59740

Основные типы отношений в системе: иерархические и синтагматические, парадигматические

Доклад

Иностранные языки, филология и лингвистика

Синтагматические отношения – отношения сочетаемости, устанавливающиеся между однотипными единицами в речевой цепи, отношения, в кот. вступает яз. единица при совпадении ее признаков с аналогичными ед.; отношения линейной связи.

Русский

2014-06-10

23.5 KB

0 чел.

Основные типы отношений в системе: иерархические и синтагматические, парадигматические.

Иерархические отношения существуют между единицами разных уровней: единицы более высокого уровня образуются из единиц более низкого уровня: (морфемы из фонем, слова из морфем и т.п.)

Синтагматические отношения – отношения сочетаемости, устанавливающиеся между однотипными единицами в речевой цепи, отношения, в кот. вступает яз. единица при совпадении ее признаков с аналогичными ед.; отношения линейной связи.

Синтагматические отношения (отношения сочетаемости) возникают между единицами одной степени сложности, то есть внутри уровня: между фонемами, между лексемами и т.д. На синтагматическом уровне это отношения сочетаемости единиц, то есть отношения по горизонтали. На уровне фонем – это  сочетаемость фонем, которая определяет фонетические процессы ассимиляции (уподобления звуков: лотка), диссимиляции (расподобления: лёхкий), аккомодации (приспособления артикуляции). На морфемном уровне – это порядок и сочетание морфем. На лексемном – сочетаемость слов. На синтаксическом – порядок слов в предложении, связь предложений.

Парадигматические отношения – отношения,  в которые вступают яз. единицы при противопоставлении др. аналогичным единицам или их подстановке в конкретном окружении; отношения выбора.

Парадигматические отношения существуют тоже между однотипными единицами одного уровня. Это отношения не сочетаемости, а отношения выбора из имеющегося инвентаря, отношения по вертикали. На фонемном уровне – позиционные чередования, на морфемном – выбор варианта морфем, на лексемном – выбор синонима, многозначного слова, антонима из имеющегося их набора в языке и т.д.. На синтаксическом – выбор типа предложения. Например, в парадигматических отношениях находятся падежные формы имён существительных, где противопоставляются окончания разных падежей, - это грамматическая парадигма; группа слов отец – мать – брат – сестра – это лексическая парадигма, где друг другу противопоставляются разные имеющиеся в языке термины родства.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41090. Структура і загальна характеристика СППР 2.07 MB
  Структура і загальна характеристика Еволюція концепції і структури СППР Концепція систем підтримки прийняття рішень виникла в кінці 60х років ХХ століття разом з ідеєю розподіленого компютерного обчислення. Терміна СППР DSS не було до 1971 року. Як уже зазначалося не існує загальноприйнятого визначення СППР.
41091. Сфери та приклади застосування СППР 63.5 KB
  Сфери та приклади застосування СППР Галузі застосування СППР Системи підтримки прийняття рішень набули широкого застосування в економіках передових країн світу причому їх кількість постійно зростає. На рівні стратегічного управління використовується ряд СППР зокрема для довго середньо і короткострокового а також для фінансового планування включаючи систему для розподілу капіталовкладень. Орієнтовані на операційне управління СППР застосовуються в маркетингу для прогнозування та аналізу збуту дослідження ринку і цін за виконання...
41092. Загальний опис Visual IFPS/Plus 581 KB
  Інтерактивна система планування фінансів Interctive Finncil Plnning System скорочено IFPS була оригінально розроблена на початку 70х років ХХ ст. Система IFPS набула надзвичайного поширення. З того часу система під назвою Visul IFPS Plus постійно вдосконалювалася.
41093. Система підтримки прийняття рішень PLEXSYS 40 KB
  Система підтримки прийняття рішень PLEXSYS Загальне описання ГСППР PLEXSYS Одним із найперспективніших напрямів розвитку СППР є створення групових систем підтримки прийняття рішень ГСППР. Дослідження галузі ГСППР дають змогу переглядати ролі й обовязки в групових діях повязаних із оцінюванням ситуації виявленням і генеруванням ідей діалектикою обговорення а також розвязанням інших завдань які приводять до прийняття групових рішень. ГСППР обєднують комунікації обчислення і технологію підтримки рішень з тим щоб допомогти деякій...
41094. Архітектура СППР та суміжні питання 50 KB
  Архітектура СППР та суміжні питання Архітектура СППР визначається характером взаємодії основних її складових інтерфейсу користувача; бази та сховища даних документів і правил; моделей і аналітичних інструментів; інфраструктури комунікацій і мереж а також елементів цих частин. Ефективне поєднання всіх елементів СППР дає змогу уникнути ряду труднощів щодо побудови СППР і підвищити продуктивність компютерної системи за рахунок: особливої інтеграції бази даних СППР з іншими внутрішніми і зовнішніми базами даних; скорочення тривалості...
41095. Компоненти користувацького інтерфейсу 655 KB
  Призначення та загальні ознакикористувацького інтерфейсу Важливість та ефективністькористувацького інтерфейсу СППР Компютерні системи підтримки прийняття рішень призначені для розвязування завдань користувачами а тому невіддільною складовою їх роботи має бути точне дотримання вимог щодо деяких параметрів здобутих від користувачів урахування їх побажань за проектування системи. При цьому якщо система функціонує коректно але подає результати у спосіб який є незручним для користувача то роботу такої системи не можна вважати задовільною...
41096. НЕОБХОДИМОСТЬ ДЕНЕГ, ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И СУЩНОСТЬ 656.5 KB
  Деньги возникают при определенных условиях осуществления производства и экономических отношений в обществе и способствуют дальнейшему их развитию.
41097. СИСТЕМА БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 627.73 KB
  Сущность принципы организации и значение безналичных расчетов. Аккредитивная форма расчетов ее сущность и сфера применения. Денежные средства на расчетных и других аналогичных счетах в банках отражаются посредством записи остатков оборотов по лицевым счетам вследствие безналичных расчетов.
41098. Коммерческие банки. Сущность и организационная основа деятельности коммерческих банков 103.42 KB
  Принципы деятельности коммерческого банка. Функции коммерческого банка Банки одно из центральных звеньев системы рыночных структур. Основное назначение банка посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие финансовые и кредитнофинансовые учреждения: инвестиционные фонды страховые компании брокерские дилерские фирмы и т.