6354

Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Лекция

Макроэкономика

Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП) Анотація Макровеличини як найбільш загальні агрегати макроекономіки. Статистичні показники вимірювання макровеличин. Система макроекономічних показників. Обс...

Украинкский

2013-01-03

188.5 KB

18 чел.

Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Анотація

Макровеличини як найбільш загальні агрегати макроекономіки. Статистичні показники вимірювання макровеличин. Система макроекономічних показників. Обсяг національного виробництва (національний продукт). Методи обчислення ВВП. Показники, похідні від ВВП. Тіньова економіка. Загальний рівень цін (рівень інфляції). Індекс цін кінцевої продукції. Індекс споживчих цін. Переваги та недоліки цінових індексів при вимірюванні інфляції. Рівень зайнятості (рівень безробіття). Повна зайнятість. Фактичний і потенційний ВВП та зв’язок між ними. Ставка процента. Види процентних ставок. Чистий економічний добробут як підсумковий показник макроекономічного розвитку.

План

 1.  Макровеличини, їх види та способи вимірювання
 2.  Національний обсяг виробництва  його зміст та показники
 3.  Динаміка загального рівня цін. Номінальний і реальний ВВП
 4.  Зайнятість населення  та її показники
 5.  Ставка процента, її види та значення

Питання для самостійного ознайомлення

 1.  Показники, похіді від ВВП (валовий випуск, національний дохід, чистий внутрішній продукт, особистий дохід, наявний дохід, використовуваний дохід)
 2.  Недоліки обрахунку ВВП. Тіньова економіка
 3.  Переваги та недоліки цінових індексів при вимірюванні інфляції
 4.  Чистий економічний добробут

2.1 Макровеличини: сутність, види, одиниці вимірювання

У процесі вивчення економічних реалій макроекономіка спирається на використання макровеличин.

Макровеличини - це найбільш узагальнюючі агрегати економіки. До них належать:

 •  національний обсяг виробництва або національний продукт;
 •  загальний рівень цін або темп інфляції;
 •  рівень зайнятості (безробіття) населення;
 •  ставка банківського процента.

Перші дві макровеличини  характеризують ситуацію в реальному секторі економіки. Третя макровеличина визначає стан ресурсного ринку. Четверта є провідною для фінансового ринку.

Кожна макровеличина характеризується системою макроекономічних та статистичних показників. Наприклад, національний продукт виражається показниками макроекономіки такими, як ВВП, ВНП та інші.

Використовувані статистичні показники

Всі статистичні показники можна класифікувати за наступними ознаками:

 1.  ступінь охоплення одиниць:
 •  індивідуальні – показники, що характеризують один об’єкт (індив. доход)
 •  зведені – характеризують частину статистичної сукупності (агрегат – національний доход)
 1.  форма вираження:
 •  абсолютні - характеризують загальну величину економічного параметру, виражаються в натуральних або фізичних (тонни), часових (роб дні, місяць, рік), вартісних (в грош. один), трудових (людиногодини, людинодні) або умовно-натуральних одиницях (тонно-кілометр, пасажиро-км).
 •  відносні, є результатом ділення одного абсолютного показника на інший до яких належать, відносні показники є безвимірними:
 •  відносний показник структури (ВПС) - характеризують питому вагу частини у цілому. Наприклад, 72 % зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюються в доларах;
 •  відносний показник динаміки (ВПД) – характеризує зміну економічного параметру з часом (коефіцієнт росту, темп росту, темп приросту):

коефіцієнт росту, який показує у скільки разів економічний параметр зміниться у поточному періоді у порівнянні з базисним.

            (2.1)

темп росту, що показує процент зростання економічного параметру.

                               %               (2.2)

коефіцієнт приросту, що свідчить про відносне зростання економічного параметру в частках одиниці.

                                                      (2.3)

темп приросту – це відсоткова зміна економічного параметру.

    (2.4)

 •  відносний показник координації (ВПК) свідчать про співвідношення двох частин одного цілого. Наприклад, міського населення вдвічі  більше, ніж сільського.
 •  відносний показник інтенсивності (ВПІ) - характеризують розвиток об’єкта у певному середовищі і виражаються в інтегральних одиницях. Наприклад, фондовіддача, виробництво продукції на душу населення.
 •  відносний показник порівняння (ВПП)
 •  відносний показник плану (ВПП), та відносний показник виконання плану (ВПВП)
 •  індекси – відносний показник, що виражає співвідношення величини певного явища в часі, просторі, чи порівняно з певним еталоном, індекс показує у скільки разів рівень досліджуваного явища в даних умовах відрізняється від рівня того ж явища за інших умов (індекс цін);
 •  середні – являє собою узагальнену характеристику ознаки у статистичній сукупності в конкретних умовах місця та часу і виражає типові риси та дає узагальнену характеристику за ознакою, що варіює (середній рівень заробітної плати);
 1.  просторова визначеність:
 •  загальнотеріальні, характеризують досліджуваний об’єкт чи явище вцілому по країні,
 •  регіональні, в межах певного регіону,
 •  місцеві (локальні) – в межах окремо взятого об’єкту,
 1.  ряд динаміки (часовий фактор):
 •  інтервальні – характеризують явища за певний період часу,
 •  моментні (точечні) характеризують явище на певний момент часу, на певну дату.

Джерела макроекономічної інформації :

 •  статистичний облік, що здійснюється органами державної статистики, узагальнюється і надається для подальшого аналізу;
 •  господарський облік, який проводять окремі підприємства, міністерства і відомства за галузями економіки;
 •  експертні оцінки, що здійснюються авторитетними фахівцями в тій чи іншій конкретній галузі економіки і стосуються показників, котрі не обраховує статистичний облік.   

2.2 Національний продукт та його вимірювання

Національний продукт (обсяг виробництва) обчислюється системою статистики, яка називається системою національних рахунків. Основним показником обсягу виробництва у цій системі є ВВП.

ВВП ─ сукупна ринкова вартість обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених внутрішньою економікою протягом певного періоду.

Особливості формування ВВП

 1.  за натуральною формою до складу ВВП входять товари та нефінансові послуги. Зазначені товари носять кінцевий характер, тобто надходять на кінцеве споживання домашніх господарств і підприємств.

Обсяг ВВП в натуральній формі обчислюється за формулою (2.5):

    (2.5)

де      Pi – ціна одиниці i- товару,

Qi – фізичний обсяг i- товару чи послуг,

i – порядковий номер товару чи послуги,

n – загальна кількість кінцевих товарів чи послуг.

До складу ВВП не включається проміжна продукція, сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, які підлягають подальшій переробці, інакше виникне повторний рахунок і картина національного виробництва буде викривленою. Предмети праці можуть включатися до складу ВВП у разі, якщо вони надходять на експорт або призначені на приріст запасів для розширеного відтворення.

б) за вартісною формою ВВП складається із сум доданої вартості усієї продукції.

Додана вартість ─ це ринкова ціна обсягу продукції, виробленої підприємствами за вийнятком вартості спожитих предметів праці (сировини і матеріалів).

Додана вартість складається з доходів, отриманих в процесі виробництва продукції, непрямих податків та субсидій щодо цієї продукції та вартості спожитого основного капіталу. У процесі створення кінцевого товару на кожному етапі його переробки до початкової вартості додається вартість наступних переробників.

в) ВВП містить продукцію, яка вироблена резидентами та нерезидентами даної країни на її території, тобто виготовленою внутрішньою економікою. На відміну від ВВП, ВНП включає кінцеві товари і послуги, вироблені резидентами даної країни, як на території, так і за її межами.

г) до складу ВВП не входять невиробничі угоди:

- суто фінансові угоди (трансферти, купівля-продаж цінних паперів);

- продаж товарів, що були у вжитку.

Методи обрахунку ВВП за натуральною та вартісною формою утворюють виробничі методи обрахунку ВВП.

Макроекономічні методи обчислення ВВП

З погляду макроекономіки ВВП можна обчислити за потоком витрат та за потоком доходів макросубєктів.

а) перший макроекономічний метод: ВВП за витратами. ВВП за витратами формується як сума коштів, затрачених домашніми господарствами, підприємствами, державою та нерезидентами на придбання кінцевої продукції (2.6).

Y=C+I+G+Xn       (2.6)

де     Y ─ обсяг виробництва,

C ─ особисті споживчі витрати домашніх господарств на предмети споживання тривалого використання, поточного споживання та послуги,

I ─ валові приватні внутрішні інвестиції ─ це інвестиційні витрати підприємств на придбання елементів основного капіталу, будівництво, а також зміну виробничих запасів. За валовим складом інвестиції містять вартість спожитого основного капіталу (амортизація) та чисті інвестиції (кошти на розширення та модернізацію виробництва),

G ─ державні закупівлі товарів і послуг ─ усі можливі витрати держави на придбання кінцевої продукції підприємств та на пряму закупівлю виробничих ресурсів, не включаючи державні трансферти,

Xn ─ чистий експорт ─ це різниця між експортом та імпортом даної країни, величина на яку зарубіжні витрати на вітчизняну продукцію, перевищують внутрішні витрати на іноземну продукцію.

б) ВВП за доходами. За потоком доходів ВВП являє собою суму отриманих у процесі виробництва та реалізації продукції доходів та інших близьких до них  за змістом коштів.

ВВП = факторні доходи + непрямі податки ─ субсидії + +амортизація

Факторні доходи ─ первинні доходи власників виробничих факторів (заробітна плата, прибуток, рента, процент), а також доходи від індивідуальних вкладень малого підприємництва (змішаний доход). В свою чергу прибуток складається з трьох частин: податок на прибуток, дивіденди, нерозподілений прибуток (чисті інвестиції, що йдуть на розширення виробництва)

Непрямі податки ─ платежі до бюджету, що входять до складу ціни і здорожують продукцію (ПДВ, акциз, мито).

Субсидії ─ дотації з бюджету на деякі види продукції, що здешевлюють дану продукцію.

Амортизація ─ спожитий основний капітал протягом року.

ВВП за доходами повинен дорівнювати ВВП за витратами.

2.3 Вимірювання загального рівня цін

Національний продукт суспільства обчислюється у грошових одиницях і змінюється з перебігом часу за рахунок змін у фізичному обсязі та в результаті змін у цінах на продукцію. Для вимірювання загального рівня цін застосовуються кілька індексних показників:

а) ындекс цін кінцевої продукції, які свідчать про зміну загального рівня цін за сукупністю кінцевих товарів і послуг, що входять до складу ВВП. Для його обрахунку виконуємо наступні операції:

- віднайдемо номінальний обсяг виробництва (2.7)

 ,     (2.7)

де      Yn- обсяг ВВП поточного періоду обчислені у фактично діючих цінах  (номінальний ВВП),

Рi1- ціна одиниці і-го товару у поточному періоді (фактична або діюча ціна),

Qi1- фізичний обсяг виробництва і-го товару у поточному періоді.

- реальний ВВП (2.8)

 ,     (2.8)

де   Yr - реальний ВВП або обсяг кінцевої продукції виробленої у поточному періоді та обчислений в цінах базисного періоду,

Pi0- ціна одиниці і-го товару у базисному періоді.

 •   індекс цін кінцевої продукції (2.9)

,     (2.9)

де   I p- індекс цін кінцевої продукції як показник зміни загального рівня цін у поточному періоді порівняно з базисним.

За методологією обрахунку це індекс Пааше, оскільки вагами виступає обсяг виробництва поточного періоду. Можливі три варіанти значення цього індексу:

 •  Ip >1, економіці спостерігається інфляція, тому для отримання реального ВВП необхідно дефлювати (зменшити) номінальний ВВП на величину цінової складової. У такому разі індекс цін називається дефлятором ВВП.
 •  Ip < 1. В економіці відбувається  дефляція і реальний ВВП виявляється  більшим номінального . У такому разі індекс цін відіграє роль інфлятора ВВП.
 •  Ip= 1, загальний рівень цін залишається незмінним.
 1.  Індекс споживчих цін - це показник , який свідчить про зміну цінової ситуації на товари і послуги, що входять до складу споживчого кошика (2.10)

 ,        (2.10)

де  IPC- індекс споживчих цін , який показує у скільки разів зменшилась вартість споживчого кошика у поточному періоді порівняно з базисним.

До складу споживчого кошика в Україні належить близько 400 найменувань споживчих товарів і послуг. Індекс споживчих цін в Україні є основним вимірювачем інфляції і називається індексом інфляції. Наприклад, в серпні 2010 р. індекс інфляції дорівнював 101,1% - це означає , що ціни споживчого кошика зросли на 1,1%.

IPC обчислюється за методологією індексу Ласпейреса. Перевагою IPC є оперативність його підрахунку, однак коло товарів і послуг, яке він охоплює, значно менше ніж для дефлятора.  

в) темпи інфляції визначені за дефлятором ВВП і за IPC неоднакові оскільки ці індекси різні за охопленням цін та методологією обрахунку. Тому темп інфляції часто визначають за допомогою індексу Фішера. Він обчислюється як корінь квадратний з добутку двох попередніх індексів;

г) для вимірювання динаміки цін використовуються також деякі галузеві індекси. Наприклад, індекс цін виробників промислової продукції, індекс цін сільськогосподарської продукції і т.д.

Усі наведені індекси можуть бути представлені будь-якими відносними показниками динаміки .

2.4 Зайнятість населення та її показники

 Зайнятість населення є важливою соціальною характеристикою національної економіки. Зайнятість характеризується такими показниками:

а) зайняте населення (чисельністьзайнятих) – це кількість населення у працездатному віці яке має роботу.

б)  безробітне населення (чисельність безробітних) – це кількість населення працездатного віку яке не має роботи, перебуває у її пошуку і зареєстроване у службі зайнятості.

в) робоча сила = Зайняте населення + безробітні + Населення, що не бажає працювати.

г)  рівень безробіття – це відношення числа безробітних до чисельності усієї робочої сили взяте у відсотках (2.11)

%  ,     (2.11)

де     УБ - рівень безробіття,

Б - безробітні,

Рс - робоча сила.

д) рівень зайнятості – відношення числа зайнятих до чисельності робочої сили у відсотках.

е) повна зайнятість – це стан ринку праці, коли існує лише природне безробіття. До природного належить фракційне безробіття, спричинене зміною роботи чи зміною місця проживання робітниками, а також структурне безробіття породжене модернізацією виробництва та моральним старінням професій.

ж) Природний рівень безробіття – це відсоток безробітних в умовах повної зайнятості. Для розвинутих країн цей показник становить 5-6 % робочої сили.

і) Циклічне безробіття виникає під час економічного спаду у результаті скорочення робочих місць у підприємницькому секторі та банкрутства підприємств, становить загрозу соціально-економічній стабільності становить циклічне безробіття.

к) Обсяг виробництва вироблений при природному рівні безробіття називається потенційним ВВП. Обсяг виробництва виготовлений в умовах циклічного спаду економіки та циклічного безробіття – фактичним ВВП.

2.5 Ставка процента, її види та значення

Процент – це доход від наданих у позику грошей .

Ставка процента – відношення цього доходу до грошової суми наданої у позику взяте у відсотках (2.12)

     (2.12)

де     i-ставка процента, яка показує норму доходності грошового капіталу ,

М0 - сума коштів наданих у позику,

М1 - сума коштів повернених позичальником власнику грошей.

Значення процентної ставки в економіці досить велике, оскільки від її розміру залежать обсяг інвестицій, норма прибутку підприємців, ціна нерухомості і фінансових активів. Процентна ставка свідчить про рівень витрат використання коштів підприємцями і означає винагороду за невикористання грошей споживчим сектором.

Під процентною ставкою в макроекономіці розуміють усереднене значення процентних ставок за різними видами кредитів і депозитів. Однак на практиці процентні ставки диференціюються залежно від:

 •  ступеня ризику кредиту (прямо пропорційна залежність);
 •  від терміну кредитування (прямопропорційна);
 •  від надійності позичальника (зворотна);
 •  від гарантії повернення позичених коштів та ліквідності застави (зворотна);
 •  від очікуваних темпів інфляції (пряма).

У процесі інфляції кошти, що повертаються позичальнику знецінюються особливо при середньостроковому та довгостроковому кредитуванні. Для визначення реальної доходності позики використовується поняття реальної ставки процента (2.13):

r = i-П ,     (2.13)

де   r- реальна ставка проценту, яка показує дохідність повернених грошей у результаті інфляції,

 1.  фактично діюча процентна ставка,

П- темп приросту індексу споживчих цін або дефлятора ВВП.

Види процентних ставок:

а) облікова ставка – це ставка процента, яка встановлюється центральним банком країни за кредитами котрі він надає комерційним банкам. Вона встановлюється за принципом дисконту. Це означає, якщо ми маємо 10% річних, то позичаючи 100000 грн. ми отримуємо 90000 грн. а повертаємо 100000 грн.;

б) ставка рефінансування, яка поряд з обліковою визначається центральним банком. Під цю ставку ЦБ надає кредити комерційним банкам під заставу державних цінних паперів, валюти тощо;

в) ставка процента на міжбанківському ринку. Така ставка під яку комерційні банки надають короткострокові кредити один одному на поповнення ліквідності;

г) ставка процента за кредитами та депозитами комерційних банків.

Перелік рекомендованих літературних та інтернет-джерел

 1.  Аналіз економічного стану України [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/econom.htm. - Заголовок з екрану.
 2.  Аналіз інфляції [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/econom.htm. - Заголовок з екрану.
 3.  Агапова, Т.А. Макроэкономика [Текст] : Учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина - М. : ДИС, 1997. - 416 с. - ISBN 5-86509-050-х.
 4.  Базилевич, В. Д. Макроекономіка [Текст] : Навчальний посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Атіка, 2009. – 368 с. - ISBN 978-498-845-6.
 5.  Макроекономічний огляд НБУ [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/econom.htm. - Заголовок з екрану.
 6.  Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. - Заголовок з екрану.
 7.  Офіційний сайт Держкомстату [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. - Заголовок з домашньої сторінки інтернету.
 8.  Ринок праці та доходи населення України [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/econom.htm. - Заголовок з екрану.
 9.  Савченко, А. Г. Макроекономіка [Текст] :  Підручник / А. Г. Савченко. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 441 с. - ISBN 966-574-781-9.
 10.  Тарасевич, Л. С. Макроэкономика [Текст] : Учебник /  Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников. – М. : Высшее образование, 2006. – 654 с. -  ISBN 5-9692-0044-1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

12321. Состояние имиджа интернет-магазина 6cotok.ru и пути его совершенствования 654.5 KB
  Благодаря «имиджу», появилась такая профессия, которая приобретает популярность, как «имиджмейкер». Имиджмейкер – это специализированный сотрудник по связям с общественностью, который разрабатывает и создает специальные рекламные мероприятия, для повышения имиджа организации.
12322. Саясаттанудың заңдары мен категориялары, әдістері мен функциялары 284.5 KB
  САЯСАТТАНУ ҒЫЛЫМ РЕТІНДЕ Саясаттанудың объектісі мен пәні Саясаттанудың заңдары мен категориялары әдістері мен функциялары 1. Саясатты түсіну ежелден бастау алады. Оны ғылыми тұрғыда шешу кейінгі ғасырларға келеді. Саяси ғылым қазіргі кездегі мәнін Х...
12323. Никола Макиавелли 25.77 KB
  СӨЖ Тақырыбы: Никола Макиавелли Никола Макиавелли Қайта өрлеу дәуірінің көрнекті өкілі буржуазиялық саяси ілімінің негізін қалаушы Никола Макиавелли саяси қайраткер дипломат және тарихшы ретінде де кеңінен танылады. Мемлекет және құқық концепциясы тарихын
12324. Әлемдік әлеуметтанудың қалыптасуы мен даму тарихы 132.16 KB
  ІІ дәріс. Әлемдік әлеуметтанудың қалыптасуы мен даму тарихы. 1. Антикалық және Ортағасыр дәуіріндегі әлеуметтік ойлар. 2. Жаңа заман мен Ағартушылар дәуіріндегі әлеуметтік тұжырымдамалар. 3. Әлеуметтану ғылымының классика...
12325. Саясаттану пәнінен 1-аралық бақылау сұрақтары 43.18 KB
  Саясаттану пәнінен 1аралық бақылау сұрақтары Саясаттану ғылым ретінде Саясаттану ғылымының атқаратын қызметтері Саяси ойшылдардың саясатқа берген анықтамалары Саясаттанудың деңгейлері Саясаттанудың парадигмалары Ежелгі дәуірдегі саяси ойшылд
12326. Эмпирикалық әлеуметтану бойынша глоссарий 15.16 KB
  Эмпирикалық әлеуметтану бойынша глоссарий Эмпирикалық әлеуметтану нақты зерттеулер жүргізуді осылардың негізінде арнаулы әдістер қолдану сұрау бақылау тәжірибе арқылы жаңа фактілерді жинап талдауды қорытындылауды айтады Интервью көсемсөз жанры журналист
12327. Тақырыбы: Томас Джефферсонның саяси-құқықтық көзқарасы 43.85 KB
  СӨЖ Тақырыбы: Томас Джефферсонның саясиқұқықтық көзқарасы АҚШ тарихы ХVІІІ ғасырдың соңғы ширегі мен ХІХ ғасырлардың басында әлемге көрнекті саңлақтар тобын берді. Олар әр қилы көзқарасты ұстанып әр түрлі партиялардың құрамында болғанымен барлығы да америка
12328. Саяси процесс туралы ұғым 54 KB
  Саяси процесс туралы ұғым Саяси процесс ұғымы кең және тар мағынасында қолданылады. Кең мағынасында ол коғамның саяси жүйесінің уакыт пен кеңістікте дамып жұмыс істеуін білдіреді. Тар мағынасында түпкілікті нақты нәтижеге жеткен белгілі бір көлемдегі процесті көрсет
12329. Аралық бақылау сұрақтары 472.21 KB
  I IIаралық бақылау сұрақтары 1.Социология дегеніміз қандай ғылым. 2.Социологиялық ұғымдарлың ерекшеліктері. 3.Социологиялық парадигмалардың сипаттамалары. 4.Социологияның өмірге келуінің саяси әлеуметтік экономикалық рухани алғышарттары. 5.Социологияның атқара...