63715

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Юридические факты жизненные обстоятельства с которыми закон связывает возникновение изменение и прекращение правоотношения. Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным основаниям. По признаку зависимости от воли субъектов юридические факты подразделяются на действия и события.

Русский

2014-06-23

14.75 KB

2 чел.

28. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение – это урегулированные нормами права гражданско-правовые общественные отношения, в которых юридически независимые субъекты связаны между собой взаимными правами и обязанностями, исполнение которых обеспечено государственным принуждением.

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношения называются юридическими фактами.

Юридические факты – жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношения.

Юридические факты разнообразны и классифицируются по различным основаниям. По признаку зависимости от воли субъектов юридические факты подразделяются на действия и события.
Юридические факты-действия. В действиях проявляется воля субъектов – физических и юридических лиц. По признаку дозволенности законом различают действия правомерные и неправомерные. Правомерные – действия, соответствующие требованиям законодательства и принципов права. Неправомерные – действия, нарушающие предписания законодательства и принципов права.
Правомерные действия подразделяются на юридические акты и юридические поступки. Юридические акты – правомерные действия субъектов, имеющие целью возникновение, изменение или прекращение гражданского правоотношения (основным видом гражданско-правовых юридических актов являются сделки). Помимо гражданско-правовых актов гражданские правоотношения могут порождаться административными актами.

Юридические поступки – правомерные действия субъектов, с которыми закон связывает определенные юридические последствия независимо от того, была ли у субъектов цель достижения того или иного правового результата.

Юридические факты-события. События – явления реальной действительности, которые происходят независимо от воли человека. События подразделяются на абсолютные и относительные. Абсолютные события - такие явления, возникновение и развитие которых не связаны с волевой деятельностью субъектов (например, наводнения, землетрясения). Относительные события – такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их воли. Так, смерть человека, убитого в драке, есть относительное событие, ибо возникновение самого явления произошло в результате волевых действий убийцы, а само его течение происходило по естественным причинам.
Возникновение, изменение или прекращение правоотношений может быть обусловлено одним юридическим фактом или совокупностью юридических фактов (юридическим составом).

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей:1)из  договоров и иных сделок, предусмотренных законом и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему 2)из актов государственных органов и органов местного самоуправления 3)из судебных решений 4)в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом 5)в результате интеллектуальной деятельности 6) вследствие причинения вреда другому лицу 7) вследствие неосновательного обогащения 8)вследствие иных действий граждан и юридических лиц 9) вследствие событий, с которыми закон или правовой акт  связывает наступление гражданско-правовых последствий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65596. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України 229.5 KB
  Активні реформаційні процеси в сфері публічної адміністрації зумовлюють появу численних дискусій як у середовищі вченихюристів так і юристівпрактиків юристівнормотворців щодо подальшого спрямування реформ визначення оптимальних векторів розвитку і становлення...
65597. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО ТА ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАКЛАДЕНИХ МЕРЕЖ 3.27 MB
  До організаційної відноситься структура в якій виділяються територіально розподілені фрагменти мережі що виконують різні функції. Рівні технологічної ієрархії являють собою накладені мережі які використовують різні технології. Наприклад ІРканал між двома...
65598. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1.32 MB
  Важливе місце в підготовці майбутніх інженерівпедагогів до професійної діяльності посідає формування знань і умінь з питань безпеки праці. Саме охорона праці є запорукою забезпечення життя здоровя і працездатності людини у процесі трудової діяльності так як порушення вимог законодавства...
65599. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МЕТОДАМИ СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ) 8.29 MB
  Як зазначено у Концепції розвитку водного господарства України незбалансована господарська діяльність залучення на виробничі потреби значних водних ресурсів та їх забруднення стоки із сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій штучна зміна природного режиму водних...
65600. НАУКОВО-АКОМОДАТИВНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 381.5 KB
  Головною метою оновлення та вдосконалення наукових та теоретичних засад ресурснокалендарного планування та моделювання РКПМ проектів підготовки зведення та впровадження обєктів будівництва є потреба та можливість суттєвого покращення планування організації і акомодації будівельних процесів...
65601. ВПЛИВ РІЗНИХ ГУМОРАЛЬНИХ ІМУННИХ ФАКТОРІВ НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МІОКАРДУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ 222.5 KB
  Ревматоїдний артрит РА є поширеним хронічним захворюванням що характеризується прогресуючим перебігом ерозивного запального процесу в суглобах який призводить до ранньої інвалідизації багатьох хворих Коваленко В. Якщо клінічні особливості і патогенез кардіоваскулярної патології...
65602. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ЦИНКОВОГО КУПОРОСУ ІЗ ЦИНКОВМІСНИХ ШЛАМІВ СТІЧНИХ ВОД 2.47 MB
  Відповідно до державних програм України що стосуються охорони навколишнього середовища за напрямком Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці промисловості та агропромисловому комплексі робота виконана в рамках...
65603. Стан регуляторних та захистно-пристосувальних механізмів плода при загрозі недоношування 272.5 KB
  Актуальність дослідження обумовлена тим фактом, що в перiод демографiчної кризи, яка вiдмiчається сьогоднi в Українi, проблема невиношування вагiтностi є не тiльки медичною, але i соцiальною, так як це - один з резервiв пiдвищення народжуваностi...
65604. ПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО- ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ 274.5 KB
  У системі виробничо-господарської діяльності машинобудівного підприємства важливе місце має інтеграція функціонального та процесного підходів до управління витратами, яка забезпечує організацію контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.