59573

Система доходів бюджету

Лекция

Макроэкономика

В умовах ринкових трансформацій проблеми формування достатнього обсягу доходів бюджету і забезпечення ефективного їх використання набувають особливої гостроти. Недоліки законодавчої бази, домінування традиційних

Украинкский

2014-08-21

496 KB

3 чел.

Тема 6. Система доходів бюджету

Лекція 7 (2 год.)

Актуальність теми:В умовах ринкових трансформацій проблеми формування достатнього обсягу доходів бюджету і забезпечення ефективного їх використання набувають особливої гостроти. Недоліки законодавчої бази, домінування традиційних, застарілих підходів до організації бюджетних відносин у поєднанні з глибоким спадом в економіці утруднюють наповнення бюджету і, відповідно, виконання завдань соціально-економічного розвитку країни. З огляду на вищенаведене, актуальним завданням в сучасних умовах господарювання залишається побудова ефективного механізму наповнення бюджету.

Мета заняття:

- дидактична мета заняття: ознайомити студентів із методами та джерелами формування дохідної частини бюджету, визначити роль основних складових у наповненні бюджету фінансовими ресурсами, а також сформувати орієнтовну базу для подальшого засвоєння навчального матеріалу, дати рекомендації щодо використання основних висновків за темою на семінарських заняттях;

- виховна мета: розвивати логічне мислення, розумову активність студентів, виховати почуття відповідальності.

Міждисциплінарні зв’язки: питання даної теми тісно взаємопов’язані із такими дисциплінами, як: «мікроекономіка», «макроекономіка», «політекономія», «фінанси» та стануть базовими для вивчення таких дисциплін як: «казначейської справи», « бюджетний менеджмент», «державні фінанси», «фінансова політика» та ін.

Внутрідисциплінарні зв’язки: вивчення питань даної теми пов’язані із такими темами дисципліни, як: Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави, Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування, Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України, Тема 5. Міжбюджетні відносини в Україні і система бюджетного вирівнювання, Тема 7. Система видатків бюджету.

Фахове спрямування:для студентів напрямку підготовки “Державні фінансиˮ дана тема є особливо важливою для вивчення, оскільки допомагає зрозуміти механізмнаповнення державних фінансів. Отримані теоретичні знання студенти зможуть використати у майбутньому під час провадження своєї професійної діяльності.

ПЛАН

 1.  Методи та джерела формування доходів бюджету
 2.  Податкові надходження як основне джерело доходів бюджету
 3.  Неподаткові доходи бюджету

Список рекомендованої літератури:

Основна:

1. Конституція України: Прийнята на п`ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996р. – К.: Офіційне видавництво Верховної Ради України, 1996. – 115с.

2. Бюджетний кодекс України прийнятий Верховною Радою України від 08.07.2010 № 2456-VI.3.

3. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22 грудня 2011 року №4282-VI.

4. Про Державний бюджет України на 2013 рік: Закон України від 06 грудня 2012 року №5515-VI.

5. Бюджетнакласифікація :Затверджена наказом МінфінуУкраїнивід  11.08.11 р. № 1028.

6. Алексєєв І.В. Бюджетна система: навч. посіб. / І.В. Алексєєв, Н.Б. Ярошевич, А.М. Чушак - Голобородько – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 376с.

7. Бюджетна система :  підруч. /  за наук. ред.  В.  М.  Федосова, С. І. Юрія. – К. : Центр учбов. літератури ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 с.

8. Василик О.Д. Бюджетна система України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк. – К.: ЦНЛ, 2004. – 544с.

9. Опарін В.М. Бюджетна система: навч.метод.посіб. / В.М. Опарін. – К.: КНЕУ, 2002. – 333с.

10. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник – К.: Знання, 2008. – 608с.

11. Чала Н.Д. Бюджетна система : навч. посіб. / Н. Д. Чала, Л. В. Лазоренко. – К.: Знання, 2010. – 223 c.  

Додаткова:

12. Базилевич В.Д. Державні фінанси: навч. посіб. / В.Д. Базидевич, Л.О. Баластрик. – К.: Атіка, 2002. – 368с.

13. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії : Вступ до фінансової науки / Ш. Бланкарт ; Пер. з нім. С.І. Терещенко та О.О. Терещенка ; Передмова та наук, редаг. В.М. Федосова. – К. : Либідь, 2000. – 654 с.

14.  Василик О.Д. Державні фінанси України: підруч. / О.Д. Василик, К.В. Павлюк - К.: ЦНЛ, 2003. – 608с.

15. Карлін М.І. Фінансова система України : навч. посіб. / Карлін М.І. – Знання, 2007. – 324 с.

16. Корягін М.В. Сутність, функції, та ознаки бюджету як економічної категорії / М.В. Корягін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 205-209.

17. Корягін М.В. Бюджет як економічна категорія та його значення в ринковій економіці / М.В. Корягін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 21.1. – С. 226-231.

18. Огонь Ц.Г. Доходи бюджету: теорія та практика : [монографія] / Огонь Ц.Г. – К. : Київ. нац. торг. ун-т, 2003. – 580 с.  

19. Оспіщев В.І. Фінанси: навч. посіб. / В.І. Оспіщев. – К.: Знання, 2008. – 567с.

20. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України: [монографія] / Павлюк К. В. – К. : НДФІ, 2006. – 584 с.

21. Фінанси : Підручник ; За ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 c.

22. Финансы : учебник для вузов ;  под ред.  М.В.  Романовского,  О.В.  Врублевской, Б.М. Сабанти. – М. : Перспектива, ЮРАЙТ, 2002. – 504с.

Інтернет-ресурси:

23. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [сайт http//www.kmu.gov.ua].

24. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [сайт http//www.minfin.gov.ua ].

25. Офіційний сайт Державна служба статистики України [сайт http//www.ukrstat.gov.ua ]

26. Офіційний сайт Чернівецької області [сайт http//www.bucoda.cv.ua].

27. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського [сайт http//www.nbuv.gov.ua].

Питання на самостійне опрацювання

 1.  Класифікація податків.
 2.  Види прямого оподаткування і його роль у системі фінансового регулювання.
 3.  Види непрямих податків, їхні переваги та недоліки
 4.  Надходження від приватизації майна державних підприємств. Доходи рентного характеру. Інші  неподаткові доходи бюджету
 5.  Доходи від операцій з капіталом як джерело доходів бюджету
 6.  Офіційні трансферти і їх роль у формуванні доходів окремих бюджетів

 1.  Методи та джерела формування доходів бюджету

Оскільки функціонування бюджету відбувається за допомогою особливої економічної форми – доходи, розглянемо економічну сутність цієї категорії і форми прояву.Але насамперед необхідно з’ясувати сутність бюджетної класифікації.

Бюджетна класифікація — групування доходів та видатків бюджету за відповідними ознаками, що забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнянність бюджетних даних.

Бюджетна класифікація України має такі складові частини:

Розділ 1. Класифікація доходів бюджету.

Розділ 2. Класифікація видатки та кредитування бюджету.

Розділ 3. Класифікація фінансування бюджету.

Розділ 4. Класифікація боргу [5].

Відповідно до Бюджетного кодексу України доцільно розрізняти такі кошти бюджету:

- доходи бюджету – усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, дарунки, гранти);

- надходження до бюджету – доходи бюджету та кошти, залучені в результаті взяття боргових зобов’язань органами державної влади, органами влади АРК або органами місцевого самоврядування;

- кошик доходів бюджетів місцевого самоврядування – податки і збори, що закріплені Бюджетним кодексом на постійній основі за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів [2].

Узагальнення підходів до трактування поняття “доходи бюджетуˮ наведено в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Визначення сутності поняття “доходи бюджетуˮ

Джерело

Період

Визначення

1.

М.В. Романовський,  Б.М.  Сабанті,  О.В.  Врублевська,  В.В. Ковалева

2002

кошти,  що надходять у безоплатному і безповоротному порядку,  відповідно до діючого в країні бюджетного і податкового законодавства,  у розпорядження органів державної влади і місцевого самоврядування [22, c. 320].

2.

Огонь Ц. Г.

2003

фінансові ресурси, сформовані на казначейському рахунку держави в процесі розподілу і перерозподілу ВВП та мобілізації податків, зборів і обов'язкових платежів до бюджету. в [18, c. 165].

3.

Юрій С.І.

2004

частина централізованих ресурсів держави, які потрібні для виконання нею функцій [21, c. 159].

4.

Павлюк К. В.

2006

частина фінансових ресурсів держави, що створюються у процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту й зосереджуються у бюджетному фонді для забезпечення соціальних і економічних потреб держави [20, c. 73].

5.

Ю.В.  Пасічник

2006

частина централізованих фінансових ресурсів держави,  що врегульовані відповідними нормативними актами і необхідні для виконання нею своїх функцій [10, c. 117].

6.

М.І. Карлін

2007

фінансові ресурси держави,  які використовуються для виконання функцій,  закріплених законами за державою [15,  с. 53].

Ці визначення не повністю відбивають сутність поняття “доходи бюджетуˮ, оскільки одні з них не вказують на мету централізації коштів та основні її методи; а інші акцентують увагу лише на суб'єктах економічних відносин щодо формування доходів бюджету, не окреслюючи мети формування бюджетного фонду.Отже,  доходи бюджетів слід визначати як грошові надходження в основний загальнодержавний фонд,  необхідний для забезпечення стабільного розвитку всіх секторів економіки,  покращення матеріального добробуту громадян,  їх культурного розвитку,  забезпечення обороноздатності країни, утримання державних органів влади тощо.

Відповідно до методів формування доходів держави,  можна виокремити види державних доходів (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Методи формування доходів державного бюджету [29, c.429]

Провідна роль серед методів фінансового перерозподілу належить податковій формі одержавлення ВВП. Тому необхідною є побудова оптимальної податкової системи, яка за визначенням вітчизняних економістів, є "своєрідним компромісом між наукою та реаліями".

Вихідними принципами формування доходів бюджету є фіскальна й економічна ефективність та соціальна справедливість.

Принцип фіскальної ефективності передбачає достатність доходів, мінімізацію витрат на збирання доходів і запобігання ухиленню від сплати платежів до бюджету, еластичність (або гнучкість) системи доходів бюджету, рівномірний розподіл доходів між адміністративно-територіальними одиницями.

Принцип економічної ефективності в процесі формування доходів бюджету трактується неоднозначно. Податкові відносини виникають на стадії перерозподілу національного доходу, і через податкову політику держава втручається у розподільні відносини. Отже, податкова політика так чи інакше впливає на економічні процеси незалежно від волі держави. Цей вплив можна назвати пасивним. Оскільки головним завданням політики державних доходів є забезпечення достатнього обсягу надходжень до бюджету, вплив податкової політики на процеси відтворення має другорядне значення. Доти, поки доходи, які акумулювала держава, не мали значної питомої ваги в обсязі валового внутрішнього продукту, вплив податкової політики на відтворювальний процес був незначним і не привертав уваги політиків та економістів. Але при подальшому зростанні частки податків в обсязі ВВП виникає потреба стягувати необхідні кошти найбільш раціональним способом, тобто мінімізуючи негативні наслідки для розвитку економіки. Надалі дискусії щодо мінімізації негативних наслідків оподаткування переросли в дискусії про те, чи повинна держава використовувати податкову політику як активний регулятор відтворювальних процесів (тобто для досягнення інших цілей, крім фіскальних).

З погляду проблем соціальної справедливості платниками податків мають бути всі члени суспільства, які отримують доходи.

Формування доходів бюджету може відбуватися за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел.

До внутрішніх відносять валовий внутрішній продукт і національне багатство, які вироблені на території даної країни, до зовнішніх – ВВП (а іноді й національне багатство) інших країн, який надходить у вигляді державних позик або репараційних платежів тощо.

Одним із основних макроекономічних показників, які характеризують результати економічного розвитку в тій чи іншій країні, є валовий внутрішній продукт. Він відображає вартісний обсяг кінцевої продукції (виключаючи повторний рахунок вартості сировини, палива тощо, спожитих на різних стадіях у процесі виробництва), виробленої на території даної країни за один рік.

Основними елементами ВВП є: прибуток, заробітна плата, амортизаційні відрахування, непрямі податки. Якщо обсяг валового внутрішнього продукту зменшити на суму амортизаційних відрахувань і непрямих податків, отримаємо ще один макроекономічний показник – національний дохід.

Національний дохід – це дохід, який одержано у результаті використання факторів виробництва в процесі створення поточного обсягу валового внутрішнього продукту. Складовими національного доходу є прибуток і заробітна плата, за рахунок яких, як правило, і відбувається формування дохідної частини бюджету. У виняткових випадках (війна, стихійне лихо, глибока економічна і фінансова криза тощо) формування дохідної частини бюджету може відбуватися за рахунок національного багатства (сукупність матеріальних благ, створених працею попередніх і нинішніх поколінь і залучених в процес відтворення природних ресурсів, яким розпоряджається суспільство на певний момент часу), а саме: доходи від приватизації державного майна, від продажу золотовалютного запасу та інших національних цінностей. Поповнення ресурсів бюджетного фонду може здійснюватись також на основі внутрішніх і зовнішніх позик і за рахунок емісії паперових грошей. Кошти, що залучаються державою на відплатній основі, — тимчасово вільні грошові кошти юридичних осіб, заощадження населення, іноземний капітал (через продаж на фінансовому ринку державних облігацій; отримання кредиту під заставу пакету акцій великих підприємств; отримання державних позик від окремих держав або від міжнародних фінансово-кредитних установ) відображають кредитний метод формування бюджетних ресурсів, що передбачає поворотність запозичень і платність за їх використання. Виходячи з цього, кошти мобілізовані на основі державних позик, необхідно розглядати не як джерело формування доходів бюджету, а як спосіб тимчасового поповнення бюджетного фонду. Аналогічно слід характеризувати й емісію паперових грошей, до якої держава вдається за надзвичайних обставин, коли отримання доходів і позик є затрудненим, а фінансування бюджетних витрат — невідкладним. Це найбільш непопулярний захід, оскільки він посилює інфляційні процеси і має негативні соціально-економічні наслідки. Разом з тим за своїм змістом кредитні надходження та емісійні доходи – це сума фактичної незбалансованості доходів та видатків бюджету. Таким чином, доходами бюджету є ті грошові кошти, що надходять у розпорядження держави на безвідплатній і безповоротній основі згідно з чинним бюджетним і податковим законодавством. Співвідношення способів формування бюджетного фонду – на основі справляння бюджетних доходів, залучення позик і грошової емісії – різниться по країнах і в часі, залежить від конкретної економічної ситуації, від стану самої фінансової системи та ін.

Джерелами фінансування бюджету в Україні згідно з БК є:

1) кошти від державних (місцевих) внутрішніх та зовнішніх запозичень;

2) кошти від приватизації державного майна (включаючи інші надходження, безпосередньо пов’язані з процесом приватизації), щодо державного бюджету;

3) повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів;

4) вільний залишок бюджетних коштів з дотриманням умов, визначених Бюджетним кодексом [1].

Склад доходів державного бюджету визначається Бюджетним кодексом України та законами України про Державний бюджет на відповідний рік. Доходи бюджету можна класифікувати за різними ознаками відповідно до вимог чинного законодавства (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Класифікаційне групування доходів бюджету [22, c.134]

Відповідно до Бюджетного кодексу України, доходи державного бюджету поділяють на чотири групи:

1) податкові надходження – це доходи, що залучаються до складу державного бюджету у формі загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

2) неподаткові надходження – доходи, що залучаються у формах, які не належать до податкових платежів;

3) доходи від операцій з капіталом – охоплюють реалізацію основного капіталу, державних запасів, землі та нематеріальних активів і включають: надходження від продажу основного капіталу; надходження від реалізації державних запасів товарів; надходження від продажу землі та нематеріальних активів; податки на фінансові операції та операції з капіталом;

4) офіційні трансферти включають невідплатні, безповоротні платежі, отримані від інших органів державного управління, недержавних джерел або міжнародних організацій. Офіційні трансферти можуть надходити:

1) від органів державного управління;

2) урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій;

3) з іншої частини бюджету.

Згідно бюджетної класифікації доходів виділяють ще п’яту групу доходів – цільові фонди. Надходження до державних цільових фондів включають обов'язкові відрахування юридичних і фізичних осіб до державних цільових фондів. Такі відрахування проводяться з метою забезпечення фінансування державних цільових програм. Частка державних цільових фондів становить до 0,3% у доходах державного бюджету. Зокрема, до складу цієї групи в різні періоди розвитку нашої країни входили відрахування до фондів: здійснення заходів щодо ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; соціального страхування; сприяння зайнятості населення; інноваційного фонду; соціального захисту інвалідів; охорони навколишнього природного середовища; будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування; фонду фінансування витрат на авіаційну діяльність та ін.

До доходів Державного бюджету України відповідно до Бюджетного кодексу України включаються всі доходи бюджету, за винятком тих, що закріплені за місцевими бюджетами, а саме:

- доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- надходжень до бюджету розвитку місцевих бюджетів.

Доходи державного бюджету України за 2009-2011 рр. представлено в табл. 1.2.

Таблиця 1.2

Доходи державного бюджету України за 2009-2011 рр. [79]

млрд. грн.

Показники

Роки

Відхилення (+,-) 2011 року до

2009

2010

2011

2009

2010

1.

Податкові надходження

148,9

166,9

261,6

112,7

94,7

2.

Неподаткові надходження

50,7

65,1

49,1

-1,6

-16

3.

Доходи від операцій з капіталом

1,1

0,6

0,5

-0,6

-0,1

4.

Офіційні трансферти

8,4

6,9

3,2

-5,2

-3,7

5.

Цільові фонди

0,6

1,1

0,2

-0,4

-0,9

Всього

209,7

240,6

314,6

104,9

74,0

Отже, можна зробити висновок, що доходи Державного бюджету України у 2011 році зросли на 104,9 млрд. грн. порівняно із 2009 роком та на 74,0 млрд. грн. порівняно із попереднім періодом, що забезпечено як економічними, так і адміністративними чинниками. В цілому у 2011 році податкові надходження зросли на 112,7 млрд. грн. або на 75,7% порівняно із 2009 роком та на 94,7 млрд. грн. або на 56,7% порівняно із 2010 роком. Проте всі інші види доходів до державного бюджету у 2011 році порівняно із попереднім роком зменшились: неподаткові надходження - на 16,0 млрд. грн., доходи від операцій з капіталом - на 0,1 млрд. грн., офіційні трансфери – 3,7 млрд. грн., цільові фонди - на 0,9 млрд. грн.

Важливо також розглянути структуру доходів державного бюджету України у 2009-2011 роках (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Структура доходів державного бюджету України за 2009-2011 рр. [79]

%

Показники

Роки

Відхилення (+,-) 2011 року до

2009

2010

2011

2009

2010

1.

Податкові надходження

71,0

69,4

83,1

12,1

13,7

2.

Неподаткові надходження

24,2

27,1

15,6

-8,6

-11,5

3.

Доходи від операцій з капіталом

0,5

0,1

0,2

-0,3

0,1

4.

Офіційні трансферти

4,0

2,9

1,0

-3,0

-1,9

5.

Цільові фонди

0,3

0,5

0,1

-0,2

-0,4

Як видно з наведених даних, структура доходів бюджету досить швидко змінюється, що є наслідком постійних перетворень і змін в податковій системі України і неподаткових надходженнях до бюджету. Провідне місце в системі доходів бюджету займають податкові надходження (83,1% у 2011 році). Так, у 2011 році порівняно з 2009 роком питома вага податкових надходжень збільшилася на 12,1%, а порівняно із 2010 роком на 13,7%. Натомість питома вага неподаткових надходжень у структурі доходів державного бюджету за аналізований період зменшилася на 8,6% порівняно із 2009 роком та на 11,5% порівняно із попереднім роком. Надходження від операцій з капіталом і офіційні трансферти мають незначне бюджетне значення (0,2% та 1,0% відповідно у 2011 році). Цільові фонди також не мають суттєвого бюджетного значення. Значне зниження надходжень до цільових фондів (з 0,5% у 2010 році році до 0,1 % у 2011 році) пов’язане з тим, що надходження до деяких фондів були скасовані (чорнобильський та інноваційний фонд), а фонд страхування на випадок безробіття та фонд соціального страхування перестали обліковуватись на рахунках зведеного бюджету.

Таким чином, становлення і розвиток системи доходів бюджету, яка відповідала б розвитку ринкових відносин, відбуваються досить повільно. Та все ж із кожним роком прогресивних перетворень у бюджетній системі стає дедалі більше.

 1.  Податкові надходження як основне джерело доходів бюджету

Податкові надходження – це доходи, що залучаються до складу державного бюджету у формі загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Частка таких надходжень у структурі доходів державного бюджету становить від 65 до 70%.

Податковий кодекс визначає зміст кожного виду обов’язкових платежів.

Податок - це обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників податку відповідно до Податкового кодексу.

Збором (платою, внеском) є обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що справляється з платників зборів з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому числі внаслідок учинення на користь таких осіб державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично значимих дій.

Податкові надходження поділяють на такі групи:

І. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості:

- податок з доходів фізичних осіб;

- податок на прибуток.

ІІ. Податки на власність:

 •  збір з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

ІІІ. Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів:

 •  збір за спеціальневикористаннялісовихресурсів та користуванняземельнимиділянкамилісового фонду;
 •  збір за спеціальневикористанняводнихресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
 •  платежі за користуваннянадрами;
 •  збір за геологорозвідувальніроботи, виконані за рахунок державного бюджету;
 •  плата за землю;
 •  плата за використання інших природних ресурсів.

ІV. Внутрішні податки на товари та послуги:

 •  податок на додану вартість;
 •  акцизний збір із вироблених в Україні товарів;
 •  акцизний збір із ввезених на територію України товарів;
 •  податки на окремі категорії послуг;
 •  плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;
 •  плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.

V. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції:

- ввізне мито;

- вивізне мито;

- кошти, отримані за вчинення консульських дій;

- інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

VI. Окремі податки та збори, що зараховуються до місцевих бюджетів.

VII. Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси:

 •  рентна плата;
 •  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, крім електроенергії виробленої кваліфікованими когенераційними установками;
 •  збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності.

VIII. Місцеві податки і збори:

 •  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 •  збір за місця для паркування транспортних засобів;
 •  туристичний збір;
 •  збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
 •  єдиний податок.

IX. Інші податки та збори:

 •  екологічний податок;
 •  фіксований сільськогосподарський податок;
 •  збір за забруднення навколишнього природного середовища;
 •  збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
 •  збір за користування радіочастотним ресурсом України;
 •  податки та збори, не віднесені до інших категорій.

До факторів, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету, відносять макроекономічні чинники: розмір ВВП, який створюється країною, структура платіжного балансу, рівень інфляції, рівень зайнятості населення, платоспроможність населення, нормативно-правове поле законодавчої бази. Крім цього, на обсяг податкових надходжень до бюджету впливають і мікроекономічні чинники: вибір підприємствами виду свого оподаткування, наявність у підприємств податкових пільг, рівень прибутковості суб'єктів господарювання, розмір їх валового доходу, витрати на оплату праці в структурі собівартості продукції підприємства, середньооблікова чисельність працюючих, ефективність податкового менеджменту підприємств тощо.

Значний вплив на обсяги податкових надходжень до бюджету має група соціально-економічних факторів, яка визначає потужність податкового потенціалу, насамперед базу оподаткування і, відповідно, визначальний для нарахування податкових платежів.

Розглянемо обсяг податкових надходжень в Україні за 2009-2012 рр. (рис. 2.1)

Рис. 2.1. Динаміка податкових надходжень Державного бюджету України за 2009-2011 рр.

В 2011 році до державного бюджету надійшло 261,6 млрд. грн. податкових надходжень, що на 94,7 млрд. грн. або 56,8 % більше відповідного показника минулого року. Проте, обсяг податкових надходжень у звітному періоді не виконано на суму 4,5 млрд. грн.

Оскільки сучасна система оподаткування в Україні відображається великою кількістю податків, зборів та обов’язкових платежів податкового характеру, доцільно проаналізувати структуру податкових надходжень до Зведеного бюджету України за 2009 – 2011 рр., та визначити найбільш вагомі, аналіз яких є першочерговим завданням (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України за 2009-2011 рр.

Вид доходів

2009

2010

2011

млрд. грн.

%

млрд. грн.

%

млрд. грн.

%

Податкові надходження

208,1

234,4

334,7

1.

Податок на прибуток

33,1

15,9

40,4

17,2

55,1

16,5

2.

Податок з доходів фізичних осіб

44,5

21,3

51,0

21,8

60,2

18,0

3.

Податки на власність

1,5

0,7

1,9

0,8

0,7

0,2

4.

Збори за спеціальне використання природних ресурсів

11,2

5,4

12,7

5,4

14,8

4,4

5.

Внутрішні податки та збори

107,7

51,8

115,9

49,4

164,0

49,0

6.

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

6,9

3,3

9,1

3,9

11,8

3,5

7.

Інші податки та збори

3,2

1,6

3,4

1,5

28,1

8,4

Загалом збільшення податкових надходжень у 2011 році спричинено віднесенням надходжень рентної плати та зборів на паливно-енергетичні ресурси до категорії податків. Як видно з табл. 2.1, вдинаміці 2009–2011 рр. найбільшучастку у податковихнадходженняхзаймаютьвнутрішні податки та збори. Так, у 2011 році дана категорія надходжень становила 49,0% всіх податкових надходжень. Наймений відсоток податкових надходжень становлять податки на власність – 0,2% та податки на міжнародну торгівлю і зовнішні операції 3,5%.

Отже, сутність формування податкових надходжень бюджету як складової системи бюджетно-податкового регулювання полягає у сукупності фінансових відносин, що виникають у процесі розробки і реалізації податкової політики, прогнозування та планування податкових надходжень, та ідентифіковані фактори впливу на обсяг податкових надходжень. Необхідно зауважити, що обґрунтовано та доцільно проводити прогнозування податкових надходжень із забезпеченням їх щорічного корегування з урахуванням змін макроекономічної ситуації та напрямів економічного розвитку країни в цілому.

 1.  Неподаткові доходи бюджету

Як вже зазначалося у першому питанні другою групою доходів є неподаткові надходження. Неподаткові надходження – доходи, що залучаються у формах, які не належать до податкових платежів. Ця стаття доходів бюджету, яка займає друге місце в структурі доходів і становить приблизно 25% від доходів бюджету.

Неподатковими надходженнями до державного бюджету є:

 1.  доходи від власності та підприємницької діяльності:

- частина чистого прибутку державних або комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного бюджету;

- надходження коштів від перевищення доходів над видатками НБУ;

- надходження коштів, отриманих від проведення державних лотерей в Україні;

- дивіденди нараховані на акції господарських товариств, які є у державній власності, рентна плата;

2) адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу:

- плата за надання адміністративних послуг;

- плата за утримання дітей у школах-інтернатах;

- виконавчий збір;

- судовий збір;

- державне мито;

- митні збори;

- інші;

3) інші неподаткові надходження:

- кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду;

- надходження сум кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, організацій та установ щодо яких минув строк позитивний давності;

- надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених згідно з законодавством;

- інші надходження;

4) власні надходження бюджетних установ:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами;

- інші надходження.

Наслідки застосування механізму мобілізації неподаткових надходжень та його роль у наповненні доходів зведеного, державного та місцевих бюджетів відображаються на динаміці цих надходжень та їхньої частки у доходах відповідних бюджетів. Отже, розглянемо динаміку неподаткових надходжень Державного бюджету України (рис. 3.1).

Рис.3.1. динаміка неподаткових надходжень до Державного бюджету України за 2009-2011 рр.

Аналізуючи динаміку доходів державного бюджету, зауважимо, що впродовж 2009-2010 рр. мало місце коливання обсягів неподаткових надходжень, що становили 50,7 млрд. грн. у 2009 р.; 65,9 млрд. грн. у 2010 р. та 50,7 млрд. грн. у 2011 р. Отже у звітному році сума неподаткових надходжень зменшилась порівняно із минулим роком на 16,0 млрд. грн., що пов’язано із перерозподілом категорій бюджетних доходів, зокрема вилучення із переліку рентної плати та зборів за паливно-енергетичні ресурси, що складали більше 20% неподаткових надходжень державного бюджету.

Проаналізуємо динаміку та структуру неподаткових надходжень у доходах зведеного бюджету України за 2009–2011 рр. на основі даних, наведених в табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Структура неподаткових надходжень Зведеного бюджету України за 2009-2011 рр.

Вид доходів

2009

2010

2011

млрд. грн.

%

млрд. грн.

%

млрд. грн.

%

Неподаткові надходження

58,4

73,8

60,0

1.

Доходи від власності та підприємницької діяльності

17,1

29,2

30,6

41,5

17,6

29,3

2.

Адміністративні збори та платежі, доходи від не комерційної діяльності

2,7

4,6

2,6

3,5

4,5

7,5

3.

Інші неподаткові надходження

12,5

21,4

11,9

16,1

6,4

10,7

4.

Власні надходження бюджетних установ

26,1

44,8

28,7

38,9

31,5

52,5

Як свідчать наведені дані, перша група неподаткових надходжень включає доходи від власності та підприємницької діяльності, які у 2011 році становили 17,6 млрд. грн., що менше на 13,0 млрд. грн. основним чинником такого зменшення є вилучення із категорій доходів рентної плати. У цілому доходи від власності тапідприємницької діяльності характеризуються нестабільністю і не можуть претендувати на надійне джерело надходжень, хоча вони обумовлені виконаннямекономічних функцій державою як власника.

Друга група неподаткових надходжень об’єднує адміністративні збори та платежі,  які у 2011 році збільшились на 1,9 млрд. грн. і становили 4,5 млрд. грн.

Наступна група неподаткових надходжень до бюджету об’єднує інші надходження, які характеризуються нестабільністю, їхні поступлення до зведеного бюджету України становили 12,5 млрд. грн. у 2009 р., 11,9 млрд. грн. у 2010 р., 6,4 млрд. грн. у 2011 р. Тобто, обсяг доходів даного виду у 2011 році зменшився на 5,5 млрд. грн. і становили 10,7%, що спричинене з виключенням доходів у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, електричну та теплову енергію.

Найбільшу частку серед неподаткових надходжень становлять власні надходження бюджетних установ, у 2011 році поступило 31,5 млрд. грн. і становило 52,5% всіх неподаткових надходжень, що спричинене збільшенням плати за послуги, які надають бюджетні установи.

Узагальнюючи особливості механізму мобілізації неподаткових надходжень до бюджету доцільно акцентувати увагу на тому, що основною функцієюцих надходжень є збалансування бюджету, заповнення недоотриманої частини доходівза рахунок податків.

Однак, зважаючи на значну частину неподаткових надходжень у доходах

бюджету України, їхня роль в забезпеченні перерозподільчих процесів є суттєвою і в найближчій перспективі особливо не знижуватиметься. Тому важливим завданнямфінансового апарату держави є пошук шляхів удосконалення механізму мобілізації цихнадходжень, ефективного використання його складових у процесі наповненнябюджетів. Одночасно доцільно формувати нові підходи до розробки ринкової моделіподаткового механізму, який в перспективі забезпечить суттєве зростання обсягівподаткових надходжень з одночасним зменшенням неподаткових.

Основними напрямами посилення ролі неподаткових надходжень у доходах бюджету держави та збільшення їхніх обсягів ми вважаємо: зміцнення фінансовогостановища суб’єктів господарювання, у статутному фонді яких є частка державногомайна; підвищення ефективності роботи підприємств державної форми власності; збільшення кількості платних послуг, які можуть надаватися державними органами тапошук нових видів таких послуг, потреба у яких виникає у певних ситуаціях; розширення об’єктів справляння державного мита; поліпшення роботи з підборуоб’єктів оренди державного і комунального майна та привабливості цих об’єктів; стимулювання роботи бюджетних установ, пов’язаної з диверсифікацією джерел тапошуком резервів зростання обсягів власних надходжень.


Позичковий

місійний дохід

внутрішні позики

зовнішні позики

податки

концесії

платежі за ресурси

постійні (орендна плата, доходи від корпоративних прав)

разові (приватизація)

компенсаційні доходи (відрахування на геологорозвідувальні, дорожні роботи тощо)

частина прибутку державних підприємств

Види державних доходів

Емісійний

Податковий

від ресурсів та угідь

від майна та майнових прав

Державне майно та ресурси

державні послуги

підприємницька діяльність

Продуктивна діяльність

Методи формування державних доходів


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23777. Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями 165.5 KB
  Основная цель: формировать способность к рефлексии деятельности: фиксированию собственных затруднений по теме Совместные действия с обыкновенными и десятичными дробями выявлению их причин и построению проекта выхода из затруднений; тренировать способность: а к анализу выявлению оптимального алгоритма решения длинных примеров; б к использованию критерия возможности перевода обыкновенной дроби в десятичную; в к использованию алгоритма умножения десятичных дробей на 10 100 1000 и т. умножение обыкновенных дробей и смешанных чисел на...
23780. Задачи на движение по реке 64 KB
  Вычислите скорость Алёши если он прошёл это расстояние за: 1 ч; 2 ч; 3 ч. В каких единицах получилась скорость Какие единицы измерения скорости вы знаете Приведите примеры объектов которые движутся с такими скоростями. Чему равна скорость течения реки 20 м мин б Скорость течения реки 20 м мин. Индивидуальное задание: Скорость движения теплохода vсоб.
23781. Предмет культурології. Підходи до визначення культури 154.5 KB
  Предмет культурології — обєктивні закономірності світових і національного культурного процесів, памятники і явища матеріальної й духовної культури, фактори й передумови, що управляють виникненням, формуванням і розвитком культурних інтересів і потреб людей