61766

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Цель: развить умение проверять написание непроизносимых согласных. какие согласные называются непроизносимыми какие буквы в сочетаниях стн здн лнц являются орфограммами как проверить непроизносимый согласный...

Русский

2014-06-01

20.25 KB

0 чел.

Урок 71.

ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ

Цель: развить умение проверять написание непроизносимых согласных.

Ход урока

  1.  Орг. Момент
  2.  Чистописание
  3.  Запишите сочетания:

      Стн      здн      лнц

  1.  Прочитайте пословицу, объясните её значение.

Чего сердце не заметит , того и глаз не увидит.

- Спишите , подчеркните орфограммы.

3. Повторение

1. Проверка домашнего задания.

- какие согласные называются непроизносимыми?

-какие буквы в сочетаниях стн, здн, лнц являются орфограммами?

- как проверить непроизносимый согласный?

2. индивидуальная работа.

- вставьте пропущенные буквы, соедините слово с проверочными:

       Грус..ный                          поверхность

       Поз...ний                           хруст

       Хрус..нул                          грусть

       Чес..ный                            опоздать

      Поверхнос..ный                 честь

  1.  Словарно- орфографическая работа
  2.  Игра «чей ряд быстрее».

Каждый ряд по одному выходит вставляет букву и объясняет

В..гон                 в..скресенье                  м..тро

К..лендарь              г..тов   пш..ница

К..ртофель  м..рковь ч..тверг

Кв..ртира ..гурец                            т..традь

М..газин ..бед д..журный

Зд..ние бат..н барь..р

З..навес ваг..н апт..ка

З..втрак озн..б бес..дка

Заг..р ен..т отт...нок

Здр..вствуй (те)       микроф..н л..ечка

Акв..риум ом..ним коп..ечка

- что общего в каждом ряду слов? (1-й- в каждом слове безударная гласная а, 2-й ряд- в каждом слове безударная гласная о, 3-й ряд- в каждом слове безударная гласная е).

5. Работа по теме урока.

1.коллективная работа ( упр. 230).

-давайте найдем слова с непроизносимыми согласными, подчеркнем их карандашом.

- выписать слова с непроизносимыми согласными через запятую

- запомните корень в словах опасный, прелестный. Какую ошибку можно допустить при разборе этих слов по составу?

(Опасный      прелестный)

  1.  Выборочное письмо ( упр. 231)

- из какой сказки эти предложения? (Серая шейка)

-прочитайте текст

- почему не может быть непроизносимыми согласными . Докажите правильность их написания.

6.Закрепление изученного.

  1.  Комментированное письмо ( упр. 232)

Березки бросают тени на голубоватый снег

  1.  Творческая работа.

- Из данных предложений составьте рассказ. Напишите предложения в нужном порядке.

Подберите к выделенным словам проверочные.

Недалеко от ручья паслись телята.

Опасный враг убежал.

Резкий свист напугал волка.

Вдруг из леса выбежал волк.

Теленку угрожала опасность.

Один теленок подошел у ручью.

У пастуха сильно забилось сердце.

Он громко свистнул.

7. Итог урока

- что нового узнали на уроке?

- что вызвало затреднение?

Д.з упр. 233


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24638. Аналіз фінансової стійкості підприємства 25.5 KB
  Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється шляхом розрахунків таких показників: 1.коефіцієнт автономії Кавт відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства.Характеризує залежність підприємства від залучених засобів: Кф = ф1 р430 р480 р620 р630 ф1 р380 Нормативне значення Кф = 1 3.
24639. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства 37 KB
  Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства. В умовах ринкових відносин платоспроиожність підприємства вважається найважливійшою умовою їх господарської діяльності. Платоспроможність підприємства характеризується можливостями його здійснювати чергові платежі та грошові зобовязання за рахунок наявних грошей і тих грошових засобів і активів які легко мобілізуються. Відповідно на три групи поділяються і платіжні зобовязання підприємства:1.
24640. Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства 27.5 KB
  Аналіз оборотності оборотних коштів підприємства. Величина обігових коштів їхні структура і достатність характеризують кількісний бік обігових коштів проте є і якісний пов'язаний зі швидкістю їх обороту оборотністю. Між сумою обігових коштів та показниками оборотності існують тісні зворотні взаємозвязки. Прискорення оборотності цих коштів сприяє вирішенню фінансових проблем найбільш зручним способом за рахунок використання існуючих внутрішніх резервів підприємства.
24641. Оцінка витрат на оплату праці 29 KB
  Оцінка витрат на оплату праці. У більшості галузей промисловості витрати на оплату праці мають значно меншу частку в собівартості продукції ніж матеріальні витрати. Проте загальновідомо що одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці. Тому аналізові витрат на оплату праці слід завжди приділяти першочергову увагу.
24642. Організація, зміст і методика проведення перспективного аналізу 28.5 KB
  Організація зміст і методика проведення перспективного аналізу Перспективний аналіз здійснюється у перспективній або довгостроковій системі управління. За допомогою перспективного аналізу визначаються можливі у перспективі економічні та соціальні результати розвитку науки і техніки розробляються науково обгрунтовані програми соціального економічного і технічного розвитку галузей народного господарства оптимальні управлінські рішення які забезпечують досягнення стратегічних цілей. Аналіз фактичних результатів діяльності за довготерміновий...
24643. Організація і методика поточного аналізу господарської діяльності 28.5 KB
  Організація і методика поточного аналізу господарської діяльності. Метою цього аналізу є виявлення та усунення негативних причин характерних для даної системи використання поточних резервів які сприяють досягненню поставленої мети. Поточний аналіз найбільш повний вид економічного аналізу що вбирає в себе результати оперативного аналізу і слугує базою для перспективного аналізу.
24644. Аналіз кредитоспроможності позичальника 59.5 KB
  Аналіз кредитоспроможності позичальника. До укладання кредитної угоди фахівець банку повинен ретельно проаналізувати кредитоспроможність потенційного позичальника тобто його здатність своєчасно повернути позичку вивчити фактори які можуть спровокувати її неповернення. Тому оцінка якості потенційного позичальника є одним із важливих етапів процесу кредитування. Одним з елементів оцінки кредитоспроможності є зясування персональних якостей потенційного позичальника.
24645. Обєкти та завдання економічного аналізу. Принципи його проведення 26.5 KB
  Обєкти та завдання економічного аналізу. Метою економічного аналізу є вивчення результатів діяльності підприємств визначення впливу факторів на показники і їх роботу для виявлення недоліків і резервів а також розробка заходів спрямованих на відновлення і збільшення обсягів виробництва та реалізації підвищення ефективності діяльності. Предметом економічного аналізу є фінансово господарська діяльність підприємства. Обєкти економічного аналізу це окремі явища і процеси проблеми питання наприклад виробнича діяльність наявність і...
24646. Інформаційне забезпечення економічного аналізу 26.5 KB
  Інформація це порядкованя повідомлення про кількісний та якісний стан явищ і процесів сукупність знань і даних про них. Інформація може бутит виражена за допомогою цифр букв символів.В економіці інформація відображає процеси та явища господарської діяльності закономірності функціонування ринку та його складові.планово нормативна інформація бізнес плани норми витрат прейскуранти цін і тарифів технологічна документація 2.