62625

Online stores

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Практическая цель: систематизировать знания. Развивающая цель: способствовать интересу учащихся к изучению иностранного языка развитие памяти речи внимания логического мышления.

Другие языки

2014-06-12

22.89 KB

0 чел.

Урок утвержден:

Урок проведен:

План-конспект урока:

Урок №    Класс    Дата

Тип урока: Комбинированный: закрепление и систематизирование знаний, умений и навыков коммуникации у учащихся по теме «Online stores».

Тема урока: Online stores

Практическая цель: систематизировать знания.

Развивающая цель: способствовать интересу учащихся к изучению иностранного языка, развитие памяти, речи, внимания, логического мышления.

Общеобразовательная цель: систематизация навыков использования грамматических конструкций.

Воспитательная цель: воспитание всесторонне развитой личности, формирование навыков совместной работы в парах и микрогруппах.

Средства обучения: доска, дидактический материал, ТСО, учебники.

План урока:

 1.  Организационный момент
 2.  Проверка домашнего задания
 3.  Мотивация учебной деятельности
 4.  Актуализация опорных знаний
 5.  Аудирование
 6.  Домашнее задание
 7.  Подведение итогов

Ход урока:

Этап, цель, приемы обучения

Содержание работы

Время

 1.  Начало урока. Организационный момент.

Цель: переключение внимания учащихся на предмет английского языка, введение в языковую атмосферу.

Режим: T – Cl.

Организация учебного процесса. Приветствие.

T.: Good afternoon! Sit down, please. How are you? My name is Tatyana Igorevna.

 1.  Проверка домашнего задания.

Цель: проверка степени усвоения ранее изученной темы.

Прием: беседа, монолог

Режим: TCl, P.

T.: Let’s speak about you. Answer my question?

- How important are clothes to you?

- Do you prefer formal or casual clothes?

- What kinds of clothes do you have?

- What colours do you like?

- Do you wear many accessories?

- Do you wish you had different clothes?

 1.  Мотивация учебной деятельности.

Цель: сообщение темы, целей и задач урока.

Режим: T - Cl

T.: Today we continue our topic “Online stores”. We are going to discover some new facts about business and on-line shops.

 1.  Чтение

Цель: развитие умений восприятия новой лексики в рецептивных видах речевой деятельности.

Прием: чтение текста, ответы на вопросы, диалог.

Режим: T – P1, P2, P3…, P1 – P2

Open your student’s books on the page 82. Please answer my questions:

- Look at the title above and the photo below. What kinds of jobs do you think the people in the photo have?

-Describe the people.

Does the woman have a formal clothes or just casual? And the man?

What’s the motto of this online shop?

Thank you. And now we are going to find out new words. Try to explain them in English. If you know the translation, speak up!

Adj: hundreds, satisfied, logical, enthusiastic, cheaply, online.

Nouns: decision, pressure, business, company.

Verbs: deliver, leave school, open (start a business, set up), refuse, sing

Phrases:  go for it, get on well, an eye for.

 1.  And now you are going to listen the text on the page 82. Cross the unknown words.  

 1.  Говорение
 1.  Упр № 3 в парах ответить на вопросы по тексту.
 2.  That’s great!

 1.  Введение нового грамматического материала (4a, 4b, 4c)

And now tell me please, what do you know about adverb? Explain and give examples.

Adverb – is used to describe how someone or something dose an action.

(quickly, carefully, easily) we use adverbs before verbs or at the end of the sentence. The adding a suffix –er to the end will transform a regular adverb into a comparative one.

Adjective – we use them to describe people or things. (careful,  easy, quick) we use adjectives before nouns or after: be, seem, get.

Look at the list of adverbs. Here we have examples. So, make 3 sentences using these words. Follow the examples.

Exercise 4a. Correct the mistakes.

Exercise 4b. Complete the adverbs.

Exercise 4c. Complete with the correct form of the words in brackets. Check it.

Exercise 5 Now we work in pairs and compare yourself with your partner, using the words in the box. Artem read the example, please!  

 1.  Домашнее задание

 1.  Подведение итогов

Write down your home task. Work Book unit 27 on the page 66

And make 10 sentences using adverbs and adjectives about: What do you want to buy in online shops.

Thank you very much for the lesson. You were brilliant today.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55038. Портфоліо як одна з форм оцінювання індивідуальних досягнень учнів початкових класів 214.5 KB
  Відсутність оцінок протягом першого і другого років навчання в початковій школі в жодному разі не повинно розумітися як повна відмова від системи контролю і оцінки з боку вчителя. Навпаки, оцінка замінюється розгорнутою системою взаємин, співпрацею дитини і дорослого у контрольно-оціночної діяльності, яка будується на змістовно-оціночної основі.
55039. ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ В РІЗНИХ РАКУРСАХ 73 KB
  Тому для одних Учитель це жива конкретна людина симпатична чи не дуже, як поталанило, а для інших - це певна міфологема одиниця легенди, яка необхідна часом людині для самозбагачення, самовиправдання, самоствердження чи просто для того, щоб память про чарівну частину життя дитинство та молодість...
55040. До 70-річчя Перемоги 144 KB
  Масовий подвиг народу, воїнів Армії і Флоту у двобої з фашистськими загарбниками, все героїчне минуле Батьківщини – вдячна і корисна нива для виховання підростаючого покоління. В наші дні героїко-патріотичне виховання набуває особливого звучання нині, в період відзначення річниць видатних перемог у Великій Вітчизняній війні і підготовки до 70-річчя Великої Перемоги.
55041. ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЕДАГОГА 7.77 MB
  З огляду на важливість і актуальність поставлених перед освітою завдань, ми часто використовуємо інноваційні технології навчання, що дозволяють істотно активізувати розумову та пізнавальну діяльність студентів, підвищити інтерес до дисципліни.
55042. Пошук інформації в Internet. Пошукові системи 614.5 KB
  Мета: ознайомити із засобами пошуку інформації в Інтернеті принципами функціонування вебкаталогів та пошукових систем; навчити стратегії пошуку інформації; виховувати інформаційну культуру учнів уважність дисциплінованість прищеплювати навички групової роботи співробітництва.
55043. Объекты, цели, методы государственного регулирования экономики 19.59 KB
  Продажа государственной собственности частным физическим и юридическим лицам позволяет: уменьшить дефицит бюджета, пополнить его доходами и увеличить средства, направляемые в другие сектора экономики; расширить сферу действия рыночного механизма и развить конкурентную среду; привлечь частный капитал в совместный с государством бизнес
55044. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови та літератури 242.5 KB
  Компютерна презентація на уроках української мови та літератури. Це уможливлює: удосконалення методології і стратегії добору змісту методів і організаційних форм навчання що відповідають задачам розвитку особистості того кого навчають у сучасних умовах інформатизації суспільства; створення методичних систем навчання орієнтованих на розвиток інтелектуального потенціалу того кого навчають на формування умінь самостійно здобувати знання здійснювати інформаційнонавчальну...
55045. Навчальний посібник для самостійної роботи та самоконтролю 2.9 MB
  Те саме стосується й швидкості світла бо вимога щодо знання одиниць швидкості також висувається лише у 8-му класі. Саме такими є промені що їх викидає точкове джерело світла. Непідкріпленою тож необґрунтовано завищеною виглядає також вимога щодо опанування учнями поняттям сила світла та їхньої здатності розв'язувати задачі із застосуванням цієї фізичної величини с.
55046. Математика в біології 2.95 MB
  На допомогу тим хто розвязує задачі з біології Кожна біологічна задача складається із сукупності даних умови задачі й запитань що вказує її вимогу. Якщо це задача з генетики використовуй генетичні символи; якщо вона стосується обміну речовин складіть ланцюг живлення...