60817

Моя мережа: Інтернет очима дітей

Практическая работа

Педагогика и дидактика

Задачі проекту навчальні розвиваючі виховні Поглибити знання учнів про можливості обєднання різнотипної інформації в одному електронному документі за допомогою засобів мультимедіа. Мотивація діяльності учнів.

Украинкский

2014-05-21

6.56 MB

28 чел.

PAGE  2

Використання методу проектів на уроках інформатики

Навчальний проект «Моя мережа: Інтернет очима дітей»

Технологічна карта

Предмет, клас

Інформатика, 11 клас

Тема проекту

«Моя мережа: Інтернет очима дітей»

Мета проекту

Зробити висновок про наявність небезпеки при роботі в мережі Інтернет.  Розробити рекомендації щодо безпечного використання Інтернет.

Задачі проекту

навчальні

розвиваючі

виховні

Поглибити знання учнів про можли-вості об’єднання різнотипної інфор-мації в одному електронному документі за допомогою засобів мультимедіа. Систематизувати знання щодо без-печного викори-стання Інтернет.

Формувати вмін-ня порівнювати, аналізувати,  виділяти головне, робити висновки, орієнтуватися в інформаційному просторі, кри-тично мислити.

Сприяти вихо-ванню моральних якостей особис-тості, відпові-дальному та етичному поводженню в онлайні.

Форми роботи

Індивідуальна, групова, колективна

Засоби навчання

Комп’ютери, мультимедійний проектор, екран.

Апаратне і програмне забезпечення

Вихід в Інтернет, локальна мережа, пакет прикладних програм MS Office, графічний редактори Adobe Flash, Gimp, Free Mind.

Організаційна структура

Етап 1

Організаційний момент. Мотивація діяльності учнів.

Мета

Демонстрація структури та змісту попередніх навчальних проектів

Тривалість

45 хв.

Види діяльності учнів

Колективний перегляд навчальних проектів, вивчення особливостей проектної діяльності

Види діяльності вчителя

Демонстрація навчальних проектів та паралельне пояснення сутності таких теоретичних понять, як «навчальний проект», «метод проектів», «дослідницька діяльність», «навчальна проблема», «ключове питання» тощо.

Проміжний контроль

Бесіда з учнями стосовно складових частин навчального проекту

Етап 2

Створення проектних груп, вибір тем, збір матеріалу

Мета

Організація групової роботи учнів для створення окремих частин навчального проекту: презентації, публікації, веб-сайту

Тривалість

45 хв.

Види діяльності учнів

Поділ класу на три групи, індивідуальна робота учнів в Інтернет (пошук інформації), використання локальної мережі для передачі інформації на головні комп’ютери кожної групи

Види діяльності вчителя

Консультації щодо змісту презентації, публікації, веб-сайту; допомога в формулюванні раціональних запитів у пошукових системах Інтернет

Проміжний контроль

Систематизація знань щодо послідовності створення презентації, публікації, веб-сайту

Етап 3

Оформлення та захист проекту

Мета

Створення окремих частин навчального проекту: презентації, публікації, веб-сайту. Створення дидактичних матеріалів. Захист проекту, оцінювання.

Тривалість

90 хв.

Види діяльності учнів

Групова робота учнів над окремими частинами навчального проекту, демонстрація і захист проекту

Види діяльності вчителя

Допомога конкретним учням, контроль за роботою класу; використання розроблених критеріїв оцінювання для підрахунку балів, отриманих кожним учнем в ході роботи над власною частиною завдання

Підсумковий контроль

Оцінювання навчальних досягнень учнів відповідно до кількості набраних балів

Етап 4

Використання проекту для проведення тренінгу з Інтернет-безпеки для учнів 10-11 класів

Мета

Обзор сучасних засобів комунікації, виявлення небезпеки, пов’язаної з використанням Інтернету та мобільних телефонів, розробка рекомендацій та побажань з приводу використання засобів комунікації

Тривалість

45 хв.

Види діяльності учнів

Демонстрація проекту для ілюстрації тез, запропонованих учасниками тренінгу

Види діяльності вчителя

Пояснення правил участі у тренінгу, формулювання завдань, координація дій учасників, підведення підсумків

Етап 1.Організаційний момент. Мотивація діяльності учнів

Визначення теми та мети проекту

Учнями були переглянуті такі проекти: «Дивовижний світ чисел», «У природы нет плохой погоды», «Человек в мире своих эмоций», «Народна скарбниця», «Екстремальні види спорту», «Відлуння Чорнобилю», «Земля – наш спільний дім».

Вчитель дає визначення основних теоретичних понять.

Проект – сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об’єкта, предмета або теоретичного продукту.

Метод проектів – раціонально поєднує теоретичні знання і можливості їх практичного застосування для розв’язування конкретних проблем дійсності в спільній діяльності учнів.

«Все, що я пізнаю, я знаю, навіщо це мені потрібно, де і як я можу ці знання застосувати» - ось основна теза сучасного розуміння методу проектів.

Портфоліо проекту – комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту, розроблений з метою його ефективної організації та навчання з теми, яка відповідає навчальній програмі базового курсу даної предметної галузі.

Дослідницька діяльність – визначення проблеми, дослідницьких задач, які випливають із проблеми, висунення гіпотез щодо їх розв’язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підведення підсумків, висновки.

Ключове питання – сприяє ровитку творчого і критичного мислення, допомагає краще зрозуміти основні концепції теми.

Вчитель. Ви знаєте, що на розділ «Основи роботи в Інтернет» відведено 18 академічних годин. Однією з тем є «Інформаційна безпека при роботі в мережі». У цьому навчальному році ми вичаємо тему безпеки в Інтернеті  шляхом створення навчального проекту.

9 лютого країни Євросоюзу відзначили День безпеки в Інтернеті. В школах Запорізької області було вирішено провести 2009-2010 навчальний рік під гаслом «Безпека в Інтернеті». Впродовж року були заплановані різні заходи, присвячені даній тематиці.  Платформою для проведення заходів є Запорізька Вікі: http://wiki.ciit.zp.ua.

Ви вже взяли участь у створенні шкільного стенду та у конкурсі комп’ютерного малюнку на тему «Безпека в Інтернеті». Ваші роботи розміщені на сайті http://wiki.ciit.zp.ua у розділі «Оріхівський район».

Також був об’явлений конкурс на створення навчального проекту «Моя мережа: Інтернет очима дітей» для впровадження в практику програми «Intel® Навчання для майбутнього».

Переглянувши приклади навчальних проектів, що були створені учнями та вчителями нашої школи, ви звернули увагу, що основна частина портфоліо – це три учнівські роботи – презентація, публікація і веб-сайт, що розкривають тему проекту. Також у складі портфоліо є дидактичні матеріали, що будуть створені вами у ході роботи над проектом, і методичні матеріали, які я пропоную вам – це вчительська презентація і критерії оцінювання.

Учні відповідають на питання щодо структури портфоліо.

Етап 2. Створення проектних груп, вибір тем, збір матеріалу

Учні переглядають на екрані вчительську презентацію. (Додаток Б)

Вчитель. Мета нашого проекту - зробити висновок про наявність небезпеки при роботі в мережі Інтернет, розробити рекомендації щодо безпечного використання Інтернет.

Ключове питання: «Інтернет – добро чи зло?»

Тематичні питання:

1. Неприємності в мережі.

2. Безпека дітей в Internet.

3. Рекомендації з безпечного використання Internet.

4. Як проявляють себе комп'ютерні віруси.

5. Поради для батьків.

Форми проведення досліджень:

 •  Робота з літературою, робота в Інтернеті
 •  Обговорення та інтерпретація  зібраної інформації
 •  Аналіз і систематизація даних
 •  Оформлення презентації, публикації, веб-сайту
 •  Участь у тренінгу
 •  Підведення підсумків виконаної роботи.

Учні класу поділяються на три групи.

Перша група: Дмитро Кузнєцов, Анна Куделько, Яна Самура, Анна Сергєєва – створення мультимедійної презентації Power Point.

Друга група: Оксана Васильєва, Аліна Шебаліна – створення публікації у вигляді буклету.

Третя група: Дмитро Шакуров, Анастасія Стеблянко, Артур Левченко – створення веб-сайту із трьох сторінок у програмі MS Publisher.

Учні першої групи вибрали такі питання: Неприємності в мережі.

Безпека дітей в Internet. Рекомендації з безпечного використання Internet.

Учні другої групи вирішили скласти поради для батьків відносно роботи дітей у мережі.

Учні третьої групи зацікавились питанням проявів комп’ютерних вірусів та їх різновидів.

Індивідуальна робота учнів в Інтернет (пошук інформації до відповідної теми), використання локальної мережі для передачі інформації на головні комп’ютери кожної групи.

Лідери груп: Оксана Васильєва, Анастасія Стеблянко, Дмитро Кузнєцов.

Учні дають розгорнуті відповіді про послідовність створення презентації, публікації, веб-сайту.

Дмитро Кузнєцов. Для створення мультимедійної презентації використовується прикладна програма MS Power Point. Режим створення нової презентації з порожніх слайдів установлюється командою Файл/Створити, виконавши яку, зі списку Створення області завдань Створити презентацію слід обрати посилання Нова презентація. Після цього буде виведено область завдань Розмітка слайда, що містить макети слайдів. Спосіб розташування об’єктів на слайді визначається макетом. Макет містить умовні позначення текстових фрагментів, а також різноманітних графічних об’єктів: малюнків, таблиць, діаграм. Додаючи новий слайд, можна обрати для нього макет. Розміри об’єктів та їхнє розташування на слайді можна змінювати.

Текст, який додається до слайда, має бути в рамках, написах або автофігурах. За допомогою буфера обміну в слайд можна вставляти текст, створений в інших програмах. За замовчуванням в Power Point використовується автоформатування тексту в процесі його введення. Розмір шрифту та відстань між рядками змінюються так, щоб цей текст умістився в рамці.

Додати до слайда графічні об’єкти можна завдяки використанню команд меню Вставка, панелі інструментів Малювання або області завдань Картинки. Анімаційні ефекти до об’єктів слайда додаються за допомогою області завдань Настройка анімації. Для обраних об’єктів слайда тип анімаційних ефектів задається за допомогою списку Додати ефект, який містить команди Вхід, Виділення, Вихід, Шляхи переміщення. Також можна додати анімаційні ефекти зміни слайдів.

Звукові файли додаються до вибраного слайда за допомогою команд меню Вставка/Фільми та звук. Для того, щоб створити гіперпосилання, потрібно виділити відповідний об’єкт на слайді та виконати команду Вставка/Гіперпосилання. У вікні Додавання гіперпосилання слід зв’язати гіперпосилання з певним об’єктом – файлом, веб-сторінкою, місцем у документі, новим документом або адресою e-mail.

Під час споказу презентації можна робити нотатки, малювати на слайдах, керувати зміною слайдів.

Оксана Васильєва. Для створення публікації використовується прикладна програма MS Publisher. В меню Файл вибрати команду Створити. В області задач Нова публікація вибрати Публікації для друку/Буклети/Інформаційні. Серед запропонованих шаблонів оформлення обрати той, що відповідає стилю проекту. Після завантаження обраного буклета можна змінити макет публікації, колірну схему, шрифтову схему, параметри змісту сторінки. Для цього натиснути відповідну кнопку в області задач. У текстові рамки ввести текст, використовуючи автоперетікання. Вставити потрібні малюнки, відомості про школу.

Анастасія Стеблянко. Для створення веб-сайту використовується прикладна програма MS Publisher. В меню Файл вибрати команду Створити. В області задач Нова публікація вибрати Веб-вузли та електронна пошта/Веб-вузли на трьох сторінках. Серед запропонованих шаблонів оформлення обрати той, що відповідає стилю проекту. Після завантаження обраного веб-вузла можна виконати настройку колірної схеми, шрифтової схеми, змінити макет або параметри змісту сторінки. Для цього натиснути відповідну кнопку в області задач.

Ввести потрібний текст, вставити заголовки сторінок, малюнки. Оформити головну і нижню панелі навігації. Для цього виділити головну панель навігації, клацнути кнопку, що з’явилася, для зміни параметрів цієї панелі навігації. В області задач вибрати Керування посиланнями, відкриється вікно Властивості панелі навігації. На вкладці Загальні натиснути кнопку Додати посилання. Ввести текст посилання. Аналогічно оформити посилання для нижньої панелі навігації.

Для збереження веб-сайту вибрати меню Файл/Зберегти як. У рядку Тип файлу вибрати Веб-сторінка в одному файлі (*.mht, *.mhtml).

Етап 3. Оформлення та захист проекту.

Перша група учнів (Дмитро Кузнєцов, Анна Куделько, Яна Самура, Анна Сергєєва) створила мультимедійну презентації Power Point, яка складається з 22 слайдів.

  


 

Друга група учнів (Оксана Васильєва, Аліна Шебаліна)  створила публікацію у вигляді буклету, в якій представлені корисні поради для батьків та вчителів стосовно контролю при користуванні дітей мережею Інтернет.


Третя група учнів (Дмитро Шакуров, Анастасія Стеблянко, Артур Левченко) створили веб-сайт із трьох сторінок у програмі
MS Publisher. Вони розглянули статистичні дані про перебування дітей в Інтернеті, «Аксіоми безпеки» для підлітків, інформацію про встановлення несанкціонованих міжнародних з'єднань під час роботи в інтернеті. (Додаток А)

Кожна із груп учнів захищає свою частину проекту, дві інші групи в цей час виступають в ролі «критиків» - учні відмічають переваги та недоліки в роботі однокласників, висловлюють свої думки стосовно структури та змісту.

Розробка критеріїв та оцінювання проекту

Вчитель знайомить учнів з формами оцінювання презентації, публікації, веб-сайту та системою нарахування балів.

Критерії оцінювання web-сайту

Максимальна кількість балів

І. Зміст

50

Вдалий добір матеріалу

10

Інформативність сторінок

10

Орфографія, граматика

10

Елементи творчості

10

Збалансованість графіки

10

ІІ. Дизайн

50

Єдиний стиль оформлення сторінок

10

Добір фону та палітри

10

Зручність навігації

10

Оптимальність використання шрифтів

10

Оптимальність використання графічних елементів

10

Загальна кількість балів – 100

Критерії оцінювання презентації

Максимальна кількість балів

І. Зміст

50

Повнота розкриття теми

10

Досягненя мети роботи

10

Логіка в представленні слайдів

10

Цінність для учнів

10

Можливість подальшого використання

10

ІІ. Мультимедіа

30

Оптимізація об’єктів

10

Використані ефекти

10

Збалансованість ефектів, оригінальність стилю

10

ІІІ. Співпраця

20

Групова робота учнів

10

Індивідуальний вклад кожного

10

Загальна кількість балів – 100

Критерії оцінювання публікації

Максимальна кількість балів

І. Оформлення

50

Оптимальність виду публікації

10

Використання різних типів об’єктів

10

Орфографія, граматика

10

Загальне враження

10

Врахування можливості друку

10

ІІ. Зміст

40

Збалансованість структури

10

Відповідність поставленій меті

10

Повнота розкриття теми

10

Можливість подальшого використання

10

Загальна кількість балів – 90

Оцінювання діяльності учнів в проекті


Оцінювання діяльності учнів в проекті

Список учнів

Бали за презентацію

Оцінка за презентацію (0-12)

Бали за публікацію

Оцінка за публікацію (0-12)

Бали за веб-сайт

Оцінка за веб-сайт (0-12)

Загальні бали

Загальна оцінка

Сергєєва Анна

90

10

90

10

Самура Яна

90

10

90

10

Стеблянко Анастасія

70

8

70

8

Шакуров Дмитро

55

6

55

6

Левченко Артур

70

8

70

8

Васильєва Оксана

80

9

80

9

Кузнєцов Дмитро

95

11

95

11

Шебаліна Аліна

40

5

40

5

Куделько Анна

70

8

70

8

Максимальна

95

11

80

9

70

8

95

11 


Етап 4. Використання проекту під час тренінгу

Вчитель знайомить учнів з правилами проведення тренінгу:

 1.  Правило виключеного телефону.
 2.  Правило толерантності (терпимості до чужої точки зору).
 3.  Добровільна активність.
 4.  Правило піднятої руки.
 5.  Правило поваги і уваги.
 6.  Правило «вільної ноги» (можливість вільно рухатися по класу).

Вчитель пропонує назвати відомі учням види та засоби комунікацій.

Учні складають такий список:

 1.  Повідомлення SMS, MMS.
 2.  Мобільний телефон.
 3.  Сайти знайомств, форуми.
 4.  Соціальні мережі «Однокласники», «Вконтакте», інші.
 5.  Електронна пошта, чати.
 6.  Служби Skype, ICQ.
 7.  Інтернет-ігри on-line.
 8.  Веб-камера,  IP-телефонія.

Вчитель звертає увагу учнів на те, що в багатьох видах комунікацій необхідна реєстрація, тому пропонує учням записати на листочках свій nick. Ці листочки діти приклеюють на дошку у вигляді пелюстків ромашки. Кожен пояснює значення свого ніку.

Вчитель пропонує учням розділитися на дві команди та придумати назву для кожної команди. Учні вибрали такі назви команд: «Зоопарк», «Рятівник». Кожна команда розставляє стільці по колу, учні починають обговорювати ті види небезпеки, що пов’язані з кожним засобом комунікації.

Учні отримують плакати для складання списків. Команда «Зоопарк» отримує завдання скласти список видів небезпеки, що пов’язані з використанням мобільного телефону. Команда «Рятівник» отримує завдання скласти список видів небезпеки, що пов’язані з використанням Інтернету.

Вчитель пропонує зачитати та обговорити списки, що склали команди. В ході обговорення списки доповнюються. В результаті спільної діяльності учні отримують такі результати:

Телефон

Інтернет

Опромінення

Віруси, шкідливі програми

Викрадення коштів з рахунку

Небажані знайомства

Погіршення уваги на вулиці

Використання особистої інформації

Психологічна залежність, пов’язана з доступністю зв’язку

Нав’язування реклами (спам), небажаної інформації

Нв’язування спілкування з незнайомих номерів

Інтернет-залежність (віртуальна реальність, онлайн-ігри)

Нав’язування нових послуг, нових тарифів

Викачка грошей для оплати різних послуг

Вимагання конфіденційної інформації

Втрата часу, пов’язана з інтернет-залежністю

Забруднення навколишнього середовища при утилизації

Нанесення шкоди навколишньому середовищу від постійної роботи потужних серверів (нагрівання)

Бажання мати дорогий телефон для престижу

Неправдиві відомості, провокування паніки, небезпечних дій


Учні
– автори проекту – демонструють на екрані присутнім презентацію, публікацію та веб-сайт, супроводжуючи показ коментарями про свої дослідження та висновки, що були зроблені по закінченню роботи над проектом.

Вчитель пропонує учням розділитися на три групи та написати короткі рекомендації дітям, вчителям та батькам стосовно роботи в мережі Інтернет, використовуючи навчальний проект «Моя мережа: Інтернет очима дітей» та інформацію, отриману під час тренінгу.

Рекомендації дітям

 1.  Намагайтеся давати якомога менше інформації про себе.
 2.  Не запускайте невідомі файли, не переходьте за посиланнями від незнайомців.
 3.  Встановіть антивірус і фаєрвол та регулярно оновлюйте їх бази.

4.  Будьте обережні при спілкуванні з незнайомими людьми, не погоджуйтесь на зустріч без відома батьків.

5.  Поважайте своїх співрозмовників і чужу власність в Інтернеті.

6.  Дійте і пишіть в мережі так, як би ви діяли, говорили в реальному житті і як хотіли б, щоб поводилися з вами.

Рекомендації вчителям

 1.  Поширюйте інформацію щодо правил безпечного користування мережею Інтернет серед дорослих та дітей.
 2.   Внесіть тему онлайн-безпеки у шкільну програму для дітей віком від 7 до 14 років.
 3.  Встановіть програми-фільтри у комп’ютерних класах.
 4.  Зацікавлюйте учнів інформацією про небезпечні наслідки неправильної поведінки в Інтернеті, спонукайте до свідомого ставлення до ризику.
 5.  Вивчайте та використовуйте досвід інших вчителів.

Рекомендації батькам

 1.  Тримайте комп’ютер у загальній кімнаті.
 2.  Використовуйте програми-фільтри.
 3.  Цікавтеся, з ким спілкуються ваші діти.
 4.  Не дозволяйте дітям зустрічатися з незнайомцями.
 5.  Навчіть дітей не повідомляти конфіденційну інформацію.
 6.  Навчіть своїх дітей відповідальному та етичному поводженню в онлайні.
 7.  Обговоріть онлайнові азартні ігри та їхні потенційні ризики зі своїми дітьми-підлітками.

Учні пишуть на листочках побажання один одному, використовуючи nick. Листочки з побажаннями утворюють другу «ромашку» на дошці. По закінченню тренінгу учні виходять із класу і «зривають» пелюстки, отримуючи побажання від однокласників.


Аналіз результатів навчальних досягнень учнів

Прізвище учня

Оцінка за І семестр

Оцінка за проект

Сергєєва Анна

9

10

Самура Яна

8

10

Стеблянко Анастасія

7

8

Шакуров Дмитро

4

6

Левченко Артур

7

8

Васильєва Оксана

7

9

Кузнєцов Дмитро

10

11

Шебаліна Аліна

4

5

Куделько Анна

8

8

Учні 11-А класу, які взяли участь у створенні навчального проекту «Моя мережа: Інтернет очима дітей», підвищили свої оцінки на 1-2 бали у порівняння з оцінками за І семестр  та отримали задоволення від спільної діяльності та отриманих результатів.

У процесі роботи над навчальним проектом старшокласники отримали достатню мотивацію до навчання,  привчалися до самостійної дослідницької діяльності, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, вибирати потрібну і важливу інформацію серед великої кількості ресурсів, що пропонують пошукові системи Інтернету.

Також учні вдосконалювали навички самостійного творчого та критичного мислення, здатності до прийняття рішень, відчули відповідальність за успіх навчальної діяльності.


Висновки

У підлітковому віці змістом провідної діяльності стає створення системи соціальних взаємовідносин підлітка з іншими людьми: раніше така система була відсутня, був лише жорсткий зв'язок дитини з конкретним соціальним інститутом. Дорослий тепер втрачає функцію вчителя, який має повний авторитет, і, бажаючи того або не бажаючи, набуває функцію старшого партнера, яка вже підлягає оцінці. Відповідно, дитина набуває функцію молодшого партнера. Головну роль у діяльності підлітка відіграє нове психологічне утворення - самосвідомість, що відображає загальне положення дитини у системі соціальних відносин. Вона служить основою і дозволяє підлітку самостійно та свідомо обирати діяльність, у якій підліток готовий брати участь і виконувати у ній свою функцію.

Однією з форм творчої діяльності підлітка може бути метод проектів. Якщо учень бере участь у розробці та реалізації різних проектів, він здобуває навички й уміння, які істотно підвищують його адаптованість до сучасного життя.

Метод проектів знаходить все більше поширення у системі освіти різних країн світу. Причини цього явища, як вважають дослідники, криються не тільки у сфері педагогіки, але й у сфері соціальній, а саме:

 •  необхідність не стільки передавати учням суму тих чи інших знань, скільки навчити їх здобувати знання самостійно, використовувати їх для вирішення нових пізнавальних і практичних задач;
 •  актуальність розвитку в учнів комунікативних навичок, умінь працювати в різноманітних групах, виконувати соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника і т. ін.), долати конфліктні ситуації;
 •  необхідність широких людських контактів, точками зору на одну проблему, знайомства з різними культурами;
 •  значущість для діяльності людини умінь користуватися дослідницькими методами: збирати необхідну інформацію, аналізувати її з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки.

Особистісно зорієнтоване навчання найкращим чином відповідає творчому розвитку учнів, оскільки воно спрямовано на задоволення інтересів і потреб дитини, будується з урахуванням її індивідуальних якостей і принципів гуманістичного напрямку в психології та педагогіці.

Для розвитку дитини в умовах традиційного навчання можуть і повинні використовуватися особистісно зорієнтовані технології. Більше того, вони досить вільно вписуються у традиційну систему навчання за таких умов:

 •  учитель змінює сам підхід до процесу навчання до учня, усвідомлює, що в педагогічному процесі учень, а не вчитель є центральною фігурою;
 •  пізнавальна діяльність учнів, а не репродуктивне навчання стає головним у процесі навчання;
 •  самостійне набуття і, особливо, можливість застосування отриманих знань стають пріоритетними, а не засвоєння й відтворення готових знань;
 •  спільні міркування, дискусії, дослідження, а не запам'ятовування й відтворення знань набувають особливого значення;
 •  у процесі спілкування з учнем у будь-яких ситуаціях неодмінно виявляється повага до особистості;
 •  учитель враховує особливості фізичного, духовного, морального розвитку цілісної особистості дитини, а не окремих її якостей.


Список використаних джерел

3. Шиман О.І. Використання сучасних інформаційних технологій. Практичний курс для студентів педагогічних ВНЗ. – Бердянськ, БДПУ, 2007. – 155с.

4. Сальнікова І.І. Power Point для початківця. – Шепетівка, «Аспект». – 2004. – 96с.

5. Левченко О.М., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Основи Інтернету. Навчальний посібник. – К.: Вид. група BHV. – 2008. – 320с.

6. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Базовий курс інформатики. Навчальний посібник. – К.: Вид. група BHV. Кн.2: Інформаційні технології 2006. – 368с.

7. Candau D., Doherty J., Yost J., Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Методичний посібник. Intel® Навчання для майбутнього. – К.: Вид. група BHV. – 2004. – 416с.

8. Гесаль А.В. Метод проектів на уроках інформатики // Компютер у школі та сім’ї. – 2007. - №8. – с.28-31.

9. Васильченко С.В. Повторення й узагальнення навчального матеріалу в проектній діяльності учнів // Компютер у школі та сім’ї. – 2006. - №1. – с.28-31.

10. Гудирева О.М. Використання сучасних інформаційних технологій в освітній програмі «Intel® Навчання для майбутнього» // Компютер у школі та сім’ї. – 2006. - №5. – с.27-31.

11. Кузьмінська О.Г. Формування критичного мислення учнів у процесі навчання інформатики // Компютер у школі та сім’ї. – 2005. - №1. – с.21-25.

12. http://osvita.ua/school/technol/1413

13. http://intkonf.org/golodenko-om-metod-proektiv-v-navchalnomu-seredovischi/

14. http://tolasik.livejournal.com/653.html


Додаток А

Третя група учнів (Дмитро Шакуров, Анастасія Стеблянко, Артур Левченко) створили веб-сайт із трьох сторінок у програмі MS Publisher. 


Додаток Б

 

 


 
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8703. Августин Блаженный О свободе воли 234.5 KB
  Sanctus Aurelius Augustinus De libero arbitrio (Перевод выполнен по изданию Ермаковой М.Е.) Августин Блаженный О свободе воли Книга вторая Глава I 1. Эводий. Итак, разъясни мне, если это возможно, почему Бог дал человеку свободу воли, ибо, если бы ч...
8704. Песня русская в березах, песня русская в хлебах. Конспект 29 KB
  Песня русская в березах, песня русская в хлебах. Если вдуматься в смысл таких выражений, как Вся Россия просится в песню, С песней на Руси родились, С доброй песней и жизнь хороша, то становится очевидным, что жизнь русского человека немы...
8705. Что за прелесть эти сказки. Урок 70 KB
  Что за прелесть эти сказки О обращаясь к литературным источникам, композиторы часто создают на их основе инструментальные произведения. Эти сочинения называют программной музыкой. 0ни нередко имеют название литературного произведения или сопровождаю...
8706. Педагогическая психология. Психология педагогического общения 5.52 MB
  Педагогическая психология o Тема 1. Предмет и задачи педагогической психологии o Тема 2. Методы педагогической психологии o Тема 3. Научение и учение o Тема 4. Обучение и развитие o Тема 5. Учебная деятельность o Тема 6. Мотивы чтения o Тема 7. Усвое...
8707. Методика організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при викладанні дисципліни Деталі машин (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії) 1.49 MB
  РЕФЕРАТ Мета дослідження: Теоретично обґрунтувати та розробити методику організації самостійної роботи майбутніх інженерів-педагогів при вивченні дисципліни Деталі машин (на прикладі Української інженерно-педагогічної академії)...
8708. Путешествие в Компьютерную Долину 1.31 MB
  УРОК ИНФОРМАТИКИ Путешествие в Компьютерную Долину Класс: 4 Учитель: Батура Полина Николаевна Учитель информатики и математики Казенное образовательное учреждение Тарская средняя общеобразовательная школа №3 Тип: игра, обобщение мате...
8709. Структура вимірювально-керуючої системи на основі комп’ютера 147 KB
  Структура вимірювально-керуючої системи на основі компютера План 1.1. Будова і призначення вимірювально-керуючої системи 1.2. Біологічні та технічні системи 1.3. Концепція побудови віртуального вимірювального комплексу 1.4. Програмна та ...
8710. Вимірювальні перетворювачі (сенсори, датчики) 172.5 KB
  Вимірювальні перетворювачі(сенсори, датчики) План. Характеристики (параметри) датчиків. Статичні характеристики датчиків. Динамічні характеристики датчиків. Сфери застосування датчиків. Класифікація ВП...
8711. Спряження вимірювальних перетворювачів з цифровими пристроями 121 KB
  Спряження вимірювальних перетворювачів з цифровими пристроями План. Введення аналогових сигналів в комп’ютер. Мультиплексори Дискретизація сигналів Класифікація сигналів Аналогова фільтрація. Цифро-аналогові пе...