5959

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ. Предполагает обеспечение сохранности рыночного механизма и условий его нормальной работы. Это достигается путём осуществления комплекса мер по борьбе с монополизацией, инфляцией и безра...

Русский

2012-12-25

14.37 KB

14 чел.

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ.

Предполагает обеспечение сохранности рыночного механизма и условий его нормальной работы. Это достигается путём осуществления комплекса мер по борьбе с монополизацией, инфляцией и безработицей. Рыночный механизм не содержит в себе иммунитет против этих болезней, резко снижающих эффективность экономических процессов. Чтобы снизить монополизацию рыночной экономики государство должно проводить антимонопольную политику, а именно:1) разработать и принять специальное антимонопольное законодательство; 2) сформировать системы органов, осуществляющих антимонопольное регулирование и контролирующих соблюдение антимонопольного законодательства, используя административно-организационные методы. Антиинфляционная политика – включает в себя комплекс мер ГРЭ, направленных на борьбу с инфляцией: 1. Дефляционная политика - регулирование денежного спроса через денежный кредит и налоговый механизм путем снижения государственных расходов, повышение %-ых ставок за кредит, усиление налогового бремени. 2. Политика доходов - параллельный контроль за ценами и заработной платой путем полного их замораживания или установления предела их роста. 3. Индексация - компенсация потерь в результате обесценивания денег.

Государственный долг (ГД) - сумма задолженности государства как внутренним, так и внешним кредиторам по займам и невыплаченным по ним процентам. Обслуживание долга - механизм регулирования выплат процентов по полученным займам.

ГД определяется динамикой бюджетного дефицита. Чем больше бюджетный дефицит, тем быстрее растёт государственный долг. Растущий государственный долг вызывает непростые последствия в сфере распределения продукта. В зависимости от рынка размещения задолженности ГД может быть внутренним и внешним. Внешний долг составляют государственные внешние заимствования. К ним относятся привлекаемые из иностранных источников кредиты и займы, по которым возникают государственные обязательства как заёмщика или гаранта. Внутренний долг состоит из задолженности прошлых лет и вновь возникшей задолженности(различные облигационные займы, долги по зарплате, гарантии, которые правительство предоставляет под сделки различным фирмам).Погашение ГД осуществляется:- денежными выплатами;- обменом долговых обязательств на налоговые освобождения;- аннулированием задолженности кредитором;- отказом от уплаты;- принятием задолженности другим органом управления.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65600. НАУКОВО-АКОМОДАТИВНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 381.5 KB
  Головною метою оновлення та вдосконалення наукових та теоретичних засад ресурснокалендарного планування та моделювання РКПМ проектів підготовки зведення та впровадження обєктів будівництва є потреба та можливість суттєвого покращення планування організації і акомодації будівельних процесів...
65601. ВПЛИВ РІЗНИХ ГУМОРАЛЬНИХ ІМУННИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 222.5 KB
  Ревматоїдний артрит РА є поширеним хронічним захворюванням що характеризується прогресуючим перебігом ерозивного запального процесу в суглобах який призводить до ранньої інвалідизації багатьох хворих Коваленко В. Якщо клінічні особливості і патогенез кардіоваскулярної патології...
65602. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЦИНКОВОГО КУПОРОСУ ІЗ ЦИНКОВМІСНИХ ШЛАМІВ СТІЧНИХ ВОД 2.47 MB
  Відповідно до державних програм України що стосуються охорони навколишнього середовища за напрямком Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці промисловості та агропромисловому комплексі робота виконана в рамках...
65603. Стан регуляторних та захистно-пристосувальних механізмів плода при загрозі недоношування 272.5 KB
  Актуальність дослідження обумовлена тим фактом, що в перiод демографiчної кризи, яка вiдмiчається сьогоднi в Українi, проблема невиношування вагiтностi є не тiльки медичною, але i соцiальною, так як це - один з резервiв пiдвищення народжуваностi...
65604. ПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ 274.5 KB
  У системі виробничо-господарської діяльності машинобудівного підприємства важливе місце має інтеграція функціонального та процесного підходів до управління витратами, яка забезпечує організацію контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
65605. ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНСЬКІЙ СРР (1919 – 1929 рр.) 157 KB
  Актуальність теми посилюється тим що сучасна Україна проголошена соціальною державою де охорона життя та здоров'я населення визначена одним з пріоритетних напрямків діяльності країни та суспільства.
65606. ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИ СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ 189 KB
  Реформування освітньої галузі у тому числі вищої економічної освіти зумовлене суттєвою трансформацією соціальноекономічної сфери та інноваційними процесами що відбуваються в європейському й світовому освітньому просторі.
65607. ФІЛОСОФСЬКО – ОСВІТНІЙ ВИМІР РАЦІОНАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ 274 KB
  Перевизначення статусу раціонального пізнання в системі пізнавальної діяльності людини у звязку з розгортанням інформаційної революції та відповідною кризою класичної концепції раціональності разом із виявленням буттєвої небезпечності гіпертрофованої експансії...
65608. Закономірності впливу складу та способу отримання вибухової композиції і полімерного носія на властивості детонуючого хвилеводу 597.41 KB
  Таким чином задачею роботи є виявлення закономірностей що повязують склад та будову полімерної оболонки хвилеводу технологічні параметри її одержання та особливості порошків вибухових речовин з функціональними характеристиками ДХ.