63749

Порядок возмещения материального ущерба

Доклад

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Порядок возмещения материального ущерба. Порядок возмещения ущерба причиненного нанимателю регламентируется ст. В соответствии с указанной статьей если доля члена коллектива бригады не превышает среднего месячного заработка возмещение ущерба производится...

Русский

2014-06-23

14.5 KB

1 чел.

62. Порядок возмещения материального ущерба.

Порядок   возмещения   ущерба,   причиненного

нанимателю,   регламентируется   ст.408  ТК  РБ.  В  соответствии  с

указанной статьей, если доля члена коллектива (бригады) не превышает

среднего  месячного  заработка,  возмещение  ущерба  производится по

распоряжению   нанимателя   путем   удержания  из  заработной  платы

работника.  Распоряжение  нанимателя  должно быть сделано не позднее

двух  недель  со  дня  обнаружения ущерба и обращено к исполнению не

ранее семи дней со дня сообщения об этом работнику. Если работник не

согласен  с вычетом или его размером, трудовой спор по его заявлению

рассматривается в порядке, предусмотренном законодательством.

    В   остальных  случаях  возмещение  ущерба  производится  путем

предъявления  нанимателем  иска  в  суд.  При этом наниматель должен

иметь  в  виду, что ст.242  ТК РБ предусматривает, что для обращения

нанимателя   в  суд  по  вопросам  взыскания  материального  ущерба,

причиненного  ему работником, устанавливается срок в один год со дня

обнаружения ущерба.

    В   случае   нарушения  нанимателем  изложенного  выше  порядка

удержания  из  заработной  платы работника, то орган по рассмотрению

трудовых  споров  по  жалобе  работника принимает решение о возврате

незаконно удержанной суммы.

    Возмещение   ущерба   производится  независимо  от  привлечения

работника   к   дисциплинарной,   административной   или   уголовной

ответственности  за  действие  (бездействие), которым причинен ущерб

нанимателю.

    При  несогласии  работника  с  вычетом  или  размером удержания

трудовой   спор   по   его   заявление  рассматривается  в  порядке,

установленном   законодательством:   судом,  комиссией  по  трудовым

спорам.   Если  работник  возражает  по  поводу  привлечения  его  к

материальной  ответственности  либо с размером удержания, исполнение

приказа (распоряжения) не приостанавливается.

    Изложенный  порядок  возмещения  членами  коллектива  (бригады)

причиненного  материального ущерба распространяется на случаи, когда

приходящийся  на долю члена соответствующего коллектива (бригады) не

превышает его среднего месячного заработка.

    В   остальных  случаях  ущерб  возмещается  путем  предъявления

нанимателем иска в суд.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65250. Розвиток наукових основ удосконалення технології доменної плавки з використанням стаціонарних систем контролю поверхні засипу шихти 401 KB
  Нині функції профілемірів обмежені контролем поверхні засипу шихти в доменній печі. Через малодоступність для експериментальної перевірки фізикохімічних процесів відновлення плавлення й інших перетворень залізорудних матеріалів флюсів і горючих вуглецевмісних матеріалів що протікають...
65251. Розвиток методу розрахунку параметрів процесу холодної періодичної роликової прокатки з регулюванням довжини куліси для збільшення виходу придатного особливотонкостінних труб 182.5 KB
  Холодна періодична роликова прокатка труб ХПТР застосовується в основному для виробництва високоякісних особливотонкостінних труб які використовуються в атомній енергетиці авіації приладобудуванні суднобудуванні тощо.
65252. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ КОМПЛЕКСОМ ВИРОБНИЦТВА ПИВА 1.08 MB
  Все це приводить до зниження ефективності управління пивоварним виробництвом в порівнянні з витратами на ресурси що використовуються. Дослідження обєктів управління пивоварного виробництва з позиції синергетики теорії хаосу теорії...
65253. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 196.5 KB
  Процес розбудови правової держави, визначений ст. 1 Конституції України, потребує ефективного захисту прав і свобод людини та громадянина, що передбачає підвищення ефективності правоохоронної діяльності, провідну роль у якій відіграють органи внутрішніх справ.
65254. Методи та засоби проектування технічних і програмних компонентів безпечних ПЛІС-контролерів з паралельною архітектурою 826 KB
  Запобігання техногенних катастроф є однією із глобальних проблем сучасності. Рішення даної проблеми в значній мірі залежить від досягнутого рівня функціональної безпеки технічних і програмних компонентів...
65255. УДОСКОНАЛЮВАННЯ РОБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРУМИННИХ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ 3.68 MB
  Як підсилювачі-перетворювачі у сучасних системах найбільш простими і надійними зарекомендували себе електропневматичні клапани ЕПК на основі електромагніту соленоїдного типу з циліндровим сердечником.
65256. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ 190 KB
  Державне регулювання медичної діяльності в Україні є невід’ємною частиною державної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я. Однак законодавство охорони здоров’я як важливий інструмент державного управління галуззю в нашій державі ще не виділено в окремий інститут права.
65257. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні ХХ – ХХІ століття 157 KB
  Серед проблем без розвязання яких неможливий процес розбудови суверенної української держави важливе місце посідає створення сучасної системи культурологічної освіти яка б враховувала багатовіковий досвід...
65258. Раціональне формування багатошарового штабелю для стабілізації його хімічного складу та підвищення використання залізорудної сировини 6.24 MB
  Ефективність технологічного процесу агломерації шихтових матеріалів та доменного переділу металургійних підприємств визначається їх базою сировини і якістю підготовки залізорудних матеріалів на рудних дворах.