60395

Міжпредметні зв’язки на уроках української мови (збірник дидактичних матеріалів)

Книга

Педагогика и дидактика

Поясніть розділові знаки. Поясніть особливості відмінювання кожного із займенників. Запишіть фонетичною транскрипцією перше речення поясніть правопис виділених слів.

Украинкский

2014-05-16

355.5 KB

37 чел.

PAGE  41

Кременчуцьке педагогічне училище

ім.А.С.Макаренка

Міжпредметні зв’язки на уроках української мови

(збірник дидактичних матеріалів)

 

                            Автор: викладач української мови Комісаренко Л.І.

Кременчук

2011р.


Упорядник: Комісаренко Л.І.

 

Міжпредметні зв’язки на уроках української мови (збірник дидактичних матеріалів) – 2010/ Упор. Комісаренко Л.І. – Кременчук, 2010. -   с.

Запропонований дидактичний матеріал дасть можливість повторити та закріпити вивчений матеріал з різних розділів сучасної української мови, використовуючи між предметні зв’язки із суміжними науками, а також реалізувати змістові лінії Державного стандарту загальної освіти з питання комунікативної компетенції студентів на заняттях рідної мови. Контрольно-навчальний характер дібраного дидактичного матеріалу може бути використаний вчителями загальноосвітніх шкіл та викладачами-словесниками вузів різних рівнів акредитації.

 


                Передмова

В основі сучасних технологій мовного навчання лежать пошуки оптимальних шляхів досягнення мовленнєвої (комунікативної) компетенції студентів.

Проблема комунікативної компетенції прямо або опосередковано перебуває у полі зору і лінгвістів, і методистів (О.М. Леонтьєв, Л.С Виготський, Ф.С. Бацевич, Ю.М. Караулов, М.І. Пентилюк, ТА. Ладиженська, В.Я. Мельничайко, Л.В. Скуратівський та ін.). Більшість мовознавців уважають, що комунікативна компетенція складається з мовної (знання законів мовного ладу), мовленнєвої (уміння володіти мовними законами), предметної (професійні, наукові, енциклопедичні знання), культурної (знання про культурні предмети і явища, поняття та образи).

Вітчизняна лінгводидактика оперує двома поняттями: мовленнєва і комунікативна компетенція, часто не розмежовуючи їх. Фундаментальна методика визначає основною метою мовного навчання мовленнєву компетенцію, як «володіння вміннями і навичками вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами при сприйнятті (слуханні і читанні), створенні (говорінні й письмі) висловлювань у різних сферах, формах, видах і жанрах мовлення».

Є спроби дослідників на методичному рівні вичленовувати окремі види компетенцій: мовну, мовленнєву, соціокультурну, функціонально-комунікативну [9]; мовну, соціолінгвістичну, стратегічну, комунікативну [ 14] й деякі інші. Але всі вчені погоджуються, що рівень сформованості всіх різновидів компетенції, як і мовленнєвих умінь та навичок, перевіряється лише під час спілкування й визначає рівень комунікативної компетенції. Тому вважаємо за доцільне головною метою мовного навчання бачити саме комунікативну компетенцію. До того ж, структура сучасної мовної освіти зорієнтована на розвиток у студентів усіх складових комунікативної компетенції. Адже згідно з чинними навчальними програмами формування комунікативної компетенції на уроках української мови передбачає: вивчення правил організації мовної системи (мовна змістова лінія), розвиток умінь і навичок досконалого володіння засвоєними лінгвістичними знаннями (мовленнєва змістова лінія), ознайомлення з основним культурним надбанням України і людства й тим самим сприяння розвитку духовно багатої особистості (соціокультурна змістова лінія), удосконалення різних мислительних операцій — порівняння, узагальнення, аналіз, конструювання, систематизація (діяльнісна змістова лінія, що реалізуєтьсячерез процес навчання).

Оскільки мова як явище універсальне охоплює всі сторони нашого буття і свідомості, то мовленнєва компетенція не може сформуватись без тісного зв'язку з іншими науками. У свою чергу, комунікативна компетенція як основна мета мовної освіти передбачав оволодіння студентом комплексом певних знань, умінь і навичок для забезпечення всебічного його розвитку.

На практиці комунікативна компетенція  складається з мовних знань і мовленнєвих умінь та навичок (мовна освіта), що формуються на широкому позамовному матеріалі (предметна і культурна компетенція).

Позамовний матеріал студенти засвоюють в основному з трьох джерел: по-перше, через соціокультурні (культурологічні) теми, які пронизують мовну і мовленнєву змістові лінії (тексти дидактичного матеріалу до аспектних уроків і уроків з розвитку зв'язного мовлення); по-друге, через міжпредметні зв'язки, здійснювані впродовж навчання згідно з програмовими вимогами; по-третє, через інтегроване навчання або інтегровані уроки.

"Досвід і спеціальні дослідження показують, що в результаті взаємодії знань з окремих дисциплін, поєднуваних під час вивчення програмового матеріалу, відбувається не просте ас нарощування або нашаровування, а далеко складніший процес, який полягає у формуванні нових міжпредметних знань," — зазначає А. І. Єрьомін.

Проблема міжпредметних зв'язків має давню історію: вона виникла тоді, коли зміст середньої освіти набрав предметної структури, за якої вивченню основ кожної фундаментальної науки стала відводитися самостійна навчальна дисципліна. Кожна з цих дисциплін є певним комплексом дидактично опрацьованих наукових положень, які становлять певну систему знань, що має структуру відповідної науки.

Потреба у встановленні міжпредметних зв'язків у процесі вивчення різних дисциплін була давно визнана передовими педагогами. Так, Я.А. Каменський вважав, що різнорідні знання виростають з одного кореня навколишньої дійсності, що суб'єктивно нове знання, на уроках якого б предмета воно не набувалось, є органічним нарощуванням, природним збагачуванням уже засвоєних знань, що міжпредметні зв'язки є необхідною умовою для формування цільної, чіткої системи знань. Все, що має між собою зв'язки, твердив великий педагог, повинно вивчатися в зв'язках.

Цього ж погляду дотримувались і такі видатні педагоги, як Д. Локк, Й.Г.Песталоцці, А. Дистервегта інші. Однією з основних умов успішного викладання будь-якого предмета вони вважали використання вчителями на всіх етапах уроку відповідних відомостей з інших наук, що створює умови для достатньо повного й глибокого висвітлення об'єкта вивчення, забезпечує усвідомленість, міцність, мобільність знань учнів. Однак поза увагою цих педагогів залишилося питання про те, які знання й уміння, набуті під час вивчення суміжних дисциплін, і як саме повинні використовувати учні  в тій чи іншій навчальній ситуації

К. Д. Ушинський узагальнив і значно збагатив надбання педагогічної науки в питанні здійснення міжпредметних зв'язків. Він вважав, що найважливішим є не те, які науки вивчає учень, а те, які знання та ідеї засвоює, чи складаються вони в систему, яка постійно збагачується і розвивається. Застерігаючи від небезпеки ізольованості знань, одержаних в курсах різних предметів, К. Ушинський писав, що йнаслідок неуваги до міжпредметних зв'язків "і дві ідеї, найближчі, найбільш споріднені між собою, можуть прожити в... справді справді темній голові десятки років і не побачити одна одну," що "тільки система... дає нам повну владу над нашими знаннями". Інтелектуальний розвиток людини він ставив у пряму залежність від зв'язності, систематизованості знань: "Розум — це добре організована система знань".

Ідею взаємозв'язаного навчання розвинули далі й застосували на практиці прогресивні педагоги 60—70-х років XIX ст. М.І. Пирогов, Ф.І. Буслаєв, В. Я. Стоюнін, В. І. Водовозов та інші. Вони дали конкретні зразки того, як учитель за допомогою різних способів та прийомів сам залучає в процесі поясненя нового матеріалу відомості з суміжних наук і мистецтв, а також скеровує в цьому напрямку думку учнів  під час виконання ними різних навчальних  завдань.

Міжпредметні зв'язки є таким співвідношенням між двома чи кількома предметами, яке передбачає взаємовикористання і взаємозабезпечення спільних для них знань, практичних умінь та навичок, а також методів, прийомів, форм і засобів навчання, необхідних для розв'язання пізнавальних завдань, забезпечення належного рівня освіти, вироблення активної життєвої позиції, засвоєння молоддю норм моралі. Здійснюючи міжпредметні зв'язки, треба враховувати необхідність виконання державної програми з кожної дисципліни, збереження змісту й структури всіх предметів — і в цих умовах під час набуття студентами знань, які належать до різних галузей науки, забезпечувати перетворення засвоєних відомостей у цільну систему.

Правильна організація міжпредметних зв'язків дає змогу зекономити час, чітко розподіляючи навчальний матеріал між близькими дисциплінами та заощаджений час в процесі вивчення однієї теми можна використати, опрацьовуючи складнішу, менш зв'язану з іншими предметами. Проте слід ураховувати, що не всяке повторення тих чи інших відомостей в суміжних науках є дублюванням, — часто таке повторення необхідне як вихідний момент до розуміння нових понять або з метою кращого усвідомлення студентами складних наукових положень.

Встановлення тісних контактів між предметами гуманітарного циклу дає змогу виконати протягом уроку більший обсяг роботи, опрацювати об'ємніший навчальний матеріал, провести більше практичних вправ; глибше, конкретніше розкрити всі питання виучуваної теми, посилити доказовість наукових положень; оновити, уточнити раніше засвоєний студентами матеріал; застосувати різноманітні методичні прийоми; пожвавити урок, активізувати мислення й увагу студентів; створити проблемні ситуації, які змушують думати, зіставляти, шукати, чим стимулюють розвиток пізнавальних інтересів, сприяють формуванню якостей мислення, необхідних як для набуття нових знань, так і для практичної діяльності.

Створюючи взаємну опору в засвоєні провідних понять, фактів, положень, міжпредметні зв'язки підвищують ефективність навчання; допомагають привести в єдину систему всі знання студентів з предметів, які відтворюють об'єктивно існуючий зв'язок між різнорідними явищами соціального, економічного, культурного життя суспільства.

Міжпердметні зв'язки можуть успішно здійснюватись за умови дотримання ряду педагогічних вимог. Насамперед вони мають спрямовуватись на комплексне рішення питань  освітньо - виховної  роботи.

Навчально-виховна ефективність міжпредметних відношень буде належною в тому випадку, якщо зв'язки встановлюватимуться по всіх напрямках роботи:

набуття знань на уроках (сприймання нового матеріалу, закріплення, повторення, збагачення знань і вироблення вмінь користуватися ними практично);

оволодіння шляхами пізнання (спостереження, індукція, дедукція тощо), мислительними операціями (порівняння, аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, конкретизація) та словесним оформленням їх результатів (судження, умововиводи, поняття тощо);

формування вмінь набувати знання;

освоєння студентами вмінь практично застосовувати свої знання;

використання на уроках засобів наочності.

Звичайно, це не означає, що міжсистемні контакти мають бути обов'язково на кожному уроці і на всіх його етапах. Тут дуже важливо дотримуватись міри й не перевантажувати урок позамовним матеріалом. Під час вивчення кожної теми не потрібно встановлювати абсолютно всі можливі зв'язки, а лише найнеобхідніше.

Одним з основних аспектів реалізації міжпредметних зв'язків є постійна увага до розвитку логічно-абстрактного та художньо-образного мислення, виховання в учнів

кульїури інтелектуальної праці, озброєння їх ефективним володінням прийомами розумової діяльності під час колективної та самостійної роботи. Викладачам суміжних дисциплін необхідно координувати свою роботу по формуванню в учнів працювати з книгою, під час набуття досвіду в проведенні пошукової роботи, а також навичок творчої діяльності.

Обов'язковим компонентом встановлення міжпредметних зближень є органічний зв'язок навчання з сучасністю, теорії з практикою, що є педагогічним варіантом вияву зв'язку науки з живою дійсністю. Такі контакти дають можливість показати студентам фундаментальність законів розвитку суспільства, готувати молодих людей до майбутньої практичної діяльності.

Вивчаючи мову, як засіб пізнання і засіб спілкування, студенти одержують основи знань в області мовознавства. Використання при цьому міжпредметних зв'язків з історією, літературою, образотворчим мистецтвом, народознавством, музикою, іноземними мовами сприяє формуванню в них матеріалістичних поглядів про матерні свідомість, мову і мислення, створює уявлення про мову як явище людської культури.

Здійснюючи зв'язок з предметами математичного циклу, викладач-словесник порівнює природні і штучні мови науки, мову слів і алгоритмічну мову інформатики; показує аналоги будови мов; виявляє семантичні відмінності, умовності знакових засобів; розвиває термінологічну лексику студентів. Це підсилює розвиваючі функції навчання шляхом формування логіки мислення, вміння здійснювати переклад по принципу  знак — зміст — знак.

Таким чином, міжпредметні зв'язки в навчанні предметів гуманітарного циклу забезпечують основні вимоги до сучасного уроку: високу ідейність, науковість, зв'язок з  життям.

Міжпредметні зв'язки створюють колективний педагогічний досвід по вирішенню  загальних  навчально - виховних  завдань.

Програма для педучилищ з української мови передбачає у восьмому семестрі узагальнююче повторення, тому пропонований дидактичний матеріал доцільно може бути використаний для повторення і закріплення вивченого матеріалу під час підготовки студентів до державних екзаменів.


Українська   мова  і  література.

1. Знайдіть у тексті займенники, визначте іх синтаксичну роль, до яких розрядів

вони належать. Поясніть розділові знаки. Вкажіть складні  речення, зробіть їх

лінгвістичний аналіз.

Як довго ждали ми своєї волі слова,

І ось воно співа, бринить.

Бринить, співає наша мова,

Чарує, тішить і п'янить.

Як довго ждали ми... Уклін чолом народу,

Що рідну мову нам зберіг.

Зберіг в таку страшну негоду,

Коли він сам стоять не міг.

(О. Олесь)

2. Спишіть,  знайдіть у тексті  займенники. Вкажіть, з якими  частинами  мови

вони співвідносні і до яких розрядів належать. Поясніть особливості відмінювання

кожного із займенників. Запишіть фонетичною транскрипцією перше речення,

поясніть правопис виділених слів.

Летіть, летіть нестримні журавлі,

Через усі держави і кордони,

Несіть привіт від рідної землі,

Усім, хто в неї вірить безборонно.

Усім, хто зміг у серці зберегти

 І землю ту, і мову ту єдину.

Хто крізь усі негоди і світи в собі проніс любов до України.

(А. Матвійчук)

3. Визначте часові форми кожного з дієслів. Вкажіть у строфі антоніми і

синоніми. До якої групи слів слід віднести слово глас? Що треба змінити в

наведеній строфі для того, щоб забезпечити точність рими 1-го і 3-го рядків?

Зробіть синтаксичний  розбір речення.

Не вмре поезія, не згине творчість духа,

Поки живе земля, поки на ній живуть;

Поки природи глас людина серцем слухає,

Клопоти крамарські її ще не заб'ють.  (Олена Пчілка )

4. Зробіть  синтаксичний  розбір реченнь, накресліть до них  схеми.  Випишіть дієслова  дійсного і наказового  способів,  визначте їхні значення і граматичні ознаки. Поясніть вживання в дієсловах наказового способу м'якого знака.

Я хочу жити просто, без прикрас,

Без тих гучних банкетів і лахміття,

Яке мені здається просто сміттям,

Що полонило нерозумних нас.

Хай будуть книги й друзі при столі,

Хай будуть пісня й мила вишиванка,

Хай людські болі, радощі й жалі

Заходять в хату з ранку і до ранку!

(Любов Забашта)

5. Перепишіть.  Поставте пропущені  розділові  знаки і  поясніть  іх уживання.

Знайдіть речення із сурядністю і підрядністю. Дайте їх функціонально-стилістичну

і експресивно - емоційну характеристику.

Де живуть  наші батьки й матері там  живуть  і вітри які нас обдували  в  дитинстві.  Оті  перші вітри що пестили  нас на маминих руках  і ми  відкриті їм захлиналися  від того незвичайного  потоку безмежжя краси  й неосяжності. Здригалися  мружили  очі починали входити в світ який звемо життям.

Живуть  там  довкола  маминої  і  батькової  хати  вітри  і птахи і сонце і земля і рід твій і твої перші кроки.

Більшість  людей це носить в серці повік. І якщо є  щось  святе на землі  то  це перш  за все  мама і батько.

(О. Сизоненко)

6. Спишіть. Визначте кількість частин у складнопідрядних реченнях з кількома

підрядними. Встановіть тип складнопідрядних речень за характером відношень

між складовими  частинами.  Накресліть  схеми.  Вставте  пропущені  букви,

поясніть правопис.

Буду  я  навчатись мови золотої

У трави  —  в... снянки, у  гори крутої,

В  потічка  в...селого,  що постане річкою,

В пагінця з... леного,  що зросте см... річкою.

Буду  я навчатис  мови —  бл...скавиці

В  клекоті г...рячім кован... ої  криці,

В  корневищі пружному  ниви колоскової,

В леготі шовковому  пісні кол... скової,

Щоб людс... кому  щастю дбанок свій  надбати,

                      Щоб раділа з мене  Україна —мати.

 (А.Малишко)

7. Випишіть речення з дієсловами наказового способу, у дужках поясніть значення

і творення форм наказового способу та їх правопис. Усно зробіть лінгвістичний

аналіз тексту, синтаксичний розбір останнього речення.

Як багато хочеться мені сказати про любов до ріки моєї рідної ясної.

Підійдіть до берега. Подумайте. Станьте на пісочку коло самої води, лівою долонею торкніться води. Нехай тече вода далеко за пороги, сюди на низ до мене. Може, я побачу чи почую. Річко моя, життя моє, де ж я так і чому забарився, чого так пізно прийшов до твого берега, теплого і чистого? На твої ясні води, на урочисті зорі, що дивляться в тебе з неба? Люблю я воду твою животворящу. І береги твої чисті, і всіх людей простих, що трудяться на твоїх берегах. Кланяюсь тобі за ласку, за багатство, що дала ти моєму серцю, за те, що, дивлячись на тебе, роблюсь я добрим, людяним і щасливим, що можу любити тебе все життя, річко моя, душа мого народу.

(О.Довженко)

8. Вибірковий диктант.

Випишіть предикативні центри, визначте типи підметів і присудків,  вкажіть, чим вони виражені.

     Цікаве літературознавство Ім'я Григорія Сковороди давно стало символом мудрості на українській землі Він сказав про світ і людину таке, чого не сказали інші, учив людину жити так, як учив, тобто зробив своїм ученням не тільки книжки, але й подав практичну науку людині,як жити гармонійно в цьому світі.

Григорій Сковорода переніс проблеми загальної філософії в сферу етики, а вся його творчість — один великий заповіт, чи послання людям не тільки свого часу чи свого народу, але людям усіх часів і усіх земель. Однак він був і залишився,перш за все, сином рідного народу. Свої поетичні твори Сковорода називав піснями, сам складав до них музику — і співи підхоплювали кобзарі та лірники.

(В. Шевчук)

9. Спишіть. Знайдіть у тесті однорідні члени. Поясніть, якими способами

виражаються відношення однорідності. Визначте, якими членами речення вони є

Поміркуйте  над  смисловою  та  стилістичною  роллю  однорідних  членів. Зробіть висновок про стильову приналежність тексту. Дайте йому заголовок.

Був Іван Петрович Котляревський людиною середнього зросту, плечистий, сильний, мав  чорні очі.

Жив одинаком, без родини, вів досить скромне життя. Вдома приймав тільки невеликий гурт приятелів. Мав бібліотеку, де були латиномовні твори класичних авторів і  французькі книжки.

Працюючи попечителем Полтавського благодійно - лікувального закладу, Котляревський допомагав бідним і приниженим. Дім його був відомий кожному нужденному чоловікові. У пам'яті сучасників письменник лишався привітною, доброю людиною. Мова його була яскравою, пересипаною народними прислів'ями й приказками. Глибоко знав українську історію, народний побут, поезію.

(В. Шевчук)

10. Випишіть односкладні речення, визначте іх тип. З'ясуйте морфологічні засоби вираження у них головних членів. Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Поезія це завжди політ фантазії. Ніколи не пізно відчути себе причетним до світу поезії, збагнути свою спорідненість з натхненною душею поета, з якою підносишся й сам... Поезія живильне джерело для одухотворення людини, для облагородження її. Поетичні образи пробуджують у дитини відчуття прекрасного, прилучають її до художнього сприймання дійсності.

Є поети, у яких пісенне кожне слово. Торкнися його струн, і воно відразу заграє чарівною музикою, поведе у дивний світ глибоких роздумів і почуттів. Ніжна його мелодія озветься у серці теплими спогадами. Мов до цілющого джерела припадеш до тієї пісні, глибше відчуєш силу і міць рідного народу, красу своєї землі.


Ураїнська мова і народознавство.

1. Прочитайте щедрівку. Назвіть загальновживані слова. Чи є у тексті слова обмеженого вживання?

                                 Щедрівка.

Рік новий найняв мене за сівача.

Перевісив срібний козуб впівплеча

І неголосно сказав мені: " Іди,

Всіх пшеничним передзвоном розбуди".

Вийшов з дому я, схвильваний і рад,

Наді мною в небі місяць, наче брат

Ми із братом в колену хату, в кожен дім

Закидаєм по зернятку золотім

І колосся у світлицях шелестить:

" Хай добробут прибува вам кожну мить,

Хай вам хліб і білий цукор на столі,

Хай вам радісні дороги по землі!".

(Б. Стельмах)

2. Взаємодиктант. Прочитайте текст товаришеві, самі напишіть під його

диктовку. Поясніть лексичне значення виділених слів. Доберіть до них слова,

близькі за значенням.

Хліб і рушник — одвічні людські символи. Хліб - сіль на вишитому рушникові були високою ознакою гостинності української як й інших сусідніх народів. Кожному, хто приходив з чистими помислами, підносили цю давню слов'янську святиню. Прийняти рушник, поцілувати хліб символізували духовну єдність, злагоду, пощану тим, хто виявив її. Цей звичай пройшов віки, став доброю традицією і в наш час.

(В. Скуратівський "Берегиня")

3. Випишіть іменники, назвіть іх граматичні ознаки.    Звідки видно, що це розповідь простої людини?

На Маковія збирають люди геть усяку городину: мак, кріп, цибулю, часник, моркву, соняшник, редьку, буряк, в тому ж табуні і житні колоски, і пшеничні; та ще геть усяке зілля і квітки,... соняшник, петрові батіжки, коноплі, м'яту. І це чисто все в'яжуть в один пучок і обв'яжуть маленькою хустинкою або рушником. І це непремінно буває в кожній хаті. І той збираний пучок називається "маковеєм"

(За А. Кримським)

4. Перепишіть, визначте в тексті всі частини мови. Чи кожна з них є членом

речення? Поясніть орфограми. Чому сузір'я Велику Ведмедицю українці

називають возом?

Одразу ж за нашою вулицею стоять, як Дунай, молоді коноплі й соняшники, за ними темно виткнунась церквиця, ще далі, біля самого неба, диркає деркач, а в небі виблискує віз. Він зовсім був би схожий на звичайний земний віз, аби хтось начепив на нього колеса. Притихши біля воріт і придивляючись до семи зірок, я несподівано скажу про це дідусеві...

(М. Стельмах)

5. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Підкресліть предикативні центри.

Вкажіть, якими частинами мови виражається підмет і присудок. Розберіть

за будовою виділені слова.

Серпень.

Серед братів-місяців серпню належить особлива роль. Протягом року хлібороб працював, сказати б, на оста...ій місяц... літа. Отож із серпнем вінцем року люди пов...язували свої найкращі, найпотаємніші надії. Не випадково в народі казали: "Один серпневий день рік годує". Тому хлібороби зра...я й до пізн...ого вечора не мали перепочинку.

Як ми знаємо, кожен місяц... мав свої перепочинкові дні-свята, котрими й регулювали працю з відпочинком. Лише для серпня народно-обрядова структура їх не передбачала. Для цієї пори року існувало золоте правило, що відобразилос... у народному прислів...ї:  "У хліба короткі ноги, як утече, то й довгими не наздожеш".

(За В. Скуратівським).

6. Перепишіть,  знайдіть  складні  речення,  накресліть  їх  схеми.  Розберіть

морфологічно  виділені  слова.  Яке  значення  глини  в  Україні?

Що  ще  роблять  із  глини?

Якщо поглянути згори на Україну, де камінь і дерево можуть правити за будівельний матеріал лиш подекуди, то побачимо, що глина заступала тут геть усе. Й використовували на житло й начиння, на будівництво. Нахил стін у хатах передбачав споглядання від середини вулиці, де колись ходили. Усі дальші форми українського мистецтва починаються від кетяга калини і від силуету горщика.

(З журналу)

7. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть орфограми. Зробіть фонетичний

розбір виділених слів. Що примічали селяни, як "допомагали" рослинам?

Що ви знаєте про це народне повір'я?

Виїхавши в поле, с.лянин ро...стеляв на рі...і скатерку, клав на неї буханец... хліба, грудочку солі і поч...нав сіяти. Закінчивши роботу, господар заб...рав скат...ртину і разом із натруш...ими зернами клав на віз. Удома їство давали тваринам, щоб добре росли.

(З журналу)

8. Розподільний вибірковий диктант.

Випишіть у два стовпчики: 1) якісні прикметники; 2) відносні прикметники.

 Упродовж віків формувалася цілісна система художнього творення та образно-структурного вирішення головних уборів. Тісно пов'язані з зачісками та ансамблем одягу, вони виражали вікові й соціальні категорії, родинний статус жінки тощо.

Здавна на Поділлі дівчата ходили з неприкритою головою, носили довге,

розпущене на плечах волосся з проділом. Про це згадують численні описи іноземних

мадрівників, що подорожували Поділлям.

(З журналу)

9. Назвіть слова й  словосполучення, які позначають славні, тривожні сторінки

нашої історії. Чи можна цей текст віднести до публіцистичного стилю?

Визначте типи підрядного зв'язку у підкреслених словосполученнях.

Визначте  повнозначні частини мови.

Про походження Марусі Богуславки говорить її ім'я. Жила колись у місті Богуславі в сім'ї священника українська дівчина. Налетіли хмарою татари і захопили її в полон. Подолала вона тяжкий шлях від рідного міста до Криму, пережила весь жах невільницького торгу і була продана у Туреччину. Можна припустити, що вона жінка турецького паші і що паша довірив їй ключі від тюрми-темниці, в якій ЗО років мучилися 700 українських невольників.

(О. Апанович)

10. Випишіть  окремо  двоскладні й  односкладні речення.  Укажіть  граматичну

основу  в  кожному  реченні  і  визначте,  якими частинами  мови  виражені головні члени.  Чим  би ви пояснили, що для дітей готували  різні колиски? Чи пов'язано це з якістю деревини, з народною символікою? Назвіть антоніми.

Колиску вішають на рівні грудей матері, що слугують своєрідним природним барометром. Коли у груди холодно, колиску піднімають вище грудей, якщо гаряче опускають нижче. Для слабенької доньки готують калинову колиску, для бадьорої, здорової з ясена чи верби. Маленьких, неспокійних хлопчиків кладуть в колиску з тополі. Здорової, спокійної вдачі з дуба, явора.

Матрацики набивають соломою, під подушку кладуть квіт м'яти, чебрецю, материнки, деревію, сухоцвіту.

(О. Кириченко)

Українська  мова і  російська мова.

1. Перекладіть текст українською мовою.  Порівняйте складні речення в обох мовах, вкажіть на спільне і відмінне в їх структурі та засобах поєднання складових частин.

Если посмотришь с какого-нибудь холма вдаль и увидишь далеко на горизонте пес, то этот лес непременно выглядит синим. А если попойдешь к лесу близько, то увидиш, что это самый обыкновенный зеленый лес. Отчего вдали все выглядит так, как будто смотришь сквозь голубую кисею?

На далекий предмет смотришь сквозь воздух, который пронизывается солнечними лучами. Лучи в воздухе отражаются, рассеиваются в разные стороны. И всего сильнее отражаются синие лучи. От зтого воздуха, если его немного, выглядит все голубым. Позтому и небо голубое.

Если смотришь вдаль, то впереди тоже много воздуха, как будто кусочок неба перед

тобою, и вдали все кажется подернутым голубой дымкой. (йз журнала)

Виконайте синтаксичний розбір першого речення, накресліть схему.

2.. Перекладіть текст українською мовою. Відшукайте складні речення, зіставте їх

з такими ж реченнями в російській мові. Зробіть висновок щодо вживання

розділових знаків між складовими частинами складних речень в обох мовах. До

якого стилю мови належить текст.

Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленньїх мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.

Луна, стоявшая над головой, светила очень сильно, однако ее свет с трудом пробивал туман. Лунный свет стоял подле деревьев косыми, длинными тесинами, в которых волшебно изменяясь, плыли космы болотных испарений.

Лес был смешанний. То в полосе лунного света показывался непроницаемо черний силуэт громадной ели, похожей на многоэтажный терем, то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез; то на прогалене, на фоне белого, пунного неба, распавшегося на куски, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием.

И всюду, где только лес бил пореже, лежали на земле белые холсты пунного

света. (В. Катаев)

3. Перекладіть текст українською мовою. Випишіть службові частини мови,

зіставте їх в обох мовах, схарактеризуйте їх за схемою повного граматичного

розбору. Які засоби українського мовленнєвого етикету вам відомі? Запишіть їх.

Каждый из нас пользуется такими прекрасными "волшебными словами" русской речи, как здравствуйте, извините, пожалуйста. Но в чем их волшебная сила? Почему они так необходимьі? Над этим полезно задуматься. И только ли "волшебние слова" позволяют людям правильно выражать отношения друг к другу, делает общение вежливым, доброжелательным? Конечно, не только они. Стоит внимательно присмотреться к речи, как мы обнаружим в ней немало других зтикетных средств, то єсть слов, которьіе произносят, подчиняясь этикету принятьім правилам поведения.

(Из журнала)

4. Замініть подані фразеологізми словами синонімами або синонімічними

словосполученнями, поясніть відтінки у лексичному значенні.

Сам не свой, кошки на сердце скребут, под веселую руку, рвать и метать, метать громы и молнии, еле-еле душа в теле, стоит одной ногой в могиле, как в воду опущенный, жизнь на волоске, живот подвело, клевать носом, помутилось в глазах, глаза на лоб лезут, не в своей тарелке, на седьмом небе, душа болит, в голове мутится, держать нос по ветру, до конца дней своих, до поры до времени, ждать у моря погоды, еловая голова, жить барином, держать под замком.

5. Перекладіть на українську мову. Підкресліть багатозначні слова, поясніть всі

їх значення.

В разных значениях слова нередко имеют разных " родствеников". Если мы говорим о глухом человеке, то зтот его физический недостаток называется глухотой, если же речь идет о глухом согласном звуке то употребляют другое название свойства глухость.А этом прилагательном в значении, проявляющемся в сочетании глухая стена, глухой лес, нельзя поставить в соответствие ни то, ни другое сущетвительное: не говорят "глухота стены", "глухота леса".

(Знциклопедический словарь)

6. Перекладіть  текст на  українську  мову.  Підкресліть слова з переносним

значенням, вкажіть тип переносного значення.

Блестели черние ветки, шуршал, сползая с крыши мокрый снег, и важно и весело шумел за околицей сырой лес. Весна по полям как молодая хазяйка. Стоило ей

только посмотреть на овраг, как в нем тотчас начинал булькать и переливаться ручей. Весна шла, и звон ручьев с каждьім ее шагом становился громче и громче. Снег в песу потемнел.

(К. Паустовский)

7. Перекладіть на українську мову. Визначте лексичне значення слів у російській та

українській мовах. Зіставте написання в обох мовах. Продовжіть синонімічні ряди.

/. Продолжалось, длилось, тянулось. 2. Говорить, беседовать, разговаривать, толковать. 3. Жадный, скупой, корыстный. 4. Гнев, ярость, недовольство. 5. Доверчивость, простота, наивность, 6. Кричать, шуметь, орать, вопить. 7. Старый, немолодой, пожилой. 8. Храбрьій, мужественный, смелый, стойкий.  Я.Созерцать, смотреть, взирать. 10. Красивый, чудесный, прекрасный.

8. Перекладіть українською мовою. Назвіть всі частини мови. Зробіть морфологічний

розбір іменників, зіставте рід в обох мовах.

На темно - сером небе кое-где мигают звезды; влажный ветерок изредка набегает легкой волной; слышится сдержанный, неясный шепот ночи; деревья слабо шумят, облитые тенью. Пруд едва начинает дьімиться, край неба алеет... Светлеет воздух, видней дорога, яснеет небо, белеют тучки, зеленеют поля. А между тем заря разгорается; вот уже золотые полосы протянулись по небу, в оврагах клубятся пары; жаворонки звонко поют, предрассветный ветер подул тихо всплывает багровое солнце.

(За И. Тургеневьш)

9. Перекладіть українською мовою. Підкресліть дієслівні форми, порівняйте

написання особових закінчень дієслівних форм в обох мовах. Як пишуться особові

закінчення дієслів в російській і українській мовах?

В полях тает, а в лесу снег еще лежит нетронутый, платными подушками на земле и на ветках деревьев, и деревья стоят в снежном плену. Тонкие стволики пригнулись к земле, примерзли и ждут с часу на час освобождения.

Снег незаметно подтаивает, и вот в полной лесной тшиине, как-будто сама собой, шевельнется еловая веточка и закачается. А как раз под елкой, прикрытый ее широкими ветвями спит заяц. В страхе он встает и прислушивается...

(М. Пришвин)

10. Запишіть прізвища українською мовою, з'ясуйте їх правопис.

Вавилов, Головятинский, Панкратьев, Высоцкий, Меньшиков, Кондратьев, Светличньїй, Сухарев, Зверев, Рощин, Державин, Карелин, Сьіроватский, Денисов, Архипов, Ангелин, Глухарев, Писаревский, Заболоцкий, Крамской, Крутых, Онегин, Марьянинов, Мамин-Сибиряк, Санников, Обручев, Бунин, Лановой, Збруев, Соповьев, Лунев, Филатов, Федоров, Бажов, Чебьішев, Данилевский, Касьянов, Никольский, Пирогов, Бахметьев, Минин.


 Українська мова і педагогіка.

1. Пояснювальний диктант.

Поясніть орфограми і пунктограми в тексті. Схарактеризуйте засоби зв'язку частин складних речень. Зробіть їх синтаксичний розбір, накресліть схеми.

Дитину, яку ми почали виховувати, формувати, я б порівняв з брилою мармуру, до якої одночасно прийшли із своїми різцями кілька скульпторів і поставили собі за мету вирізьбити скульптуру, одухотворити її, втілити в ній людський ідеал. У процесі виховання людської особистості діє багато сил, до яких передусім належать: по-перше, сім'я, а в сім'ї найтонший і наймудріший скульптор мати; по-друге, особа педагога з усіма його духовними багатствами й цінностями, з його мудрістю, уміннями, захопленнями, життєвим досвідом, ін терсами, прагненнями. Ви— один із скульпторів, що творять людину майбутнього.

(В. О. Сухо млин ський)

2. Спишіть, підкресліть однорідні члени речення. Поясніть, як вони поєднані

між собою. Вкажіть число членів у кожному ряді, якими частинами мови

вони виражені. Поясніть стилістичні особливості однорідних членів речення.

Поставте потрібні розділові знаки.

Життя переконує що вихованець дзеркало вихователя. Мистецтво й майстерність виховання полягають у тому щоб уміти бачити себе в образі вихованця в тій істоті що мислить відчуває переживає істоті яку ми творимо з маленької дитини.

Виховна сила особистості педагога полягає в тому наскільки органічно зливаються в ньому вчитель і вихователь. Адже залишити себе в наших вихованцях це не означає механічно перекласти знання зі своєї голови в голови тих кого ми навчаємо. Не можна ні на мить забувати того що допомагаючи людині пізнавати навколишній світ ми самі постаємо перед її розумом і серцем як найважливіший елемент навколишнього світу.

(В.О. Сухомлинський)

3. Спишіть. Вставте пропущені букви, поясніть правопис. Підкресліть однорідні

члени речення. Вкажіть, якими членами речення вони виступають та якими

частинами мови вони виражені. Визначте узагальнюючі слова при однорідних

членах речення. Зробіть синтаксичний розбір першого речення.

Що таке народна педагогіка?

У результаті в...хованих дій міл...йонів людей протягом віків...формувався певний п...дагогічний досвід, який згодом викр...сталізувався у в...лику п...дагогічну мудрість — народну п...дагогіку.

П...дагогіка у загал...йому розумі...і слова це наука про виховання, освіту й навчай...я підростаючого покоління. Термін "народна п...дагогіка"уперше в науковий обіг увів в...датний вітчизняний п...дагог К.Д. Ушинс.кий, а на Україні О.В. Духнович. Трудящі маси відіграють в...лику роль у всіх сферах суспіл...ного жит...я: Мат...ріал...ному виробництві суспіл...но-політичній і духовній творчості, у тому числі і в галузі п...дагогічної культури. Отже, народна п...дагогіка є сумою здобутих трудящими знань і вмінь у справі вихован...я і навчан...я.

Народна п...дагогіка наймудріиіа, тому що вона створювалася протягом ряду століт..., шліфувалась, п...р..мірялась досвідом. Її ще справедливо називають школою, що завжди з нами.

4. Спишіть прислів'я. Схарактеризуйте основні ознаки речень. Визначте типи

простих речень за структурою: двоскладні і односкладні, поширені і

непоширені, повні й неповні. Підкресліть предикативні центри, схарактеризуйте

засоби їх вираження

/. Дружба найбільший скарб.

  1.  У дитини заболить пальчик, а у мами— серце.
  2.  Доброго тримайся, поганого цурайся.
  3.  Не брудни криниці, бо схочеш водиці.
  4.  Яке дерево, такі й квіти: які батьки, такі й діти.
  5.  Добре діло роби сміло.
  6.  Спершу треба розсудити, а тоді робити.
  7.  Треба нахилитися, щоб з криниці води напитися.
  8.  Менше обіцяйбільше працюй.

10. Хто людей питає, той і розум має.

5. Спишіть. Поясніть орфограми і пунктограми. З'ясуйте, до якого стилю і типу

мовлення належить текст. Визначте відміни і групи іменників. Зробіть

синтаксичний розбір другого речення, накресліть його схему. Виконайте

фонетичний аналіз слів безкультур'я, беззахисність, починається.

Довір'я дитини до гарного педагога буває безмежним. Коли дитина переступає поріг школи і стає вашим вихованцем, вона безмежно вірить вам, кожне ваше слово для неїсвята істина, ви для дитини вищий взірець мудрості, розуму, моральності. Дорожіть довір'ям, а отже. беззахисністю дитини. Педагогічне безкультур'я, неуцтво починається там, де вчитель через свою обмеженість прагне перетворити дитячу беззахисність у клітку, куди він заганяє маленьке пташеня і робить з ним те, що йому заманеться. Дитяче довір'я і любов дитини до педагога якраз у цьому осереддя мудрої влади педагога над дитиною.

6. Вільний диктант.

Поясніть орфограми і пунктограми. Розчленуйте речення на предикагивні

сполучення і словосполучення, поясніть, чим вони розрізняються; вкажіть

головне і залежне слово у словосполученнях. Визначте типи підрядного зв'язку;

схарактеризуйте синтаксичні відношення між компонентами в словосполученнях.

Виховувати людину це значить виховувати в неї вимогливість до самої

себе. А це можливо лише тоді, коли людину не вести постійно за руку, а й давати їй

змогу діяти самостійно, щоб вона відповідала сама за себе, виробляла власну

життєву позицію. ,

Самовиховання потребує дуже важливого, могутнього стимупу-почуття власної гідності, поваги до самого себе, бажання стати сьогодні кращим, ніж був учора. Це можливо тільки за умови, коли душа людини дуже чутлива до найтонших, суто людських засобів впливу доброго слова, поради, ласкавого чи докірливого погляду.

(В.О. Сухомлинський)


Українська мова та суспільні дисципліни.

1. Вкажіть, до якого стилю і типу мовлення належить наведений текст. Доберіть

до нього заголовок. З'ясуйте, яку роль у ньому виконують прикметники,

виконайте їх морфологічний розбір. Поясніть пунктограми в тексті.

Запорізька Січ відіграла величезну прогресивну роль в історії українського народу. Козацтво збройні сили народу взяло на себе одну з основних державних функцій захист рідної землі. До пав козацтва вступали найсміливіші, наймужніші люди адже на них чекали військові походи і битви. Тривала повсякчасна боротьба проти напасників. І їхні швидкоплавні чайки успішно змагалися з турецькими галерами.

Багатогранним було духовне життя запоріжців. На території Запоріжжя існували загальноосвітні і співочі школи. Серед запоріжців були такі, що здобули освіту в Києво - Могилянській академії і навіть у західноєвропейських університетах. Багато дум та історичних пісень про запоріжців склав народ, який уславив вікопомні звитяжні діла лицарів козацької республіки.

(О. Апанович)

2. Запишіть числівники словами. Поясніть особливості вимови, написання,

відмінювання наявних тут числівників. Зробіть їх морфологічний розбір.

Поясніть вживання великої букви. З'ясуйте, до якого стилю належить уривок,

доведіть це.

У кінці XVI на початку XVII століття значного розвитку набуло друкарство. Острозька друкарня за 32 роки (1580-1612 р.р.) видала 18 книг, Львівська за цей же час 13 книг, Києво-Печерська за 13 років 40 книг. Серед цих видань були й великі книги по 1000- 1500 сторінок.

Києво - Могилянська академія за часів Мазепи (кінець XVIIпочаток XVIII століття ) досягла найбільшого розквіту. Вона - налічувала щорічно до 2000 студентів. Після короткого занепаду, спричиненого московськими репресіями, число студентів зменшилося до 160, але в роках 1715 - 1717 академія знов ожила і в середньому нараховувала 1000 студентів.

(За М. Семчишиним)

3. Випишіть словосполучення, до складу яких входять числівники. Поясніть

вимову і написання числівників. З'ясуйте, що означає вислів "тридцяті роки ".

Знайдіть у тексті синоніми. Вкажіть стильові особливості тексту. Знайдіть у

другому абзаці невиправдане вживання спільно^кореневих слів. Як усунути

цей недолік?

Чигиринський край дорогий кожному українцеві. Тут хоробрі дружини

Ярослава Мудрого збройно заступали шлях печенігам. На цій землі починалася

велика боротьба українського народу за своє визволення під проводом Богдана

Хмельницького. Чигирин став столицею, в якій гетьман приймав іноземних послів. З

описів відомого мандрівника Павла Алепського відомо, що в місті була церква

Миколая, збудована в 1660 р.; а знищена під час татаро-турецької навали 1667-

1668 років. .

У Холодному яру, що за 50км від міста, у XVIII столітті розгорілося повстання гайдамаків під проводом Максима Залізняка, а в 1920 -1921 р.р. тут яскраво палало останнє вогнище боротьби проти більшовицької окупації країни.

Було в Чигирині після революції, як твердять старожили, 7 храмів. Тепер немає жодного. Всі знищені в 30-ті роки.

4. Вибірково - розподільний диктант.

Випишіть лише числівники, згрупувавши їх за значенням. Вкажіть відмінок кожного числівника. Провідміняйте словосполучення "1897 рік". Вкажіть слова іншомовного походження, поясніть їх правопис.

У 1764 1774 р.р. населення України перевищувало 8 млн. чоловік. Важливим фактором цього стало освоєння нових земель: у 18 ст. виник новий регіон Слобожанщина, у 18 ст. — Південна Україна, почалася козацька "колонізація" Кубані, що спричинило значне розширення розселення українського етносу. В 1870р. численність населення на сучасній території України досягла 18,7 млн чоловік. У процесі розвитку ринкової економіки в наступні роки воно швидко збільшувалося: в 1897р.—28,4 млн; в 1913 р. 35,2 млн чоловік. Однак аграрне перенаселення наприкінці 19 на початку 20 століть призвело до масової міграції за межі України — в основному до Сибіру та Далекого Сходу, куди в 1896-1914 р.р. з дев'яти українських губерній переселилося 1,6 млн чоловік. Значним було також переселення за океан: в 1895- 1913р.р. 413 тис. Чоловік

5. Спишіть. Назвіть іменники, визначте їх синтаксичну роль у реченні, поясніть

правопис власних назв. Випишіть з останнього речення, зробіть їх

морфологічний розбір. Назвіть і поясніть орфограми і пунктограми. Визначте

стиль мовлення. Зробіть фонетичний розбір виділеного слова.

Систему адміністративно - територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста:, селища і села.

До складу України входять Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано - Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

(Ст. 133 Конституції України)

6. Напишіть під диктовку. Випишіть: а) підмет і присудок; б ) слова, пов'язані

сурядним зв'язком; в) слова, пов'язані підрядним зв'язком. Вкажіть типи

підрядного зв'язку. Поясніть значення слів археологія і літописець. Доберіть

синоніми до слів заснований, легендарний, поселення, власний.

і Київське віче.

Особливу вагу в житті слов'ян мали ради громади, які називалися віче. Право прийти туди і висловитись мали всі вільні громадяни.

Якщо князь приймав важливе рішення, то мав одержати на нього згоду віча. Віче могло прогнати князя, запросити на його місце іншого, більш гідного. Історики підрахували, що у Кш&і таким способом громада поміняла чотирнадцять князів.

Подекуди князі захоплювали владу силоміць, але рано чи пізно шукали підтримки віча, намагались завоювати прихильність громади. Без цього жоден не міг утриматися на престолі.

Віче підтримувало князів мудрих, далекоглядних і справедливих. Така була тодішня форма народовладдя.

(За М.Слабошпицьким )

7. Взаємоперевірний диктант.

Випишіть складні речення, схарактеризуйте засоби зв'язку їхніх частин (сполучники, сполучні слова ). Вкажіть, у чому полягає відмінність між ними. Поясніть пунктограми. Накресліть схеми складних речень.

  Справжня Русь.

Назви Україна, українці - давні, тільки поширилися вони так велико останнім часом. За давніх часів, коли була Київська держава і правили нею київські князі, за святої Ольги і Володимира, що хрестив Руську землю, звалась отся держава Руською, і так звалися наші краї і наші люди, бо тут і була сила сеї держави в наших українських сторонах: коло Києва, Чернігова і Переяслава. Тут була Русь справжня. Освіта і право, і всякі порядки київські розходилися по всіх землях, які підлягали Києву, в теперішніх великоруських сторонах, де Москва, Твер, Нижній, і в Білоруських краях, де Вітебськ, Могилів, Мінськ.

(М. Грушевський)

8. Спишіть текст. Випишіть з тексту прямі і непрямі додатки разом із словами, від

яких вони залежать. Визначте типи речень, накресліть схеми складних речень.

Перше речення запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть пунктограми.

Слов'яни здавна жили по Дністру і по Бугу, по Росі й по Дніпру, по Десні і по Прип'яті аж до Карпат і Вісли. І ніхто не відає, коли вони сіли на цій землі і звідкіля прийшли, бо світ великий, і завжди хтось звідкілясь приходив.

І сіяли вони, як і зараз, пшеницю, просо, жито, а ще коноплі й льон. Садили часник, цибулю, і ріпу, і капусту. У степу і на лісових галявинах випасали табуни коней, отари овець, гурти скоту, а в ріках ловили рибу. У лісах, дуплах старезних дерев водилося багато бджіл, і хто не боявся опухнути від їхніх укусів, той завжди мав мед.

Щоб захиститися взимку від стужі, влітку від негоди, а вночі від хижого звіра, будували собі з дерева та глини чималі хати, або хижі, і вкривали їх соломою чи очеретом, а для тварин ставили повіті.

(В.Малик)

9. Спишіть текст. Визначте його стиль. Назвіть стильові ознаки. Яким є завдання

публіцистичного мовлення? У яких сферах життя використовується публіцистич

ний стиль мовлення? Поясніть лексичне значення виділених слів. Останній абзац

запишіть фонетичною транскрипцією.

Політика — це діяльність у сфері стосунків між великими групами людей: класами, націями, державами, партіями. У політиці сконцентровані корінні, насамперед економічні інтереси мільйонів людей. Від характеру політики значною мірою залежить доля сучасних і майбутніх поколінь. То чи ж варто дивуватися з того, що вплив політики на всі сфери суспільного життя, в тому числі й на мораль, за сучасних умов безупинно зростає? Відповідно в етиці більшого значення набувають морально - політичні проблеми.

Дуже важливою є проблема узгодженості національно-державних, регіональних класових інтересів з інтересами глобальними, загальнолюдськими. Безперечно необхідно, щоб в урегулюванні взаємостосунків між народами й державами разом з розумною міжнародною політикою й міжнародним правом діяла і мораль.

10. Спишіть. Визначте стильову приналежність тексту, обгрунтуйте свою думку.

Визначте, які з наведених речень двоскладні, а які — односкладні. Проаналізуйте

їх за структурою і за значенням. Укажіть типи підмета і присудка, значення і

граматичні особливості всіх другорядних членів речення. Зробіть фонетичний

розбір виділених слів.

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

(Конституція України)

11. Спишіть, вставляючи пропущені букви. Поясніть орфограми і пунктограми.

Схарактеризуйте засоби зв'язку частин складних речень. Накресліть схеми

складних речень. Випишіть дієслівні форми, зробіть морфологічний розбір.

" Людина є таємниця. Її необхідно ро...гадати, ї коли будете ро...гадувати все жит..я, то не кажіт..., що втратили час...". Ці слова Ф.М. Достоєвс...кого...повнені справжн...ої мудрості, вони мают... загал...ний філософс...кий зміст. Людина є предметом вивчен..я різних галузей знан...: соціології, психології, фізіології, м...дицини. Питан...я про місце людини в суспіл...стві — одне з основних в політології. Цін...іст... людини, спосіб її думок і почут.ів залежат... від об'єктивних історичних умов, в яких вона живе, від особливостей тієї соціал..ної групи, інтереси яких вона свідомо чи несідомо виражає.


Українська мова і математика та фізика.

1. Словниковий диктант.

Визначте, з якої мови запозичено слова. З'ясуйте їх лексичне значення. Поставте наголос. Складіть шість речень, ввівши в них подані іншомовні слова (на вибір). Зробіть синтаксичний розбір цих речень.

Аналіз, атмосфера, атом, горизонт, графік, диск, електрика, епідіаскоп, магніт, термометр, акумулятор, вентилятор, градус, дистиляція, екватор, конденсація, мінус, плюс, радіація, секунда, температура, шкала, клапан, колба, компас, лінза, ракета, штатив, блок, контейнер, лазер, ліфт, прожектор, батерея, бінокль, дережабль, екран, ізолятор, лупа, фільтр, флюгер, шлюз.

2. Визначити стиль тексту. Виділіть слова-терміни. З'ясуйте, з яких мов запозичені

слова іншомовного походження. Поясніть вживання великої букви. Запишіть чис -

лівники словами. Зробіть синтаксичний розбір другого речення.

Риб'ячі електростанції.

У водах Середземного і Червоного морів, Індійського і Тихого океанів живе електричний скат торпеда. Ця риба, завдовжки від ЗО см до 2 м, дає досить сильний електричний струм ( 35 вольт і більше ), який захищає її від ворогів. Електрична енергія торпеди акумулюється в особливих органах — " електричних батареях ".

Дрібні електричні скати водяться й у нас у Чорному морі та в Керченській протоці. Тут їх називають морськими лисицями. Проте їхні електричні органи такі слабкі, що неспроможні вбити здобич або відігнати хижака. Електрику, мабуть, вони використовують тільки як засіб сигналізації.

3. Словниковий диктант.

Підкресліть у словах орфограми, поясніть їх правилом. Складіть 5 -б речень з даними словами (на вибір), зробіть їх синтаксичний розбір.

Акустика, вентиль, бінокль, дизель, дифузія, зеніт, лабіринт, кібернетика, кінескоп, цикл, фізика, антена, апаратура, грам, маса, процес, альфа-проміння, блок-схема, блок-контакт, вакуум-насос, кілограм-сила, газовбирач, гідростанція, гідротурбіна, радіозв'язок, радіопередавач, мікрофотознімок, аеророзпилювач, телебачення, фотоапарат, фотоелемент

4. Словниковий диктант.

Поясніть правопис слів. Вкажіть спосіб їх творення. Розберіть слова за будовою.

Антипротон, антиречовина, антитіло, античастинка, надзорі,

надпровідність, надструм, надтиск, надгалактика, негнучкість, непрозорість, непровідність, підоболонка, підстанція, регенератор, рекомбінація, реконструкція, ультразвук, ультрафільтр, ультрамікрон, амперметр, вольтметр, рентгенолог, кулонметр, мілікюрі.

5. Вибірковий диктант.

Випишіть запозичені слова з інших мов слова - терміни та тер мін о сполучення.

За якими ознаками ви їх розпізнаєте? Вкажіть слова іншомовного походження,

які стали загальновживаними; слова іншомовного походження, які ще не набули

значного поширення. Поясніть їх правопис.

У центрі Каракумів кілька років безвідмовно працює перша у світі наземна СЕС (сонячна електростанція). Потужність її зовсім невелика усього півкіповата. Та вона дає змогу підняти за день із двадцятиметрової глибини понад двадцять кубометрів солоної води. Уявляєте собі, як діє ця станція? Сонячне проміння вловлюється дзеркалами - концентраторами, у фокусі яких розташована фотобатарея, що генерує струм. Ним живиться двигун водопідйомника. Дзеркала разом із фотобатареєю, подібно до головки соняшника, автоматично стежать за небесним світилом, знаходять його після проходження хмар, а вранці з першими сонячними променями повертаються на схід.

Піднята з глибин солона вода надходить у сонячний опріснювач забетоновані лотки, покриті похило розташованим склом. Проміння крізь скло нагріває воду, яка випаровується і, конденсуючись на ньому, стікає в приймач. Одержану дистильовану воду змішують із розсолом. Ось таким способом забезпечують питвом дві тисячі знаменитих каракумських овець.

6. Запишіть текст, підкресліть другорядні члени речення. З'ясуйте їхнє смислове

навантаження, поясніть їхнє морфологічне вираження. Випишіть просте усклад

нене речення, зробіть синтаксичний його розбір. Перше речення запишіть

фонетичною транскрипцією. Визначте стильову приналежність тексту.

Сонячне світло — найбільш потужне й найменш опановане людиною джерело енергії. Практично вся енергія, за винятком енергії ядра, проходить від світлових променів. Всі види палива на планеті були створені зеленими рослинами за допомогою сонячної енергії мільйони років тому. Енергію, яку одержує людина при споживанні їжі, також постачають рослини, адже кормом тварин є рослини. А вони самі виробляють органічні речовини, безпосередньо вловлюючи й зв'язуючи променисту енергію. Цей процес зветься фотосинтезом.

7. Спишіть текст. Зробіть морфологічний розбір службових частин мови. Зробіть синтаксичний розбір речень другого абзацу. Зробіть фонетичний аналіз виділених слів.

Чи жив Піфагор?

При імені Піфагора будь-хто, очевидно, перш за все, представляє собі його знамениту теорему, згідно з якою сума квадратів катетів прямокутного трикутника дорівнює квадрату гіпотенузи. Чи відкрив Піфагор щось інше, крім цієї теореми, знає небагато, однак про належність теореми, саме Піфагорові, знають усі.

Та ось що найбільш дивне ми навіть не можемо з усією упевненістю сказати, чи жив насправді на світі Піфагор. Про нього розповідають стільки небилиць, що тільки наївна людина згодиться прийняти їх усіх на віру...

Ми знаємо лише, що в VI столітті до н.е. в Давній Греції існувала велика філософсько - математична школа, послідовників якої називали піфагорійцями...

( За М. Кованцовим )

8. Словниковий диктант. Поясніть лексичне значення слів. Люди якої професії найчастіше їх вживають? Поставте наголос, поясніть правопис.

Аксіома, геометрія, математика, бісектриса, рівнобедрений трикутник, тетраедр, вектор, медіана, периметр, паралелограм, трапеція, хорда, симетрія, абсциса, перпендикуляр, інтервал, паралельність, стереометрія, координати, піраміда, многогранник, циліндр, сфера, еліпс, тригонометрія, півплощина, логарифм, вертикальність, суміжність, теорема Фалеса, проекція, катет, мінута, синус, косинус, арктангенс, арккотангенс, діагональ, арифметика, прогресія, діаметр, множення.

9. Спишіть розповідь про народження радіо. Назвіть, які три століття згадуються

в тесті. Напишіть 4-5 складних слів, в яких би першою частиною було слово радіо.

Складіть з ними речення. Уявіть собі, що не було б радіо... Спробуйте пояснити,

що б сталося.

Про час появи слова радіо так одразу сказати важко. Воно походить з латинської мови: там було слово радіус — " промінь ". Кажуть, що вперше у нас воно з'явилось у підручнику з математики 1720року. Як термін іншої науки — фізики слово радіо вперше вжили у 1890році. Як назва побутового радіоприймача слово радіо почало вживатися у 20—30-ті роки нашого століття.

(За А. Коваль)

10. Вибірково - розподільний диктант.

Розподіліть на групи іменники, що вживаються: а) однині і множині;

б) тільки в однині. Установіть їх рід, поясніть правопис. Слова

землеробство, будівництво, р5звиток розберіть за будовою. Визначте

стиль тексту, дайте заголовок.

Геометрія слово грецьке. Воно походить від слів "гео" земля і "метрео" виміряю і, таким чином, означає п земле мір ствоп. Геометрія як наука зародилася ще в Древньому Єгипті. Тоді це було вчення про практичне вимірювання земельних наділів. Розвиток землеробства, будівництва, ремесел і торгівлі потребувало вміння вимірювати площі і місткості предметів, які мали форму різних геометричних фігур, а також знання властивостей цих фігур. Подальший розвиток геометрія одержала в працях вчених Древньої Греції. Знання, накопичені напротязі століть, були систематизовані. Геометрія сформувалась як наука про властивості різних геометричних фігур. Результатом була робота Евкліда "Початки", створена близько 2300 років тому. Ця робота збереглась до нашого часу.

(За Е.Р. Нурком)


Українська мова і біологія та анатомія.

1. Спишіть текст, вкажіть, чи с в ньому слова, вжиті в переносному значенні.

Знайдіть у тексті антоніми. Доберіть синоніми до слів відмінність і

зустрічаються. Поясніть орфограми у виділених словах.

Кам'яне дерево.

Багато всяких дерев у наших лісах, і різняться вони не тільки тим, що одні листяні, а інші хвойні, одні ростуть на півночі, інші лише на півдні, що різної форми та кольору їхнє листя й глиця, не одинаково забарвлена кора.

Є ще одна відмінність, одні породи дерев тверді, наприклад, дуб або самшит, інші м'які, це берега, вільха, осика, тополя. І зустрічаються дерева м'якої породи частіше, ніж твердої....І ось учені винайшли спосіб перетворити будь-яку деревину на матеріал такий твердий і міцний, що ним замінюють навіть метали. Цей матеріал суцільна пресована деревина. Один її сорт навіть зветься "кам'яним деревом".

(Т. Утевська)

2. Прочитайте, випишіть слова професіоналізми. Скажіть, з діяльністю людей

якої професії вони тут пов'язані. Назвіть усі повнозначні частини мови, вкажіть

на їх синтаксичну роль.

Око людини подібне до фотографічного апарата. У фотоапараті світлові промені потрапляють у об'єктив і заломлюються.

Віддаляючи або наближаючи об'єктив до світлочутливої плівки, дістають на ній чітке зображення. В оці роль об'єктива виконує кришталик. Він нерухомий, але може міняти свою кривизну і тому на сітчастій оболонці виходить чітке зображення і близьких і далеких предметів.

Очі й вуха в різних тварин мають неоднакову будову. Щоб оцінити зір і слух різних тварин, треба порівняти їх зі своїми власними.

(В. Сабунаєв)

3. Вкажіть слова, утворені суфіксальним способом. Визначте значення суфіксів.

Яку роль у тексті відіграють сполучники? Розберіть синтаксично останнє

речення. Вкажіть у тексті ряди однорідних членів речення.

Конвалія — багаторічна рослина. Вона має два, часом три великих листки, що виростають з повзучого підземного кореневища. Щороку кореневище утворює біля основи стебла невелику бруньку. За літо брунька поволі перетворюється на довгий підземний паросток. А навесні кінець паростка починає викидати зелені листочки. Але стебло з квітками з'явиться ще не скоро. Мине два - три роки, і біля стебла утвориться велика брунька. З неї проростає гнучка стеблина і вкривається білими квітами. Майже чотири роки росте, розвивається конвалія, поки на ній зацвітуть запашні дзвіночки.

4. Вкажіть у тексті складні слова, поясніть їх правопис. До якого типу і стилю

мовлення належить текст? Зробіть морфологічний розбір виділених слів.

Життя квітів починається з пролісків, пролісок квітка ніжна, але смілива й нетерпляча. Ще не зійде сніг, а вже крізь весняну снігольодову скоринку пнеться цупкий паросток. Сьогодні це біло-жовтий хвостик, завтра це біло-зелена гостриця, післязавтра це вже довгий зелений листок з тоненькою стрілкою всередині. Ще за день брунька на кінці стрілочки розквітає враз твердою білою китицею.

(Ю. Смолич )

5. Спишіть текст. Визначте термінологічну лексику. Яку галузь народного

господарства вона обслуговує?

Знайдіть складні слова. Як вони утворилися? Поясніть їх правопис. В яких значеннях може вживатися слово грунт?

Земля, грунт це дуже складний організм, що утворюється під впливом клімату, рельєфу, часу, вихідної материнської породи та екологічних впливів. Якщо повітря і вода здатні порівняно швидко самоочищатися, а ліси поновлювати себе, то благополуччя грунтового шару залежить тільки від людини. Людина може швидко збагатити добривами грунт, що виснажився, однак безсила створити його заново.

(В. Логвиненко)

6. Вкажіть спочатку діалектичні назви птаха, а потім — літературну. За якими

ознаками народ іменує птахів?

Зразок: жовтогрудок, беривіз, вівсянка.

Жовтогрудок, бо у ттаха груди жовтого кольору;,беривіз, бо птах ніби виспівує: Бери віз! Бери віз”; вівсянка, бо мостить зніздо у вівсі.

Одуд, удод, видвуд, одгуд, дундало, вудко, худко, ходутут, одітут, вуток, дудлик; вишняк, дубоніс, черешень, черешняр; мухоловка, кривов'яз (в'язи шийні позвонки ); горихвістка, дрижихвіст, трясихвістка; широконіс, лопоніс, плосконіска, плесконоса (качка), плутоніс.

7. Перепишіть, розкриваючи дужки, вставляючи пропущені букви. Якими

частинами мови є виділені слова? Запишіть перше речення фонетичною

транскрипцією.

   Сон.

Ця рослина дуже любить ст...пові трав'янисті схили та узлісся. Вона дуже гарна. Ст...бло та листя її густо опуш..ні, дзвоноподібна квітка має шовковисті п..люстки (в) середині лілові, а (зі) споду сизуваті.

Квітка тонко відгукуєт...ся на зміну погоди. На дощ чи (не ) году вона міцно стуляє п..люстки і сх...ляєт...ся (по) нижче до з...емлі — "засинає ". Така пов..дінка влучно відб...ваєт...ся у назві рослини "сон".

Сон масово зр...вають на букети. Як цін..ий для науки вид, рослина потр...бує охорони.

8. Пояснювальний диктант.

До якого стилю і типу мовлення належить текст? Зробіть синтаксичний

розбір ускладнених речень. .

Ліси, парки, зелені насадження, забезпечуючи атмосферу киснем, знижуючи концентрацію вуглекислоти в повітрі виконують водоохоронні, лікувальні та естетичні функції. Гектар лісу виділяє в атмосферу щорічно три тонни кисню. Виділяючи леткі речовини фотонциди, рослини пригнічують або знищують шкідливі мікроорганізми. Зелені насадження відфільтровуюсь з повітря радіоактивні елементи.

9. Спишіть. У кожному з речень тексту вкажіть " відоме " слово (частину мови,

яка відібрала інформацію з попереднього речення) та "нове", тобто нові

відомості, які цим реченням додано. До якого типу мовлення ви віднесли б

уривок? Зробіть синтаксичний розбір останнього речення.

Піхта.

За зовнішнім виглядом піхта нагадує ялину. Як і в ялини, в неї густа крона. Обриси крони нагадують конус. Через конусоподібну форму крони піхту легко сплутати з ялиною.

Відмінності між піхтою і ялиною можна помітити, роздивляючись дерево зблизька. Уважний погляд помітить, що глиця в піхти не така, як у ялини. Якщо ялинові голки загострені, то глиця піхти плоска з заокругленою голівкою. На нижній стороні піхтової голки видно дві білуваті смужки. Такі смуги це восковий наліт. Він береже гопки й гілля від заливання водою під час дощів.

(В. Петров )

10. Вставляючи пропущені букви і коми, випишіть речення у такій послідовності:

а) із вставним словом наприклад;

б) із словом наприклад у складі приєднувального звороту;

в) із словом наприклад, що стоїть після узагальнюючого слова перед

однорідними членами речення.

Числівники напишіть словами. Розкрийте дужки.

/. Ось наприклад цікаві факти: коли (б) не зацвіла ч...ремха, бузок зацвіте днів через 6, а кількість днів між зацвітай...ям підбіл... й липи найчастіше — 74.

2. Що (б) заготовити корм для пташок, зб...ріть насін...я різних рослин

наприклад кр...пиви лопух... кінського щавп... конопель тощо.

3. Силою з мурашками ( на) вряд чи й хто може позм...гатися. Слон

мас.ою 5 тон... наприклад (на) силу підіймає вантаж 1,5 тон... а

50-міліграмова мурашка тягне мертвого жука мас.ою 500мг. 4. У травні у більшості пернатих мешканців наших лісів наприклад у диких голубів сорок синиц... з'являют...ся пташ...нята.

5. (З)ранку до вечора (без) спочинку носять синички їжу наприклад гусінь

жуків мух для для свого виводк....

6. Пара в...ликих синиць наприклад прилітає до гнізда (що) дня 390 разів

а мухоловка навіть 500.


Українська мова і музика.

1. Пояснювальний диктант.

Підкресліть в тексті всі орфограми, поясніть їх правилом. Випишіть із тексту, Зробіть їх морфологічний розбір. Виділені слова розберіть за будовою.

Музична спадщина П.І. Чайковського становить 62 томи. Тільки в репертуарі

С.Я. Лемешева був цикл "Сто романсів Чайковського ".

Про "Євгенія Онєгіна", перлину світового оперного репертуару, музикознавці сказали, що у О.С. Пушкіна це "роман у віршах", а у Чайковського "роман в музиці".

Зберігаються в запису всі шість симфоній Петра Ілліча. Серед них Друга, побудована на українській пісні "Журавель".

2. Вибірково - розподільний диктант.

Випишіть у три стовпчики якісні, відносні і присвійні прикметники. Поясніть, за якими ознаками ви їх розрізняєте. Утворіть ступені порівняння від якісних прикметників. Поясніть правопис.

У вік музичного модернізму, задушливого смогу біт-, хіт-, поп-, рок-музики, що заполонив душі широких мас, особливо молоді, наша пісня повинна стати своєрідним оазисом духовності для тих, хто здатний відчувати красу рідної мови, вслухатись у соловейкову мелодію... Українська пісня не тільки спроможна лікувати тих, хто опинився в незавидному становищі безбатьченка. Вона з давніх-давен здатна єднати людей у любові один до одного, у любові до батьківщини. Свого часу Шіллер писав: "Де співають, там лишайся жити. Лихі люди не співають пісень..."

(А. Авдіевський)

3. Спишіть текст. Поясніть написання виділених слів. До іменників доберіть

спільнокореневі прикметники. Зробіть їх морфологічний розбір та синтаксичний

розбір першого речення.

Український народ упродовж свого існування завжди був неперевершеним творцем

чарівної пісні, яка вирізняється своєрідністю, неповторністю на тлі світової

музичної культури. Це найдорожчий скарб народу, неоціненна частка його

поетичної душі. В ній зберігається історія і характер, обдарованість і краса

людська, в ній, немов у своєрідному комп'ютері,запрограмований морально-етичний

код і духовна велич української нації. (А. Авдіевський)

4. Запишіть текст. Виділіть другорядні члени речення. З'ясуйте їхнє смислове

навантаження. Поясніть розділові знаки. Випишіть складні речення і зробіть

їх синтаксичний розбір. Поясніть вживання великої букви.

Понад 130 літ лунає над світом український національний гімн * Ще не вмерла Україна".

Вперше вона прозвучала на одному із зібрань киіївської "Громади ".

Трапилось це 1862 року. Світлою надією зринула нова пісня в затьмарене імперським мороком небо батьківщини. Створення тексту пісні, що пробуджувала національну і громадянську гідність, стало головною причиною заслання Павла Чубинського до далекої Архангельської губернії.

Свідченням популярності пісні "Ще не вмерла Україна" є те, що вона вже тоді

співалася на кілька мелодій. Завдяки Миколі Лисенкові на Придніпрянщині та

Михайлові Вербицькому в Галичині вірш Павла Чубинського набув популярності в

усій Україні.

З весни 1918року пісня лунала вже як гімн Української Народної Республіки на мелодію Михайла Вербицького. Витримавши тяжкі випробування, вона стала-таки гербом духовного відродження українців.

Нині це гімн Української держави, покликання якого єднати людей у велике ціле в народ.

5. Словниковий диктант.

Користуючись "Словником іншомовних слів" вкажіть, з якої мови запозичені

слова, поясніть правопис. Складіть 5 -б речень з даними словами (на вибір).

Вкажіть частини мови у цих реченнях. Поясніть лексичне значення іншомовних

слів і поставте наголос.

Акорд, піано, форте, литаври, адажіо, арія, віолончель, імпровізатор, кантата, квартет, консерваторія, алегро, джаз, соната, аріозо, симфонія, каватина, вокалізм, гетерофонія, гелекон, діапазон, дивертисмент, інтермедія, клавесин, лейтмотив, ноктюрн, ноктюр, ораторія, поліфонія, рондо, речитатив, сюїта, скерцо, увертюра, фуга, балет, оперета, лібретто, антракт, опус.

6. Спишіть. Підкресліть головні члени речення. Охарактеризуйте будову і морфо

логічне їх вираження. Поставте розділові знаки і сформулюйте правила

пунктуації, якими ви користуєтесь при цьому. Вставте пропущені букви і

поясніть написання.

Д...тинство і ран..я юніст... Миколи Віталійовича Лисенка пройшли серед сіл…с…кої пр...роди Полтавщини. Рано познайомився з народною піснею оцінив і полюбив її на все жит...я. З п'яти років виявив надзвичайні музичні здібності і почав систематично займатися музикою. Ран...я творчіст... композитора тісно пов'язана з українським фол...клором. Найбільш відомий його твір це опера "Тарас Бульба". Його д...тячі оп...ри "Коза-дереза" "Зима і весна" Пан Коцький" побудовані на мотивах народних казок пісень і танців. Крім оп...рних творів М.В. Лисенко оказав неоціниму заслугу і в художніх обробках народних пісень. Він автор романсів та дуетів на тексти І.Франка М.Старицького А. Міцкевича, Л.Українки Є. Гребінки. М.В. Лисенко вважаєт...ся основоположником української класичної музики.

7. Попереджувальний диктант.

Пояснити орфограми та пунктограми. Підкресліть однорідні члени речення.

Вкажіть, якими членами речення вони виступають. Та якими частинами мови

виражені. Зробіть синтаксичний розбір II речення, накресліть до нього схему.

Зробіть морфологічний розбір всіх наявних службових частин мови.

За своїм мелодійним і гармонійним змістом наспів "Вальсу - фантазії" М.І. Глінки близький до невимовно прекрасних ліричних тем, які були ніжно викохані в меланхолійних мріях і скорботах Шуберта, мріях і жалобах чутливого і вишуканого Шумана, і в подальшій еволюції успадкованих і емоційно загострених Чайковським ї Григом... Мелодика "Вальсу-фантазії" має тісний зв'язок з милим романтичним минулим: вона намічала затишну стежинку на шляху, по якому ще потрібно було пройти музиці такого жанру...


 Українська мова і образотворче мистецтво.

1. Прочитайте. Поясніть значення слова пейзаж. Випишіть спільнокореневі слова. Поясніть орфограми. Виконайте синтаксичний розбір складних речень.

Мабуть, немає в нас людини, яка б не знала знаменитого пейзажу О.К Саврасова Граки прилетіли". Що незвичайне в зображеному ним шматочку природи? Криві стовбури дерев, гілки, що хитаються під вагою грачиних гнізд, злегка почорнілий весняний сніг, трохи далі хати і невелика церквиця. Багато разів люди бачили це і не помічали нічого привабливого, красивого. Та написав художник пейзаж, і всі побачили, який прекрасний звичайний куточок рідної землі. З того часу картина О.К. Саврасова стала уособленням краси ранньої весни. 

2. Спишіть. Виконайте синтаксичний розбір речень. Знайдіть слова - терміни, поясніть їх значення. Випишіть антоніми. Поставте наголос над виділеними словами.

Живописець і графік спочатку намічають основні маси, зокрема розміщення темних і світлих мас, а також різних за кольором частин картини. Наприклад, світла постать на темному фоні або темна на світлому. Скульптор у думці й на малюнку накреслює основні маси і рухи майбутньої картини.

3. Схарактеризуйте засоби зв'язку частин складних речень. Накресліть схеми цих речень. Поясніть орфограми у виділених словах.

Особливе місце в народному мистецтві посідають своєрідні розписи Катерини Білокур, яка створювала написані олією чудові картини. В них відчувається велике розуміння природи. Ці картини дуже безпосередні. Фарби її вражають свіжістю й силою кольору, композиція відзначається декоративністю.

Ті роботи здаються шматками якихось прекрасних гобеленів або дорогоцінних тканин: природа, рослини на них розкриваються як своєрідна алегорія. Так, на одному полотні ми бачимо великий сонях, над яким виростають витончені стебла пшениці. Проти них художниця розмістила цілий каскад квітів. Тут ніби розкривається думка про значущість праці людини й вирощеного нею хліба, а розкішна рамка для нього — симфонія квітів.

Живопис Катерини Білокур — дивовижна й прекрасна сторінка українського народного мистецтва.

4. Виписати з тексту дієслова, визначити їх граматичні категорії. Поясніть

значення виділених слів.

Чи чув ти слово "графіка "? Це, мабуть, один з найпоширеніших видів мистецтва.

Графіка тебе оточує скрізь. Це ілюстрації в книгах, газетах, журналах, плакати, різноманітні промислові етикетки, дипломи, грамоти, поштові марки.

Графічне зображення можна виконати різними матеріалами; олівцем, тушшю, спеціально приготовленою вуглиною, акварельними і гуашевими фарбами. Характерними особливостями його є штрих, лінія, контраст чорного і білого, але гравюра може також бути кольоровою і навіть різнокольоровою, наприклад, ілюстрація до книжки.

Один з видів графіки гравюра. Художник наносить зображення, вирізаючи його на дерев'яній дошці, металевій пластині або лінолеумі. Відбиток з них називається гравюрою і естампом.

5. Вибірковий диктант. Виписати з тексту сполучники, схарактеризуйте їх.

Зробіть фонетичний розбір виділених слів.

Кожний з живописних жанрів має свої особливості і вимагає особливого обдаровання художника. Відомо, що один з найскладніших жанрів портретний. У портреті художник не тільки передає схожість (без чого не буде портрета), а й розкриває суть людини, її внутрішній світ, думки і почуття. Для цього художник-портретист використовує всі засоби живописного вирішення. Він створює образ за допомогою і точного малюнка, і композиції, і найтонших колірних відношень, і фактури, і колірного та тонального контрасту. Для створення контрасту художник використовує фон, наприклад, природу, або робить фон нейтральним, різко протиставляючи йому постать або обличчя людини.

6. У поданому тексті числівники записати словами. Провідміняйте виділені

числівники. Поясніть вживання великої букви.

Ісаак Ілліч Левітан народився 18(30) серпня 1860 року в містечку Кибарти колишньої Ковенської губернії. На початку 70-х років сім'я його переїздить до Москви, але невдовзі помирають батько й мати. Левітан залишився з братом і двома сестрами. Почалася боротьба за життя. П'ятнадцятирічний Левітан учився тоді в Московському училищі живопису, ліплення і архітектури. "Говорили про його велике обдаровання і про його великі злидні", читаємо ми у спогадах. Бідувати довелося багато років, перш ніж прийшло визнання.

7. Розвиток зв'язного мовлення.

Твір за картиною І.Рєпіна "Козаки пишуть листа турецькому султану". Списати твір, використовуючи однорідні члени речення.

Кого з відомих історичних осіб зробив художник персонажем свого полотна?

— Коли й де відбувається зображена подія?

Словникова робота. Поясніть архаізми,які бажано використати у творі:

Свита, жупан, кунтуш, кобза, самопал, мушкет.

Який тип мовлення повинен бути основним у творі?

Де варто ввести роздум як авторську оцінку?

Яка головна думка твору?


Українська мова і фізичне виховання.

1. Перепишіть текст. Виділіть слова іншомовного походження. Встановіть, з

якої мови запозичене кожне з них, користуючись " Словником іншомовних

слів". З'ясуйте їх лексичне значення. Випишіть із тексту прислівники,

зробіть їх морфологічний розбір. Виділені слова розберіть за будовою.

Найулюбленіша, найпопулярніша гра в усьому світі футбол. А коли з'явилася ця гра? Вона виникла в Англії дуже давно, десь у XII столітті, значить, існує вона приблизно 800 років. У містах Англії у футбол грали спочатку на базарних площах і навіть на кривих та вузьких вуличках тогочасних міст.

У грі брали участь іноді до ста і більше гравців. Грали звичайно, починаючи з середини дня і до заходу сонця. Спеціально вироблених правил гри не було, була боротьба за м'яч.

(А. Коваль)

2. Спишіть текст, замінюючи цифри словами. Визначте морфологічну будову

числівників, поясніть їх правопис. Визначте стиль мовлення.

У фізкультурному залі рекомендується таке основне обладнання:

гімнастична стінка (висота 2,5 м, відстань між щаблями 15 см, 4-6 секцій

шириною 80 см); гімнастичні лави (довжина 3,5 м, висота ЗО см, ширина верхньої

дошки 20 см, нижньої 8 см) 4 шт.; канати (довжина 2,5 м, діаметр 3 см)

З шт.; підвісні мотузяні драбини (висота 2,5 м, довжина щабля 65 см, відстань між

щаблями 20 см) — 2 шт.; мати для стрибків 3 шт.; гумова доріжка (500 х 40см);

набори для вправ у рівновазі, лазінні (довжина 2,5 м, ширина 15 - 20 см і довжина 2 м,

ширина 40 см) 2 набори; драбинки (відстань між щаблями 20 см, довжина 2

2 • 2,4 м) 2 шт.; ребристі дошки 2 шт.; куби для вправ у стрибках, рівновазі (ребро куба 15 - 25 - 35 см) 4 шт.; дуги (висота 40, 50, 60 см) 6 шт.; довгі шнури (довжина 10-15 м)4 шт.; стояки для стрибків, підлізання (висота 1,8м) 2 шт.; вертикальні мішені (діаметр 50см) — 2шт.; переносні кошики для метання м'ячів ( ( (діаметр їм, висота 60см) — 2шт.

(В. Мовчанюк)

3. Зробіть стилістичну правку тексту. Вкажіть у ньому займенники, визначте

їхній відмінок та стилістичну роль. Зробіть синтаксичний розбір останнього

речення.

До найпоширеніших видів змагань в Ольвії належали стрибки. П'ятиборці стрибали з місця з так званого "батера". П'ятиборці змагалися під акомпанемент флейти. Місце для стрибків мало назву "скамма". "Скамма" була вузькою, наповненою морським піском ямою. Стрибали, тримаючи у руках спеціальні ваги. Ці ваги нагадували кам'яні чи металеві гантелі. Ваги сприяли динаміці стрибка.

Змагання із стрибків проводилися і в причорноморських колоніях. Про змагання свідчать археологічні знахідки. В археологічних знахідках повідомляється про переможців, які перемогли в бігу і стрибках.

(З журналу)

4. Пояснювальний диктант.

Виконайте повний морфологічний розбір вигуків. Виділіть з тексту

словосполучення, утворені способом узгодження, керування та прилягання.

Установіть синтаксичні відношення в них ( означальні, об'єктні, обставинні).

У спорті лік часу ведеться не тільки на хвилини і секунди, а й на десяті

частки секунди. Мить часто вирішує долю рекорду. Так, стометрову доріжку треба

пробігти за лічені секунди. А це не так просто.

Вам, мабуть, доводилось бачити, як легкоатлети починають біг на короткі дистанції на 60, 100, 200 і 400 м.

За командою "На старт!" бігуни стають на одне коліно, опираючись руками об землю. За командою "Увага!"вони трохи піднімаються, продовжуючи впиратися руками в землю. І після команди "Марш!" або пострілу зі стартового пістолета починають біг.

5. Спишіть текст. Поясніть вживання великої букви. Знайдіть слова іншомов

ного походження, поясніть їх значення, правопис, джерело запозичення.

Вставте пропущені букви, поясніть орфограми. Останнє речення запишіть

фонетичною транскрипцією.

Перші відомі нам Олімпійс.кі ігри відбулися в 776 році до н.е. Атлет п...р...можець Олімпійс.ких ігор у Греції користувався великими поч...стями. Його ім'я, ім'я його бат...ка і назву міста, де він народився, тричі в...голошували оповісники. На честь п...р...можця поети складали оди, а співці їх виконували. Кращі скул...птори Греції створювали статуї п...р...можцю Олімпійс.ких ігор.

Перші сучасні Олімпійс.кі ігри відбулися в Афінах у 1896 році. Олімпійс.ка хартія це головні принципи, правила і положення ігор. Її на пропозицію засновника Олімпіад сучасності П'єра де Кубертена затвердив Міжнародний спортивний конгрес 1894 року в Парижі.

6. Визначте у наведеному тексті типи простих речень за будовою. Підкресліть

предикативні центри. Визначте типи головних членів, схарактеризуйте засоби

їх вираження. Зробіть фонетичний розбір виділених слів. Поясніть вживання

великої букви. Визначте стиль тексту.

Олімпійські символи.

Олімпійський вогонь символ миру і дружби між народами. За місяць до початку Олімпіади 80 у знаменитому місті Стародавньої Еллади Олімпії його запалила грецька актриса театру "Арма Теспідес" Марія Москоліу.

Олімпійський прапор це білосніжне полотнище, в центрі якого переплетено п'ять кілець символ єднання п'яти континентів (голубе Європа, чорне Африка, жовте Азія, зелене Австралія, червоне Америка). Міжнародний Олімпійський комітет затвердив його в 1913 році.

7. Словниковий диктант.

Поясніть джерела запозичення слів, їхнє лексичне значення і правопис. Складіть 5 - 6 речень з даними словами (на вибір). Назвіть у них частини мови. Вкажіть засіб творення всіх слів.

Біатлон, гімнаст, ватерполіст, лижник, бігун, борець, плавець, воротар, гонщик, гребець, захисник, нокаут, тандем, метальник, скорохід, спартакіада, цукахара, аксель, марафонський біг, отлер, регбі, мотоболіст, баскетболістка, волейболістка, велосипедист, гандбол, фігуристка, важкоатлет, лучник, рапірист, яхтсменка, юніор, фехтувальник, спринтер, тенісист, велотрек, стадіон, фінал, дискобол, каное, регата, арбітр, голкіпер.

8. Спишіть вірш. Поясніть орфограми, розставте потрібні розділові знаки і пояс

ніть їх. Випишіть займенники, визначте їх розряд, роль у реченні, їх відмінок.

Знайдіть прості ускладнені речення, зробіть їх синтаксичний розбір.

Футбол в тумані/ де гравець як мім

То може найдивніша з пантомім.

Із ким він грає і куди він б'є?

Літає м'яч невпізнаний об'єкт.

/ ледь помітні постаті вугласті

Пірнають вгору як плавці без ластів.

В туман кричать незримі глядачі

Повсюду всім ввижаються м'ячі.

Свистить суддя. А власне в чому справа?

В тумані гра то гра уже без правил.

В туман - траву стрибає воротар

Ловити м'яч котрий не пролітав.

Оце подача! вигуки в юрбі.   Забив прекрасно. Шкода що собі.

Л. Костенко.


    Зміст

Вступ___________________________________2

1Українська мова і література______________6

2Українська мова і народознавство_________10

3Українська мова і російська мова __________13

4Українська мова і педагогіка______________16

5Українська мова і суспільні дисципліни_____19

6Українська мова і математика та фізика ____24

7Українська мова і біологія та анатомія______28

8Українська мова і музика_________________32

9Українська мова і образотворче мистецтво_35

10Українська мова і фізичне виховання_____38


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

74468. Порядок підготовки рукопису наукового дослідження та його захист 53 KB
  Порядок підготовки рукопису наукового дослідження та його захист План.Основні вимоги до літературного оформлення наукового дослідження: а визначення змісту роботи; розподіл загальної кількості сторінок по розділах; ввимоги до цитування у тексті...
74469. Науково-дослідна робота студентів у вищих навчальних закладах України 62.5 KB
  Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується підвищенням вимог до розвитку наукової сфери в освіті. Значна частина студентської молоді, педагогічних кадрів поряд з виконанням безпосередніх обов’язків займається науковою діяльністю.
74470. Методологічні основи наукових досліджень. Мова як засіб вираження наукових знань 75 KB
  Проблема методології дослідження є актуальною для будь-якої науки, оскільки її досягнення значною мірою визначаються розвитком власного методологічного апарату. Розробка конкретних методів науки базується на її теоретичних положеннях і методологічних принципах.
74471. Методи педагогічних досліджень та можливості їх використання на практиці 125.5 KB
  Особливості проведення методу спостереження: сутність види методика. Основні поняття до теми: документ метод аналізу контентаналіз спостереження експеримент опитування; анкетування; інтервю; тестування; графічні методи; статистичні методи. Метод аналізу документів на думку фахівців за популярністю поступається хіба що методам опитування чи спостереження. Часто він є основою для формування гіпотез які потім перевіряють методами опитування спостереження або експерименту.
74472. Вибірка у педагогічному дослідженні, її значення для дослідження 53.5 KB
  Значення методу вибірки у педагогічних дослідженнях. Вимоги до забезпечення якості та надійності вибірки. Основні поняття до теми: метод вибірки генеральна сукупність одиниця вибору репрезентативність ймовірність метод снігової кулі гніздова вибірка метод серійної вибірки серія стратифікована вибірка. Значення методу вибірки у педагогічних дослідженнях Метод вибірки науково обґрунтований підхід що дає змогу робити висновки про обєкт як ціле спираючись на дані аналізу лише окремих його ознак.
74473. ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 55.5 KB
  ПЛАНИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ Во всех экономических системах главной производительной силой является человек персонал организаций. Чем выше человеческий капитал и потенциал его развития тем лучше он работает на благо своего предприятия. План социального развития современного предприятия содержит такие человеческие показатели и факторы как повышение доходов и качества жизни работников совершенствование трудового потенциала и социальной структуры персонала улучшение социальнотрудовых и жилищнобытовых условий работников...
74474. ОПЕРАТИВНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 163.5 KB
  В процессе ОПП разрабатываются календарноплановые нормативы план выпуска продукции предприятия по месяцам года; оперативнокалендарные планы выпуска и графики производства узлов и деталей цехами участками по месяцам неделям суткам сменам иногда часам. Выполняются объемные расчеты загрузки оборудования и площадей; организуется сменносуточное планирование оперативный учет хода производства контроль и регулирование его диспетчирование. ОПП слагается из календарного планирования и оперативного регулирования хода производства ...
74475. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛАНОВ 54 KB
  Основными оценочными показателями эффективности плановой деятельности являются как абсолютные так и относительные значения затрат и результатов доходов и расчетов издержек и прибыли и других общеэкономических или внутрипроизводственных стандартов и нормативов. Наиболее важными планово-экономическими показателями являются эффект и эффективность стоимость и доходность. Эффект показывает степень достижения некоторого заданного результата и в общем виде представляет собой разность между...
74476. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЛАНИРОВАНИИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 42 KB
  Современные персональные компьютеры способные поддерживать сложное графическое программное обеспечение и обрабатывать большие массивы планово-экономических данных могут применяться как для многопользовательских систем с несколькими рабочими станциями так и для обеспечения отдельных видов плановой деятельности. В системе автоматизированного планирования важнейшее значение имеет база данных представляющая собой пакет программ которые обеспечивают запоминание сортировку поиск объединение структуризацию информации на основе использования...