6354

Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Лекция

Макроэкономика

Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП) Анотація Макровеличини як найбільш загальні агрегати макроекономіки. Статистичні показники вимірювання макровеличин. Система макроекономічних показників. Обс...

Украинкский

2013-01-03

188.5 KB

18 чел.

Макроекономічні показники в системі національних рахунків. Валовий внутрішній продукт (ВВП)

Анотація

Макровеличини як найбільш загальні агрегати макроекономіки. Статистичні показники вимірювання макровеличин. Система макроекономічних показників. Обсяг національного виробництва (національний продукт). Методи обчислення ВВП. Показники, похідні від ВВП. Тіньова економіка. Загальний рівень цін (рівень інфляції). Індекс цін кінцевої продукції. Індекс споживчих цін. Переваги та недоліки цінових індексів при вимірюванні інфляції. Рівень зайнятості (рівень безробіття). Повна зайнятість. Фактичний і потенційний ВВП та зв’язок між ними. Ставка процента. Види процентних ставок. Чистий економічний добробут як підсумковий показник макроекономічного розвитку.

План

 1.  Макровеличини, їх види та способи вимірювання
 2.  Національний обсяг виробництва  його зміст та показники
 3.  Динаміка загального рівня цін. Номінальний і реальний ВВП
 4.  Зайнятість населення  та її показники
 5.  Ставка процента, її види та значення

Питання для самостійного ознайомлення

 1.  Показники, похіді від ВВП (валовий випуск, національний дохід, чистий внутрішній продукт, особистий дохід, наявний дохід, використовуваний дохід)
 2.  Недоліки обрахунку ВВП. Тіньова економіка
 3.  Переваги та недоліки цінових індексів при вимірюванні інфляції
 4.  Чистий економічний добробут

2.1 Макровеличини: сутність, види, одиниці вимірювання

У процесі вивчення економічних реалій макроекономіка спирається на використання макровеличин.

Макровеличини - це найбільш узагальнюючі агрегати економіки. До них належать:

 •  національний обсяг виробництва або національний продукт;
 •  загальний рівень цін або темп інфляції;
 •  рівень зайнятості (безробіття) населення;
 •  ставка банківського процента.

Перші дві макровеличини  характеризують ситуацію в реальному секторі економіки. Третя макровеличина визначає стан ресурсного ринку. Четверта є провідною для фінансового ринку.

Кожна макровеличина характеризується системою макроекономічних та статистичних показників. Наприклад, національний продукт виражається показниками макроекономіки такими, як ВВП, ВНП та інші.

Використовувані статистичні показники

Всі статистичні показники можна класифікувати за наступними ознаками:

 1.  ступінь охоплення одиниць:
 •  індивідуальні – показники, що характеризують один об’єкт (індив. доход)
 •  зведені – характеризують частину статистичної сукупності (агрегат – національний доход)
 1.  форма вираження:
 •  абсолютні - характеризують загальну величину економічного параметру, виражаються в натуральних або фізичних (тонни), часових (роб дні, місяць, рік), вартісних (в грош. один), трудових (людиногодини, людинодні) або умовно-натуральних одиницях (тонно-кілометр, пасажиро-км).
 •  відносні, є результатом ділення одного абсолютного показника на інший до яких належать, відносні показники є безвимірними:
 •  відносний показник структури (ВПС) - характеризують питому вагу частини у цілому. Наприклад, 72 % зовнішньоекономічних операцій в Україні здійснюються в доларах;
 •  відносний показник динаміки (ВПД) – характеризує зміну економічного параметру з часом (коефіцієнт росту, темп росту, темп приросту):

коефіцієнт росту, який показує у скільки разів економічний параметр зміниться у поточному періоді у порівнянні з базисним.

            (2.1)

темп росту, що показує процент зростання економічного параметру.

                               %               (2.2)

коефіцієнт приросту, що свідчить про відносне зростання економічного параметру в частках одиниці.

                                                      (2.3)

темп приросту – це відсоткова зміна економічного параметру.

    (2.4)

 •  відносний показник координації (ВПК) свідчать про співвідношення двох частин одного цілого. Наприклад, міського населення вдвічі  більше, ніж сільського.
 •  відносний показник інтенсивності (ВПІ) - характеризують розвиток об’єкта у певному середовищі і виражаються в інтегральних одиницях. Наприклад, фондовіддача, виробництво продукції на душу населення.
 •  відносний показник порівняння (ВПП)
 •  відносний показник плану (ВПП), та відносний показник виконання плану (ВПВП)
 •  індекси – відносний показник, що виражає співвідношення величини певного явища в часі, просторі, чи порівняно з певним еталоном, індекс показує у скільки разів рівень досліджуваного явища в даних умовах відрізняється від рівня того ж явища за інших умов (індекс цін);
 •  середні – являє собою узагальнену характеристику ознаки у статистичній сукупності в конкретних умовах місця та часу і виражає типові риси та дає узагальнену характеристику за ознакою, що варіює (середній рівень заробітної плати);
 1.  просторова визначеність:
 •  загальнотеріальні, характеризують досліджуваний об’єкт чи явище вцілому по країні,
 •  регіональні, в межах певного регіону,
 •  місцеві (локальні) – в межах окремо взятого об’єкту,
 1.  ряд динаміки (часовий фактор):
 •  інтервальні – характеризують явища за певний період часу,
 •  моментні (точечні) характеризують явище на певний момент часу, на певну дату.

Джерела макроекономічної інформації :

 •  статистичний облік, що здійснюється органами державної статистики, узагальнюється і надається для подальшого аналізу;
 •  господарський облік, який проводять окремі підприємства, міністерства і відомства за галузями економіки;
 •  експертні оцінки, що здійснюються авторитетними фахівцями в тій чи іншій конкретній галузі економіки і стосуються показників, котрі не обраховує статистичний облік.   

2.2 Національний продукт та його вимірювання

Національний продукт (обсяг виробництва) обчислюється системою статистики, яка називається системою національних рахунків. Основним показником обсягу виробництва у цій системі є ВВП.

ВВП ─ сукупна ринкова вартість обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг, вироблених внутрішньою економікою протягом певного періоду.

Особливості формування ВВП

 1.  за натуральною формою до складу ВВП входять товари та нефінансові послуги. Зазначені товари носять кінцевий характер, тобто надходять на кінцеве споживання домашніх господарств і підприємств.

Обсяг ВВП в натуральній формі обчислюється за формулою (2.5):

    (2.5)

де      Pi – ціна одиниці i- товару,

Qi – фізичний обсяг i- товару чи послуг,

i – порядковий номер товару чи послуги,

n – загальна кількість кінцевих товарів чи послуг.

До складу ВВП не включається проміжна продукція, сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, які підлягають подальшій переробці, інакше виникне повторний рахунок і картина національного виробництва буде викривленою. Предмети праці можуть включатися до складу ВВП у разі, якщо вони надходять на експорт або призначені на приріст запасів для розширеного відтворення.

б) за вартісною формою ВВП складається із сум доданої вартості усієї продукції.

Додана вартість ─ це ринкова ціна обсягу продукції, виробленої підприємствами за вийнятком вартості спожитих предметів праці (сировини і матеріалів).

Додана вартість складається з доходів, отриманих в процесі виробництва продукції, непрямих податків та субсидій щодо цієї продукції та вартості спожитого основного капіталу. У процесі створення кінцевого товару на кожному етапі його переробки до початкової вартості додається вартість наступних переробників.

в) ВВП містить продукцію, яка вироблена резидентами та нерезидентами даної країни на її території, тобто виготовленою внутрішньою економікою. На відміну від ВВП, ВНП включає кінцеві товари і послуги, вироблені резидентами даної країни, як на території, так і за її межами.

г) до складу ВВП не входять невиробничі угоди:

- суто фінансові угоди (трансферти, купівля-продаж цінних паперів);

- продаж товарів, що були у вжитку.

Методи обрахунку ВВП за натуральною та вартісною формою утворюють виробничі методи обрахунку ВВП.

Макроекономічні методи обчислення ВВП

З погляду макроекономіки ВВП можна обчислити за потоком витрат та за потоком доходів макросубєктів.

а) перший макроекономічний метод: ВВП за витратами. ВВП за витратами формується як сума коштів, затрачених домашніми господарствами, підприємствами, державою та нерезидентами на придбання кінцевої продукції (2.6).

Y=C+I+G+Xn       (2.6)

де     Y ─ обсяг виробництва,

C ─ особисті споживчі витрати домашніх господарств на предмети споживання тривалого використання, поточного споживання та послуги,

I ─ валові приватні внутрішні інвестиції ─ це інвестиційні витрати підприємств на придбання елементів основного капіталу, будівництво, а також зміну виробничих запасів. За валовим складом інвестиції містять вартість спожитого основного капіталу (амортизація) та чисті інвестиції (кошти на розширення та модернізацію виробництва),

G ─ державні закупівлі товарів і послуг ─ усі можливі витрати держави на придбання кінцевої продукції підприємств та на пряму закупівлю виробничих ресурсів, не включаючи державні трансферти,

Xn ─ чистий експорт ─ це різниця між експортом та імпортом даної країни, величина на яку зарубіжні витрати на вітчизняну продукцію, перевищують внутрішні витрати на іноземну продукцію.

б) ВВП за доходами. За потоком доходів ВВП являє собою суму отриманих у процесі виробництва та реалізації продукції доходів та інших близьких до них  за змістом коштів.

ВВП = факторні доходи + непрямі податки ─ субсидії + +амортизація

Факторні доходи ─ первинні доходи власників виробничих факторів (заробітна плата, прибуток, рента, процент), а також доходи від індивідуальних вкладень малого підприємництва (змішаний доход). В свою чергу прибуток складається з трьох частин: податок на прибуток, дивіденди, нерозподілений прибуток (чисті інвестиції, що йдуть на розширення виробництва)

Непрямі податки ─ платежі до бюджету, що входять до складу ціни і здорожують продукцію (ПДВ, акциз, мито).

Субсидії ─ дотації з бюджету на деякі види продукції, що здешевлюють дану продукцію.

Амортизація ─ спожитий основний капітал протягом року.

ВВП за доходами повинен дорівнювати ВВП за витратами.

2.3 Вимірювання загального рівня цін

Національний продукт суспільства обчислюється у грошових одиницях і змінюється з перебігом часу за рахунок змін у фізичному обсязі та в результаті змін у цінах на продукцію. Для вимірювання загального рівня цін застосовуються кілька індексних показників:

а) ындекс цін кінцевої продукції, які свідчать про зміну загального рівня цін за сукупністю кінцевих товарів і послуг, що входять до складу ВВП. Для його обрахунку виконуємо наступні операції:

- віднайдемо номінальний обсяг виробництва (2.7)

 ,     (2.7)

де      Yn- обсяг ВВП поточного періоду обчислені у фактично діючих цінах  (номінальний ВВП),

Рi1- ціна одиниці і-го товару у поточному періоді (фактична або діюча ціна),

Qi1- фізичний обсяг виробництва і-го товару у поточному періоді.

- реальний ВВП (2.8)

 ,     (2.8)

де   Yr - реальний ВВП або обсяг кінцевої продукції виробленої у поточному періоді та обчислений в цінах базисного періоду,

Pi0- ціна одиниці і-го товару у базисному періоді.

 •   індекс цін кінцевої продукції (2.9)

,     (2.9)

де   I p- індекс цін кінцевої продукції як показник зміни загального рівня цін у поточному періоді порівняно з базисним.

За методологією обрахунку це індекс Пааше, оскільки вагами виступає обсяг виробництва поточного періоду. Можливі три варіанти значення цього індексу:

 •  Ip >1, економіці спостерігається інфляція, тому для отримання реального ВВП необхідно дефлювати (зменшити) номінальний ВВП на величину цінової складової. У такому разі індекс цін називається дефлятором ВВП.
 •  Ip < 1. В економіці відбувається  дефляція і реальний ВВП виявляється  більшим номінального . У такому разі індекс цін відіграє роль інфлятора ВВП.
 •  Ip= 1, загальний рівень цін залишається незмінним.
 1.  Індекс споживчих цін - це показник , який свідчить про зміну цінової ситуації на товари і послуги, що входять до складу споживчого кошика (2.10)

 ,        (2.10)

де  IPC- індекс споживчих цін , який показує у скільки разів зменшилась вартість споживчого кошика у поточному періоді порівняно з базисним.

До складу споживчого кошика в Україні належить близько 400 найменувань споживчих товарів і послуг. Індекс споживчих цін в Україні є основним вимірювачем інфляції і називається індексом інфляції. Наприклад, в серпні 2010 р. індекс інфляції дорівнював 101,1% - це означає , що ціни споживчого кошика зросли на 1,1%.

IPC обчислюється за методологією індексу Ласпейреса. Перевагою IPC є оперативність його підрахунку, однак коло товарів і послуг, яке він охоплює, значно менше ніж для дефлятора.  

в) темпи інфляції визначені за дефлятором ВВП і за IPC неоднакові оскільки ці індекси різні за охопленням цін та методологією обрахунку. Тому темп інфляції часто визначають за допомогою індексу Фішера. Він обчислюється як корінь квадратний з добутку двох попередніх індексів;

г) для вимірювання динаміки цін використовуються також деякі галузеві індекси. Наприклад, індекс цін виробників промислової продукції, індекс цін сільськогосподарської продукції і т.д.

Усі наведені індекси можуть бути представлені будь-якими відносними показниками динаміки .

2.4 Зайнятість населення та її показники

 Зайнятість населення є важливою соціальною характеристикою національної економіки. Зайнятість характеризується такими показниками:

а) зайняте населення (чисельністьзайнятих) – це кількість населення у працездатному віці яке має роботу.

б)  безробітне населення (чисельність безробітних) – це кількість населення працездатного віку яке не має роботи, перебуває у її пошуку і зареєстроване у службі зайнятості.

в) робоча сила = Зайняте населення + безробітні + Населення, що не бажає працювати.

г)  рівень безробіття – це відношення числа безробітних до чисельності усієї робочої сили взяте у відсотках (2.11)

%  ,     (2.11)

де     УБ - рівень безробіття,

Б - безробітні,

Рс - робоча сила.

д) рівень зайнятості – відношення числа зайнятих до чисельності робочої сили у відсотках.

е) повна зайнятість – це стан ринку праці, коли існує лише природне безробіття. До природного належить фракційне безробіття, спричинене зміною роботи чи зміною місця проживання робітниками, а також структурне безробіття породжене модернізацією виробництва та моральним старінням професій.

ж) Природний рівень безробіття – це відсоток безробітних в умовах повної зайнятості. Для розвинутих країн цей показник становить 5-6 % робочої сили.

і) Циклічне безробіття виникає під час економічного спаду у результаті скорочення робочих місць у підприємницькому секторі та банкрутства підприємств, становить загрозу соціально-економічній стабільності становить циклічне безробіття.

к) Обсяг виробництва вироблений при природному рівні безробіття називається потенційним ВВП. Обсяг виробництва виготовлений в умовах циклічного спаду економіки та циклічного безробіття – фактичним ВВП.

2.5 Ставка процента, її види та значення

Процент – це доход від наданих у позику грошей .

Ставка процента – відношення цього доходу до грошової суми наданої у позику взяте у відсотках (2.12)

     (2.12)

де     i-ставка процента, яка показує норму доходності грошового капіталу ,

М0 - сума коштів наданих у позику,

М1 - сума коштів повернених позичальником власнику грошей.

Значення процентної ставки в економіці досить велике, оскільки від її розміру залежать обсяг інвестицій, норма прибутку підприємців, ціна нерухомості і фінансових активів. Процентна ставка свідчить про рівень витрат використання коштів підприємцями і означає винагороду за невикористання грошей споживчим сектором.

Під процентною ставкою в макроекономіці розуміють усереднене значення процентних ставок за різними видами кредитів і депозитів. Однак на практиці процентні ставки диференціюються залежно від:

 •  ступеня ризику кредиту (прямо пропорційна залежність);
 •  від терміну кредитування (прямопропорційна);
 •  від надійності позичальника (зворотна);
 •  від гарантії повернення позичених коштів та ліквідності застави (зворотна);
 •  від очікуваних темпів інфляції (пряма).

У процесі інфляції кошти, що повертаються позичальнику знецінюються особливо при середньостроковому та довгостроковому кредитуванні. Для визначення реальної доходності позики використовується поняття реальної ставки процента (2.13):

r = i-П ,     (2.13)

де   r- реальна ставка проценту, яка показує дохідність повернених грошей у результаті інфляції,

 1.  фактично діюча процентна ставка,

П- темп приросту індексу споживчих цін або дефлятора ВВП.

Види процентних ставок:

а) облікова ставка – це ставка процента, яка встановлюється центральним банком країни за кредитами котрі він надає комерційним банкам. Вона встановлюється за принципом дисконту. Це означає, якщо ми маємо 10% річних, то позичаючи 100000 грн. ми отримуємо 90000 грн. а повертаємо 100000 грн.;

б) ставка рефінансування, яка поряд з обліковою визначається центральним банком. Під цю ставку ЦБ надає кредити комерційним банкам під заставу державних цінних паперів, валюти тощо;

в) ставка процента на міжбанківському ринку. Така ставка під яку комерційні банки надають короткострокові кредити один одному на поповнення ліквідності;

г) ставка процента за кредитами та депозитами комерційних банків.

Перелік рекомендованих літературних та інтернет-джерел

 1.  Аналіз економічного стану України [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/econom.htm. - Заголовок з екрану.
 2.  Аналіз інфляції [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/econom.htm. - Заголовок з екрану.
 3.  Агапова, Т.А. Макроэкономика [Текст] : Учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина - М. : ДИС, 1997. - 416 с. - ISBN 5-86509-050-х.
 4.  Базилевич, В. Д. Макроекономіка [Текст] : Навчальний посібник / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик. – Вид. 2-ге, доп. – К. : Атіка, 2009. – 368 с. - ISBN 978-498-845-6.
 5.  Макроекономічний огляд НБУ [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/econom.htm. - Заголовок з екрану.
 6.  Основні показники соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. - Заголовок з екрану.
 7.  Офіційний сайт Держкомстату [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua. - Заголовок з домашньої сторінки інтернету.
 8.  Ринок праці та доходи населення України [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://bank.gov.ua/Publication/econom.htm. - Заголовок з екрану.
 9.  Савченко, А. Г. Макроекономіка [Текст] :  Підручник / А. Г. Савченко. – Вид. 2-ге, без змін. – К. : КНЕУ, 2009. – 441 с. - ISBN 966-574-781-9.
 10.  Тарасевич, Л. С. Макроэкономика [Текст] : Учебник /  Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников. – М. : Высшее образование, 2006. – 654 с. -  ISBN 5-9692-0044-1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

81386. Качественные методы сбора первичной информации. Основное назначение и случаи применения 38.95 KB
  Качественные методы социологии : Фокусгруппа Проведение интервью в группе из 812 человек с определенными параметрами в зависимости от целей исследования. В групповой дискуссии интервьюируемый оказывается в ситуации общения с себе подобными что помогает снимать защитные психологические барьеры и облегчает выражение эмоциональных реакций. Источниками информации в таком исследовании могут быть письма личные документы фотографии образцы фольклора а также групповые интервью. Неструктурированные интервью диалог в начале которого не...
81387. Технология проведения качественных исследований. На примерах глубинного интервью и фокус-группового исследования 40.77 KB
  На примерах глубинного интервью и фокусгруппового исследования. Проведение интервью в группе из 812 человек с определенными параметрами в зависимости от целей исследования. В групповой дискуссии интервьюируемый оказывается в ситуации общения с себе подобными что помогает снимать защитные психологические барьеры и облегчает выражение эмоциональных реакций. Подготовка Фокусированное интервью как и любое другое социологическое исследование предполагает: написание программы где формулируется и обосновывается проблема определяются цель...
81388. Мониторинг как повторное социологическое исследование социальной работы: методология и методика 36.5 KB
  Мониторинг можно определить как постоянное наблюдение за процессом состоянием объекта развитием явления в течение достаточно длительного времени по одинаковой системе показателей и методике. За объектом мониторинга организуется достаточно постоянное слежение с помощью периодичного измерения показателей индикаторов которые достаточно полно его определяют. Социологический мониторинг это системно организованная совокупность регулярно повторяющихся исследований цель которых состоит в научноинформационной помощи заинтересованным...
81389. Применение метода контент-анализа в изучении социальной работы. Методика и методология проведения 39.59 KB
  Контентанализ представляет собой перевод в количественные показатели массовой информации текстовой аудиовизуальной цифровой с последующей статистической ее обработкой. Этапы контентанализа: Определение совокупности изучаемых источников или сообщений с помощью набора заданных критериев Формирование выборочной совокупности сообщений. Однако иногда контентанализ должен опираться на ограниченную выборку взятую из большего массива информации.
81390. Понятие социальной работы. Цели и задачи социальной работы 34.11 KB
  Цели и задачи социальной работы. Задачи: социальное обслуживание попечительство и наставничество социальная адаптация и реабилитация надзор профилактика и предупреждение возникновения кризисных ситуаций в социальной сфере диагностика социальных проблем и коррекция процессов социализации проектирование и реализация социальных проектов Цель социальной работы обеспечение достойных условий жизни человека которые являются необходимым фактором гармонизации отношений в обществе позволяющей ему раскрыть свои способности по деятельной...
81391. Социальная работа как социальный институт. Основные функции социальной работы 35.7 KB
  Социальную работу можно отнести к социальному институту т. ролей и статусов Возникла исторически В качестве функций социальной работы можно назвать: социальную диагностику это процесс исследования социального объекта явления путем распознавания и изучения причинноследственных связей отношений характеризующих его состояние и тенденции развития. социальную профилактику деятельность по предупреждению социальной проблемы социального отклонения или удержанию их на социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации...
81392. Социальная помощь в России в доинституциональный период социальной работы 38.2 KB
  Что касается феодальной Древней Руси то законодательная база социальной защиты в этом обществе развивалась довольно медленно. При чем в эту эпоху уже имеет место дифференцированный адресный подход к клиентам социальной помощи: прокаженные и престарелые должны были быть устроены в богадельни а здравые питаться по дворам. и последующие реформы обозначили новые подходы в социальной политике самодержавного государства.
81393. Основные этапы институциализации социальной работы 37.22 KB
  На начальном этапе институты социальной работы решали лишь конкретные задачи текущего момента. Затем появляется необходимость передачи накопленного опыта решения конкретных задач и образуется потребность в оформлении первичных теоретических представлений на сложившуюся практику социальной работы. Таким образом сформировалось специфическое образовательное пространство и были заложены основы теоретических обобщений практики социальной работы.
81394. Принципы и методы социальной работы 34.07 KB
  Принципы и методы социальной работы как социального института можно обозначить как сложившиеся правовые и моральные обычаи традиции нормы взаимоотношений между объектами и субъектами социальной работы получившими отражение законодательное и практическое в управлении этим институтом общества. К числу принципов социальной работы относят: гуманизм альтруизма эмпатия сочувствие доверие дифференцированный подход посредничество соблюдение конфиденциальности в работе адресность Система методов социальной работы сложна и многообразна....