61766

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: развить умение проверять написание непроизносимых согласных. какие согласные называются непроизносимыми какие буквы в сочетаниях стн здн лнц являются орфограммами как проверить непроизносимый согласный...

Русский

2014-06-01

20.25 KB

0 чел.

Урок 71.

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Цель: развить умение проверять написание непроизносимых согласных.

Ход урока

  1.  Орг. Момент
  2.  Чистописание
  3.  Запишите сочетания:

      Стн      здн      лнц

  1.  Прочитайте пословицу, объясните её значение.

Чего сердце не заметит , того и глаз не увидит.

- Спишите , подчеркните орфограммы.

3. Повторение

1. Проверка домашнего задания.

- какие согласные называются непроизносимыми?

-какие буквы в сочетаниях стн, здн, лнц являются орфограммами?

- как проверить непроизносимый согласный?

2. индивидуальная работа.

- вставьте пропущенные буквы, соедините слово с проверочными:

       Грус..ный                          поверхность

       Поз...ний                           хруст

       Хрус..нул                          грусть

       Чес..ный                            опоздать

      Поверхнос..ный                 честь

  1.  Словарно- орфографическая работа
  2.  Игра «чей ряд быстрее».

Каждый ряд по одному выходит вставляет букву и объясняет

В..гон                 в..скресенье                  м..тро

К..лендарь              г..тов   пш..ница

К..ртофель  м..рковь ч..тверг

Кв..ртира ..гурец                            т..традь

М..газин ..бед д..журный

Зд..ние бат..н барь..р

З..навес ваг..н апт..ка

З..втрак озн..б бес..дка

Заг..р ен..т отт...нок

Здр..вствуй (те)       микроф..н л..ечка

Акв..риум ом..ним коп..ечка

- что общего в каждом ряду слов? (1-й- в каждом слове безударная гласная а, 2-й ряд- в каждом слове безударная гласная о, 3-й ряд- в каждом слове безударная гласная е).

5. Работа по теме урока.

1.коллективная работа ( упр. 230).

-давайте найдем слова с непроизносимыми согласными, подчеркнем их карандашом.

- выписать слова с непроизносимыми согласными через запятую

- запомните корень в словах опасный, прелестный. Какую ошибку можно допустить при разборе этих слов по составу?

(Опасный      прелестный)

  1.  Выборочное письмо ( упр. 231)

- из какой сказки эти предложения? (Серая шейка)

-прочитайте текст

- почему не может быть непроизносимыми согласными . Докажите правильность их написания.

6.Закрепление изученного.

  1.  Комментированное письмо ( упр. 232)

Березки бросают тени на голубоватый снег

  1.  Творческая работа.

- Из данных предложений составьте рассказ. Напишите предложения в нужном порядке.

Подберите к выделенным словам проверочные.

Недалеко от ручья паслись телята.

Опасный враг убежал.

Резкий свист напугал волка.

Вдруг из леса выбежал волк.

Теленку угрожала опасность.

Один теленок подошел у ручью.

У пастуха сильно забилось сердце.

Он громко свистнул.

7. Итог урока

- что нового узнали на уроке?

- что вызвало затреднение?

Д.з упр. 233


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

22846. Визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідини 545 KB
  Залежність об’єму рідини від температури виражається рівнянням: а при невеликій точності можна обмежитися виразом: де – об’єм рідини при температурі 0C температурний коефіцієнт об’ємного розширення рідини. Прямим способом вимірювати об’єм рідини при різних температурах для визначення важко бо при цьому змінюється і об’єм посудини в якій знаходиться рідина. Французькі вчені Дюлонг і Пті запропонували спосіб визначення коефіцієнта об’ємного розширення рідини при якому відпадає необхідність вимірювання об’єму рідини.
22847. ОДЕРЖАННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВИСОКОГО ВАКУУМУ 5.3 MB
  Різного роду вакуумні насоси з застосуванням деяких додаткових прийомів дозволяють одержувати тиски домм. Області тисків в яких найбільш раціонально застосовуються вакуумні насоси прийнятих в даний час типів показані на рис. Вакуумні насоси що застосовуються для відкачки газу поділяють на два класи: а форвакуумні насоси які починають працювати з атмосферного тиску і викидають відкачуваний газ прямо в атмосферу. Форвакуумні насоси створюють розрідження порядку мм.
22848. ТЕПЛОВЕ РОЗШИРЕННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА 340.5 KB
  Дійсно сили що тримають атоми у вузлах ґратки малі і тому достатньо вже теплової енергії самих атомів аби змістити їх з положення рівноваги. До поняття про коливання атомів твердого тіла можна дійти шляхом аналізу природи міжатомних сил. Положення рівноваги атомів визначається з умови рівності сил притягання і відштовхування діючих на атом. Якщо змінюється відстань тільки відносно одного з атомів то енергію Wx треба...
22849. ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ВИПАРОВУВАННЯ РІДИНИ 120 KB
  ВИЗНАЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО ЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОТИ ВИПАРОВУВАННЯ РІДИНИ. Випаровування – це процес зміни агрегатного стану речовини перехід речовини із конденсованого стану в газоподібний. Кількість теплоти яку необхідно надати рідині при ізотермічному утворенні одиниці маси пари називають теплотою випаровування. Для визначення середнього значення теплоти випаровування води в даній роботі використовується метод який грунтується на використанні рівняння КлапейронаКлаузіуса.
22850. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТУ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПОВІТРЯ 182 KB
  Через довiльну коаксiальну поверхню радiуса y за одиницю часу пройде кiлькiсть теплоти 5 де l – довжина дротини.Розділивши в виразі 5 змінні одержимо 6 де – внутрішній радiус трубки – температура дослiджуваного газу повiтря бiля внутрішньої поверхнi трубки а – радiус дротини – температура дротини. Зі співвідношення 6 випливає що 7 Таким чином для визначення коефіцієнта теплопровідності треба знати кiлькiсть теплоти яка щосекунди...
22851. ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ТВЕРДИХ ТІЛ 111 KB
  Кількість теплоти Q що переноситься через поверхню площею S за час при градієнті температур визначається як: 1 де коефіцієнт теплопровідності середовища. Таким чином значення коефіцієнта теплопровідності матеріалу можна знайти безпосередньо якщо користуватись формулою 1. для визначення коефіцієнта теплопровідності твердих тіл.
22852. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ СТАНУ СПЛАВІВ 49 KB
  Сплавом називають систему в твердому стані яку отримують сплавленням двох або більшої кількості компонент. Діаграми стану сплавів характеризують залежність температур фазових переходів зокрема плавлення і кристалізації від концентрації сплаву. Евтектика характеризується сталою температурою плавлення яка нижче температури плавлення компонент. Інтерметалічна сполука характеризується сталою температурою плавлення яка як правило вища за температуру плавлення компонент AuZn CdMg та ін.
22853. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОЄМНІСТі МЕТАЛІВ МЕТОДОМ ОХОЛОДЖЕННЯ 626.5 KB
  Теплоємність термодинамічної системи – це кількість теплоти яку необхідно надати цій системі щоб збільшити її температуру на К. Розрізняють теплоємність питому молярну . Теплоємність термодинамічної системи С. Крім того за умовами визначення теплоємності розрізняють теплоємність що визначається за сталого об’єму та за сталого тиску .
22854. ВИЗНАЧЕННЯ ВІДНОШЕННЯ ТЕПЛОЄМНОСТЕЙ ПОВІТРЯ ЗА СТАЛОГО ТИСКУ І СТАЛОГО ОБ’ЄМУ 96 KB
  Знання  є важливим оскільки безпосереднє вимірювання CV становить значні експериментальні труднощі при V=const маса газу а отже його теплоємніcть завжди малі порівняно з відповідними величинами для калориметра і теплоємність CV звичайно обчислюють за формулою CV = CP  оскільки вимірювати CP значно зручніше. Відповідно до класичної теорії теплоємності ідеальних газів для одноатомного газу теплоємність CV = 3R 2 для газу що складається із двоатомних молекул між’ядерну відстань у яких при не дуже високих температурах можна...