60245

Виховний захід: Поле чудес

Конспект урока

Педагогика и дидактика

І завданням кожного з нас є турбота про світ природи що нас оточує та охорона тварин рослин та природних ресурсів. Виходячи з цього і враховуючи притаманні державі геополітичні географічні демографічні соціально-економічні та екологічні особливості цілями...

Украинкский

2014-05-15

187 KB

3 чел.

Виховний захід

"Поле чудес"

«Перехід України до збалансованого (сталого) розвитку»

                             Підготувала:                           класний керівник 8-А класу                                                                                                            

                                 Арендарчук Т.О.

                                             

2012

"У людства повинно бути майбутнє, і воно може бути світлим. Нерозв'язаних проблем немає. Пройти небезпечну ділянку шляху в майбутнє допоможе світло екологічних знань, активність, праця та високий професіоналізм".

М. Реймерс

Мета: 

Поглибити та узагальнити знання учнів про навколишнє середовище, розвивати екологічне мислення, культуру, виховувати почуття відповідальності за стан навколишнього середовища.

Обладнання: Плакати та малюнки з екологічною тематикою; один гральний столик, покреслений на сектори; дзига зі стрілкою; чорна скринька з призами.

Тип: пізнавальний 
Форма: гра 

Методика проведення гри:

Пропонована гра проводиться після вивчення розділу екологія. Гра готується заздалегідь: визначається тема, учням повідомляється перелік додаткової літератури; виділяється ініціативна група, яка під керівництвом учителя готує запитання для гри.

Орієнтовна тривалість:  45 хв.

Хід гри

1. Вступне слово вчителя.

Любі друзі, сьогодні найважливішою проблемою людини є проблема виживання – проблема кожної живої істоти. Жодні блага цивілізації не замінять чистого повітря, вільних від шкідливих домішок харчових продуктів і води. Взаємовідносини "людина і природа" повинні бути гармонійними, бо тільки таке поєднання забезпечить якісний розвиток людського суспільства. Тому абсолютно недопустимо жити в дисгармонії з нею, зневажати природний (рослинний та тваринний) світ, натомість потрібно уникати забруднення навколишнього середовища та займатися охороною природи.   Збереження природи є прямим відображенням культури кожної людини та суспільства загалом. І завданням кожного з нас є турбота про світ природи, що нас оточує та охорона тварин, рослин та природних ресурсів. Серед нас не повинно бути байдужих. Кожен повинен розуміти, що Земля – наш дім і іншого бути не може.

2. Виступ ведучих.

Ведучий.

Ідея сталого розвитку стосується не тільки нинішніх, а й прийдешніх поколінь. Це - засвідчення рівноправ'я всіх поколінь і всіх людей кожного покоління, справедливості в просторі й часі, ефективного використання потенційних можливостей, збалансованості та підтримання суспільного розвитку і збереження довкілля.

Сталий розвиток України - це процес розбудови держави на основі неподільності проблем збереження довкілля і процесу соціально-економічного розвитку з домінуванням критеріїв, вимог і показників якості навколишнього природного середовища.

Ведуча.

Основна мета сталого розвитку - реалізація права людини на сприятливе для її здоров'я і добробуту довкілля через формування відкритого громадянського суспільства, створення правової держави, забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку, збереження якості довкілля і невиснажливе використання природно-ресурсного потенціалу.

Виходячи з цього і враховуючи притаманні державі геополітичні, географічні, демографічні, соціально-економічні та екологічні особливості, цілями сталого розвитку України визначено:

- збереження довкілля - створення необхідних умов для реструктуризації і зниження антропогенного впливу на довкілля до науково обгрунтованого рівня, підтримання життєзабезпечувальних функцій біосфери, відновлення якості природних екосистем до рівня, що гарантує його сталість;

- охорона здоров'я - збільшення тривалості життя, зниження ризиків для здоров'я, пов'язаних із забрудненням довкілля, виховання у населення почуття дбайливого ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточення; посилення боротьби з інфекційними захворюваннями, пияцтвом, курінням та іншими шкідливими звичками, сприяння розвитку служб гігієни;

- стале використання природних ресурсів - створення системи гарантій невиснажливого використання та збереження для майбутніх поколінь природних ресурсів на основі дотримання національних інтересів.

3. Гра «Поле чудес».

Вчитель.

Тоді давайте ми перевіримо

наші екологічні знання в ході гри

«Поле чудес».

Перша трійка.

Завдання.

Сукупність об'єктів і систем живої і неживої природи, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення потреб людини і суспільства. 

р

е

с

у

р

с

и

Ведуча.           Нині вважається, що всі природні ресурси вичерпні, різниться лише час їх вичерпання.         Розвиваючись, людство наростаючими темпами збільшувало кількість і обсяги споживання усіх видів природних ресурсів. Зростання за останні 150 років майже в 130 разів лише промислового виробництва зумовило небачений рівень споживання всіх видів природних ресурсів.  Подальший неконтрольований, некерований розвиток людської діяльності може мати катастрофічні наслідки для життя всієї планети.  Одним з основних факторів виходу з глобальної екологічної кризи є якомога ширше та швидше впровадження найновіших технологій різних виробництв, перш за все — найсучасніших технологічних процесів у базових галузях виробництва (чорна та кольорова металургія, газо- та нафтовидобувна промисловість, транспортування сировини, обробка найважливіших матеріалів, виробництво енергії). Впровадження таких технологій є показом зміни ставлення людини до природи через зменшення витрат сировини (тобто потреб у природних ресурсах) і енерговитрат, підвищення якості виробництва й зменшення його вартості.

Друга трійка.

Вчитель.

Завдання.

         Процес зміни стану навколишнього середовища, який негативно впливає на здоров’я людини (процес погіршення якості атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери). 

з

а

б

р

у

д

н

е

н

н

я

Ведучий.

В умовах науково-технічного прогресу значно ускладнились взаємовідносини суспільства з природою. Людина отримала можливість впливати на хід природних процесів, підкорила сили природи, почала опановувати майже всі доступні відновні і невідновні природні ресурси, але разом з тим забруднювати і руйнувати довкілля.

 До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства міст набуло глобального характеру і поставило людство на грань екологічної катастрофи.        

Під забрудненням навколишнього середовища розуміють надходження в біосферу будь-яких твердих, рідких і газоподібних речовин або видів енергії (теплоти, звуку, радіоактивності і т.п.) у кількостях, що шкідливо впливають на людину, тварин і рослини як безпосередньо, так і непрямим шляхом.

Безпосередньо об'єктами забруднення (акцепторами забруднених ре човин) є основні компоненти екотопу (місце існування біотичного угруповання): атмосфера, вода, грунт. Опосередкованими об'єктами забруднення (жертвами забруднення) є складові біогеоценозу: рослини, тварини.

Третя трійка.

Вчитель.

Завдання.

Газова оболонка Землі, яка складається з суміші газів (повітря), водяної пари і домішок (аерозолів).

а

т

м

о

с

ф

е

р

а

Ведуча.           Охорона атмосферного повітря - ключова проблема оздоровлення навколишнього природного середовища. Атмосферне повітря займає особливе положення серед інших компонентів біосфери.     Значення його для всього живого на Землі неможливо переоцінити. Людина може знаходитися без їжі п’ять тижнів, без води - п’ять днів, а без повітря всього лише п’ять хвилин. При цьому повітря повинне мати певну чистоту і будь-яке відхилення від норми небезпечно для здоров’я.   В даний час основний внесок в забруднення атмосферного повітря вносять наступні галузі: теплоенергетика (теплові і атомні електростанції, промислові і міські котельні і ін.), далі підприємства чорної металургії, нафтовидобутку і нафтохімії, автотранспорт, підприємства кольорової металургії і виробництво будматеріалів.       Забруднення атмосферного повітря впливає на здоров’ї людини і на навколишнє природне середовище різними способами - від прямої і негайної загрози до повільного і поступового руйнування різних систем життєзабезпечення організму. У багатьох випадках забруднення повітряного середовища порушує структурні компоненти екосистеми до такого ступеня, що регуляторні процеси не в змозі їх повернути в первинний стан і в результаті механізм гомеостазу не спрацьовує.

Гра з глядачами.

У великих містах основним джерелом забруднення атмосфери є.

(Автотранспорт)

З аваріями в якій галузі пов’язані найбільші екологічні катастрофи?

(Атомній)

Фінальна гра.

Вчитель.

Завдання. 

Система заходів щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних природних комплексів.

о

х

о

р

о

н

а

Охорона природи, раціональне використання людиною її багатства – важлива загальнодержавна справа. Охорона природи – обов’язок кожної людини. Успіх у цій справі залежить перш за все від усвідомлення важливості цього завдання, від переконаності, вміння і звички постійно, на кожному кроці оберігати рідну природу, лікувати ті рани, які вже їй нанесено й не допускати нових.            Час, коли природа здавалася невичерпною, пройшов. Загрозливі симптоми руйнівної діяльності людини з особливою силою проявилися декілька десятиліть тому.              Тому в даний час необхідне посилення уваги до питань охорони природи і забезпечення раціонального використання природних ресурсів; встановлення систематичного контролю за використанням підприємствами і організаціями земель, вод, лісів, надр і інших природних багатств; посилення уваги до питань з попередження забруднень і засолення ґрунтів, поверхневих і підземних вод; приділення більше уваги збереженню водоохоронних і захисних функцій лісів, збереженню і відтворенню рослинного і тваринного світу, попередженню забруднення атмосферного повітря; посилення боротьби з виробничим і побутовим шумом.

Супер-гра.

Ведучий.

Завдання.

Хто першим увів термін екологія?

г

е

к

к

е

л

ь

Нагородження переможця гри.


4.  Заключне слово вчителя.

Поетичні твори Ліни Костенко сповнені болю за сплюндровану природу, надії на розум і гуманність людини, здатної зупинитися на краю екологічної прірви:

Ми — атомні заложники прогресу
Вже в нас нема ні лісу
ні небес
Так і живем
од стресу і до стресу
Абетку смерті маємо — АЕС
Ще назва є, а річки вже немає.
Усохли верби, вижовкли рови,
і дика качка тоскно обминає
рудиментарні залишки багви.
І тільки степ, і тільки спека, спека,
і озерявин проблиски скупі.
І той у небі зморений лелека,
і те гніздо лелече на стовпі.
Куди ти ділась, річенько? Воскресни!
У берегів потріскались вуста.
Барвистих лук не знають твої весни,
і світить спека ребрами моста.
Стоять мости над мертвими річками.
Лелека зробить декілька кругів.
Очерети із чорними свічками
ідуть уздовж колишніх берегів...

Я гадаю, що сьогоднішня гра не пройшла для вас даремно. Кожен мешканець землі повинен усвідомити свою відповідальність за екологічну кризу, що насувається. Усі зусилля мають бути спрямовані на створення суспільства, у якому інтереси людини гармонійно поєднуватимуться із вищими законами Природи. І тоді наші нащадки будуть бачити планету зеленою і квітучою.

PAGE  4


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

28450. Связь цен с различными экономическими показателями: спрос, затраты, деятельность конкурирующих предприятий, качество 120.5 KB
  К факторам влияющим на цену относятся: существующий или создаваемый спрос размер понесенных затрат деятельность конкурирующих предприятий ситуация на финансовом рынке установленный стандарт услуг. Это ограничивает прибыль от повышения цены поскольку может оказаться что в результате повышения цен определенное число клиентов откажется от услуг в результате чего продажи упадут Сильное повышение цены может ограничить или ликвидировать спрос. Нельзя рассматривать проблему спроса на гостиничные услуги вне зависимости от ее цены. Повышение...
28451. Гостиничная услуга, ее специфика и составные элементы. Особенности работы гостиничного предприятия 74.5 KB
  Зависимость гостиничных услуг от целей путешествия объясняется тем что решения гостя посетить определенное место основывается как правило не на факторе наличия в этом месте конкретной гостиницы. Колебания спроса непосредственным образом связаны с социальноэкономической и политической обстановкой месторасположения гостиницы. работа персонала гостиницы особенно тех кто непосредственно контактирует с клиентами требует умения и желания находить общий язык с самыми разными людьми поскольку среди постояльцев гостиницы бывают богатые и...
28452. Понятие и содержание инновационных процессов. Сущность и виды инноваций. Модель инновационной деятельности 63.5 KB
  В мировой практике и экономической литературе инновации интерпретируются как превращение потенциального научно технического прогресса в реальный воплощающийся в новых продуктах технологиях и услугах. Инновационная деятельность – это деятельность направленная на практическое использование научнотехнических результатов с целью получения нового продукта для удовлетворения потребностей общества. Инновации нововведение – это конечный результат инновационной деятельности получивший применение в виде нового или усовершенствованного продукта...
28453. Инфраструктура предприятий сервиса. Технические средства предприятий (организаций) социально-культурного сервиса и туризма 39 KB
  Многие туристские фирмы уделяют большое внимание компьютеризации системы бронирования в режим реального времени. Первые системы резервирования появились на рынке в середине 60х годов. Это были системы апполо и сабре. Создание глобальных распределительных сетей – в дополнение к возможностям электронного сервиса при бронировании мест для транспортирования авиапассажиров эти системы позволяют резервировать места в гостиницах брать на прокат автомобили.
28454. Организация подтверждения соответствия в сфере туристских услуг в РФ. Характеристика госуд стандартов, используемых в сфере туристских услуг 66.5 KB
  Сертификация форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов положениям стандартов или условиям договора. Система сертификации совокупность правил выполнения работ по сертификации ее участников и правил функционирования системы сертификации в целом. Сертификация форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов...
28455. Правовое обеспечение воздушных перевозок в международном и внутреннем сообщениях 107.5 KB
  И этому есть ряд причин: вопервых авиация самый быстрый и удобный вид транспорта при переездах на дальние расстояния; вовторых сервис на авиарейсах в настоящее время имеет привлекательный для туристов вид; втретьих авиационные компании напрямую и через международные сети бронирования и резервирования выплачивают туристским агентствам комиссионные за каждое забронированное в самолете место мотивируя их тем самым выбирать авиаперевозки. Основными документами регулирующими международные воздушные перевозки являются международные...
28456. Осмысление потребности в сущности бытия и сущности человека. Индивидуальные основные потребности и психофизиологические возможности человека 51.5 KB
  Осмысление потребности в сущности бытия и сущности человека. Индивидуальные основные потребности и психофизиологические возможности человека. Потребность – отражение в сознании человека необходимости получения чегото жизненно важного побуждающего его к активной целенаправленности деятельности. Удовлетворение потребностей – цель любой деятельности человека.
28457. Сутність та задачі психологічної підготовки 105.5 KB
  Зміст морально-психологічного забезпечення та його особливості при виконанні службово-бойових завдань у повсякденній діяльності військ. Особливості при виконанні службово-бойових завдань у повсякденній діяльності військ...