64075

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Автоматизоване проектування — проектування, при якому окремі перетворення об'єкта й (або) алгоритму його функціонування або алгоритму процесу, а також описи різноманітними мовами здійснюються взаємодією людини та комп'ютера.

Украинкский

2014-06-30

1.12 MB

14 чел.

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Факультет інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Пояснювальна записка

до випускної атестаційної роботи бакалавра

за напрямом 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»

на тему: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ КОМПЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ

Проектував

В. Ю. Чуприна

Керівник випускної роботи

І. Н. Вдовиченко

Нормоконтроль

І. О. Музика

Завідувач кафедри

А. І. Купін

Кривий Ріг

2014


РЕФЕРАТ
ЗМІСТ


[1] ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

[2] ВСТУП

[3] 3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ     

[4] 4. ОБСТЕЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У КОМПʼ ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ

[5] ДОДАТКИ


ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

САПРсистема автоматизованого проектування та розрахунку

АРМ – автоматизоване робоче місце конструктора(Advanced Power Management)

АЕС - скорочене позначення для архітектурно-будівельних комп’ютерних систем (Architectural Engineering Computing).

САD – система конструювання (Computer Aided Design)

САМ - виробництво за допомогою комп’ютерів (Computer Aided Manufacturing)

CAE - систем з системами управління проектними даними

PLM – технологія керування життєвим циклом виробів

PDM - система управління проектними даними (Product Data  Management).


ВСТУП


Для виконання будь якої роботи завжди потребується якийсь інструмент чи засіб і завжди виходить так, що цих саме засобів або методів може існувати декілька або більше, постає питання який з них обрати, проблема полягає в тому щоб об’єктивно оцінити та обрати оптимальний варіант для виконання поставлених завдань. Праця сьогоднішнього інженера істотно відрізняється від того, яким він був років 10-20 тому. Все рідше на робочому місці зустрічається кульман, зате все частіше - комп’ютер зі спеціалізованим програмним забезпеченням - САПР конструктора. Особливу роль у сучасних перетвореннях промислових підприємств грають «Наскрізні» інформатизація та автоматизація . У статті обґрунтовується необхідність побудови системи випереджаючого навчання студентів з метою підготовки у вузі бакалаврів / спеціалістів інженерного профілю в області наскрізного проектуванні в машинобудуванні. Для методичної розробки системи як інноваційно цінної освітньої технології пропонується створення циклу освітніх дисциплін у галузі наскрізного проектування. Базовою складовою циклу є обґрунтування логічного переходу від паперової конструкторської та технологічної документації до електронної моделі виробництва. В якості основи для формування електронної моделі ведеться використання принципів PLM - технологій , відповідно до яких весь обсяг інформації про виріб ділиться по етапах його життєвого циклу. Робота виконується на кафедрі технології спеціального машинобудування.

Мета та завдання моєї випускної роботи бакалавра полягає в тому, що я маю порівняти програми «AutoCAD та КОМПАС 3D» які використовуються у 3D моделюванні та створення схем, для порівняння програм. Мені потрібно описати способи порівняння програм оцінити їх переваги та недоліки, підтримку користувачів та методи навчання роботи з ними.

 


1.  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО СИСТЕМИ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРАХУНКУ


 1.  Місце та роль автоматизованого проектування серед інформаційних технологій

Автоматизація проектування займає особливе місце серед інформаційних технологій.

По-перше, автоматизація проектування – синтетична дисципліна, її складовими є багато інших сучасних інформаційних технологій. Так, технічне забезпечення систем автоматизованого проектування  (САПР) базується на використанні обчислювальних мереж і телекомунікаційних технологій, в САПР використовуються персональні комп’ютери та робочі станції, є приклади застосування (mainframe). Математичне забезпечення САПР відрізняється багатством і різноманіттям використовуваних методів обчислювальної математики. Статистики, математичного програмування, дискретної математики, штучного інтелекту. Програмні комплекси САПР відносяться до найбільш складних програмних систем, що базуються на операційних системах Unix, Windows, мовах програмування С, С++, Java та інших, сучасних CASE-технологіях, стандартах відкритих систем і обміну даними в комп’ютерних середовищах.

По-друге, знання основ автоматизації проектування та вміння працювати із засобами САПР необхідне практично будь-якому інженеру-розробнику. Комп’ютерами насичені проектні підрозділи, конструкторські бюро та офіси. Робота конструктора за звичайним кульманом, розрахунки за допомогою логарифмічної лінійки чи оформлення звіту на друкарській машинці стали анахронізмом. Установи, що ведуть розробки без САПР чи лише з малим відсотком їх використання, виявляються не конкурентно спроможними як через великі матеріальні та часові витрати, так і через невисоку якість проектів.

Поява перших програм для автоматизації проектування за кордоном і в колишньому СРСР відноситься до початку 60-х років. Тоді були створені програми для розв’язування задач будівельної механіки, аналізу електронних схем, проектування друкованих плат. Подальший розвиток САПР йшов шляхом створення апаратних і програмних засобів машинної графіки, підвищення обчислювальної ефективності програм моделювання та аналізу, розширення областей застосування САПР, спрощення користувацького інтерфейсу, впровадження в САПР елементів штучного інтелекту.

На сьогодні створено величезну кількість програмно-методичних комплексів для САПР із різним ступенем спеціалізації та прикладної орієнтації. У результаті автоматизація проектування стала необхідною складовою частиною підготовки інженерів різних спеціальностей; інженер, що не володіє знаннями та не вміє працювати в САПР, не може вважатися повноцінним спеціалістом.

Проектування – одна з найважливіших сфер інженерної діяльності, це та ланка, що пов’язує наукові дослідження і практичну реалізацію. Від термінів та якості проектування значно залежать строки впровадження та якість готової продукції.

Проектування — вид цілеспрямованої виробничої діяльності людини чи колективу фахівців із розв'язання задач проектування, спрямованої на створення приладів чи систем, що відповідають технічному завданню, які оптимально задовольняють поставлені вимоги і задовільно функціонують протягом заданого проміжку часу при прогнозованих умовах середовища.

Автоматизоване проектування — проектування, при якому окремі перетворення об'єкта й (або) алгоритму його функціонування або алгоритму процесу, а також описи різноманітними мовами здійснюються взаємодією людини та комп'ютера.

Важко переоцінити значення автоматизації проектування для розвитку науки, техніки, народного господарства. Саме з автоматизацією проектування пов’язані принципові можливості створення найскладніших технічних об’єктів як у промисловому, так і цивільному будівництві. Адже проектування об’єктів потребує великих затрат людських і часових ресурсів і саме АП – основний спосіб підвищення продуктивності праці інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням.

1.2. Складові процесу проектування

Проектування як процес, що розвивається в часі, поділяється на стадії, етапи, проектні процедури та операції.

Будівельне проектування в САПР має такі стадії:

1)стадія науково-дослідних робіт

2)стадія конструкторських робіт (стадія ескізного проекту)

3)стадія технічного проекту

4)стадія робочого проекту.

На стадії науково-дослідних робіт (залежно від цільового призначення) вивчаються потреби в отриманні нових проектних рішень, інформаційні, конструктивні та технологічні принципи проектування, прогнозуються можливі значення характеристик і параметрів об’єкта. Результатом є формулювання технічного завдання на розробку нового проекту.

На стадії конструкторських робіт розробляється ескізний проект об’єкта, перевіряються, конкретизуються та коректуються принципи і положення, зазначені в технічному завданні.

На стадії технічного проекту виконується все стороння проробка всіх частин проекту, конкретизуються та деталізуються технічні рішення.

На стадії робочого проекту складається повний комплект конструкторської-технічної документації, достатньої для будівництва об’єкта.

Процес проектування ділиться на етапи.

Етап проектування – частина процесу проектування, що включає формування усіх потрібних описів об’єкта.

Проектні процедури – складові частини етапу проектування. Це частина етапу, виконання якої закінчується отриманням проектного рішення. Кожній проектній процедурі відповідає певна задача проектування, яка вирішується у рамках даної процедури (наприклад, оформлення  креслення конструкції).

Проектна операція – дрібніша складова частина процесу проектування, що входить до складу проектної процедури (наприклад, статичний розрахунок конструкції).

 

 1.  Основні відомості про САПР

 Одним із важливих компонентів сучасного виробництва є системи автоматизованого проектування (САПР). САПР — організаційно-технічна (людино-машинна) система, що складається з комплексу засобів автоматизації проектування, взаємозв'язаних із необхідними відділами проектної організації чи колективом фахівців (користувачем системи), і виконує автоматизоване проектування.

У загальному випадку розробка САПР – крупна науково-технічна проблема. За оцінками західних спеціалістів, для створення справжньої САПР потрібно від 100 до 300 люд/років.

 Комп'ютерна графіка, будучи підсистемою САПР, розв'язує найбільш трудомістку і важливу задачу САПР: автоматизацію розробки і виконання конструкторської документації. Вона забезпечує створення, зберігання і обробку моделей геометричних об'єктів і їх графічне зображення за допомогою комп'ютера.

Використання комп'ютера в конструкторській діяльності значно полегшує підготовку конструкторських та інших графічних документів, звільняючи конструктора від виконання рутинних і трудомістких графічних операцій, скорочує термін виготовлення документів і покращує їх якість. При автоматизованому виконанні креслення створюється "електронний" еквівалент креслення, а замість паперу і креслярських інструментів використовується екран дисплея, клавіатура і маніпулятор "миша".

 1.  Переваги застосування інженерних САПР та їх роль у галузі матеріального виробництва.

 До появи ЕОМ випуск конкурентоздатної продукції здійснювався завдяки науковій організації процесу проектування та першокласним фахівцям. Застосування САПР дало безперечні переваги: дозволило впровадити стратегію накопичування та передавання знань і досвіду конструкторів, що забезпечує високу живучість, сприяє розв’язуванню тих практичних задач виробника, що дозволяють проводити прогресивну політику на ринку (знизити виробничі витрати та собівартість, скоротити час розробки та підвищити споживчі якості продукції).Головною перевагою використання САПР є висока швидкість виходу продукції на ринок. Тут спрацьовує відома в економіці залежність між обсягом продажу товару та часом: виробник, який отримав через пізній вихід продукції на ринок менший прибуток, направить на розробку нового покоління продукції менше коштів, і так – до повної зупинки виробництва. Це підтверджують дослідження компанії Hewlett - Packard можливих втрат прибутку виробниками у конкурентній боротьбі: 33% втрат – через піврічне спізнення виходу продукції на ринок; 22% втрат – через підвищення матеріалоємності продукції на 9%; лише 3,5% втрат – через підвищення витрат на проектування на 50%. САПР є індустріальними технологіями, що націлені на найважливіші галузі виробництва, визначаючи рівень розвитку та стратегічний потенціал нації. Без САПР неможливо виробляти сучасну техніку, що є дуже складною та вимагає надзвичайної точності виготовлення. Рівень розвитку САПР, кількість робочих місць та кількість інженерів, які професійно володіють САD-технологіями, впливають на статок кожного члена суспільства.

1.5. Стан ринку інженерних САПР

 Цей ринок пропонує великий асортимент програмних засобів (ПЗ) для автоматизації інженерної діяльності у проектних організаціях та на виробництві. Він має неабиякий попит серед вітчизняних промислових підприємств (машинобудівних, верстатобудівних), які розглядають САПР як ефективний засіб виходу на внутрішній та зовнішній ринок із конкуренто здатною продукцією світових стандартів.

Повна автоматизація виробництва пов’язана з великими капіталовкладеннями. Велика вартість багатофункціональних САПР високого рівня та обмежені можливості розробки складних виробів засобами 2D-САПР легкого рівня призвели до розквіту САПР середнього рівня, розвиток яких підтримують усі розробники САD/САМ-систем та до популярності серед користувачів САD/САМ/САЕ-систем пірамідальної схеми автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки виробництва. Вона значно економить ресурси завдяки використанню на робочих місцях ПЗ виключно з необхідним набором функціональних можливостей:

1)для концептуальної конструкторсько-технологічної проробки нового виробу – декілька робочих місць із САПР високого рівня;

2)для детальної проробки виробу – декілька десятків чи сотень місць  із САПР середнього рівня;

3)для підготовки конструкторсько-технологічної документації та робочих креслень – до тисячі робочих місць із САПР легкого рівня.

1.6. Характерні особливості розробки інженерних САПР

 Прийнято ділити  об’єкти автоматизації (підприємства та організації) на підрозділи, в кожному з яких розв’язують блок однотипних задач, а отримані результати є вхідними даними для іншого підрозділу (конструкторський, технологічний відділи), це дає змогу використати накопичений роками досвід та специфіку конкретного підприємства в цілому та кожного відділу окремо.

Ефективним є застосування систем віртуального макетування, програмне забезпечення яких базується на технологіях віртуальної реальності.

Віртуальний макет-прототип – це інтегроване цифрове подання виробу та його властивостей, що формується за даними головної моделі, відбиває просторову взаємодію компонентів та дозволяє оцінити працездатність конструкції в цілому.

Переваги САПР, що підтримують можливості віртуального макетування: вони дозволяють замінити фізичний прототип виробу його віртуальним аналогом та в процесі комп’ютерного аналізу електронного зразка розв’язувати ті задачі, що раніше вимагали натурних випробувань.

Віртуальним макетуванням можна супроводити весь процес проектування виробів, що дозволяє проводити тестування паралельно з розробкою, тобто своєчасно знаходити та виправляти помилки та недоліки. Віртуальне макетування дозволяє використовувати майстер-моделі виробів у галузях маркетингу, продажу, навчання.

1.7. Класифікація САПР і їхніх користувачів

САПР залежно від їхнього функціонального призначення поділяються на:

1)машинобудівні

2)архітектурно - будівельні

3)дизайнерсько - анімаційні

4)універсальні

- до машинобудівних можна віднести такі прикладні пакети (ПП), як Mechanical Desktop, Solid Works, Atodesk Inventor, Техтран, КОМПАС;

- до архітектурно-будівельних – ArchiCАD, Autodesk Architectural Desktop R2, Allplan;

- до дизайнерсько-анімаційних – CorelDraw, Adobe Illustrator, 3D Studio;

- до універсальних (популярних продуктів без чіткого проблемного спрямування, які частково поєднують усі попередні) можна віднести AutoCAD, DenebaCAD, Actrix Technical .

 

САПР поділяються на:

1)унікальні (створюються один раз для проектування особливо важливих і складних об’єктів);

2) універсальні (використовуються у рамках галузі),

3)спеціалізовані (використовуються у рамках підприємства);

4)індивідуальні (наприклад, AutoCAD).

Користувачі САПР поділяються на:

1)користувачів-розробників (основна вимога – володіння інформаційними технологіями та знання галузі);

2)користувачів-супровідників (мають знати методологію побудови САПР у загальних рисах, вміти працювати з підсистемами;

3)користувачів-проектувальників (потрібні знання у предметній області та вміння підготувати вхідну інформацію).

1.8. Архітектурні та будівельні САПР

  Для розуміння важливості для розвитку економіки САПР цього класу систематизуємо вимоги, що висуває практика до ПЗ для автоматизації архітектурно-будівельного моделювання та проектування.

Через численність цих САПР у першу чергу їх порівнюють за загальними характеристиками, а також за ступенем підтримки специфіки та ключових етапів архітектурно-будівельного проектування, тобто за можливостями розв'язування задач: проектування промислових будівель та споруд, житлових та громадських будівель, проектування та розстановки меблів, створення інтер'єрів, реставрації пам'ятників архітектури, створення робочої документації. 

Ці задачі вимагають від архітектурно-будівельних САПР таких функціональних можливостей:

- моделювання та проектування стін (розбиття, маркування та оброзмірювання помешкань, вирисовування стін, підпорних стінок та пандусів, обробка від рисованих стін, ведення бібліотек стилів стін, штрихування та редагування стін), стінних отворів та пройомів (оброзмірювання, від рисовування чвертей), дверних, віконних та балконних пройомів (відрисовування компонентів пройомів, їх маркування, редагування, ведення бібліотек пройомів та їх окремих компонентів, створення відомостей), сходів, ескалаторів та ліфтів (параметричне відрисовування сходів, перил, балюстрад, ескалаторів та ліфтових вузлів, розрахунок параметрів сходів, ведення бібліотеки блоків ліфтових вузлів), покрівель (загальне настроювання, відрисовування стандартних типів покрівель, побудова та обробка поверхонь покрівель складної конфігурації, штрихування простих та складних поверхонь покрівель, розрахунок конструкцій дахів, відрисовування, розрахунок, специфікації стропильних конструкцій, редагування покрівель), конструктивних елементів (стелі, підлоги, балки, колони, каміни, димові труби);

 об'ємне моделювання (тіні, перспектива, аксонометрія, анімаційні фліки);

- моделювання та проектування поверхів (встановлювання, контролювання, змінювання поточного режиму видимості), ЗD-фасадів (оформлення, швидке отримання), їх 2D-розгорток по стінах (різні способи отримання результатів проектування вікон та дверей, виставлення позначок) та розрізів (2D- та 3D, з позначками та маркуванням), приміщень різних форм та маркувань (створення, обробка, редагування, корегування площі, конвертування до стін, штрихування, формування в списки);

- створення текстових документів (підтримка різних способів формування та генерації відомостей, специфікацій та експлікацій з можливістю попереднього корегування здобутої інформації; підтримка різних форматів отримання даних);

- підтримка розрахунків та перевірок площ та об'ємів;

- підтримка роботи з бібліотеками (розвинена система ведення параметричних та символьних (блочних) бібліотек).

Повинна бути надана можливість врахування специфіки: різних типів (стилів) помешкань, стін, підпорних стінок, пандусів, стінних отворів та пройомів, дверних, віконних та балконних пройомів, сходів, ескалаторів, ліфтів, дахів та покрівель, конструктивних елементів; місць їх розташування в будівлі.

Розглянемо перелік найтиповіших представників архітектурно-будівельних САПР. Формування цього переліку обумовили ті фактори, що дозволяють класифікувати та розставити пріоритети серед численних архітектурно-будівельних САПР: апаратно-програмна база, на якій може функціонувати САПР (у першу чергу - тип комп'ютера та операційної системи), рівень універсальності (комплексності) САПР, її ціна та розповсюдження на практиці.

За типом комп'ютера та ОС виділяють пакети, що орієнтовано: на ПК із ОС Windows, на потужні дорогі графічні станції, наприклад,  Sun із ОС UNIX, AppleCAD з ОС Macintosh.

Універсальність (комплексність) інженерних архітектурно-будівельних САПР – це можливість виконання у межах одного програмного комплексу робіт, що належать до різних класів задач проектування, одночасного виконання розрахункових та графічних задач.

Фактор розповсюдження цих САПР залежить від використаної графічної платформи, рівня комплексності, локалізованої та перспектив розвитку пакету, надійності супроводження.

По-перше, відзначимо широко відомі потужні САПР ArchiCAD та CADdy, які вважаються безперечними лідерами.

По-друге, відзначимо системи, що інтенсивно завойовують свою частку світового ринку - САПР-пакети фірми Intergraph: Architrion, ALLPlan, UniCAD, CADKey, Architectural Office. Вони заслуговують високої оцінки та інтенсивно застосовуються зарубіжними користувачами, але на вітчизняному ринку не дають прийнятного співвідношення між ціною та можливостями та не мають шансів до широкого розповсюдження там, де є AutoCAD.

По-третє, важливим класом архітектурно-будівельних пакетів є САПР на базі системи AutoCAD для ПК. Наприклад, це європейські та американські лідери ACADMAP та ArchPro американської фірми Eagle Point, AutoArchitect, американської фірми SOFTDESC. Цей стан справ обумовлений розповсюдженістю пакету AutoCAD; його статусом фактичного світового стандарту САПР; кількістю вказаних систем та багатими можливостями прикладних програм, які працюють у середовищі AutoCAD, для підтримки архітектурних додатків; доступністю цін. Найбільшу цінність мають САПР на базі тих версій AutoCAD, в яких повною мірою реалізовано об'єктно-орієнтований підхід до роботи з додатками.

Відзначимо найвідоміші розробки на базі AutoCAD країн СНД: "МАЕСТРО-А" (м. Київ), АRКО (фірма "АПИО-ЦЕНТР", м. Москва), "АРФА-КАД" (фірма VIKS, м. Нальчик).

Ще одним напрямком архітектурно-будівельних САПР є пакети для широкого вжитку, наприклад, відомі системи 3D Home Architect, FloorPlan та FloorPlan Plus 3D.

Особливо варто відзначити пакети для архітектурного та промислового дизайну, їх яскравим представником є 3D Studio VIZ, який продовжив лінію 3D Studio фірми Autodesk.


1. РЕТРОСПЕКТИВА СУЧАСНИХ САПР


1.1 Розвиток сучасних систем для проектування та конструювання.

 Розвиток комп'ютерної графіки стримувалося не тільки апаратними можливостями обчислювальних машин, а й характеристиками програмного забезпечення, яке мало стати універсальним по відношенню до використався апаратних засобів представлення графічної інформації.

З 70-х років минулого століття розроблявся стандарт графічних програм. Стандарт на базисну графічну систему включав в себе функціональний опис і специфікації графічних функцій для різних мов програмування.

У 1977 р. ACM представила документ Core, який описував вимоги до апаратно-незалежним програмним засобам. У 1982 р. з'явилася система Graphical Kernel System (GKS), прийнята в якості стандарту в 1985 г, а вже в 1987 р. був розроблений варіант GKS-3D з орієнтацією на 3D-графіку.

Паралельно з розвитком CAD-систем бурхливий розвиток отримали CAM-системи автоматизації технологічної підготовки виробництва. У 1961 р. була створена мова програмування APT (Automatic Programming Tools), згодом ця мова стала основою багатьох інших мов програмування стосовно до обладнання з числовим програмним управлінням. Паралельно з роботами, що проводилися в США, в СРСР Г.К. Горанской створив перші програми для розрахунків режимів різання.

Розроблений до 1950 метод кінцевих елементів послужив поштовхом до розвитку систем інженерного аналізу CAE. У 1963 р. був запропонований спосіб застосування методу скінченних елементів для аналізу міцності конструкціїшляхом мінімізації потенційної енергії.

У 1965 р. NASA для підтримки проектів, пов'язаних з космічними дослідженнями, поставила завдання розробки звичайно-елементного програмного пакета. До 1970 р. такий пакет під назвою NASTRAN (NAsa STRuctural ANalysis) був створений і введений в експлуатацію. Вартість розробки, яка тривала 5 років, склала $ 4 млн. Серед компаній, що брали участь в розробці, була MSC (MacNeal-Schwendler Corporation), яка з 1973 р. почала самостійно розвивати пакет MSC.NASTRAN, що згодом став світовим лідером у своєму класі продуктів. З 1999 р. компанія MSC називається MSC.Software Corporation. У 1976 р. був розроблений програмний комплекс аналізу ударно-контактних взаємодій деформівних структур DYNA-3D (пізніше названий LS-DYNA).

Світовим лідером серед програм аналізу на макрорівні вважається комплекс Adams (Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems), розроблений і вдосконалюється компанією Mechanical Dynamics Inc. (MDI). Компанія створена в 1977 р. Основне призначення комплексу Adams - кінематичний і динамічний аналіз механічних систем з автоматичним формуванням і вирішенням рівнянь руху.

Широке впровадження систем САПР в той час стримувалося високою вартістю програмних продуктів і "заліза". Так, на початку 80-х років минулого століття вартість однієї ліцензії CAD-системи доходила до $ 100000 і вимагала використання дорогої апаратної платформи.

Наступний етап розвитку ознаменувався початком використання графічних робочих станцій під управлінням ОС Unix. У середині 80-х років компанії Sun Microsystems і Intergraph запропонували робочі та графічні станції з архітектурою SPARC. Фірма DEC розробила автоматизовані робочі місця на комп'ютерах VAX, з'явилися персональні комп'ютери на основі процесорів i8086 і i80286. Ці розробки дозволили знизити вартість CAD-ліцензії до $ 20000 і створили умови більш широкого застосування для CAD / CAM / CAE-систем.

У цей період математичний апарат плоского геометричного моделювання був добре "доведений", сприяючи розвитку плоских CAD-систем і забезпечуючи точність геометрії до 0,001 мм в метрових діапазонах при використанні 16-бітної математики. Поява 32-розрядних процесорів повністю забезпечило потреби плоских CAD-систем для вирішення завдань будь-якого масштабу.

Розвиток CAD-систем слід було двом підходам до плоского моделюванню, які отримали назву твердотільний і креслярський. Креслярський підхід оперує такими основними інструментами як відрізки, дуги, полілінії та криві. Операціями моделювання на їх основі є продовження, обрізка і з'єднання. У твердотільному підході основними інструментами є замкнуті контури, а інші елементи відіграють допоміжну роль. Головними операціями моделювання є булеві об'єднання, доповнення, перетинання.

У 80-ті роки минулого століття характеристики використовувався для САПР обчислювального обладнання значно різнилися. Апаратною платформою CAD / CAM-систем верхнього рівня були дорогі високопродуктивні робочі станції з ОС Unix. Така техніка дозволяла виконувати складні операції як твердотільного, так і поверхневого об'ємного моделювання стосовно до деталей і складальним вузлам з багатьох деталей. Ідеологія систем об'ємного моделювання базується на об'ємній майстер-моделі; при цьому визначається геометрія поверхні не за проекціями окремих перетинів, а інтегрально - для всієї спроектованої поверхні.  Використовуючи модель, можна отримати інформацію про координати будь-якої точки на поверхні, а також сформувати плоскі зображення: види, перетини і розрізи. Геометрична модель дозволяє легко отримати такі локальні характеристики як нормалі, кривизни і інтегральні характеристики - масу, обсяг, площа поверхні, момент інерції.

Системи об'ємного моделювання також базуються на двох підходах до побудови поверхонь моделі: поверхневому і твердотільному. При використанні поверхневого моделювання конструктор визначає виріб сімейством поверхонь. При твердотільному способі конструктор являє виріб сімейством геометричних примітивів, таких як куб, куля, циліндр, піраміда, тор. На відміну від креслення модель є однозначним поданням геометрії та кількісного складу об'єкта. Якщо в складальному кресленні болт представляється декількома видами, то в об'ємній збірці - одним об'єктом, моделлю болта.

Поверхневе моделювання отримало більше поширення в інструментальному виробництві, а твердо тільних - у машинобудуванні. Сучасні системи, як правило, містять і той, і інший інструментарій та дозволяють працювати як з тілами, так і з окремими поверхнями, використовуючи булеві й поверхневі процедури.

Прийнято ділити CAD / CAM-системи за їх функціональними характеристиками на три рівня (верхній, середній і нижній). У 80-ті роки минулого століття такий розподіл ґрунтувалося на значній відмінності характеристик використовувався для САПР обчислювального обладнання. CAD-системи нижнього рівня призначалися тільки для автоматизації креслярських робіт, що виконувалися на низькопродуктивних робочих станціях і персональних комп'ютерах.

До 1982 твердотільне моделювання почали застосовувати у своїх продуктах компанії IBM, Computervision, Prime, але методи отримання моделей тіл складної форми не були розвинені, був відсутній апарат поверхневого моделювання. У 1983 р. була розроблена техніка створення 3D-моделей з показом або видаленням прихованих ліній. У 1986 р. компанія Autodesk випустила свій перший CAD-продукт Autocad – однокористувальницька версію на мові "C" з підтримкою формату IGES. В області автоматизації проектування уніфікація основних операцій геометричного моделювання привела до створення універсальних геометричних ядер, призначених для застосування в різних САПР. Поширення набули два геометричних ядра: Parasolid (продукт фірми Unigraphics Solutions) і ACIS (компанія-розробник Spatial Technology). Ядро Parasolid було розроблено в 1988 р. і наступного року стало ядром твердотільного моделювання для CAD / CAM Unigraphics, а з 1996 р. - промисловим стандартом.

Необхідність обміну даними між різними системами на різних етапах розробки продукції сприяла стандартизації описів геометричних моделей. Спочатку з'явився стандарт IGES (Initial Graphics Exchange Specification). Фірма Autodesk у своїх продуктах стала використовувати формат DXF (Autocad Data eXchange Format). Потім були розроблені мову Express та прикладні протоколи AP203 і AP214 в групі стандартів ISO 10303 STEP (Standard for Exchange Product Model Data). У 1986 р. з'явився ряд нових стандартів. Серед них CGI (Computer Graphics Interface) і PHIGS P (Programmer's Hierarchical Interactive Graphics System) - стандарт ANSI, прийнятий в якості стандарту ISO в 1989 р. У 1993 р. компанією Silicon Graphics запропонований стандарт OpenGL (SGI Graphical Language), який широко використовується у теперішній час.

У згаданих системах використовуються графічні формати для обміну даними, що представляють собою опис зображення у функціях віртуального графічного пристрою (у термінах примітивів і атрибутів). Графічний формат (метафайл) забезпечує можливість запам'ятовування графічної інформації, передачі її між різними системами та інтерпретації для виведення на різні пристрої. Такими форматами з'явилися CGM - Computer Graphics Metafile, PostScript - Adobe Systems Language, GEM - GEM Draw File Format та ін

Роботи зі стандартизації були спрямовані на розширення функціональності графічних мов і систем, включення до їх складу засобів опису не тільки даних креслень і 3D-моделей, а й інших властивостей і характеристик виробів.

Прикладами CAD / CAM-систем верхнього рівня є Unigraphics (UGS, перший варіант розроблений в 1975 р.), CATIA (компанія Dassault Systemes, 1981 р.), Pro / Engineer (PTC, 1987 р.). До числа САПР верхнього рівня в 90-ті роки ставилися також EUCLID3 (Matra Datavision), I-DEAS (SDRC), CADDS5 (Computervision), але їх розвиток було припинено у зв'язку зі злиттям компаній. Ще раніше система CADDS5 була придбана компанією PTC (Parametric Technology Corp.). Ця компанія, штаб-квартира якої розташована в США, була заснована в 1985 р. колишнім професором Ленінградського університету Семеном Гейзбергом.

Третій етап розвитку починається розвитком мікропроцесорів, що призвело до можливості використання CAD / CAM-систем верхнього рівня на персональних ЕОМ. Це помітно знизило вартість впровадження САПР на підприємствах. Робочі станції на платформі Windows - Intel не поступалися Unix-станціям по функціональності і багато разів перевершують останні за обсягами продажів. Вартість ліцензії знизилася до кількох тисяч доларів. У 1992 р. корпорація Intergraph, один з провідних на той момент виробників CAD-систем для машинобудування, прийняла рішення про розробку нового програмного продукту, цілком побудованого на базі платформи Windows - Intel. У результаті в кінці 1995 р. з'явилася система геометричного моделювання Solid Edge. У 1993 р. в США була створена компанія Solidworks Corporation і вже через два роки вона представила свій перший пакет твердотільного параметричного моделювання Solidworks на базі геометричного ядра Parasolid. У 1998 р. до Unigraphics перейшло всі відділення Intergraph, що займалося САПР для машинобудування. В цей же час Solid Edge змінила геометричне ядро ACIS на ядро Parasolid. У 1999 р. з'явилася шоста версія Solid Edge російською мовою. Тимчасові витрати на розробку найбільших інтегрованих CAD / CAM рішень перевищили 2000 людино-років.

Ряд CAD / CAM систем середнього та нижнього рівнів був розроблений в СРСР і Росії. Найбільшого поширення серед них отримали Компас (компанія Аскон) і T-Flex CAD (Топ Системи) і деякі інші.

Четвертий етап (починаючи з кінця 90-х років) характеризується інтеграцією CAD / CAM / CAE-систем з системами управління проектними даними PDM і з іншими засобами інформаційної підтримки виробів.

На цьому етапі багато підприємств вже пройшли перший етап автоматизації. В основу процесів проектування і виробництва була покладена геометрична модель виробу, яка застосовувалася на всіх етапах підготовки виробництва. При такій формі організації виробництва починають ефективно функціонувати наскрізні процеси, що опираються на геометрію моделі. У першу чергу це підготовка виробництва за допомогою CAM-систем. Складність геометрії сучасних виробів неухильно зростає, і виготовлення їх без геометричної моделі практично неможливо. Максимальна ефективність від впровадження САПР досягається тоді, коли система включає в себе не тільки конструкторське, а й технологічне проектування.

Складність управління проектними даними, необхідність підтримки їх повноти, достовірності та цілісності, необхідність управління паралельної розробкою привели в 80-і роки до створення систем управління проектними даними PDM (Product Data Management).

На початку 80-х років компанія CDC розробила першу PDM-систему під назвою EDL. У 90-х роках активно розроблялися продукти PDM для САПР в машинобудуванні. Однією з перших розвинених PDM-систем була система Optegra компанії Computervision. У цей же період компанія Unigraphics Solutions (UGS) спільно з Kodak розробила PDM-систему iMAN. У 1998 р. компанія PTC вийшла на ринок PDM-систем, купивши компанію Computervision та її Internet-орієнтовану PDM-технологію Windchill. В останні роки відбувався швидкий розвиток PDM-систем: з'явилися ENOVIA і Smarteam від Dassault Systemes, Teamcenter від UGS та інші.

Серед російських систем PDM найбільш відомими є Лоцман: PLM компанії Аскон, PDM STEP Suite, розроблена під НВО "Прикладна логістика", Party Plus компанії Лоція-Софт .

Отже, термін САПР (система автоматизації проектування) має на увазі комплексний підхід до розробки вироби і включає сукупність систем CAD / CAM / CAE. Розвиток систем геометричного моделювання, аналізу і розрахунку характеристик виробу супроводжується інтеграцією в рамках підприємства. Світовий ринок відокремлених CAD / CAM рішень уже насичений, системи близькі за функціональністю, і темпи зростання цього сегмента ринку мінімальні.  

З цієї причини відбувається посилення інтеграції систем CAD / CAM / CAE з системами PDM, які дозволяють зберігати і управляти проектно-конструкторською документацією на розроблювані вироби, вносити в документацію зміни, підтримувати зберігання історії цих змін. Поширення функцій PDM-систем на всі етапи життєвого циклу продукції перетворює їх на системи PLM (Product Lifecycle Management). Розвиток систем PLM забезпечує максимальну інтеграцію процесів проектування, виробництва, модернізації та супроводу продукції підприємства і по суті має багато спільного з концепцією інтегрованої підтримки життєвого циклу виробу.

 1.   Компанії АСКОН

АСКОН це компанія котра розробила сімейство систем автоматизованого проектування з можливостями оформлення проектної та конструкторської документації згідно стандартам серії ЕСКД і СПДС, в цьому році її виповнилося 25 років.

Офіційна історія АСКОН починається в 1989 р., коли А. Голіков переїхав з Коломни до Ленінграда і заснував там  компанію ...

1989

Розробка першої версії КОМПАС для IBM PC. Центри розробки знаходяться в м. Ленінграді і в м. Коломиї.

Перший контракт на поставку КОМПАС для « Ленінградського металевого заводу ».

Щороку виходила в світ нова версія КОМПАС з додатковим функціоналом і більш зручними інструментами проектування.

1992

Відкриття представництва АСКОН в Москві.

1994

Відкриття центру розробки систем управління інженерними даними ( КОМПАС- Менеджер) в Кургані

1997

Світ не стоїть на місці, і АСКОН вибирає нові напрямки свого розвитку.

Початок поставок КОМПАС 5.0 під Windows.

1998

Визначена нова стратегія АСКОН : комплексні рішення для замовника.

Відкриття центру розробки систем проектування технологічних процесів ( КОМПАС- Автопроект ) у Москві.

1999

Для того , щоб бути ближче до замовників , АСКОН починає регіональну експансію. Відкрито перший регіональний офіс в місті Челябінську .

2000

КОМПАС ступив у світ 3D.

Відкрито другий регіональний офіс в Нижньому Новгороді.

2001

Випущені перші рішення для будівельного проектування

2002

Кількість користувачів комерційних версій програмних продуктів АСКОН перевищило 1000 підприємств і організацій.

Відкриття представництва та центру розробки спеціалізованих САПР в Республіці Білорусь (м. Мінськ).

2003

Завершено створення найбільшої в СНД збутової і впроваджувальної мережі САПР.

Випуск КОМПАС- 3D V6 , ЛОЦМАН : PLM . Комплексні рішення вийшли на корпоративний рівень.

Відкриття представництва АСКОН в Республіці Казахстан (м. Караганда ) .

2004

Кількість користувачів АСКОН перевищило 2000 .

2005

Випуск новітньої САПР технологічних процесів ВЕРТИКАЛЬ .

Вихід на зовнішні ринки.

2006

Випуск першої англомовної версії системи КОМПАС- 3D.

2007

Кількість користувачів АСКОН перевищило 3000 .

Відкриття офісу в Республіці Узбекистан (м. Ташкент) .

2008

Організаційні зміни в управлінні компанією. Олександр Голіков стає головою Ради директорів АСКОН . Генеральним директором компанії призначений Максим Богданов.

Участь у Національному проекті « Освіта »: у кожній школі Росії встановлена система тривимірного моделювання КОМПАС-3D , розроблена АСКОН .

Кількість користувачів АСКОН перевищило 4000 .

Спіраль історії робить черговий виток - найбільшими замовниками АСКОН стають ФГУП « КБМ » (м. Коломна) і Ленінградський металевий завод.

2009

Кількість користувачів АСКОН перевищило 5000 .

Випуск професійної системи автоматизованого проектування для будівництва КОМПАС- СПДС .

Вперше на російському ринку САПР з'явилася можливість тривимірного моделювання в онлайн- режимі: система КОМПАС-3D доступна на інтернет-порталі CAD @ Online.

2010

Кількість користувачів рішень АСКОН перевищило 6000 . Випуск системи управління проектними даними ЛОЦМАН : ПГС . АСКОН у співпраці з компанією Cloud IT першими запустили комерційний сервіс онлайн- доступу до системи автоматизованого проектування за моделлю SaaS (програмне забезпечення як послуга) .

2011

Випуск КОМПАС- 3D Home - на російському ринку з'явилася перша професійна САПР для домашнього використання.

Відкриття європейського представництва АСКОН в Мюнхені , ФРН.

2012

Кількість користувачів рішень АСКОН переступило рубіж в 7000 .

Компанія знову розширила поле своєї діяльності і випустила систему автоматизованого управління виробництвом ГОЛЬФСТРІМ .

У сторонніх розробників CAD / CAM / CAE -систем і прикладних рішень з'являється доступ до ключової технології АСКОН - геометричному ядру C3D .

Перший крок до мобілізації : на ринок випущений мобільний клієнт ЛОЦМАН: 24, що працює в складі корпоративної системи управління проектною організацією ЛОЦМАН : ПГС .

АСКОН і « КАМАЗ- майстер » : компанія стає офіційним спонсором знаменитої ралі- команди.

2013

Кількість підприємств - користувачів перевищила 8000.

АСКОН пропонує новий погляд на управління життєвим циклом вироби . Замість одного універсального PLM -рішення компанія розвиває продукти для різних ринків : Наскрізну 3D - технологію для великих промислових підприємств , PDM -систему ЛОЦМАН : КБ для середніх машинобудівних заводів і конструкторських бюро і « хмарну » систему DEXMA для малого бізнесу.

Користувачі КОМПАС-3D знайомляться з новим способом роботи з коханим 3D - інструментом - у світ виходить додаток КОМПАС : 24 для перегляду моделей на мобільних пристроях.

АСКОН вперше випускає мобільну гру , розроблену на платформі КОМПАС-3D , - віртуальний 3D - конструктор Machinator . Наприкінці року в Machinator грають уже понад 45000 чоловік по всьому світу .

 1.  Компанія Autodesk

Autodesk компанія, найбільший у світі постачальник програмного забезпечення для промислового та цивільного будівництва, машинобудування, ринку засобів інформації та розваг.

Компанією розроблено широкий спектр тиражованих програмних продуктів для архітекторів, інженерів, конструкторів. Зараз налічується більше 9 млн користувачів Autodesk по всьому світу.

Дивно , але мало хто поки в пресі зазначив , що визнаний лідер ринку САПР , мабуть, найвідоміша компанія з найвідомішим пакетом , цього року відзначає 30 -річний ювілей як з дня заснування компанії , так і з моменту виходу бестселера САПР - AutoCAD. Напередодні новосибірського етапу САПРяженія , ми вважаємо своїм обов'язком заповнити цей прикрий пробіл невеликим екскурсом в історію нині могутньої корпорації .

Історія Autodesk почалася в квітні 1982 року , коли група з 13 програмістів скинулася з особистих заощаджень в суму $ 60 тис. для початку роботи стартапа , для якого виділили двокімнатний будиночок на вулиці Санкт- Джуд ( Saint Jude Road ) в каліфорнійському містечку Мілл Велью

( Mill Valley ) , що належав лідеру засновників Джону Уокеру .

Нагадаю , що зараз , 30 років потому , штат співробітників Autodesk обчислюється сімома тисячами чоловік, що працюють на всіх континентах , окрім Антарктиди ; річний оборот корпорації перевищив $ 2 млрд. , компанія є визнаним лідером у рішеннях для архітектурного проектування , будівництва та засобів підготовки цифрового контента для реклами , розваг , телебачення і кінематографа. У недавній час корпорація , тепер базується в Сан -Рафаелі , робить активні дії по виходу на споживчий ринок , випустивши такі додатки як SketchBook для мобільних пристроїв і просту у використанні систему тривимірного моделювання 123D .

Історію розвитку компанії можна умовно розділити на три ключових періоду :

 1.  компанія з монопродуктом – AutoCAD.
 2.   епоха Керол Бартц , розширення спектру продукції.
 3.  сучасність , продукти для кінцевого споживача.


3. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ     


3.1 Програмний та системний інтерфейс

Інтерфейс - сукупність можливостей , способів і методів взаємодії двох систем (будь-яких, а не обов'язково є обчислювальними або інформаційними ), пристроїв або програм для обміну інформацією між ними , певна їх характеристиками , характеристиками з'єднання, сигналів обміну і т. п. У разі, якщо одна з взаємодіючих систем - людина, частіше говорять лише про другий системі , тобто про інтерфейс тієї системи, з якою людина взаємодіє.

Приклади :

1) кермо, педалі газу і гальма, ручка КПП - інтерфейс (управління) автомобіля або ж інтерфейс системи « водій - автомобіль » ;

2) елементи електронного апарату (телевізора , автомагнітоли , годин і т. п.) - дисплей, набір кнопок і перемикачів для настройки, плюс правила керування ними - інтерфейс системи «людина - апарат » ;

3) клавіатура, миша та ін пристрої введення - елементи сполучення в системі користувача інтерфейсу (у свою чергу, і самі клавіатура і миша мають свої інтерфейси сполучення з комп'ютером, апаратні і програмні ).

Найбільш часто цей термін застосовується в інформатиці, де це - сукупність уніфікованих технічних і програмних засобів і правил (описів, угод, протоколів), що забезпечують взаємодію пристроїв або програм в обчислювальній системі або сполучення між системами.

Програмний інтерфейс - система уніфікованих зв'язків, призначених для обміну інформацією між компонентами однієї або декількох обчислювальних систем. Програмний інтерфейс задає набір необхідних процедур, їх параметрів і способів поводження.

На початку цього розділу вже було сказано, що поняття «інтерфейс» є вельми багатоликим. Це ж можна віднести і до терміну «програмний інтерфейс», який залежно від контексту розуміється по-різному.

Для програміста - розробника програмних засобів програмний інтерфейс розуміється насамперед як API (англ. Application Programming Interface - інтерфейс програмування додатків) - набір методів (функцій), який програміст може використовувати для доступу до функціональності програмного компонента (програми, модуля, бібліотеки). API є важливою абстракцією, яка описує функціональність «в чистому вигляді», без відносно того, як реалізована ця функціональність.

Прикладні програми - антивіруси, офісні додатки або гри - не можуть безпосередньо звертатися до процесора або здійснювати вивід результатів на екран монітора. Якби в код програми потрібно було додавати модулі для виконання всіх таких стандартних операцій, розробка програмного забезпечення перетворилася б на досить важке завдання, а розмір кожної програми був неймовірно великим. Тому на практиці кожен додаток використовує готові функції операційної системи, які і дозволяють відображати картинку на екрані або, наприклад, виконувати роздруківку тексту.

Виклик цих функцій відбувається через спеціальні програмні інтерфейси (API), які пов'язують прикладні програми з операційною системою і пристроями комп'ютера. Якщо програмі потрібно записати файл на диск, вона звертається до функції збереження даних Windows. Додаток дає вказівку операційній системі: «Збережи файл AБВГД на жорсткий диск!», А Windows приймає цю команду і проробляє всю необхідну для запису файлу роботу: знаходить на жорсткому диску вільну область, резервує це місце під майбутній файл і потім записує туди інформацію. Крім того, система інформує програму про результат операції: пройшло чи створення файлу успішно або ж виникли якісь проблеми. Таким чином операційна система виступає «посередником» між програмою і пристроями комп'ютера. У Windows функції посередника виконує Win32 або 32-розрядний API для сучасних версій Windows Самий відомим графічним програмним інтерфейсом є DirectX - він служить для підтримки різних графічних режимів.

Програми, розроблені для Windows, в більшості випадків не будуть працювати під управлінням інших операційних систем, наприклад, Linux або Mac OS. При цьому вірно і зворотне, тобто програма для Mac OS не працюватиме під управлінням Windows. Основна причина цього криється в тому, що в системах використовуються унікальні API, на роботу з якими розраховані прикладні програми.

Для програміста - системного інтегратора програмний інтерфейс це перш за все спосіб (правила, протокол, стандарт, мова) обміну даними між різними програмами або інформаційними системами. Різні програмні засоби розробляються за допомогою різних мов програмування і використовують різні системи управління базами даних. У цій ситуації єдиним способом організації обміну даними є їх зовнішнє подання (експорт) в будь-якому загальноприйнятому форматі і, відповідно, наявність засобів розуміння (імпорту) зовнішніх даних.

Загальні положення та вимоги до форматів обміну інформацією між інформаційними системами в охороні здоров'я викладені в стандарті організації СТО МОСЗ 91500.16.0003-2004 «Інформаційні системи в охороні здоров'я. Загальні вимоги до форматів обміну інформацією »від 21 червня 2004 Даний документ рекомендується до застосування організаціями та установами, які є учасниками охорони здоров'я і виступають у якості замовників на створення, супровід і розвиток інформаційних систем (прикладних програм і баз даних), взаємодія між якими необхідно забезпечити.

Системний інтерфейс - це конструктивна частина ЕОМ, призначена для взаємодії її пристроїв та обміну інформацією між ними.

У великих, середніх і супер-ЕОМ як системного інтерфейсу використовуються складні пристрої, що мають вбудовані процесори введення-виведення, іменовані каналами. Такі пристрої забезпечують високу швидкість обміну даними між компонентами ЕОМ.

Відмінною особливістю малих ЕОМ є використання як системного інтерфейсу системних шин. Розрізняють ЕОМ з багато шинній структурою і з загальною шиною. У перших, для обміну інформацією між пристроями використовуються окремі групи шин, у другому випадку всі пристрої ЕОМ об'єднуються за допомогою однієї групи шин, до якої входять підмножини шин для передачі даних, адреси і керуючих сигналів. При такій організації системи шин обмін інформацією між процесором, пам'яттю і периферійна пристроями виконується за єдиним правилом, що спрощує взаємодію пристроїв машини.

3.1.1 Функціональність

Будь які сучасні системи автоматизованого проектування та розрахунку мають містити у собі велику кількість функцій для зручності роботи оператора

та можливості виконання всіх можливих завдань, які будуть поставлені перед проектувальником.

На сьогоднішній день неможливо уявити собі сучасну САПР без таких функцій як:

1) булеві операції з стандартними формоутворювальними елементами,

2) побудова поверхонь будь-яких типів,

3) асоціативне призначення параметрів елементів,

4) створення різних допоміжних елементів, створення ескізів і всіляких просторових кривих (усіляких спіралей, ламаних сплайнів і т.д.),

5) конструювання ребер жорсткості, фасок, отворів, заокруглень, тонкостінних оболонок та інших конструктивних елементів,

6) полегшують побудову різних ливарних форм (ливарних ухилів, ліній роз'єму, порожнин) спеціальні можливості,

7) набір всіх необхідних інструментів для створення різних деталей і їх елементів з листового матеріалу, а також згинів, отворів, штамповок, жалюзі, буртиков, різних вирізів, замикання вузлів, а, крім того, дає можливість виконувати розгортки в створеному листовому тілі з можливістю формування його асоціативного креслення,

8) побудова практично будь-яких масивів для компонентів збірки,

9) створення користувацьких бібліотек або вставка їх в модель із уже наявного готового набору,

10) взаємне розміщення деталей, що входять до складу пристрою, а також моделювання всієї збірки,

11) накладення всіляких сполучень на елементи збірки, а наявна можливість їх автоматичного накладення здатна значно збільшити швидкість побудови збірки,

12) швидке виявлення взаимопроникающих деталей,

13) спеціальні засоби, що спрощують роботу з великими конструкціями,

14) можливість швидкого редагування не лише окремих деталей, але і всього проекту в цілому за допомогою характерних точок,

15) зміна на будь-якому з етапів проектування параметрів елемента, що викликає перестроювання відразу ж всієї моделі.

16) створення таблиць змінних в графічних документах і моделях.

Класифікація САПР за функціональними можливостями

 

САПР за функціоними можливостями поділяється на три групи:

системи малої, середньої та високої потужностей.

Системи малої потужності забезпечують автоматизацію одного з етапів підготовки виробництва (зазвичай, оформлення технічної документації - креслень і технологічних карт або підготовку керуючих програм для 2-2.5-координатної обробки). Засоби функціонального проектування нерозвинені, зазвичай, представлені модулями кінематичного і динамічного аналізу плоских механізмів.

Приклади: CAD-системи - AutoCAD (до версії 13), ADEM / CAD (до версії 3), T-FLEX CAD 2D, КОМПАС 2D, SprutCAD 2D, останнім часом - MechaniCS, ElectriCS, TechnologiCS; CAM-системи - NC Tool, ADEM / NC (до версії 3), T-FLEX ЧПУ 2D і ін CAE-модулі - Working Model 2D (аналіз механізмів).

Системи середньої потужності забезпечують автоматизацію кількох взаємозалежних етапів підготовки виробництва. Можуть містити засоби як функціонального проекірованія (CAE), так і конструкторської (CAD) і технологічної (CAM) підготовки виробництва. Можуть бути реалізовані або як інтегровані пакети, або як функціонально-незалежні програмні продукти на основі єдиної структури даних (у тому числі - у вигляді набору модулів, розроблених партнерами розробника головного модуля).

Приклади: CAD-системи - SolidWorks, SolidEdge, Autodesk Mechanical Desktop, ADEM / CAD (від версії 3), T-FLEX CAD 3D, КОМПАС 3D; CAM-системи - SolidCAM, EdgeCAM, ADEM / NC (від версії 3), Гемма 3D, T-FLEX ЧПУ 3D, SprutCAM та ін CAE-системи - Design Space (ANSYS AutoFEA), Visual NASTRAN, CosmosWorks, Dynamic Designer (Motion, Thermal), T-FLEX / ІСПА та ін До систем середнього класу відносяться також «полегшені» версії потужних систем - Prelude, PT / Products, UG / Creator.

Системи високої потужності: забезпечують автоматизацію всіх етапів підготовки виробництва. До цієї категорії відносяться багатофункціональні інтегровані системи універсального призначення, а також спеціалізовані автономні комплекси інженерного аналізу (CAE). Деякі модулі цих систем також є партнерськими розробками (наприклад, вбудовані модулі аналізу часто є скороченими версіями автономних CAE-систем).

Приклади: CAE / CAD / CAM-системи - Unigraphics, Pro / engineer, CATIA, Euclid, I-DEAS. Примикають до цієї групи системи Cimatron, MicroStation. Автономні CAE-системи - ANSYS, NASTRAN, PATRAN та ін.

3.1.2 Критерії якості інтерфейсу

Суб’єктивне задоволення користувачів – для приємної роботи оператору в програмному забезпечені мають бути ретельно підібрані елементи інтерфейсу: кольору, шрифту, розташування елементів функціоналу

Швидкість навчання роботи користувача – в першу чергу залежить від того як видавець та розробники підтримують кінцевого користувача наприклад: вбудована в програмне забезпечення довідка яка розповідає про кожен елемент програми або навчальне відео за допомогою якого можна швидше оволодіти практичними навичками.

Швидкість роботи користувача правило - GOMS

GOMS - це сімейство методів, що дозволяють провести моделювання виконання того чи іншого завдання користувачем і на основі такої моделі оцінити якість інтерфейсу ( точніше кажучи оцінити час виконання завдання як основний критерій якості).

GOMS скорочення від англійського Goals, Operators, Methods, and Selection Rules - Цілі, Оператори , Методи і Правила вибору. Даний спосіб був запропонований SK Card , TP Moran і A. Newell в 1983 році.

Ідея методу полягає в тому , що всі дії користувача можна представити як набір типових складових (наприклад , натиснути ту чи іншу кнопку на клавіатурі, пересунути мишу, тощо). Для цих типових складових можна провести вимірювання часу їх виконання (на великому числі користувачів) і отримати статистичні оцінки часу виконання того чи іншого елементарного дії . Оцінка якості інтерфейсу полягає в розкладанні виконуваного завдання на типові складові, і обчисленні часу, який буде в середньому затрачатися користувачем на виконання цього завдання. Зазвичай той інтерфейс краще, при якому час виконання завдання менше.

Принципи

Goals ( мети або завдання ) - те, чого хоче досягти користувач. Вони можуть бути визначені на різних рівнях абстракції, від цілей високого рівня (наприклад, написати наукову статтю ) до цілей низького рівня (наприклад, видалити слово). Цілі більш високого рівня можна розкласти на під цілі і розташувати ієрархічно .

Operators ( оператори ) - елементарні моторні, пізнавальні дії, які використовуються для досягнення цілей (наприклад, «клікнути» маніпулятором "Миша", натиснути клавішу Insert). Оператори не розкладені.

Передбачається, що користувачеві потрібно певну кількість часу, щоб виконати кожен оператор .

Methods (методи) - це опис процедури для досягнення цілей. По суті, метод є алгоритмом, щоб користувач запам'ятав послідовність під цілей та операторів, необхідних для досягнення бажаної мети. Наприклад, один із способів досягнення мети «Видалити слово» це поставити курсор в початок слова за допомогою миші і натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Delete.

Інший спосіб досягти тієї ж мети - за допомогою клавіш зі стрілками поставити курсор в початок слово і натиснути комбінацію клавіш.

Selection Rules (правила вибору ) - визначають, які методи повинні бути використані для досягнення даної мети, залежно від контексту. Правила вибору звичайно приймають форму умовного оператора, наприклад, якщо слово буде розташовано менш ніж на три лінії від поточного положення курсора, тоді використовуємо метод «видалення слова - використання клавіш зі стрілками», інакше використовуємо метод «видалення слова - використання миші».

Варіанти методу;

1) . Card, Moran and Newell GOMS ( CMN - GOMS ) - оригінальна формулювання, запропоноване Кардом , Мораном і Ньюеллом. Визначає те, як виразити в ієрархії головну мету і під цілі , методи та оператори, і як формуються правила вибору.

2) . Cognitive Perceptual Model ( CPM ) - ця модель передбачає, що перцептивні, когнітивні й моторні оператори можуть виконуватися паралельно. Для зображення операторів і залежностей між ними використовується графік (т.зв. PERT діаграма ). Послідовність, яка представляє собою найдовший шлях на графіку, називається критичним шляхом і є оцінкою загального часу, необхідного для виконання даного завдання .

3) . Keystroke - level Model ( KLM ) - спрощена версія CMN моделі, в якій використовуються тільки оператори , немає цілей , методів або правил вибору. Аналітик просто перераховує натискання на клавіші , рухи мишею , які повинен здійснити користувач, щоб вирішити завдання, а потім використовує кілька простих евристичних правил, щоб розставити оператори М ( оператори ментальної підготовки).

4) . Natural GOMS Language ( NGOMSL ) - більш строго певна версія, являє собою процедуру виявлення всіх GOMS компонентів, виражену звичайною мовою програмування. NGOMSL включає в себе емпіричні правила про кількість можливих кроків у методі, як ставити і завершувати постановку цілей, і яку інформацію повинен пам'ятати користувач, вирішуючи завдання.

Найпоширенішим залишається метод KLM ( Keystroke - level - Model ). Він являє собою швидкий і ефективний спосіб оцінки часу виконання завдань досвідченими користувачами. Підходить для порівняння безлічі альтернативних рішень в плані завдань на великому числі користувачів .

Таблица 1. - Позначення операторів

3.1.3 Надійність

Надійність ПЗ визначається його безвідмовністю і відновлюваністю. Безвідмовність ПЗ - це властивість зберігати працездатність при використанні його для обробки інформації в ІС. Безвідмовністю програмного забезпечення оцінюється ймовірність його роботи без відмов при певних умовах зовнішнього середовища протягом заданого періоду спостереження. У наведеному визначенні під відмовою ПЗ розуміється недопустиме відхилення характеристик функціонування цього забезпечення від пропонованих вимог. Певні умови зовнішнього середовища - це сукупність вхідних даних і стан самої ІВ. Заданий період спостереження відповідає часу, необхідного для виконання на ЕОМ розв'язуваної задачі. Безвідмовність ПЗ може характеризуватися середнім часом виникнення відмов при функціонуванні програми. При цьому передбачається, що апаратні засоби ЕОМ знаходяться в справному стані. З точки зору надійності, принципова відмінність ПЗ від апаратних засобів полягає в тому, що програми не зношуються і їх вихід з ладу через поломки неможливий. Отже, характеристики функціонування ПО залежать тільки від його якості, зумовлює процесом розробки. Це означає, що безвідмовність ПЗ визначається його коректністю і залежить від наявності в ньому помилок, внесених на етапі його створення. Крім того, прояв помилок ПО пов'язано ще і з тим, що в деякі моменти часу на обробку можуть надходити раніше не зустрічалися сукупності даних, які програма не в змозі коректно обробити. Тому вхідні дані певною мірою впливають на функціонування ПЗ.У ряді випадків говорять про стійкість функціонування ПЗ. Під цим терміном розуміється здатність ПО обмежувати наслідки власних помилок і несприятливих впливів зовнішнього середовища або протистояти їм. Стійкість ПО зазвичай забезпечується за допомогою введення різних форм надмірності, що дозволяють мати дублюючі модулі програм, альтернативні програми для одних і тих же завдань, здійснювати контроль за процесом виконання програм.

Основними причинами, що викликають порушення нормального функціонування ПЗ, є:

1)   помилки, приховані в самій програмі;

2)   спотворення вхідної інформації;

3)   невірні дії користувача;

4) несправність апаратних засобів інформаційної системи, на якій реалізується обчислювальний процес.

Помилки, приховані в програмі. При розробці складного ПЗ можливе виникнення помилок, які не завжди вдається виявити і ліквідувати в процесі налагодження. У силу цього в програмах залишається деяка кількість прихованих помилок. Вони є причиною невірного функціонування цих програм. Серед помилок подібного роду можна виділити наступні характерні групи.

Помилки обчислень. Помилки цієї групи пов'язані з некоректною записом або програмуванням математичних виразів, а також невірне перетворення типів змінних. Внаслідок цього утворюються неправильні результати.

Логічні помилки. Ця група помилок є причиною спотворення алгоритму розв'язання задачі. До помилок подібного роду можна віднести невірну передачу управління, невірне завдання діапазону зміни параметра циклу, невірне умова і інші помилки.

Помилки введення-виведення. Ці помилки пов'язані з неправильним управлінням введення-виведення, формуванням вихідних записів, визначенням розміру записів та іншими неправильно звершень діями.

Помилки маніпулювання даними. До числа таких помилок відносяться: невірне визначення числа елементів даних; невірні початкові значення, присвоєні даними; неправильне зазначення довжини операнда або імені змінної та інші помилки.

Помилки сумісності пов'язані з відсутністю сумісності розроблюваного або застосовуваного ПЗ з операційною системою або іншими прикладними програмами.

Помилки сполучень. група цих помилок викликає невірне взаємодія ПО з іншими програмами або підпрограмами, з системними програмами, пристроями ЕОМ або вхідними даними.

Спотворення вхідної інформації. Зазначена причина викликає порушення функціонування ПЗ, коли вхідні дані не потрапляють в допустиму область значення змінних. У цьому випадку виникає невідповідність між вихідною інформацією і можливостями програми.

Невірні дії користувача пов'язані з неправильною інтерпретацією повідомлень, з неправильними діями користувача в діалоговому режимі. Часто ці помилки є наслідком неякісної програмною документацією.

Несправність апаратних засобів ІС. Ці несправності надають певний вплив на характеристики надійності ПЗ. Поява відмов або збоїв роботі апаратури призводять до порушення ходу обробки інформації і, як наслідок, можуть спотворювати як вихідні дані, так і саму програму. Наслідком появи помилок у програмі є її відмову.

Наслідки відмов ПЗ можна розділити на:

1) Повне припинення виконання функцій програми;

2) Короткочасне порушення ходу обробки інформації в ІС.

Ступінь серйозності наслідків відмов ПЗ оцінюється співвідношенням між часом відновлення програми після відмови і динамічними характеристиками об'єктів, що використовують результати роботи цієї програми.

Аварійне завершення роботи прикладного ПЗ легко ідентифікується, так як операційна система видає повідомлення, що містять аварійний код. Характерними причинами появи аварійного завершення є помилки при виконанні макрокоманди, невірне використання методів доступу, порушення захисту пам'яті, брак ресурсів пам'яті, невірне використання макрокоманди, виникнення програмних переривань, для яких не вказано обробник, й інші причини.

Якщо розглядати відмовивше ПЗ без урахування його відновлення, а також випадковий характер відмов у програмах, то основні показники надійності в цьому випадку. При цьому характер зміни цих показників у часі буде залежати від моделі надійності ПЗ.

Таким чином, основними показниками надійності ПЗ є:

1) ймовірність безвідмовної роботи програми p (t), що представляє собою ймовірність того, що помилки програми не проявляться в інтервалі часу (0, t);

2) ймовірність відмови програми q (t) або ймовірність події відмови ПО до моменту часу t;

3) інтенсивність відмов програми l (t);

4) середнє напрацювання програми на відмову T, що є математичним очікуванням тимчасового інтервалу між послідовними відмовами.

Отже надійність це один з важливих критерій оцінювання ПЗ.

3.1.4 Перенесення на інші платформи.

Кроссплатформне (міжплатформене) програмне забезпечення - програмне забезпечення, що працює більш ніж на одній апаратній платформі або операційній системі. Типовим прикладом є програмне забезпечення, призначене для роботи в операційних системах Linux і Windows одночасно.

Кросплатформні мови програмування.

Кроссплатформною можна назвати більшість сучасних високо рівневих мов програмування. Наприклад, C, С + +, Free Pascal - кросплатформені мови на рівні компіляції, тобто для цих мов є компілятори під різні платформи. Це дозволяє - при належній якості коду - не переписують основний двигун програми, змінюються лише особливі системо залежні частини. Не менш важливі для багато кросплатформеності стандартизовані бібліотеки часу виконання. Зокрема, стандартом стала бібліотека мови Сі (див. POSIX). З великих кроссплатформенних бібліотек - Qt, GTK +, FLTK, STL, Boost, OpenGL, SDL, OpenAL, OpenCL.

Кросплатформні середовища виконання.

Ще на зорі ПК компанія IBM зробила свій персональний комп'ютер сумісним з CP / M. Це дозволило запускати на ньому вже наявні програми. PHP, ActionScript, Perl, Python, Tcl і Ruby - Кросплатформені інтерпретовані мови, їх інтерпретатори існують для багатьох платформ.

Середовища виконання Java Virtual Machine і. NET також кроссплатформенную, однак на їх вхід подається не вихідний текст, а проміжний код. Тому програми, написані на Java і C #, можна запускати під різними ОС без попередньої перекомпіляції.

Єдиний стиль, загальний для всіх ОС. Програми виглядають однаково під усіма ОС. Так працюють інтерфейсні бібліотеки Java зразок Swing.

Плюс: можна жорстко розставляти елементи управління на манер Delphi; оригінальний стиль.

Мінус: системі доводиться мати свої екранні шрифти; стиль відрізняється від стилю ОС.

Само адаптований інтерфейс, підлаштовуються сітку під реальні розміри елементів управління. Типові приклади - wxWidgets, XUL.

Плюс: стандартний стиль ОС, дуже швидкий і «скіни» під Windows XP, Vista і 7; деяка автоматизація локалізації.

Мінус: щоб зібрати само адаптовану сітку, потрібно кваліфікований програміст; утруднена щільна компонування.

Гібридний підхід реалізовано в GTK +.

Плюс: шрифти можна брати з системи, а не «тягнути» свої; деяка автоматизація локалізації.

Мінус: бере всі недоліки від перших двох підходів. Стиль відрізняється від стилю ОС; утруднена щільна компонування.

У будь якому разі, під іншими ОС потрібно хоча б мінімальне тестування, оскільки можливі помилки компонування.

3.1.5 Ціна та наявність безкоштовних версій

Самий важливий у більшості випадків критерій це вартість програмного забезпечення. Ціна формується з таких критеріїв як:

 1.  версія програмного забезпечення,
 2.  тип ліцензії,
 3.   кількість ліцензій,
 4.  вид копії,
 5.  схема ліцензування.

Версія програмного забезпечення – як будь який вдалий продукт який добре за рекомендував себе на ринку з часом для підтримання конкурентоспроможності  треба оновлювати, розширювати функціонал, оптимізувати. Тому ціна зазвичай на нові версії ПЗ виші за старі. Також версії програм можуть поділятися на базові та розширені.

Базові програми мають стандартний набір функцій, яких досить для навчання оператора або створення не спеціалізованого контенту на приклад: побудування геометричних фігур, виконання лабораторних робіт які не потребують спеціалізованих бібліотек. Ціна на такі версії нижчі ніж на розширені версії ПЗ.

Розширені версії існують для кваліфікованих фахівців яким не достатньо для виконання роботи базових функцій, а потрібний спеціалізований додаток який сприяє продуктивності та якості роботи.

 Тип ліцензії – існує декілька типів ліцензії, це придбання повної версії програмного забезпечення  або оновлення старої версії.

Види копій – ціна залежить не тільки від функціоналу програми, а також в якому вигляді вона буде передана покупцю, тобто це буде цифрова копія програми або фізичному носії, що є дорожче ніж цифрова копія.

Безкоштовна версія продукту – для рекламування свого продукту видавці програмного забезпечення, прибігають до надання користувачеві на фіксований період часу користуватися своєю програмою безкоштовно для того щоб потенціальний покупець спробував їх продукт навчився в ньому працювати, та вирішив чи потрібна йому ця програма чи ні.

Схема ліцензування –  це яка кількість та для яких цілей купується ліцензій програмного забезпечення, для академічних чи комерційних. Для академічних організацій повинні існувати пільги які здешевлять придбання ПЗ.

 

3.2 Методи оцінки прикладних програм

Характеристики якості програмного виробу Визначення якості будь-якої продукції, як сукупності її властивостей, що обумовлюють здатність задовольняти певної потреби відповідно до призначення, можна віднести і до програмних виробам (ПЗ).

Формалізації характеристик якості ПЗ присвячено ряд нормативних документів, як міжнародних, так і російських, де виділені групи показників, що дозволяють оцінювати ПЗ з позиції користувача, розробника і керуючого проектом. Перерахуємо деякі їх них:

1) ISO 9000-3:1991. Загальне керівництво якістю і стандарти по забезпеченню якості. Вказівки щодо застосування ISO 9001 при розробці, постачання та обслуговування програмного забезпечення;

2) ISO 9126:1991 ІТ. Оцінювання програмного продукту. Характеристики якості і керівництво щодо їх застосування;

3) ISO 12119:1994. Вимоги до якості та тестування;

4) ГОСТ 28195-89. Оцінка якості програмних засобів. Загальні положення;

5) ГОСТ 28806-90. Якість програмних засобів. Терміни та визначення.

Таблиця 2. - Характеристики якості програмного забезпечення.

Ефективність характеризується ресурсної та тимчасової економічністю. Виконання необхідних функцій при мінімальних витратах часу, прийнятні вимоги до оперативної і зовнішньої пам'яті, до тактової частоти центрального процесора і пропускної здатності шин є одним з показників якості ПЗ. Супровід характеризується зручністю для аналізу зауважень користувачів, простотою внесення змін, стабільністю роботи та тестової ППП після внесення змін і виправлень в процесі його супроводу. Переносимість характеризується адаптується до апаратних і програмних платформ, структурованістю, тобто використанням при розробці модулів ППП принципів структурного або об'єктно-орієнтованого підходу, простотою впровадження ППП в інформаційну систему підприємства або заміщення ним діючих програмних засобів.

Характеристики та фактори в стандарті визначені коротко, без коментарів і рекомендацій щодо їх застосування до конкретних систем і проектам. Подальша деталізація показників якості проводиться різними метриками, які оцінюються за допомогою експертних методів. Склад використовуваних факторів, метрик і критеріїв оцінки пропонується вибирати залежно від призначення, функцій та етапів життєвого циклу програмного виробу.

Наприклад, для узагальненої характеристики якості пакета прикладних програм при порівнянні його з аналогами можна використовувати комплексний показник якості:

,

j – якість;

n – число розглянутих показників, x;

- ваговий коефіцієнт i-го показника, який призначається відповідно до потреб організації, що припускає використовувати пакет прикладних програм.

Приклад розрахунку комплексного показника якості J, для даних, наведених у табл. 4, показує, що новий пакет прикладних програм має більш високими споживчими характеристиками в порівнянні з аналогом.

Таблиця 3 – Розрахунок показника якості

Показник якості

Ваговий коефіцієнт

Новий ППП Аналог

Зручність роботи з ППП

0,2

5

3

Захист даних

0,4

6

2

Часова економічність

0,3

3

4

Навчання персоналу

0,1

3

4

Комплексний показник якості

J =4,6

J=3,0

Для визначення середньої тривалості напрацювання на відмову Tf вимірюється час працездатного стану системи між послідовними відмовами або началами нормального функціонування системи після них. Імовірнісні характеристики цієї величини використовуються як критерій надійності. Коефіцієнт готовності Кг відображає вірогідність мати відновлювану систему в працездатному стані в довільний момент часу.

Значення коефіцієнта готовності відповідає частці часу корисної роботи системи на досить великому інтервалі, що містить відмови і відновлення:

  де Тг - середній час відновлення, що включає час, витрачений на виявлення і локалізацію відмови, час усунення відмови, час тестування з урахуванням можливості багаторазових відмов і відновлень. Дефекти програмних виробів

Програмні вироби (ПІ) являють собою складні об'єкти та формулювання вимог для них - завдання дуже складне. Тому в реалізуючи ці вимоги ПІ неминучі невідповідності між тим, як замовник розуміє свої вимоги, і тим, як вони проявляються в поведінці розробленого виконавцем ПІ. Крім того, деякі з специфікацій замовник передбачає неявно, що також служить джерелом розбіжностей в оцінці поведінки ПІ.

Ці розбіжності можна назвати дефектом програмного виробу. Тоді кількісної характеристикою якості можна вважати щільність залишилися в програмному виробі дефектів після поставки його замовнику.

Щільність дефектів в ПІ прийнято визначати як відношення кількості залишилися в ПІ дефектів до загального розміру його програмного коду.

Розмір програмного коду ПІ вимірюється числом рядків коду (LOC - Lines of Code) або тисяч рядків коду (KLOC). Для забезпечення можливості порівняння розмірів кодів, написаних на різних мовах програмування, застосовується одиниця виміру «тисячі рядків еквівалентного ассемблерного коду» (KAELOC - До of Assembler Equivalent Lines of Code).

Колишні методики контролю якості, пропоновані в 70-і і 80-і роки, були спрямовані «на усунення дефектів заради самого їх усунення». Дана методика передбачає постійне і комплексне управління якістю. Вона, як більшість програм, пов'язаних з управлінням, заснована на використанні різних метрик якості, наприклад, «важливість для якості» (critical-to-quality - CTQ).

Як тільки замовники визначили, що для них найбільш важливо, компанія визначає, які дії можуть найбільше вплинути на оперативне виконання замовлення, і кількісно оцінюють ці дії за допомогою CTQ. Або за допомогою кількості дефектів в 1000 KAELOC. Можливо більш широке поняття «ймовірного числа дефектів на мільйон» примірників продукту (defect-per-million opportunity - DPMO).

Розвиток цих та інших ідей менеджменту якості призвело до появи в 1986 році серії стандартів ISO 9000, що визначають вимоги до систем якості компаній. Стандарти ISO 9000

Розробником стандартів є Міжнародна організація стандартизації (ISO), що знаходиться в Женеві. Наприклад, версія 1994 року - ISO 9000:1994 і версія ISO 9000:2000.

Метою стандартів ISO 9000 є створення в компанії системи якості, що забезпечує безперервне поліпшення діяльності компанії на всіх етапах життєвого циклу продукції: від маркетингу до утилізації.

У стандарті сформульовано перелік узагальнених, що підходять для будь-якої галузі вимог, виконання яких підтверджує прагнення компанії до постійного вдосконалення своєї діяльності.

Складовими ISO 9000:1994 є, по-перше, власне стандарти, на відповідність яким і проходить сертифікація:

1) ISO 9001 - забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі та обслуговуванні;

2) ISO 9002 - забезпечення якості при виробництві, монтажі та обслуговуванні;

3) ISO 9003 - забезпечення якості при остаточному контролі і випробуваннях.

Фактично, стандарти 9002 і 9003 є вибірками з стандарту 9001.

Таким чином, система якості передбачає побудову такої структури управління процесом виробництва, яка гарантує випуск якісного продукту в будь-який момент, поки система діє. Впровадження стандартів ISO 9000 часто тягне за собою серйозний бізнес-реінжиніринг організації.

Що ж необхідно для впровадження повноцінної системи якості? По-перше, це зобов'язує підприємство задокументувати всю свою діяльність за зазначеними в табл. 8 двадцяти напрямках, а також забезпечити реальне функціонування бізнес-процесів в організації в повній відповідності з ними. Кінцевим етапом стає перевірка відповідності розробленої системи управління вимогам стандарту ISO 9000 та сертифікація системи якості відповідної аудиторською фірмою. По-друге, це рекомендації з вибору та впровадженню системи якості:

4) ISO 9000 - містить рекомендації щодо вибору відповідної системи якості;

5) ISO 9004 - це рекомендації щодо впровадження систем якості. По-третє, словник термінів ISO 8402. По-четверте, рекомендації з проведення аудитів систем якості ISO 10011, 10012, 10013.

Існують також версії  цих стандартів розроблені на теренах колишнього радянського союзу. У СНГ розроблена серія ГОСТів під загальною назвою ІСО 9000. Вона принципово не відрізняється від міжнародної серії.

Таблиця 4 - Складові стандартів ISO 9001, 9002 і 9003

Вимоги

ISO 9001:1994

ISO 9002:1994

ISO 9003:1994

Відповідальність керівництва

+

+

+

Система якості

+

+

+*

Аналіз контракту

+

+

+

Керування проектуванням

+

+

_

Керування даними

+

+

+

Закупівля

+

+

-

Керування процесом

+

+

-

Контроль та проведення тестів

+

+

+*

Керування протоколами якості

+

+

+

Внутрішня перевірка якості

+

+

+

Статистичні методи

+

+

-*

Підготовка кадрів

+

+

+*

Знак «+» означає, що вимога пред'являється; «-» - Вимога відсутня; «+ *» - Вимога полегшено.

Хоча це і дорога справа, але компанії прагнуть відповідати ISO 9000, тому що зростають вимоги замовників. До того ж це відмінний маркетинговий хід. І, звичайно ж, цей процес з лишком повинен окупитися наступним зниженням втрат, що неминуче виникають при випуску товару, яка не задовольняє вимогам споживача.

3.3 Висновок до розділу

У цьому розділі було розглянуто критерії за допомогою яких оцінюють прикладне програмне забезпечення, а саме ціна та наявність безкоштовних версій, надійність, функціонал, якість графічного інтерфейсу, перенесення на інші платформи.


4. ОБСТЕЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У КОМПʼ ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ


        4.1 Сімейство систем автоматизированного проектирования КОМПАС-3D

 КОМПАС-3D - система автоматизованого проектування

КОМПАС є системою автоматизованого проектування проектної документації, а також її оформлення згідно стандартам єдиної системи конструкторської документації (ЕСКД). Розроблено російською компанією «АСКОН».

Поставляється в одному з двох варіантів КОМПАС-Графік і КОМПАС-3D, дана система призначена відповідно для двомірного креслення і просторового проектування.

КОМПАС-Графік може входити до складу КОМПАС-3D в якості модуля для роботи з ескізами та кресленнями, а може використовуватися самостійно, повністю виконуючи завдання двомірного проектування і створення відповідної документації.

Система повністю підтримує стандарти ЕСКД, при цьому всі асоціативні види просторових моделей (включаючи розрізи і перетину, а також різні види - місцеві, з розривом, по стрілці, і пр.) автоматично генеруються КОМПАС-Графік, а всі зміни в моделі автоматично змінюються на кресленні.

Шаблонні види створюються в проекційної зв'язку програмою автоматично. Всі дані креслення (такі як геометричні розміри, найменування, маса та ін) повністю синхронізовані з даними тривимірної моделі.

Вхідне в систему величезну кількість бібліотек об'єктів, автоматизує виконання всіляких спеціалізованих завдань.

Опис системи Компас-3D

Призначена для побудови об'ємних асоціативних моделей як ізольованих вузлів, так і повністю складальних одиниць, КОМПАС-3D крім оригінальних, містить стандартизовані конструктивні елементи. На основі спроектованого один раз прототипу можна швидко створювати моделі самих різних типових виробів.

Базована на розробленому АСКОН оригінальному ядрі, система КОМПАС-3D дає можливість:

- Імпортувати геометрію виробу в зовнішні розрахункові пакети,

- Передавати геометрію в пакети керуючих програм різного устаткування з ЧПУ,

- Імпортувати або експортувати створені моделі завдяки підтримці форматів SAT, IGES, XT, VRML, STEP.

Моделювати вироби в КОМПАС-3D можна використовуючи вже готові компоненти («знизу вгору») або створюючи компоненти в контексті конструкцій («зверху вниз»), або комбінуючи ці два способи. Такий підхід забезпечує легку модифікацію одержуваних моделей.

Системі притаманна функціональність, що стала типовою для всіх САПР подібного рівня:

1) булеві операції з стандартними формоутворювальними елементами,

2) побудова поверхонь будь-яких типів,

3) асоціативне призначення параметрів елементів,

4) створення різних допоміжних елементів, створення ескізів і всіляких просторових кривих (усіляких спіралей, ламаних сплайнів і т.д.),

5) конструювання ребер жорсткості, фасок, отворів, заокруглень, тонкостінних оболонок та інших конструктивних елементів,

6) полегшують побудову різних ливарних форм (ливарних ухилів, ліній роз'єму, порожнин) спеціальні можливості,

7) набір всіх необхідних інструментів для створення різних деталей і їх елементів з листового матеріалу, а також згинів, отворів, штамповок, жалюзі, буртиков, різних вирізів, замикання вузлів, а, крім того, дає можливість виконувати розгортки в створеному листовому тілі з можливістю формування його асоціативного креслення,

8) побудова практично будь-яких масивів для компонентів збірки,

9) створення користувацьких бібліотек або вставка їх в модель із уже наявного готового набору,

10) взаємне розміщення деталей, що входять до складу пристрою, а також моделювання всієї збірки,

11) накладення всіляких сполучень на елементи збірки, а наявна можливість їх автоматичного накладення здатна значно збільшити швидкість побудови збірки,

12 швидке виявлення взаимопроникающих деталей,

13) спеціальні засоби, що спрощують роботу з великими конструкціями,

14) можливість швидкого редагування не лише окремих деталей, але і всього проекту в цілому за допомогою характерних точок,

15) зміна на будь-якому з етапів проектування параметрів елемента, що викликає перестроювання відразу ж всієї моделі.

16) створення таблиць змінних в графічних документах і моделях.

Інтерфейс програми

Вікно проектування

З лівого боку розташовуються інструменти для роботи з даним проектом і його деревоподібна структура, а праворуч розташовується панель бібліотеки стандартних елементів (із зображенням елемента «Підшипник ГОСТ 2893-82»). У верхній частині вікна розташовані інструменти панелі «Вид».

Розрахункові модулі та їх опис

Для виконання розрахунків та аналізу створюваних виробів, системою Компас 3D можуть використовуватися наступні модулі:

Кабелі й джгути 3D

додаток САПР КОМПАС-3D, основне призначення якої - автоматизувати процес 3-D моделювання електричних кабелів і джгутів, а також створення документації на дані вироби.

Застосування системи можливо в наступних областях:

• приладобудування (як межприборних, так і внутріпріборний монтаж), включаючи космічне або авіаційне приладобудування;

• машинобудування (монтаж різних видів ланцюгів - силових, керуючих та інших), включаючи автотракторну й суднобудівну промисловість;

• створення будівель і споруд (для проводки різних кабелів всередині них).

Система має наступні можливості:

1) формування в автоматичному або напівавтоматичному режимі трас для просторової прокладки в проектованих виробах кабелів і джгутів;

2) автоматизоване розташування кабельних частин з'єднувачів по їх блоковим або приладовим частинах;

3) автоматизоване створення об'ємних моделей кабелів, враховуючи при цьому кількість і діаметр прокладених по трасах провідників;

4) автоматизоване створення в місцях повороту траси всіляких заокруглень, при цьому програма автоматично розраховує умовний діаметр кабелю гілки джгута;

5) автоматизоване створення складальних креслень джгута або кабелю;

6) автоматизованої створення уточнень до креслень з обчисленням довжини всіх провідників, а також кількість всіляких матеріалів;

7) автоматизована простановка на готовому кресленні всіх позиційних позначень;

8) автоматизоване створення специфічних об'єктів типу «складальна одиниця» для будь-яких видів джгутів або кабелів.

Базою даних для проводів та кабелів можуть бути спеціальні текстові файли, що входять до складу програми або імпортуватися з бібліотеки матеріалів і сортаментів.

Розміри, вказані на кресленні відповідають розмірам кабелів або джгутів, виміряним за координатами їх моделей. При цьому додатково враховується загальна довжина всіх провідників, включаючи запаси на монтаж або провисання, що задаються користувачем ще в процесі формування трас.

Як створений документ, так і тривимірна модель є документами КОМПАС-3D і можуть редагуватися або доопрацьовуватися користувачем вручну. Для відкриття та редагування ці документи можуть передаватися на робочі місця, на яких система Кабелі й джгути 3D може бути і не встановлена.

Трубопроводи 3D

- Додаток САПР КОМПАС-3D, здатне автоматизувати основні типові роботи при проектуванні трубопроводів. Призначення даної бібліотеки - використання при машинобудуванні та створенні інженерних мереж.

З її допомогою можна:

1) створювати траси і виконувати з ними різні операції;

2) розміщувати різні елементи трубопроводів.

При цьому створювати трубопроводи можна одним з таких способів:

3) за наявними в документі трасах;

4) за наявними в проектному документі траєкторіях або їх елементам;

5) довільне побудова.

Конструювання трубопроводів можливе як в ручному, так і в автоматичному чи напівавтоматичному режимах.

У ручному режимі можлива побудова окремих труб з сегментами, або безперервної труби із заданими радіусами вигинів в поворотах труби.

В автоматичному режимі побудова відбувається по об'єднуючим в собі кілька магістралей трасах, кожна з яких може об'єднувати відразу кілька траєкторій. Використання цього режиму дозволяє автоматично будувати трубопроводи по траєкторіях, що входять до траси, встановлювати трійники і відводи, а також виконувати оброблення кутів на обраних стиках труб.

У напівавтоматичному режимі побудова трубопроводу здійснюється за сегментами траєкторії. При цьому є можливість розстановки відводів, а також виконання оброблення кутів обраних стиків труб.

Застосування бібліотеки дає наступні можливості:

1) розміщення елементів, із завданням кожному з них конкретного типу сполучення;

2) побудова на трубах врізок самих різних типів;

3) виконання оброблення кутів обраних стиків труб;

4) перестановка торців труб;

5) редагування діаметру і товщини стінок побудованих труб.

Стандартними компонентами трубопроводу бібліотеки можна користуватися як створеними вручну користувачем, так і компоненти, взятими з каталогів вбудованої бібліотеки.

Можливість використання елементів бібліотеки, доступна для систем КОМПАС-3D починаючи з версії V9.

Бібліотека містить вже готові приклади типових елементів, які використовуються командами побудови труб в ознайомлювальних цілях:

1) труба, що має вільні параметри (при їх побудові користувачеві необхідно задавати зовнішній діаметр і товщину стінки, а також потрібні позначення);

2) труба, побудована за даними з вбудованою таблиці змінних;

3) труба, побудована за довідником матеріалів і сортиментів;

4) відвід, побудований за даними з вбудованою таблиці змінних;

5) відвід, побудований за довідником матеріалів і сортиментів;

6) набір трійників різних видів в комплектації, що залежить від типів відводів.

Компас-Spring - система розрахунку і конструювання пружних елементів

Застосування модуля КОМПАС-Spring дає можливість виконання як проектних, так і перевірочних розрахунків всіх видів циліндричних гвинтових пружин на розтягування і стиснення. Крім того, можливе виконання аналогічних розрахунків для пружин кручення і тарілчастих пружин.  Результати розрахунків відразу ж можуть бути переведені в графічний вигляд, створюючи креслення пружин, що містять не тільки зовнішній вигляд, але й технічні вимоги, діафрагми зусиль і деформацій, а також бути представлені в об'ємному вигляді. В основі програми закладені методики ГОСТ 13764-86, ГОСТ 13765-86, ГОСТ 3057-90.

Незважаючи на те, що розрахунок виконується при мінімальній кількості вихідних даних, програмою гарантується здобуття всіх необхідних розробнику параметрів при мінімальній масі.

У ході розрахунку можливо варіювання параметрами пружини з метою отримання найкращого варіанту. Для кожного конкретного набору вихідних даних пропонується кілька варіантів пружин, які як можна більш точно відповідають необхідних критеріям міцності і задовольняють спочатку заданих умов. Результати розрахунків можна або зберегти, або роздрукувати.

Не можна не згадати про інтегрування системи проектування КОМПАС-Spring з вбудованим корпоративним довідником «Матеріали та сортаменти» з якого можна вибрати будь-який матеріал для проектованої пружини.

Створюючи креслення пружини можна також вибирати типи зацепов, автоматично наносити на них розміри, а також будувати в автоматичному режимі різні виносні види, а також всілякі діаграми.

Плюси і мінуси Компас 3D

+ Система дуже легка в освоєнні, причому навіть для конструкторів, які не мають досвід спілкування з 3D редакторами

+ Являє собою «електронний кульман»

+ Система має велику кількість бібліотек елементів стандартизованих по ГОСТ

+ Дана система є продуктом вітчизняних розробників, а тому не існує жодних проблем з її локалізацією

+ Хоч система і платна - вона має цілком розумну вартість

+ Зручність оформлення практично будь-яких креслень згідно норм, встановлених ЕСКД

+ Програма має широке поширення, крім того, є безкоштовна навчальна версія

+ Є вбудовані засоби для трасування трубопроводів, електричних кабелів, джгутів

+ Є вбудований модуль для створення електричних ланцюгів

+ Система має широкі можливості для параметризації об'єктів

+ Наявність чудово продуманого 2D модуля для креслення

+ Наявність широких можливостей для проектування деталей, гнутих з листового металу

+ Підтримка розрахунку пружних деталей

+ Наявність вбудованої системи навчання

+ Нескладний для навчання і досить зручний інтерфейс

- Утруднене перенавчання на інші, особливо «важкі» аналогічні системи

- Незважаючи на те, що креслити досить легко, проектувати значно складніше

- Відсутність кінематичного, міцності, температурного і частотного аналізу

- Система специфікації до кінця не продумана

- Вкрай повільний розвиток системи

- Немає можливості виконувати ергономічні розрахунки

- Вельми скромні можливості для створення фото реалістичних зображень

- Складність і дорожнеча модифікування системи під власні потреби

- Слабка система поверхневого моделювання

- Відсутність інструментів для резервування обсягів

Резюме:

Компас являє собою прекрасне рішення для автоматизування процесу створення креслень. Якщо у Вашому відділі переважно літні конструктори, а необхідний терміновий перехід на «електронні рейки» - навряд чи знайдеться рішення найкраще, ніж «Компас». Як показує практика, дана система, в порівнянні з аналогами, досить проста для вивчення, навіть якщо користувач до цього в своїй роботі використовував тільки кульман.

Слід зауважити, якщо потрібно проектувати об'єкти в 3D, а не двомірне креслення - краще все ж скористатися іншим продуктом. «Компас» все ж поки не достатньо сильний в плані параметризації, та й ядро ​​погано тягне тривимірні проекти. До того ж «саморобний» ядро ​​Аскона створює деякі труднощі з конвертацією.

Вкрай повільно розвиток системи «Компас» часом робить його вивчення абсолютно безглуздим, особливо якщо поруч є такий конкурент, як T-Flex CAD. Використання «Компаса» для проектування, скажімо, саморобного літака виправдане лише в тому випадку, якщо Ви досить давно і небезуспішно працюєте в цій системі. Цей продукту «Аскона» практично не надає ніяких можливостей для розрахунку. Хоча, система створення креслень і специфікацій деколи може виявитися цілком корисною, особливо завдяки наявності великої бібліотеці стандартних елементів.

Це часом допоможе досить точно підрахувати потрібну кількість кріплення, а також скласти детальний кошторис на виготовлення виробів.

І все ж явних переваг у «Компаса» перед іншими системами в частині що стосується наданих можливостей, мабуть, немає.

Отже, САПР «Компас» цілком успішно може впоратися з роллю електронного кульмана, а чи потрібно витрачати час на вивчення такої функціонально обмеженої системи - справа суто індивідуальна

4.2 Універсальний інструмент AutoСad

AutoCAD тривимірна і двох система автоматизованого проектування і креслення, головний продукт знамінітой компанії Autodesk. Перша версія системи була випущена в 1982 році. AutoCAD і спеціалізовані додатки на його основі знайшли широке застосування в машинобудуванні, будівництві, архітектурі та інших галузях промисловості. Програма випускається на 18 мовах. Рівень локалізації варіюється від повної адаптації до переказу тільки довідкової документації. Російськомовна версія локалізована повністю, включаючи інтерфейс командного рядка і всю документацію, окрім керівництва з програмування.

Огляд програми "AutoCAD"

AutoCAD ® є світовим лідером серед рішень для 2D-і 3D-проектування. Будучи більш наочним, 3D моделювання дозволяє прискорити проектні роботи і випуск документації, спільно використовувати моделі і розвивати нові ідеї. Для AutoCAD доступні тисячі надбудов, що дозволяє задовольнити потреби самого широкого кола клієнтів. Прийшов час проектувати по-новому - час AutoCAD.Новие можливості AutoCAD 2012 називають справжнім технологічним проривом, який порадує багато мільйонів користувачів цього програмного продукту.

AutoCAD 2012 став параметричним, і тепер при будь-яких змінах між об'єктами підтримуються задані користувачами взаємозв'язки. Це дозволяє значно скоротити час на внесення змін в проекти.

Завдяки появі інструментів роботи з довільними формами стало можливим створювати й аналізувати найскладніші тривимірні об'єкти. Крім того, тепер підтримується 3D друк, тобто стає простіше отримувати дослідні зразки і фізичні прототипи.

На численні прохання Міжнародного Співтовариства Користувачів Autodesk (AUGI) в AutoCAD 2012 вдосконалена робота з форматом PDF. Файли PDF можна використовувати як підкладку, а також покращено якість імпорту в формат PDF. Це дозволить спростити обмін даними між усіма зацікавленими в проекті сторонами.

Основні можливості програми "AutoCAD"

Розрізи і виносні елементи

Нова вкладка, призначена для роботи з документацією, забезпечує зручний доступ до інструментів створення розрізів і виносних елементів. Для розрізів існують такі опції: повний, половинний, ступінчастий і ламаний. Межі виносних елементів можуть бути круглими і прямокутними. Прив'язка ліній перетину і кордонів вихідних фрагментів до характерних точок креслень допомагає підтримувати точність при змінах моделі та її видів. Узгодженість графічного представлення розрізів і виносних елементів досягається за допомогою настроюваних стилів.

Закреслений текст

У багаторядковому тексті, мультівиносках, розмірах, таблицях і текстах уздовж дуги з'явився стиль з закресленням, що підвищило гнучкість представлення тексту в випускається документації.

Зв'язок з Autodesk 360

Тісний зв'язок з Autodesk ® 360 дозволяє проводити синхронізацію файлів. Креслення та папки приводяться у відповідність з їх онлайн-варіантами безпосередньо з середовища AutoCAD ®. Існує можливість експорту і передачі файлів в єдині облікові записи користувачів, а також обміну файлами через облікові записи Autodesk.

Синхронізація адаптованих і допоміжних файлів

Адаптованими настройками AutoCAD і зміненими допоміжними файлами можна користуватися, навіть працюючи на іншому комп'ютері.

Обмін інформацією через соціальні мережі

Вбудовані можливості підключення до Facebook і Twitter допомагають обмінюватися проектами, підготовленими в AutoCAD, з друзями в цих мережах.

Програми для AutoCAD на Autodesk Exchange

Розширити функціональність AutoCAD вам допоможуть супутні додатки, розроблені учасниками мережі Autodesk ® Developer Network. Знайти потрібні для роботи надбудови тепер дуже просто. Autodesk пропонує сотні додаткових модулів, серед яких напевно знайдуться корисні вам.

Контекстно-залежний інструмент PressPull

Інструмент PressPull став ще більш гнучким і контекстно-залежним. Тепер з його допомогою можна виконувати видавлювання і зсув кривих, створюючи таким способом поверхні і тіла. Нова опція «Multiple» в інструменті PressPull дозволяє вибирати кілька об'єктів для однієї операції.

Імпорт файлів Inventor

Autodesk ® Inventor ® Fusion доповнює середу 3D-проектування AutoCAD новими можливостями, дозволяючи гнучко редагувати і перевіряти моделі, що надходять із різних джерел. Тіла всередині блоків AutoCAD тепер можна редагувати, чи не розчленовуючи ці блоки.

Витяг кривих з поверхонь

Нова функція дозволяє отримувати криві-ізолінії, які проходять через точку, зазначену на поверхні або грані тіла.

Попередній перегляд при зміні видів

Існує можливість динамічного перегляду змін зображення на видовому екрані. Так, наприклад, якщо наводити курсор на варіанти в списку візуальних стилів, в графічній області відображається результат, який буде отриманий при застосуванні цього стилю.

Відгуки про програму "AutoCAD"

AutoCAD мабуть краща програма для креслення в двомірної, і моделювання в тривимірній графіці. Особливо зручно (на мій погляд) працювати на 2010 версії. Правда вона відрізняється по інтерфейсу від попередніх версій, але попрацювавши деякий час можна легко до неї звикнути. Навчитися користуватися їй можна записавшись на курси, або по відеоуроку (самовчителями). Ну або розбиратися самому. Це звичайно важче, і займе більше часу для повного вивчення програми. Я сам навчився по відеокурсу, приблизно за місяць. Людям люблячим працювати з кресленнями, вимірами, побудовами вона особливо сподобається. Адже в кресленні на папері можуть бути похибки: може пом'ятися папір, мерзнути рука, зламатися грифель ... і все, робота нанівець. Та й взагалі при вимірах обов'язково бувають невеликі похибки в міліметрах, в частках міліметра. Але в Автокад всі вимірювання наносяться на клавіатурі, за допомогою цифр, тому похибок не буває. До того ж варіантів для креслення одного елемента, буває декілька. Наприклад одну дугу модно накреслити десятьма способами. Хоча здавалося б ну і що, дуга як дуга, три точки, і все. справа з кінцем.

У просторі працювати складніше, але можна легко освоїться запам'ятавши розташування інструментів, і правильно їх використовуючи. Загалом програма дуже зручна, рекомендую тим хто ще не працював на ній. Удачи :)

Багато працюю в різних САПР. autoCAD найгірше, на чому доводитися трудитися, напевно, навіть КОМПАС поцікавіше будет.В порівнянні з іншими системами проектування, в AutoCAD-е плюсів для себе взагалі ніяких не знаходжу. зазначу серйозні, на мій погляд, мінуси: -

неможливість параметризації, відсутність "керуючих" розмірів, неможливість проектування за структурою "зверху вниз"

1) Погана конвертація файлів з поза (невірна апроксимація, спотворення і т.д.)

2) Величезні глюки в самій програмі (пробувала 4 різні версії)

3) Дуже-дуже слабке 3В-моделювання, особливо складні поверхні

Загалом, для тих, хто любить проектувати і має свободу вибору - рекомендую SolidWorks або SolidEdge - відмінний САПР середнього рівня, задовольнить будь конструкторські домагання.

Історія змін програми "AutoCAD"

Офіційна назва Версія Реліз Дата випуску Примітки

AutoCAD Version 1.0 1.0 1 грудня 1982 Представлений формат DWG R1.0

AutoCAD Version 1.2 1.2 2 квітня 1983 Представлений формат DWG R1.2

AutoCAD Version 1.3 1.3 3 серпня 1983

AutoCAD Version 1.4 1.4 4 жовтня 1983 Представлений формат DWG R1.4

AutoCAD Version 2.0 2.0 5 жовтня 1984 Представлений формат DWG R2.05

AutoCAD Version 2.1 2.1 6 травня 1985 Представлений формат DWG R2.1

AutoCAD Version 2.5 2.5 7 червня 1986 Представлений формат DWG R2.5

AutoCAD Version 2.6 2.6 8 квітня 1987 Представлений формат DWG R2.6; остання версія, що працює без математичного співпроцесора.

AutoCAD Release 9 9 вересня 1987 Представлений формат DWG R9

AutoCAD Release 10 10 жовтня 1988 Представлений формат DWG R10

AutoCAD Release 11 11 жовтня 1990 Представлений формат DWG R11

AutoCAD Release 12 12 червня 1992 Представлений формат DWG R11/12

AutoCAD Release 13 13 ноябрь1994 Представлений формат DWG R13; останній реліз для Unix, MS-DOS і Windows 3.11

AutoCAD Release 14 14 лютого 1997 Представлений формат DWG R14.

AutoCAD 2000 15.0 15 березня 1999 Представлений формат DWG 2000.Многодокументний інтерфейс. Нові можливості тривимірного моделювання. Середа розробки Visual Lisp.

AutoCAD 2000i 15.1 16 липня 2000 Підтримка Windows XP.

AutoCAD 2002 15.6 17 червня 2001 Асоціативні розміри. Нові команди для роботи з текстом і шарами.

AutoCAD 2004 16.0 18 березня 2003 Представлений формат DWG 2004. Інтерфейс в стилі Windows XP. Додані інструментальні палітри.

AutoCAD 2005 16.1 19 березня 2004 Диспетчер підшивок. Додані таблиці.

AutoCAD 2006 16.2 20 березня 2005 Динамічні блоки, динамічний введення.

AutoCAD 2007 17.0 21 березня 2006 Представлений формат DWG 2007. Повністю нові інструменти тривимірного моделювання та візуалізації. Впроваджено cистема рендеринга mental ray.

AutoCAD 2008 17.1 22 березня 2007 Перший реліз, доступний для 32 - і 64-бітових версій Windows XP і Vista. Додані аннотатівние об'єкти.

AutoCAD 2009 17.2 23 березня 2008 Інтерфейс користувача на основі стрічки. Додані Action Macros

AutoCAD 2010 18.0 24 березня 2009 Представлений формат DWG 2010. Підтримка Windows 7. Додані інструменти полігонального моделювання (mesh modeling) і можливість двовимірної параметризації.

AutoCAD 2011 18.1 25 березня 2010 Нові інструменти поверхневого моделювання. 15 октября2010 року випущена перша за вісімнадцять років версія для Mac OS

AutoCAD 2012 18.2 26 березня 2011 Динамічні масиви, Model Documentation

AutoCAD 2013 19.0 27 березня 2012 Асоціативні масиви, Autodesk 360

Характеристики прогамми "AutoCAD"

Для 32-розрядної версії AutoCAD 2012

- Операційна система Microsoft ® Windows ® 7 Enterprise, Ultimate, Professional або Home Premium (див. порівняння версій Windows 7); Microsoft ® Windows Vista ® Enterprise, Business, Ultimate або Home Premium (пакет оновлень SP1 або більш пізній) (див. порівняння версій Windows Vista); або Microsoft ® Windows ® XP Professional або Home edition (пакет поновлення SP2 або пізніший)

- Для Windows Vista і Windows 7: двоядерний процесор Intel ® Pentium ® 4 або AMD Athlon ® з тактовою частотою 3 ГГц або вище, що підтримує технологію SSE2. Для Windows XP: двоядерний процесор Intel Pentium 4 або AMD Athlon з тактовою частотою 1,6 ГГц або вище, що підтримує технологію SSE2

- 2 ГБ оперативної пам'яті

- 1,8 ГБ на жорсткому диску для установки

- Підтримка екранного дозволу 1024 x 768 і режиму «true color»

- Браузер Microsoft ® Internet Explorer ® 7.0 або пізнішої версії

- Установка з DVD або шляхом завантаження

Для 64-розрядної версії AutoCAD 2012

- Операційна система Microsoft Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional або Home Premium (див. порівняння версій Windows 7); Microsoft Windows Vista Enterprise, Business або Ultimate (пакет оновлень SP1 або більш пізній) (див. порівняння версій Windows Vista); або Microsoft Windows XP Professional (пакет оновлень SP2 або пізніший)

- Процесор AMD Athlon 64, AMD Opteron ®, Intel ® Xeon ® з підтримкою Intel EM64T або Intel Pentium 4 з підтримкою Intel EM64T (усі - з підтримкою технології SSE2)

- 2 ГБ оперативної пам'яті.

- 2 ГБ на жорсткому диску для установки

- Підтримка екранного дозволу 1024 x 768 і режиму «true color»

- Браузер Internet Explorer 7.0 або пізнішої версії

- Установка з DVD або шляхом завантаження

Додаткові вимоги для 3D моделювання (всі конфігурації)

- Процесор Intel Pentium 4 або AMD Athlon з тактовою частотою 3 ГГц або вище, або двоядерний процесор Intel або AMD з тактовою частотою 2 ГГц або вище

- Не менш 2 ГБ оперативної пам'яті

- Додатково 2 ГБ на жорсткому диску, крім вільного простору, необхідного для установки.

- Відеоадаптер класу робочих станцій з пам'яттю не менше 128 МБ, що підтримує екранний дозвіл 1280 x 1024, режим «true color», піксельні шейдери версії 3.0 і Microsoft ® Direct3D ®

4.3 Висновок до розділу

У цьому розділі був проведений огляд програмного забезпечення для 3D моделювання КОМПАС 3D і AutoCad та виявлення їх сильних та слабких якостей визначення напрямів застосування, системні вимоги та ціна.


ДОДАТКИ 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

17888. Микроэкономика. Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины 216.5 KB
  Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины Микроэкономика для студентов обучающихся по направлениям 0305 Экономика и предпринимательство и Менеджмент всех форм обучения Методические указания к самостоятельному изучению дисциплины ...
17889. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА. ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІЧНІ ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ 277 KB
  Тема 1 . СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА. ЗАГАЛЬНОЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ЕКОНОМІЧНІ ОЗНАКИ ТА КРИТЕРІЇ ПЛАН Поняття світового господарства 2. Загальне поняття міжнародна економіка 3. Загальноцивілізаційні економічні ознаки та критерії. Пре...
17890. ВИДІЛЕННЯ ПІДСИСТЕМ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ 204 KB
  Тема 2 . ВИДІЛЕННЯ ПІДСИСТЕМ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ ПЛАН Критерії виділення підсистем світового господарства. Основні показники розвитку світового господарства. Групи країн у світовій економіці. Класифікації країн за метод...
17891. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ 101 KB
  Тема 3 . ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА: КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ПЛАН 1. Концепції глобальної економічної системи 2. Головні елементи міжнародної економічної системи 3. Моделі економічного розвитку 1. Концепції глобальної економічної системи Світов...
17892. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 354.5 KB
  тема 4. Міжнародна торгівля 1. Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських звязків. Еволюція теорій міжнародної торгівлі 2. Види та методи сучасної міжнародної торгівлі 3. Міжнародна торгівля послугами 4. Показники міжнародної торгівлі 5.
17893. Світова економіка: суть, основні закономірності і тенденції її розвитку на рубежі ХХ-ХХ1вв 53 KB
  Лекція 1. Світова економіка: суть основні закономірності і тенденції її розвитку на рубежі ХХХХ1вв. Світова економіка є складною системою що включає безліч складових її елементів. Основу цієї системи утворюють міжнародне і обмежене рамками окремих держав національне в...
17894. Субєкти сучасного світового господарства і система показників, що характеризують їх місце в світовій економіці 45.5 KB
  Лекція 2. Суб'єкти сучасного світового господарства і система показників що характеризують їх місце в світовій економіці. 1. Основні типи держав і їх економічних об'єднань в світовій економіці У міжнародній практиці всі країни світу підрозділяються на три основні груп
17895. Міжнародна економічна інтеграція 54 KB
  Лекція 3. Міжнародна економічна інтеграція 1. Зміст і форми міжнародної економічної інтеграції Міжнародна економічна інтеграція це процес господарськийполітичного об'єднання країн на основі розвитку глибоких стійких взаємозв'язків і розподілу праці між націонал
17896. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX - XXI вв 82 KB
  Лекція 4. Глобальні проблеми в світовій економіці на рубежі XX XXI вв. 1. Екологічна криза як глобальна проблема Екологічна проблема має багатовікову історію проте вона загострилася з другої половини XIX в. у міру індустріалізації планети. За останні 100 років було знищено б...