60245

Виховний захід: Поле чудес

Конспект урока

Педагогика и дидактика

І завданням кожного з нас є турбота про світ природи що нас оточує та охорона тварин рослин та природних ресурсів. Виходячи з цього і враховуючи притаманні державі геополітичні географічні демографічні соціально-економічні та екологічні особливості цілями...

Украинкский

2014-05-15

187 KB

3 чел.

Виховний захід

"Поле чудес"

«Перехід України до збалансованого (сталого) розвитку»

                             Підготувала:                           класний керівник 8-А класу                                                                                                            

                                 Арендарчук Т.О.

                                             

2012

"У людства повинно бути майбутнє, і воно може бути світлим. Нерозв'язаних проблем немає. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активність, праця та високий професіоналізм".

М. Реймерс

Мета: 

Поглибити та узагальнити знання учнів про навколишнє середовище, розвивати екологічне мислення, культуру, виховувати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища.

Обладнання: Плакати та малюнки з екологічною тематикою; один гральний столик, покреслений на сектори; дзига зі стрілкою; чорна скринька з призами.

Тип: пізнавальний 
Форма: гра 

Методика проведення гри:

Пропонована гра проводиться після вивчення розділу екологія. Гра готується заздалегідь: визначається тема, учням повідомляється перелік додаткової літератури; виділяється ініціативна група, яка під керівництвом учителя готує запитання для гри.

Орієнтовна тривалість:  45 хв.

Хід гри

1. Вступне слово вчителя.

Любі друзі, сьогодні найважливішою проблемою людини є проблема виживання – проблема кожної живої істоти. Жодні блага цивілізації не замінять чистого повітря, вільних від шкідливих домішок харчових продуктів і води. Взаємовідносини "людина і природа" повинні бути гармонійними, бо тільки таке поєднання забезпечить якісний розвиток людського суспільства. Тому абсолютно недопустимо жити в дисгармонії з нею, зневажати природний (рослинний та тваринний) світ, натомість потрібно уникати забруднення навколишнього середовища та займатися охороною природи.   Збереження природи є прямим відображенням культури кожної людини та суспільства загалом. І завданням кожного з нас є турбота про світ природи, що нас оточує та охорона тварин, рослин та природних ресурсів. Серед нас не повинно бути байдужих. Кожен повинен розуміти, що Земля – наш дім і іншого бути не може.

2. Виступ ведучих.

Ведучий.

Ідея сталого розвитку стосується не тільки нинішніх, а й прийдешніх поколінь. Це - засвідчення рівноправ'я всіх поколінь і всіх людей кожного покоління, справедливості в просторі й часі, ефективного використання потенційних можливостей, збалансованості та підтримання суспільного розвитку і збереження довкілля.

Сталий розвиток України - це процес розбудови держави на основі неподільності проблем збереження довкілля і процесу соціально-економічного розвитку з домінуванням критеріїв, вимог і показників якості навколишнього природного середовища.

Ведуча.

Основна мета сталого розвитку - реалізація права людини на сприятливе для її здоров'я і добробуту довкілля через формування відкритого громадянського суспільства, створення правової держави, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку, збереження якості довкілля і невиснажливе використання природно-ресурсного потенціалу.

Виходячи з цього і враховуючи притаманні державі геополітичні, географічні, демографічні, соціально-економічні та екологічні особливості, цілями сталого розвитку України визначено:

- збереження довкілля - створення необхідних умов для реструктуризації і зниження антропогенного впливу на довкілля до науково обгрунтованого рівня, підтримання життєзабезпечувальних функцій біосфери, відновлення якості природних екосистем до рівня, що гарантує його сталість;

- охорона здоров'я - збільшення тривалості життя, зниження ризиків для здоров'я, пов'язаних із забрудненням довкілля, виховання у населення почуття дбайливого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточення; посилення боротьби з інфекційними захворюваннями, пияцтвом, курінням та іншими шкідливими звичками, сприяння розвитку служб гігієни;

- стале використання природних ресурсів - створення системи гарантій невиснажливого використання та збереження для майбутніх поколінь природних ресурсів на основі дотримання національних інтересів.

3. Гра «Поле чудес».

Вчитель.

Тоді давайте ми перевіримо

наші екологічні знання в ході гри

«Поле чудес».

Перша трійка.

Завдання.

Сукупність об'єктів і систем живої і неживої природи, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення потреб людини і суспільства. 

р

е

с

у

р

с

и

Ведуча.           Нині вважається, що всі природні ресурси вичерпні, різниться лише час їх вичерпання.         Розвиваючись, людство наростаючими темпами збільшувало кількість і обсяги споживання усіх видів природних ресурсів. Зростання за останні 150 років майже в 130 разів лише промислового виробництва зумовило небачений рівень споживання всіх видів природних ресурсів.  Подальший неконтрольований, некерований розвиток людської діяльності може мати катастрофічні наслідки для життя всієї планети.  Одним з основних факторів виходу з глобальної екологічної кризи є якомога ширше та швидше впровадження найновіших технологій різних виробництв, перш за все — найсучасніших технологічних процесів у базових галузях виробництва (чорна та кольорова металургія, газо- та нафтовидобувна промисловість, транспортування сировини, обробка найважливіших матеріалів, виробництво енергії). Впровадження таких технологій є показом зміни ставлення людини до природи через зменшення витрат сировини (тобто потреб у природних ресурсах) і енерговитрат, підвищення якості виробництва й зменшення його вартості.

Друга трійка.

Вчитель.

Завдання.

         Процес зміни стану навколишнього середовища, який негативно впливає на здоров’я людини (процес погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери). 

з

а

б

р

у

д

н

е

н

н

я

Ведучий.

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля.

 До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи.        

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії (теплоти, звуку, радіоактивності і т.п.) у кількостях, що шкідливо впливають на людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом.

Безпосередньо об'єктами забруднення (акцепторами забруднених ре човин) є основні компоненти екотопу (місце існування біотичного угруповання): атмосфера, вода, грунт. Опосередкованими об'єктами забруднення (жертвами забруднення) є складові біогеоценозу: рослини, тварини.

Третя трійка.

Вчитель.

Завдання.

Газова оболонка Землі, яка складається з суміші газів (повітря), водяної пари і домішок (аерозолів).

а

т

м

о

с

ф

е

р

а

Ведуча.           Охорона атмосферного повітря - ключова проблема оздоровлення навколишнього природного середовища. Атмосферне повітря займає особливе положення серед інших компонентів біосфери.     Значення його для всього живого на Землі неможливо переоцінити. Людина може знаходитися без їжі п’ять тижнів, без води - п’ять днів, а без повітря всього лише п’ять хвилин. При цьому повітря повинне мати певну чистоту і будь-яке відхилення від норми небезпечно для здоров’я.   В даний час основний внесок в забруднення атмосферного повітря вносять наступні галузі: теплоенергетика (теплові і атомні електростанції, промислові і міські котельні і ін.), далі підприємства чорної металургії, нафтовидобутку і нафтохімії, автотранспорт, підприємства кольорової металургії і виробництво будматеріалів.       Забруднення атмосферного повітря впливає на здоров’ї людини і на навколишнє природне середовище різними способами - від прямої і негайної загрози до повільного і поступового руйнування різних систем життєзабезпечення організму. У багатьох випадках забруднення повітряного середовища порушує структурні компоненти екосистеми до такого ступеня, що регуляторні процеси не в змозі їх повернути в первинний стан і в результаті механізм гомеостазу не спрацьовує.

Гра з глядачами.

У великих містах основним джерелом забруднення атмосфери є.

(Автотранспорт)

З аваріями в якій галузі пов’язані найбільші екологічні катастрофи?

(Атомній)

Фінальна гра.

Вчитель.

Завдання. 

Система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних природних комплексів.

о

х

о

р

о

н

а

Охорона природи, раціональне використання людиною її багатства – важлива загальнодержавна справа. Охорона природи – обов’язок кожної людини. Успіх у цій справі залежить перш за все від усвідомлення важливості цього завдання, від переконаності, вміння і звички постійно, на кожному кроці оберігати рідну природу, лікувати ті рани, які вже їй нанесено й не допускати нових.            Час, коли природа здавалася невичерпною, пройшов. Загрозливі симптоми руйнівної діяльності людини з особливою силою проявилися декілька десятиліть тому.              Тому в даний час необхідне посилення уваги до питань охорони природи і забезпечення раціонального використання природних ресурсів; встановлення систематичного контролю за використанням підприємствами і організаціями земель, вод, лісів, надр і інших природних багатств; посилення уваги до питань з попередження забруднень і засолення ґрунтів, поверхневих і підземних вод; приділення більше уваги збереженню водоохоронних і захисних функцій лісів, збереженню і відтворенню рослинного і тваринного світу, попередженню забруднення атмосферного повітря; посилення боротьби з виробничим і побутовим шумом.

Супер-гра.

Ведучий.

Завдання.

Хто першим увів термін екологія?

г

е

к

к

е

л

ь

Нагородження переможця гри.


4.  Заключне слово вчителя.

Поетичні твори Ліни Костенко сповнені болю за сплюндровану природу, надії на розум і гуманність людини, здатної зупинитися на краю екологічної прірви:

Ми — атомні заложники прогресу
Вже в нас нема ні лісу
ні небес
Так і живем
од стресу і до стресу
Абетку смерті маємо — АЕС
Ще назва є, а річки вже немає.
Усохли верби, вижовкли рови,
і дика качка тоскно обминає
рудиментарні залишки багви.
І тільки степ, і тільки спека, спека,
і озерявин проблиски скупі.
І той у небі зморений лелека,
і те гніздо лелече на стовпі.
Куди ти ділась, річенько? Воскресни!
У берегів потріскались вуста.
Барвистих лук не знають твої весни,
і світить спека ребрами моста.
Стоять мости над мертвими річками.
Лелека зробить декілька кругів.
Очерети із чорними свічками
ідуть уздовж колишніх берегів...

Я гадаю, що сьогоднішня гра не пройшла для вас даремно. Кожен мешканець землі повинен усвідомити свою відповідальність за екологічну кризу, що насувається. Усі зусилля мають бути спрямовані на створення суспільства, у якому інтереси людини гармонійно поєднуватимуться із вищими законами Природи. І тоді наші нащадки будуть бачити планету зеленою і квітучою.

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31671. Психічне відображення як процес 26.5 KB
  Образ формується розвивається існує тільки в процесі відображення.Ломова [5;134173] дозволили виділити 5 основних стадій фаз процесу зорового сприймання: 1 визначення положення предмета в просторі й груба оцінка його загальних пропорцій; 2 âмерехтінняâ форми; 3 розрізнення різких перепадів кривизни; 4 глобальноадекватне сприймання у якому форма подана без розрізнення її деталей зокрема величини кутів; 5 адекватне відображення форми у всій повноті її деталей. Сутність психічного як процесу: а загальна тенденція полягає в...
31672. Основні методи психології. Спостереження, експеримент 33.5 KB
  Спостереження експеримент Спостереження як метод обєктивного дослідження широко за стосовується у психології педагогічній практиці соціологічних до слідженнях. Обєктом спостереження є поведінка особистості в найрізно манітніших її зовнішніх виявах коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани переживання прагнення. Тому вміле спостереження за поведінкою дитини та дорослого дає можливість з високою вірогідністю робити висновки про їхні внутрішні духовні особливості. Спостереження може бути звичайним...
31673. Виникнення та розвиток психіки 23 KB
  На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних термічних хімічних акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія білкова речовина. Якщо в неорганічній матерії згаданий процес має пасивний характер то у живій активний відмінною рисою якого є здатність предмета що відображує реагувати на відображуване. Першими проявами такого біологічного відображення є процеси обміну речовин асиміляція та дисиміляція що відбуваються у живій матерії та є необхідною умовою життя....
31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним звязкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним звязкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання памяті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.