59999

Опис досвіду роботи з виховання особистості

Научная статья

Педагогика и дидактика

Розбудова української держави ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання виховання нового покоління здатного не тільки осягнути загальнолюдський зміст сутності існування людини а й творчо вирішувати їх згідно з духом свого часу.

Украинкский

2014-05-12

173 KB

12 чел.

Опис

досвіду роботи з виховання особистості

Голінченко Л.П. — заступника директора Червонозаводської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №2

Лохвицького р-ну Полтавської обл.

Розбудова української держави ставить на порядок денний надзвичайно важливе і невідкладне завдання — виховання нового покоління, здатного не тільки осягнути загальнолюдський зміст сутності існування людини, а й творчо вирішувати їх згідно з духом свого часу.

У наші дні проблема організації виховного процесу набула особливої актуальності й гостроти через ряд обставин. Перша пов’язана з усвідомленням найвищої цінності, якою є Людина, її життя. Друга зумовлена тим, що сучасне покоління живе на зламі епох, зміна яких пов’язана з динамічними процесами у певних структурах життя, і розвивається двома шляхами: відторгнення застарілих форм життя, що чинять опір змінам, і формування нових цивілізованих засад життєдіяльності.

Важливість суспільної ролі вчителя зумовлюється тим, що освіта є тим соціальним інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, фахівця, громадянина. Завдяки діяльності вчителя, підкреслюється у Цільовій комплексній програмі «Вчитель», реалізується державна політика створення інтелектуального, духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереження і примноження культурної спадщини й формування людини майбутнього, а також забезпечується конституційне право громадян України на здобуття повної загальної середньої освіти. Усе це вимагає якісної підготовки вчителя, його професійного удосконалення і діяльності у сфері найважливіших державних інтересів.

Як вихователь учитель постійно перебуває у різноманітних педагогічних ситуаціях, де від нього вимагається вміння самостійно приймати рішення, організувати виховний процес у дитячому колективі на основі співробітництва, співдіяльності і співтворчості.

Аналіз практики роботи сучасної школи свідчить, що діяльність педагога щодо створення системи національного виховання учнів вимагає нового підходу до методики практичної реалізації концепції формування громадянина — творчого, активного, здатного розв’язати як щоденні виробничі, так і масштабні завдання, що забезпечують поступ нації.

Виховання такої особистості вимагає всебічної підготовки спеціалістів, яка не

може будуватися лише на засвоєнні готових знань. Вона передбачає формування у них умінь і навичок застосовувати теоретичні знання на практиці, розвивати творчі здібності особистості. Нині йде пошук ефективних форм і засобів підвищення рівня підготовки спеціалістів щодо  здійснення виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі.

Шкільний вік — пора інтенсивного формування особистості, становлення свідомого «Я». У цей період у людини закладаються усі ті якості, особливості, які потім усе життя визначатимуть її світосприйняття, характер мислення, творчі здібності, реакцію на все оточуюче, вчинки, поведінку. Особистістю людина стає не відразу, вона визріває поступово, і в її формування бере участь багато чинників. Не останнє місце серед них посідає процес виховання (схема «Від маленького людського «я» — до високодуховної творчої особистості»).

Виховання — це складна і багато в чому не визначена система, тісно пов’язана  із суспільством та його реаліями. А нинішні реалії вимагають переходу від пріоритетної цінності знань до пріоритетності індивідуального досвіду дитини, до пошуку шляхів формування її життєвої компетенції. Особистісно орієнтований підхід поєднує виховання та освіту  в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально-педагогічного захисту, розвитку дитини, підготовку її до життєтворчості.

Сьогодні гостро виступають проблеми взаємин особистості і колективу, їх взаємовпливів (розвиток громадського суспільства будується як взаємодія суб’єктів); проблеми духовності молодого покоління (мова йде про втрату ідеалів попередніх поколінь, по деякий вакуум у царині моралі);  проблеми впливу мас-медіа на особистісне ставлення дітей та проблеми виховання дітей у сім’ї (змінюється статус, склад сім’ї, її функції; виховання в  сім’ї залежить від соціальних контекстів).

Беручи все вищесказане до уваги ставлю перед собою такі завдання:

 •  спрямувати роботу класних керівників на розвиток індивідуальних здібностей, творчих задатків кожної дитини;
 •  допомоги практичному психологу, класним керівникам  у формуванні особистості учня, його самовизначенні і самореалізації;
 •  виховувати в особистості культуру життєдіяльності, високу духовність, яка дає

можливість продуктивно будувати повсякденне життя, правильно визначати лінії життя.

У школі впродовж багатьох років склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу.

Особистісно орієнтована модель виховної роботи ставить у центр особистість дитини, а педагог спільно з психологом, вивчаючи індивідуальні та соціологічні особливості дитини, її родини, здійснює в процесі співпраці комплексний виховний вплив, спрямований на виховні завдання школи і відповідно на виховні завдання на державному рівні.

Як сказав В.О. Сухомлинський, «дитячий колектив лише тоді стає виховною силою, коли він возвеличує кожну людину, стверджує в кожнім почуття власної гідності, поваги до самого себе».

                   Особистісно орієнтована  модель виховання

                                Виховні завдання на державному рівні

                                     

                                     Виховні завдання навчального закладу

                                                      

     Громадські організації                                                                         Родинне виховання                                                                     

                                                            Особистість

  Вивчення  індивідуальних                      школяра                        Вивчення соціологічних

              особливостей                                                                                    особливостей

                                                         Співпраця  з психологом                     

             Навчання                                                                                           Виховання

                                                

                                                    Співпраця з класним керівником     

  Самоосвіта                                                                                                                  Самовиховання  

                                                                  Самоврядування

     Загальнонавчальні          Виховні                                 в школі                         Виховна система

      знання та вміння         можливості                                                                                 класу

                                               предмета

                                                                                     Позашкільна          Позакласна

                                                                                           робота                   робота

У своїй роботі із учнівським колективом та класними керівниками пріоритетними вважаю вивчення індивідуальних особливостей кожної  дитини та її родини: формування високодуховної особистості спільно з родиною на кращих родинних традиціях, розвиток творчих обдарувань і здібностей.

Спрямовую роботу класних керівників на створення банку даних про учнів, їх родини, на детальне вивчення мікроклімату сім’ї , матеріально-побутових умов. В процесі цієї роботи здійснюються  індивідуальні бесіди з батьками  і дітьми, проводиться анкетування серед батьків і учнів, рейди «Учень вдома».

Необхідним вважаю у вивченні дітей та класних колективів спільну роботу з психологом. Психологічні дослідження, тестування допомагають у виявленні рівня комунікативності учня, мотивів навчальної діяльності, самооцінки, темпераменту, особливостей мислення, пам'яті, допомагають діагностувати  емоційно-вольову сферу.  

Крім спеціальних психологічних досліджень  проводимо анкетування: «Мої друзі», «Мій улюблений урок», «Мій улюблений вчитель», «Що мене тривожить?», «Що нас об’єднує?», «Чи вміємо ми бути вимогливими до інших і до себе?», «Чи дружний ми колектив?», «Я і мій клас». Пізніше вивчаємо якості вихованості учня за допомогою анкет і за моделлю творчої особистості (В.Н. Алфімова). Такі дослідження допомагають досконало  зрозуміти індивідуальні особливості кожного, розробити стратегію і тактику виховної роботи, виробити рекомендації для учнів і для педагогів-предметників. Даля поглиблюємо вивчення індивідуальності учня відповідно до вікових особливостей. Так, у 4 (8) класі, проводячи бесіду «Бути самим собою чи рівнятися на когось?», вивчаємо ідеали учнів; проводячи диспут «Що змінилося у моєму характері — добре чи погано?», намагаємося к4оректувати набуті негативні риси. Обов’язково звертаємо увагу на динаміку розумового розвитку учнів. Із цією метою проводимо години класного керівника, на яких вчимо учнів аналізувати свої вміння і навички, формуємо поняття самооцінки і адекватної самооцінки, здійснюємо інтелектуальні тренінги.

У 5(9) класі зазвичай проводимо бесіду-самоаналіз «Мій особистий ріст за літо», бесіду-пораду «Почни навчальний рік із вірою у себе».

У старшокласників важливим є визначення потреби у досягненнях, вивчення мотиваційної сфери, виявлення неформального лідерства у класі, мікрогруп, міжособистісних стосунків та переважаючого стилю спілкування. Аналіз таких досліджень  дає можливість коректувати взаємостосунки в класі шляхом перерозподілу доручень, цікавих справ. Взагалі з 1 (5 класу) привчаємо учнів до виконання доручень. Кожен учень має можливість вибрати справу до душі, але оскільки всі діти активні, ініціативні, то їм цікаво виконувати різні доручення. Тому щороку учнів під керівництвом класного керівника перебирають старостат, навчальну, культурно-масову, трудову, спортивну комісії та комісію дисципліни і порядку, прес-центр. Навчені з 1 (5) класу доручній справі, діти стають дедалі самостійнішими , знають, що від них вимагається;   участь у самоврядуванні допомагає їм проявити кращі якості особистості, вирости у власних очах і в очах однокласників, батьків, педагогів.

Великого значення надаємо розвиткові індивідуальних творчих здібностей учня. Крім індивідуальних бесід з учнями, допомоги їм у підготовці до  олімпіад, конкурсів-захистів наукових робіт, різних тематичних конкурсів: «Собори наших душ», «Об'єднаймося ж, брати мої», проводимо у класі години тематичного спілкування, на яких намагаємося спонукати учнів до розвитку їх загальнонавчальних знань і вмінь. А також формуємо потяг до творчості, виховуємо естетичні смаки, прагнення удосконалювати свої здібності. Так, година тематичного спілкування «Здібності, як м’язи, зростають лише  при тренуванні» переконує дітей, що талант, обдарування вимагають великої праці над собою, цікавими історичними фактами, прикладами із життя доводить, що, доклавши зусиль, можемо досягти справжніх вершин у розвитку особистості.

Немалого значення надаємо так званим інформаційним вісникам, які несуть пізнавальне значення, розвивають інтелект, розширюють кругозір учнів: «Світ навколо нас», «Обов’язки і права громадянина», «День толерантності і подяки», «Пам'ять про Афганістан», «Всесвітній день Землі», «Гарячі події і люди» тощо. На таких годинах вчимо учнів критично осмислювати дійсність і людей, формуємо політичні, екологічні, юридичні погляди, розвиваємо прагнення дізнатися більше, стати інтелектуально вищими, багатшими.

Таким чином спонукаємо дітей до самовиховання і самовдосконалення, що є необхідними складовими особистісно орієнтованої моделі виховання.

Чи не найважливішою ланкою кращих моральних рис особистості, формування

духовності — якості складної багатокомпонентної, багатогранної. Розпочинаємо роботу зі знайомства дітей 1 (5) класу з Кодексом школяра і з підготовки до урочистої посвяти в школярі. Роз’яснюючи кожне правило Кодексу, підводимо дітей до розуміння важливості формувати в собі духовні якості — чесність, порядність, гідність, скромність, повагу до старших. Виховуємо почуття гордості і відповідальності за це  високе звання. Далі поступово в процесі роботи розширюємо поняття учнів про духовність і формуємо переконання і потребу  в найкращих морально-етичних засадах — людяності, совісті, честі, повазі до поглядів і переконань інших, прагнення робити  добрі вчинки. Ці завдання є наскрізними для виховних заходів різних форм і для різних вікових груп. Наприклад, для середнього шкільного віку проводимо виховну годину з елементами диспуту «Добро завжди пов’язане з красою», де прагнемо домогтися розуміння учнями понять добра і зла, уміння їх розрізняти; виховні години «Людина — це її вчинки», «Чуйність і уважність — цінні моральні якості», «Скромність прикрашає людину», «Час — річ дорогоцінна»; бесіди-діалоги «Про доброту і увагу до людей і до всього живого», «Серед людей і наодинці з самим собою» тощо. У старших класах урізноманітнюємо форми роботи.

Духовність і громадянськість, на мою думку, невід’ємні складові формування особистості, тісно пов’язані між собою, бо виховання любові до своєї землі, історії, мови, культури свого народу — це виховання в дусі національних пріоритетів, національної самосвідомості як органічної частини загальнолюдських цінностей.

Тому вважаю  необхідним знайомити дітей зі споконвічними традиціями українського народу, які дають безцінний приклад для морального виховання. Так, у старших класах проводимо виховну годину на народознавчій основі «Українська дівчина — краса», де знайомимо учнів із традиційними моральним  засадами української молоді, на прикладі народної моралі виховуємо у юнаків і дівчат гідність, честь, благородство у взаємостосунках. Моральному вихованню присвячується і круглий  стіл «Особистість виховує себе», «Людина серед людей», година тематичного спілкування «Матері свята любов», відверта розмова «Мій життєвий проект. Погляд у майбутнє — що мене чекає?». Але виховати духовність, на мою думку, не можливо без батьків, бо саме вони на сучасному етапі мають забезпечити достатні умови для розвитку особистості дитини, зрештою, з сім’ї, від батьків дитина виносить свій перший життєвий досвід.  Антон Семенович Макаренко відмічав, що виховання є процес соціальний у найширшому розуміння цього слова. Виховує все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше ― люди. Із них на першому місці ― батьки і педагоги.  Педагогічні погляди А.С. Макаренка і нині не втратили своєї актуальності.

Найпоширенішими формами роботи  нашої школи із батьками є батьківські збори, конференція громадськості, педагогічний всеобуч (педагогічний університет для батьків), консультативні пункти, вечори відпочинку, конкурси «Тато, мама, я ― спортивна сім’я», родинні свята «Відпочиваємо всією сім’єю».  

Дієвою є робота з психолого-педагогічної допомоги сім’ї.

Структура роботи з психолого-педагогічної

допомоги сім’ї.

Координаційно-методична рада.

Вивчення результатів діагностики

            Формування педагогічної                                                  Інформаційний  служба        

                     культури батьків                                    

  Батьківські          Клуб для            Родинні            Банк даних      Дослідження      Батьківський

     збори                  батьків               свята                про  сім’ї          умов сім’ї                 день

                                                       

                                                           Психологічно-педагогічна              

                                                                    освіта батьків  

                          Конференція                                                        Консультпункт

                           громадськості                                                            для батьків

Основні заходи, які проводяться з батьками:

 •  круглі столи з проблем                                            педагогічний практикум;

    сімейного виховання;                                              вечори сімейного портрету;

 •  прес-конференції;                                                    вечори-вогники;
 •  диспути;                                                                    художні конкурси;
 •  дискусії;                                                                    усні журнали;
 •  творчі конкурси;                                                      анкетування.
 •  дні колективного відпочинку батьків і дітей;
 •  читацькі конференції з обговорення педагогічної літератури;

Тому важливим чинником особистісно орієнтованого виховання вважаю родинну педагогіку і рекомендую класним керівникам максимально використовувати її елементи у педагогічній діяльності. Форми роботи  з батьками практикуємо різні: лекції, анкетування, індивідуальні бесіди й аналіз особистості, зустрічі в сім’ї, відкриті уроки і виховні заходи, батьківський всеобуч. Підсумком щоденної клопіткої роботи стають родинні свята.

Для молодших добираємо теми, пов’язані з народними звичаями і традиціями. Так, у 1 (5) – 4 (8) класах проводимо свята за датами народного календаря «Благослови, мати, весну закликати», «Обереги моєї родини», «Невмирущий оберіг», «Хай писанка як сонце сяє», «Мій родовід». Тему для свята обираємо так, щоб логічним центром його було представлення родоводу учня. На святі про українську вишиту сорочку «Невмирущий оберіг» був представлений учня, у сім’ї  якого жінки здавна займалися прядінням, вишиванням. До свята Великодня діти виготовляли писанки.

У старших класах обираємо теми свят, які розкривають загальнолюдські цінності: «Світ не без добрих людей»,  «З родини йде життя людини», «Життя — це мить, зумій його прожити».

Учні здобувають  знання про людей, про уміння жити серед людей, вчаться цінувати свою родину, пишатися своїми предками, будувати взаємостосунки  з іншими, долати життєві труднощі, бути гідним свого роду, тобто будують свій духовний світ на кращих зразках. На святі «З родини йде життя людини» учні з гордістю розповідають про прадідуся, дідуся, які є прикладом працьовитості і наполегливості.

Цікавими для учнів є Різдвянські, Андріївські вечорниці за участю батьків.

Ще однією формою роботи, яка дозволяє здійснювати особистісно орієнтований підхід до виховання, є розроблений план роботи клубу вихідного дня «Лілея». В його рамках проводяться різні заходи, диспути, розмови-дискусії, дебати, засідання літературно-драматичної студії «Мальва» та літературної студії «Паросток», а також виступи фольклорних колективів «Малий вулик», «Калина». Щоб подолати скутість чи сором’язливість і зробити  розмову невимушеною використовуємо аутотренінг «Я — учень. Я — особистість творча. Я думаю, замислююсь, міркую. Я висловлюю думку вільно й невимушено. Я хочу знати, збагнути  свій інтелект, духовний світ, хочу відчути насолоду від спілкування».

З метою формування здорової особистості проводимо курс-тренінг «Рівний — рівному. За здоровий спосіб життя».

Особистісно орієнтований підхід до виховання не можливий без особистості учителя, адже краще від слів навчає живий приклад. Тому у виховні роботі намагаємося дотримуватися таких заповідей:

 •  навчаючи інших — навчаємось самі; пам’ятаємо: учнів захоплює висока культура педагога, знання предмета;
 •  без любові до дітей немає класного керівника; ні посада, ні звання, ні освіта не зарадять;
 •  шукаємо в учневі хороше;
 •  стежимо за тим, щоб наші слова не розходилися з ділом;
 •  справедливість — головна риса педагога;
 •  спостерігаємо постійно за змінами в особистості учня;
 •  намагаємося все бачити, та чогось не помічати; усе чути, та чогось не дочути;
 •  бути з учнями поруч, але трішечки попереду.

На виконання районної, обласної програм системи виховання учнівської молоді (на період до 2012 року)  процес виховання особистості сучасного учня проводиться за наступними напрямками:

громадсько-

  превентивне       патріотичне          морально -

                                             виховання         виховання              етичне

                                                                                                    виховання

                                                                     

                                         художньо -        ОСОБИСТІСТЬ          трудове

                                         естетичне            СУЧАСНОГО         виховання

                                         виховання                  УЧНЯ

                                             фізичне               економічна           екологічне

                                           виховання                освіта                  виховання

                                                                        та виховання

                                                                      

                                                               

 1.  Громадсько-патріотичне виховання                                                                   
  1.  Місячник «Тільки пам'ять не сивіє»
  2.  Класні години «Ніхто не забутий, ніщо не забуто»
  3.  Конкурс малюнків «Війні ― ні!»
  4.  Зустрічі з учасниками бойових дій та ветеранами   Великої Вітчизняної війни
  5.  Ранок «Вони захищали наше майбутнє»
  6.  Пошукова робота в рамках туристично-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України» за напрямом «З попелу забуття» (досліджено бойовий шлях нашого земляка Трегуба І.Г.)
  7.  Участь у районному конкурсі учнівської  творчості  «Безсмертний подвиг українського народу» (у 2008 – 2009 н. р. написані твори «Подвиг», «Два ордени», малюнок «Вирій війни»; усім роботам присуджено ІІ місце)
 2.  Превентивне виховання
  1.  Тиждень превентивного виховання, в рамках якого здійснено рейди6 «Відпочинок», «Учень вдома»
  2.  Засідання правознавчого гуртка на тему «Право і закон»
  3.  Батьківські збори «Охорона дитинства»
  4.   Засідання клубу «Закон і ми» за участю учнів, схильних до правопорушень
  5.   Засідання учнівської ради (комісія порядку і дисципліни)
 3.  Морально-етичне виховання
  1.  Тиждень морально-етичного виховання
  2.  Класні години: «Шкільна дружба» (1-5 класи); «Фестиваль ввічливості» (6-8  класи); «Найвище почуття людини» (9-11 класи)
 4.  Художньо-естетичне виховання
  1.  Звіти літературної студії «Паросток (керівник погрібняк Ю.М.), драматичної студії «Мальва» (керівник Лук'янова Н.В.)
  2.  Участь у святі «Зірочки Лохвиччини» (Холодінова І., Ковтун В. ― переможці фестивалів-конкурсів «Пісенне коло», «Студентська весна»)
  3.  Участь у районному конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої» (Бірченко О. ― переможець у номінації «образотворче мистецтво»,  Обща Л.  ― переможець у номінації «декоративно-вжиткове мистецтво»)
  4.  Участь у районному звіті художньої самодіяльності (38 учнів)
  5.  Участь у міському святі «Веселкові кольори», присвяченому Дню захисту дітей (250 учнів)
  6.  Участь у гуртках художньо-естетичного напрямку (103 учні)
 5.  Трудове виховання
  1.  Участь у проведенні двомісячника озеленення,благоустрою та чистоти.
  2.  Трудові десанти: «Посади дерево», «Клумба», «Сорго», «Затишок», «Шкільне подвір’я»
  3.  Допомога волонтерських загонів ветеранам Великої Вітчизняної війни та сім’ям померлих ветеранів (посадка городів, прибирання подвір'я тощо)
 6.  Фізичне виховання
  1.  Тиждень «У здоровому тілі ― здоровий дух»
  2.  Участь в обласному фестивалі «Молодь обирає здоров'я» (10 учнів)
  3.  Участь у спортивних гуртках та секціях (50% учнів)
  4.  Участь в обласних змаганнях з футболу (менша вікова група виборола ІІ місце)
  5.  Конкурс плакатів і малюнків «Ми обираємо здоровий спосіб життя»
 7.  Екологічне виховання
  1.  Участь у проведенні акцій: «Чиста криниця», «Джерело», «Птахи рідного краю», «Зелений паросток», «Лікарські рослини», «Майбутнє лісу в наших руках»
  2.  Посаджено 110 дерев і кущів
 8.  Економічна освіта та виховання
  1.  Декада «Економіка у моєму житті»
  2.  Конкурс «Кращий проект юного підприємця»
  3.  Екскурсії на ВАТ «Червонозаводський хлібозавод», ВАТ «Склоприлад».

Виховуючи особистість учня доцільно використовувати організовані методичні шляхи розв’язання виховних завдань. А.С. Макаренко говорив: «Метод ― інструмент дотику до особистості».

Під методами виховання в сучасній школі розуміють способи взаємозв’язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованої на розв’язання завдань будівництва незалежної держави.

У формуванні суспільної свідомості учнів використовуємо групу методів виховання: пояснення, розповіді, бесіди  на етичну, естетичну, політичну,

пізнавальну тематику з наведенням конкретних прикладів, лекції, диспути.   

К.Д. Ушинський підкреслював, що у вихованні не можна обмежитися тим, що дитина наслідує і копіює. Необхідно досягти того, щоб кожна особистість розвивалася своєрідно, як особлива, неповторна індивідуальність.

Схема вивчення особистості школяра

       Позашкільні зв’язки                    Учень                   Сімейно-побутові    

              та заняття                                                                          зв’язки

                                                   загальні відомості

                                            здоров’я і фізичний розвиток

                                            спрямованість особистості

        інтереси               відношення до        відношення з        відношення до

       та нахили               навчання та             колективом                   себе

                                            праці                       класу

    

   вольові, емоційні      рівень пізнавальних можливостей, здібностей

                        уява       навчальні       увага         пам'ять             творчі         

                                         здібності                                               здібності         

Структура шкільного колективу

                                         Єдиний загальношкільний колектив

                                Первині колективи                Мікроколективи

                                                   Тимчасові колективи,

                                        (гуртки, клуби, об’єднання

                                                       Органи учнівського

                                                        самоврядування

У школі працює 21 предметний гурток, 12 гуртків художньо-естетичного напрямку, 4 гуртка технічної творчості, 9 спортивних секцій та 3 гуртки, які проводять батьки: танцювальний (Заславець А.В.), важкої атлетики (Грабовий С.І.), волейбольний (Мороз С.С.);  організації («Веселка», «Козачата», «ЧАДОВ»), клуби за інтересами (творчі учнівські об'єднання: «Лілея»,  «Гарт», «Закон і ми», «ЮІР», «ДЮП», «Дебати», «Патріот»). Учні школи беруть участь у позашкільних навчальних закладах (музична школа, БК спиртокомбінату і цукрокомбінату)

Схема позакласної роботи з учнями

        Організації                           Учнівська рада                      Клуби за інтересами

Предметні гуртки                        УЧЕНЬ            Гуртки естетичного напрямку

Гуртки технічної творчості                                       Гуртки, які проводять батьки

                              Спортивні секції                          Позашкільні навчальні заклади                

Дієвим способом виховання освіченої творчої особистості є участь у органах учнівського самоврядування: учнівській раді, асоціації учнівської молоді.  

  

                                             Голова учнівської ради

  Штаб учнівської                      Учнівська   рада                   «ЧАДОВ»

           ради

                                                           Сектори                               «Козачата»            

 

 Навчальний       Інформаційний                                 Спортивний           Трудовий

  А          Б             А             Б                                          А            Б          А               Б

                             

                              Порядку і дисципліни          Культурно-масовий  

                                А                    Б                       А                    Б

Примітка:   «ЧАДОВ» ― Червонозаводська автономна дитяча організація                     

«Веселка»;  «Козачата» ― учні 1-4 класів;  А ― лідер;  Б ― голови класних секторів

                                    Асоціація учнівської молоді (АУМ)

                          «ЧАДОВ»              Учнівська рада            «Козачата»  

                                                                                 

      «Лідер»                 Центри розвитку дитячої ініціативи               «Інтелект»

     «Екологія»                                     Рада центру                               «Здоров'я»                                                                                           

                            

     «Дозвілля»            «Прес-центр»                  «Пам'ять»                    «Тимур»

Клуби, секції, об’єднання

Плани роботи деяких центрів розвитку дитячої ініціативи

«Лідер»

 1.  Тестування «Я ― особистість»
 2.  Година спілкування «Хто такий лідер?»
 3.  Круглий стіл «Як вести за собою»
 4.  Дискусійний клуб «Від моїх вчинків і дій залежить доля моєї країни, мого народу, мої власне майбутнє»
 5.  Діалог «Критикуєш ти ― критикують тебе»

«Інтелект»

 1.  Інтелектуальна гра «Дебати»
 2.  Клуб кмітливих і винахідливих
 3.  Мала академія наук
 4.  Клуб «Покликання»
 5.  Клуб ерудитів «Що? Де? Коли?»

«Пам'ять»

 1.  Декада, присвячена визволенню Лохвиччини та Полтавщини
 2.  Екскурсії та походи по місцях Бойової слави
 3.  Зустрічі з учасниками та ветеранами Великої Вітчизняної війни
 4.  Тимурівські рейди «Як ти живеш, ветеране?»
 5.  Усний журнал «Військові сторінки рідного краю»
 6.  Операція «Краса і біль України» з напрямків «Свята спадщина» «З попелу забуття»

«Екологія»

 1.  Місячник «Природа ― наш дім»
 2.  Конференція «Екологічні проблеми Полтавщини»
 3.  Операція «Краса і біль України» з напрямків «Мальовнича Україна», «Скривджена земля»
 4.  Тиждень екології «Збережи, де стоїш, де живеш»

У своїй роботі з виховання особистості використовуємо педагогічні технології, інтерактивні форми роботи, опрацьовуємо педагогічні надбання А.С. Макаренка, В.О. Сухомлинського, А. Фасолі, Г. Ващенка.

У школі проводиться психолого-педагогічна діагностика учнів, вчителів, батьків на предмет їхнього інтелектуального, соціального і творчого потенціалу.

Для діагностування рівня психічного розвитку учня (мислення, мови, пам’яті, сприйняття, уяви і уваги) використовуємо:

 •  бесіди (як дитина орієнтується в часі, просторі, в житті людей, в природі);
 •  вміння сприймати і розуміти серію картин, пов’язаних одним сюжетом;
 •  навички самостійного оповідання за сюжетною картиною, переказ прослуханого оповідання;
 •  вміння сприймати форму, колір і простір;
 •  розвиток уваги при використанні сюжетних предметних картин;
 •  розвиток слухової, зорової, короткочасної, довгострокової, змістовної пам’яті за картинками, вміння запам’ятовувати слова, речення, вірші, невеликі оповідання;
 •  розуміння приказок, загадок, сюжетних картин з прихованим смислом;
 •  розвиток мислення (класифікація предметів за картинами), вміння відносити  предмети до певної групи понять.

Для визначення рівня підготовки вчителів до організації виховної роботи проводимо тестування за такими питаннями:

 1.  Основні принципи організації виховного процесу.
 2.  Основні методи організації виховної роботи в школі.
 3.  Головна мета національного виховання.
 4.  Пріоритетні напрями формування громадянина України.
 5.  Вкажіть положення, які повинні входити до психолого-педагогічної характеристики класного колективу, учня.
 6.  Назвіть фактори розвитку творчої особистості школяра.
 7.  Джерела виховного впливу на особистість школяра.
 8.  Основні критерії в оцінці діяльності вчителя як вихователя в індивідуальній роботі.
 9.  Назвіть основні напрямки діяльності класного керівника.

З  метою вивчення рівня моральних якостей учня, пропонуємо  таке завдання «Допишіть, будь-ласка, речення»:

 1.  Більше всього я ціную в людині…
 2.  Я поважаю ровесників за те, що…
 3.  Я не поважаю, коли вони…
 4.  Про себе я думаю, що…
 5.  Мені здається, що мої товариші цінують мене за …
 6.  Вчителі мене вважають…
 7.  Мої батьки бачать в мені…
 8.  В собі я більш за все не розумію…
 9.  Моя головна життєва мета…
 10.  Для досягнення цієї мети мені необхідно…

Для батьків пропонуємо різного роду тести, анкети:

 1.  Чим цікавиться Ваша дитина?
 2.  В якому віці навчився читати і рахувати?
 3.  Якому заняттю віддає перевагу вдома? На вулиці?
 4.  Які і як часто дитина ставить Вам запитання?
 5.  На які теми любить фантазувати Ваша дитина?
 6.  Чи можете Ви навести приклад вирішення Вашою дитиною якихось завдань, проблем?
 7.  Чи звертається Ваша дитина за допомогою при вирішені завдань? Якщо так, до кого найчастіше?
 8.  Чи вважаєте Ви, що у Вашої дитини є здібності, у чому вони проявляються?
 9.  В якому віці виявили здібності і що Ви робите для їх розвитку?

Згідно Програми системи виховання учнівської молоді (на період до 2012 року) та «Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» у школі проводиться методична робота.

Методична робота ― це цілісна система взаємопов’язаних дій і заходів, яка ґрунтується на досягненнях науки, передового досвіду, конкретному аналізі вчителів і спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя,  на збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, на досягнення оптимальних результатів освіти, виховання і розвитку майбутнього громадянина.

Сучасне розуміння суті методичної роботи поділяється на три групи:

 1.  Відносно конкретного вчителя.
 2.  Педагогічного колективу
 3.  Широкої системи непевної освіти, педагогічної науки і досвіду вчителів.

У школі вивчено систему виховання класних керівників (Дроб’язка О.В., Вергеєвої В.Д., Бенько Н.М., Мироненко Н.О., Костюк Н.Б., Телюк Л.А.,                   Минець С.В., Ярміш Н.В.) і педагогічний досвід вчителів (Кісенко Н.І.,                    Хоменко Н.Г., Чернець Н.В, Погрібняк Ю.М., Голінченко Л.П., Дроб'язко Г.М.).

Щорічно вчителі та класні керівники беруть участь у шкільних та районних конкурсах «Учитель року» (Вергеєва В.Д., Роман Н.С., Чернець Н.В., Кісенко Н.І.,                      Лукянова Н.В., Ястреба Н.М.),  «Класний керівник року»  (Бенько Н.М., Минець С.В.); брали участь в обласних конкурсах (Дроб'язко О.В., Вергеєва В.Д., Лукянова Н.В., Ястреба Н.М., Кісенко Н.І.)

Згідно річного виховного плану школи проводиться щоквартально методичні об'єднання учителів-предметників та класних керівників.

Методичне об'єднання класних керівників нашої школи працює над проблемою «Виховання культури поведінки в учнів». На засіданнях проводиться аналіз роботи класних керівників, виконання запланованих організаційно-педагогічних заходів, контролюється самоосвітня робота класних керівників над підвищенням рівня їхньої професійної майстерності, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду, здійснюється контроль за рівнями вихованості школярів,

надається допомога молодим класним керівникам та аналізується участь у

позашкільній виховній роботі.

Показником результативності виховання особистості є активна участь учнів у шкільних, міських, районних, обласних, республіканських конкурсах, змаганнях. Членами Малої академії наук є Плюйко Сергій, Хмара Максим, котрі стали призерами районного конкурсу-захисту, а Гриценко Юлія стала переможцем у цьому конкурсі. «Зірочки Лохвиччини» ― Алова Наталія,  Максимейко Яніна (кер. Погрібняк Ю.М.), Ковтун Вікторія    (кер. Мироненко Н.О.).

Переможцями та призерами предметних районних олімпіад стали Алова Наталія (українська мова), Колісник Тетяна (математика), Кривошея Юлія (математика), Клепач Любов (фізика), Виноградська Ірина та Якушенко Андрій (іноземна мова), Плюйко Сергій і Ліпінський Іван (інформатика), Микитенко Валерія (правознавство), Скляр Аліна, Кривошея Юлія (історія), Бірченко Олена і Халяндра Ігор (креслення).

Переможцями Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості стали Алова Наталія (література), Хмара Максим (державотворення), Тригуб Вікторія, Обща Лариса і Савченко Оксана (декоративно-прикладне мистецтво), Бірченко Олена та Павленко Олена (образотворче мистецтво).

У конкурсі «Відгук на кращу дитячу книгу» переможцями стали Жванко Ольга (І м.), Горобець Марина (ІІ м.);  у математичному імені Остроградського Кривошея Юлія виборола ІІІ місце, а у конкурсі інформаційних технологій ― Ліпінський Іван (І м.), Минець Олександр (ІІІ м.); «Мої права» ― Хмара Максим і Бірченко Олена

Кращі в районі знавці української мови Алова Наталія (І м.), Ященко Євгенія             (ІІ м.), Мащенко Тетяна (ІІІ м. ).

Активними учасниками туристично-краєзнавчої експедиції «Краса і біль України» є загін «Пошук» і  «Вогник» (напрямок «З попелу забуття»), «Паросток» (напрямок «Скривджена земля»), «Пролісок» (напрямок «Мальовнича Україна»),

«Паросток» (напрямок «Свята спадщина»); пошукові загони у операціях  

«Птахи рідного краю», «Майбутнє лісу в наших руках», «Зелена аптека».

У спортивних змаганнях досягли високих результатів Заславець В’ячеслав, Дзюба Євген, Мащенко Богдан стали чемпіонами України з карате (молодша група);

Томік Анатолій неодноразово одержував призові місця з дзюдо; з футболу ― ІІ

загальнокомандне місце в обласних змаганнях.

Система  роботи з виховання особистості учня, яка склалася в школі, дає змогу зробити висновок, що певних результатів у навчально-виховному процесі досягнуто. Вся ця робота сприяє розширенню світогляду учнів, виховує учнів у дусі національних традицій, спонукає продовжувати надбання українського народу, формує вміння співвідносити в життя норми моралі та прав, застосовувати набуті знання і моральні навички у повсякденному житті.  

Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічний колектив школи і надалі буде впроваджувати в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на удосконалення системи виховання особистості на основі гуманізації життя школи.

                                                           

SHAPE  \* MERGEFORMAT


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

84203. ПАТОЛОГИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 26 KB
  К паталогии беременности относят: гестоз; внематочную беременность; самопроизвольный аборт; преждевременные роды; в пузырный занос. Экламксия среди проявлений токсикоза беременных наиболее клинически значима и опасна развивается во второй половине беременности реже в родах и послеродовом периоде. Развитие внематочной беременности связано с теми изменениями маточных труб которые препятствуют продвижению по ним оплодотворенного яйца хроническое воспаление врожденные аномалии опухоль.
84204. ПОНЯТИЕ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЯХ. МЕСТНЫЕ И ОБЩИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ИНФЕКЦИЯХ. СЕПСИС 26.41 KB
  В таких случаях говорят об экзогенной инфекции. Однако заражение может быть эндогенным тогда и речь идет об эндогенной инфекции или аутоинфекции. Для инфекционных заболеваний характерен ряд общих признаков: каждое инфекционное заболевание имеет своего возбудителя который выявляется в крови или экскрементах больного; возбудитель инфекционной болезни имеет входные ворота характерные для каждой инфекции; при инфекционной болезни наблюдается образование первичного аффекта очага который обычно появляется во входных воротах. Сепсис ...
84205. КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ. ХОЛЕРА. САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ 23.78 KB
  САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ Холера Сальмонеллезы Холера острое инфекционное заболевание с преимущественным поражением желудка и тонкой кишки. В тонкой кишке отмечаются резкое полнокровие отек некроз и слущивание энтелиальных клеток ворсин инфильтрация слизистой лимфоцитами нейтрофилии очаги кровоизлияний. Между петлями тонкой кишки обнаруживается прозрачная липкая тянущаяся в виде нитей слизь. Септическая форма отличается от интерстициальной тем что при незначительно выраженных изменениях в тонкой кишке гесперемия отек гиперплазия лимфатического...
84206. КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ. ДИЗЕНТЕРИЯ. БРЮШНОЙ ТИФ 24.46 KB
  БРЮШНОЙ ТИФ Дизентерия Амебиаз брюшной тиф Дизентерия острое кишечное инфекционное заболевание с преимущественным поражением толстой кишки и явлениями интоксикации. Местные изменения развиваются в слизистой толстой кишки прямой и сигмовидной. Стадия катарального колита 2 3 дня характеризуется гиперемией и набуханием слизистой кишки в которой встречаются поверхностные участки некроза и кровоизлияния. Просвет кишки в связи со спазмом мышечного слоя сужен.
84207. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. БРОНХОПНЕВМОНИЯ 24.31 KB
  БРОНХОПНЕВМОНИЯ Болезни органов дыхания. Аэродинамическая фильтрация Бронхопневмония Болезни органов дыхания отмечаются многообразием клини коморфологических проявлений. Бронхопневмония воспаление легких развивающееся в связи с бронхитом или бронхиолитом. Бронхопневмония возникает гематогенным путем.
84208. БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ. КРУПОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ. РАК ЛЕГКОГО 25.98 KB
  РАК ЛЕГКОГО Крупозная пневмония Рак легкого Крупозная пневмония инфекционноаллергическое острое заболевание при котором поражается одна или несколько долей легкого в альвеолах выявляется фибринозный экссудат а на плевре фибринозные наложения. Ткань легкого темнокрасная приобретает плотность печени. Ретонарные лимфоузлы в отношении пораженной доли легкого увеличены полнокровны. Доля легкого в этой стадии увеличена плотная тяжелая на плевре значительные фиброзные наложения.
84209. ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 27.3 KB
  Морфологическим выражением первичного туберкулеза является первичный туберкулезный комплекс. Он состоит из трех компонентов: очага поражения в органе первичного очага или аффекта туберкулезного воспаления отводящих лимфатических сосудов лимфангита и туберкулезного воспаления регионарных лимфатических узлов лимфаденита. Образуется как бы дорожка от первичного очага к прикорневым лимфатическим узлам.
84210. ГЕМАТОГЕННЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ 22.97 KB
  Виды гематогенного туберкулеза Генерализованный гематогенный туберкулез Гематогенный туберкулез с преимущественным поражением легких Гематогенный туберкулез с преимущественными внелегочными поражениями Гематогенный туберкулез объединяет род проявления заболевания возникающего и развивающегося в организме человека через значительный срок после перенесенных первичных инфекций и представляет собой послепервичный туберкулез. Гематогенный туберкулез возникает у больных у которых первичная инфекция оставила изменения в виде очагов отсевов в...
84211. Вторичный туберкулез 25.48 KB
  Характеристики вторичного туберкулеза Патологическая анатомия. Осложнения Вторичный туберкулез реинфицированный развивается в организме взрослого человека перенесшего ранее первичную инфекцию которая обеспечила ему относительный иммунитет но не оградила от возможности повторного заболевания после первичного туберкулеза для которого характерны: избирательно легочная локализация процесса; контактное и интраканаликулярное бронхиальное дерево желудочнокишечный тракт распространение; смена клиникоморфологических форм. Выделяют...