60798

Створення головного меню і контекстного меню доданку

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Вставка в форму головного і контекстного меню об‘єкти типу MinMenu і PopupMenu. Щоб ввести назви команд головного меню форми виберітьоб‘єкт MinMenu1 і двічі клацніть на його властивості Items.

Украинкский

2014-05-21

54 KB

0 чел.

Тема:  Створення головного меню і контекстного меню доданку.

1. Вставка в форму головного і контекстного меню ( об‘єкти типу MainMenu і PopupMenu).

Компоненти MainMenu   і PopupMenu   знаходяться на закладці Standard. Розташуйте їх в довільному місці форми ( на етапі виконування програми вони будуть невидимими).

Щоб ввести назви команд головного меню форми виберітьоб‘єкт MainMenu1 і двічі клацніть на його властивості Items. Другий засіб – двічі клацніть на самому об‘єкті.

Для задання назв команд контекстного меню форми треба аналогічно змінити значення властивості Items об‘єкту PopupMenu1 або прямо в вкні Form1. MainMenu1 ввести відповідні назви в шаблонах, що з‘являються ( це порожні області на малюнку)..

2. Програмування команди «Поле виведення» в меню «Очистити».

Клацніть по команді «Очистити», а потім – «Поле виведення».

Записати команду виклику методу Clear для очищення поля виведення об‘єкту Memo1.

procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);

 // Тут N5 – ім‘я команди «Поле виведення»

begin

 Memo1.Clear;          // Виклик методу Clear для очищення багаторядкового поля         

                                  //     редагування   Memo1.

end;


3. Програмування команди «Поля введення» в меню «Очистити».

Клацніть по команді «Очистити», а потім – «Поля введення».

Задати компонентам Edit1.Text та Edit2.Text значення «порожній рядок» - одинарні лапки, що стоять поруч (без пробілу). Це аналог нуля для числових величин.

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);

begin

 

 Edit1.Text := ‘’;

  Edit2.Text := ‘’;

end;

3. Програмування команди  «Обчислити» головного меню.

Програмний код для команди «Обчислити» взяти із попередноього віранту задачі.

4. Програмування команди  «Закрити» головного меню.

Програмний код для команди «Закрити» взяти із попередноього віранту задачі.

Інтерфейс доданку


Програмний код

procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject);

begin

Close

end;

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);

var a,b,c,S : real;

    code    : integer;

    str1     : string[10];

    str2     : string[10];

begin

Val(Edit1.Text,a,code);

Val(Edit2.Text,b,code);

c:=Sqrt(a*a+b*b);

S:=a*b/2;

Str(c:8:2,str1);

Str(S:8:2,str2);

Memo1.Lines.Add('   Гіпотенуза    '+ str1);

Memo1.Lines.Add('   Площа          '+ str2);

end;

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject);

begin

Edit1.Text:='';

Edit2.Text:='';

end;

procedure TForm1.N5Click(Sender: TObject);

begin

Memo1.Clear;

end;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

38382. ПОЛІТОЛОГІЯ 689.5 KB
  Мета вивчення навчальної дисципліни “Політологія” - формування у студентів наукових уявлень, знань про світ політики, його основні феномени, закономірності, взаємозв’язки з іншими сферами суспільного життя. Разом з тим, навчальний курс зорієнтований на формування зрілої демократичної свідомості майбутніх фахівців з менеджменту ЗЕД, міжнародної економіки, міжнародного права, правознавства та ін.
38383. Основы социологии 381.5 KB
  Основные агенты социализации личности. Особенности концепции личности Фрейда. Понятие личности в социологической науке. Социолизация личности: сущность основные этапы.
38384. СТАТИСТИКА. Опорный конспект лекций 1.26 MB
  Сводка и группировка материалов статистического наблюдения. На первой стадии любого статистического исследования сбор первичных статистических данных происходит методом массового статистического наблюдения. Требованием массовости единиц наблюдения обуславливается тем что изучаемые статистикой закономерности в силу закона больших чисел проявляются в достаточно больших совокупностях в которых случайные отклонения от общей меры свойственные отдельным единицам взаимно погашаются. На второй стадии статистического исследования...
38385. Економіка праці та соціально-трудові відносини (в схемах, таблицях, рисунках) 6.48 MB
  Економіка праці та соціальнотрудові відносини. Від знання економічних законів функціонування ринку праці зайнятості організації оплати праці залежить ефективність використання ресурсів праці та успіх підприємця й рівень життя населення країни в цілому. Подальший розвиток техніки та технології обумовлює необхідність ефективного використання трудового потенціалу кожного працівника і суспільства в...
38387. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 75.5 KB
  Основу прединвестиционной стадии цикла реального инвестирования составляет подготовка бизнесплана техникоэкономического обоснования инвестиционного проекта в котором в общепринятой последовательности разделов излагаются основные характеристики проекта и финансовые показатели связанные с его реализацией. В данной теме будет рассмотрено понятие инвестиционного проекта охарактеризованы его основные участники и особенности их деятельности дана классификация инвестиционных проектов по различным критериям и определены фазы и стадии...
38388. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 39 KB
  4 Виды бюджетов и их особенности Процесс бюджетирования является составляющей частью финансового планирования или процесса определения будущих действий по формированию и использованию финансовых ресурсов. Оперативные планы являются составляющей частью годового или квартального общего бюджета предприятия. Процесс бюджетирования на предприятии объединяет работу по составлению оперативного финансового и общего бюджетов управления и контроля за выполнением бюджетных показателей. Бюджет это количественное воплощение плана который...
38389. МЕНЕДЖМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ 86 KB
  Так в функции традиционной организации инвестиционного менеджмента входит подготовка информации по вопросам развития рынка прогноз развития экономики для выработки решений о вложении в те или иные виды ценных бумаг и т. В его задачи входит контроль и управление прохождением инвестиционного процесса принятие корректирующих воздействий при выявлении отклонений вплоть до разработки и внедрения альтернативных вариантов. При реализации цели менеджмента инвестиций могут решаться следующие задачи: обеспечение высокого темпа экономического...
38390. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 96.5 KB
  В развитых странах существует отработанная законодательная система защиты интересов частных инвесторов что в свою очередь стимулирует трансформацию информации об отдельных компаниях в стоимость их акций и это приводит к тому что цены на них изменяются свободно. Взаимоотношения между субъектами инвестиционной деятельности регулируются договором подряда правовым документом в соответствии с которым подрядчик обязан в установленные сроки выполнить для заказчика указанную в договоре работу оказать услуги применяя собственные...