63172

Право. Норми права. Правовідносини

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Мета: розкрити зміст поняття права визначити його особливості поміж інших соціальних норм; розтлумачити основні ознаки права; розвивати вміння учнів робити порівняльний аналіз фактів понять та подій соціального буття...

Украинкский

2014-06-17

29.03 KB

4 чел.

Урок 3                                                                                      Дата__________      

Правознавство. Практичний курс                                       9 клас

Тема: Право. Норми права. Правовідносини

Мета:

 1.  розкрити зміст поняття права, визначити його особливості  поміж інших соціальних норм;  розтлумачити основні ознаки права;
 2.  розвивати вміння учнів робити порівняльний аналіз фактів понять та подій соціального буття;
 3.  виховувати повагу до таких соціальних норм життя, як право і мораль.

Обладнання й матеріали: Конституція України, картки зі статтями будь-яких законів (для кожного учня) для визначення в них гіпотези, диспозиції та санкції, таблиця «Галузі права та сфера їх застосування».

Базові поняття й терміни: право, норми права, гіпотеза, диспозиція, санкція, галузі права, правовідносини.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

►  Перевірка домашнього завдання:

 1.  учитель проводить експрес-опитування щодо визначення понять: правило, соціальні норми, технічні норми, норми моралі, звичаї, корпоративні норми, норми права;
 2.  кожен учень називає одне з правил поведінки людини в суспільстві, ілюструючи його малюнком або фотографією, знайденими у газетах, журналах, коміксах, сімейних фотоальбомах.

ПОМІРКУЄМО РАЗОМ …                     

Працюючи в парах:

1. Визначте, які норми наведені нижче, та поясніть на цих прикладах, чим правові норми відрізняються від інших правил співжиття в суспільстві.

 1.  поводься з іншими людьми так, як ти хочеш, щоби вони поводилися з тобою;
 2.  шануй свого батька та матір свою, щоб довгими були твої дні на Землі, яку Бог твій дає тобі;
 3.  якщо  у   людини   (яку  ти   знаєш)  день  народження,  то   слід поздоровити її;
 4.  державною мовою в Україні є українська мова (Стаття10 Конституції України);
 5.  у громадському транспорті поступайтеся місцем пасажирам з дітьми та інвалідам;
 6.  кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років

II.   Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності

На цьому етапі учитель пропонує учням відгадати загадку, відповідь на яку підводить до того, що учні самі визначать тему уроку. Учитель же підкреслює важливість вивчення теми для кожного школяра.

Загадка. Воно подібне до броні, оскільки захищає вас; воно подібне до правил, оскільки говорить вам, як можна поводитися; воно подібне до судді, тому що ви можете до нього звертатись за захистом. Воно встановлюється виключно державою і є обов'язковим для всіх. Воно подібне часу, воно однаково ставиться до всіх людей: до багатих і бідних, до старих і молодих, білих і чорних, високих і низькорослих. Воно потребує від вас ставитися з повагою до інших. Воно подібне до доброти, правди й справедливості. Як ви вважаєте, що це таке? (Відповідь: право).

III.   Вивчення нового матеріалу

План

 1.  Поняття права.
 2.  Норми права.
 3.  Галузі права.
 4.  Правовідносини, їх функції.

►  Розповідь учителя

1.   Що таке право?

Право — це сукупність загальнообов'язкових правил поведінки, що встановлюються й охороняються державою, які покликані регулювати відносини в суспільстві.

Основні ознаки права:

 1.  Право встановлюється виключно державою. Жодна спільнота, група людей, організація не може цього зробити.
 2.  Право є системою норм. Наприклад, після прийняття норми щодо рівності всіх форм власності до Кримінального кодексу України було внесено зміни, згідно з якими відповідальність за викрадення чужого майна незалежно від форм власності стала однаковою. У Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 року взагалі немає різниці, проти якої форми власності скоєно злочин.
 3.  Загальна обов'язковість — єдиний вид соціальних норм, який є обов'язковим на території держави для всіх, незалежно від їх належності до цієї держави (дія норм розповсюджується на іноземців, які перебувають на території країни), ставлення до правових норм і навіть незалежно від знання цих норм (незнання законів не звільняє від відповідальності).
 4.  Формальна визначеність. Якщо йдеться про норми моралі, то вони ніде офіційно не зареєстровані, формуються громадською думкою тощо. На відміну від норм моралі, правові норми закріплені в спеціальному документі, офіційно прийнятому у встановленому порядку.
 5.  Право охороняється державою. Правоохоронні функції покладені  на суди, міліцію та інші органи державної влади.
 6.  Право регулює не всі відносини між людьми, а тільки найважливіші з них.
 7.  Основною формою вираження права є закони та зафіксовані в них норми.

2.   Норми права

До утворення держави поведінку людей регулював звичай. На той час людина поводила себе так, як поводили себе інші. З розвитком людського суспільства і появою держави регулювати поведінку людей почали норми права.

Норми права посідають особливе місце в системі соціальних норм — вони встановлюються державою і перебувають під її охороною, адресовані всім членам суспільства і являють собою загальнообов'язкове правило поведінки. Правова норма має бути спеціально оформлена, тобто мати письмову форму і відображатися в законах, указах тощо. Норми права містять конкретні, чіткі формулювання, взаємодіють з нормами моралі.

Розглянемо, наприклад, вступ до шлюбу. Звісно, головну роль у цій події в житті людини відіграє особистий вибір, однак порядок вступу до шлюбу чітко встановлений нормами права: указано вік, з якого можна брати шлюб, визначені умови, за яких одружуватися можна, а за яких — ні. Усі ці норми записані в Сімейному кодексі, їх виконання обов'язкове, а невиконання тягне за собою певні правові наслідки. В останньому випадку шлюб визнається недійсним, а за порушення деяких норм може настати й кримінальна відповідальність.

Щоб зрозуміти, як працює норма права, потрібно знати її структуру. За загальним правилом, норма права структурно складається з гіпотези (припущення), диспозиції (розпорядження) та санкції (стягнення).

Гіпотеза (припущення)

Диспозиція (розпорядження)

Санкція (стягнення)

Частина норми, яка вказує, за яких обставин норма вступає в дію. Відповідає на запитання: Де? Коли? У якому випадку? За яких умов? До гіпотези можна застосувати сполучник «якщо»

Частина норми, в якій формулюється саме правило поведінки, права і обов'язки. До неї можна застосувати сполучник «то»

Частина норми, яка встановлює заходи (вид та обсяг) державного примусу, застосовувані у разі її порушення. До неї можна поставити сполучник «а» і прислівник «інакше»

Елементи класичної моделі норми права можна умовно змалювати за такою схемою: «якщо — то — а інакше», або «якщо — то — в іншому разі». Наприклад, якщо продавець квартири укладає договір купівлі-продажу (гіпотеза), то він зобов'язаний при оформленні договору попередити про право третіх осіб (диспозиція), а інакше до нього застосовуватимуться засоби впливу, спрямовані на захист прав покупця (санкція).

3.   Галузі права

Норми права регулюють усе різноманіття правових відносин людей у суспільстві.

Галузь права — самостійна сукупність юридичних норм, яка регулює якісно однорідну сферу (рід) суспільних відносин специфічним методом правового регулювання.

Галузь права

Сфера застосування

Конституційне

Визначає суспільно-економічний лад, правовий статус громадян, форми правління і державного устрою, порядок формування та компетенцію органів державної влади

Адміністративне

Регулює суспільні відносини у сфері державного управління, застосування адміністративних санкцій

Цивільне

Регулює майнові та пов'язані з ним особисті немайнові відносини

Кримінальне

Регулює питання злочинності та карності діянь

Сімейне

Визначає особисті немайнові права людей та регулює їхні майнові відносини, які виникають у сфері шлюбу й сім'ї

Фінансове

Регулює питання державного бюджету, діяльності банків тощо

Трудове

Регулює трудові й пов'язані з ними інші суспільні відносини

Земельне

Регулює суспільні відносини, що пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням землею

Господарське

Регулює господарські відносини, у які вступають організації, підприємці в ході своєї господарської

діяльності

Житлове

Регулює житлові відносини задля забезпечення права громадян на житло, належного використання і збереження житлового фонду

Кримінально-процесуальне

Регулює порядок провадження кримінальних справ

Цивільно-процесуальне

Регулює порядок провадження цивільних справ

Адміністративне процесуальне

Регулює порядок здійснення і розгляду адміністративно-правових справ

Існують, звичайно, й інші галузі права. Правові норми викладені у відповідних нормативно-правових актах — офіційних письмових документах правотворчого характеру, які прийняті уповноваженим органом.

4.   Правовідносини, їх функції

Норми права регулюють відносини між людьми, надаючи їм особливого характеру — після врегулювання вони стають захищеними засобами державного впливу. Щоб відрізняти такі відносини від будь-яких інших (неврегульованих нормами права), їх позначають терміном «правовідносини».

Правовідносини — урегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких є носіями суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, що забезпечуються державою.

Правовідносини виникають на основі норм права і виконують такі функції:

 1.  визначають конкретне коло осіб, на яких розповсюджується дія норм права у даний момент;
 2.  закріплюють конкретну поведінку, якої повинні або можуть дотримуватись суб'єкти;
 3.  є умовами для можливого приведення в дію спеціальних юридичних дій з метою забезпечення суб'єктивних прав, обов'язків та відповідальності.

IV. Узагальнення та систематизація знань вмінь та навичок

  Запитання для повторення й обговорення

 1.  Що таке право? Коли і чому воно виникає?
 2.  Як взаємодіють між собою норми права й моралі?
 3.  Що таке правова норма?
 4.  Якою є структура правової норми?
 5.  Які галузі права ви знаєте?
 6.  Що таке правовідносини? Коли вони виникають?

Завдання

Спробуйте визначити, до якої галузі права належать зазначені правові норми.

норм. Поясніть свою думку.

 1.  Покарання в виді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюються на строк від одного до шести місяців.

Зразок: це норма ...            права, оскільки ....

 1.  Державна реєстрація шлюбу проводиться урочисто.
 2.  Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
 3.  Забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти років на важких роботах і роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах.
 4.  У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років адміністративних правопорушень, передбачених статтями... 173 (дрібне хуліганство), вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.
 5.  Зариті в землю або приховані іншими способом валютні та інші цінності, власник яких невідомий або в силу закону втратив на них право, вважаються скарбом.

V. Самостійна робота учнів

Для самостійної роботи кожному учню надається картка зі статтею будь-якого закону України.

Використовуючи наданий приклад, учні повинні знайти у своїй картці гіпотезу, диспозицію й санкцію.

Приклад. Ст. 335 Кримінального кодексу України встановлює, що ухилення від призову на строкову військову службу карається обмеженням волі на строк до 3 років. Гіпотезою у цій нормі буде ухилення від призову на строкову службу, диспозицією — заборона вчиняти такі діяння, санкцією — обмеження волі на строк до трьох років.

VІ. Підсумок уроку

 Учитель, підбиваючи підсумки уроку, наголошує на особливому значенні соціальних норм для регулювання усіх сфер життя суспільства, на необхідності дотримання норм права.

VІІ. Домашнє завдання

 1.  Дайте визначення поняттям: право, норми права, гіпотеза, диспозиція, санкція, галузь права, правовідносини
 2.  Дайте оцінку ситуацій з відомих вам кінофільмів, мультфільмів або зі свого досвіду, в яких застосовуються норми різних галузей права.

 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

32860. МАТЕРИАЛИЗМ И ИДЕАЛИЗМ. АГНОСТИЦИЗМ. МАТЕРИЯ И ДВИЖЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПОКОЙ. (ОПРЕДЕЛЕНИЯ.) ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА. ДИАЛЕКТИКА И МЕТАФИЗИКА 35.77 KB
  В истории философии М. появляются вместе с возникновением философии в рабовладельческих обвах древн. Выступая в качестве идеологов прогрессивной в то время буржуазии материалисты вели борьбу со средневековой схоластикой и церковными авторитетами обращались к опыту как учителю и к природе как объекту философии. этой эпохи было стремление к анализу к разделению природы на более или менее обособленные не связанные друг с другом области и объекты исследования и рассмотрение их вне развития среди представителей материалистической философии...
32861. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ. СТУПЕНИ ПОЗНАНИЯ: ЧУВСТВЕННОЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ, ЭМПИРИЧЕСКОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ. СЕНСУАЛИЗМ И РАЦИОНАЛИЗМ. ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ. АГНОСТИЦИЗМ 23.5 KB
  ПРОБЛЕМА ИСТИНЫ. Таким образом лишь в единстве чувственного отражения и рационального познания эмпирического и теоретического познания реальный путь к постижению истины. Проблема истины в познании Следующая важнейшая проблема в познании это проблема истины. Такое понимание истины было продолжено и материалистами Нового времени.
32862. СОЗНАНИЕ И ЧЕЛОВЕК. ГИЛОЗОИЗМ, ПАНПСИХИЗМ. РЕДУКЦИОНИЗМ, ФИЗИКАЛИЗМ, МЕХАНИЦИЗМ 23.23 KB
  Проблема сознания в философии Признание в материализме материи в качестве субстанции сразу же ставит проблему объяснения сознания его происхождения и сущности. Но в дальнейшем было осознано качественное отличие явлений сознания от материальных вещей. Это отличие состоит в невещественности идеальности сознания. Как же решается проблема сознания Уже в древности существовало представление о самостоятельном существовании души.
32863. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ 48.5 KB
  Это положение правильно до возникновения экологического кризиса: в нем противопоставление природы и общества превращающее общественный организм только в социальный. Биосфера это часть природы оболочка Земли в которую входят живые организмы жизнь и неживое вещество преобразуемое потребляемое и охватываемое жизнью. Географическая среда обществ это часть природы с которой данное общество взаимодействует. Единство и борьба природы и человечества сопровождается с одной стороны воздействием природы на общество а с другой стороны ...
32864. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ТРУД. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ТРУДА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВОВЕДЕНИИ 81 KB
  Ключевым при изучении экономической жизни общества является анализ материального производства ибо общество не может существовать без производства необходимых для жизни людей материальных благ. Говоря о материальном производстве необходимо учитывать следующие моменты: Нередко в философской и экономической литературе понятие материального производства отождествляется с понятием общественного производства. Поскольку материальное производство является не только важнейшей но и определяющей сферой совокупного общественного производства то в...
32865. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. ФАТАЛИЗМ И ВОЛЮНТАРИЗМ 51.5 KB
  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. Производственные отношения совокупность материальных экономических отношений между людьми в процессе общественного производства и движения общественного продукта от производства до потребления. Производственные отношения являются необходимой стороной общественного производства. В производстве люди вступают в отношения не только к природе.
32866. ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ФОРМАЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 46.5 KB
  Такое понимание цивилизации мы встречаем у Л. В этом смысле говорят об античной цивилизации цивилизации инков и т. Для того чтобы определиться с понятием цивилизации необходимо очевидно предварительно проанализировать ее наиболее существенные черты. Разумеется речь идет не об инфраструктуре свойственной современной волне цивилизации но к концу варварства прыжок от родоплеменной изолированности уже был совершен.
32867. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. КЛАССЫ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА. ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 58.5 KB
  Есть два различных подхода к определению интеллигенции. Но есть и иной подход наиболее популярный в русской социальной философии согласно которому к интеллигенции причисляют тех кого можно считать нравственным эталоном общества. Предпосылкой появления Интеллигенции в её первичных формах было отделение умственного труда от физического когда рядом с огромным большинством занятым исключительно физической работой образовались социальные группы освобожденные от прямого производительного труда и руководящие общественными делами в том числе...
32868. ГОСУДАРСТВО. МОНАРХИЯ И РЕСПУБЛИКА. ПРАВО 42.5 KB
  Порядок взаимоотношений между членами общества и применения власти определяется: конституцией законами и другими правовыми документами государства которые являются частью формального устройства государства; а также обычаями сформировавшимися внутри общества независимо от государства которые являются основаниями для понимания законов государства и определяют неформализованный порядок применения и трактовки законов. Определений государства множество. Основная функция государства обеспечение комфортного проживания своих граждан. Природа...