6329

Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві

Реферат

Логика и философия

Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві План: Філософія як слово. Предмет філософії. Функції філософії. Цінність філософії для особи і суспільства. Слово Філософія - грецького походження, буквально означає...

Украинкский

2013-01-03

52.05 KB

173 чел.

Філософія її призначення, зміст і функції в суспільстві

План:

 1.   Філософія як слово
 2.   Предмет філософії
 3.   Функції філософії
 4.   Цінність філософії для особи і суспільства

1.Слово «Філософія» - грецького походження, буквально означає «любов-дружба до мудрості», але грецьке значення цього терміну масштабніше за будь-який переклад.

В офіційних підручниках можна зустріти вказівки на те, що в письмовій традиції поняття «філософії» для позначення діяльності, метою якої є прагнення (а не володіння) до істини, краси, вживав Піфагор в V ст. до н.е., а в усній традиції це поняття вживав і Геракліт (544 – 480-483 рр. до н.е.).

Зазначимо, що вперше це слово (точніше, дієслово «філософейн», як би ми зараз сказали – «філософствувати») спожив Геродот. Філософи ж дійсно приписують введення терміну «філософія» Піфагору (пр. 580 – 572 рр. до н.е. – 500 – 490 рр. до н.е.), одному з перших старогрецьких філософів, який був також релігійним мислителем і математиком. Проте Піфагор визначення філософії не залишив, бо він нічого не писав. А ось Платон (428 – 427 – 347 рр. до н.е.), що писав свої твори у формі діалогів, в яких, окрім одного, головною дійовою особою є вчитель Платона Сократ, безпосередньо вказує, що термін «філософія» ввів Сократ.

Сократ жив в часи, коли активно діяли так звані софісти. Зараз цей термін став декілька прозивним і набув негативного змісту, а за часів Сократа терміном «софістес» позначали мудреців, розумних людей, які виучували всіх бажаючих різного роду наукам.

Сократ же стверджував, що справжнім софістом, мудрецем, є один лише Бог. Людина не може бути мудрецем, вона може бути тільки любителем мудрості, філософом.

Таким чином, Сократ протиставляв себе софістам, і в цьому зіставленні і з'явився вперше термін «філософія», «філософ».

У цьому сенсі цей термін уживається і у Платона. Він називає філософію мистецтвом помирати, де смерть – це перехід від скінченного до нескінченного, від матеріального до ідеального, з світу речей у світ ідей. Філософія – це служіння. Людина – це бог, який розвертається.

В даному контексті очевидний зв’язок між грецьким тлумачення поняття «філософія» і давньоіндійським. В індійській філософії для позначення подібної діяльності людини використовується термін «даршана», що означає в перекладі з санскриту «осяяння». Підкреслимо, що грецький термін акценти розставляє на прагненні людини, на її зусиллях пошуку істини, встановленні, розвитку взаємозв’язків з світом, на самопізнанні через взаємодію з існуючим.

Отже, підходи до визначення поняття «філософія» вже з давнини відрізняються плюралістичністю. В цьому різноманітті інтерпретацій, звертаючись до історії філософії можна виявити, принаймні, 3 головних поняття філософії: античне, традиційне і сучасне.

Перше (античне) пов’язане з історичним відокремленням сукупного наукового знання від нефілософських світоглядів – від міфології (в античному світі) і від богослов’я (в епоху Відродження).

В античній (давньогрецькій) філософії термін «філософія» позначав всю суму позарелігійного знання, наукове знання в цілому, мистецтво, етику в протилежність вірі. Аристотель (384 – 322 гг. до н.е.) в трактаті «Метафізика» визначає філософію, як царицю наук, які всі інші науки служать як раби. Це повязано з тим, що в розумінні Аристотеля, філософія – наука про першопричини та першооснови всього існуючого, тобто буття. Звідси зрозуміло чому мислителі до Аристотеля, навіть до Сократа, займалися не лише філософією, але і вченням про природу, тим, що ми називали б фізикою, і вченням про життя, що ми називали б біологією. Та і сам Аристотель фізику називав другою філософією. Біологія у нього була також частиною філософії, так само, як і психологія. І після Аристотеля багато філософів займалися і фізикою, і біологією, і астрономією, і іншими природними науками.

Філософія виступає як теоретична основа всіх існуючих до неї і після неї наук, тому що сутність філософії - роздумі над загальними проблемами в системі «світ – людина».

Аристотель філософію поділяє на:

 1.  Філософію теоретичну (умоглядну).
 2.  Філософію практичну (науки практичні – це науки про діяльність людини і  її результати).
 3.  Філософію винахідливу (творчу).

В свою чергу кожна із філософій також складалася із частин:

 1.  Філософія теоретична: математика, фізика, метафізика.
 2.  Філософія практична: етика, економіка, політика.
 3.  Філософія винахідлива (творча): поетика, риторика, мистецтво.

Таким чином, античне розуміння філософії тотожне науковому знанню взагалі, тому його доцільно кваліфікувати як «протознання». Предмет «протознання» був тоді інтегрованим, вірніше нерозчленованим предметом всіх наук, тобто це була вся дійсність. Саме з цього «протознання», а не з філософії і виділялися окремі науки.

Друге поняття (традиційне) формується в період європейського наукового Відродження. Поняття філософії отримує значення тотального консолідатора (обєднувача) наукового знання. Філософія – не просто представниця наукового знання, або якась його частина. вона все (або майже все) це знання.

 Ф. Бекон (1561 - 1626) поділяє всі науки на 3 великі розділи в залежності від властивостей людської душі:

 1.  Памяті відповідає наука історія.
 2.  Розуму – філософська наука.
 3.  Уяві – поезія.

Філософія у нього ділиться на

 1.  природну теологію,
 2.  природну філософію,
 3.  вчення про людину.

В свою чергу кожний розділ філософії включає в себе частини:

 1.  Природна філософія включає в себе фізику і метафізику.
 2.  Філософія про людину включає науки, які вивчають тіло і дух, тобто медицину, логіку, косметика.

Інший фундатор філософії Нового часу Р. Декарт (1596 - 1650) писав, що вся філософія подібна як би дереву, коріння якого - метафізика, ствол - фізика, а гілки, витікаючі з цього ствола, - всі інші науки, що зводяться до трьох головних: медицини, механіки і етики.

 Отже, і у Ф. Бекона, і у Р. Декарта поняття «філософії» охоплює все теоретичне та емпіричне знання, в першу чергу природничі теоретичні науки. Відповідно з цим в XVIIXVIII ст. і навіть на початку XIX ст. філософією називали теоретичну механіку, біологію та інші науки. Твір І. Ньютона по механіці називається «Математичні начала натуральної філософії» (1687), книга К. Ліннея з основ ботаніки – «Філософія ботаніки» (1751), твір Ж.Б. Ламарка з біології – «Філософія зоології» (1809), одна з капітальних праць П.С. Лапласа називається «Досвід філософії теорії вірогідності».

Наука в цілому як соціальний інститут формується в період з середини XV до кінця XVII ст. Саме в другій половині XVII ст. стають самостійними механіка, астрономія і математика. Процес перетворення хімії в науку відбувався з початку другої половини XVII ст. до останньої чверті XVIII ст. Відділення геології сталося в кінці XVIII - на початку XIX ст. Наука біологія була створена в XIX ст. У самостійну науку з середини XIX ст. стала перетворюватися антропологія. Формування суспільно-економічних наук завершується в другій половині XIX ст. У XX ст. стали також самостійними дисципліни, пов'язані з вивченням мислення, наприклад, психологія.

Таким чином, з початку відділялися від «протознанія» природні науки, потім суспільні, нарешті, науки про мислення. Колізії цього процесу говорять про складність даного процесу, але не міняє його загальній тенденції.

Сучасне поняття філософії оформлюється протягом XIXXX ст.

Сьогодні філософія виступає в двох іпостасях:

 1.  Інформація про світ в цілому і відношення людини до цього світу (світогляд).
 2.  Комплекс принципів пізнання, за допомогою яких оптимізується процес взаємодії людини із світом, процес пізнання світу, процес самопізнання людини. Загальний метод пізнавальної діяльності (методологія).

Отже, сьогодні філософія виступає як наука про всезагальне.

2.Предмет будь-якої науки – це сфера її інтересів, це сукупність понять, за допомогою яких окреслюється ця сфера, це те, що вивчає певна наука.

Розгляд питання про предмет і функції філософії пов'язаний із з'ясуванням відношення філософії і приватних наук в історичному аспекті і передбачає оцінку концепції «роспочковання предмету філософії» і концепції «предметного самовизначення філософії».

 «Концепція роспочковання» представлена в працях О. Конта (1798 - 1857), який відобразив і зрозумів кризу натурфілософії і тенденцію зростання автономності часнонаукового знання. Із його точки зору, філософія як метафізика зіграла свою історично корисну роль і перетворилася на анахронізм. Предмет філософії став мінятися. Поява окремих наук постійно звужувала межі філософії. Врешті-решт предмет філософії повинен «роспочковатися». Прибічники даної концепції: В.В. Лесевіч, В. Віндельбанд. Філософія, як підкреслюває В. Віндельбанд подібна до короля Ліра, який роздав своїм дітям все своє майно і якого потім, як жебрака, викинули на вулицю.

О. Конт рахував, що філософія не може мати власного предмету пізнання, а тому не може бути самостійною наукою. Якщо О. Конт і визнавав якусь «філософію», то саме таку, яка розчинена в позитивному знанні, виступає вченням про науку взагалі і про методи окремих наук, тобто не виходить за кордони сукупного спеціалізованого знання.

 Отже, концепція «роспочковання» нав'язує уявлення про винятковість філософії, ніби філософія, що породжувала у минулому вузькоспеціалізовані науки, і до цього дня є «наука наук», адже оскільки не можна штучно покласти край «роспочкованню». Філософія нібито і зараз, унаслідок природного, закономірного процесу роспочкування, містить в собі значне число майбутніх наук.

Що стосується концепції самовизначення предмета філософії, то слід зазначити, що філософія за своїм походженням, як підкреслював П.В. Копнін, не має пріоритету перед іншими науками, якщо брати до уваги не термін, а реальний зміст. Ґенеза філософії як науки не відрізняється в принципі від того шляху, яким йшли до своєї автономії спеціалізовані науки.

Згідно концепції «предметного самовизначення філософії» в предметі наукової філософії ніколи не містилися і не можуть міститися об'єктивні предмети якихось - нефілософських наук, а сучасна філософія не повинна брати на себе завдання якоїсь «науки наук». Предмет наукової філософії специфічний і незмінний, з нього виділяти і віддавати іншим наукам нема чого, та і не потрібно. Предмет філософії в об'єктивному сенсі стабільний. Процес подальшого розвитку проблематики, диференціація і інтеграція не змінюють раз знайденого предмету науки, а лише уточнюють, заглиблюють його розуміння.

Предмет філософії не звужується, а безперервно розширюється. Характер філософії і в цьому аналогічний науці: у міру її розвитку збільшується об'єм здобутого знання, що виражається в зміні категоріального апарату, в екстенсивному і інтенсивному розвитку системи категорій.

Прихильниками цієї концепції формування предмету філософії є Копнін П.В., Алєксєєв П.В., І.Ф. Надольний, І.В. Бичко та ін..

Отже, предмет філософії не «роспочковувався», предмети природних наук не породжувалися ним. Окремі (спеціалізовані) науки і сама філософія виділилися, знайшовши свій предмет, з сукупного переднаукового знання («протознання»).

Що ж є предметом філософії?

Предмет філософського знання, подібно до предмету будь-якої науки, вичленяється з сукупності реальних (матеріальних і духовних) об'єктів і зв'язків, причому конструюючим чинником є індивідуальні і суспільні потреби в цілісній, максимально узагальненій картині світу, людини і їх взаємин. Предметом філософії є загальне в системі «світ – людина».

Ця система розпадається на дві відносно протилежні, але взаємозв'язані підсистеми: «світ» і «людина».

Кожна із сторін, у свою чергу, підрозділяється на рівні, а взаємини між цими сторонами - на 4 аспекти: онтологічний, пізнавальний, аксіологічний, духовно-практичний. Це можна представити схемою, де С - світ, матерія, об'єктивна реальність; Л - людина, свідомість; ООСЛ - онтологічні стосунки світуі людини; ПСОО - пізнавальні суб'єктивно-об'єктивні стосунки; АСОО - аксіологічні суб'єктивно-об'єктивні стосунки; ДПСОО -духовно-практичні суб'єктивно-об'єктивні стосунки.

У предмет філософії входить загальне в матеріальному бутті і загальне, яке характеризує цілісне буття людини.

Предмет філософії відрізняється від предмету спеціалізованих наук, які вивчають матеріальне буття і людину, тим, що він є відношенням людини до світу, світу до людини. Предмет філософії в матеріальному бутті складає не всяке загальне, а таке, яке пов'язане з відношенням до нього людини.

Філософськи загальне має важливу ознаку: у нім виражений факт розколу світу на матеріальне і духовне і їх взаємозв'язок.

Тому специфіка філософського пізнання полягає і у вольових зусиллях людини, пов’язаних з пошуком фундаменту всього існуючого, що гарантує не лише міцність взаємозв'язків людини і світу, але і цілісність кожній з цих систем в контексті існуючої Єдності. Це передбачає трансценденцію до того, що в певній мірі вже знайоме людині. Тому і прагнемо до істини, любимо мудрість, яка допомагає досягнути цілісності і єдності з усім необхідним для збереження і розвитку власного життя зокрема, Життя взагалі.

До основних понять філософії відносяться:

 1.   істина;
 2.   краса;
 3.   добро;
 4.   дія;
 5.   світ;
 6.   людина.

Інакше кажучи, в предмет філософії входить лише те з матеріально-загального, що включене в створювану людиною універсальну картину світу під призмою її понять про Істину, про Красу, Добро і Справедливість. Це все те, що, будучи загальним в матеріальній дійсності, може служити людині як елемент для формування світогляду.

Філософія - це система поглядів на світ в цілому і на відношення людини до цього світу.

І. Кант (1724 - 1804) сформулював питання, які окреслюють предметне поле філософії:

1. Що я можу знати?

2. Що я повинен робити?

3. На кого я маю сподіватися?

4. Що таке людина?

3.Функції філософії

Під «функцією» розуміється спосіб дії, спосіб прояву активності системи філософського знання, загальний тип вирішуваних цією системою завдань. Якщо ми розкриємо вміст функцій філософії, які вона здатна виконувати по відношенню до людини, соціальної групи, до науки, мистецтва, інших явищ соціальній дійсності, то відповімо на питання «навіщо потрібна філософія»?

Сама філософія є світогляд, тобто сукупність знань, досвіду, цінностей, ідеалів, принципів, емоцій, самосвідомість, яка і окреслює погляди людини на світ, її позицію і відношення до світу.

У одному ряду з філософією знаходяться інші форми світогляду: 

 1.  міфологічне,
 2.   релігійне,
 3.   художнє,
 4.   натуралістичне,
 5.  буденне.

Філософія відрізняється від інших форм світогляду тим, що відноситься, перш за все, до наукової сфери суспільної свідомості (хоча не лише до цієї сфери), а усередині, на відміну від натуралістської форми, має специфічний категоріальний апарат, який спирається в своєму розвитку не на одну якусь наукову дисципліну, а на всі науки, на весь єдиний сукупний досвід розвитку людства.

Виходячи з того, що на сучасному етапі свого розвитку філософія виступає як світогляд і методологія, функції філософії можна розділити на 2 великих групи:

 1.  Світоглядні функції філософії.
 2.  Методологічні функції філософії.

Основні світоглядні функції філософії:

 1.  Світоглядні функції філософії. Гуманістична функція

М.О. Бердяєв писав: «Философия всегда была прорывом из бессмысленного, эмпирического, принуждающего и насилующего нас со всех сторон мира к миру смысла». Філософія, звичайно, не дає нам вічності, але вона допомагає осмислити це життя, допомагає знайти її сенс і укріпити свій дух. Втрата вищих світоглядних орієнтирів в житті, того, ради чого варто що-небудь робити, може вести до різних форм соціального варварства (суїцид, наркоманія, алкоголізм, злочини).

Так, В.С. Соловйов підкреслював, що скарби безпосереднього життя мають ціну лише тоді, коли над ними стоїть безумовна ціль. Так, він пише: «Безусловно необходимы для жизни человеческой убеждения и воззрения высшего порядка, т.е. такие, что разрешали бы существенные вопросы ума, вопросы об истине сущего, о смысле или разуме явлений, и вместе с тем удовлетворяли бы требованиям воли, ставя безусловную цель для хотения, определяя верховную норму деятельности, давая внутреннее содержание всей жизни. Такие общие воззрения существовали и существуют, и притом в двух формах: религии и философии». Історичне життя народів, - підкреслював В.С. Соловйов, - визначається насамперед їх основними переконаннями, їх загальним світоглядом.

На думку В.С. Соловйова філософія звільнює особистість, дає їй внутрішній зміст, скеровує в напрямку до істинного Божества, вона робить людину в повній мірі людиною.

До проблеми ролі філософії в реаліях сучасності звертався і А. Швейцер. Він вважає, що сучасна людина деградує. У числі чинників, які ведуть до духовного зубожіння особи виділяє: зростання спеціалізації у всіх сферах людської діяльності (у виробництві, науці, управлінні), посилення технізації суспільства, швидке зростання безликого природничо-наукового знання, зростаючий вплив цієї безликості на особу людини, політизація суспільного життя.

Однією з найважливіших противаг негативним тенденціям в суспільстві, які ведуть до його дегуманізації, є, по А. Швейцеру, філософія, причому не всяка, а та, яка наповнена глибоким етичним вмістом, та, яка шукає відповідь на питання: «Що повинна робити людина?». Так в роботі «Культура і етика» він зазначає: «Мировоззренческие (в подлинном смысле слова) идеи заключают в себе все, что мы можем думать и предполагать о смысле нашего существования и назначении человечества; они дают нашему бытию направление и сообщают ему ценность». Виходячи з уроків минулого, А. Швейцер наголошує: «Для общества, как и для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой патологическое нарушение высшего чувства ориентирования».

 1.  Соціально-аксіологічна функція філософії

Ця функція в свою чергу розчленується на ряд під функцій, серед яких найважливішими є:

 1.   конструктивно-цінністна (розробка уявлень про цінності, такі, як Добро, Справедливість, Правда, Краса. Крім того й формування уявлень про соціальний (суспільний ідеал));
 2.   інтерпретаторська (роздуми, тлумачення, роз’яснення соціальної дійсності, співставлення з суспільним ідеалом);
 3.  критична (констатація невідповідності соціальної дійсності суспільному ідеалу, виявлення і розкриття протиріч, невідповідності між прийнятою системою понять і цінностей і тим вмістом, який до них вноситься новим етапом розвитку світової історії, спроба вирішити протиріччя невідповідності того, що є, тому, як має бути).

Суспільний ідеал має своє коріння в живій людській особі. Суспільство – це не нівелювання осіб, але саме зв'язок відмінностей. Особа знаходить в суспільстві не просте повторення своїх життєвих завдань, а поповнення своїх сил в прагненні до ідеалу. Життя особистості вагається між двома полюсами, - прагненням до індивідуального самоствердження і тяжінням до безумовного і надідеального. З поняття особи витікає не лише її домагання, але і її обов'язки, і перш за все її обов'язок солідарності і єдності з іншими.

Підкреслимо, що філософія критична за своєю сутністю. Критикуючи ідеї старого світу, філософ критикує сам цей світ.

 1.  Культурно-виховна функція філософії 

Філософія виховує в людині здатність не обходити пізнавальні протиріччя, не пасувати перед ними, а прагнути вирішити виникаючі протиріччя і проблеми, здолати труднощі, актуалізуючи наявну наукову інформацію, філософські категорії і проявляючи при цьому самостійність, нестандартність підходу. Діалектично розвинене мислення, не допускаючи формально-логічних протиріч, завжди прагне до вирішення реальних протиріч об'єкту і на такій дорозі виявляє свій творчий, анти догматичний характер.

Виховання догматика полягає в тому, що людину привчають дивитися на навколишній світ як на резервуар прикладів, які ілюструють справедливість тієї або іншої абстрактно-загальної істини, ретельно оберігають від зіткнення з фактами, які говорять на користь протилежного погляду. Відношення до протиріччя є точним критерієм культури розуму. Для достовірно культурного в логічному відношенні розуму поява протиріччя - сигнал появи проблеми, яка не вирішується за допомогою строго заштампованих інтелектуальних дій, сигнал для включення мислення - самостійного розгляду речі, в розумінні якої виникла антиномія.

Розум із самого початку треба виховувати так, щоб протиріччя служило для нього не приводом для істерики, а поштовхом до самостійної роботи, до самостійного розгляду самої речі, а не лише того, що про неї сказали інші.

Формування філософського мислення є одночасно формуванням таких цінних якостей культурної особистості, як самокритичність, критичність, сумнів. Філософія дає людям загальну мову, випрацьовує у них єдині, загальнозначущі уявлення про головні цінності життя. Вона виступає одним із важливих факторів, що сприяють подоланню перешкод комунікації, супутника вузької спеціалізації.

 1.  Пояснювально-інформаційна функція філософії

Філософія є складна динамічна інформаційна система, яка створена для збору, аналізу і переробки інформації з метою здобуття нової інформації. Ця робота з інформацією націлена на те, щоб адекватно відображати світ і людину в ньому, виявляти істотні елементи цих систем, структурні зв'язки, закономірності, нагромаджувати і заглиблювати знання, служити джерелом достовірної інформації. Така інформація концентрується у філософських поняттях (категоріях), загальних принципах і законах, які утворюють цілісну систему.

В середині філософської системи виділяються розділи (структура філософії):

 1.   філософська онтологія (учення про буття як таке);
 2.   гносеологія (теорія пізнання, діалектика – загальний метод);
 3.   соціальна філософія;
 4.   загальна етика;
 5.   теоретична естетика;
 6.   історія філософії;
 7.   філософські проблеми окремих наук;
 8.   філософія релігії;
 9.   «філософія філософії» (теорія філософського знання).
 10.  Методологічні функції філософії. Евристична функція

Суть евристичної функції полягає в сприянні приросту наукових знань, у тому числі в створенні передумов для наукових відкриттів. Нова інформація може мати вигляд прогнозу.

Філософія не містить в собі яких-небудь заборон на спроби передбачити відкриття теоретикосвітоглядного або загальнометодологічного характеру. Можливе виявлення нових загальних сторін розвитку, які будуть виражені у формулюванні досі невідомих основних або неосновних законів діалектики.

Філософський метод, який застосовується в комплексі з іншими методами спеціалізованих наук, здатний допомагати цим наукам у вирішенні теоретичних, фундаментальних проблем, брати участь в їх передбаченнях.

 1.  Координуюча функція філософії

Сутність цієї функції полягає в координуванні методів в процесі наукового дослідження. Це пов'язано з особливостями сучасного пізнавального процесу:

= плюралізмом методів пізнання,

= усуненням різких меж між науками,

= виникненням межових наук,

= предметно-методологічним входженням одних наук в інших (фізики і хімії в біологію, хімії у фізику і так далі, наприклад, астрофізика, геохімія, біофізика, еволюційна генетика, екологія і так далі).

 1.  Інтегруюча функція філософії

Термін «інтеграція» походить від латинського «integratio», тобто відновлення, поповнення, означає об'єднання в ціле яких-небудь частин.

Щодо функції філософії, цей термін пов'язаний з уявленням про об'єднуючу роль філософського знання по відношенню до якої-небудь безлічі елементів, які складають систему або здатних утворити цілісність.

Інтегруюча роль філософії виявляється в здатності визначити і усунути дезінтегруючи чинники, які ведуть до роз'єднаності системи до росту відносної самостійності елементів в її складі, виявленні тих, яких не достає в її ланках, елементів, зв'язків, активне включення яких у функціонування системи додає їй більшу гармонійність і оптимальність.

 1.  Логіко-гносеологічна функція філософії

Вона полягає в розробці самого філософського методу, його нормативних принципів, а також в логіко-гносеологічному обґрунтуванні тих або інших понятійних і теоретичних структур наукового знання.

Спеціалізовані науки спеціально не вивчають форми мислення, його закони і логічні категорії. В той же час вони постійно стикаються з необхідністю вироблення логіко-методологічних засобів, які дозволяли б, «відходячи» на якийсь час від об'єкту, кінець кінцем «приходити» до нього, збагачуючи свою достеменну про нього уяву. Окремі науки потребують логіки, гносеології, загальної методології пізнання. Цю функцію виконує діалектика як логіка.

4.Цінність філософії для особи і суспільства 

Соціальна цінність філософії полягає насамперед у її антропологічному призначенні: допомогти людині ствердитися у світі не лише як свідомій, а й високоморальній, емоційно чуйній, розумній істоті.

Цивілізаційна цінність філософії полягає в тому, щоб проаналізувати допустимі межі «інструментального» ставлення до світу та альтернативні шляхи прогресу, розвитку цивілізації.

Цінність філософії для людини – у пробудженні творчого, конструктивного осмислення людиною самої себе, суспільної практики та витоків суспільного поступу в майбутнє, у пробудженні до свідомого світосприйняття, у потрясінні свідомості та духовному зростанні, у збереженні життя.

Рекомендована література

 1.  Аристотель. Метафизика // Соч.: В 4-х т. – М., 1976. – Т.1. – С. 63 – 94.
 2.  Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфіка, развитие. – Львов, 1986. – 197 с.
 3.  Горак Г.І. Філософія: Курс лекцій. – К.: Вілбор, 1998. – С. 3 – 26.
 4.   Ортега-и-Гассет. Что такое философия. – М., 1991. – С. 51 – 191.
 5.  Петрушенко В.Л. Філософія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти IIV рівнів акредитації. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий світ-2000», 2001. – С. 9 – 32.
 6.  Табачковський В.Г., Ярошовець В.І. Філософія як історія філософії: :Підручник / За заг. ред. В.І. Ярошовця. –. К.: Центр учб. літ., 2010. – 648 с.
 7.  Філософія: Навчальний посібник / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін..; За ред.. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – С. 5 – 30.
 8.  Філософія: Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В., Табачківський В.Г. та ін.. – К.: Либідь, 2002. – С. 14 – 30.
 9.  Філософський словник / За ред.. В.І. Шинкарука. – К., 1986. – 800с..
 10.   Шинкарук В.І. Філософія і нові історичні реалії // Філос і соціол. думка. – 1991. - № 1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

39266. Управление каналами сбыта на «ОАО Беллакт» 214.5 KB
  Канал распределения — совокупность фирм или отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают передать кому-то другому право собственности на конкретный товар или услугу на их пути от производителя к потребителю.
39267. Конструкция преобразователя напряжения 12/300В 743 KB
  Требования безопасности при производстве преобразователя напряжения Пожарная безопасность. Для питания электрооборудования от источников постоянного тока широко используются преобразователи напряжения. Наметившаяся тенденция микроминиатюризации в радиоэлектронике привела к тому что полупроводниковые преобразователи...
39268. Разработка конструкции печатного узла регулируемого двухполярного блока питания 950.5 KB
  1 Выбор типа печатной платы односторонняя двухсторонняя; 15 16 4.2 Выбор материала печатной платы; 16 18 4.3 Выбор метода изготовления печатной платы; 18 19 4.6 Расчет размеров печатной платы узла; 23 24 4.