60019

Текстовий редактор Word. Використання засобів форматування тексту

Книга

Педагогика и дидактика

Викладено методику проведення лабораторної роботи спрямованої на закріплення практичних навичок щодо форматування тексту засобами текстового редактора Word. Заняття з дисципліни Обчислювальна техніка і програмування готують...

Украинкский

2014-05-13

214.5 KB

9 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харцизький металургійний технікум

Державного вищого навчального закладу

„Донецький національний технічний університет”

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

відкритого заняття

з теми: Текстовий редактор Word.

Використання засобів форматування тексту”.

Дисципліна: ”Обчислювальна техніка і програмування”

Спеціальність: 5.02010501 “Діловодство”

2011

Методична розробка відкритого заняття – лабораторна робота з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування» на тему “Текстовий редактор Word. Використання засобів форматування тексту ”.

Підготувала: Полякова Л.О. - викладач вищої категорії інформатики Харцизького металургійного технікуму ДВНЗ „ДонНТУ” – 2011.

Викладено методику проведення лабораторної роботи, спрямованої на  закріплення практичних навичок щодо форматування тексту засобами текстового редактора Word.

Для викладачів інформатики вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.

Рецензент:

Неснова Т.І. – викладач вищої категорії української мови та літератури Харцизького металургійного технікуму ДВНЗ „ДонНТУ”, голова циклової комісії діловодство та філологічний дисциплін.

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії інформаційних технологій.

Протокол № 3 від 11.11.2011

Голова ц/к _______ Л.О. Полякова

ЗМІСТ

Вступ           4

Обґрунтування теми         5

Організаційно-методичні вказівки       6

План заняття          7

Структура заняття         8

Хід заняття           9

Додаток А           13

Додаток Б           16

Додаток В           17

Додаток Г           19

Додаток Д           24


ВСТУП

У сучасній системі освіти перед викладачами стоїть завдання не просто навчити студентів опановувати певний обсяг знань, а виробляти вміння вчитися, застосовувати набутті знання у практичній діяльності.

Заняття з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування» готують майбутній спеціалістів до самостійної роботи з прикладними програмами та різноманітними додатками.

У сучасних умовах життя, коли технічний прогрес, комп’ютеризація та автоматизація сучасних процесів, усе більше займають місце в житті людини, набагато підвищується знання та навички роботи з комп’ютером, які необхідно розвивати та вдосконалювати всебічні можливості.

Згідно з чинними стандартами вищої освіти освітньо-кваліфікаційних характеристик, молодші спеціалісті зі спеціальності «Діловодство» повинні постійно вдосконалювати свої знання, що потребує уміння і навичок збирання, обробки, систематизації даних, вміти збагачувати свій інтелектуальний та професійний рівень, накопичувати обсяг можливих комунікативних зв’язків з різних аспектів професійної діяльності та  аналізувати інформаційний простір з використанням комп’ютерних технологій.

Вищевказані відомості передбачають вміння майбутній спеціалістів створювати оптимальні моделі тексів різних нормативних документів відповідно до певної комунікативної ситуації та здійснювати їх редагування, використовуючи сучасний текстовий редактор.

Метою вивчення теми заняття є систематизація та поглиблення теоретичних знань, та удосконалення практичних навичок студентів щодо редагування та форматування нормативних документів.

Такий комплексний підхід до занять повинен стати у нагоді студентам для набуття та вдосконалення необхідний професійних якостей, творчого мислення, колективної праці.

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ

Вивчення визначеної теми в рамках усієї дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування» сприяє формуванню у студентів вмінь та знань щодо редагування та форматування нормативних документів в управлінській діяльності, використовуючи чинний стандарт у своїй подальшій фаховій діяльності,  сприяє розвитку їхньої комп’ютерної компетенції.

Мета цього заняття: сформувати уміння застосовувати знання в комплексі під час оформлення документів щодо особового складу; прищеплювати уміння і навички працювати із зразками документів.

Заняття проводиться як лабораторна робота із вирішенням ситуаційних задач з метою підвищення інтересу в студентів до вивчення даної теми. Для здійснення зворотного зв’язку на занятті передбачається використання таких етапів роботи: презентації, тести відкритого типу з короткою відповіддю.

Під час заняття заплановано формування таких компетенцій:                       - поглиблення базових знань у галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;

- практично застосовувати набуті знання щодо правил складання та оформлення документів в управлінській діяльності;

- формується креативність, здатність до системного мислення.

Зміст роботи відповідає робочій програмі і розрахований на студентів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації.

Знання з цієї теми є необхідними при подальшому розвитку своєї фахової діяльності.

Контролем виконання студентами навчального матеріалу є виконання перевірочних модульних та контрольних робіт.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Готуючись до заняття, викладач бере за основу навчальну програму з дисципліни «Обчислювальна техніка і програмування», стандарту вищої освіти спеціальності 5.02010501 «Діловодство».

 

ВИМОГИ

 1.  Знання теоретичного матеріалу на тему «Текстовий редактор Word. Використання засобів форматування тексту».
 2.  Вміння виконувати вправи різного рівня складності.

Вид заняття – лабораторна робота.

Тип заняття – практичне.

Методи і форми проведення: фільм з охорони праці під час роботи за комп’ютером, тести із завданнями відкритого типу з короткою відповіддю


П Л А Н   З А Н Я Т Т Я

Дата 17.11.2011          №__

Група:  Д-10

Спеціальність: 5.02010501 “Діловодство”

Тема заняття: “ Текстовий редактор Word. Використання засобів форматування тексту”.

Мета заняття:

Методична:

 •  удосконалення методики використання новітніх комп’ютерних технологій у навчальному процесі.

 Дидактична:

 •  усвідомлення та поглиблення теоретичних знань студентів з теми „Текстовий редактор Word”.
 •  удосконалення практичних навичок студентів  щодо створення, редагування, форматування  текстових документів;

Виховна:

 •  підтримування зацікавленості в навчанні до обраної спеціальності;
 •  прищеплення навичок самостійної роботи студентів;
 •  виховувати у студентів відчуття власної компетентності, почуття колективізму, вміння працювати в парах;
 •  сприяти самостійності  мислення і творчої активності студентів.

Вид заняття: лабораторна робота.

Форми та методи проведення заняття: робота в парах.

Міжпредметні зв’язки:

 Забезпечуючі: „Основи інформатики та ОТ”, „Діловодство”, „Комп’ютерний                    

                             набір”, „Стилістика ділового мовлення”.

    Забезпечувані: курсове проектування, „Спеціальне діловодство”,    

                              „Архівознавство”.

Методичне забезпечення: 

наочні посібники: супроводжуюча презентація.

 роздатковий матеріал: інструкції та завдання до лабораторної роботи.                

Технічні засоби навчання: персональні комп’ютери “Semron”, операційна система Windows XP, пакет МS Office, додаток текстовий редактор Word.

Література:

Обов’язкова:

 1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ За ред. О.І. Пушкаря. – К.: ВЦ „Академія”(Альма-матер), 2003. – с. 704

2.  Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: Навч. посібник. – К.: Вища освіта, 2006. – 359 с.: іл.

 Додаткова:

1.  Глушков С.В., Сурядний А.С. Microsoft Office 2000. -  Харьков: Фолио, 2002.- с. 500.

2. В.А. Блощинська  Сучасне діловодство: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005.- с. 320.


СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

1. Організаційна частина

1 хв.

1.1 Привітання студентів.

1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.

2. Ознайомлення студентів з темою та метою заняття

2 хв.

3. Мотивація навчальної діяльності

5 хв.

4. Актуалізація опорних знань

12 хв.

4.1 Тест із завданням відкритого типу з короткою відповіддю на тему: «Текстовий редактор Word».

4.2 Підведення підсумків тесту та обговорення допущених помилок.

5. Виконання лабораторної роботи:

5.1 Ознайомлення з інструкцією та методикою виконання

роботи.  

3 хв.

5.2 Повторення правил з техніки безпеки під час роботи за комп’ютером.

5 хв.

5.3 Виконання лабораторної роботи

40 хв.

6. Перевірка та коментар роботи студентів

6 хв.

7. Підсумок заняття  

3 хв.

8. Видача домашнього завдання

3 хв.

      

 

     

  

  

        

Хід заняття:

1. Організаційна частина

 1.  Привітання студентів.
  1.  Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.
 2.  Ознайомлення студентів з темою і навчальними цілями заняття.

Тема заняття “Текстовий редактор Word. Використання засобів форматування тексту”.

Мета нашого заняття при виконанні лабораторної роботи ви продемонструєте знання теоретичного матеріалу, які були отримані на попередніх лекціях; удосконалите практичні навички по створенню, форматуванню текстових документів з дотриманням вимог щодо складання організаційно-розпорядчої документації.

 1.  Мотивація навчальної діяльності

Знання та навички, набуті з цієї теми, ви зможете використовувати на заняттях з інших предметів спеціального курсу: „Спеціальне діловодство”, „Архівознавство”, «Стилістика ділового мовлення». Розв’язання практичних завдань допоможе вам під час складання державного іспиту, проходження технологічної практики.

Зрештою, не можна уявити собі фахівця вашої сфери, який не володіє правилами роботи з текстовим редактором Word.

Ваша професійна діяльність буде безпосередньо пов’язана зі складанням різних типів  організаційно-розпорядчої документації, тому дуже важливо знати як правильно оформляти документи.

Знай, папери в  житті – не химери

і не плід канцелярій нудних:

ділові необхідні папери

у стосунках людей ділових

Дмитро Білоус

 1.  Актуалізація опорних знань.

Слово викладача

Подальшу нашу роботу організовуємо у вигляді ділової гри. Сьогодні ви будити працівниками видавницької фірми «Промінь». Пропоную розглянути роботу таких структурних підрозділів вашої фірми:

 1.  Канцелярія
 2.  Секретаріат
 3.  Підрозділ обліку та реєстрації листів громадян
 4.  Архів
 5.  Відділ кадрів
 6.  Відділ машинопису та розмноження.

Проведемо атестацію працівників фірми в кілька етапів. У той час, коли перша підгрупа проходить комп’ютерне тестування з теми „Текстовий редактор Word”, друга підгрупа починає працювати з інструкцією до лабораторної роботи. Після виконання завдання підгрупи міняються місцями (Додаток А).

4.2. Підведення підсумків тесту та обговорення допущених помилок.

5. Виконання лабораторної роботи

5.1 Ознайомлення з інструкцією до лабораторної роботи.

Викладач поділяє студентів на структурні підрозділи фірми. Відповідно до  структурного підрозділу студенти отримують завдання.

5.2 Повторення правил з техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

Студентам пропонується переглянути фільм з правилами охорони праці під час роботи на комп’ютері.

5.3 Виконання завдань лабораторної роботи.

Студенти виконують завдання  лабораторної роботи згідно з інструкцією.

Викладач підтримує їх увагу, коригує діяльність, допомагає в разі потреби.

6. Перевірка та коментар роботи студентів

Кожний структурний підрозділ перед викладачем та іншими студентами робить доповідь, в якому зазначає завдання і демонструє результати. Викладач коментує виконане завдання та в разі необхідності вказує на недоліки (зразки вірно виконаних завдань надані в додатках Г, Д).

7. Підсумок заняття.

Згадати тему та мету заняття. Підтвердити, що її виконали.

Слово викладача

Сьогодні ми з вами плідно попрацювали над повторенням та закріпленням вивченого матеріалу. Ви змогли продемонструвати свої вміння, практичні навички та компетентність як майбутні діловоди. На практиці впевнились у необхідності знань, здобутих на заняттях з «Обчислювальної техніки та програмування» і «Діловодства».

Виставляються оцінки в журнал враховуючи оцінку за виконання завдань лабораторної роботи та за результатами тестування.

8. Видача домашнього завдання.    

8.1 Оформити звіт до лабораторної роботи.

8.2 Повторити вивчений матеріал з теми «Текстовий редактор Word»:                                                                                   

1. Пушкар О.І., Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології, стор. 312 – 324.

2. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка, стор. 207-210.

3. Електронний підручник „Текстовий редактор Word”:

 - заняття 7. Створення списків і колонтитулів;

 - заняття 8. Засоби форматування.

 


Інструкція до лабораторної роботи.

Тема:  „Текстовий редактор Word. Використання засобів форматування тексту”.

Мета: закріпити навички щодо створення, редагування та форматування текстових документів; удосконалити навички роботи з нормативними документами.

Обладнання: ЕОМ “Sempron”.

Завдання

Видавницьке підприємство „Промінь” має службу документаційного забезпечення управління, яка складається з шести підрозділів: „Канцелярія”, „Секретаріат”, „Підрозділ обліку та реєстрації листів громадян”, „Архів”, „Відділ кадрів”, „Відділ машинопису та розмноження”.

 1.  Пропонується вибрати один з підрозділів, згадати основні його функції       (Додаток Б).
 2.  Кожний підрозділ вибирає документ відповідно до функції структурного підрозділу та оформляє його на ПК, дотримуючись вимог щодо складання організаційно-розпорядчої документації (Додаток В ).
  1.  Відкрити документ - папка «Документи для редагування»
  2.  Відредагувати його, дотримуючись вимог щодо складання організаційно-розпорядчої документації.
  3.  Зберегти документ в папці „Мои документы” під назвою „Служба <назва>”.
 3.  Розробити макет бланка службового листа навчального закладу. Розташування реквізитів поздовжнє сцентроване.
  1.  Завантажити Word. Створіть новий документ. Збережіть документ у папці „Мои документы” під назвою „Зад3.doc”.
  2.  Установіть стандартні параметри сторінки.
  3.  Розмір та орієнтація сторінки встановіть „за умовчанням”, тобто розмір аркушу формату А4, орієнтація паперу – книжкова.
  4.  У документ вставити картинку (емблему фірми) - папка «Документи для редагування» - файл «емблема».
  5.  Після емблеми зробіть додатковий міжрядковий інтервал і напишіть слово „Україна” великими літерами (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 12 пунктів, напівжирний).
  6.  Через дві міжрядкові інтервали напишіть великими літерами „Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України” (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пунктів, напівжирний).
  7.  Через дві міжрядкові інтервали напишіть великими літерами „Харцизький металургійний технікум” (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14 пунктів, напівжирний).
  8.  Знову зробіть додатковий міжрядковий інтервал і напишіть поштову адресу та номер телефону технікуму (шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 10 пунктів, звичайний).

вул. Нахімова 32а, м. Харцизьк, 86700, тел. приймальної: 4-27-53

 1.  Написи відокремлюють лінією.
  1.  Під лініями (див. Додаток1) зробіть трафаретні позначки для реквізитів „Дата документа”, „Реєстраційний індекс документа”, „Посилання на реєстраційний індекс і дату документа, на який дають відповідь”.

Риску слід позначити без відступу від лівого берегу документа, а завершувати на відстані 7,3 см, від лівого берега (знак № рекомендується ставити на відстані 4 см, а напис „від” – під знаком №). Розмір шрифту 12 пінктів.

 1.  Збережіть документ.

Методичні вказівки:

 1.  Зберегти документ: Файл – Сохранить как...
 2.  Повторне збереження документа: Файл – Сохранить.
 3.  Відкрити документ: Файл – Открыть.
 4.  Закрити документ: Файл – Закрыть.
 5.  Закрити текстовий редактор Word: Файл – Выход.
 6.  Встановити параметри сторінки: Файл – Параметры страницы.

Стандартні параметри сторінки: верхній берег – 2 см, ніжній – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1см.

 1.  Форматування шрифту: Формат – Шрифт.
 2.  Форматування абзаців: Формат – Абзац.

Контрольні питання:

 1.  Що розуміють під форматуванням документів?
 2.  Які можливості щодо форматування документів має Word?
 3.  Яким чином можна виділити текст?
 4.  Як можна виконати форматування двох - трьох абзаців?
 5.  Як задається орієнтація сторінок?
 6.  Як змінити шрифт тексту?
 7.  Як встановити відступ до червоного рядка?
 8.  Як встановити полуторний міжрядковий інтервал?
 9.  Як розташувати текст за шириною аркуша?
 10.  Як переглянути створений текстовий документ?

Техніка безпеки при роботі у комп’ютерному класі:

– без потреби на торкайтеся задньої стінки системного блока, пломб, екрану монітора і електричних кабелів високої напруги;

– не намагайтесь переміщувати пристрої, передусім монітор;

– не приєднуйте нові пристрої в режимі увімкненого живлення;

– не намагайтеся самостійно усунути помічену несправність;

– не кладіть на апаратуру сторонні предмети;

– працюючи витримуйте правильну посадку, відстань від очей до екрану монітора не менше 60 см;

- дотримуйтесь правильного режиму роботи за комп’ютером.

Студенти повинні знати:

- характеристику існуючих версій редактора та технічні вимоги до апаратури при встановленні Word;

- функціональні можливості та переваги редактору Word;

- елементи вікна редактора та вікна документа;

- існуючі режими відображення документів;

- види та засоби форматування шрифту та абзаців;

- правила друку нормативних документів.

Студенти повинні вміти: 

 •  працювати в операційній системі  Windows 98;
 •  користуватися основним та спеціальним програмним забезпеченням;
 •  фіксувати різні види інформації на сучасних матеріальних носіях.

- вводити текст за існуючими правилами;

- володіти інструментами форматування тексту.

Додаток А

Тест

 1.  Як абзац взяти в рамку?

а) виділити / Севис / Граница и заливка

б) виділити / Формат/ Граница и заливка

в) виділити / Вид/ Граница и заливка

 1.  Як змінити направлення тексту?

а) Сервис / Направление текста

б) Вид / Направление текста

в) Формат / Направление текста

 1.  Як текст документу поділити на колонки?

а)  Формат / Колонки

б) Вид / Колонки

в) Вставка / Колонки

 1.  Як в документ додати малюнок із колекції?

а) Вставка / Объект / Картинки

б) Вставка / Рисунок / Картинки

в) Вставка / Файл / Картинки

 1.  Як створити шаблон?

а) Вставка / Шаблоны и насдстройки

б) Сервис/ Шаблоны и насдстройки

в) Формат/ Шаблоны и насдстройки

 1.  Як застосувати стиль до абзацу?

а) виділити / Формат / Стили и форматирование

б) виділити / Вставка / Стили и форматирование

в) виділити / Вид / Стили и форматирование

7. Як першу букву абзацу зробити буквицею?

а) Вид / Буквица

б) Формат / Буквица

в) Вставка / Буквица

8. Як створити колонтитул?

а) Вид / Колонтитул

б) Вставка / Колонтитул

в) Формат / Колонтитул

9. Як пронумерувати сторінки документа?

а) Вставка / Номера страниц

б) Сервис / Номера страниц

в) Вид / Номера страниц

10. Щоб знищити фрагмент тексту у ТР Word, потрібно:

а) виділити його і натиснути клавішу Delete

б) виділити його і використати піктограму "ножницы"

в) виділити його і натиснути клавішу Іnsert

11. Щоб вивести на екран потрібну панель інструментів, потрібно:

а) Вид / Панели инструментов та вибрати потрібну

б) Правка / Панели инструментов та вибрати потрібну

в) Формат / Панели инструментов та вибрати потрібну

12. Форматування документу - це:

а) створення обрамлення навколо нього

б) вибір шрифту, яким набирають документ

в) надання йому бажаного зовнішнього вигляду

13. Для набору математичних формул у ТР Word потрібно:

а) виконати дії Вставка /Об'єкт / Equation 3.0

б) виконати дії Вид / Разметка страницы

в) виконати дії Файл / Параметры страницы

14. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і:

а) Скористатися командою Вид / Шрифт

б) Скористатися командою Формат / Шрифт

в) Скористатися командою контекстного меню Абзац

15. Текстові редактори призначені для:

а) лише набору тексту

б) лише для форматування документів

в) для набору, редагування та форматування документів

16. Щоб вивести на екран одну окремо взяту піктограму у ТР Word, потрібно:

а) виконати дії Файл / Макрос / перетягнути потрібну піктограму

б) виконати дії Сервис / Настройка  / перетягнути потрібну піктограм

в) виконати дії Вид/ Настройка  / перетягнути потрібну піктограм

17. Виділити фрагмент документу у ТР Word можна:

а) натиснути клавіші Alt + Shift

б) протягнувши його мишкою при натиснутій л.к.м.

в) виконати дії Вид / Разметка страницы

18. При форматуванні абзацу у ТР Word можна:

а) задати лише розмір шрифту

б) лише інтервал між рядками

в) абзацний відступ, інтервал між рядками, положення на сторінці

19. Для набору відсутніх на клавіатурі символів у ТР Word потрібно:

а) виконати дії Вставка / Символ і вибрати потрібні знак

б) виконати дії Вид / Панели инструментов і вибрати потрібну

в) виконати дії Вставка / Надпись і вибрати потрібний знак

20. Яке положення може займати малюнок відносно тексту?

а) По контуру

б) За текстом або перед текстом

в) По контуру, за текстом, перед текстом

21. За допомогою команди Файл / Параметры страницы… можна задати такі параметри:

а) Вирівнювання тексту

б) Розмір шрифту

в) Поля документа

22. Щоб вставити таблицю в документ у ТР Word, потрібно:

а) виконати дії Таблица / Добавить таблицу

б) виконати дії Сервис / Нарисовать таблицу

в) виконати піктограму Список

23. Переглянути створений документ у ТР Word можна:

а) клацнувши мишею по піктограмі Предварительный просмотр

б) виконати дії Файл / Открыть

в) виконати дії Формат / Табуляция

24. Для виділення абзацу тексту потрібно:

а) при натиснутій п.к.м. протягнути до кінця абзацу

б) Тричі клацнути в межах абзацу

в) Скористатися будь-яким із запропонованих варіантів

25. Команди меню Файл програми Microsoft Word призначені для:

а) Настроювання програми

б) Роботи з документами

в) Роботи з вікнами документа

26. Редагування - це:

а) виправлення орфографічних, стилістичних та синтаксичних помилок

б) знищення лише останніх букв слів

в) внесення доповнень у створений документ

27. Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері, потрібно:

а) Скористатися кнопкою панелі інструментів Печать

б) Скористатися командою меню Формат / Печать

в) Скористатися командою меню Файл / Распечатать документ

28. При форматуванні символу у ТР Word можна задати:

а) лише його колір

б) розмір і колір шрифту

в) розмір, накреслення, гарнітуру та колір

29. Для зміни розміру шрифту фрагменту тексту потрібно його виділити і:

а) Скористатися командою Вид / Шрифт

б) Скористатися командою Формат / Шрифт

в) Скористатися командою контекстного меню Абзац

30. Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами:

а) Команди головного меню Пуск / Программы / Microsoft Word

б) За допомогою ярлика програми, розміщеного на робочому столі

в) Будь-яким з перелічених способів

Додаток Б

На канцелярію покладаються такі функції:

забезпечення своєчасного перегляду вхідної, вихідної і внутрішньої документації;

організація роботи засідань колегії установи і контроль за виконанням прийнятих нею рішень;

здійснення систематичного контролю за своєчасним виконанням документів;

оформлення і розсилання розпорядчих документів;

контроль за правильним оформленням документів;

здійснення прийому, реєстрації, зберігання, обліку, постачання документів у підрозділи;

формування справ, а також підготовка до відправлення документів на    зберігання;

організація роботи з прийому керівником відвідувачів.

Секретаріат:

розглядає і готує для доповіді керівництву відповідну кореспонденцію;

готує за розпорядженням керівника установи проекти окремих наказів, листів, довідок та інших документів і узгоджує їх зі структурними підрозділами;

здійснює аналіз справ у структурних підрозділах по роботі з документами і дає висновки та пропозиції щодо покращання роботи;

складає проекти планів колегії на основі пропозицій членів колегії та начальників структурних підрозділів установи і дає їх на розгляд і затвердження;

готує матеріали для засідань, а також пропозиції керівництву установи і повідомляє про час проведення;

обробляє протоколи засідань, виписки з них;

контролює виконання рішень;

- забезпечує підготовку відповідних матеріалів для засідань,
які скликаються керівником установи.

Підрозділ обліку та реєстрації листів громадян:

приймає і реєструє пропозиції та скарги громадян;

готує на розгляд керівництва установи вхідну кореспонденцію з важливих питань;

направляє кореспонденцію в структурні підрозділи на виконання;

контролює   дотримання термінів виконання листів;

організовує прийом відвідувачів.

Архів:

приймає, обліковує, зберігає і використовує   справи;

контролює   правильність складання номенклатури справ;

надає методичну допомогу в оформленні справ, які підлягають здачі   в архів;

здійснює контроль за правильним формуванням справ, зберіганням     та подальшим використанням;

- веде централізований облік справ, які зберігаються в архівах підвідомчих структур.

Відділ кадрів:

проводить документальне оформлення вказівок з прийому, переведення та звільнення працівників;

виписує та заповнює трудові книжки;

реєструє та здійснює постійний облік працюючих;

доводить до відома працівників інформацію про зміни в їх трудовій діяльності;

відповідає за збереження всієї кадрової документації;

проводить інструктажі з начальниками структурних підрозділів та працівниками установи за посадовими інструкціями;

обліковує робочий час працівників.

Відділ машинопису (друкарське бюро) та розмноження:

працює над машинописним оформленням документів для всіх структурних підрозділів установи з оригіналу;

вичитує та редагує передрукований матеріал;

виконує стенографічні записи виступів учасників засідань та їх

розшифрування;

розмножує та копіює необхідні документи за допомогою технічних засобів.

Додаток В

Завдання 1. Оформіть службовий лист з поздовжнім розташуванням  постійних реквізитів на аркуші паперу формату А4 згідно з правилами та вимогами до змісту службової документації. 

Реквізити автора службового листа: Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. проспект Перемоги, 10,  м. Київ, 01135, тел.: (044) 236-10-49.

Дата: 17.10.2011

Індекс:1/9-222

Адресат службового листа: Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти.

Текст службового листа: На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 року № 17885 щодо проведення Днів слов’янської писемності та культури Міністерство освіти і науки, молоді та спорту  України рекомендує з 2 до 4 листопада цього року у загальноосвітніх навчальних закладах провести Свято книжки, літературні читання, зустрічі з науковцями, поетами, письменниками, концерти фольклорних колективів.

У шкільних бібліотеках  бажано організувати книжкові виставки, присвячені дням слов’янської писемності та культури.

Підписав лист Заступник державного секретаря В.О.Огневюк

Завдання 2. Складіть та оформіть за правилами та вимогами, вказуючи відсутню інформацію, протокол на поздовжньому загальному бланку організації за такими даними:

ПРОТОКОЛ. Дата. Індекс. Харцизьк. Збори трудового колективу видавницької фірми «Промінь». Голова Михайленко З.Ф., Секретар Шумська Г.В. Присутні 40 осіб. Відсутні — 5 осіб (вказати причини їхньої відсутності).

Перше питання порядку денного: Затвердження складу комісії з питань контролю трудової дисципліни. Доповідач Петренко П.В.

Друге питання порядку денного: Розподіл грошових премій. Доповідач Борисенко А.Ф.

Текст основної частини протоколу: 1. СЛУХАЛИ: Петренко П.В. Стан трудової дисципліни в колективі об'єднання незадовільний. Щоб поліпшити його, слід створити комісію з питань контролю дисципліни. ВИСТУПИЛИ: Гриценко Л.Я. Необхідно включити до складу комісії 15 осіб, які не мали порушень дисципліни. УХВАЛИЛИ: До 00.00.0000 створити комісію з питань контролю дисципліни в об'єднанні в складі 15 осіб. 2. СЛУХАЛИ: Голубенко Р.Д. — за минулий місяць робітники об'єднання Т.Н.Сіркова, Н.А.Іванченко, Г.М.Зозуля, К.Т.Бурова відзначилися у виконанні роботи. ВИСТУПИЛИ: Тахон Г.О. За значні успіхи у виконанні роботи відзначити робітників грошовими преміями. УХВАЛИЛИ: Підготувати наказ про надання робітникам Т.Н.Сірковій, Н.А.Іванченко, Г.М.Зозулі, К.Т.Буровій грошових премій у розмірі 100 грн.

Підписали протокол головуючий на зборах і секретар.

Завдання 3. Оформіть акт, вказуючи відсутні дані.

Видавницька фірма «Промінь».   ЗАТВЕРДЖУЮ.

Директор П.Н.Токар  00.00.0000, Акт.  00.00.0000  №___.  Харцизьк.

Прийняття-передавання ПК. Підстава: доповідна записка начальника виробничого відділу Стеценка П.М. від 00.00.0000. Складено комісією: Голова комісії: начальник виробничого відділу Стеценко П.М. Члени комісії: рекламний агент Лобова В.В. та програміст Дзюбенко М.І. 18 грудня 2004 року комісія склала акт прийняття-передавання ПК AMD-166 інв. № 15 з відділу реклами до виробничого відділу. ПК визнано придатним до експлуатації і повністю скомплектованим (системний блок, клавіатура, дисплей, принтер). ПК передається до виробничого відділу на термін виконання робіт за контрактом № 34—79. Складено в трьох примірниках: 1-й прим. виробничий відділ; 2-й прим. відділ реклами; 3-й прим. справа № 12—16. Голова комісії П.М.Стеценко. Члени комісії: М.І.Дзюбенко, В.В.Лобов.

Завдання 4. Скласти та оформити проект наказу із загальних питань на поздовжньому бланку за правилами та вимогами Держстандарту, вказуючи відсутні дані. Оформити візування проекту наказу.

Видавницька фірма «Промінь». НАКАЗ.

№___. Дата. Харцизьк. Про розподіл обов'язків між керівництвом фірми «Промінь». З метою належної організації керівництва відділення встановити такий розподіл обов'язків: 1. Залишаю за собою керівництво: а) з усіх питань внутрішньої і зовнішньої діяльності банку та його зв'язків з органами державного управління; б) планово-економічним відділом, бухгалтерією, спецчастиною. 2. Доручити заступникові завідувача загального відділення пану Іванову С.Т. керівництво: а) відділами фінансування й кредитування промисловості та будівельного комплексу; б) радою з економічної освіти. 3. Доручити головному інженерові відділу Сидорову М.Т. керівництво: а) відділом інженерно-технічного контролю; б) комісією з розподілу рацпропозицій. 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. Наказ підписує керуючий фірмою Журавльов А.В. Проект наказу вносить: Заступник директора А.В. Афанасьєв. Проект наказу погоджено з юрисконсультом Т.П. Сидоренко.

Завдання  5. Скласти наказ по особовому складу за вихідними даними.

     Наказ. Дата. Номер. м. Харцизьк. Про переведення на іншу посаду. Перевести: Сопова Леоніда Романовича, торгового агента ТОВ „Дельта”, на посаду менеджера торговельного відділу з 00.00.0000. Посадовий оклад відповідно до штатного розкладу. Підстава: заява Сопова Л.Р. з  візами. Директор І.Т. Кротов. Візи: відділ кадрів; керівник структурного підрозділу; плановий відділ. З наказом ознайомлений. Підписи.

Завдання 6. Скласти акт про виділення документів до знищення.

Видавницька фірма «Промінь», гриф затвердження, АКТ №00, Дата, м. Харцизьк, Про виділення до знищення документів, які не підлягають зберіганню, Підстава: наказ керівника (список № __ від ___ з терміном зберігання до 10 років), Відібрані до знищення документи, термін зберігання яких закінчився 12.11.2011.

Скласти таблицю з полями: назва документа, кількість, термін зберігання.

Всього:___ за 0000 рік, Протокол № ___ від _____, ПОГОДЖЕНО, протокол експертної комісії від ______ за № ___, Документи в кількості __ здати на переробку за накладною за № __ від ___, Посада, Дата.


Додаток Г

Завдання 1

Україна

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

проспект Перемоги, 10,  м. Київ, 01135, тел.: (044) 236-10-49.

17.10.2011          №1/9-222

Міністерству освіти Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської міських

державних адміністрацій,

інститутам післядипломної педагогічної освіти.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 року                   № 17885 щодо проведення Днів слов’янської писемності та культури Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує з 2 до 4 листопада цього року у загальноосвітніх навчальних закладах провести Свято книжки, літературні читання, зустрічі з науковцями, поетами, письменниками, концерти фольклорних колективів.

У шкільних бібліотеках  бажано організувати книжкові виставки, присвячені дням слов’янської писемності та культури.

Заступник державного секретаря   (підпис)   В.О.Огневюк


Завдання 2.

ПРОТОКОЛ.

зборів трудового колективу видавницької фірми «Промінь»

13.04.2011    № 2      Харцизьк

Голова Михайленко З.Ф.,

Секретар Шумська Г.В.

Присутні 40 осіб.

Відсутні — 5 осіб (вказати причини їхньої відсутності).

Порядок денний:

1.Затвердження складу комісії з питань контролю трудової дисципліни. Доповідач Петренко П.В.

2. Розподіл грошових премій. Доповідач Борисенко А.Ф.

 1.  СЛУХАЛИ: Петренко П.В. Стан трудової дисципліни в колективі об'єднання незадовільний. Щоб поліпшити його, слід створити комісію з питань контролю дисципліни.    ВИСТУПИЛИ: Гриценко Л.Я. Необхідно включити до складу комісії 15 осіб, які не мали порушень дисципліни.

УХВАЛИЛИ: До 00.00.0000 створити комісію з питань контролю дисципліни в об'єднанні в складі 15 осіб.

 1.  СЛУХАЛИ: Голубенко Р.Д. — за минулий місяць робітники об'єднання Т.Н.Сіркова, Н.А.Іванченко, Г.М.Зозуля, К.Т.Бурова відзначилися у виконанні роботи.

ВИСТУПИЛИ: Тахон Г.О. За значні успіхи у виконанні роботи відзначити робітників грошовими преміями.

УХВАЛИЛИ: Підготувати наказ про надання робітникам Т.Н.Сірковій, Н.А.Іванченко, Г.М.Зозулі, К.Т.Буровій грошових премій у розмірі 100 грн.

Голова    (підпис)                      З.Ф. Михайленко  

Секретар    (підпис)                      Г.В. Шумська  


Завдання 3
..

Видавницька фірма «Промінь»

ЗАТВЕРДЖУЮ.

Директор

______ П.Н.Токар

«_____» _______ р. 

АКТ

№___          Харцизьк

Прийняття-передавання ПК

Підстава: доповідна записка начальника виробничого відділу Стеценка П.М. від 00.00.0000.

Складено комісією:

Голова комісії:  Стеценко П.М. - начальник виробничого відділу

Члени комісії:  Лобова В.В. - рекламний агент  

Дзюбенко М.І. - програміст

 18 грудня 2004 року комісія склала акт прийняття-передавання ПК AMD-166 інв.  № 15 з відділу реклами до виробничого відділу. ПК визнано придатним до експлуатації і повністю скомплектованим (системний блок, клавіатура, дисплей, принтер). ПК передається до виробничого відділу на термін виконання робіт за контрактом № 34—79.

Складено в трьох примірниках: 1-й прим. виробничий відділ; 2-й прим. відділ реклами; 3-й прим. справа № 12—16.

Голова комісії  (підпис) П.М.Стеценко

Члени комісії:  (підпис) М.І.Дзюбенко

(підпис) В.В.Лобов

Завдання 4.

Видавницька фірма «Промінь»

НАКАЗ

№___            Харцизьк     Дата

Про розподіл обов'язків між керівництвом банку «Аркада»

НАКАЗУЮ:

 З метою належної організації керівництва відділення встановити такий розподіл обов'язків: 1. Залишаю за собою керівництво: а) з усіх питань внутрішньої і зовнішньої діяльності банку та його зв'язків з органами державного управління; б) планово-економічним відділом, бухгалтерією, спецчастиною.

2. Доручити заступникові завідувача загального відділення пану Іванову С.Т керівництво: а) відділами фінансування й кредитування промисловості та будівельного комплексу; б) радою з економічної освіти.

3. Доручити головному інженерові відділу Сидорову М.Т. керівництво: а) відділом інженерно-технічного контролю; б) комісією з розподілу рацпропозицій.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор    (підпис)     А.В. Журавльов

Проект наказу внесено:

Заст. директора           (підпис)     А.В. Афанасьєв

Проект наказу погоджено:

Юрисконсульт (підпис)       Т.П. Сидоренко

Завдання  5..

НАКАЗ

№453        м. Харцизьк    «13» жовтня 2011 р

 

Про переведення на іншу посаду

ПЕРЕВЕСТИ: СОПОВА Леоніда Романовича, торгового агента ТОВ „Дельта”, на посаду менеджера торговельного відділу з 14.11.2011. Посадовий оклад відповідно до штатного розкладу.

Підстава: заява Сопова Л.Р. з  візами.

Директор     (підпис)   І.Т. Кротов

Проект наказу внесено:

Інспектор ВК                         (підпис)    Ю.С. Юрченко

Проект наказу погоджено:

Начальник торгівельного відділу (підпис)    А.С. Рюма

З наказом ознайомлений:

               (підпис)   Л.Р. Сопов

Завдання 6. 

Видавницька фірма «Промінь»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

______ А.В. Журавльов

«___» _______ 2011 р.

 

АКТ

№14     м. Харцизьк   «12» листопада 2011 р.

Про виділення до знищення документів, які не підлягають зберіганню

Підстава: наказ керівника (список № __ від ___ з терміном зберігання до 10 років)

Відібрані до знищення документи, термін зберігання яких закінчився 12.11.2011.

Назва документу

Кількість

Термін зберігання

Протоколи

25

Накази

14

Всього: 39  за 2011 рік.

Протокол № ___ від _____.

Документи в кількості 39 здати на переробку за накладною за № __ від ___.

Завідувач  (підпис)                  О.А. Риба

12.11.2011

ПОГОДЖЕНО

протокол експертної комісії

від ______ за № ___

Додаток Д

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ХАРЦИЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ТЕХНІКУМ

вул. Нахімова, 32 а, м. Харцизьк, 86700, тел. 4-27-53

___________________ №_____________

На №______________ від ____________


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

34324. Вторичное сырье и его классификация 24.5 KB
  продукты отходы пром. По физическому состоянию отходы делятся на 3 группы: при сжигании твердого топлива золы из неоплавленных. Отходы легкоплавкие до 1000 градусов среднеплавкие 1001300 и тугоплавкие 1300л более. Отходы используют как пластифицирующие добавки в битумное прово что увеличивает прочность материала в 2 р.
34325. Возможные способы утилизации и использования вторичного сырья 23 KB
  фосфогипс этот отход производства фосфорных удобрений выбрасывается на свалку хотя мог бы использоваться для получения вяжущего гипса цемента в строительстве многоэтажных зданий можно перерабатывать в строительный гипс может также использоваться при производстве гипсокартонных листов для изоляции стеновых плит перегородок в производстве серной кислоты и CO известь. Испся как добавка в произве аглопарита можно вводить в состав керамической массы для произва кирпича до 8 отходы черной металлургии: образуются доменные...
34326. Комплексное использование сырья 22 KB
  Комплексное использование сырья. Комплексное использование сырья достигается обогащением сырья а также разнообразной химической переработкой сложного сырья с последовательным выделением компонентов в виде ценных продуктов используемых в различных отраслях народного хозяйства что приводит к комбинированию различных прв. Обогащение сырья необходимо т. 1нецелесообразно перевозить пустую породу и 2применение более чистого концго сырья позволит получить качественную продукцию которая обладает более высокой стоимостью.
34327. Экономические проблемы защиты окружающей среды. Очистка газообразных выбросов и сточных вод 24 KB
  Очистка газообразных выбросов и сточных вод. Что касается очистки то необходимым условием повышения эффективности очистки природных и сточных вод явл. Могут применяться следующие варианты обезвреживания и очистки сточных вод: очистка и повторное использование воды; обезвоживание ила и шлама; выпаривание сточных вод; осаждение фильтрование твердых частиц; нейтрализация кислых или щелочных сточных вод; использование очищенных сточных вод в сельском хозяйстве; денитрификация сточных вод. Механические заключаются в отстаивании и...
34328. Технологическая блок-схема и пооперационная структура 21 KB
  Технологическая схема прва состоит из отдельных операций через ке проходит сырье для получения продукта. Все процессы взаимосвязаны между собой и направлены на изготовление конечного продукта. Для получения конечного продукта могут быть и другие схемы но здесь важно с экономической точки зрения оценить в кой схеме мы имеем больше выгоды.
34329. Принцип составления материального и энергетического балансов 24 KB
  Под технологическим балансом подразумевают результаты расчетов отражающих количество введенных и полученных в производственном процессе материалов и энергии. В основе составления материального и энергетического балансов лежат законы сохранения материи и энергии. энергии и колва выведенной с продуктом и отходами энергии. выход продции коэфты полезного использя энергии расходы и потери сырья т.
34330. Производство бетона и железобетона 28 KB
  Бетон искусый каменй матл получй в резте затвердевания перемешанной и уплотненной бетонной смеси состоящей из вяжущего вва воды и заполнителей. Чтобы повысить прочность вводят стальную арматуру железобетон. Выбор вяжущего опредся условиями эксплуаи бетй консти назначением прочность бетона видом бетй консти.
34331. Определение расходных коэффициентов, степени превращения, выхода продукции 22.5 KB
  Коэффициент определяется отношением массы сырья к массе целевого продукта: K=mс mц. Характеризует сколько можно получить целевого продукта с едцы сырья. Степень совершенства техн процесса определяется выходом продукта и ее качеством. Под выходом продукта Х понимают отношение фактически полеченного продукта Мф к теоретическому Мт ке можно было бы получить их данного исходного вещества: Х=Мф Мт Для хим реакций выход продукта определяется по уровню реакций с учетом количества исходного вещества.