63728

Понятие и содержание обязательств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Обязательственное право в широком смысле это часть гражданского права один из важнейших его институтов. Под обязательственным правом следует понимать совокупность гражданско-правовых норм регулирующих общественные отношения по перемещению материальных...

Русский

2014-06-23

15.15 KB

0 чел.

  1.  Понятие и содержание обязательств.

Обязательственное право в широком смысле – это часть гражданского права, один из важнейших его институтов. Под обязательственным правом следует понимать совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих общественные отношения по перемещению материальных благ, обладающих свойством товара, от одного лица к другому в той или иной форме (передача имущества, выполнение работы, оказание услуги и т.п.).

Состав обязательственного права образуют несколько групп гражданско-правовых норм. Первая группа включает нормы, общие для всех обязательств. Сюда относятся нормы о понятии и сторонах “обязательства”, об исполнении и способах обеспечения исполнения обязательств, об ответственности за нарушение обязательств, об основаниях их возникновения и прекращения, а также общие положения о договоре. Эти нормы содержатся в общегражданском законодательстве и применяются во всех случаях, за исключением тех из них, когда в законе или договоре установлено иное.

Вторая группа содержит положения, регулирующие отдельные виды обязательств ( договоры купли-продажи, поставки, дого-воры аренды, подряда и др.). Данные нормы отражают особенности каждого из них и предназначены исключительно для конкретного вида обязательства, если иное не установлено законом. Например, на обязательства мены распространяются некоторые нормы обязательств купли-продажи (ст.538 п.2 ГК). Большинство таких норм содержится в разделе 1У Гражданского Кодекса “Отдельные виды обязательств”.

Третью группу составляют нормы, содержащиеся в специальном законодательстве. Такие нормы носят комплексный характер и направлены на установление взаимосвязи обязательств со взаимодействующими с ними отношениями другой отраслевой принадлежности. Сюда можно отнести транспортные кодексы: Устав автомобильных дорог, Устав белорусских железных дорог и т.п.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

64914. Сухі будівельні суміші та жаро-корозійностійкі мурувальні розчини на їх основі 1.94 MB
  Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: визначити ефективність використання ШЛЦ в розчинах за критеріями стійкості в умовах сумісного впливу високої температури та агресивного сульфатного середовища; визначити оптимальний склад комплексної добавки що забезпечує ефекти...
64915. Організаційно-економічні аспекти формування і управління логістичною системою товароруху підприємств АПК 256.5 KB
  Актуальність розвитку функцій логістичного управління товарорухом АПК багаторазово зросла в умовах переходу до ринкових відносин. Це пов'язано з інтенсифікацією і розширенням товарногрошових відносин з динамічним збільшенням...
64916. Становлення та розвиток сільськогосподарської дослідної справи на Поділлі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) 197.5 KB
  Бурхливий розвиток українських територій поступова трансформація економіки до утвердження капіталістичних відносин в усіх її сферах зміни у внутрішній політиці науці й освіті зокрема аграрній усе це сприяло становленню вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи.
64917. Механізми формування водоефективної політики з урахуванням вимог екологічної безпеки 183 KB
  У звязку з цим одним із пріоритетних напрямів сучасної державної політики України мають стати забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспільства збереження навколишнього природного середовища раціональне використання природних ресурсів поліпшення...
64918. Принципи оцінки та ефективність селекції норок кольорового типу пастель за відтінками забарвлення хутра 428 KB
  Однак їх дослідження здебільшого були спрямовані на вивчення цих ознак при схрещуванні норок різного забарвлення хутра без урахування його відтінків. Це значно стримувало подальший процес удосконалення селекційної роботи з породами та типами звірів з метою покращання якості хутра...
64919. РОЗРОБКА І ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КОНТРОЛЮ ХАРАКТЕРИСТИК КАНАЛІВ ЗВ’ЯЗКУ 360.5 KB
  З усіх галузей сучасної науки і техніки, телекомунікації розвиваються найбільш стрімкими темпами. Сучасне суспільство вже неможливо представити без тих досягнень, які були зроблені в цій галузі за останній час. Відмітною особливістю сучасного етапу їх розвитку є необхідність підвищення...
64920. Програмно-апаратна організація GRID-систем на основі технології віртуальних мереж 1.49 MB
  В основному, ці роботи спрямовані на розробку інфраструктури GRID-системи, програмного забезпечення проміжного рівня, нових і вдосконаленню відомих методів планування задач в GRID-системах. При цьому більшість відомих методів планування не враховують динаміку змін обсягу ресурсів GRID-системи.
64921. Біотехнологія виробництва пребіотичного комплексу та його використання у свинарстві 594.5 KB
  Наукова новизна роботи полягає в тому що дисертант уперше розробив біотехнологію одержання нових вітчизняних комплексних пребіотичних компонентів на основі пектину та комплексів параамінобензойної кислоти ПАБК з біометалами.
64922. Удосконалення принципів проектування універсального технологічного обладнання ліній збирання та зварювання листових полотнищ 3.57 MB
  Особливо це стосується виробництва залізничних вагонів-цистерн і контейнерів-цистерн найважливішими елементами яких є зварні листові полотнища обичайок котлів що виготовляються на спеціалізованих потоково-механізованих лініях.