63755

Порядок формирования и компетенция государственных органов Республики Беларусь (Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь)

Шпаргалка

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Президент гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики представляет Беларусь в отношениях с другими государствами принимает меры по охране суверенитета республики ее национальной безопасности и территориальной целостности.

Русский

2014-06-23

14.81 KB

4 чел.

6. Порядок формирования и компетенция государственных органов Республики Беларусь (Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь).

Президент:

Он гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Беларусь в отношениях с другими государствами, принимает меры по охране суверенитета республки, ее национальной безопасности и территориальной целостности. Обеспечивает политическую и экономическую стабильность, осуществляет посредничество между гос.органами. основные полномочия его закреплены в конституции и в законе «О президенте РБ». Основные полномочия в конституции.

Правительство:

Осуществляет исполнительную власть в стране, является центральным органом гос.управлния. называется Совет Министров РБ. В своей деятельности оно подотчетно президенту. Состоит из премьер-министра, его заместителя(вице премьер) и министра.

Полномочия правительства:

1.разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики.

2.разрабатывает проект республиканского бюджета и готовит отчет по его исполнению.

3.обеспечивает проведения единой экономической, финансовой, кредитно-денежной политике, а также политике в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экономики, соц.обеспечения и охраны труда.

4.выступает от имени собственника в отношении гос.имущества и организует управление ими.

5.обеспечивает исполнение конституции законов, декретов и указов.

Парламент:

Является представителем законодательным органом РБ, называется национальное собрание. Состоит из 2-ух палат:1)палата представителей, 2)совет Республика.

Срок полномочий парламента 4 года. Палаты собираются на 2 сессии в год.1-ая сессия собирается 2 октября и длиться не более 80 дней. 2-ая открывается 2 апреля и длиться не более 90 дней.

Судебная власть независима, взаимодействует с законодательной и исполнительной властью. Систему общих судов состоит.

1ур.-раненные(городские) суды, межгарнизонные военные суды.

2ур.-областные, минский городской суд, белорусский военный суд.

3ур.-верховный суд РБ:4 коллегии(-военная, -по уголовным делам, -по гражданским делам, -по делам интеллектуальной собственности).

Система хозяйственных судов состоит:

1ур.-хозяйственные суды областей  хозяйственные суды г.Минска

2ур.-высший хозяйственный суд РБ.

В системе хоз.судов рассматривает экономические споры возникших из гражданских, административных и иных отношений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65707. Внутрішньоісламські протиріччя в мусульманській уммі Криму: природа, стан, еволюція 160.5 KB
  Генезис та ескалація внутрішньорелігійних протиріч в ісламі який на теренах України переживає процес відродження та реінтеграції у нове для нього суспільне буття стали ще одним підтвердженням складності й багаторівневості релігійних процесів в умовах конфліктогенного...
65708. Наукові основи технологій одержання заряджених полімерних мембран з антибактеріальними властивостями 1.56 MB
  Мембранні технології в сучасному світі відіграють значну роль як у вирішенні локальних галузевих питань так і глобальних проблем що постали перед людством серед яких: забезпечення населення якісними продуктами харчування питною водою та сучасними джерелами енергії охорона...
65709. УДОСКОНАЛЕНІ ЗАХОДИ ДОГЛЯДУ ЗА НАСІННИКАМИ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УМОВАХ НЕСТІЙКОГО ЗВОЛОЖЕННЯ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 303 KB
  Одним із надійних шляхів підвищення урожайності та якості насіння гібридів цукрових буряків є впровадження у виробництво удосконалених технологій вирощування які забезпечували б високу продуктивність насінників тобто максимальну реалізацію їх біологічного потенціалу...
65710. Комп’ютерний комплекс моделювання динаміки фізіологічного стану людини при роботі у приміщенні 360 KB
  Забезпечення належних умов праці на робочому місці безпека технологічних процесів санітарнопобутові умови праці та створення комфортних умов перебування людини у приміщенні набувають особливого значення оскільки більшу частину свого часу людина проводить саме в приміщенні.
65711. ПУБЛІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 199 KB
  Одним із ефективних засобів розвитку та функціонування сучасного постмодерного суспільства є налагодження діалогу між державою та громадянином між відповідними гілками влади політичними партнерами культурами та цивілізаціями.
65712. Податкова політика російського царату в українському селі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історичний аспект 143.5 KB
  Трансформаційні процеси в аграрному секторі економіки України кінця ХХ – початку ХХІ ст. стимулюють зростання значного інтересу як дослідників-фахівців, так і широкої громадськості до специфічних особливостей перебігу аграрних перетворень, що мали місце в українському селі у минулому.
65713. Теплоізоляційні матеріали на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій, здатних до спучування 927 KB
  Отже враховуючи все вищезазначене особливої актуальності набуває питання щодо розробки принципово нових видів теплоізоляційних матеріалів на основі модифікованих лужних алюмосилікатних композицій здатних до спучування які можуть бути виготовлені з використанням недорогої...
65714. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ГРАФІЧНИХ ЗАДАЧ З КРЕСЛЕННЯ 184 KB
  Звідси виникає перше протиріччя суть якого проявляється у важливості і значущості розвитку творчих здібностей школярів і відсутності методичної основи забезпечення цього процесу на засадах розвязування творчих графічних задач на уроках креслення.
65715. Особистісна реалізованість людини в онтогенезі 382 KB
  Мета дослідження теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне вивчення феномену особистісної реалізованості людини в онтогенезі. Відповідно до зазначеної мети поставлено такі завдання: здійснити теоретичний аналіз...