63755

Порядок формирования и компетенция государственных органов Республики Беларусь (Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь)

Шпаргалка

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Президент гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики представляет Беларусь в отношениях с другими государствами принимает меры по охране суверенитета республики ее национальной безопасности и территориальной целостности.

Русский

2014-06-23

14.81 KB

4 чел.

6. Порядок формирования и компетенция государственных органов Республики Беларусь (Национальное собрание Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь).

Президент:

Он гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней политики, представляет Беларусь в отношениях с другими государствами, принимает меры по охране суверенитета республки, ее национальной безопасности и территориальной целостности. Обеспечивает политическую и экономическую стабильность, осуществляет посредничество между гос.органами. основные полномочия его закреплены в конституции и в законе «О президенте РБ». Основные полномочия в конституции.

Правительство:

Осуществляет исполнительную власть в стране, является центральным органом гос.управлния. называется Совет Министров РБ. В своей деятельности оно подотчетно президенту. Состоит из премьер-министра, его заместителя(вице премьер) и министра.

Полномочия правительства:

1.разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики.

2.разрабатывает проект республиканского бюджета и готовит отчет по его исполнению.

3.обеспечивает проведения единой экономической, финансовой, кредитно-денежной политике, а также политике в области науки, культуры, образования, здравоохранения, экономики, соц.обеспечения и охраны труда.

4.выступает от имени собственника в отношении гос.имущества и организует управление ими.

5.обеспечивает исполнение конституции законов, декретов и указов.

Парламент:

Является представителем законодательным органом РБ, называется национальное собрание. Состоит из 2-ух палат:1)палата представителей, 2)совет Республика.

Срок полномочий парламента 4 года. Палаты собираются на 2 сессии в год.1-ая сессия собирается 2 октября и длиться не более 80 дней. 2-ая открывается 2 апреля и длиться не более 90 дней.

Судебная власть независима, взаимодействует с законодательной и исполнительной властью. Систему общих судов состоит.

1ур.-раненные(городские) суды, межгарнизонные военные суды.

2ур.-областные, минский городской суд, белорусский военный суд.

3ур.-верховный суд РБ:4 коллегии(-военная, -по уголовным делам, -по гражданским делам, -по делам интеллектуальной собственности).

Система хозяйственных судов состоит:

1ур.-хозяйственные суды областей  хозяйственные суды г.Минска

2ур.-высший хозяйственный суд РБ.

В системе хоз.судов рассматривает экономические споры возникших из гражданских, административных и иных отношений.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31674. Свідомість 30.5 KB
  Складна діяльність вищих тварин що підпорядкована природним предметним зв’язкам і відношенням у людини перетворюється на діяльність підпорядковану суспільним зв’язкам і відносинам. Вона є тією безпосередньою причиною завдяки якій виникає специфічна людська форма відображення дійсності – свідомість людини. У людини завдяки її участі в спільній діяльності з іншими людьми в умовах розподілу функцій між ними те на що спрямована дія саме по собі може і не мати прямого біологічного смислу. У людини ж користування штучним знаряддям...
31675. Поняття про особистість та її структуру 26.5 KB
  Належність особистості до певного суспільства до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості виконувані нею суспільні ролі суспільно корисна спрямованість її діяльності. Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність під якою розуміють своєрідне неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини як характер темперамент особливості перебігу психічних процесів сприймання пам’яті мислення мовлення...
31676. Поняття про діяльність 23 KB
  Проте активність тварин і діяльність людини суттєво відрізняються за психологічними ознаками. Людська діяльність за сутністю є соціальною. Діяльність людини характеризується свідомістю і цілеспрямованістю.
31677. Поняття про мову та її функції 30 KB
  Біологічними передумовами виникнення мови були звуки та рухи які спостерігались у пращурів людини і слугували засобом спілкування задоволення потреби в обміні думками у пізнанні властивостей предметів та явищ що оточували людину і позначалися словами. Слово як одиниця мови має два боки зовнішній звуковий фонетичний та внутрішній смисловий семантичний. Унаслідок цього виникла багатозначність слів що також є продуктом історичного розвитку кожної мови. Основні елементи мови її словниковий склад і граматична будова.
31678. Різновиди мовлення 35.5 KB
  Усне мовлення. Це основний різновид мовлення який є звуковим і який інші сприймають за допомогою слуху. Усне мовлення поділяється на діалогічне та монологічне.
31679. Поняття про спілкування 25.5 KB
  Спілкування явище глибоко соціальне. Соціальна природа спілкування виражається в тому що воно завжди відбувається в середовищі людей де суб’єкти спілкування завжди постають як носії соціального досвіду. Соціальний досвід спілкування виявляється у змісті інформації що є його предметом знання відомості способи діяльності у засобах мовна та немовна комунікація при спілкуванні у суспільно вироблених у процесі історичного розвитку різновидах спілкування.
31680. Різновиди і форми уваги 35.5 KB
  Усі різновиди уваги тісно взаємопов’язані і за певних умов переходять один в одного. Мимовільна увага властива і людині і тваринам хоча її виникнення у людини якісно відрізняється від такої уваги у тварин. Фізіологічним підґрунтям мимовільної уваги є безумовнорефлекторна орієнтувальна діяльність.
31681. Поняття про відчуття 36.5 KB
  Отже у нас різні смаки оцінки відчуття. Відчуття це суб єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпоснрнднього впливу на наші органи чуття.хто не довіряє відчуттям той дурень і неминуче перетвориться на споглядача відчуття не одурюють одурюють судження .
31682. Поняття про сприймання 23.5 KB
  Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання сприймання. Сприймання це психічний процес відображення в мозку людини предметів та явищ у цілому у сукупності всіх їх якостей та властивостей при безпосередній дії на органи чуття. У результаті сприймання виникають суб’єктивні образи сприйманих об’єктів уявлення.