5959

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ. Предполагает обеспечение сохранности рыночного механизма и условий его нормальной работы. Это достигается путём осуществления комплекса мер по борьбе с монополизацией, инфляцией и безра...

Русский

2012-12-25

14.37 KB

14 чел.

Политика финансовой стабилизации в РФ. Государственный долг РФ.

Предполагает обеспечение сохранности рыночного механизма и условий его нормальной работы. Это достигается путём осуществления комплекса мер по борьбе с монополизацией, инфляцией и безработицей. Рыночный механизм не содержит в себе иммунитет против этих болезней, резко снижающих эффективность экономических процессов. Чтобы снизить монополизацию рыночной экономики государство должно проводить антимонопольную политику, а именно:1) разработать и принять специальное антимонопольное законодательство; 2) сформировать системы органов, осуществляющих антимонопольное регулирование и контролирующих соблюдение антимонопольного законодательства, используя административно-организационные методы. Антиинфляционная политика – включает в себя комплекс мер ГРЭ, направленных на борьбу с инфляцией: 1. Дефляционная политика - регулирование денежного спроса через денежный кредит и налоговый механизм путем снижения государственных расходов, повышение %-ых ставок за кредит, усиление налогового бремени. 2. Политика доходов - параллельный контроль за ценами и заработной платой путем полного их замораживания или установления предела их роста. 3. Индексация - компенсация потерь в результате обесценивания денег.

Государственный долг (ГД) - сумма задолженности государства как внутренним, так и внешним кредиторам по займам и невыплаченным по ним процентам. Обслуживание долга - механизм регулирования выплат процентов по полученным займам.

ГД определяется динамикой бюджетного дефицита. Чем больше бюджетный дефицит, тем быстрее растёт государственный долг. Растущий государственный долг вызывает непростые последствия в сфере распределения продукта. В зависимости от рынка размещения задолженности ГД может быть внутренним и внешним. Внешний долг составляют государственные внешние заимствования. К ним относятся привлекаемые из иностранных источников кредиты и займы, по которым возникают государственные обязательства как заёмщика или гаранта. Внутренний долг состоит из задолженности прошлых лет и вновь возникшей задолженности(различные облигационные займы, долги по зарплате, гарантии, которые правительство предоставляет под сделки различным фирмам).Погашение ГД осуществляется:- денежными выплатами;- обменом долговых обязательств на налоговые освобождения;- аннулированием задолженности кредитором;- отказом от уплаты;- принятием задолженности другим органом управления.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23209. Основні рівні буття 38.5 KB
  Основні рівні буття. Буття належить до числа тих системотворчих понять які покладені в основи філософії багатьма мислителями як минулого так і сучасного. Перший аспект проблеми буття: а Що існує – Світ. Суть проблеми полягає в існуванні суперечливої єдності неминучого вічного і минулого змінного буття окремих речей ста нів людських та інших істот.
23210. Особливості розвитку та функціонування системи філософських категорії 47.5 KB
  Філософські категорії це найзагальнішігранично широкі поняття що виражають універсальні характеристики та відношення матеріального й духовного світу в які і через які здійснюється філософське мислення і які служать вихідними принципами пізнання і духовнопрактичного перетворення світу. У процесі пізнання категорії виконують вимоги логіки. Категорії матерія форма причина і ціль які ним були теж сформульовані чомусь не увійшли до цієї системи.
23213. Специфіка філософської думки в період Середньовіччя 48.5 KB
  До них належать: Афанасій Олександрійський Василь Великий Григорій Нісський Григорій Назіанзін Амвросій Медіоланський Августин Блаженний Іоанн Дамаскін та ін.Одним із найбільш яскравих представників патрістики був єпископ із ГіппонаПівнічна Африка Августин якого католицькі богослови нарекли ще й ім'ям Блаженний. Августин вважав що філософія поза богослов'ям– ніщо. Воюючи з язичеством як він називав античну філософію Августин намагався розгорнути християнську теологічну систему на основі неоплатонізму.
23214. Особливості філософії епохи Відродження 33 KB
  Особливості філософії епохи Відродження Філософія Відродження охоплює період відXIV до початкуXVII ст. Відродження–перехідна епоха і цим значною мірою пояснюється чимало її специфічних рис і насамперед та завдяки якій майже синонімічною назвою для епохи стає словогуманізм. Для епохи Відродження характерним було швидке зростання кількості людей розумової праці. Звичайно мислителі Відродження були далекі від думки ігнорувати Святе письмо віру в Бога але якщо у схоластів центром уваги був Бог то у гуманістів епохи Відродження– Бог і...
23215. Філософія Нового Часу: загальна характеристика 46 KB
  Проте свою методологію він будує на принципах раціоналістичної дедукції а експеримент визнає лише як передумову пізнання що має підпорядковуватись раціональноматематичному мисленню. У першому йдеться про вихідний пункт наукового пізнання– визначення принципів або начал. Третє правило вимагає дотримуватись певного порядку мислення який полягає в тому щоб починати з найпростіших і доступних для пізнання предметів і поступово сходити до складніших і важчих. Декарт вважає що людина від народження має певні вроджені ідеї які й становлять...
23216. Класична німецька філософія 36.5 KB
  Попершевсіх представників німецької класичної філософії об'єднує розуміння ролі філософії в історії людства і в розвитку світової культури. Подруге представники німецької класичної думки надали філософії вигляду широко розробленої та диференційованої спеціальної системи дисциплін ідей понять та категорій. Враховуючи ці основні риси німецької класичної філософії можна виділити також і основні проблеми дослідження яких перебуває в центрі уваги цього періоду розвитку світової філософії: проблема науковості філософії онтології...
23217. Своєрідність філософії українського духу 30.5 KB
  Філософія Укр.1 українська філософія створює оригінальне вчення про духовність. 3українська філософія створює оригінальну ідею сродної праці€. Українська філософія класична тим що сама має оригінальний екзистенціональний вимір і включає в себе філософію віри надії любові які заключаються в свободі.