63743

Время отдыха

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Термин время отдыха означает: во-первых совокупность правовых норм регулирующих составную часть элемент трудовых отношений между нанимателем и работником а именно отношения по поводу осуществления конституционного права на отдых.

Русский

2014-06-23

15.34 KB

0 чел.

56.Время отдыха

Термин время отдыха означает:

во-первых, совокупность правовых норм, регулирующих составную часть (эле-мент) трудовых отношений между нанимателем и работником, а именно отношения по поводу осуществления конституционного права на отдых. Обособленную группу норм трудового права, как известно, принято называть правовым институтом. Таким образом, время отдыха в данном случае — самостоятельный институт трудового права наряду с та-кими институтами, как рабочее время, заработная плата и др.;

во-вторых, часть календарного времени. В этом смысле время отдыха представля-ет собой определенную продолжительность времени, на которую имеет право работник и которую обязан обеспечить ему его наниматель. Время отдыха как определенная продолжительность времени в свою очередь имеет два разных смысла.

Законодательство о труде выделяет пять видов времени отдыха:

  1. перерывы в течение рабочего дня;
  2. время после окончания рабочего дня (смены) и до начала следующего рабочего дня (смены);
  3. выходные дни;
  4. ежегодные нерабочие праздничные дни;
  5. трудовые отпуска.

Названные виды времени отдыха Трудовой кодекс разделил на две группы.

  1.  (ст. 134–148 гл. 11 ТК) включает время отдыха, имеющее систематический  и кратковременный характер: перерывы в течение рабочего дня и между ними, выходные и праздничные дни. И в данном случае приходится высказывать сожаление по поводу отсутствия термина, общего для этих видов времени отдыха.
  2. Во вторую группу входит однократный (обычно один раз в течение рабочего года) длительный непрерывный отдых — трудовые отпуска (ст. 149–182 гл. 12 ТК).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68864. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 201 KB
  Суть науково-технічного прогресу полягає у безперервному процесі одержання і нагромадження наукових знань їх матеріалізації в елементи техніки та впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя. Такі зміни виявляються насамперед у появі специфічної ланки машин автоматичного керуючого пристрою який долає...
68865. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 175 KB
  Поняття якості продукції та її основні показники Важливою умовою підвищення ефективності сучасного промислового виробництва є постійне поліпшення якості продукції. Підвищення якості продукції необхідно розглядати з соціальної технічної і економічної точок зору.
68866. ФОРМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 110 KB
  Поняття форм і показники рівня концентрації виробництва Процес концентрації виробництва це процес зосередження виробництва на дедалі більших підприємствах який характеризується зростанням питомої ваги великих підприємств у загальному випуску продукції даної галузі або в її сумарній потужності.
68867. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 250.5 KB
  Значення склад і характеристика виробничої інфраструктури Важливою умовою нормального проходження виробничого процесу є підтримання у робочому стані обладнання живлення агрегатів енергією своєчасне забезпечення робочих місць предметами праці та інструментом тобто чітка організація...
68868. ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 156 KB
  Поняття види та принципи оплати праці Розподіл результатів виробництва в умовах ринку регулюється рядом економічних законів таких як: закон розподілу за капіталом дивіденди; закон розподілу за результатами найманої праці заробітна плата; закон розподілу за земельною власністю рента...
68869. СОБІВАРТІСТЬ ТА ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 108.5 KB
  Поняття види і структура собівартості продукції Переваги ринкової економіки господарювання у тому що вона не вимагає великого обсягу інформації для організації діяльності підприємницьких структур. Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції.
68870. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Виручка від реалізації продукції і доход підприємства В умовах ринкової системи господарювання метою функціонування будьякого підприємства сфери матеріального виробництва є виготовлення і реалізація готової продукції виконання робіт чи надання послуг що знаходить своє відображення у фінансових...