62128

Англійська мова. Методичні вказівки

Книга

Педагогика и дидактика

В даній розробці викладені основні теоретичні положення лексичної основи перекладу. Знання лексичної основи перекладу будуть корисними при перекладі спеціальної літератури. Робота з текстами розширить знання студентів з предмету,розвине навички добування корисної інформації.

Украинкский

2014-06-05

73.1 KB

5 чел.

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України

Херсонський гідрометеорологічний технікум

Одеського державного екологічного університету

                                                                             Затверджено

                                                                             на засіданні методичної ради технікуму

                                            «___» _____________2012 р.

                                                                             Голова ради __________/Т.М. Бондарець/

                                                      Методичні вказівки

                                      для практичних занять з дисципліни

                                                     « Англійська мова»

                  спеціальність 5. 04010502  «Експлуатація  та обслуговування          

                            гідрометеорологічних   вимірювальних систем»

                                           розділ “ Основні види перекладу»

                                                                          Розглянуто на засіданні циклової комісії

                                                                                 загальноосвітніх дисциплін

                                                                                 «___»________2012 р.

                                                                                 Голова комісії___________/О.В.Токарчук/

                                                               2012

                                                

                                                        ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………..

1  Загальні положення

2. Практичні заняття

2.1. Практичне заняття № 1 Теорія. Основні види і форми перекладу. Правила повного письмового перекладу. Загальні вимоги до адекватного перекладу та його оформлення.

Текст Electrical measuring units. Лексико - граматичні основи перекладу, вправи Переклад речень пасивного стану. Переклад різних значень службових слів as, as well Переклад прикметників з суфіксами -іс, -al, -ful та інші

2.2. Практичне заняття № 2 Теорія Анотаційний переклад Текст Radiation danger

Лексико-граматичні основи та вправи Переклад присудка групи Continuous Переклад іменників з суфіксами -ity, -ness, -ance, -ancy, -ence, -ency, -age

2.3. Практичне заняття № 3 Теорія: Реферативний переклад. Текст: " Solar energy" , "The concept of electrical current" Лексико-граматичні основи та вправи: Неозначені часи. Структура питальних речень. Переклад слів з суфіксами: -en, -ify, -ize. Переклад конструкцій as high as; as low as.

2.4. Практичне заняття № 4 Текст: Сучасна побутова техніка. Переклад зразків, інструкцій з експлуатації електроприладів. Лексико-граматичні основи та вправи: Модальні дієслова та їх особливості. Еквіваленти модальних дієслів.

3. Список використаних джерел………………………………………………….

                       ПЕРЕДМОВА

                                              

Методичні вказівки для самостійної роботи призначені для студентів спеціальності 5.04010502 «Експлуатація  та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем».

В даній розробці викладені основні теоретичні положення лексичної основи перекладу.

Знання лексичної основи перекладу будуть корисними при перекладі спеціальної літератури.

Робота з текстами розширить знання студентів з предмету,розвине навички добування корисної інформації.

Методичні вказівки розраховані на  8  годин навчального плану.

                                       

                                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      Методичні вказівки складені згідно з навчальною робочою програмою для студентів спеціальності 5.04010502 «Експлуатація  та обслуговування гідрометеорологічних вимірювальних систем.

     Мета роботи – сприяти накопиченню студентами запасу термінів, розвиненню навичок читання, аналізу та перекладу текстів, усної мови на матеріалі наукової літератури, близької за тематикою до профілю та досягненню технічно грамотного перекладу.

     Студентам пропонується ознайомитися з теоретичним матеріалом та виконати вправи лексико-граматичного характеру. Лексичні вправи призначені для вивчення та закріплення матеріалу кожного уроку. Значна увага приділяється багатозначності слів.

Методичні вказівки складаються з 4 заняття, розраховані на 8 годин аудиторної  роботи студентів.

                                              ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

                     РОЗДІЛ « ОСНОВНІ ВИДИ І ФОРМИ ПЕРЕКЛАДУ»

                        Спеціальність «Експлуатація та обслуговування

                           гідрометеорологічних вимірювальних систем»

Lesson 1

Теорія. Основні види і форми перекладу. Правила повного письмового перекладу. Загальні вимоги до адекватного перекладу та його оформлення.

Текст Electrical measuring units.

Лексико - граматичні основи перекладу, вправи Переклад речень пасивного стану. Переклад різних значень службових слів as, as well Переклад прикметників з суфіксами -іс, -al, -ful та інші

Прочитайте теоретичний матеріал і дайте відповіді на запропоновані питання.

Основні види і форми перекладу

Існує декілька видів науково-технічного перекладу. Наприклад, вільний переклад –це розуміння і передача загального змісту тексту. Цей вид перекладу використовується у формі перекладу - конспекту, реферату, анотації. Крім знань граматики і лексики, такий переклад потребує певного об'єму знань в науці і техніці.

Дослівний переклад розкриває зміст кожного речення і допомагає вірно зрозуміти його. При дослівному перекладі переведене речення має таку ж структуру і порядок слів, як і відповідне англійське речення .Але дослівний переклад не може бути адекватним перекладом.

Адекватний переклад, тобто рівноцінний оригіналу, передбачає глибоке розуміння предмета перекладу, тексту, творчу інтерпретацію оригіналу; в точності відповідає лексико-граматичній будові мови перекладу. Він(адекватний переклад) також передає точний зміст тексту з усіма відтінками і особливостями стиля у відповідності з нормами української мови.

Правила повного письмового перекладу.

З усіх видів технічного перекладу повний письмовий є основною формою. У формі повного письмового перекладу обробляється практично вся науково-технічна інформація, яка використовується (наприклад, документація, яка супроводжує придбане за кордоном обладнання). Всі останні види технічного перекладу є похідними формами повного письмового перекладу, його скороченими варіантами.

Робота над повним письмовим перекладом складається з послідовних етапів, які є правилами повного письмового перекладу. Процес перекладу складається з трьох етапів: 1.зорове або слухове сприйняття на будь-якій мов з метою розуміння.

2.розуміння і осмислений аналіз.

3.відтворення на рідну мову.

Послідовність роботи над оригіналом:

 1.  Читання оригіналу.
 2.  Розмітка тексту(аналітичне розуміння):

а) виявлення складних термінів;

б) виявлення граматичних структур;

в) виявлення складних лексичних зворотів;

г) виявлення жаргонних термінів.

 1.  Використання словника.
 2.  Використання довідників і спеціальної літератури.

Розглянемо більш детально етапи перекладу

При першому читанні тексту оригінала, необхідно ознайомитися з загальним змістом, не вдаючись у подробиці, щоб зрозуміти те, що виражено на мові оригінала. Наступний етап роботи-аналітичний аналіз: виявлення граматичних форм, складних конструкцій, лексичних зворотів, розуміння окремих слів і термінів. З цією метою текст читається вдруге, повільно.

Перш ніж розпочати переклад тексту на рідну мову, треба згадати про характерні помилки:

а) намагання перекласти всі елементи речення в тій послідовності, в якій вони
представленні в оригіналі;

б) ігнорування контексту, як спосіб встановлення значення того чи іншого слова,
пошук значень кожного не зрозумілого слова в словнику;

в) неправильний вибір значення слова у словнику, до того як прочитати весь текст;

г) недооцінка ролі мовної догадки, намагання перекласти речення до розуміння
загального змісту тексту.

Особливо необхідно приділити увагу: пошуку правильного значення слова з урахуванням контексту; зовнішнім ознакам слова; проведенню морфологічного та синтаксичного аналізу; роботи з словником.

Доречно:

а) визначити місце групи підмета і присудка в реченні;

б) встановити місце означення;

в) починати аналіз речення з присудка в реченні ( за допомогою його допоміжного
або модального дієслова, граматичному закінченню, наявності прямого додатка тощо).

Після виявлення взаємозв'язку слів і змісту речення можна починати дослівний переклад, який передає зміст тексту, але дуже часто не відповідає нормам рідної мови. Тоді необхідна деяка літературна обробка матеріалу, але вона не обов'язкова, іноді можна обмежитися адекватним перекладом, враховуючи особливості технічного перекладу.

Загальні вимоги до адекватного перекладу та його оформлення

Переклад наукового і технічного тексту вважається адекватним якщо він відповідає наступним вимогам:

 1.  точна передача тексту оригінала;
 2.  ясність викладення думки з максимальною стислістю і в формі, яка загально прийнята у українській, науковій, технічній літературі. Не треба переносити специфічні особливості англійської мови;
 3.  переклад повинен відповідати нормам літературної мови. Треба враховувати, що смислове навантаження речення в англійській мові к кінцю речення послаблюється, а в українській мові-навпаки.

- при науковому і літературному редагуванні необхідно зберігати єдину
термінологію і скорочення. Переклад повинен бути чітким і супроводжуватися
відповідними ілюстраціями(якщо вони є).

Переклад повинен складатися з відповідних частин:

 1.  Титульний лист
 2.  Зміст тексту
 3.  Ілюстративний матеріал, графіки, таблиці, тощо.

1. Титульний лист повинен містити:

 1.  назву організації, яка випустила переклад;
 2.  номер перекладу;
 3.  прізвище автора(в транскрипції рідної мови);
 4.  назву перекладеного матеріалу(на рідній мові і на мові оригіналу);
 5.  прізвище автора(на мові оригіналу);
 6.  анотацію;
 7.  назву джерела(на мові оригіналу);
 8.  кількість сторінок і ілюстрацій;
 9.  прізвище та ініціали перекладача, редактора;
 10.  дату(місяць, рік);
 11.  місце випуску та індекс організації, яка випустила переклад.

 1.  Переклад тексту(змісту) повинен відповідати вищевказаним вимогам.
 2.  Ілюстративний матеріал.

- малюнки (фото, графіки) повинні бути чіткими і розміщенні у відповідних місцях, або в кінці тексту;

- формули повинні бути записані чітко;

- весь ілюстративний матеріал повинен мати єдину нумерацію, яка відповідає
нумерації в оригіналі.

Питання:

 1.  Які види і форми перекладу ви знаєте?
 2.  Чим відрізняються дослівний і адекватний переклади?
 3.  Чому повний письмовий переклад є основною формою технічного перекладу?
 4.  З яких етапів складається повний письмовий переклад?
 5.  Навіщо читати весь текст перед перекладом?
 6.  За якою послідовністю треба працювати над перекладом оригінала?
 7.  Які характерні помилки можуть зустрітися при перекладі?

Fundamental electrical units and instruments

 Ex.1. Remember the following words and word combinations

to measure вимірювати

value                                                     величина

voltage напруга (ел.)

to determine                                   визначити

resistance                                       опір

to offer     чинити (опір)

copper                                            мідь

silver                                              срібло

glass                                               скло

wood                                              дерево

scale                                               шкала

to calibrate   градуювати

to connect з'єднувати

 1.  in series - послідовно
 2.  in parallel - паралельно

Ex.2. Repeat after the speaker:

Ampere , ammeter , volt , voltmeter, watt,voltage.

Ex.3.Translate international words:

Instrument, meter, fact, abbreviation, material, object, metals, aluminium, practice.

Ex.4.Find the words in the text, translate them with a dictionary

Conductor; delicate (пpo прилад); potential

Ex.5. Translate the following terms:

A voltmeter, the ampere, an ammeter, a wattmeter, a galvanometer, the volt, the ohm, potential difference.

Ex.6. Translate the text.

              ELECTRICAL MEASURING UNITS AND INSTRUMENTS

Any instrument which measures electrical values is called a meter. An ammeter measures the current in amperes. The unit is named after Andre Marie Ampere, a French scientist, who discovered a great number of facts about electricity over a hundred years ago. The abbreviation for the ampere is amp. A voltmeter measures the voltage and the potential difference in volts. The volt is named after Alessandro Volta, an Italian scientist.

   The current in a conductor is determined by two things, the voltage across the conductor and the resistance of the conductor. Every material object offers some resistance to the flow of an electron current through it. Good conductors like the metals, copper, silver and aluminium offer very little resistance, while non- conductors such as glass, wood, and paper offer a very high resistance. The unit by which resistance is measured is called the ohm. The resistance in practice is measured with the ohmmeter. A wattmeter measures electrical power in watts. Very delicate ammeters are often used for measuring very small current. A meter whose scale is calibrated to read a thousandth of an ampere is called a milliammeter. One whose scale is calibrated in millionth of an ampere is a microammeter or galvanometer.

 Whenever an ammeter or voltmeter is connected to a circuit to measure electric current; or potential difference the ammeter must be connected in series and the voltmeter in parallel. 

Ex.7. Write out from the text all terms connected with electricity.

Ex.8. Make up the correct word combinations out of the following verbs and nouns. Translate them.

Verbs: to measure; to name; to discover ; to offer; to conduct; to flow; to connect; to calibrate Nouns: scale; value; voltage; resistance; unit; current; facts; potential difference; an ammeter.

Ex.9. Mind the proper spelling of the words in bold type. Don't confuse them. Translate the sentences.

 1.  Good conductors like the metal, copper, silver, aluminium offer very little resistance while non-conductors such as glass, wood, paper offer a very high resistance.
 2.  Very delicate ammeters are often used for measuring very small currents.

3. Every material object offers some resistance to the flow of electron current through it.
    4. We use ammeter for measuring
very small currents.

5. Though the results are good the experiment should be repeated.

6. The unit by which resistance is measured is called the ohm.

7. The resistance in practice is measured with ohmmeter.

        8.The unit is named after Andre Marie Ampere, a French scientist, who discovered a great     number of facts about electricity over a hundred years ago.

        9.Brothers are of the same age

Ex. 10.On the bases of the text make up short definitions the given notions.

A voltmeter. The volt. The ampere. The ohm. A galvanometer.

Example:

An ammeter. An ammeter is an instrument used to measure the current.

Ex.11. Answer the question.

 1.  How is a voltmeter connected to the circuit?
 2.  What meter do we connect to the circuit in series?
 3.  Why must an ammeter have a low resistance?

     4.  Across what part of the circuit is a voltmeter connected?

     5. What instruments are used to measure an electric current and potential difference?

Ex. 12. Oral practice

 1.  Tell your friend about the scientists, who discovered the electrical measuring units.
 2.  Make up a short report about different applications of the electrical measuring units.

Ex.13 Read, remember the grammar material and fulfill the following exercises.

                          Пасивний стан дієслів та його переклад

Граматична категорія стану виражає різне направлення дії по відношенню до носія дії. Носієм дії може бути особа (предмет), яка виконує дію (I send ), і особа (предмет), на яку направлено дію  ( I am sent). Пасивний стан означає , що дія направлена на носія дії. We are asked…      Many interesting letters are received.    Отримують багато цікавих листів.

                                       Таблиця всіх часів пасивного стану

                                                 To be + Participle II.

    Tenses

     Present

       Past

      Future

Future-in the Past

   Indefinite

Am,is,are+Part II

Letters are written every day.

Was,were+PartII

The letter was written yesterday.

Shall(will)be

+PartII

The letter will

be written tomorrow

Should(would)be

+PartII

(He said that )the letter would be written the next day.

Continuous

Am,is,are+being

+PartII

The letter is being written now.

Was,were+

being+PartII

The letter was being written at 5 o’clock yesterday

            X

       X

 Perfect

Has,have+

been+PartII

The letter has already been written.

Had+

been+PartII

The letter had been written by 5 o’clock yesterday

Shall(will)have

+been+PartII

The letter will have been written.

Should(would)have

+been+PartII

(He said that) the letter would have been written by 5 o’clock the next day.

         Perfect

     Continuous

          X

           X

            X

           X

           

Переклад конструкцій пасивного стану

Дієслово – присудок  у пасивному стані може перекладатися різними засобами:

1. Формою зворотного дієслова на – ся у відповідному часі.

Such things are seldom thought about.

Про такі речі рідко думають.

2. поєднанням дієслова «бути» з короткою формою дієприкметника:

The first experiment with electric waves was made many years ago.

Перший експеримент з електричними хвилями було проведено багато років тому.

3.Дієсловом активного стану в 3-й особі множини в неозначено-особовому реченні.

The experiment was made in laboratory of the institute.

Експеримент проводили в лабораторії інституту.

4. Особовою формою дієслова в активному стані, якщо в реченні є додаток з прийменником by , при цьому додаток може перекладатися на українську підметом.

This experiment was conducted by our research workers.

Наші наукові робітники провели цей експеримент.

5. Пасивна конструкція з формальним підметом it, наприклад it is said, it is reported  та інші, перекладається на українську неозначено-особовим реченням.

It is said that these measurements are very important.

Говорять, що ці вимірювання дуже важливі.

6. Поєднання модального дієслова з інфінітивом в пасивному стані може перекладатися на українську мову  пасивним або активним станом.

This technical article must be translated.

Цю технічну статтю необхідно перекласти

7. Підметом речення в пасивному стані може бути не тільки прямий, але і непрямий додаток з перехідними дієсловами.

New films are shown to them every week.

They are shown new films every week.

Їм показують нові фільми кожен тиждень.

8. Особливість перекладу пасивної конструкції з прийменниковим непрямим додатком є в тому, що прийменник, який стоїть після дієслова при перекладі на українську мову ставиться перед тим словом, яке є підметом англійського речення.

This work was referred to in many scientific reports.

На цю роботу посилались в багатьох наукових докладах.

The rate of chemical reaction is influenced by many factors.

На швидкість хімічної реакції впливає багато факторів.

                                       Найбільш вживані дієслова,

які вимагають прийменникового непрямого додатка в пасивному стані.

To account to – пояснити що-небудь 

To agree upon – домовитися про

To arrive at – досягати чого-небудь

To comment upon (on) – коментувати що-небудь

To depend on – залежати від

To dispose of – звільнятися від

To insist on(upon) – наполягати на

To laugh at – сміятися над

To interfere with – втручатися

To listen to – слухати кого-небудь

To look after – турбувати про

To look at – дивитися на

To look into – розглядати

To object to – протестувати

To provide for – передбачати

To refer to – посилатися на

To rely on – бути впевненому, що

To speak of(about) – говорити про

To send for – посилати за

To wait forчекати на кого-небудь

                                               Часи групи Continuous 

              Active voice Continuous

Present They are discussing a new plan now.

Past      The powerful ventilators were purifying the air in the room for 15 minutes.

Future At 8 o’clock tomorrow we shall be preparing for a very important.

                  Perfect Continuous

Present  He has been reading for his exam all day long.

Past He had been learning a poem for a long time when you came.

Future when you return home at five o’clock, I shall have been working for seven hours.

                Passive voice Continuous

Present Different kinds of fruit are being grown in the Polar zone.

Past Before the war his work was being looked upon as useless.

                 Active voice Perfect

Present He has spent some years on his experiments, so the results obtained may be trusted.

Past. He wrote about all he had seen during those five long years.

Future The technician will have recorded the data before you come.

                 Passive voice Perfect

Present The device has been repaired.

Past The text had been translated by 3 0’clock.

Future The composition will have been written.

 Ex.14 Translate the following sentences with the Predicates in Passive.

 1. The operation of a receiving station is influenced by a number of factors. 2. Magnetron is a vacuum tube whose current is affected by a magnetic field. 3. Valve radio sets were followed by the transistor radio sets. 4. The work of Rutherford was followed by great research work of many other scientists. 5. Cosmic radiation is influenced by some phenomena of nature. 6. The properties of these systems were spoken about. 7. New electronic devices are dealt with in this article.8.The use of color television is spoken about in the following article. 9. Solar batteries are dealt with in this new textbook.

Ex.15 Translate the following sentences into Ukrainian, pay attention to the Predicates.

1.Receiving station operation is greatly influenced by various factors. 2. This engineer's
design was much spoken of at the conference.
3. Long-range communication systems are being successfully used in our country. 4. The outer-space relays application will result in a better space communication. 5. This system lifetime was greatly increased due to the application of semiconductors. 6. The number of systems using superconducting materials totals two hundred. 7. This equipment stability has been greatly improved by means of new efficient parts. 8. This research was given particular attention because of its prime importance for the development of this branch of physics. 9. The new research centre houses all necessary equipment for radio engineering investigation. 10. The scientists have perfected the operation of this system due to the application of new electronic equipment. 11. Particular attention has been paid the means of improving the properties of semiconductors. 12. The network of transmitting stations is being built in this region now. 13. The quality of color television was much spoken about at that conference. 14. The application of equantum generators in this branch of industry is being investigated.

 Ex.16.Translate the following sentences, pay attention to the tense form in Passive.

1. The reading of every indicating instruments are obtained in a minimum of time. 2. The nature of the material determines the ease with which electrons are allowed to pass. 3. The space surrounding a charged body, in which another charged body is acted upon by a force tending to move it, constitutes an electric field. 4. The action of some instruments cannot be much relied upon because of their being not sensitive enough. 5. The choice of the method is highly influenced by the results required. 6. The space surrounding a charged body is called field of force. This electric field may be thought of as consisting of a number of lines of force representing the directions in which the electric force acts. 7. A number of lines of magnetic intensity are spoken of collectively, as "magnetic flux'' and the number per square centimetre of cross section as the "flux density".

Ex.17 Translate the following sentences, pay attention to the different functions - as, as well. 1. As the chief engineer is here we shall ask him to examine the instrument. 2. As an engineer you must know all the working processes of your department. 3. Years and decades go by but A. Pushkin is as popular as ever among all readers. 4. By means of television we can see as well as listen to programmes as they take place many kilometres away.5. This young research worker is an expert in physics and in chemistry as well.

Ex. 18 Form the Adjectives using suffixes and translate them into Ukrainian ----ic: period, metr(e), atmosphere(e)

-al: physic(s), nature(e), experiment, mathematic(s)

      -able: valu(e), change, measure(e), compare(e)

      -ant: import, resist

      -ent: differ, insist -ive: effect, act

      -ful: help, wonder, use, power

      -less: base, help, power, motion, weight.

Lesson 2

Теорія Анотаційний переклад

Текст Radiation danger

Лексико-граматичні основи та вправи Переклад присудка групи Continuous

Переклад іменників з суфіксами -ity, -ness, -ance, -ancy, -ence, -ency, -age

   Прочитайте теоретичний матеріал та дайте відповіді на запропоновані питання

АНОТАЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

Анотаційний переклад - це вид технічного перекладу, мета якого скласти анотацію на іншій мові.

Слово" анотація" походить від латинського слова аnnotatio - нотатка. Анотація - це коротка стисла характеристика змісту і перелік основних питань книги, статті, рукопису.

Для того, щоб зробити анотаційний переклад, необхідно прочитати книгу чи статтю, скласти план, потім сформулювати основні положення, перелічити основні питання. Стиль анотаційного перекладу книги або статті відрізняється вільним перекладом, дається головна характеристика оригінала.

Анотація спеціальної статті або книги - коротка характеристика оригінала, яка висвітлює його зміст у вигляді переліку основних питань і іноді дає критичну оцінку.

З цього визначення ясно, що така анотація повинна дати читачу уявлення про характер оригінала( науково-популярна стаття, технічний опис і т.д.), про його структуру (які питання і в якій послідовності розглядаються). При складанні анотацій з друкованих робіт необхідно додержуватися окремих вимог:

 1.  Анотації повинні бути складені так, щоб їх зміст був доступний для засвоєння при першому читанні, в той же час повинні бути відображені всі найбільш важливі моменти першоджерела.
 2.  Анотації повинні бути науково грамотні, вони не повинні відображати суб'єктивних поглядів автора.

З.В текстах анотацій часто використовуються неозначено-особові займенники і пасивно-зворотні конструкції типа: "повідомляється", „описується", „викладається" і т.д.

 1.  Мова анотації повинна бути лаконічною, точною і в той же час простою без складних синтаксичних побудов.
 2.  Вживання термінології, скорочень, умовних позначок в анотаціях повинно відповідати нормам, притаманним конкретній галузі знань.

При складанні анотацій необхідно також враховувати наступне:

 1.  Враховуючи незначний об'єм анотація повинна розкривати, а не повторювати іншими словами заголовок джерела інформації;
 2.  Вид, а отже і об'єм анотації залежить від значущості матеріалу, що анотується, та його особливостей, а також від цільового призначення анотації, але анотацій об'ємом більш ніж 500 друкованих знаків практично не робиться.

Для структури описової анотації характерні наступні складові частини:

 1.  Вступна частина, яка включає назву роботи (оригінала) на українській мові, прізвище і ім'я автора, і назву статті на мові оригіналу, назву журналу або книги, місце видання і видавництво на іноземній мові, а також рік, місяць, число, номер періодичного видання, сторінки.
 2.  Описова частина, яка називає тему і містить перелік основних положень оригіналу або максимально стислу характеристику матеріалу.
 3.  Заключна частина, яка робить підсумки автора першоджерела. В цій же частині даються посилання на кількість ілюстрацій і бібліографію.

ПИТАННЯ:

 1.  Що таке анотацій ний переклад?
 2.  Що таке анотація статті або книги?
 3.  Яких правил треба додержуватися при складанні анотації?
 4.  Чим визначається об'єм анотації?
 5.  Які складові частини характерні для структури описової анотації?

                                      RADIATION DANGERS

Ex.1 Remember the following words and word combination

Tissue-   тканини

Disease- хвороба

Exposure- наслідки

To aware- усвідомлювати

To swell- розбухати, пухнути

To peel- злущуватися

To injure- пошкодити

Steadily- постійно

Means- засоби

Remote control- дистанційне керування

Ex.2 Guess the meanings of the following international words:

Radioactivity, to notice, radium, the strange fact, signal, separate, to indicate, instruments, radiation, radioisotopes, container.

Ex.3 Look through the example of the descriptive part of the annotative translation. Try to understand the contents and make up your own annotation.

RADIATION DANGERS

Radiation is dangerous. It may cause skin burns and it may destroy good tissues, as it destroys the diseased ones. It may cause illness that could be passed to our children and grandchildren. It causes of severe exposure it may even cause death.

In the early days of radioactivity scientists were not aware of those dangers. Marie and, Pierre Curie, after having, worked for a while with radioactive materials, noticed that their fingers were reddened and swollen, and that the skin was peeling off. Becquerel carried a small tube with radium in it in his waistcoat pocket and was surprised to find a burn on his chest. Other early workers also reported burns and injuries of various kinds.

The strange fact about radiation is that it can harm without causing pain, which is the warning signal we expect from injuries. Pain makes us pull back our hands from flame or a very hot object but a person handling radioactive materials has no way of telling whether he is touching something too 'hot' for safety. Besides, the burns or other injuries that radioactivity produces may not appear for weeks.

Today scientists are aware of these dangers. They are steadily finding now means of protecting themselves and other from radioactivity. It may well be that in the race between production of radioactivity and production of means of protection, the second will be the winner.

Our modern atomic laboratories are built for safety. Their walls are very thick. The rooms in which radioactivity is handled are separated from other by heavy lead doors. Large signs reading. 'Danger-Radiation' indicates the unsafe parts of the buildings. Counters and other instruments are continuously measuring the radiation, and give off special signals when it becomes too strong. Each worker carries a special badge that shows the amount of radiation he has been exposed to.

In the room in which radioisotopes are separated and handled, workers may wear plastic clothes that look like divers suits. They may handle the material under water with long tools; water is known to stop the radiation and protect the workers.

All radioisotopes are prepared by some method of remove control. They are placed inside heavy lead containers through which the radiation cannot pass, and shipped to where they are to be used.

Ex.4 Translate the given annotation and compare two annotations

Анотація

В запропонованій статті розглядається радіаційна небезпека. Викладені загальні поняття радіації, небезпека для людей; засоби захисту від радіації в сучасних атомних лабораторіях; умови праці з радіоізотопами та їх транспортування.

Стаття розрахована на широке коло читачів, які цікавляться радіацією.

GRAMMAR - LEXICAL EXERCISES

Ех.5 Translate the following sentences; define the tense and voice of the Predicate.

1. Considerable changes are currently taking place in the organization of research. 2. Study of the intrinsic properties of materials is going on a large scale. 3. Science is becoming a leading factor of progress of mankind. 4. The world of physical theory is developing at a very high rate. 5. The applications of laser techniques are expanding very rapidly. 6. The holography technique is becoming very popular in electronics. 7. A thorough analysis of these optimal phenomena is still lacking. 8. We are now looking for an optimal solution, since there is a choice. 9. We are now facing a difficult dilemma: either to look for a better approach or to call off the experiments. 10. The body of scientific information is growing at an exponentional rate.

 Ex.6 Translate the following sentences, pay attention to the Predicates and define the tense forms.

1. He was growing different kinds of fruit. 2. Before the War his work was being looked upon as useless.3. The question about the new laboratory was beencdiscussed at a special meeting. 4. We had been discussing the question for some time, when you came to the meeting. 5. Different kinds of fruit are being grown in the Polar zone. 6. By the fifth of March you will have been working in our shop for two years. 7. The work is just being finished. 8. Water containing harmful bacteria is boiled. 9. While the water is boiling all the bacteria die, as they cannot live in the boiling water. While the water is being boiled some of it is becoming steam. J0.+Many new houses are built in our city. 11. A big house for the workers of our mill is built not from the mill. 12. The plan of the building was discussed several times. 13. Last time the plan of the building was discussing for several hours by the best architects of the city. 14. They discussed every detail of the building. 15. While they were discussing it, they changed some details.

Ex.7 Form nouns using the suffixes and translate them into Ukrainian,

-ity: equal, human, active(e), relativ(e), productive(e)

 -ness: thick, black, great, rough

 -ancy: const(ant)

-ence: differ(ent), depend(ent), pres(ent)

- ency: effici(ent), depend(ent)

-age: us(e), pass, break, leak

Ex.8 Read the text „Meters" and make up the annotation.

METERS

One of important things that an engineer should take into consideration is 'how much'. How much current is this circuit carrying? What is value of voltage in the circuit? What is value of resistance? In fact, to measure the current and the voltage is not difficult at all. One should connect an ammeter or a voltmeter to the circuit and read off the amperes and volts.

The ammeter is used to measure the value of current. When the ammeter is used, the circuit should be opened at one point and the terminals of the meter should be connected to it. One should take into consideration that the positive terminal of the meter is connected to the positive terminal of the source, the negative terminal- to the negative terminal of the source.

The ammeter should be connected in series. The readings on the scale show the measured value.

Common ammeters for D. C. measurements are the ammeters of the magneto-electric system. In an ammeter of this type an armature coil rotates between the poles of a permanent magnet; but the coil turns only through a small angle. The greater the current in the coil, the greater is the force , and, therefore, greater the angle of rotation of the armature. The deflection is measured by means of a pointer connected to the armature and the scale of the meter reads directly in amperes.

When the current to be measured a very small, one should use a galvanometer. Some galvanometers detect and measure currents as small as 10 of an ampere per 1 mm of scale.

A voltmeter is a device to be used for measuring the potential difference between any two points in a circuit. The voltmeter has armatures that move when an electric current is sent through their coil. The deflection, like that of an ammeter, is proportional to the current flowing through the armature coil.

A voltmeter must have a very high resistance since it passers only very small currents, which will not disturb the rest of the circuit. An ammeter, on the other hand, must have a low resistance, since all the current must pass through it. In actual use the ammeter is placed in series with that part of the circuit where the voltage is to be measured.

In addition to instruments for measuring current and voltage, there are also devices for measuring electric power and energy.

Vocabulary notes

Resistance- опір

Ammeter- амперметр

Voltmeter-вольтметер

Positive terminal- позитивна клема

Deflection- відхилення

Lesson 3

Теорія: Реферативний переклад.

Текст: " Solar energy" , "The concept of electrical current"

Лексико-граматичні основи та вправи: Неозначені часи. Структура питальних речень.

Переклад слів з суфіксами: -en, -ify, -ize. Переклад конструкцій as high as; as low as.

 Прочитайте теоретичний матеріал і дайте відповіді на запропоновані питання.

РЕФЕРАТИВНИЙ ПЕРЕКЛАД

Перш ніж говорити про особливості і правила реферативного перекладу, необхідно ще раз нагадати, що основним видом технічного перекладу є повний письмовий переклад. Всі останні види технічного перекладу - це його похідні, його скорочені варіанти.

Одним з таких скорочених варіантів повного письмового перекладу є реферативний переклад.

Назва „реферативний" походить від слова „реферат". Реферат - це коротке викладення суті будь-якого питання. Проте засоби короткого викладення суті питання можуть бути різними. В галузі технічного перекладу визначились три форми складання реферату, яким відповідають три самостійних вида технічного перекладу:

а) реферативний переклад;

б) переклад типа „експрес-інформація";

в) сигнальний переклад патентних рефератів.

Реферативний переклад - це повний письмовий переклад зараннє відібраних частин оригінала, які складають зв'язний текст.

Як правило, реферативний переклад повинен бути значно коротшим за оригінал( в 5-10 разів ), так як в процесі роботи над реферативним перекладом потребується вилучення всієї надлишкової інформації, кількість якої, перш за все, залежить від характеру оригінала.

Робота над реферативним перекладом складається з наступних етапів:

1.Попереднє знайомство з  оригіналом,  ознайомлення з  даною  галуззю  знань та її термінологією, уважне читання всього тексту.

2.Розмітка тексту за допомогою квадратних дужок   для виключення його другорядних частин і повторень (частини тексту, які вилучаються беруться в дужки ).

З .Читання оригінала без виключених частин у дужках.

4.Повний письмовий переклад частин оригінала,  які залишилися за дужками,  котрі повинні являти собою зв'язний текст.

Якщо в оригіналі є креслення, малюнки, то необхідно вибрати найбільш важливі і пояснити їх в перекладі.

ПИТАННЯ:

1.Що є основним видом технічного перекладу?

2.Чому повний письмовий переклад є основною формою технічного перекладу?

3.Назвіть правила повного письмового перекладу.

4.Як ви розумієте вираз „редагування тексту"?

5.Що таке реферативний переклад?

6.Що таке реферат?

7.Яким повинен бути об'єм реферативного перекладу?

8.На якому етапі роботи треба ознайомитися зі спеціальною літературою при повному письмовому перекладі і при реферативному перекладі?

9.З яких етапів складається робота над реферативним перекладом?

10.Чи треба вилучати малюнки з оригінала при реферативному перекладі?

SOLAR ENRGY

Ex.1 Remember the following words:

To predict - передбачати

To exhaust – виснажувати

 Fuels - паливо

Perpetual - вічний

Storage - запас

Nevertheless-проте Unfortunately - на жаль

To convert - перетворювати Shortage - нестача

Supply - запас

to trap - уловлювати

Ex.2 Guess the meaning of the following international words.

Energy, problem, experts, potentially, intensity, collection, economic, photoelectric, proportion,

temperature.

Ex.3 Translate the following words and word-combinations.

Fossil fuels, solar energy, electricity generating system, practicable solution, use of photoelectric

cells, focusing collector, water pipes.

Ex.4 Look through the text "Solar energy” and write down the abstract translation of this

text according the rules.

SOLAR ENERGY

Shortage of energy is a major world problem and experts predict that the present rate of increase in energy can exhaust the supply of fossil fuels in the twenty-first century. What the world needs is a source of perpetual energy.

Potentially, we have a source of perpetual energy shining down on us. The sun. [On clear day in the tropics, the intensity of solar energy can be more than a kilowatt per square meter at midday. That amount of energy falling on an area of sixty-four square kilometers is about as much as the whole of the British electricity generating system produces.

There is no charge for the energy that flows so freely from the sun.]. Unfortunately its collection and storage can be both difficult and expensive. [ Some form of storage is necessary because the sun's rays do not reach us on cloudy days or at night]. Nevertheless, solar energy is now an economic and practicable solution.

It is possible to convert solar energy directly to electricity by the use of photoelectric cells but for most practicable purpose this is too expensive. Today's solar energy systems are of two types, based on the flat plate collector and the focussing collector. The flat plate collector is simpler and cheaper. In its simplest form, the sun's rays fall onto a panel carrying water pipes. The sun heats the water, which is then available for use.

Focussing systems can trap a much higher proportion, of the sun's energy and also produce much higher temperatures. [People have known this principle for a long time. As far back as 212 B.C. Archimedes, using focussing mirrors, set fire on the Roman fleet].

Ex.5 Compare your abstract translation with the under following translation.                                                                           

                                                      Сонячна енергія           

Нестача енергії – важлива світова проблема, і спеціалісти передбачають, що сучасний темп росту споживання енергії може вичерпати запас природного палива у 21 столітті. Світ потребує джерело вічної енергії. Можливо, ми маємо джерело вічної енергії, яка освітлює нас. Це – сонце. На жаль, збирання і зберігання сонячної енергії може бути складним і коштовним. Проте, сонячна енергія в нинішній час є економічним і реальним рішенням. Використовуючи фотоелементи, можна перетворити сонячну енергію безпосередньо в електричну. В наші дні відомо два типи сонячних енергетичних пристроїв, які основані на плоскому сонячному колекторі і фокусуючому колекторі. Фокусуючи сонячні енергетичні установки можуть збирати значно більший відсоток сонячної енергії, а також виробляти більш високі температуру

Ex.6 Read the text. Don't make the use of a dictionary. Do the tasks to follow it.

The concept of electrical current

In the beginning of the 17th century Sir William Gilbert discovered that many substances could be electrified by friction. Gilbert named this effect "electric" after the word "electron" - the Greek name for amber. In 1756 the great Russian scientist M.V. Lomonosov was the first to make theoretical analysis of electrical phenomena.

At present the use of electrification is explained by the electron theory. According to the modern theory all matter is composed of atoms or tiny particles. There are many kinds of atoms. Each atom consists of a nucleus, a small positively charged mass and a number of lighter negatively charged particles called electrons, which revolve around the nucleus. Normally each atom of a substance is electrically neutral, or it has equal amounts of negative and positive charges, i. e. produces no electrical effects. If the number of negative charges is not equal to the positive charges, the matter will produce electrical effects.

  When an electric charge is at rest we speak of an static electricity, but when it is in motion we call it an electric current. In most cases an electric current is described as a flow of electric charges along a conductor.

  Not all substances are good conductors of electricity, as a general rule metals are good conductors of electricity, whereas non-metal are poor conductors. The poorest of conductors are commonly called insulators or non-conductors. There are a large number of substances that are neither good conductors of electricity nor good insulators. These substances are called semiconductors.

  An electric current which flows in the same direction through a conductor or which does not change its polarity is called a direct current or a continuous current. Its abbreviation is D.C. An alternating current (A.C.) flows first in one direction and then in other.

  An electric circuit is a path through which an electric current flows. This is a complete path along which electrons can transmit their charges. An electric circuit includes a battery, generator, or magnetic means for producing current flow. Some portion of the circuit is made to do useful work.

 The circuit is opened when no charges can move due to a break in the path. The circuit is closed

when no break exists - when switches are closed and all connections are properly made.

 -Find the information in the text about:

 1.  the history of electrical effect discovery;
 2.  the dependence of electrical conductivity on the material;
 3.  the electrical circuit;
 4.  two types of current.

-Write down the abstract translation of the text accordingly the rules.

GRAMMAR - LEXICAL   EXERCISES

Ex.7 Translate the following sentences, pay attention to the Predicates.

1. it takes the Earth 24 hours to rotate round its axis. 2. It takes 540 calories to change one gram of boiling water at 100 degrees Centigrade into steam at the same temperature. 3. It takes about 80 calories to change one gram of ice at 0 degrees Centigrade into water at the same temperature. 4. Nothing moves faster than light. It takes light only one second to move 3000,000 kilometres. 5. How long does it take you to get home from the Institute? It took me 2 hours to make the last experiment. 7. It will take you about 2 hours to go by air from Kyiv to London.

Ex.8 Write the following sentences in the Past and Future Indefinite.

1. The train starts at 10 o'clock. 2. The operator will start the engine. 3. The research institute of electronics designs and produces electronics-mechanical table-clock of highest procession.4. Many workers of our plant work in the daytime and study in their spare hours. 5. The young operator of the machine will join the Culture University's classes. 6. In our experiment we apply the latest instruments. 7. As the researchers work hard they achieve good results.8. This famous newspaperman always reports very interesting news. 9. When the controller examines the machines they operate normally.

Ex.9 Make up 10 questions to the texts " Solar energy", "The concept of electrical current" of different types.

Ex.10 Form verbs using the suffixes and translate them into Ukrainian.

-en: length, strength, light, wid(e), broad, bright, hard

-ify: solid, pur(e), simpl(e), electri(ic), qual(ity)

-ize: magnet, revolution, organ, crystal, character

Ex.11 Translate the following sentence, pay attention to the construction "as high as, as low as " - до (перед цифрами).

 1.  Some people can hear sounds as high as 20,000 cycles. 2. In the chemical reaction the gases may be as high as 3,500 degrees centigrade. 3. The voltage dropped to as low as 25 volts. 4. The possibility of discharge large amounts of energy was demonstrated as early as 1919 by Rutherford. 5. The planet Pluto was discovered as recently as 1930.

Lesson 4

Текст: Сучасна побутова техніка. Переклад зразків, інструкцій з експлуатації електроприладів.

Лексико-граматичні основи та вправи: Модальні дієслова та їх особливості. Еквіваленти модальних дієслів.

Самостійна робота: Переклад інструкцій з експлуатації електроприладів.

Ex.1Write out all unknown words from the given texts and translate them.

                                            KETTLE CK – 2212

                                      INSTRUCTION MANUAL

How to Use

- Fill the kettle with the water between “ MAX “ and “ MIN “ marks to avoid water splashes out which can run down the base unit.

- Before placing the kettle body on the connection base make sure that it is dry.

- Plug in the power cord to the mains cord.

- Switch it on.

- The water temperature will rise until boiling. When it boils the switch will automatically switch off. You can also switch it off just rise it up from the base.

Before the first using fill it to the “MAX “ mark and after boiling remove the water away.

Safety System

This kettle has automatic cut off device which will switch off the kettle if it is automatically switched on without water.

Descaling

- Fill the kettle to the “ MAX “ mark and add several drops of vinegar. Then boil it.

- Unplug the kettle and stay it for 15 minutes.

- Pour off all the solution. Than boils the water several times to remove the rest of the vinegar. Wash the kettle carefully inside.

Cleaning The Kettle Body

- Before cleaning unplug from the mains.

- Clean and dry the kettle.

- Open three clips turn the lower housing in anticlockwise direction to take out the kettle body.

- It is possible to wash body yourself or in washing machine.

- Do not put heating element into the water or other liquid materials.

- Turn the kettle upside down and place on a soft cloth.

- Before assemble the kettle on the base make sure that it is dry.

- Before assemble the kettle on the base make sure that all three clips are in the right position and the silicon rubber at the right position.

- Place the lower housing with the ON?OFF switch facing the handle of the kettle body.

- Make sure the lower housing stay at the right position.

Safety Instruction

- Read the instruction carefully and keep it for future use.

- Do not contact the kettle with hard objects.

- Use the kettle only for cooking.

- Place the kettle on the straight surface.

- Do not move the kettle during the working.

- Do not place it near the bath, swimming pool and shower.

- Do not touch it with wet hands.

- Do not touch hot surfaces of the kettle or pouring spout while it works. Use the handle.

- Do not use the kettle when the water level is above the “ MAX “ mark or below the “ MIN “ mark.

- Make sure that the heating element covered with the water.

- Feel the kettle with the water when it stands on the connection base.

- Keep the lid closed when it used.

- Never use some different connection bases.

- Do not use the kettle for the other purposes.

- Keep it away from children.

- Unplug the kettle and empty it when it is not used.

- Do not unplug the kettle by pulling at the power cord.

- Keep the kettle away from hot surfaces.

- Do not put the kettle into the water.

- Do not switch on if the power cord or the plug is damaged or if it can be defected that the appliance is not operating correctly.

- If the cord is damaged it must be replaced by professional technical service center.

- The kettle is used only with 360 degrees connection base.

Connection to the mains

Only connect to the voltage that is indicated in the rating plate. This kettle must be connected to the electric socket with ground.

                                           FULL FUNCTION STEAM IRON

  Filling with water ( for steam-ironing and spraying )

-Please fill this iron with normal tap water before using for the first time.

-For refilling, you can also use tapwater. However, if the water is very hard it is advisable to use distilled water.

Remove the mains ping from the wall socket before filling the iron.

Set the steam control to position 0 (=no steam).

-Stand the iron on its end and open the filling funnel.

Pour water into the filling aperture.

Use the measuring beaker with spout for this purpose.

-close the filling funnel.

  Ironing temperature

-Always check first to see whether a label with ironing instructions is attached to the article to be ironed.

Follow these ironing instructions in all cases.

  Setting the temperature

-Stand the iron on its end.

-Set the temperature control to the correct ironing temperature.

-Insert the mains plug into the wall socket.

-After the amber temperature pilot light first has gone out and has come onagain, you may start ironing.

The amber pilot light will come on from time to time during ironing.

-If you set the temperature control to a lower setting after ironing at a high temperature, do not begin again before the amber pilot light has come on and gone out again.

Spraying

At any temperature by pushing on the spray button a couple of times the laundry can be damped down.

Ensure that there is enough water in the water reservoir.

Steam-ironing

-As indicated on the temperature control (A) and the table, steam-ironong is only possible at higher ironing temperatures:

or...for moderate steam

  for maximum steam.

-Ensure that there is enough water in the reservoir

-Stand the iron on its end.

-Set the temperature control at the required position within the “steam area” (..or..).

-Insert the mains plug into the wall socket.

-After the amber temperature pilot light (H) first has gone out and has come on again, you may start ironing.

-Slide the steam control to the required position.

Turbo steam

This feature provides extra steam to remove stubborn creases. The extra steam works as long as the turbo knob is kept pressed-in.

-Press and hold the Turbo steam button for a few seconds. Then release the button.

-Do not keep the button pressed-in for more than 10 seconds without interruption.

Allow at least one minute interval before applying Turbo Steam again.

If the amber temperature pilot light comes on, this indicates that the iron is heating up again.

-wait for the amber pilot light to go out. Then you can recommence ironing.

Ironing without steam

For ironing without steam proceed as described forsteam-ironing.

However, the steam control shoud remain in position 0 (=no steam )

Cleaning

-Before cleaning remove the mains plug from the wall socket and allow the iron to cool down sufficiently.

-Scale and other setting can be wiped off the soleplate with a damp clothand some nonscratching ( fluid ) abrasive.

Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects.

-The upper part of the appliance can be cleaned with a damp cloth.

-From time to time clean the inside of the water reservoir by filling with water and shaking. Then pour the water back out.

Storage

-Remove the mains plug from the wall socket.

-Pour any remaining water out of the water resrvoir.

-Set the steam control to position 0.

-stand the iron upright and let it cool down sufficiently.

The mains cord can be wound around the cord storage. Allow a generous loop of cord before starting the windings around the cord storage.

-Always store the iron standing on its end. Regularly check if the mains cord is still in a good and safe condition.

Coffee mill MAGITEC Model NO.:MT-7599

Before reading please fold out the pages with the illustrations.

General Safety instructions

Please read carefully all the following information, it contains important instructions for the safety, the use and themaintenance of the appliance.

-Do not place a defective appliance into operation.

To assure safe operation of the appliance, assemble it only according to the information given in the operating instructions and connect it and operate it as directed on the nameplate.

-In case of a direct separate the appliance from the mains ( pul out the mains plug).

-Do not pull on the connection cord, but rather on the plug, to separate the appliance from the mains.

-Do not pull the connection cord over sharp edges or use it for carrying.

-Do not pull the connection cord over heated hotplates  or open flames.

-Have repairs and manipulations on the appliance performed by a trained fitter or by our customer service.

-Children must not use electrical appliance except under supervision.

-Clean appliance only with a dry or a most cloth, making sure that you pull out the mains plug first without fail. Never immerse the appliance into water.

-Worn out appliances must be made unusable immediately by pulling out the mains plug and cutting through the connection cord. Then dispose of the appliance property.

-You may obtain information on possibilities for also disposing of worn-out appliances from your community or city administration.

Safety instructionsfor using the appliance

-Grind only coffee in the appliance.

-After you have used theappliance three times without interruption, a pause of around 60 minutes is necessary.

-When not in use and during cleaning pull out the plug.

-The appliance requires no maintenance. Inthe even of damage only the whole coffee grinder can be exchanged. Exchange of the lead alone is not permissible.

To grinds the coffee

Fill with the required amount of coffee ( max. 36 g). Put on lid with switch.

Press switch down.

The fineness of the ground coffee depends on the quantity of beans and the grinding time.

To obtain ground coffee, the following quantities and times apply: 12g: max 20 sec.; 24g: max 25 sec.; 36g: max 30 sec.

Shorter grinding times result in somewhat coarser coffee grains. Also observe the fineness specifications in the instructions for use of your coffee machine.

Release the switching and wait until the fly cutter comes to a half before removing the lid.

Cleaning

Remove mains plug. Clean the container and lid with a brush or dry cloth.

The lid may also be washed in cold or tepid water.

Wipe the casing with a damp cloth.

                   GRAMMAR - LEXICAL   EXERCISES

Ex.2 Read, remember the grammar material and fulfill the following exercises.

Модальні дієслова , такі як, наприклад can, may, must виражають не дію , тільки ставлення до дії, тобто можливість, імовірність або необхідність виконання дії.

                                                         Модальні дієслова

дієслово

Форма минулого часу

Еквівалент модального дієслова

значення

переклад

Приклади

can

could

Be able to

Фізична можливість, вміння, здібності виконувати дію.

Можу, вмію, здатен, можна

They can operate this device. A computer can store information. Any moving object is able to work.

may

might

вe allowed to

припущення

дозвіл, дозвіл виконувати дію

Може бути, можливо

можу, можна. дозволено

He may change his opinion. You may use this instrument. The students were allowed to test a new device.

must

must

       -

         -

        -

        

       -

      -

to have to

to be to

        -

необхідність, обов’язок

необхідність,  обумовлена вимушеними обставинами

необхідність. Обумовлена попереднім планом, (домовленістю)

імовірність виконання дії

The experiment must be carried out as soon as possible.

They will have to verify the data.

We are to study this phenomenon carefully. It is to be noted.

That must be difficult  

should

        -

        -

необхідність, обумовлена моральним обов’язком, порадою

повинен, слід

It should be noted that the results are quite unexpected.

Ex.3 Translate the following sentences using the rules.

1. Climate may be defined as the summation of weather conditions in historical times

2. The importance of climate in the affairs of man cannot be doubted.

3. Temperature records could not be obtained until the invention of the thermometer, about 400 years ago.

4. The fluctuations of short duration are evidently to be regarded as characteristic behavior and not as climate changes.

5. Evidences of secular trends in climate are also to be found in actual instrumental records in some parts of the world.

6. It is to be noted that these figures represent not the actual temperatures, but the temperatures reduced to sea level

7. Unfortunately we are not able to use as short a period as the past few thousand years to determine the climate of a region.

8. It must be remembered that the value of rainfall to plant growth is not accurately measured by the total annual fall.

9. Because the lower layers of the atmosphere are the densest, they are best able to absorb the long wave radiation from the Earth.

10. Mariners could determine the latitude of any point on the surface of the earth using the method introduced by Pitheads’.

11. Due to deterioration in climate the Vikings were unable to exploit their newly discovered territories.

12. Shortly after leaving port, the ships, had to put back to repair a top mast.

13. Baffin Bay in Canada was explored by Sir John Ross in 1817 and 1818, and he was able to measure the depth of the sea.

14. In order that we may understand the reason for water’s great importance in these respects, we must first consider it at the atomic level so that we can take a close look at make up of water molecule which determines many of these unique properties.

15. if we are to understand why water has the properties that it does, we must take a look at the atom itself.

16. We must be able to find for the total mass of each chemical element, that is taken from primary crystalline rock.

17. This submergence must have been caused by a subsidence of the continent, a rise in a sea level, or a combination of the two.

18. Contraction of the ocean water may have lowered sea level by about 10m.

19. The particle may be held in the belt of soil moisture for weeks or months.

20. The hydrologist must evaluate not only the probability of floods of various magnitudes but also the effect of the reservoir upon the distribution of the flood volume.

21. Method must therefore be available  for deriving acceptable unit graphs from portions of the hydro graph that contain surface runoff from more than one storm period.

22. It is to be expected, that the study of relationships between precipitation and runoff for shorter periods must become increasingly complex.

23. The need become apparent for investigating something more than precipitation if we are to develop useful concepts dealing with short – time runoff patterns.

24. It is to be noted that this convention in plotting mean daily flows may be misleading.

25. “Total surface outflow” is to be taken as meaning all water moving out of the drainage area in surface streams.

26.The additional low-flow data permit an estimate of the amount of power that will have to be obtain from other sources.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24426. Язык манипулирования данными, концепции и возможности языка SQL. Функции администратора баз данных 181.5 KB
  Перечисленные устройства передают кадры с одного своего порта на другой анализируя адрес назначения помещенный в этих кадрах. По адресу источника кадра коммутатор делает вывод о принадлежности узлаисточника тому или иному сегменту сети. Одновременно с передачей кадра на все порты коммутатор изучает адрес источника кадра и делает запись о его принадлежности к тому или иному сегменту в своей адресной таблице. При каждом поступлении кадра на порт коммутатора он прежде всего пытается найти адрес назначения кадра в адресной таблице.
24427. Адреса и сети Интернет. Архитектура и методы использования баз данных на Web 52 KB
  10277 Стадии разработки: постановка задачи стадия Техническое задание; анализ требований и разработка спецификаций стадия Эскизный проект; проектирование стадия Технический проект; реализация стадия Технический проект. Проектирование. Процесс проектирование сложного ПО обычно включает: проектирование общей структуры определение основных частей компонентов и их взаимосвязей по управлению и данным; декомпозицию компонентов и построение структурных иерархий в соответствии с рекомендациями блочноиерархического подхода;...
24428. Классификации сайтов. Сервисы Интернет 40.5 KB
  Сервисы Интернет. Классификация сайтов Все многообразие информации в интернете обозначаемой одним емким словом сайт можно условно разделить по: задачам сайта цели его создания и фунционирования коммерческий некоммерческий информационный рекламный поисковая система. объемности хоумпейдж сайтывизитки интернетпредставительства вебпорталы и т. Интернет сервисы: Пользователь работающий в Интернет имеет дело с несколькими различными видами услуг.
24429. Концепция и возможности XML-технологий 67 KB
  Концепция и возможности XMLтехнологий. XML Extensible Markup Language[1] это язык разметки описывающий объектов данных называемых XML документами. сам по себе XML не содержит никаких тэгов предназначенных для разметки он просто определяет порядок их создания. Таким образом если например мы считаем что для обозначения элемента rose в документе необходимо использовать тэг flower ; то XML позволяет свободно использовать определяемый нами тэг и мы можем включать в документ фрагменты подобные следующему: flower rose flower Набор...
24430. Архитектура стека TCP/IP. Протокол IP. Заголовок IP-пакета. IP-адресация 238.5 KB
  Заголовок IPпакета. В его задачу входит продвижение пакета между сетями от одного маршрутизатора до другого до тех пор пока пакет не попадет в сеть назначения. Заголовок IPпакета IPпакет состоит из заголовка и поля данных. Значение длины заголовка IPпакета также занимает 4 бита и измеряется в 32 битовых словах.
24431. Протокол ARP. Протокол ICMP. Протокол UDP 124 KB
  Протокол ARP. Протокол ARP: Для определения локального адреса MAC по IPадресу используется протокол разрешения адресов Address Resolution Protocol ARP. Существует два варианта работы APR: локальная сеть с поддержкой широковещания глобальная сеть без широковещения Рассмотрим работу протокола ARP в локальных сетях с широковещанием. Для решения этой задачи протокол IP обращается к протоколу ARP.
24432. Протокол TCP. Формат заголовка TCP 135.5 KB
  Протокол TCP. Формат заголовка TCP. TCP Transmission Control Protocol гарантированный протокол транспортного уровня с предварительным установлением соединения предоставляющий приложению надёжный поток данных дающий уверенность в безошибочности получаемых данных перезапрашивающий данные в случае потери и устраняющий дублирование данных. Протокол TCP взаимодействует через межуровневые интерфейсы с ниже лежащим протоколом IP и с выше лежащими протоколами прикладного уровня или приложениями.
24433. Принципы одноадресной маршрутизации. Структура и типы записей таблицы маршрутизации. Протоколы маршрутизации 72 KB
  Принципы одноадресной маршрутизации. Структура и типы записей таблицы маршрутизации. Протоколы маршрутизации. Полученная в результате анализа информация о маршрутах дальнейшего следования пакетов помещается в таблицу маршрутизации.
24434. Функционирование NAT. Функционирование Proxy 999 KB
  Диаграммы рисуют для визуализации системы с разных точек зрения. Теоретически диаграммы могут содержать любые комбинации сущностей и отношений. Всего UML предлагает девять дополняющих друг друга диаграмм входящих в различные модели: диаграммы вариантов использования; диаграммы классов; диаграммы пакетов: диаграммы последовательностей действий; диаграммы кооперации: диаграммы деятельностей: диаграммы состояний объектов: диаграммы компонентов: диаграммы размещения. Диаграммы вариантов использования.