, з усіх його підвидів (транслітерація, транскрибування, адаптивне транскодуваїшя) найчастіше застосовується транслітерація та адаптивне транскодування.


57

РОЗДІЛ З

АНАЛІЗ ГРАМАТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕКЛАДУ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ.

3.1 Рідкість випадків граматичного співпаданнл в оригіналі та перекладі. Граматичні правила, граматичні закони, взагалі граматичні явища тієї чи іншої мови, пов'язані з внутрішніми законами її розвитку, або обумовлене, у своїй   сукупності відрізняються від граматичних явищ іншої мови, хоча і можуть представляти в окремих відносинах схожість з ними. Звідціля й беруть початок граматичні труднощі перекладу- в галузі як морфології, так і синтаксиса. [13:22]. Ця розбіжність, яка з виключною силою дає про себе знати саме при перекладі, с результатом внутрішньої специфіки кожної з двох мов.

Негайно     треба обумовити ті граматичні особливості, які можуть представляти значні труднощі під час вивчення мови, при засвоєнні думки того чи іншого тексту, не при перекладі, тому що існує точний засіб, який постійно використовується , який є однижпним при передачі кожної з таких особливостей, хоча він потребує значної перебудови всього обороту.Так, наприклад, можна привести збіг прямого додатку з інфінітівом- так званий accusatius cum infinitivo типа:

Our company expected the information to be here by this time. За правило, перекладається складнопідрядним реченням, де в якості підмета підрядного речення є іменник, який відповідає прямому додатку оригінала, а в якості присудка- дієслово, яке відповідає по смислу інфінітиву оригінала., тобто вище наведеному реченню буде відповідати: Наша компанія розраховувала, що інфорлнщія до цього часу буде тут. До цієї ж категорії подій відносяться: гкклнання дієслів to have.to beвідмінювальній формі) з інфінитивом. яке ііисловлює наказ або можливість). Вони зазвичай передаються сполученням присудка, який за своєю словарною думкою висловлює наказ чи можливість, з інфінитивом:


58

Fixed Rate Mortgages are to be amortized over a JO, 15, 20, 25, 30and40year terms.

Іпотека з фіксованою процентною ставкою має бути повернена через 10, 15, 20, 25, ЗО та 40 років.

Сюди також відносяться збіг дієслова to seem з інфінітивом, який потребує скоріше всього передачі таким реченням, де присудком( у відмінювальній формі), є дієслово, яке відповідає за значенням інфінитиву, а відмінювальній частині присудка оригіналу відповідаючий по значенню прислівник або вставне слово "здасться" ( або " як здається"): Export credit financing seems to have no impact on government expenditures. Здасться, експортне кредитне фінансуванняне мас ніякого впливу державні витрати.

Далі - безсполучникові означальні підрядні речення типу: Official export credit agencies are not a/lowed to grant financing below the minimum rates government has set

Офіційним експортним агенціям заборонено надавати фінансування нижче мінімальних відсоткових ставок, які встановив уряд. Для мовної особливості цього типу характерно, що граматична перебудова, яка необхідна при перекладі на іншу мову, обмежується тісними межами невеликого словосполучення. Треба підкреслити, що при передачі подібних явищ, взагалі однотипної для кожного з них, не може бути все ж таки повного стандарту, слідування одному якомусь незмінному рецепту, та не виключається вибір між кількома, однак близькими один до одного можливостями, та вибір варіанту буде залежати від співвідношення з сусідніми фразами перекладу, від жанр\ і жну тексту і т.д. [3:96] При перекладі з однієї певної мови на іншу встановлюється відоме порівняно обмежене коло випадків, які не складають проблему для загальної теорії перекладу та представляють відомим інтерес тільки для окремої теорії.


59

Треба при цьому пам'ятати, що різниця граматичного строю часто викликає необхідність при передачі значення, вираженого морфологічною особливосте оригіналу, прибігати у перекладі до засобу синтаксичного та лексичного порядку. Також треба пам'ятати про те, що і при наявності у мові оригіналу та перекладу формально близьких граматичних елементів їх смислові та стилістичні функції можуть бути різними. Та тим самим постає питання про використання елементів, які відрізняються та могли б виконувати функції, які відповідають оригіналу.[ 6.2Н |

Можуть бути вказані два основних типи граматичної розбіжності між мовою оригіналу та мовою перекладу.

Перший випадок- той, коли у мові оригіналу зустрічається елемент, якому немає формально-граматичної відповідності у мові перекладу, наприклад, наявність категорії артикля, складні норми минулого часу).

Другий випадок- той, коли в мові, якою робиться переклад, є елементи, які не мають формальної відповідності у мові оригіналу, а між тим. вони неминуче використовуються при перекладах ( наприклад форма вида дієслова, широко розвинена флскіивна система, наявність дієприкметників активної форми минулого часу та пасивної форми теперішнього часу).

Які ж конкретні засоби фактично використовуються при перекладі і які висновки можуть бути зроблені із практики передачі цих явищ? Давайте звернемося до декількох прикладів, які. авжеж, не вичерпують, все багатство та різномаїття матеріалу, але які є типовими, практично значимі.

3.2 Передача функції граматичного с.имеїипу, який немає формальної відповідності у мові перекладу. Переклад артикія Коли ми говоримо про відсутність в українській мові артикля, то це явище з точки зору перекладу повинно враховуватися, перш за все, у зв'язку з можливістю або неможливістю передати специфіку, яка виражається в оригіналі або тексті готового матеріале завдяки різниці між артиклем


60

означеним та неозначеним (тому що роль артиклю, як належність іменника і як ознака граматичного роду, передасться фактично флектильними засобами української мови, при чому є невідповідність у граматичному роді слів, які позначають одні й тіж предмети та поняття, за винятком спеціальних та рідких випадків, які є більш вагомими у художній літературі, не призводить до якихось смислових розбіжностей.) Зрозуміло, досить часто зустрічається такс положення, коли функція артиклю в умовах вузького замкнутого контексту, наприклад, у заголовках з їх характерною краткістю, лишасться невідтвореною. Так. наприклад, пишуть

The Joint Stock Company

R.H.L Project building LTD

Підкреслюють та виділяють саме лампу компанію, її титул, а український переклад цісї назви, стилістично можливий. -"Акціонерне товариство

We have been authorized a company which prtxfaces...

Уданому випадку артикль ( неозначений) не має також силового значення.

f6:94] Мова йде про рядову форму, не єдину у своєму роді. Але в данному

випадку є можливим, але зовсім не є обов'язковим) переклад неозначеного

артиклю словом " одна", "якась".

Однак, крім цієї можливості існує ще інша, порівняємо той же приклад, але з

наявністю означеного артиклю:

Н є have been authorized by the company which produces.... Як ми бачимо, межі перекладу значно стали в>жчими. тому що наявність

арі иклю означеного прямо вказуг на кокреі іі характерне тики суб'єкта. До речі сказати, існує достатня кількість виразів з використанням неозначеного артиклю. Що до артиклю означеного, то, як правило, керуються нижчеприведеншіми правилам і      • гу що економічний переклал.


61

включаючи ділову документацію, є лаконічним і потребує високого рівня стандартизації [11:182], та внаслідок цього, не має сенсу ускладнювати його складними конструкціями.

3.3 Використання граматичного часу при перекладі Мова ділових паперів та документів суха та лаконічна. Конструкція речень намагається досягти чіткості та простоти. Саме з цього випливає необхідність формування тексту за допомогою конструкцій не складних, з використанням простого часу, пасивні конструкції використовуються, але, по можливості, у найменш складних варіантах. У діловому листуванні використовусться твердий порядок слів, що є загальним правилом для всієї англійської мови та широко використовуються всі часи групи Indefinite, Present Perfect. Past Perfect: група часу Continuous використовується не так часто. [1*113]. Як правило, час останньої $ названих груп використовується у розділах "The scope of activities", у статтях, які дають опис нарпямків роботи фірми у так названій "Investment application" розробляємого контракту, авжеж неможна говориш про ге, що вищесказана група часів більше ніде не використовується. Широке використання часи групи Continuous отримують також у різноманітній рекламній продукції( печатній; менш часто- рекламні слогани). Continuous Tenses, які не мають граматичних паралелей в українській мові, є типічним прикладом іраматизації лексики - так званим висловленням лексичних відносин в одній мові граматичними формами в іншій. (7 <:82] Continuous Tenses висловлюється формулою to be • інгова форма смислового дієслова в теперішньому часі, минулому чи майбутньому часі, в активному( Active) та пасивному стані (Passive) та використовується тоді, коли наголос робиться не на саму дію. а на час ії тривання.

The credit is becoming valid from the date of its registration in the form of investment license.

The Consensus is signed on February the  ih.jv55.by the Organisation for
aropean Economic Cooperation (OEEC)l          
 rfs


62

У науковій та технічній літературі форми Continuous взагалі використовуються для вказівки на те, що дія відбувається у теперішній момент, зараз, в данний час, або що один процес плине піл час іншого процесу. [1^:97]. У першому випадку час відбування іноді передається не тільки граматичною формулою to fte+інгова форма, але одночасно, та словами типу today, presently, у другому випадку вказівка на час випливає зі слів while, when, as.

Хоча цьому методу фінансування приділяється велика увага у теперішній час, його можливості та недоліки те недостатньо вивчені. Although this method of financing is received marker attentionf today), its possibilities and limitations have not been sufficiently explored

Зараз проектним фінансуванням все більше користуються при

The project financing is becoming more and more useful in financing of a

фінансуванні окремих економічних одиниць, particular economic unit.

Конструкції Constructions Passive використовуються тоді, коли нас інтересує не сама дія, скільки час її відбування., та коли підмет є пасивним. Формулою будови слугує: to be+ being + 3 форма смислового дієслова.

У той час, як готують контракт використовують законодавчі акти.

 The legislative documents are used whilst the contract is being signed.

При оформленні ділових паперів часи групи Perfect

використовуються нечасто. Використовуються вони при визначенні дії, яка закінчилася до певного моменту у теперішньому, минулом та майбутньому часі, коли нас цікавить не сама дія , скільки її результат або співвіднесенність з іншою дією. У перфекгі стоїть дія, яка відбулася раніше.

After the company had launched the achertismg campaign, profits soared by 2 million.

Після запущення рекламної копанії прибутки компанії рпко ібільишлися на 2 мільйони.


63

3.4 Розмежування між активним та пасивним станам.

Стан- це категорія дієслова, яка вказує на відношення суб'єкта чи об'єкта до дії. Активний стан- Active Voice- активно використовується при оформленні ділової документації. [>.9:118]

Recession of financing has caused great economic losses

Зменшення фінансування призвело до великих економічних збитків.

Даний приклад показує, що підмет- в даному випадку слово Recession-активно, тобто явище, яке виступає у якості підмета, спричиняє дію. Приклад, наведений вище с типовим.

Пасивний стан- The Passive Voice- показує, що підмет с пасивним, тобто, людина, предмет чи явище. Які виступають у ролі підмета, підполягають лапііій дії.

Великі економічні збитки вшиваються зменшенням фінансування.

Great economic losses are caused by recession of financing.

У наведеному прикладі викорнстовусться The Passive Voice. Його використання є правомочним, тому що підмет першого прикладу - losses-підполягає дії- are caused- визиваються.

Наявність твердого порядку слів в англійській мові обумовило широке розповсюдження пасивного стану та частого використання перехідних дієслів. (71^102]. У науковій та технічній літературі пасивний стан ще більше розповсюджений, ніж у художній, що взагалі обумовлено трьома принципами:

 1.  У паперах не прийнято опис\вати дію від першої особи.
 2.  Більшість дієслів, які вказую і ь на дію чи процеси є перехідними.
 3.  Документація потребує дуже стислого викладу інформації.
  Даний договір, який було уклшк'но між двома фірмами, є продуктом
  тривалої, золбоденноі'праці між
  двома сторонами.

Tfie contract has been signed on the   ih day of. 200 by and between.


64

Існує ще один момент, до якого треба відноситися уважно при перекладі з української на англійську: треба розмежувати пасивний стан. В українській мові часто співпадають форми пасивного та звертального станів. £5:28] Правильний переклад має вагоме значення, тому що помилка може призвести до глибокого викривлення смислу. В англомовних документах нерідко можна зустріти в одному реченні активний та пасивний стани.

Цей підрозділ можна видозмінити під час зустрічі з твииіеними митними ставками або його можна було видозмінити шляхом голосувння усіз учасників проекту.

This department might alter immediately having conflicts with overstated customs' rates or be altered with he і oting of all the participants of this project.

3.5 Співвідношення часів при перекладі економічної лексики. Українська мова не мас даної грама і ичної функції, тому при перекладі документів( як і взагалі при любому перекладі) треба пам'ятати про цю різницю, бо вона відіграг не останню роль при передачі тексту. Треба додати, що іноді зустрічпються моменти так званого " відходу від правил послідовності часів". Для того, щоб освітлити дане явище маю за необхідне освітлити саму формулу побудови даної конструкції. Треба починати з " прямого правила". Послідовність часів використовується у складних реченнях. Якщо присудок головного речення стоїть у минулому часі ( Past Indefinite), то присудок додаткового речення - підрядного-співвідноситься у часі з присудком головного речення., тобто замість ісперішнього часу ( Present) стоїть минулий (Past), а замість майбутні' > о - так зване майбутнє у минулому ( Future in the Past or Fun; j Relative). Формула Future Relative should (would)+ смислове /iw слово в інфінітіві без to [15:52]. В українській мові подібного співів   чинення немає, як вже було сказано раніше.


65

The contract said that if debtors were in default, they were unable to meet their commitments.

У договорі говорилося про те, що якщо боржники не є платоспроможними, вони не можуть виконати свої зобов 'язання.

Відступ від даного правила присутній при вказівці на загальновідому істину. Денний постулат не є дуже розповсюдженим у ділових паперах. Треба пам'ятати, що в деяких випадках- хоча і зовсім рідких- правило послідовності чвсів починає втрачувати свою силу. Гадаємо, що це відбувається через необхідність скоротити текст документу настільки, наскільки можливо. За нашими спостереженнями , перекладачі в іноземних фірмах спромагаються лаконізувати тексти, не в коїм разі не змінюючи смислу та ідеї тексту. Це робиться , скоріш за все тому, що англійська мова здобула світове розповсюдження, як мова ді-нжої олистування. ^ '-сі56] ВИСНОВКИ ЗА РОЗДІЛОМ З

Перекладач повинен пам'ятати, що при при перекладі економічної лексики, як й взагалі, в українській мові немає такої граматичної функції як співвідношення часів, треба пам'ятати про цю різницю, бо вона відіграє не останню роль при передачі тексту. Також перекладач повинен пам'ятати, що наявність твердого порядку слів в англійській мові обумовило широке розповсюдження пасивного стану та частого використання перехідних дієслів. Перекладач не може забувати, що

економічний переклад, включаючи ділову документацію, є лаконічним і потребує високого рівня стандартизації, та внаслідок цього, не має сенсу ускладнювати його складними конструкціями.


66 висновки

 1.  При перекладі текстів економічного характеру перекладачеві треба
  володіти необхідним мінімумом фонових
  знань та термінів цієї галузі. Сюди
  входять знання різних видів кредитів, фінансування, назв відсоткових
  ставок,-,   процедури    здійснення    ділової    операції,    ознайомленість    з
  юридичними   нормами,   також   необхідно   знати   назви    міжнародних
  фінансових установ, угод, домовленостей для того, щоб підібрати вірний
  еквівалент.
 2.  Працюючи з текстами економічної тематики використовуються
  різноманітні   перекладацькі   прийоми   (вибір   варіантного   відповідника,
  додавання, вилучання, субституція, пермутадія і т.д.), але найпоширенішим
  виступає транскодування. Причому.  
  \ усіх його підвидів (транслітерація,
  транскрибування, адаптивне транскодування) найчастіше застосовується
  транслітерація та адаптивне транскодування: Це пояснюється тим. що багато
  власних  назв  мають свої відповідники у мові  перекладу.  Зокрема це
  стосується назв
  організацій, які часто v стрічаються в текстах економічного
  характеру.

3.Економічний термін повинен усвідомлюватися як нормальне мовне явище, й відсутність слова в словарі не може служити бар'єром для його перекладу, до того ж саме перекладацька практика робить найбільший вклад в поповнення лексичного составу мови перекладу новими словами, які приходять з інших мов, а звідціля й словників двомовних словників. В любому випадку, коли відоме значення нового слова, є можливість передати його за допомогою розглянутих способів.

Таким чином, процес перекладу економічних термінів з англійської на українську проходить у два етапи: аіуяснення значення терміну (коли перекладач або звертається до останніх видань англійських тлумачних (енциклопедичних) словників, чи уяснює значення нового слова, беручи до уваги його структуру контекст); б)саме переклад (передача) засобами української мови,  а  саме:  транскрі: ■       транслітерація,  калькірування.


67

описовий переклад ( пояснювальний чи підстановочний, при використанні останнього способу можна поьачити як повний збіг денотативних значень, так і звуження чи розширення значення слова ПМ, або ж неповний збіг значень пари слів ЇМ та ПМ). Щодо вибору того чи іншого способу передачі економічних термінів, то він залежить від багатьох суб'єктивних факторів (вони не були розглянуті в роботі саме через причину своєї суб'єктивної природи), таких як, наприклад, особистість перекладача, його досвід, інтеллект, спроможність оперувати абстрактними поняттями, середовище під час процессу перекладу. Однак, перш за все необхідно досягати того, щоб еквівалент економічного терміну ЇМ (англійської мови) в максимальному ступені відповідав нормам та правилам мови перекладу (української мови).


68

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

.   1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского язьїка. М.: Госиздат, 1959.-. 308с.

 1.  Басе Е.М. Научная и деловая корреспонденция. - М.: Наука, 1991. -
  174с.
 2.  Бодко Н.В. Пособие по корреспонденции. М.: Вьісшая школа, 1990.
  - 309с.
 3.  Бойко М.Д. Цивільно-правові документи.-К.:Наукова думка, 1966.-
  311с.
 4.  Бондаренко Є.В. Бізнес-кореспонденція у зовнішньоекономічній
  діяльності.-
  X. : Ранок, 2001. - 112с.
 5.  Гальперин И.Р. К проблеме стилистической дифференциации
  словарного состава современного английского язьїка. М.: Госиздат,
  1953.-263с.

Гордбул О.Д. Ділова українська мова.-К.: Знання, 2ООО.-285с.

 1.  Егорова A.M. Теория и практика перевода зкономических текстов с
  английского язьїка на русекий язьїк.- М.: Международньїе отношения, 1974.-
  190с.
 2.  Калинин М. И. О корреспондентах и корреспонденциях. М.:
  Госиздат, 1958.-234с.

10.Карабан В. Переклад англійської наукової та технічної літератури. Частина II. Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. -Вінниця: Нова книга, 2001. - 302с.

11 .Льісенко Н.А. Документирование управленческой деятельности на предприятии: делопроизводство и корреспонденция: Учебное пособие для вузов.- Ростов: Март, 2002. - 272с.

12.Манаковю. А.М.Америка 70-х. Очерки, статьи, корреспонденции. -М.: Молодая гвардия, 1978. - 258с.


69

ІЗ.Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових паперів.-К.:Наукова Думка, 1982.-247С.

Н.Меньшикова М.А. Английские зкономические терминьї.-Новосибирск: Наука, 1983.- 328 с.

15.Плотникова А.В.Деловой контракт с зарубежньїм партнером.-К.: Вища школа, 1993.-225с.

іб.Рабинович П.А. Корреспонденция и делопроизводство. М.: Вьісшая школа, 1977.-160с.

17.Ратушная В.Г. Английский язьік для делового обшения.-Р.: РШБ, 1991.-235 с.

18. Рецкер Я.И. Пособие по переводу с английского язьїка на русский. - М.: Вьісшая школа, 1982. -327с.

19.Уфимцева А.А. Опьіт изучения лексики как системи. М.: Вьісшая школа, 1962.- 221 с.

20.Федоров А.В. Основьі общей теории перевода (Лингвистические проблеми). - М.: Вьісшая школа, 1983. - 203с.

21.Харитончик 3. А. Лєксикология английского язьїка, Минск: Вьісшая школа, 1992.- 267с.

22.Цвиллинг М.Я. Переводньїе зквивалентьі неологизмов в словаре и тексте. М.: Вьісшая школа, 1984.- 287 с.

23.Черепахов М.С. Заметка и корреспонденция. М.: Вьісшая школа, 1954.-278с.

24.Черноватий Л.М. Особливості навчально-методичних матеріалів для підготовки перекладачів/ЛВісник Сумського держ. ун-ту. - №4 (37). -184-189с.

25. International trade. A business perspective.: Longman, 1995. - 258c. 26.http:// www. washingtonpost.com: 28.http:// www.dwelle.de; 29.http:// www. nytimes.com.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23171. Нацiональний пафос поезiї Олега Ольжича 28 KB
  Звичка оцiнювати творчiсть поетiв за вiдповiднiстю тiй або iншiй iдеологiї зазвичай виправдана. До того ж подiбний пiдхiд нерiдко породжував флюгерiв вiд поезiї що завжди намагаються дотримуватись офiцiйного найзручнiшого курсу. Та все ж таки часом треба переступати через iдеологiчнi забобони й вiдокремлювати подумки поета вiд полiтика в однiй особi талант вiд переконань.
23172. Неокла́сики 34 KB
  На відміну від інших груп Неокласики не дбали про своє організаційне оформлення і не виступали з ідейноестетичними маніфестами. Те що неокласики прагнули впроваджувати в своїй творчості форми та методи грецького й римського мистецтва представникам влади здалось невизнанням радянської дійсності. Неокласики позиціонували себе як естетів і жорстко протиставляли себе народництву і романтизму. Неокласики належать до так званих письменників доби розстріляного відродження.
23173. Неоромантизм поезiї Олени Телiги 28.5 KB
  Але крiм бiльшої наближеностi до дiйсностi неоромантизм мав ще одну суттєву вiдмiннiсть вiд течiїпопередника: полiтичне зумовлення що розкидало естетично близьких митцiв по рiзних таборах революцiйної романтики що iдейно грунтувалася на своєрiдному месiанiзмi свiтової пролетарської революцiї та неоромантизму нацiональновизвольної боротьби що набув розквiту трохи пiзнiше: напередоднi й пiд час Другої свiтової вiйни. Телiгу до боротьби та залишилося в її творчостi назавжди. Скорiше це розмiрковування над ролями чоловiкiв i жiнок що...
23175. ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ 34 KB
  Олег Ольжич народився 8 липня 1907 р. після заснування ОУН організації українських націоналістів Ольжич став одним з найактивніших її членів очолив культурний сектор організації а трохи пізніше став заступником голови проводу ОУН. у Львові вийшла збірка Ольжича Рінь.
23176. Cтруктура світогляду 38 KB
  У систему цінностей людини входять уявлення про добро і зло щастя і нещастя мету і сенс життя. Наприклад: життя це головна цінність людини безпека людини це теж велика цінність і т. Ціннісне відношення людини до світу і до самого себе формується в певну ієрархію цінностей на вершині якої розташовуються свого роду абсолютні цінності зафіксовані в тих або інших суспільних ідеалах. які регулюють повсякденне життя як окремої людини так і всього суспільства.
23177. Історичні типи світогляду 39 KB
  Історичні типи світогляду Підкреслимо що світогляд не просто узагальнене уявлення про світ а форма суспільної самосвідомості людини вузловими категоріями якої виступають поняття світ і людина . Через ці поняття суб'єкт світогляду усвідомлює своє призначення у світі і формує життєві установки. Світогляд за самою своєю суттю є універсальним і практич ним оскільки орієнтує на вирішення найважливіших проблем людського існування виражає імперативи поведінки людини та сенс її життя. В цьому і полягає функціональне призначення світогляду.
23178. Класична онтологія та її фундаментальні проблеми 40.5 KB
  Класична онтологія та її фундаментальні проблеми Онтологія розділ філософії що вивчає проблеми буття. ТермінОнтологія був запропонований Р. Вольфом явно розділили семантику термінівонтологія іметафізика. Формально онтологія складається з понять термінів організованих в таксономія їх описів і правил виводу.
23179. Технология Token Ring 81.5 KB
  Сети Token Ring, так же как и сети Ethernet, характеризует разделяемая среда передачи данных, которая в данном случае состоит из отрезков кабеля, соединяющих все станции сети в кольцо. Кольцо рассматривается как общий разделяемый ресурс, и для доступа к нему требуется не случайный алгоритм