61669

Метание в движущуюся цель. Бег сто метров на время

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель:Овладение техникой броска мяча в движущуюся цель. Образовательные: - Обучение технике броска мяча; Развивающие: - Развитие координации движений, внимания; - развивать прыгучесть, ловкость, внимание.

Русский

2014-05-30

21.39 KB

3 чел.

Конспект урока по физкультуре

Тема: «Метание в движущуюся цель. Бег сто метров на время».

Цель:Овладение техникой броска мяча в движущуюся цель.

Образовательные:

- Обучение технике броска мяча;

Развивающие:

- Развитие координации движений, внимания;

- развивать прыгучесть, ловкость, внимание.

Воспитательные:

- Воспитание дисциплинированности.

- воспитывать чувство коллективизма и любовь к занятиям физическими упражнениями.

Место проведения: Уличная площадка

Инвентарь: мячи, скакалки, обруч.

Ход урока.

Задачи

Содержание

Дозировка

Методические указания

1.Подготовительная часть.

- организация учащихся.

-создание целевой установки на достижение результатов предстоящей деятельности.

- Мотивация учащихся предстоящей деятельности.

Построение.

Сообщение задач на уроке.

Беговые упражнения:

  1.  Приставными шагами, правым боком, затем левым боком.
  2.       2.   С захлестыванием голени, руки назад - пяткой касаться ладони.
  3.  С высоким подниманием бедра.

Упражнения в ходьбе:

  1.  На носочках, руки на пояс.
  2.  На пятках, руки за голову.
  3.  На внутреннем своде стопы.
  4.  На внешнем своде стопы.

Наклоны головы вперёд, назад, вправо, влево. Под счёт.

Руки на поясе. Повороты туловищ на каждый шаг.

Рывки руками.

И.п. - ноги врозь, руки на пояс 1-2 - наклон вперед прогнувшись, 3-4 - наклон назад 6-8 раз.

Разминка голеностопных суставов – вращение по и против часовой стрелке по 4 круга в каждую сторону.

Выполнение классических выпадов вперед – по 8 раз для каждой ноги.

Махи ногами – по 10-15 махов для каждой ноги.

2 мин.

1 мин.

3 мин.

2 мин.

1 мин

1 мин.

1 мин.

1 мин.

1 мин.

1 мин.

1 мин.

Учащиеся построены в одну шеренгу.

Учащиеся выполняют беговые упражнения.

Учащиеся по команде учителя выполняют упражнения в ходьбе.

Упражнения выполняются строго в заданном темпе, движения выполняются четко и до конца.

Основная часть.

Способствовать развитию внимания, ловкости,быстроты.

Заключительная часть.

Подведение итогов учебной деятельности, осуществленной на уроке.

Учащиеся встают в очередь и по одному бросают в движущуюся цель мяч. (На турнике весит обруч привязанный на скакалке.)

Учащиеся стоятся. Начинаем бег на сто метров на время, по очереди.

Учащиеся выстраиваются в шеренгу по одному. Учитель подводит итог.

10 мин.

5-6 мин.

3-5 мин.

.

Заключительная часть.

Подведение итогов учебной деятельности, осуществленной на уроке.

3-5 мин.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65695. РОБОТА І РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ КІЛЬЦЕВОГО ПЕРЕРІЗУ ЗІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ ПРИ ПОВТОРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ 1.99 MB
  Так практично не досліджена робота елементів кільцевого перерізу зі сталефібробетону. Відомо що переважна більшість конструкцій піддається дії повторних навантажень це також стосується і елементів кільцевого перерізу. З огляду на наведе дослідження особливостей роботи...
65696. Математичні моделі оцінювання стратегічного потенціалу підприємства та прийняття рішень щодо його підвищення 329 KB
  Велика кількість існуючих моделей та методологічних підходів до визначення СПП дає можливість керівникам здійснити вибір засобів прийняття рішення щодо подальшого розвитку підприємства проте жоден з існуючих підходів не є достатньо ефективним як за критерієм повноти аналізованої інформації...
65697. УДОСКОНАЛЕННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ НА ОСНОВІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ 1.13 MB
  Сучасна фінансова, політична та економічна нестабільність в Україні, головними ознаками якої є високе боргове навантаження на вітчизняну економіку, негативні тенденції на грошово-кредитному ринку, ринку праці та у промисловості – провідній галузі вітчизняної економіки...
65698. Діяльність Служби безпеки ОУН(б) на території Волині та Полісся (1946 − 1951 рр.) 159.5 KB
  Обєктивне дослідження історії ОУНб є неможливим без скрупульозного аналізу діяльності її регіональних складових. Метою роботи є встановлення впливу СБ ОУНб на розвиток українського національно-визвольного руху на Волині та Поліссі в період поступового згасання збройної антирадянської боротьби.
65699. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В УКРАЇНІ 216.5 KB
  Хоча останній і запровадив спрощення адміністративних процедур автоматичне відшкодування зменшення податкового навантаження стимулював інноваційно-інвестиційну діяльність урегулював адміністрування податків взаємовідносини з контролюючими органами окремі проблеми залишились актуальними.
65700. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКА ДЕРЖАВНОЇ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 186.5 KB
  Працівники ДКРСУ виконують завдання держави спрямовані на забезпечення фінансової діяльності держави. З метою забезпечення успішної реалізації цих завдань суттєвого поліпшення потребують не лише форми і методи діяльності ДКРСУ але й якісний підхід до визначення адміністративно-правового статусу працівника ДКРСУ.
65701. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 205 KB
  Робота виконана в Житомирському державному університеті імені Івана Франка Міністерство освіти і науки молоді та спорту України. В умовах розвитку України в європейському та світовому контекстах сучасних соціальноекономічних змін особливої ваги набувають процеси оптимізації та вдосконалення...
65702. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА ОДНІЄЇ ОСОБИ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ФРН) 157.5 KB
  У теперішній час формування інституту господарського товариства однієї особи у рамках національного законодавства України нерозривно повязане із розвитком та вдосконаленням його у світовій практиці враховуючи орієнтацію національної економіки на глобалізацію...
65703. ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО РОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РІВНОВАГИ ДОХОДУ ТА ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ ДЕРЖАВИ 362.5 KB
  Фінансові системи країн ЦСЄ та колишнього Радянського Союзу істотно відрізняються обраними режимами грошово-кредитної політики та рівнем монетизації, проте динаміка монетарних показників залишається як універсальним індикатором відхилень від рівноваги доходу і платіжного балансу...