61253

Времена года. Погода

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель урока: вывести учащихся на творческий уровень владения темой (свободное владение лексическим и грамматическим материалом в рамках пройденной темы).

Русский

2014-05-26

20.02 KB

0 чел.

План-конспект зачетного урока

Класс: 4

Дата проведения: 19.04.2012

Тема урока: «Времена года. Погода»

Цель урока: вывести учащихся на творческий уровень владения темой (свободное владение лексическим и грамматическим материалом в рамках пройденной темы).

Задачи:

Практические: 

 1.  активизировать в речи употребление лексики по теме «Seasons. Weather»;
 2.   практиковать учащихся в монологической и диалогической речи;
 3.  совершенствование орфографических навыков.

Развивающие:

 1.  развивать умения и навыки устной речи с опорой на известные детям модели;
 2.  развивать навыки восприятия и понимания речи на слух (полное понимание прослушанного);
 3.  развивать эмоционально-правильную реакцию в ходе беседы;
 4.  развивать внимание, мышление, логику высказывания.

Воспитательные:

 1.  воспитание чувства товарищества, взаимопомощи;
 2.  воспитание любви к природе, желания охранять и оберегать ее.
 3.  развивать у учащихся интерес к изучению английского языка.

Оборудование: доска, картинки с изображением погоды, спортивных игр

Ход урока

1. Организационный момент. Приветствие

- Hello boys and girls, you may sit down

 1.  How are you today?
 2.  How many seasons do you know? Name them.
 3.  What season is it now?
 4.  How is your mother?
 5.  What is the weather like today?

2. Фонетическая зарядка

Слова на доске: Warm, cold, hockey,  hot, bright, sunny, rainy, favourite, cloudy, windy, foggy, snowy

-Read the words with the sound [k] (cold, cloudy, hockey)

-Read the words with the sound [i] (sunny, rainy, windy, foggy, snowy)

-Read the words with the sound [f] (foggy, favourite)

-Read the words with the sound [r]  (rainy, bright, frosty)

3. Речевая разминка

We have a guest today. It is Winnie-the- Pooh. Winnie likes play and has some tasks for you.And his first task is to listen to the statements and agree or disagree.

 1.  It is hot in spring.
 2.  It is cold in summer.
 3.  It is snowy in autumn.
 4.  It is rainy in winter.

4. Проверка домашнего задания

5.Формирование навыков письменной речи

- We have remembered the words to describe weather. Can you write them?

Fo- -y, sno - - , ra- - y, clo-d- , co-d , h-t, s-n

Well done! The next task is to write the words:

1. tho (hot)

2. swyno (snowy)

3. nnysu (sunny)

4.uclydo (cloudy)

5. wydin (windy)

6. mawr (warm)

7.dlco (cold)

8. nyair (rainy)

6. Совершенствование аудитивных навыков

- Listen to the texts and guess what season do these children like.

1) I like sunny but the cold weather is also fun and I like it the best. It’s great to play snowballs and skate with my friends. (winter)

2) I like this season best because my birthday is in April. It’s not too hot and it’s not too cold. I can play tennis and badminton. (spring)

3)I like this season because it’s yellow and red. It’s the best time to go for walks.(autumn)

4)I like this season very much. It’s hot and sunny. I can go swimming a lot. It’s fantastic! (summer)

7. Физкультминутка

“Mime the actions”; It’s cold. It’s hot. Play football. Etc.

8. Совершенствование навыков устной речи

- Do you like playing? What we can do in spring, autumn, winter and summer?

 1.  In winter I can ….
 2.  In summer I can…
 3.  In spring I can…
 4.  In autumn I can…

- What is your favourite season? Why? ( составление мини-рассказов по плану)

- I know … seasons. They are …, …, …., ….. .

-My favourite season is…..

It’s…in…. .

I canin ….

9. Рефлексия. Подведение итогов урока

That’s all we have time for. Let’s say “Good bye” to Winnie and invite him to visit us again. Do you like the lesson?

Your marks are…  See you soon. Good luck to you.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25252. Суперечка між універсалістами та комунітаристами в сучасній політичній філософії 23.5 KB
  Якщо ж переходити до сучасності то Роулз намагався реконструювати кантіанські принципи де є пріоритет права над благом. Тобто Роулз та його прибічники ліберали намагаються відшукати загальний консенсус та розмірковують над зародками світового громадянського правового ладу. Метою Роулза є втілити принципи всезагальної справедливості у реальне життя та зробити суспільство стабільним. Роулз у Теорії справедливості навіть пропонує у вихідній позиції представити що не знаєте свого віку статі соціального походження.
25253. Соціальна філософія Франкфуртської школи 27 KB
  Подібну думки висловлює і Маркузе в роботі Одномірна людина. Одномірна людина керується такою ж бідною та плоскою філософією. На думку Еріха Фрома людина народжується тоді коли він розриває первісні звязки з природою що характеризують тваринне існування. Розірвавши їх людина стає одинокою що змушує її обрати 1 із 2х можливих шляхів: скоритися іншому або скорити іншого.
25254. Культура як об’єкт і предмет філософського осмислення 29.5 KB
  В той же час формується і протилежний підхід до питання про вплив культури на людське життя. Виділяють наступні підходи до вивчення історії людської культури: Формаційний Маркс Енгельс: Історія розглядається як зміна супільноекономічних формацій рухомою силою якої вважається класова боротьба. Кожній формації властивий власний тип культури який еволюціонує в своєму розвитку від формації до формації. Процес розвиток культури наділяється прогресивним характером який підпорядковується єдиній логіці історичного процесу утвердження...
25255. Моральні цінності і основні тенденції сучасної культури 27 KB
  Біоетичні проблеми: вторгнення в природу людини пересадка органів клонування суррогатне материнство штучне запліднення зміна статі евтаназія виявляє неможливість узгодження моральної і медицинської позицій. Таким чином під сучасними гуманістичними тенденціями приховуються цілком протилежні процеси егоїстичне і руйнівне ставлення людини до природи як до навколишньої так і до власної; гіпертрафія значення індивідуальної людини що нерідко приховує за собою інтереси конкретних соціальних груп.
25256. Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики 34 KB
  Здобутки сучасної науки і проблеми прикладної етики Прикладка етика сфера знання і поведінки предметом якої є практичні моральні проблеми які мають междисциплінарний і відкритий характер. біоетики екологічної етики етики господарювання політичної етики етики науки і ін. представляеть собою нову багатоманітну сферу знання і суспільної практики яка виникає на межі етики і ін. є додатком етичної теорії до практики і має свої витоки в античності; це новий варіант професійної етики; сукупність особливого роду практичних моральних питань...
25257. Специфічні риси античної філософської парадигми 30 KB
  Основні досократичні школи: Мілетська школа Фалес Анаксімандр Анаксімен Вчення Геракліта Ефеського Атомізм Демокріта Піфагорійський союз Елейська школа Ксенофан Парменід Зенон Софісти Сократичні школи: мегарська Евклід синтезували вчення Парменіда про буття з вищим поняттям сократівської етики поняттям добра кінічна основою щастя вважали нехтування суспільними нормами циніки кіренайська гедонізм Платон учень Сократа засновник Академії: вчення про ідеї як досконалі речі теорія пізнання знання як пригадування...
25258. Монізм-плюралізм. Суть „елейської кризи” в античній філософії 27.5 KB
  буття єдине істине нерухоме умоглядне розум та умовиводи. Існує лише буття небуття не існує тотожність мислення і буття. Оскільки небуття не можливо помислити то його не має Пізнання засобами органів відчуттів не достовірне. Апорії Зенона Ахілл і черепаха Стріла: логічно неможливе мислення множинності речей припущення руху приводить до суперечностей Опоненти олеатів сперечалися з постулатами про єдність буття і його нерухомість апелювали до чуттєвоконкретної реальності що є багатоманітною і мінливою.
25259. Суть Сократовських тез 22.5 KB
  Осн заслуга в тому що діалог був осн методом знаходження істини. Даний вислів був переосмислений Сократом і означав 1 відмову від космологічної спекуляції досократиків 2 кореляцію осн постулата інтелектуальної етики Сократа добродетелб есть знание який передбач самопізнання пізнання своєї моральної сутності та її наступна реалізація пізнай хто ти єсть і стань ним шляхом досягнення щастя.
25260. Проблема співвідношення філософії та релігії 67.5 KB
  Спільне філософії і науки: конкретний предмет дослідження; обґрунтовуються особливими способами доказів філософія верифікація само наукове знання інколи служить доказом філософського принципу; обидва знання узагальнення ідей але ступінь узагальнення різний філософію часто називають метатеорією теорія теорії; ціль збагачення досвіду людини; метод абстракції. Відмінності: наука вивчає лише відносне а філософія ще й абсолютне; наукове мислення інтелектуальне а філософське розумове оскільки про відносне можна знати лише...