63740

Прекращение трудового договора

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Перевод работника с его соглашения к другому нанимателю или на выборную должность Расторжение трудового договора заключенного не определённый срок по желанию работника Расторжение контракта по требованию работника...

Русский

2017-02-21

25 KB

0 чел.

53.Прекращение трудового договора.

1 ) Соглашение сторон статья 37 труд. договора.

2) Истечение срока труд договора пункт 2 статья 35.

3) Перевод работника с его соглашения к другому нанимателю или на выборную должность п4 ст35.

4) Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон ст. 44 трудового кодекса.

5) Расторжение трудового договора, заключенного не определённый срок по желанию работника ст. 44

6) Расторжение контракта по требованию работника ст. 41

7) Расторжение по инициативе нанимателя ст. 42:

а) ликвидация организации, сокращение численности, штата работников;

б) несоответствие работника занимаемой должности;

в) несоответствие должности вследствие недостатка квалификации по трудовой аттестации;

г) системное неисполнение работника обязанностей, возложенных на него труд. договором, если к работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания. Дисциплинарными являются взыскания, наложенные нанимателем за виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. За один проступок взимаю только одно взыскание. Дисциплинарное взыскание применяется после обнаружения проступка, но не позднее 1 месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни или отпуска.

д) Прогул. Прогулом считается неявка на работу без уважительных причин в течение всего рабочего дня либо отсутствие его на его на работе более 3-х часов в течение рабочего дня непрерывно.

е) Неявка на работу в течении более 4-х месяцев в связи в с временной нетрудоспособностью (кроме беременности)

ж) Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, а также распивание спиртных напитков, употребление токсичных наркотических средств во время работы на рабочем месте. Факт проявления должен быть зафиксирован.

З) Совершение хищения по месту работу. Хищение должно быть установлено, вступившим в силу приговором решение суда;

К) Однократно грубые нарушения ОХТ повлекшие увечья или смерть работников


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17264. Документальне оформлення надходження і використання виробничих запасів 27 KB
  Документальне оформлення надходження і використання виробничих запасів Для первинного обліку запасів у місцях їх зберігання складах використовуються карточки складського обліку матеріалів ф.№ М12 які відкривають на кожен номенклатурний номер матеріалів або книг
17265. Облік придбання запасів та розрахунків з постачальниками 25 KB
  Облік придбання запасів та розрахунків з постачальниками. Для узагальнення інформації про наявність і рух запасів планом рахунків передбачено рахунок 20 €œВиробничі запаси€ який має 9 субрахунків. За дебетом рахунку враховують надходження відповідних запасів та збіл
17266. Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів 27.5 KB
  Порядок оцінки та обліку використання виробничих запасів У відповідності з ПСБО 9 €œЗапаси€ при відпуску запасів у виробництво продажі оцінка запасів проводиться за одним з таких методів: Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів Середньозв...
17267. Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів 29 KB
  Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів Запаси у балансі повинні відображатися за найменшою з двох оцінок: за початковою вартістю або чистою вартістю реалізації. Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації якщо на дату балан
17268. Облік готівкових операцій 39.5 KB
  Облік готівкових операцій Порядок ведення касових операцій в Україні регулюється Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні€ затвердженим постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Порядок ведення касових операцій у національній валю...
17269. Облік безготівкових операцій 48.5 KB
  Облік безготівкових операцій Підприємства зберігають свої грошові кошти на поточних рахунках в банках України на договірних засадах. Розрахунки здійснюються у безготівковій або готівковій формах у порядку визначеному нормативними актами Національного банку України...
17270. Облік розрахунків з підзвітними особами 29.5 KB
  Облік розрахунків з підзвітними особами Облік розрахунків з підзвітними особами ведуть на рахунку 372 €œРозрахунки з підзвітними особами€. Тут обліковують розрахунки з працівниками підприємства у сумах виданих їм під звіт на господарські потреби та на службові відряд...
17271. Організація оплати праці на підприємстві 29 KB
  Організація оплати праці на підприємстві. Економічні правові та організаційні засади оплати праці працівників які перебувають у трудових відносинах на підставі трудового договору з підприємствами установами та організаціями усіх форм власності та господарювання в
17272. Первинний облік праці та її оплати 26 KB
  Первинний облік праці та її оплати. Під час оформлення на роботу між працівником і підприємством укладають контракт – трудовий договір. Зарахування на роботу оформляється €œНаказом розпорядженням про прийняття на роботу€ форма П1. На кожного працівника заводиться ...