61630

Умножение многозначного числа на однозначное

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: учить находить способы определения значений произведений, в которых один множитель – однозначное число, а второй – многозначное.

Русский

2014-05-30

18.44 KB

2 чел.

Урок 49

умножение многозначного числа на однозначное

Цель: учить находить способы определения значений произведений, в которых один множитель – однозначное  число, а второй – многозначное

Ход урока

  1.  Орг. Момент
  2.  Повторение
  3.  Проверка домашнего задания
  4.  Индивидуальная работа

Запишите натуральное число :

- следующее за 999;  

- предшествующее 1000;

- на единицу больше 99;

- на единицу меньше 105;

     3. устный счет

1. Продолжите закономерность :

16,12,15,11,14,10,…….

2.Заполните пропуски : ( на доске)

7*…=56 8*…=72 6*…=24

…*5=40 …*4=36 …*3=12

16:…=4 27:…=9 63:…=7

…:2=9 …:3=8 …:9=6

3.задача

Вике 11 лет , а Инне – 4 года. На сколько лет младше Вики будет Инна через 6 лет?     ( на 7 лет)

4.задача

Вове 5 лет 4 месяца, а Маше 6 лет 4 месяца. На сколько Миша старше Вовы?   ( на 1 год)

4.Работа по теме урока.

1. Рассказ учителя « из истории символов».

 За всю историю человечества было придумано много способов умножения. Только в  конце 15 начале 16 века итальянский математик Лука Пачиоли приводит 8 различных способов умножения в своем трактате об арифметике.

 Знак умножения «косой крест» впервые в 1631 году ввел английский математик Вильям Оутред ( 1575-1660гг.), а позже, в 1698 году, выдающийся немецкий математик Г. Лейбниц ввел знак умножить «точка».

2.Коллективная работа ( №192)В учебнике и у доски

3.Работа над задачей

Для изготовления королевской короны потребовалось 12 крупных рубинов, 14 изумрудов, а мелких бриллиантов – в 8 раз больше, чем рубинов и изумрудов вместе. Сколько бриллиантов потребовалось на карону?

( ответ: 208)

  1.  12-14=28   2) 26*8=208

ФИЗМИНУТКА

Собираем детвору поиграть в одну игру.

Покажите мне, ребята, как в лесу живут зверята.

Как лисенок просыпается,

Как бельчонок умывается,

Как зайчонок поскакал,

Как волчонок пробежал,

Как ежонок и ежиха собирают ежевику.

Только медвежонок спит, просыпаться не спешит.

5.Работа над пройденным материалом.

1. Практическая работа

2. работа над задачей 193 п.1.2. устно решения нет

3.работа в парах №194 п.1

(23,46,69,115,184 и тд.)

4.Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5 поставьте знаки действий и скобки так, чтобы получилось 1.

( ответ: (1+23):4-5=1).

6.Итог урока

- что нового узнали сегодня на уроке?

Д.з №193, п 3.; №194,п. 2


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29742. Видозміни уроків виробничого навчання 15.97 KB
  Існують такі типи уроків виробничого навчання: урок формування початкових умінь і виконувати виробничі прийоми і операції; урок удосконалення умінь і формування навичок; урок комплекних робіт; урок виконання контрольнопровірочних робіт; урокспостереження за діяльністю передовиків і новаторів виробництва. Види уроків з виробничого навчання : Урокконкурс професійної майстерності Урокзалік Урокпрактикум самостійна робота учнів Семінар виробничого навчання Виробнича конференція Виробнича екскурсія Урок інструктування...
29743. Урок та його характеристика, методичні підструктури уроку 20.42 KB
  Для уроку як форми навчальної роботи властиві такі ознаки: Має строго позначені рамки навчального часу; На уроці як правило присутня постійний склад учнів приблизно одного віку і рівня підготовленості до навчальної роботи; Кожен урок відводиться на вивчення одного предмета; Урок має дидактичну структуру; Урок будується виходячи з цілей і завдань навчання і розвитку закономірностей і принципів навчального процесу; Творцем організатором і керівником уроку є вчитель педагог; Урок у своїй основі спрямований на навчання...
29744. Методика складання навчальної робочої програми з навчальної дисципліни 19.3 KB
  selfinstruction спрямована індивідуумом діяльність на самостійне одержання знань і або досвіду. Самонавчання самостійне утворення придбання систематичних знань у якійнебудь галузі науки техніки культури політичного життя і т. Сформованість у студентів навчальних мотивів образу мети та способів її досягнення знань і Основні структурні елементи уроку та їх характеристика. Забезпечення мотивації і прийняття учнями мети навчальнопізнавальної діяльності актуалізація опорних знань і умінь.
29745. Методика складання плану навчального заняття 16.97 KB
  В першу чергу при складані плану визначається тема і мета заняття обладнання уроку – це книжки плакати схеми тощо; визначення типу уроку комбіновані змішані уроки; урок засвоєння нових знань; урок формування навичок і вмінь; урок узагальнення і систематизації знань; урок практичного застосування знань навичок і умінь; урок контролю і корекції знань навичок і вмінь; методи проведення урокунайбільш поширені словесні методи: розповідь бесіда лекція пояснення; між предметні зв’язки встановити чи є зв’язки з іншими дисциплінами;...
29747. Об’єкт, предмет, завдання – дисципліни «Методика професійного навчання» 19.83 KB
  Діяльність інженера-педагога пов'язана з необхідністю спрямовувати, організовувати та здійснювати навчально-виховний процес у професійних навчальних закладах, знати характеристики педагогічної діяльності, застосовувати уміння передбачати навчально-виховну ситуацію
29748. Планування роботи майстра виробничого навчання 17.67 KB
  Підготовка проводиться поетапно і включає: особисту підготовку майстра; підготовку матеріальнотехнічного оснащення; плануюча підготовка. Особиста підготовка: вивчення методичної та технічної літератури матеріалів по передовому досліду роботи; підготовка до показу трудових прийомів і способів виконання. Підготовка матеріальнотехнічного оснащення:підготовка і перевірка матеріалів та оснащення для проведення уроків; підготовка наочних посібників навчальнотехнічної документації технічні засоби навчання; перевірка роботи обладнання....
29749. Предмет и задачи медицинской микробиологии. Основы классификации микроорганизмов. Морфология и физиология микроорганизмов 82 KB
  По целевой направленности и решению практических задач различают общую, техническую (промышленную), медицинскую, ветеринарную, санитарную, радиационную и космическую микробиологию. При этом общая микробиология изучает систематику, структурную организацию, химический состав, ферментные системы
29750. Концепція професійної освіти та завдання інженера педагога 16.96 KB
  Відповідно до Концепції професійної освіти України кожен професійний навчальновиховний заклад незалежно від відомчого підпорядкування розробляє на основі діючого законодавства свій Статут в якому визначається мета і завдання його діяльності організаційна структура права та обов'язки членів інженернопедагогічного та учнівського колективів. У процесі своєї діяльності інженерпедагог вирішує такі завдання: а проектує технології навчальновиховного процесу; б створює дидактичні проети навчальновиховного процесу; в формує науковотехнічні...