63730

Виды обязательств

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

По передаче имущества: в зависимости от того передается ли имущество в собственность как в случаях с хозяйственным ведением и оперативным управлением делится на возмездные купля-продажа рента мена поставка и безвозмездные дарение если имущество...

Русский

2014-06-23

15.58 KB

0 чел.

43.Виды обязательств.

а) по передаче имущества:

- в зависимости от того передается ли имущество в собственность (как в случаях с хозяйственным ведением и оперативным управлением) делится на возмездные (купля-продажа, рента, мена, поставка) и безвозмездные (дарение)

- если имущество передается в пользование, также возмездные (аренда, лизинг, найм) и безвозмездные (ссуды)

б) связанные с выполнением работ (подряд, выполнение НИОКР)

в) оказание услуг (страхование, кредитные обязательства, факторинг, коммерческая концессия (франчайзинг))

Различные виды  обязательств отграничиваются друг от друга  прежде всего по содержанию, т.е. по характеру  правомочий  и  обязанностей  сторон.

Учитываются также специфические черты  объектов,  характеристики  субъектов, оснований  возникновения  обязательств,  взаимосвязи  обязательств  друг   с другом. С учетом  этого  в  гражданском  праве  различаются  следующие  виды обязательств:

  1) Односторонние и взаимные;

  2)  Обязательства,  в  которых  должники  выполняют  точно   определенные действия и обязательства альтернативные;

  3) Обязательства, обладающие строго личным характером, и обязательства, в которых личность их субъектов не влияет на возникновение, изменение  и прекращение правоотношения;

  4)  Обязательства   договорные,   внедоговорные    и   обязательства   из односторонних волевых актов;

  5) Главные и дополнительные обязательства.

     В том случае, когда одной  стороне  обязательства  принадлежит  только право (права), а другой – только  обязанность  (обязанности),  обязательства являются односторонними. Если же каждая сторона имеет права  и  обязанности, то обязательство будет взаимным.

     Как  правило,  в  обязательстве  кредитор  имеет  право  требовать  от должника совершения одного строго  определенного  действия  (или  нескольких действий). Но встречаются обязательства, содержанием которых является  право требования  и  соответствующая  ему   обязанность   совершения   одного   из нескольких действий на выбор, причем совершение  одного  из  них  составляет исполнение обязательства. Такие обязательства называют альтернативными.

     С учетом различия в  основании  возникновения  обязательств  их  можно подразделить на договорные, внедоговорные и обязательства  из  односторонних волевых  актов.   Договорными  называют   обязательства,   возникающие   из договоров, внедоговорные обязательства возникают не по соглашению сторон,  а  в результате причинения вреда личности  гражданина  либо  имуществу  любого субъекта гражданского права.

     Некоторые обязательства тесно взаимосвязаны и  с  учетом  их  значения друг  для  друга  подразделяются  на  главные  (основные)  и  дополнительные (акцессорные). Первые могут существовать самостоятельно без  дополнительного обязательства.  Вторые   –   только   при   наличии   главного   (основного)

обязательства в неразрывной связи с ним.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

72028. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА І ПЕРСПЕКТИВИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ГЛИБОКОЗАНУРЕНИХ (5-7 км) ГОРИЗОНТІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИН ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 192.5 KB
  Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання: вивчення та уточнення геологічної будови нижньосередньокамяновугільних відкладів на глибинах 57 км; визначення перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів на підставі критерійних ознак...
72029. Російська суспільно-політична думка 1990-х років: ідеї та напрями 168.5 KB
  Відповідно до мети завданнями роботи є: дослідити ступінь наукової розробки проблеми; проаналізувати опублікований та архівний джерельний матеріал; розглянути формування нових політичних партій та громадських організацій альтернативних Комуністичній партії Радянського...
72030. МАРКЕТИНГ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ НА РИНКУ ДИКОРОСЛОЇ ТА ЛІКАРСЬКО-ТЕХНІЧНОЇ СИРОВИНИ 184.5 KB
  Посилення ринкових позицій споживчої кооперації в цілому та її заготівельним комплексом зокрема можливе завдяки впровадженню маркетингу. Вагомий внесок у вирішення проблем маркетингу в споживчій кооперації зробили такі вітчизняні вчені...
72031. СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ НА ОСНОВІ ТЕПЛОВИХ ТРУБ ДЛЯ НАУКОВОГО КОСМІЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 410 KB
  Світовий досвід дослідження космічного простору переконливо довів що однією з найважливіших умов функціонування наукової бортової апаратури є підтримання її належного температурного стану системами забезпечення теплового режиму СЗТР.
72032. Підвищення якості електричної енергії в системах електропостачання об’єктів будівництва фільтрами струмів нульової послідовності 2.02 MB
  В даній роботі розглянуті питання повязані з використанням саме автотрансформаторних ФСНП в СЕ обєктів будівництва. Необхідність використання ФСНП в СЕ обєктів будівництва повязана з тим що в таких системах зявилась велика кількість однофазних електроприймачів з нелінійним...
72033. Діагностика та прогноз перебігу рака молочної залози: імуноморфологічні аспекти 199 KB
  Визначено що по відношенню до прогнозу перебігу РМЗ виняток склала експресія маркерів ER та PgR в віковій групі до 35 років ER у віковій групі 3550 років. Інвазивна протокова карцинома яку ми виявили в групі з попереднім діагнозом МГА завдяки підвищеній реакції з Кі67 та р53 мала унікальний фенотип....
72034. ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ 1.22 MB
  Сьогодні виявлено протиріччя між динамікою економічного розвитку країни які висуває вимоги до системної організації процесу економічного навчання та виховання підростаючого покоління і сформованою практикою економічної освіти; між реальним рівнем...
72035. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ПРОМИВНИХ ВОД ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДУ ВОДОПРОВІДНИХ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ СТАНЦІЙ 225 KB
  У багатьох частинах світу спостерігається дефіцит поступове вичерпання і зростаюче забруднення джерел прісної води. Питне водопостачання здійснюється як з поверхневих близько 70 всієї води так і з підземних джерел. В процесі очищення води тільки поверхневих джерел на спорудах поліпшення її якості щорічно утворюється близько 100 млн.
72036. СТАБІЛЬНИЙ РАНГ ТА ПОВ’ЯЗАНІ З НИМ ЗАДАЧІ ТЕОРІЇ КІЛЕЦЬ І МОДУЛІВ 405.5 KB
  У дисертаційній роботі встановлюються принципові зв’язки методів теорії матриць над кільцями з сучасними досягненнями алгебраїчної К-теорії. При дослідженні проблем алгебри матриць над кільцями неможливо обійтись без застосування результатів К-теорії.