60862

Використання технології програми „Intel Навчання для майбутнього” для створення сучасних навчальних інформаційних ресурсів на уроках технології

Научная статья

Педагогика и дидактика

Змінюються цілі і завдання що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві особистісноорієнтована система навчання поступово приходить на зміну традиційній. Традиційні методи навчання замінюються інноваційними що передбачають зміну акцентів в навчальній діяльності спрямованій на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності використання завдань для перевірки різних видів діяльності учнів збільшення завдань для пояснення навколишнього світу тощо. Програма IntelНавчання для...

Украинкский

2014-06-05

995 KB

3 чел.

Пастушенко Сергій Степанович

вчитель трудового навчання Смілянської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №10 Смілянської міської ради Черкаської області

Використання технології програми „Intel®Навчання для майбутнього”

для створення сучасних навчальних інформаційних ресурсів

на уроках технології

Незадоволеність багатьох країн станом шкільної освіти привела до необхідності її реформування. Змінюються цілі і завдання, що постали перед сучасною освітою в інформаційному суспільстві, особистісно-орієнтована система навчання поступово приходить на зміну традиційній. Традиційні методи навчання замінюються інноваційними, що передбачають зміну акцентів в навчальній діяльності, спрямованій на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності, використання завдань для перевірки різних видів діяльності учнів, збільшення завдань для пояснення навколишнього світу тощо [1]. Програма „Intel®Навчання для майбутнього” як раз і пропонує таку технологію навчання, яка є особистісно-орієнтованою та покликана сприяти розвитку критичного та творчого мислення. Крім того,  запропонована технологія надає можливість створювати реальні навчальні інформаційні ресурси із застосуванням сучасних ІКТ, які можуть і повинні широко використовуватися у навчальному процесі школи, які мають міжпредметні зв’язки, відповідають освітнім стандартам і навчальним програмам предметів.

Використання технології програми „Intel®Навчання для майбутнього” відповідає методології навчальної програми «Технології» для 10 класу (рівень стандарту), яка містить, так званий, Базовий модуль «Проектні технології  у перетворюючій діяльності людини». Цей модуль має на меті навчати старшокласників умінням навчатись, умінням творчого та критичного мислення, елементам пошукової діяльності, умінням не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою будь-якого виду виробничої діяльності людини. В базовому модулі учні продовжують засвоювати метод проектів, основи якого вони вивчали на уроках трудового навчання у 5-9 класах. Старшокласники навчаються застосовувати проектну технологію як інструмент для розв’язання  проблем, що на уроках  повинно бути  представлено у формі навчальних і творчих проектів.  Таким чином, застосування технології програми „Intel®Навчання для майбутнього” надає можливість в повному обсязі та на високому методичному рівні реалізовувати основні завдання навчальної програми «Технології».

Програма „Intel®Навчання для майбутнього” є частиною ініціативи „Intel®Інновації в освіті”, спрямованої на реалізацію потенціалу науки і технології в освітній сфері. В Україні активне впровадження цієї програми розпочалося у 2002 році. Мета даної роботи  – продемонструвати, як може бути використана ця програма на уроках технології та провести аналіз методів і форм, що в ній застосовуються [2].

Для організації навчальної діяльності учнів програма „Intel®Навчання для майбутнього” пропонує використовувати метод проектів. В основі цього методу лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, уміння самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення, формування навичок мислення високого рівня.

Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, - яку учні виконують упродовж певного часу. Метод проектів завжди припускає можливість вирішення деякої проблеми. Результат виконаних проектів повинен бути „відчутним”, тобто, якщо це теоретична проблема – то має пропонуватись конкретне її розв’язання, якщо практична – конкретний результат, готовий до впровадження [1].

Сутність технології програми „Intel®Навчання для майбутнього” полягає в організації пошуково-дослідницької та проектної роботи учнів із застосуванням ними комп’ютерних технологій [3]. Вчитель виконує координуючу та коригуючу функції, використовуючи теж при цьому в своїй роботі програмні продукти Microsoft® Office 2003, а також засоби комунікації.

Для реалізації навчального проекту вчитель розробляє його чіткий план, що враховує всі аспекти навчання [1]. Такий детальний план  проекту містить:

 •  стислий опис проекту;
 •  ключові та тематичні питання (постановка проблеми);
 •  посилання на державні освітні стандарти та перелік навчальних програм, з якими пов’язаний проект;
 •  перелік навчальних предметів, з якими пов’язаний проект (міжпредметні зв’язки);
 •  навчальні цілі та очікувані результати навчання;
 •  діяльність учнів;
 •  необхідні (вхідні) знання та навички учнів;
 •  матеріали та ресурси (обладнання, програмне забезпечення, ресурси Інтернету);
 •  реалізація диференціації навчання;
 •  критерії оцінювання знань та умінь учнів;
 •  супутні заходи.

Наведемо приклад навчального проекту з технології, розробленого за програмою “Intel®Навчання для майбутнього”.

З метою поглиблення знань учнів з теми „МЕТОДИ ТВОРЧОГО ТА КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПРОЕКТНІЙ ТЕХНОЛОГІЇ” та залучення їх до цінностей української культури учням пропонується навчальний проект „Створення банку ідей для подальшого виготовлення підставки під ножі”.

Важливим компонентом плану навчального проекту є ключові та тематичні питання. Вони допомагають розвитку в учнів навичок творчого і критичного мислення, розуміння основних концепцій теми. Вдало сформульовані, ці питання активізують інтерес учнів, хоч на них важко знайти правильні відповіді [1]. Отже, для обраної теми проекту учням пропонується таке ключове питання:

 •  Чи дійсно краса врятує світ? 

та такі тематичні:

 •  Чи можу я зробити свою домівку більш затишною?
 •  А я можу стати майстром?
 •  Чи дійсно очі бояться, а руки роблять?
 •  Дизайнерська справа – це мистецтво чи ремісництво?

За декілька днів до початку роботи над проектом учитель пропонує учням познайомитись із розробленим для них буклетом, що містить тему проекту, ключові та тематичні питання, завдання для учнів, календар роботи над проектом (див. рис. 1, рис. 2).

Рис. 1. Перша сторінка вчительського буклету.

Для роботи над проектом групам пропонується виконувати пошук інформації в Internet, відвідувати виставки українських сувенірів та майстерні по їх виготовленню.

Працюючи над проектом кожна група готує публікацію або презентацію, в яких учні подають результати своєї роботи. На рисунках 3 та 4 наведено фрагмент презентації, підготовленої групою культурологів. На рисунку 5 подано фрагмент публікації аналітиків.

Рис. 2. Друга сторінка вчительського буклету

Рис. 3. Фрагмент презентації, підготовленої групою культурологів

Рис.4. Фрагмент презентації, підготовленої групою культурологів

Результатом роботи над проектом є банк ідей, який містить фотографії орнаментів та малюнків, якими можна оздобити підставки під ножі, розрахунки витратних матеріалів, креслення та ескізи майбутніх виробів.

Даний навчальний проект відповідає розділам державних освітніх стандартів „Естетична культура” та „Технології” та навчальній програмі з курсу „Технології” для 10 класу (рівень стандарту).

Окремо в плані проекту вчитель прописує навчальні цілі та очікувані результати: учні створюють банк ідей для виготовлення підставки під ножі для того, щоб:

 •  вміти характеризувати виробничий процес, сучасні технології виробництва, творчість в процесі створення матеріальних благ;
 •  розуміти роль менеджменту у виробничій діяльності людини, технологію проектної діяльності в умовах виробництва;
 •  знати основні складові алгоритму дизайну;
 •  складати дизайн-проект на виготовлення об’єкту проектування, вміти обґрунтовувати основні ідеї проекту.
 •  познайомити з основами авторського права;
 •  навчитися адаптувати знайдений матеріал до презентацій та публікації;
 •  навчитися шукати матеріал для відповіді на поставлені питання;
 •  навчитися публічно захищати проект, відстоювати власну точку зору, вести диспут.

Рис.5. Фрагмент публікації, підготовленої групою аналітиків

Крім цього, в плані детально описується діяльність учнів, час, необхідний для реалізації проекту (1 місяць),  вхідні знання та навички учнів (учні мають бути знайомі з базовими навичкам роботи з MS Publisher, MS PowerPoint, MS Word, Web-броузером, електронною енциклопедією), необхідні матеріали та технічні засоби (комп’ютер, принтер, лазерний диск, цифровий фотоапарат, сканер, мультимедійний проектор, засоби для зв’язку з Інтернет), програмне забезпечення (Microsoft Office XP, Microsoft Publisher, Web-броузер, електронна енциклопедія на компакт-диску), супутні заходи (організація екскурсії на виставку українських сувенірів, зустріч з працівниками майстерні по виготовленню кухонних знарядь праці, українських сувенірів). Протягом всього терміну роботи над проектом вчитель пропонує учням працювати з дидактичним та методичним матеріалами, розробленими для даного проекту (тестові завдання, розроблені в MS Word та MS Exсel, інструкції щодо пошуку інформації в Інтернеті тощо).

В реалізації навчального проекту за технологією програми “Intel®Навчання для майбутнього” багато уваги приділяється розробці критеріїв оцінювання публікацій, презентацій та Web-сайтів. Ці, розроблені вчителем форми, доводяться до відома учнів перед початком роботи над проектом. В таблиці 1 наведено приклад форми з критеріями оцінювання учнівської презентації:

Таблиця 1

Критерії оцінювання діяльності учнів по створенню презентації до проекту

„Підставки під ножі: банк ідей”

Критерії

Бали

Зміст

Зміст

10 х 2

Зміст повністю відповідає темі проекту та  пов’язаний з ключовими словами. Зміст узагальнює проведені дослідження

Графіка та мультимедіа

10

Графіка відповідає змісту слайдів, мультимедійні засоби використовуються влучно і доцільно.

Дослідження

10 х 2

Відображено зміст, хід та результат досліджень.

Оформлення

5

Текст легко читати та розуміти. Якісні переходи від одного слайду до іншого, що підкреслює зміст

Висновки і бібліографія

5

Висновки науково обґрунтовані, базуються на наведених даних.. Бібліографія має повний список джерел і оформлена згідно вимог щодо її запису. Джерела інформації надійні.

Підводячи підсумок, можна окреслити найсуттєвіші моменти в організації навчальної діяльності на уроках технології за програмою Intel®Навчання для майбутнього”:

 1.  Визначення теми проекту.
 2.  Добір для дослідження ключових та тематичних запитань особистісного, філософського характеру.
 3.  Організація групової діяльності учнів.
 4.  Формулювання проектних завдань для кожної групи. Завдання мають бути націлені на розвиток у школярів навичок мислення високого рівня за пірамідою освітніх цілей Б.Блума: аналізу, синтезу, оцінювання.
 5.  Розробка критеріїв оцінювання робіт учнів.
 6.  Організація захисту учнівських проектів.

З власного досвіду автор стверджує, що технологія програми „Intel®Навчання для майбутнього” відповідає сучасним поглядам на освіту та враховує державні стандарти загальної середньої освіти. Творчий потенціал українських вчителів, підвищення пріоритетності освітньої галузі дозволять впроваджувати методику проектної діяльності учнів із застосуванням комп’ютерних технологій. Ця програма буде сприяти широкому впровадженню педагогічних інновацій та нових інформаційних технологій в навчально-виховний процес середніх навчальних закладів, створенню сучасних навчальних інформаційних ресурсів.

ЛІТЕРАТУРА

 1.  Дербі Кендау, Дженіфер Дотерті, Джуді Йост, Пейдж Куні. Українська адаптація Н.В. Морзе, Н.П. Дементієвська. Intel®Навчання для майбутнього. Навчально-методичний посібник. – Київ, 2004.– С. 392.
 2.  Нанаєва Т. Програма „Intel®Навчання для майбутнього” // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2004. – №2. – С. 15.
 3.  Руденко В.Д. Програма „Intel®Навчання для майбутнього” // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №8. – С. 51-52.
 4.  Економічне, екологічне та маркетингове обґрунтування учнями об’єкта проектування як фактор формування конкурентно-спроможної особистості / А.Ю. Цина // Формування конкурентно-спроможної особистості на уроках трудового навчання і технологій : метод.-практичний посібник / [упоряд.: В. Чемшит]. – Полтава : ПОІППО, 2009. – 124 с.


Пікассо Пабло

“Дівчинка

на шарі”,

1905 рік

Поль Сезанн

«Жоржини у

фаянсовій вазі»

Носії (матеріал для друку

комп'ютерних копій картин)

Художній папір з покриттям, спеціально створений для широкоформатних струмінних принтерів і зображень високої якості. Волокна з 100%-ної бавовни забезпечують красиву текстуру і щільність папера 256 грам/м2. Папір не містить кислот, лігніну й оптичних освітлювачів. Іспити показали стійкість 120 - 130 років.

Художній папір з легкою текстурою. щільністю 310 грам/м2. Його волокна - 100%-ного бавовни, вона PH-нейтральна і не містить кислот і лігніну. Його спеціально розроблено для художнього друку.

Печатка п'єзоструйна.

Ширина матеріалу від 210 до 1371 мм

Пігментні і dye чорнило Roland (6 квітів: чорний, синій, пурпурний, жовтий, ясно-синій, світло пурпурний чи 6-квітів: чорний, синій, пурпурний, жовтий, жовтогарячий, зелений).

Габарити (з підставкою) - 2699 мм [W] x 742 мм [D] x 1300 мм [H]

Вага (з підставкою) - 152 кг.

Дозвіл печатки—макс. 1440 dpi

Прості у використанні чорнильні картриджі, ємність картриджа 220мл.

Ісаак Левітан.

“Березень”

Малюємо принтерами

Стр. 1

Характеристики принтера

Можливості CAMM Jet PRO II CJ-540

Приголомшлива швідкість друку (до 28 ка.м./ год).

Висока швидкість обробки і передачі данних.

Нові більш широкі голівки - 360 сопів на колір.

Реальний дозвіл 1440 x 1440 dpi

Технологія перемінного розміру краплі.

Точне керування кольором

Пігментні і dye чорнило

Поліпшена механіка для зручності і надійності

 1.  

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

67002. ПИСЬМО СРОЧНОЙ БУКВЫ -К-, СЛОГОВ И СЛОВ К НЕЙ 77.14 KB
  Написание строчной буквы -к-. - от начала первой строчки до середины напишем два элемента буквы. от середины до конца строчки. все элементы буквы. ( , к) - поменяйтесь прописями и найдите красавицу. 2) письмо слогов с буквой -к-. - карлсону очень хочется стать помощником капитана.
67003. Буква Щ, щ, позначення нею звукосполучення «шч». Бесіда на тему «Наша Батьківщина» 64.5 KB
  Ознайомити учнів з буквою «ща», яка позначає не один звук, а звукосполучення [шч], удосконалювати вміння виконувати звуко-буквений аналіз слів: вчити читати склади і слова з буквою «ща», збагачувати словник словами з цією буквою виховувати любов до рідного краю, своєї Батьківщини.
67004. Звуки «з'» «з». Буква З з (с использованием заданий на развитие логического мышления) 122 KB
  Цели: 1. Познакомить учащихся со звуками [ з'] [ з ], буквами З з ; 2. Продолжить работу над звуковым анализом слов; 3. Учить читать слоги, слова с буквой "зэ"; 4. Развивать фонематический слух, речь, мышление, обогащать словарный запас, прививать любовь и уважение к родной природе.
67005. Письмо великої букви С, складів та слів із нею. Складання і записування речень 33 KB
  Оголошення теми і мети уроку Перегляд уривка мультфільму Вкрадений місяць Чи сподобався вам мультфільм Хто бачив цей мультфільм Що таке місяць Навіщо він потрібний На що або на кого схожий місяць Інтерактивна технологія Мікрофон Які ще предмети схожі на букву С Якы предмети можна перетворити на букву С Як Доведіть думку.
67006. Гриби 296.5 KB
  Формувати уявлення про різноманітність грибів у природі про значення грибів у природі і цінність для людей їх охорону; формувати поняття їстівні гриби отруйні гриби; вміння розрізняти їстівні та отруйні гриби узагальнювати висловлювати судження і перевіряти їх правильність...
67007. Подорож картою України 52 KB
  Мета: продовжити формувати уявлення учнів про географічне розміщення України її кордони сусідство з іншими країнами; ознайомити з найбільшими містами України горами водоймами тваринами рослинами; детальніше познайомити із столицею України містом Києвом; викликати позитивні емоції виховувати почуття любові...
67008. Правила поведения в экстремальной ситуации 63.5 KB
  Вводная часть: актуализация опорных знаний. - Что на свете всего дороже. - Как понимаете это слово. Что с ним связано? Что влияет на наше здоровье? (Питание, спорт, профилактика вредных привычек соблюдение правил безопасности, правильный отдых) - Что такое опасная ситуация? - Какое отношение имеют эти слова к здоровью?
67009. Текст. Признаки текста. Виды связи в тексте. Цепная связь. Способы передачи цепной связи. Параллельная связь. Присоединительная связь 102.5 KB
  Текст можно определить как объединенную смысловой и грамматической связью последовательность речевых единиц: высказываний, сложных синтаксических целых, фрагментов, разделов и.т.д. Основными признаками текста являются: 1) завершённость, смысловая законченность, которая проявляется в полном...
67010. Тема текста. Содержание текста. Коммуникативная задача текста. Части текста. Микротемы текста 38.5 KB
  Цели: 1. Углубить понятие о смысловом делении текста. 2. Продолжить работу над синтаксическими конструкциями для выражения характера, образа действия. 3. Добиться осознания студентами тесной взаимосвязи языка и общества, основных функций языка в обществе, которые будут способствовать правильному стилистическому использованию изученных конструкций в речи.