63718

Образование юридического лица

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Распорядительный юридическое лицо возникает по распоряжению собственника или уполномоченного им органа государственные юридические лица; разрешительный создание организации должно быть разрешено тем или иным компетентным органом например жилищно-строительные кооперативы...

Русский

2014-06-23

14.71 KB

1 чел.

31 Образование юридического лица.

Юридические лица образуются в порядке, установленном законодательством применительно к их отдельным видам. Традиционно выделяют три основных способа образования юридических лиц:[8, с.41]

1) распорядительный - юридическое лицо возникает по распоряжению собственника или уполномоченного им органа (государственные юридические лица);

2) разрешительный - создание организации должно быть разрешено тем или иным компетентным органом (например, жилищно-строительные кооперативы);

3) явочно-нормативный - разрешения на образование юридического лица не требуется, поскольку оно дано законодательством. Регистрирующий орган лишь проверяет, соответствуют ли законодательству учредительные документы юридического лица и соблюден ли установленный порядок его образования, после чего обязан зарегистрировать юридическое лицо (в таком порядке создается большинство юридических лиц: унитарные предприятия, хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы и др.).

Юридическое лицо действует на основании устава (акционерные общества, унитарные предприятия, производственные кооперативы, многие некоммерческие юридические лица), либо учредительного договора и устава (общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью), либо только учредительного договора (полные и коммандитные товарищества).[8, с.41]

Учредительный договор заключается, а устав утверждается его учредителями. В учредительных документах должны содержаться следующие сведения: наименование юридического лица; место его нахождения; цели деятельности; порядок управления деятельностью юридического лица; виды деятельности, которые будут осуществляться коммерческой организацией; сведения об обособленных подразделениях коммерческой организации (представительствах, филиалах) и др.

Юридические лица регистрируются и перерегистрируются в соответствии с Положением о государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 (в редакции от 4 сентября 2006 г. № 14).[3]

Отказ в государственной регистрации, а также уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в судебном порядке.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65287. ФОРМУВАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ШАРІВ З УЛЬТРАДИСПЕРСНОЮ ЛИТОЮ СТРУКТУРОЮ В ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ СТАЛЯХ ПОВЕРХНЕВОЮ ПЛАЗМОВОЮ ОБРОБКОЮ 1.26 MB
  Проте останнім часом все більша увага дослідників приділяється розробці нових технологій поверхневої модифікації з отриманням шарів з ультратонкою литою структурою при оплавленні сталей і сплавів ВКДН.
65288. Експериментальне дослідження просторово-часових характеристик завад від морської поверхні й неоднорідностей тропосфери для оптимізації пристроїв обробки сигналів радіотехнічних систем 982 KB
  Проблема забезпечення безпечного судноводіння в умовах обмеженої видимості й у складних метеоумовах належить до однієї з найбільш затребуваних завдань сучасної навігації. При цьому використанню радіолокаційних засобів немає альтернатив, тому що виявлення...
65289. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління 845 KB
  Сучасний розвиток промисловості характеризується зростанням вимог до інформаційного забезпечення інтеґрованого організаційно-адміністративного управління на верхньому рівні ієрархії та жорсткими вимогами...
65290. Творчість Палладія Еленопольського в контексті формування ідеалів християнського життя: історико-соціальний аспект 208.5 KB
  Актуальність роботи зумовлюється і тим що дослідження процесу використання біблійних текстів у конструюванні християнського дискурсу за часів Пізньої Античності є відносно новими і нечастими; ця сфера історичних досліджень лише нині почала активно розвиватися в зарубіжній історіографії...
65291. ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 217 KB
  Необхідність підвищення рівня фахової компетентності майбутніх інженерівметалургів зумовлена інтенсивною модернізацією вітчизняного металургійного...
65292. Формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 538.5 KB
  Критерії: 1 мотиваційно-ціннісний 2 когнітивний 3 діяльнісний формування ціннісного ставлення до дослідницької діяльності; створення в технічному університеті професійнодослідницького середовища; забезпечення...
65293. Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення шляхом використання комбінованих магнітних полів 2.57 MB
  Встановлення особливостей впливу КМП на процеси утворення форми посилення валика та форми проплавлення основного металу при дуговому наплавленні під флюсом дасть можливість розробити рекомендації для вибору оптимальних параметрів...
65294. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 221.5 KB
  Нерозробленість даної проблеми наявні протиріччя обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: Формування загальнотехнічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
65295. СУЇЦИДАЛЬНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-Х РР. ХХ СТ. (ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ) 165.5 KB
  Актуальність дослідження зумовлюється подальшим розвитком психоаналітичної інтерпретації в сучасному українському літературознавстві, що передбачає освоєння нової проблематики, якою є наразі суїцидальна образність.