62936

Historical sites and museums

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Which historical sites and museums do the leaflets recommend people to visit? What can visitors get acquainted with in these places?

Английский

2014-06-15

16.54 KB

1 чел.

Тема: Historical sites and museums

Класс: 9 б МОУ физико-математического лицея №38

Цели:

Практические:

- развитие и совершенствование навыков и умений аудирования, говорения

- систематизация грамматических знаний придаточных времени и условия

- развитие навыков и умений чтения, групповой и парной работы, развитие беглости речи.

Воспитательные:

- создание положительного эмоционального фона на уроке

- стимулирование интереса к страноведческим реалиям изучаемого языка и к самому английскому языку.

Развивающие:

- развитие оперативной памяти

- развитие произвольного внимания

- развитие фонематического слуха

- развитие логического мышления

- развитие творческих способностей

Развивающие:

- расширение знаний о музеях Великобритании

Ход урока

           I. Начало урока

          1.1 Организационный момент

Hello, children. How are you?

1.2 Речевая зарядка

- What is the weather like today?

- What is your favourite season?

- What is your favourite film?

- What colours do you prefer?

- What is your hobby?

- What is your favourite singer or group?

- Do you like poems?

- What would you like to be?

- Would you like to have more English classes a week?

- Do you go in for sports?

- What’s the English for “научное открытие”?

- Can you cook? What is your favourite dish?

- What is your favourite holiday?

1.3 Целеполагание

Children, today we’re starting a new unit “Historical sites and museums”. It is a very

interesting topic, you’ll learn a lot of new things. So, now open your textbooks at

page 22 ex 2.

II. Основная часть

2.1 Аудирование

- постановка задания

Here you can see 3 pictures, leaflets with some famous places places in the UK. Now

you’re to listen to the tape and match each piece of information with the leaflets.

Is the task clear?

- контроль понимания текста (раздаточный материал)

- вопросы

Which historical sites and museums do the leaflets recommend people to visit?

What can visitors get acquainted with in these places?

2.2 Презентация по теме «Famous historical sites and museums»

The National Museum of American History is an important educational centre. In

what way is it? What kind of knowledge does it give?

2.3 Кроссворд по данной теме

2.4 Устная беседа

- What Russian museums do you know?

- Which of them have you already visited?

- What museums would you like to visit? Why?

Затем задаются те же самые вопросы про музеи Ульяновска.

2.5 Повторение темы «if, when – clauses”

- способы образования

- разница между придаточными дополнительными и обстоятельственными

- закрепление темы (раздаточный материал)

- игра по данной теме

Продолжите фразу:  If i knew English perfectly, i would……

III. Заключительная часть

3.1 Домашнее задание

- write a composition ( A museum i visited or i would like to visit) 6-8 sentences

- карточки с if – clauses

- read & translate the text at page 151

3.2 Подведение итогов. Оценки.

What new things have you learned today?

Thank you for your work. The lesson is over. Have a nice weekend. Goodbye.

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

Ульяновский государственный педагогический университет

имени И.Н. Ульянова

План – конспект зачетного урока по английскому языку

 

                                                                                                                                Выполнила:

студентка факультета

                                                                                                                                иностранных языков

                                                                                                                                гр. АН-07-1

                                                                                                                                Сендюкова Наталья

 

Ульяновск 2011


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

29731. Основні системи професійного навчання 18.4 KB
  Типи уроків теоретичного навчання: комбіновані змішані уроки; перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру; перевірка оцінка і корекція раніше засвоєних знань навичок і вмінь; відтворення і корекція опорних знань учнів; повідомлення теми мети і завдань уроку та формування мотивації учіння; сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу; осмислення узагальнення і систематизація нових знань; підсумки уроку і повідомлення домашнього завдання. уроки засвоєння нових знань; Мета: оволодіння учнями новими...
29732. Нестандартні уроки, класифікація методики проведення 18.78 KB
  Найпоширеніші серед них урокипресконференції урокиаукціони уроки ділові ігри урокизанурення урокизмагання уроки типу КВК урокиконсультації комп'ютерні уроки урокиконсиліуми урокитвори урокивинаходи урокизаліки театралізовані уроки уроки взаємного навчання учнів уроки творчості урокисумніви урокиконкурси урокифантазії урокиконцерти урокиекскурсії інтегральні уроки тощо. Нестандартні уроки спрямовані на активізацію навчальнопізнавальної діяльності учнів бо вони глибоко зачіпають емоційномотиваційну сферу...
29733. Поняття поурочно-тематичного планування 21.48 KB
  Плани в процесі проектування використовуються дуже широко: навчальний план план навчальновиховної роботи профтехучилища план уроку та ін Кожен з цих планів має своє призначення і свою структуру. План уроку це визначення завдань уроку і перелік основних дій педагога і учнів з освоєння змісту навчального матеріалу. Якщо поурочнотематичний план є проектом педагогічного процесу то план уроку його конструктом. Структура контрольнооблікового уроку Залік це форма перевірки досягнень учнів з вивченої теми чи розділу курсу навчального...
29734. Інструкційно-технологічна карта як дидактичний засіб навчання 85.5 KB
  Інструкційнотехнологічні карти виготовляють за формою: Вимоги до сучасного уроку теоретичного навчання. Загальні вимоги до уроку такі: проведення уроку на основі сучасних наукових досягнень передового педагогічного досвіду закономірностей навчального процесу; проведення уроку на основі методик гуманних дидактичних концепцій; особистісна спрямованість тобто забезпечення учням умов для самореалізації та ефективної навчальнопізнавальної діяльності з урахуванням їхніх інтересів потреб нахилів здібностей та життєвих настанов; оптимальне...
29735. Форми та методи навчання 19.54 KB
  Методом навчання називають спосіб упорядкованої взаємозвязаної діяльності викладача направленої на рішення завдань виховання і розвитку учнів в процесі навчання. Методи навчання є одним з найважливіших компонентів навчального процесу. Без відповідних методів діяльності неможливо реалізувати мету і завдання навчання досягнути засвоєння учнями певного змісту навчального матеріалу.
29736. Систематичність та послідовність навчання в закладах ПТНЗ 16.41 KB
  Основною умовою реалізації вимог цього принципу є здійснення міжпредметних зв'язків тобто зв'язування між собою знань з різних навчальних дисциплін з різних тем однієї дисципліни. Види та методи контролю знань на уроці Перевірка знань умінь та навичок невідємна частина навчального процесу який проектує і здійснює інженерпедагог. Самоконтроль який реалізує на практиці принципи активності й свідомості міцності знань навичок і вмінь студентів.