628

Планування діяльності підприємства

Курсовая

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Поряд із загальними принципами управління та планування. Планування об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою. Виробничо-господарська діяльність підприємства, кадри в необхідній кількості і потрібної кваліфікації.

Украинкский

2013-01-06

584 KB

5 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Одеська національна академія харчових технологій

Факультет менеджменту, маркетингу та логістики

Кафедра менеджменту та фінансів

Курсова робота

З дисципліни «Контролінг»

Тема « Планування діяльності підприємства»

Освітньо – кваліфікаційний рівень : бакалавр

       Студент                          ___________________                  Ніколаєва Ю.Г. ММіЛ 472

Напрям підготовки 6.030601

№ залікової книжки 080759

Керівник __________________ канд. екон. наук, асистент Миронюк Т.І.

                                                 Одеса 2012 р.


Зміст

 •  Вступ……………………………………………………………………7
 •  розділ 1: «Призначення та зміст поточного планування»………….8
 •  розділ 2: «План виробництва та реалізації продукції»……………..9
 •  розділ 3: «План з праці»………………………………………………11
 •  розділ 4: «План з собівартості»………………………………………17
 •  розділ 5: «Фінансовий план»…………………………………………25
 •  висновки……………………………………………………………….43
 •  список використаної літератури……………………………………..44

                                                      

                                                     Вступ

Метою виконання курсової роботи є: закріплення теоретичних знань з дисципліни «Контролінг»; осмислення взаємозв’язку між плановими показниками всіх розділів поточного плану; набуття практичних навичок їх розрахунку та прийняття управлінських рішень за допомогою використання методичного інструментарію контролінгу, які б забезпечували отримання найкращих фінансових результатів підприємством та їх ефективне використання.

Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Планування є, власне, процесом визначення цілей, що їх підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів досягнення таких цілей.

Планування об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою, надає всім процесам однонапрямленості і с координованості, що дає змогу найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно, якісно та своєчасно вирішувати різноманітні завдання управління.

За нових умов господарювання й переходу до ринкового регулювання підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. Надання самостійності підприємству означає не тільки відмову від повної регламентації "зверху" всієї його діяльності і надання підприємству широких прав щодо визначення та реалізації виробничої програми, шляхів розвитку виробництва, мотивації праці, а й усвідомлення важливості безперервного вивчення ринку та готовності нести відповідальність за кінцеві результати господарювання.

Усе це має відбитися в планах діяльності підприємства. Відкрита система підприємства як його нова якість за ринкових умов і пряма залежність від взаємодії попиту та пропонування зумовлюють необхідність створення системи планування та управління підприємством, здатної швидко й ефективно реагувати на ринкові потреби.

Поряд із загальними принципами управління та планування (оскільки останнє є функцією першого) існують і специфічні принципи планування, а саме: цільова напрямленість (цілепокладання), системність, безперервність, збалансованість, оптимальність використання ресурсів, адекватність об'єкта та предмета планування.

            Розділ 1. «Призначення та зміст поточного планування»

Суть оперативного планування

Найважливішою функцією управління підприємством є планування його

діяльності. Планування є, власне, процесом визначення цілей, що їх

підприємство передбачає досягти за певний період, а також способів

досягнення таких цілей.

Планування об'єднує структурні підрозділи підприємства спільною метою,

надає всім процесам однонапрямленості і скоординованості, що дає змогу

найбільш повно й ефективно використовувати наявні ресурси, комплексно,

якісно та своєчасно вирішувати різноманітні завдання управління.

За нових умов господарювання й переходу до ринкового регулювання

підприємство самостійно здійснює весь комплекс планової роботи. Надання

самостійності підприємству означає не тільки відмову від повної

регламентації «зверху» всієї його діяльності і надання підприємству

широких прав щодо визначення та реалізації виробничої програми, шляхів

розвитку виробництва, мотивації праці, а й усвідомлення важливості

безперервного вивчення ринку та готовності нести відповідальність за

кінцеві результати господарювання. Усе це має відбитися в планах

діяльності підприємства. Відкрита система підприємства як його нова

якість за ринкових умов і пряма залежність від взаємодії попиту та

пропонування зумовлюють необхідність створення системи планування та

управління підприємством, здатної швидко й ефективно реагувати на

ринкові потреби.

Поряд із загальними принципами управління та планування (оскільки

останнє є функцією першого) існують і специфічні принципи планування, а

саме: цільова напрямленість (цілепокладання), системність,

безперервність, збалансованість, оптимальність використання ресурсів,

адекватність об'єкта та предмета планування.

Розділ 2. «план виробництва і реалізації продукції»

На основі даних отриманих після проведення маркетингового дослідження  розрахуємо прогнозні об’єми збуту продукції.

Таблиця 1 – прогноз збуту продукції

найменування продукції

ємність ринку, т

частка ринку, %

прогнозований обсяг збуту, т

Хліб "Пшеничний" в/г

92100

10

9210

Булочка "Бутербродна"

25100

15

3765

Рулет з маком

20100

18,2

3658,2

Прогнозний обсяг збуту = =

Проведемо аналіз використання потужності підприємства в плановому періоді

Таблиця 2 - використання виробничої потужності в плановому періоді

найменування продукції

виробіток за добу за технічною нормою, т

ефективний фонд часу, днів

річна потужність, т

прогнозований обсяг збуту, т

плановий обсяг збуту, т

інтегральний коефіцієнт використання потужності

Хліб "Пшеничний" в/г

34,3

320

10976

9210

9210,00

0,84

Булочка "Бутербродна"

21,5

320

6880

3765

3765,00

0,55

Рулет з маком

7,8

320

2496

3658,2

2496,00

1

Всього

 

 

20352

16633,2

15471,00

 

РП = ТНВ добеф п ,               (2.1)

де РП – річна потужність, т;

ТНВ доб – виробіток за добу за технічною нормою, т;

Ф еф п – ефективний фонд часу роботи підприємства, днів.

К інтегр = Q пл / РП,                      (2.2)

де К інтегр – інтегральний коефіцієнт використання потужності;

Q пл– плановий обсяг збуту, т.

Порівнюючи  потужність підприємства і прогнозовані об’єми випуску продукції складається плановий обсяг збуту. Для Хлібу «Пшеничного»  і рулету з маком  цей показник рівний річній потужності, а для булочки «Бутербродної» прогнозованому об’єму збуту.

Виробничий план і план реалізації складають в натуральному виразі на рік з розбиванням по кварталах у співвідношенні 0,25:0,23:0,22:0,30 (табл.3, табл.4)

Таблиця 3 - План реалізації продукції, т

найменування продукції

всього за рік

по кварталах

1

2

3

4

Хліб "Пшеничний" в/г

9210,00

2302,5

2118,3

2026,2

2763

Булочка "Бутербродна"

3765,00

941,25

865,95

828,3

1129,5

Рулет з маком

2496,00

624

574,08

549,12

748,8

Всього

15471,00

3867,75

3558,33

3403,62

4641,30

Хліб «Пшеничний»1кв.= 9210,00*0,25=2302,5 т

Таблиця 4 - План виробництва продукції, т

найменування продукції

всього за рік

залишок на початок року

залишок на кінець року

по кварталах

1

2

3

4

Хліб "Пшеничний" в/г

9210

0

0

2302,5

2118,3

2026,2

2763

Булочка "Бутербродна"

3765

0

0

941,25

865,95

828,3

1129,5

Рулет з маком

2496

0

0

624

574,08

549,12

748,8

Всього

15471

 

 

3867,75

3558,33

3403,62

4641,3

Розділ 3. «План з праці»

 Основне завдання плану з праці полягає в тому, щоб забезпечити:

- виробничо-господарську діяльність підприємства кадрами в необхідній кількості і потрібної кваліфікації;

- оплату праці відповідно до її кількості і якості;

- соціальні і компенсаційні виплати працівникам.

На основі вихідних даних та плану виробництва розраховують планову чисельність основних і допоміжних робітників, чисельність промислово-виробничого персоналу, річний фонд заробітної плати та плановий дохід.

Розрахунок планової чисельності та планового фонду заробітної плати основних робітників здійснюють, виходячи з плану виробництва, трудомісткості виробництва 1т продукції, ефективного фонду праці одного робітника, середньої розцінки за 1т, планового відсотка додаткової заробітної плати.

Чисельність основних робітників на поточній лінії розраховується за формулою

                            Ч осн = (Тр1* Q п)/Ф еф*К вик. норм ,            (3.1)

Ч= = 76 людей

де  Ч осн – чисельність основних робітників, люд.;

Тр1 – трудомісткість виробництва 1т продукції на поточній лінії, люд-год;

Q п – план виробництва, т;

Ф еф – ефективний фонд роботи одного робітника, год;

К вик. норм – плановий коефіцієнт виконання норм.

Основна заробітна  плата робітників на поточних лініях розраховується за формулою

                                                         ЗП п = Q п*Р1,               (3.2)

ЗП=9210*156,4= 1440444 грн

де ЗП п – основна заробітна плата робітників на поточній лінії, грн.;

Р1 – середня розцінка за 1т, грн.

Основна заробітна плата робітників групи загального обслуговування розраховується за формулою

                                                  ЗП обсл = Чобсл*ДТС*Ф еф,   (3.3)

де ЗП обсл – основна заробітна плата робітників групи загального обслуговування, грн.;

Ч обсл – чисельність робітників групи загального обслуговування, люд;

ДТС– денна тарифна ставка, грн.

                                                 ДТС = ГТС*ТК*t,                          (3.4)

де ГТС – годинна тарифна ставка, грн.;

ТК – тарифний коефіцієнт;

t – тривалість зміни, год.

 Значення тарифних коефіцієнтів, відповідні до тарифних розрядів робітників, представлені нижче.

Тарифний розряд

Тарифний коефіцієнт

1

1,35

2

1,2

3

1,2

4

1,35

5

1,55

6

1,2

Годинна тарифна ставка розраховується, виходячи з рівня мінімальної заробітної плати, встановленої законодавчо (3.5).

                         ГТС = Мінімальна заробітна плата/168,9 г од               (3.5)

                        ГТС= 1073/168,9=6,35 грн

Додаткова заробітна плата розраховується так:

                                              ЗП д = ЗП о * i / 100                            (3.6)

ЗПд хл = 9210*50/100=4605 грн

де  ЗП д – додаткова заробітна плата, грн.;

ЗП о – основна заробітна плата, грн.;

i – процент додаткової заробітної плати, %.

Наступним кроком є розрахунок річного фонду основної та додаткової заробітної плати:

                                             РФЗП од = РЗП о + РЗП д           (3.7)

РФЗП од хл = 9210+4605=13815грн

де РФЗП од – річний фонд основної і додаткової заробітної плати, грн.;

 РЗП о – річна основна заробітна плата, грн.;

РЗП д – річна додаткова заробітна плата, грн.

Таблиця 5 - Розрахунок планових чисельності і заробітної плати основних робітників

Для складання калькуляції собівартості продукції слід заробітну плату групи робітників загального обслуговування розподілити за видами продукції пропорційно до заробітної плати робітників на поточних лініях і розрахувати заробітну плату робітників на одиницю продукції. Для цього використаємо дані табл.5.

ЗП обсл i = ∑ РФЗП од л / ∑ РФЗП од обсл * РФЗП од обсл i ,  (3.8)

ЗП обсл хл= 201168/3451589,3*2160666,0=125929,44грн

де ЗП обсл - заробітна плата робітників загального обслуговування за видами продукції, грн.;

РФЗП од л - річний фонд основної і додаткової заробітної  плати основних робітників на поточних лініях, грн.;

РФЗП од обсл - річний фонд основної і додаткової заробітної  плати основних робітників групи загального обслуговування, грн.

Таблиця 6 - Розподіл заробітної плати робітників групи загального обслуговування за видами продукції, грн.

вид продукції

річний фонд основної і додаткової заробітної плати основних робітників на поточних лініях, грн

заробітна плата робітників групи загального обслуговування, грн

всього заробітна плата робітників, грн

обсяг виробництва, т

заробітна плата робітників на 1 т продукції, грн

Хліб "Пшеничний" в/г

2160666

377788,4

2538454,4

9210,00

275,6194

Булочка "Бутербродна"

585928,125

102448,4

688376,57

3765,00

182,8357

Рулет з маком

704995,2

123267,1

828262,3

2496,00

331,8359

Всього

3451589,325

603504,0

4055093,3

15471,00

790,291

Найбільша заробітна плата на 1 т продукції у робітників зайнятих при виробництві рулету з маком і становить 790,291грн., А найменша - у робітників зайнятих при виробництві булочки «Бутербродної» - 331,8359 грн.

Заробітна плата робітників групи загального обслуговування розподіляється між видами продукції пропорційно заробітній платі робітників на поточних лініях.

          Розрахунок ЗП раб.гр.общ.обслуж = Σ ​​ЗП раб.гр.общ.обслуж / ΣЗП осн. раб. на потокових лініях * ЗП раб.гр.общ.обслуж.

– Хліб «Пшеничний в / г»: 603504,00/3451589,325* 2160666= 377788,34 грн.;

         – Хліб Пшеничний: 2538454,4 /9210,00 = 275,92грн.;

        Для складання плану по чисельності, фонду оплати праці і плановому доходу персоналу (табл.7) необхідно заздалегідь розрахувати чисельність допоміжних робітників. До допоміжних робітників відносяться: вантажники, електрики, слюсарі, ремонтники.

Чисельність допоміжних робітників (вантажники + ремонтники + слюсарі + електрики) визначають, виходячи з трудомісткості робіт.

Ч доп  = Тр роб. / Ф еф,                       (3.9)

де Ч доп – чисельність допоміжних робітників, люд;

Тр роб. – трудомісткість робіт, люд-днів.

 

Для розрахунку чисельності вантажників необхідно визначити трудомісткість вантажно-розвантажувальних робіт за такою формулою:

                       Тр ВРР = Q хл ./ Н вир хл. + Q б / Н вир б ,       (3.10)

де Тр ВРР – трудомісткість вантажно-розвантажувальних робіт, люд-днів;

Q хл – обсяг виробництва хліба, т;

Н вир хл – норма виробітку по хлібу, т/зміну;

Q б – обсяг борошна, т;

Н вир б – норма виробітку по борошну, т/зміну.

Тр ВРР = (15471/22) + (2047,12/17) = 1020,8 люд-днів

Ч Вант   = 1321,97/ 240 = 5,5 = 6 люд.

Ч ремонт   = 900/240 = 3,75 = 4 люд.

де Ч доп – чисельність допоміжних робітників, люд;

Тр роб. – трудомісткість робіт, люд-днів.

Для розрахунку чисельності вантажників необхідно визначити трудомісткість вантажно-розвантажувальних робіт за такою формулою:

                                     Тр ВРР = Q хл ./ Н вир хл. + Q б / Н вир б ,  (3.10)

Тр ВРР = 19808/22+2047,12/17= 1020,8 змін

де Тр ВРР - трудомісткість вантажно-розвантажувальних робіт, люд-днів;

Q хл – обсяг виробництва хліба, т;

Н вир хл – норма виробітку по хлібу, т/зміну;

Q б– обсяг борошна, т;

Н вир б – норма виробітку по борошну, т/зміну.

Маса  (обсяг) необхідного борошна визначається, виходячи з норми виходу хліба на 1т продукції. Розрахунок представлено в таблиці.

Таблиця  – Розрахунок необхідного обсягу борошна

вид продукції

вихід хліба, %

норма витрат борошна 1 т, кг

обсяг виробництва, т

всього борошна, т

Хліб "Пшеничний" в/г

150

666,67

9210,00

6140,00

Булочка "Бутербродна"

136

735,29

3765,00

2768,38

Рулет з маком

155

645,16

2496,00

1610,32

всього

 

2047,12

15471,00

10518,70

Плановий фонд заробітної плати складається з основного фонду заробітної плати, додаткового фонду заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Для категорії керівників і фахівців, а також для допоміжних робітників фонд основної заробітної плати розраховується за формулою

ФЗП о = Ч * середньомісячна з/пл*12 місяців.  (3.11)

Процент додаткової заробітної плати та відсоток інших заохочувальних та компенсаційних виплат заданий за умовою. 

категорія ПВП

чисельність, люд

фонд основної заробітної платі, тис.грн

фонд додаткової заробітної плати, %

фонд додаткової заробітної плати, тис.грн

плановий фонд основної і додаткової заробітної плати, тис.грн

інші заохочувальні та компенсаційні виплати, тис.грн

плановий фонд заробітної плати, тис.грн

премії з прибутку, %

премії з прибутку, тис.грн

соціальні виплати, %

соціальні виплати, тис.грн

плановий доход, тис.грн

Управляючі та спеціалісти

20

384

25

96

480

24

504

30,00

21858,18

20

17486,55

39848,73

Робітники основні

174,0

2703,40

50

1351,70

4055,09

202,75

4257,85

60,00

43716,37

50

43716,37

91690,58

Робітники допоміжні

18

259,2

30

77,76

336,96

16,85

353,81

10,00

7286,06

30

26229,82

33869,69

Всього

212

3346,60

 

1525,46

4872,05

243,60

5115,66

100

72860,61

100

87432,73

165408,99

             Розмір інших заохочувальних та компенсаційних виплат розраховується як відсоток від річного фонду основної та додаткової заробітної плати.

Плановий прибуток ПВП складається з планового фонду заробітної плати та виплат з прибутку (премії, соціальні виплати). Розрахунок планового доходу ПВП проводиться після розподілу прибутку. 

Всього  фонд основної заробітної плати = 3346,60 тис. грн.

За даними таблиці 7 «План по чисельності, фонду оплати праці і планового доходу персоналу» бачимо, що плановий фонд основної та додаткової заробітної плати найбільший в основних робітників і становить 4563,172 тис. грн, а найменший у допоміжних робітників і складає 336,96 тис. грн.

Розрахунок для АУП:

1. ЗП осн = 1600 * 20 * 12 міс./1000 = 384,000 тис. грн

2. ЗП доп = ЗП осн *% доп. ЗП = 384,000 * 25% = 96,000 тис. грн.

3. Пр.поощ. і комп.виплати = (ЗПосн + ЗПдоп) *% випла = (384,000 + 96,000) * 5% = 24,00 тис. грн.

4. План. ФЗП = ЗП осн + ЗП дод + Пр.поощ. і комп.виплати = 384,000 + 96,000 + 24,00 = 504,000 тис. грн.

Розрахунок для основних робітників:

1. ЗП осн = 2703395,55 / 1000 = 2703,39тис. грн (таблиця 5 - "Розрахунок планових чисельності заробітної плати основних робітників»).

2. ЗП доп = 2703,39* 50% = 1351,69 тис. грн.

3. Пр.поощ. і комп.виплати = (2703,39+1351,69) * 5% = 2027,54тис. грн.

4. План. ФЗП = 2703, 39+ 1351,69+ 2027,54= 6082,62тис. грн.

Розрахунок для допоміжних робітників:

1 . ЗП доп = 259,2* 30% = 77,76тис. грн.

2. Пр.поощ. і комп.виплати = (259,2 + 77,76) * 5% = 16,85тис. грн.

         3. План. ФЗП =259,2 + 2703,39 + 16,85 = 2979,44тис. грн.

4. Премії з прибутку = Премії з прибутку (%) * Участь персоналу в прибутку (таблиця 16 - «План по прибутку та його розподіл») = 30% *72860,61 = 21858,18тис. грн

5. Соц.виплати = Соц.виплати (%) * Соц.обеспеченіе (таблиця 16 - «План по прибутку та його розподіл») = 20% * 87432,73

= 17486,55тис. грн

6. План. дохід = План. ФЗП + Премії + Соц.виплати =21858,18 +17486,55+ 2979,44= 42324,17тис. грн

                                                  Розділ 4 План з собівартості

             Собівартість продукції -  це вартісне вираження витрат підприємства (організації), пов’язаних з використанням у технологічному процесі виконання робіт і надання послуг природних ресурсів, сировинних матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів, інструменту, інвентарю, трудових і фінансових  ресурсів, а також інших витрат на їх виробництво і збут, включаючи встановлені державою як обов’язкові відрахування, податки і платежі.

Величина собівартості продукції залежить від технічної оснащеності підприємства, ступеня використання його виробничої потужності, досягнутого рівня організації виробництва, продуктивності, праці, норм витрат матеріалів, палива, електроенергії та ін.

Витратами на виробництво (обіг), що включаються у собівартість продукції (робіт, послуг) є: витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг); витрати,    пов’язані  з  використанням  природної  сировини; витрати некапітального  характеру, пов’язані з  удосконаленням технологій  та  організації  виробництва,  підвищенням  рівня  якості   продукції, її  надійності  та  довговічності; витрати  на  винахідництво  та  раціоналізацію; витрати на обслуговування виробничого процесу, забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, паливом, енергією, інструментом, обладнанням і т. ін.; утримання основних виробничих фондів у робочому стані; забезпечення виконання санітарно-гігієнічних вимог; витрати на забезпечення нормальних умов праці та техніки безпеки; витрати,  пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення; витрати, пов’язані з  управлінням виробництвом: утримання працівників апарату  управління  підприємства  та його структурних підрозділів, витрати на відрядження, оплату консультаційних, інформаційних та аудиторських послуг та ін.; витрати,  пов’язані з підготовкою і перепідготовкою кадрів; відрахування на державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення, у державний фонд сприяння зайнятості населення, на обов’язкове медичне страхування, фонд Чорнобиля; платежі  з   обов’язкового  страхування  майна  підприємств; платежі з короткострокових кредитів  банків в межах встановленої ставки; оплата послуг банків за виконання, згідно з укладеними договорами, операцій з платіжними документами; знос основних виробничих фондів та нематеріальних активів,  інші види витрат згідно з встановленим порядком.

Формування планової калькуляції собівартості проводитися за вихідними даними і даними попереднього розрахунку.

Спочатку проводиться розрахунок прямих витрат, які знаходяться як добуток норми витрат сировини на 1т продукції (кг) на ціну. Для хлібопекарських підприємств кількість необхідного борошна (кг) визначається, виходячи з виходу хліба, заданого за умовою. Формула має вигляд:

Норма борошна на 1 т = 1000 / вихід хліба (%)* 100% .                    (4.1.)

Уся сировина і основні матеріали розраховують як добуток загальної кількості борошна з даного виду продукції на норму витрат конкретної сировини у відсотках (4.2):

Н матер = Н борошна на 1 т * Н матер. % / 100.                 (4.2)

Вартість палива та електроенергії на технологічні цілі розраховується, виходячи з норм витрати на 1т продукції, планових цін і тарифів. Витрати палива і енергії наведені в умові в натуральних одиницях. Всі розрахунки зведені в табл. 8.

найменування

ціна за од, грн

хліб пшеничний

булочка бутербродна

рулет з маком

норма витрат на 1 т, кг

сума, грн

норма витрат на 1 т, кг

сума, грн

норма витрат на 1 т, кг

сума, грн

%

кг

%

кг

%

кг

вихід хліба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. сировина і основні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

борошно пшеничне в/г

6

100

666,67

4000,00

75

551,47

3308,82

100

645,16

3870,97

борошно пшеничне 1 г

5,38

 

 

 

25

183,82

988,97

 

 

 

Дріжджі

24,8

1,5

10,00

248,00

1,2

8,82

218,82

3

19,35

480,00

сіль

2

1,25

8,33

16,67

1,2

8,82

17,65

1,3

8,39

16,77

Цукор

10,9

 

 

 

1,2

8,82

96,18

14

90,32

984,52

Маргарин

10,5

 

 

 

0,19

1,40

14,67

5

32,26

338,71

Олія

12,8

0,15

1,00

12,80

 

 

 

0,05

0,32

4,13

Крохмаль

11,82

0,1

0,67

7,88

 

 

 

 

 

 

Мак

30,5

 

 

 

 

 

 

13

83,87

2558,06

Ванілін

91

 

 

 

 

 

 

0,03

0,19

17,61

розпушувач

22

 

 

 

 

 

 

0,02

0,13

2,84

сухе молоко

30

 

 

 

1,4

10,29

308,82

 

 

 

Вода

3,5

60

400,00

1400,00

60

441,18

1544,12

 

 

 

Всього

261,2

163

1086,67

5685,35

165,19

1214,63

6498,05

136,4

880,00

8273,61

2. паливо та енергія на технічні цілі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паливо

2,3

 

120

276

 

120

276

 

120

276

електроенергія

1,1

 

150

165

 

150

165

 

150

165

Всього

3,4

 

270

441

 

270

441

 

270

441

Далі розрахуємо планову калькуляцію собівартості продукції методом повного розподілу (табл.9) і методом покриття (табл.10).

Таблиця 9 - Планова калькуляція собівартості продукції методом повного розподілу витрат, тис. грн.  

статті витрат

хліб "пшеничний" в/г

булочка "Будербродна"

рулет з маком

всього, тис. грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

річний обсяг виробництва, т

 

9210,00

 

3765,00

 

2496,00

15471,00

1. вартість сировини та основних матеріалів

0,62

5,69

1,73

6,50

3,31

8,27

20,46

2. паливо, енергія на технологічні цілі

0,05

0,441

0,12

0,441

0,18

0,441

1,32

3. основна та додаткова з/пл виробничих робітників

275,62

2538,454

182,84

688,38

331,84

828,262

4055,09

4. Єдиний внесок

102,48

943,80

67,98

255,94

123,38

307,95

1507,68

5. амортизація

9,86

25,04

9,86

6,79

9,86

8,17

40

6. загально-виробничі витрати

8305,02

21081,93

8305,02

5716,98

8305,02

6878,74

33677,65

виробнича собівартість

8693,65

24595,34

8567,55

6675,03

8773,59

8031,83

39302,21

7. адміністративні витрати

702,82

1784,08

702,82

483,80

702,82

582,12

2850

8. витрати на сбут

29425,14

74694,38

29425,14

20255,58

29425,14

24371,74

119321,7

9. інші витрати основної діяльності

87,34

221,71

87,34

60,12

87,34

72,34

354,17

10. відсотки за кредит

7,40

18,78

7,40

5,09

7,40

6,13

30

повна собівартість

38916,35

101314,30

38790,25

27479,63

38996,29

33064,16

161858,08

Вартість сировини і основних матеріалів для хлібу «пшеничного» = 5685,35/9210= 0,62 грн/т

Амортизаційні відрахування на одиницю продукції = 40/∑З/пл *1000= 40/4055,09 *1000 = 9,86грн/т

Загальновиробничі витрати на весь обсяг продукції = в+ах= 415+2,15*15471,00= 33677,65 тис. грн.

При складанні калькуляції собівартості продукції методом повного розподілу витрат важливим є розподіл витрат на прямі і непрямі.

Прямі витрати:

• вартість сировини та основних матеріалів (з табл.8) з ТЗВ, транспортно-заготівельні витрати знаходяться як відсоток від вартості сировини та основних матеріалів;

• витрати на паливо і електроенергію на технологічні цілі беруть також з табл.8;
    • витрати на основну та додаткову заробітну плату виробничих робітників беруть з табл.6 - стовпець заробітна плата основних робітників на 1т продукції;
   • відрахування на соціальні заходи складають 37,18% від витрат на основну та додаткову заробітну плату виробничих робітників.

Усі наступні витрати є непрямими. Вони дані в цілому по підприємству і розподіляються між продуктами пропорційно обраній базі розподілу (база - основна та додаткова заробітна плата). Розмір амортизаційних відрахувань заданий за умовою. Суму загальновиробничих витрат необхідно розрахувати, виходячи із заданої за умовою функції.

Виробнича собівартість дорівнює сумі всіх перерахованих статей витрат.

Сума адміністративних витрат задана за умовою.

Суму витрат на збут = 170+7,7*15471,00= 119321,7тис.грн

Інші операційні витрати, крім заданої суми у вихідних даних, ще включають суму інших заохочувальних та компенсаційних виплат з планового фонду заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи (37,18%).

Інші опер.вит. =20+72860,61*1,3718= 354,17 тис.грн

Розмір нарахованих відсотків за кредитом заданий за умовою.

Повна собівартість дорівнює сумі виробничої собівартості та перелічених вище витрат.

Таблиця 10 – Планова калькуляція собівартості продукції методом покриття

статті витрат

хліб "пшеничний" в/г

булочка "Будербродна"

рулет з маком

всього, тис. грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

річний обсяг виробництва, т

 

9210,00

 

3765,00

 

2496,00

15471,00

1. вартість сировини та основних матеріалів

0,62

5,69

1,73

6,50

3,31

8,27

20,46

2. паливо, енергія на технологічні цілі

0,05

0,441

0,12

0,441

0,18

0,441

1,32

3. основна та додаткова з/пл виробничих робітників

275,62

2538,45

182,84

688,38

331,84

828,26

4055,09

4. Єдиний внесок

102,48

943,80

67,98

255,94

123,38

307,95

1507,68

5. витрати на збут

7700,0

74572,3

7700,0

20222,5

7700,0

24331,9

119126,70

6. загально-виробничі витрати

2150,0

20822,1

2150,0

5646,5

2150,0

6794,0

33262,65

усічена собівартість

10228,76

98882,83

10102,66

26820,27

10308,70

32270,81

157973,91

7. амортизація

-

40

8. загально виробничі витрати

-

415

9. адміністративні витрати

-

2850

10. витрати на збут

-

195

11. інші витрати основної діяльності

-

354,17

12.відсотки за кредит

-

30

повна собівартість

-

161858,08

 В даній калькуляції витрати на збут на одиницю продукції взята з функції збуту заданої за умовою у = 170+7,7*Х, тобто витрати на 1 тонну складають 7700 грн.

Аналогічно використовуються витрати на одиницю продукції загальновиробничі  у = 415+2,15*Х, тобто 2150 грн.

Тоді в другій половині калькуляції методом покриття використовується перша половина функції: загальновиробничі витрати = 415 тис.грн., а витрати на збут = 170 тис.грн.

Калькуляція собівартості методом повного розподілу витрат дозволяє встановити ціну продукції:


                           Ціна = С/в повна + Прибуток,                              (4.3)

Ціна хл = 38916,35+1167,49=40083,84 грн/т

 Прибуток = С/в повна * Рентабельність продукції (%) / 100.       (4.4)

 

хліб "пшеничний" в/г

булочка "Будербродна"

рулет з маком

всього, тис. грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

Прибуток

1167,49

3039,43

1939,51

1373,98

2339,78

1983,85

6397,26

ціна

40083,84

104353,72

40729,76

28853,61

41336,07

35048,01

168255,34

Прибуток хл = 38916,35*3/100=1167,49грн/т

 При складанні калькуляції собівартості продукції методом покриття важливим є розподіл витрат на змінні і постійні.

Змінні витрати:

• вартість сировини та основних матеріалів з ТЗВ;

• паливо, енергія на технологічні цілі;

 основна та додаткова заробітна плата;

 відрахування на соціальні заходи;

• витрати на збут (змінна частина з функції);

 загальновиробничі витрати (змінна частина з функції).

Усічена собівартість знаходиться як сума всіх змінних витрат.

Постійні витрати:

 амортизація;

 загальновиробничі витрати (постійна частина з функції);

• адміністративні витрати;

• витрати на збут (постійна частина з функції. Це витрати на утримання основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції та маркетингові витрати);

• інші витрати основної діяльності;

• відсотки по кредиту.

Повна собівартість дорівнює сумі усіченої собівартості за всіма видами продукції та постійних витрат по підприємству.

Дана калькуляція дозволяє розрахувати маржинальний дохід (МД):

                                     МД од = Ціна од – Усічена с/в од .                        (4.5)

МД од = 40083,84 -10228,76= 29855,08 грн/т

 

хліб "пшеничний" в/г

булочка "Будербродна"

рулет з маком

всього, тис. грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

на 1 т, грн

всього, тис.грн

МДод

29855,081

5470,889

30627,1

2033,343

31027,37

2777,201

10281,43

Розділ 5. «Фінансовий план»

У даному розділі формується план з прибутку підприємства, план руху грошових коштів на перший квартал і плановий баланс на 1-й квартал.
Попередньо слід розрахувати план реалізації продукції у вартісному вираженні і розподілити виробничу собівартість по кварталах. Обсяг виробництва (з табл.3) і дохід від реалізації слід розподіляти між кварталами у співвідношенні 0,25:0,23:0,22:0,3 як і в табл. 3 та 4 (табл.13).

Ціна з ПДВ = 40083,84 *1,2=48100,61 грн

Дохід від реалізації = (9210,0*48100,61)/1000= 443006,62тис.грн

Таблиця 13 – План реалізації продукції у вартісному вираженні

найменування продукції

ціна за 1т, грн

ціна за 1 т з ПДВ, грн

обсяг виробництва, т

доход від реалізації, тис.грн

по кварталах

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

Хліб "Пшеничний" в/г

40083,84

48100,6085

9210,00

443006,60

2302,5

110751,651

2118,3

101891,519

2026,2

97461,4529

2763

132901,98

Булочка "Бутербродна"

40729,76

48875,7114

3765,00

184017,05

941,25

46004,2634

865,95

42323,9223

828,3

40483,7518

1129,5

55205,116

Рулет з маком

41336,07

49603,2858

2496,00

123809,80

624

30952,4504

574,08

28476,2543

549,12

27238,1563

748,8

37142,94

всього

 

 

15471,00

750833,4588

3867,8

187708,365

3558,33

172691,696

3403,62

165183,361

4641,3

225250,04

У такому ж співвідношенні розподіляють річну суму виробничої собівартості з табл.9  по кварталах (табл.14).

Виробнича собівартість всього = (8693,6486*9210,0)/1000 = 80068,5тис.грн

Таблиця 14 – Розподіл виробничої собівартості по кварталах

найменування продукції

виробнича собівартість 1 т, грн

обсяг виробництва, т

всього, тис.грн

по кварталах

1-й кв.

2-й кв.

3-й кв.

4-й кв.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

т

тис. грн.

Хліб "Пшеничний" в/г

8693,6486

9210,00

80068,5

2302,5

20017,13

2118,3

18415,76

2026,2

17615,07

2763

24020,55

Булочка "Бутербродна"

8567,55

3765,00

32256,81

941,25

8064,203

865,95

7419,066

828,3

7096,498

1129,5

9677,043

Рулет з маком

8773,59

2496,00

21898,89

624

5474,722

574,08

5036,744

549,12

4817,755

748,8

6569,666

всього

26034,787

15471,00

134224,2

3867,75

33556,05

3558,33

30871,57

3403,62

29529,32

4641,3

40267,26

При плануванні грошових потоків слід розрахувати план реалізації продукції на перший квартал з розбиванням по декадах. Для цього розраховують план реалізації продукції по місяцях - виконують розбиття квартальних сум по місяцях в співвідношенні 0,37:0,36:0,27 (табл.15), а потім проводять розбивку кожного місяця 1-го кварталу по декадах в співвідношенні 0, 38:0,35:0,27 (табл. 16а, 16б, 16в).

Таблиця 15 - План реалізації продукції по місяцях

найменування продукції

ціна за 1т з ПДВ, грн

всього за 1-й квартал

по місяцях

т

тис.грн

січень

лютий

березень

т

тис.грн

т

тис.грн

т

тис.грн

Хліб "Пшеничний" в/г

48100,61

2302,5

110751,65

851,925

40978,11

828,9

39870,59

621,675

29902,95

Булочка "Бутербродна"

48875,71

941,25

46004,26

348,2625

17021,58

338,85

16561,53

254,1375

12421,15

Рулет з маком

49603,29

624

30952,45

230,88

11452,41

224,64

11142,88

168,48

8357,162

всього

 

3867,75

187708,36

1431,068

69452,09

1392,39

67575,01

1044,293

50681,26

Таблиця 16а- План реалізації продукції по декадах за січень

найменування продукції

ціна за 1т з ПДВ, грн

всього за січень

по місяцях

т

тис.грн

1-а декада

2-а декада

3-я декада

т

тис.грн

т

тис.грн

т

тис.грн

Хліб "Пшеничний" в/г

48100,61

851,925

40978,11

323,7315

15571,68

298,1738

14342,34

230,02

11064,09

Булочка "Бутербродна"

48875,71

348,2625

17021,58

132,3398

6468,199

121,8919

5957,552

94,03

4595,83

Рулет з маком

49603,29

230,88

11452,41

87,7344

4351,915

80,808

4008,342

62,34

3092,15

всього

 

1431,068

69452,09

543,8057

26391,8

500,8736

24308,23

386,39

18752,07

Таблиця 16б- План реалізації продукції по декадах за лютий

найменування продукції

ціна за 1т з ПДВ, грн

всього за лютий

по місяцях

т

тис.грн

1-а декада

2-а декада

3-я декада

т

тис.грн

т

тис.грн

т

тис.грн

Хліб "Пшеничний" в/г

48100,61

828,9

39870,59

314,982

15150,83

290,115

13954,71

223,80

10765,06

Булочка "Бутербродна"

48875,71

338,85

16561,53

128,763

6293,383

118,5975

5796,537

91,49

4471,61

Рулет з маком

49603,29

224,64

11142,88

85,3632

4234,295

78,624

3900,009

60,65

3008,58

всього

 

1392,39

67575,01

529,1082

25678,5

487,3365

23651,25

375,95

18245,25

найменування продукції

ціна за 1т з ПДВ, грн

всього за березень

по місяцях

т

тис.грн

1-а декада

2-а декада

3-я декада

т

тис.грн

т

тис.грн

т

тис.грн

Хліб "Пшеничний" в/г

48100,61

621,675

29902,95

236,2365

11363,12

217,5863

10466,03

167,85

8073,80

Булочка "Бутербродна"

48875,71

254,1375

12421,15

96,57225

4720,037

88,94813

4347,403

68,62

3353,71

Рулет з маком

49603,29

168,48

8357,162

64,0224

3175,721

58,968

2925,007

45,49

2256,43

всього

 

1044,293

50681,26

396,8312

19258,88

365,5024

17738,44

281,96

13683,94

Таблиця 16в- План реалізації продукції по декадах за березень

        Потім складемо план з прибутку та його розподілу (табл.17).

План з прибутку підприємства складається за даними виробничої програми і плану з собівартості.

Таблиця17 - План з прибутку та його розподілу, тис. грн.

показники

всього за рік, тис.грн

по кварталах

1 кв.

2 кв.

3кв.

4кв.

1. дохід від реалізації продукції

750833,46

187708,36

172691,70

165183,36

225250,04

2.податкові забов'язання з ПДВ

125138,91

31284,73

28781,95

27530,56

37541,67

3.чистий дохід від реалізації

625694,55

156423,64

143909,75

137652,80

187708,36

4. виробнича собівартість

134224,20

33556,05

30871,57

29529,32

40267,26

5. валовий прибуток (збиток)

491470,35

122867,59

113038,18

108123,48

147441,10

6. адміністративні витрати

2850,00

712,5

712,5

712,5

712,5

7. витрати на збут

119321,70

29830,425

27443,991

26250,77

35796,51

8. інші витрати основної діяльності

354,17

88,5435344

88,5435344

88,54353

88,5435344

9. прибуток (збиток) від основної діяльності

368944,47

92236,12

84857,23

81167,78

110683,34

10. прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11. фінансовий результат від операційної діяльності

368944,47

92236,12

84857,23

81167,78

110683,34

12. доходи від інвестиційної та фінансової діяльності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13. витрати від інвестиційної та основної діяльності

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в т.ч. відсотки

30,00

7,5

7,5

7,5

7,5

14. фінансовий результатвід звичайної діяльності до оподаткування

368914,47

92228,62

84850,33

81161,18

110674,34

15. податок на прибуток

77472,04

19368,01

17818,57

17043,85

23241,61

16. чистий прибуток

291442,43

72860,61

67031,76

64117,34

87432,73

17.1 поповнення оборотних коштів

14572,12

3643,03

3351,59

3205,87

4371,64

17.2 цільові фонди:

 

0,00

0,00

0,00

0,00

резервний

29144,24

7286,06

6703,18

6411,73

8743,27

дивідентних витрат

 

0,00

0,00

0,00

0,00

виробничого розвитку

87432,73

21858,18

20109,53

19235,20

26229,82

участі персоналу у прибутках

72860,61

18215,15

16757,94

16029,33

21858,18

соціального забезпечення

87432,73

21858,18

20109,53

19235,20

26229,82

• Дохід від реалізації продукції (з табл.13).

• Податкові зобов'язання з ПДВ знаходять, розділивши дохід від реалізації продукції на 6, якщо ставка ПДВ – 20%.

ПЗ =750833,46 /6=125138,91 тис.грн

• Чистий дохід від реалізації продукції = Прибуток від реалізації продукції - податкові зобов'язання з ПДВ.

ЧД=750833,46-125138,91=625694,55 тис.грн

• Виробнича собівартість (з табл.14).

• Валовий прибуток (збиток) = Чистий дохід від реалізації продукції-виробнича собівартість.

ВП = 625694,55-134224,20 = 491470,35 тис.грн

• Адміністративні витрати задані і між кварталами розподіляються в рівних частках.

• Витрати на збут (з табл. 9 ) розподіляємо по кварталах у співвідношенні 0,25:0,23:0,22:0,30.

• Інші витрати основної діяльності (з табл. 9 ) між кварталами розподіляються в рівних частках.

• Прибуток (збиток) від основної діяльності = Валовий прибуток - Адміністративні витрати - Витрати на збут - інші операційні витрати.

П = 491470,35-2850,00-119321,70-354,17=368944,47тис.грн

• Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності - дані відсутні.

• Фінансовий результат від операційної діяльності = Прибуток (збиток) від основної діяльності + Прибуток (збиток) від іншої операційної діяльності.

ФРо = 368944,47+0,00=368944,47тис.грн

• Доходи від інвестиційної та фінансової діяльності - дані відсутні.

• Витрати інвестиційної та фінансової діяльності, в т.ч. % за кредит задані за умовою і між кварталами розподіляються в рівних частках.

• Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування = Фінансовий результат від операційної діяльності + Доходи від інвестиційної та фінансової діяльності - Витрати інвестиційної та фінансової діяльності.

ФРз = 368944,47+0,00-0,00-30=368914,47тис.грн

• Податок на прибуток розраховується як встановлений законодавчо відсоток від фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування.

ПП=368914,47*0,21=77472,04тис.грн

• Чистий прибуток = Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - Податок на прибуток.

ЧП= 368914,47-77472,04=291442,43 тис.грн

Розподіл чистого прибутку між фондами і на поповнення оборотних коштів здійснюється відповідно до заданих за умовою відсотків від чистого прибутку.

Поповнення оборотних коштів = 291442,43*0,05=14572,12 тис грн.

Фонд виробничого розвитку = 291442,43*0,3= 87432,72 тис. грн.

Фонд участі персоналу у прибутках = 291442,43*0,25 = 72860,61тис. грн.

Фонд соціального забезпечення = 406915,12*0,3 = 122074,53 тис. грн..

Для складання плану руху грошових коштів виконується ряд допоміжних розрахунків:

1) Складемо графік надходження грошових коштів від реалізації продукції (табл.18). При розрахунку графіка приймемо, що частина продукції реалізується в кредит. Розмір реалізації продукції в кредит та умови інкасації дебіторської заборгованості задані за умовою. Також дана сума інкасації за листопад і грудень. Дані за обсягом реалізації з табл. 16а, 16б, 16в. Погашення дебіторської заборгованості дорівнює сумі всіх інкасацій подекадно. Виручка від реалізації дорівнює різниці між обсягом реалізації і реалізацією в кредит подекадно. Непогашену дебіторську заборгованість на кінець 1-го кварталу знаходимо як різницю між реалізацією в кредит і інкасацією (крім інкасації за листопад і грудень).

         Реалізовано в кредит = 26391,80*0,7= 18474,26тис. грн.

З поверненням більше місяця = 26391,80*0,15=3958,77 тис. грн.

З поверненням менше місяця =26391,80*0,55 = 14515,49 тис. грн.

Інкасація в 1 місяць = 3958,77*0,65 = 2573,20 тис. грн.

Інкасація в 2 місяць = 3958,77*0,35 = 1385,57 тис. грн.

Інкасація в 1 декаду = 14515,49 *0,6 = 8709,29тис. грн.

Інкасація в 2 декаду = 14515,49*0,3 = 4354,65 тис. грн.

Інкасація в 3 декаду = 14515,49*0,1 = 1451,55 тис. грн.

Виручка від реалізації = 26391,80 – 18474,26= 7917,54 тис. грн.

Непогашена дебіторська заборгованість на кінець 1-го кварталу = 131395,86 –  108894,72+ 3900,00 = 26401,13тис. грн.

найменування показників

січень

лютий

березень

всього

1

2

3

1

2

3

1

2

3

 

1. обсяг реалізації

26391,80

24308,23

18752,07

25678,50

23651,25

18245,25

19258,88

17738,44

13683,94

187708,36

2. реалізація в кредит

18474,26

17015,76

13126,45

17974,95

16555,88

12771,68

13481,21

12416,91

9578,76

131395,86

з поверненням більше місяця

3958,77

3646,23

2812,81

3851,78

3547,69

2736,79

2888,83

2660,77

2052,59

28156,25

з поверненням менше місяця

14515,49

13369,53

10313,64

14123,18

13008,19

10034,89

10592,38

9756,14

7526,17

103239,60

інкасація в 1-й місяць

 

 

 

 

2573,20

2370,05

1828,33

2503,65

2306,00

11581,23

інкасація в 2-й місяць

 

 

 

 

 

 

 

1385,57

1276,18

2661,75

інкасація в 1 декаду

 

8709,29

8021,72

6188,18

8473,91

7804,91

6020,93

6355,43

5853,69

57428,06

інкасація в 2 декаду

 

 

4354,65

4010,86

3094,09

4236,95

3902,46

3010,47

3177,71

25787,19

інкасація в 3 декаду

 

 

 

1451,55

1336,95

1031,36

1412,32

1300,82

1003,49

7536,49

інкасація за листопад та грудень

1100,00

1000,00

900,00

900,00

 

 

 

 

 

3900,00

погашення дебіторської заборгованості

1100,00

9709,29

13276,36

12550,59

15478,15

15443,28

13164,03

14555,94

13617,07

108894,72

виручка від реалізації

7917,54

7292,47

5625,62

7703,55

7095,38

5473,58

5777,66

5321,53

4105,18

56312,51

непогашена дебіторська заборгованість на кінець 1-го кварталу

26401,13

2) Складемо графік поточних витрат на сировину, основні матеріали, паливо, воду, електроенергію. Попередньо розраховується потреба в сировині, основних матеріалах, паливі, воді, електроенергії (табл.19). Потребу знаходять як добуток норми витрат на 1 т в натуральному вираженні (з табл. 8) на обсяг виробництва (з табл. 16а, 16б, 16в).

Таблиця 19 - Потреба в сировині, основних матеріалах, паливі, воді, електроенергії на 1-й квартал в натуральному вираженні

найменування

хліб "Пшеничний" в/г

булочка "Бутербродна"

рулет з маком

сума

всього потреба,т

норма витрат, кг

потреба, т

норма витрат, кг

потреба, т

норма витрат, кг

потреба, т

січень

лютий

березень

січень

лютий

березень

січень

лютий

березень

січень

лютий

березень

обсг виробництва,т

 

851,9

828,9

621,7

 

348,3

338,9

254,1

 

230,9

224,6

168,5

1431,1

1392,4

1044,3

3867,8

борошно пш, в/г

666,67

568,0

552,6

414,5

551,5

192,1

186,9

140,1

645,2

149,0

144,9

108,7

909,0

884,4

663,3

2456,7

борошно пш, 1 г

0,00

0,0

0,0

0,0

183,8

64,0

62,3

46,7

0,0

0,0

0,0

0,0

64,0

62,3

46,7

173,0

дріжджі

10,00

8,5

8,3

6,2

8,8

3,1

3,0

2,2

19,4

4,5

4,3

3,3

16,1

15,6

11,7

43,4

сіль

8,33

7,1

6,9

5,2

8,8

3,1

3,0

2,2

8,4

1,9

1,9

1,4

12,1

11,8

8,8

32,7

цукор

0,00

0,0

0,0

0,0

8,8

3,1

3,0

2,2

90,3

20,9

20,3

15,2

23,9

23,3

17,5

64,7

маргарин

0,00

0,0

0,0

0,0

1,4

0,5

0,5

0,4

32,3

7,4

7,2

5,4

7,9

7,7

5,8

21,4

олія

1,00

0,9

0,8

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3

0,1

0,1

0,1

0,9

0,9

0,7

2,5

крохмаль

0,67

0,6

0,6

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

0,6

0,4

1,5

мак

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83,9

19,4

18,8

14,1

19,4

18,8

14,1

52,3

ванілін

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

розпушувач

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

сухе молоко

0,00

0,0

0,0

0,0

10,3

3,6

3,5

2,6

0,0

0,0

0,0

0,0

3,6

3,5

2,6

9,7

вода

400,00

340,8

331,6

248,7

441,2

153,6

149,5

112,1

0,0

0,0

0,0

0,0

494,4

481,1

360,8

1336,3

паливо

120,00

102,2

99,5

74,6

120,0

41,8

40,7

30,5

120,0

27,7

27,0

20,2

171,7

167,1

125,3

464,1

електроенергія

150,00

127,8

124,3

93,3

150,0

52,2

50,8

38,1

150,0

34,6

33,7

25,3

214,7

208,9

156,6

580,2

Потреба у борошні на січень для хлібу «Пшеничного» в/г:

666,67/1000*851,9=568,0тис. грн.

Відповідно до заданих за умовою розмірів оптимальних партій поставок сировини і матеріалів та з урахуванням потреб складемо графік поставок і графік оплати сировини і матеріалів (табл.20, табл.21).

Таблиця 20 - Графік поставок матеріалів, т

найменування

січень

лютий

березень

загальна сума поставок, т

залишок, т

1 декада

2 декада

3 декада

1 декада

2 декада

3 декада

1 декада

2 декада

3 декада

борошно пш, в/г

360

360

360

360

180

180

360

180

180

2520

63,35

борошно пш, 1 г

180

 

 

 

 

 

 

 

 

180

6,98

дріжджі

15

15

 

15

 

 

 

 

 

45

1,59

сіль

15,0

 

 

15

 

 

15

 

 

45,00

12,27

цукор

64,7

 

 

 

 

 

 

 

 

64,67

0

маргарин

21,4

 

 

 

 

 

 

 

 

21,44

0

олія

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2,50

0

крохмаль

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1,54

0

мак

52,3

 

 

 

 

 

 

 

 

52,34

0

ванілін

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0,12

0

розпушувач

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0,08

0

сухе молоко

9,7

 

 

 

 

 

 

 

 

9,69

0

вода

494,4

 

 

481,05

 

 

360,79

 

 

1336,26

0

паливо

464,1

 

 

 

 

 

 

 

 

464,13

0

електроенергія

580,2

 

 

 

 

 

 

 

 

580,1625

0

Для розрахунку потреб борошна ми узяли загальну потребу у борошні за січень (1096 тонн) розділили на оптимальний розмір поставок сировини (180 тонн) і отримали 6,01  7 поставок. І розподілили рівномірно цю кількість по декадах.

Розрахунок оплати за поставлені ресурси розраховується наступним чином: ціна сировини з ПДВ помножена на об’єм необхідної сировини, для переведення коштів в тисячі гривень розділимо отриманий результат на 1000

Таблиця 21 – Графік оплати поставок матеріалів, тис. грн

найменування

ціна за од., грн.

ціна з ПДВ, грн.

січень

лютий

березень

1 декада

2 декада

3 декада

1 декада

2 декада

3 декада

1 декада

2 декада

3 декада

борошно пш, в/г

6000

7200

2592

2592

2592

2592

1296

1296

2592

1296

1296

борошно пш, 1 г

5380

6456

1296

0

0

0

0

0

0

0

0

всього сировини

 

 

3888

2592

2592

2592

1296

1296

2592

1296

1296

дріжджі

24800

29760

446,4

446,4

0

446,4

0

0

0

0

0

сіль

2000

2400

446,40

0

0

446,4

0

0

446,4

0

0

цукор

10900

13080

1924,47

0

0

0

0

0

0

0

0

маргарин

10500

12600

638,17

0

0

0

0

0

0

0

0

олія

12800

15360

74,51

0

0

0

0

0

0

0

0

крохмаль

11820

14184

45,68

0

0

0

0

0

0

0

0

мак

30500

36600

1557,50

0

0

0

0

0

0

0

0

ванілін

91000

109200

3,59

0

0

0

0

0

0

0

0

розпушувач

22000

26400

2,40

0

0

0

0

0

0

0

0

сухе молоко

30000

36000

288,35

0

0

0

0

0

0

0

0

всього матеріалів

 

 

5427,49

446,4

0

892,8

0

0

446,4

0

0

вода

3500

4200

2076,54

0

0

2020,42

0

0

1515,32

0

0

паливо

2300

2760

1949,35

0

0

0

0

0

0

0

0

електроенергія

1100

1320

2436,68

0

0

0

0

0

0

0

0

всього вода, електроенергія, паливо

 

 

6462,57

0

0

2020,42

0

0

1515,32

0

0

3) Складемо графік виплати заробітної плати (табл.22).

Таблиця 22 -  Графік виплати заробітної плати, тис. грн

показники

витрати на 1 т, грн

1-й квартал

січень

лютий

березень

хліб "пшеничний" в/г

обсяг виробництва, т

 

851,925

828,9

621,675

зарплата основних робітників

275,62

234,81

228,46

171,35

булочка "бутербродна"

обсяг виробництва, т

 

348,2625

338,85

254,1375

зарплата основних робітників

182,84

63,67

61,95

46,47

рулет з маком

обсяг виробництва, т

 

230,88

224,64

168,48

зарплата основних робітників

331,84

76,61

74,54

55,91

всього зарплата основних робітників

790,29

375,10

364,96

273,72

зарплата допоміжних робітників

 

28,08

28,08

28,08

зарплата управлінців та спеціалістів

 

40

40

40

інші заохочувальні та компенсаційні виплати

 

20,30

20,30

20,30

всього виплат по зарплаті

 

463,48

453,34

362,10

Зарплата основних робітників =851,925 *275,62/1000=234,81тис. грн.

Заробітна плата основних робітників розраховується відповідно до обсягів виробництва хліба (з табл.15) і витрат на 1т готової продукції (з табл.6). Заробітна плата допоміжних робітників, управлінців і фахівців нараховується рівномірно. Для цього необхідно суму, отриману в стовпці «Плановий фонд основної та додаткової заробітної плати, тис. грн.» для кожної категорії працівників (з табл.7) розділити на 12 місяців. Таким чином, буде отримана оплата на місяць. Інші заохочувальні та компенсаційні виплати помісячно знаходять, розділивши загальну суму інших заохочувальних та компенсаційних виплат (з табл.7) на 12 місяців. Усього виплат по зарплаті знаходять як суму заробітної плати основних, допоміжних працівників, управлінців і фахівців, а також інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

4) Оплата інших платежів

До інших відносяться постійні витрати: загальновиробничі витрати, адміністративні витрати, інші витрати основної діяльності.

Їх виплата здійснюється рівномірно, тому досить визначити суму за один місяць (табл.23):

• загальновиробничі витрати = сума загальновиробничих витрат / 12 місяців - з / пл допоміжних робітників з відрахуваннями = 119321,7/12 – 28,08*1,3718 = 2767,95 тис. грн;

• адміністративні витрати = сума адміністративних витрат /12 місяців - з / пл АУП з відрахуваннями = 2850/12-40*1,3718 = 182,63 тис.грн;

• інші витрати основної діяльності = інші витрати основної діяльності (задані за умовою) /12 місяців = 354,17/12 = 29,51 тис. грн.

показники

витрати за місяць

загальновиробничі витрати

2767,95

адміністративні витрати

182,63

інші витрати основної  діяльності

29,51

всього

2980,09

 

         5) Складемо графік оплати витрат на збут (табл.24).

При складанні даного графіка слід пам'ятати, що частина цих витрат є змінною, а частина постійною. Змінну частину слід планувати пропорційно обсягам виробництва. Постійна розподіляється рівномірно. Витрати на збут постійні за декаду = витрати на збут постійні /36 декад у році. Дані за планом реалізації переносять з табл.16, 16б, 16в.

 

витрати постійні в декаду, тис грн

витрати змінні на од., тис.грн

січень

лютий

березень

1 декада

2 декада

3 декада

1 декада

2 декада

3 декада

1 декада

2 декада

3 декада

план реалізації, т

 

 

543,806

500,874

386,388

529,108

487,337

375,945

396,831

365,502

281,959

витрати на збут:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

змінні

 

7,7

4187,304

3856,727

2975,189

4074,133

3752,491

2894,779

3055,6

2814,368

2171,084

постійні

195

 

5,417

5,417

5,417

5,417

5,417

5,417

5,417

5,417

5,417

всього

 

 

4192,720

3862,144

2980,606

4079,550

3757,908

2900,195

3061,017

2819,785

2176,501

Змінні витрати на збут = 7,7*543,806=4187,304 тис. грн.

Постійні витрати на збут = 195/36=5,417 тис. грн.

6) Складають графік виплат ПДВ (табл.25).

Сума ПДВ для виплати в бюджет розраховується як різниця суми ПДВ в ціні реалізованої продукції та суми ПДВ, сплаченої за придбані товари. ПДВ сплачується підприємством один раз в кінці місяця. Якщо сума ПДВ до виплати в бюджет виходить в результаті розрахунків негативним числом, то в цьому місяці ПДВ не виплачується та сума наступного місяця коригується (зменшується) на це число.

Сума реалізованої продукції для кожного місяця порахована в табл.15.

Сума ПДВ в ціні реалізованої продукції = сума реалізованої продукції / 6.

∑ПДВ р = 69452,095/6=11575,349 тис. грн.

Сума ПДВ, сплаченого за придбані товари = сума придбаних товарів / 6.

∑ПДВ п = 21408,46/6= 3568,077 тис. грн.

∑ПДВ до сплати = 11575,349 – 3568,077 = 8007,272 тис. грн.

показники

перший квартал

січень

лютий

березень

сума реалізованої продукції

69452,095

67575,011

50681,258

сума ПДВ в ціні реалізованої продукції

11575,349

11262,502

8446,876

сума придбаних товарів

21408,46

8097,22

7145,72

сума ПДВ, сплачена за придбані товари

3568,077

1349,537

1190,953

сума ПДВ до сплати в бюджет

8007,272

9912,965

7255,924

На основі виконаних розрахунків складемо план надходження і виплат грошових коштів на 1 квартал (табл.26).

При складанні плану надходження і виплат грошових коштів:

1) Грошові кошти на початок періоду задані за умовою.

2) Надходження грошових коштів:

- виручку від реалізації з ПДВ і погашення дебіторської заборгованості переносимо з таблиці 18 - «Графік надходження грошових коштів від реалізації продукції, тис. грн.» подекадно;

- всього в наявності грошових коштів = Виручка від реалізації з ПДВ +  погашення дебіторської заборгованості + Інші грошові надходження.

3) Податки і відрахування:

- ПДВ - таблиця 25 - «Графік виплат ПДВ» та виплачуємо його в 3-й декаді кожного місяця.

- Податок на прибуток - таблиця 17 - «План з прибутку та його розподілу, тис. грн.» і виплачуємо його в 3-й декаді березня.

- Відрахування на соціальні заходи виплачуються в 3 декаді кожного місяця і розраховуються як 37,18% від заробітної плати.

4) Поточні витрати:

- вартість борошна, основні матеріали, вода, пальне та електроенергія переносимо з таблиці 21 - «Графік оплати поставок матеріалів»;
    - оплата праці -  з таблиці 22 - «Графік виплат заробітної плати» та виплачують в 1-й декаді місяця аванс 40%, а в 3-й декаді місяця заробітну плату 60% від суми;

ОП = 0,4*463,48 = 185,391 тис. грн.

ОП = 0,6*463,48= 278,086тис. грн.

- інші витрати беремо з таблиці 23 - «Розрахунок інших витрат, тис. грн.» і ділимо на 3 (кількість декад у місяці). Вони рівні для кожної декади.

Ів = 29,51/3 = 185,391 тис. грн.

5) Витрати на технічний розвиток підприємства, виплата премій з прибутку, витрати на соціальний розвиток виплачуються в обсязі відповідних цільових фондів на 1 квартал (табл.17). Витрати на технічний розвиток підприємства включають також амортизаційні відрахування, розраховані на один квартал.

6) Всього грошових платежів = Разом податки і відрахування + Разом поточні витрати + Погашення кредиторської заборгованості + Витрати на технічний розвиток підприємства + Виплата премій з прибутку + Витрати на соціальний розвиток + Інші фінансові витрати.

7) Грошові кошти на кінець періоду = Грошові кошти на початок періоду + Усього в наявності грошових коштів - Всього грошових платежів + Кредит - Повернення кредитів і сплата відсотків за них.

ГК кп = 40+9017,54-20166,012= -11108,473тис. грн.

Слід також зазначити, що грошові кошти, на кінець 1-ої декади є грошовими коштами на початок 2-ої декади і так далі.

   Після цього ми повинні збалансувати дану таблицю, але якщо її проаналізувати, то цього можна не робити. Це випливає з того що на кінець місяця підприємство отримує прибуток. Тобто в 3 декаді січня підприємство покриває усі свої збитки та отримують прибуток від своєї діяльності.

                                                                  Висновок

В ході розрахунку курсової роботи була спланована діяльність підприємства на рік та були виявлені такі основні моменти :

 1.  Маркетингові заходи для стимулювання збуту є не ефективними, так як на підприємстві існують обмеження по потужності.
 2.  Підприємство рентабельне.
 3.  Для покращення безперебійної роботи підприємства не потрібно залучати додаткові кошти.
 4.  Загальна чисельність робітників на підприємстві складає 253 особи.
 5.  Потужність підприємства складає 20352 тонни на рік, а річний обсяг збуту 19808 тонн. Тобто виробничі потужності використовуються на 97 %. Що викликано потребою ринку у даній номенклатурі товарів.
 6.  Чистий прибуток за рік складає 406915,12 тис. грн.
 7.  На кінець року на балансі підприємства знаходиться 138158,03 тис. грн., які допоможуть розпочати наступний виробничий рік.


Література

 1.  Податковий кодекс України/ (Розділ III) під назвою «Податок на прибуток підприємств» / статті 133-161
 2.  Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «конторолінг»/ Укл. Т.І. Миронюк, Ю.В. Пожарчук – Одеса: ОНАХТ, 2012 р.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54966. Поделка из бумаги. Летящая бабочка 50 KB
  Ход урока Описание урока Комментарии 1 этап Организационный момент Учитель: Долгожданный дан звонок начинается урок. 2 этап Постановка учебной задачи Учитель: Какой праздник приближается 8 марта Что принято совершать в этот день Дарить подарки Кто может предположить что мы будем делать сегодня на уроке...
54967. Учимся лепить из пластелина 39.5 KB
  Итак начнём. И также не забывайте что он горячий и одно неосторожное обращение приведёт к ожогу. самостоятельная работа учащихся при работе звучит тихая лёгкая музыка У: Молодцы Вы очень постарались получилось очень красиво а давайте мы сделаем так зверюшек которых сделали в начале урока...
54968. Великая Отечественная война. Сталинградская битва 70.5 KB
  Путина от 1 февраля 2013 года 215 мин Сталинград 3 мин. Капитуляция Паулюса под Сталинградом 3 мин. документы карточки аудио-материалы Левитан о победе под Сталинградом Понятийный минимум: Коренной перелом операция Уран. 1 мин.
54969. Мелірування волосся способом «Трикутник» 540 KB
  Другий рівень репродукції Формування умінь якісно виконувати мелірування волосся способом трикутник з дотриманням правильної технологічної послідовності і всіх технічних умов. Навчально-матеріальна база уроку...
54970. Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы, определяющие их величину и динамику 23.49 KB
  Совокупный спрос — это спрос на общий объем товаров и услуг, который может быть реализован при соответствующем уровне цен в рамках национальной экономики.
54971. My favourite animal 51.5 KB
  Do you know anything about an owl? Let’s read the text and find out more information about it. Look at the blackboard. Here are some words from the text. Repeat them after me: a beak – beaks (дзьоб), soft (м’який, ніжний), centimeter, especially (особливо), mice, one mouse – two mice, insects (комахи), in silence (у тиші), total darkness (цілковита темрява). Read the text and be ready to translate it. (Учні читають текст вголос і перекладають його).
54972. Олесь Гончар — майстер малих літературних жанрів. Життя і творчість митця. Детальний аналіз новел «За мить до щастя», «Пізнє прозріння» 65.5 KB
  Мета: навчити учнів аналізувати епічний твір визначати новелістичний жанр виділяти провідні ідеї образи розкривати їх спираючись на текст; розвивати вміння використовувати деталі кольорову гаму для розкриття стильової палітри твору; виховувати усвідомлення філософської сутності щастя людини його відносності й короткочасності; навчити учнів пізнавати...
54973. Легка атлетика 56 KB
  Мета: Розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовності учнів.
54974. Макроэкономическое равновесие. Модель «изъятия – издержки» 17.67 KB
  Важным инструментом прогнозирования является разработанный В.Леонтьевым межотраслевой равновесный баланс, позволяющий анализировать экономику, как национальную, так и отдельных регионов и на основе этого вырабатывать адекватные меры.