64088

Особливості обліку розрахунків з підзвітними особами на прикладі сільскогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна 2001» відділ №9

Дипломная

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства виникає потреба використовувати готівку грошові кошти для розрахунків з працівниками по відрядженнях видачі їм коштів на представницькі цілі для купівлі за готівковий розрахунок товарів...

Украинкский

2014-06-30

175.02 KB

11 чел.

                                                                                                                                  1

Титульна сторінка


                                                                                                                                  2

Для написання роботи було поставлено наступні завдання:

- визначити економічну сутність розрахунків з підзвітними особами;

- розглянути нормативно-правову базу регулювання розрахунків з підзвітними особами;

- розглянути організацію обліку розрахунків з підзвітними особами;

- визначити особливості обліку розрахунків з підзвітними особами на прикладі сільскогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна 2001» відділ №9;

- дати економічну характеристику сільскогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна 2014» відділ №9 .

- дослідити організацію проведення розрахунків з підзвітними особами


                                                                                                                               3

Зміст


4

Вступ

підзвітний особа облік

Удосконалення ринкових відносин і збільшення обсягів українського ринку, вихід українських суб'єктів господарювання на ринки іноземних держав, розширення спектра бізнес-процесів та елементарних господарських операцій, поява нових технологій, які супроводжують процеси здійснення платежів, у тому числі безготівковій формі, та інші прояви динамічного процесу розвитку України не тільки не зменшили, а навпаки, збільшили значення прямих контактів посадових осіб і відповідальних працівників різних суб'єктів господарювання, у тому числі іноземних, між собою, а також можливості оперативного придбання товарів (робіт або послуг) за готівковий та безготівковий розрахунок на ринку посадовими особами і відповідальними працівниками підприємства. Все це вплинуло не тільки на збільшення обсягів розрахунків із підзвітними особами окремих суб'єктів господарювання, але і значно їх ускладнило.

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства виникає потреба використовувати готівку грошові кошти для розрахунків з працівниками по відрядженнях, видачі їм коштів на представницькі цілі, для купівлі за готівковий розрахунок товарів в інших організаціях або у фізичних осіб, для оплати виконаних робіт, надання послуг, а також на інші господарсько-операційні цілі.

Тема розрахунків підприємств з співробітниками, що виїжджають у службові відрядження, як по Україні, так і в інші країни, досить добре вивчена і висвітлена в економічній пресі і спеціальних виданнях. До того ж витрати на відрядження відносяться до категорії витрат підприємства, які постійно перебувають під пильною увагою перевіряючих органів. На цьому об'єкті обліку замикається комплекс питань, пов'язаних з відображенням у бухгалтерському обліку та оподаткуванні. Але в той же час слід відмітити, що більшість публікацій на цю тему зводиться, як правило, до розгляду застарілих нормативних документів. Що стосується нововведень, то вони розглядаються не в повній мірі. Це є дуже негативним явищем, так як нормативно правова база змінюється з частою періодичністю, а це все не відображено.

У процесі своєї діяльності практично кожний бухгалтер стикається з проблемою правильного обліку та оподаткування витрат на відрядження. При цьому часто виникають питання, зокрема, що вважати службовим відрядженням; який порядок відрядження співробітників підприємства, що працюють за сумісництвом або виконують роботу за договорами цивільно-

5

правового характеру; якими нормативними документами, що зачіпають питання витрат на відрядження, необхідно керуватися в даний час.

Велика роль при цьому відводиться бухгалтерському обліку, за допомогою якого суцільним чином, безперервно і взаємопов'язане відбиваються всі документально підтверджені господарські операції, чим забезпечується достовірність, своєчасність і точність інформації. Правильна організація обліку розрахунків з підзвітними особами, з одного боку, забезпечує дієвий контроль за використанням на підприємстві грошових коштів і, з іншого боку, дозволяє підприємству уникнути конфліктних ситуацій у відносинах з податковою службою.Начало формы

Актуальність теми полягає в тому, що кожне підприємство незалежно від організаційно-правової форми та виду діяльності видає своїм працівникам готівку під звіт. Перш за все, готівкові грошові кошти використовуються для оплати витрат на відрядження. А саме: для покупки квитків, оплати проживання та ін. Працівникам, які направляються у службові відрядження, видаються також добові - гроші на харчування. Крім того, працівникам можуть знадобитися готівкові кошти для купівлі канцелярських товарів та інших матеріальних цінностей, для оплати господарсько-операційних витрат, виконаних робіт, наданих послуг.

Мета дипломної роботи - вивчити порядок організації обліку розрахунків з підзвітними особами на підприємстві та їх відображення в облікових регістрах та фінансовій звітності на прикладі «Золочівводоканал»

При висвітленні обраної теми дипломної роботи, я намагатимусь висвітлити основні проблеми обліку розрахунків з підзвітними особами на прикладі обраного мною за основу діяльності «Золочівводоканал»

товариства з обмеженою відповідальністю «Україна 2014» відділ №9 .

Обєктом дослідження є «Золочівводоканал»

товариство з обмеженою відповідальністю «Україна 2014» відділ №9.

6


7

Теоритична частина

1.Теоретичні основи обліку розрахунків з підзвітними особами

1.1 Сутність розрахунків з підзвітними особами та завдання їх обліку

У процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати та службові відрядження. У цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

Підзвітні особи - це працівники цього підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємства. На підприємстві повинен бути складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби [11, ст. 304].

Розрахунки з підзвітними особами охоплюють широке коло операцій з готівковими коштами, розрахунками, придбанням матеріальних цінностей, оподаткуванням тощо. Тому цей аспект облікової роботи вимагає чіткого дотримання чинних нормативних актів та оформлення відповідних документів.

В бухгалтерському обліку повинна фіксуватися інформація про стан заборгованості підзвітної особи, а також зобов'язання підприємства перед нею.

Гроші під звіт видають на витрати на відрядження, придбання різних матеріалів, дрібні господарські, поштові та інші витрати. При цьому потрібно дотримуватися діючих норм з регулювання готівкового обігу. Аванс підзвітній особі видається в сумі, необхідній для виконання намічених заходів, і лише в тому випадку, коли підзвітна особа не має заборгованості по раніше виданих сумах. Аванс видається на підставі видаткового касового ордера або платіжної відомості, якщо видають гроші одночасно декільком особам. Підзвітна особа має право витрачати аванс лише на ті цілі, для яких він виданий[14]

Розрахунки за відрядженнями в межах України.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства).

Документами, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю підприємства, є, зокрема (але не виключно): запрошення сторони, що приймає і діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє у відрядження; укладений договір чи контракт; інші документи, які встановлюють або засвідчують бажання встановити цивільно-правові відносини; документи, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, інших заходах, які проводяться за тематикою, що збігається з діяльністю підприємства, яке відряджає працівника[3].

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття з відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, а з 0 години і пізніше - наступна доба. Якщо станція, пристань, аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений працівник, у строк відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.

Направлення працівника у відрядження оформляється наказом (розпорядженням) про спрямування у відрядження з указівкою: пункту призначення, назви підприємства, куди відряджено працівника, терміну і цілей відрядження [3]. 

Було уточнено терміни та окремі положення Інструкції щодо порядку відшкодування витрат при службових відрядженнях.

Зокрема:

1. До Інструкції внесено доповнення про необхідність ознайомлювати відряджуваних осіб з кошторисом витрат або з довідкою-розрахунком щодо виданого авансу, а також з вимогами нормативно-правових актів зі звітування про використання коштів, виданих на відрядження.

Таких заходів необхідно вживати з метою ознайомлення відряджуваного працівника з інформацією про те, які витрати, пов'язані з перебуванням у службовому відрядженні, відшкодовуються; про підтвердні документи, на підставі яких це здійснюється, а також про наслідки порушення порядку та термінів звітування.

2. До Інструкції включено узгоджене з МЗС України роз'яснення про те, що службові поїздки тривалістю менше доби працівників дипломатичних установ України, які перебувають за кордоном у довгостроковому відрядженні, пов'язані із супроводженням українських делегацій та посадових осіб, отриманням та відправкою багажів, кур'єрської та командирської пошти в аеропортах, морських та річкових портах, на вокзалах, не вважаються відрядженнями.

3. В Інструкції надано роз'яснення про порядок проставляння відмітки уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України у закордонному паспорті або документі, що його замінює, у разі відрядження за кордон.

Податковим кодексом (пп. 140.1.7 ст. 140 розділу III) встановлено, що без відповідних підтвердних документів, наказу або відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України у паспорті або документі, що його замінює, сума добових витрат не включається до складу витрат платника податку. Водночас Законом України «Про прикордонний контроль» (ст. 12) передбачено, що відмітки про перетин державного кордону не ставляться у паспортних документах громадян України, крім випадків їх особистого звернення з такою метою.

4. Інструкцію доповнено переліком документів, які мають додаватися до звіту про використання коштів, наданих на відрядження, для підтвердження витрат на придбання та використання електронного квитка.

5. З метою врегулювання питання відшкодування витрат на придбання авіаквитка, якщо авіаквиток є нероздільним та частково використаним і повертається авіакомпанії (у зв'язку зі скасуванням відрядження, зміною маршруту за згодою керівника підприємства або у разі інших непередбачених обставин), в Інструкції надано роз'яснення щодо підтвердних документів, які мають додаватися до авансового звіту для відшкодування витрат на придбання та використання такого авіаквитка.

6. Змінено форму спеціального журналу, в якому підприємство, що відряджає працівника, реєструє особу, яка вибуває у відрядження.

Згідно з Податковим кодексом України (пп. 140.1.7 ст. 140 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств») у разі відрядження у межах України та до держав, на територію яких в'їзд громадян України не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), сума добових витрат визначається за наказом про відрядження та відповідними первинними документами (п. 4 розділу ІІ та пп. «б» пп. 16.1 п. 16 розділу ІІІ Інструкції).

Первинні документи для визначення суми добових у разі відрядження у межах України та до держав, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), - це документи, що підтверджують (засвідчують) вартість понесених у зв'язку із відрядженням витрат (на підставі яких відшкодовуватимуться витрати на відрядження).

Інструкція може бути застосована при направленні у відрядження працівників підприємств усіх форм власності (крім працівників підприємств, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за бюджетні кошти, для яких положення цієї Інструкції обов'язкові).

Підприємство, що відряджає працівника, зобов'язане ознайомити його з кошторисом витрат (або з довідкою-розрахунком на виданий аванс, складеною за довільною формою), а також з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження. Підприємство самостійно встановлює порядок ознайомлення працівника, який направляється у відрядження за кордон, з його фінансовими зобов'язаннями, що регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 N 98 "Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів" (Постанова N 98) та Інструкцією №59.

Перед від'їздом у відрядження працівнику видається аванс. Розрахунок авансу на відрядження проводиться бухгалтерією, виходячи з видів витрат, які, як очікується, понесе працівник.

Не дозволяється направляти у відрядження або давати аванс працівнику, що не відзвітувався за кошти, витрачені у попередньому відрядженні.

За кожен день перебування у відрядженні на території України виплачуються добові в межах установлених норм (на сьогоднішній день - 30 грн.). При визначенні кількості днів для виплати добових день вибуття і день прибуття зараховуються як два дні. При відрядженні терміном на один день добові відшкодовуються як за повну добу.

Підприємство за наявності підтверджувальних документів відшкодовує витрати:

· на проїзд (включаючи перевезення багажу) до місця відрядження і назад, а також за місцем відрядження;

· на побутові послуги, що включені до рахунків на оплату вартості проживання у готелях (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), але не більш як 10 відсотків норм добових витрат за всі дні проживання;

· на бронювання місць у готелях у розмірах не більш як 50 відсотків вартості місця за добу;

· на користування постільними речами в поїздах.

Відшкодування витрат на службові телефонні переговори проводиться в розмірах, погоджених з керівником.

Витрати на проїзд міським транспортом (крім таксі) по місцю відрядження відшкодовується на підставі підтверджувальних документів відповідно до маршруту, погодженого з керівником.

Витрати можуть бути відшкодовані тільки за наявності оригіналів документів у вигляді рахунків готелів, транспортних квитків, багажних квитанцій, страхових полісів тощо.

Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний протягом трьох робочих днів подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, про виконання службового доручення та понесені у зв'язку з цим витрати. У цей же термін має бути повернута в касу невитрачена сума. Залишок невикористаних коштів при відрядженні за кордон підлягає поверненню в касу в тій валюті, в якій було отримано аванс. У разі застосування корпоративних пластикових карток міжнародних платіжних систем повернення невикористаних платіжних коштів здійснюється не пізніше 10 робочих днів, а за поважної причини з дозволу керівника -- 20 робочих днів[3].

До звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, додаються оригінали документів, що підтверджують понесені витрати (зокрема, на проїзд і проживання). Витрати, не підтверджені документами, не відшкодовуються. Витрати у зв'язку з поверненням квитків відшкодовуються з дозволу керівника тільки з поважної причини (рішення про скасування відрядження, відкликання з відрядження і т. д.) за наявності документа, що підтверджує витрати.

Витрати на наймання житлового приміщення під час відрядження відшкодовуються у разі надання оригіналів підтвердних документів.

Витрати на харчування, вартість якого включена до рахунків на оплату вартості проживання у готелях або до проїзних документів, оплачуються відрядженим за рахунок добових [23].

Розрахунки за відрядженнями за кордон.

Термін відрядження за кордон не може перевищувати 60 календарних днів. Термін відрядження працівників, які направляються за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення монтажних, налагоджувальних, ремонтних, проектних, проектно-пошукових, будівельних, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт, шефмонтажу та авторського нагляду під час будівництва, обслуговування та забезпечення функціонування національних експозицій на міжнародних виставках, не повинен перевищувати одного року [3].

Фактичний час перебування у відрядженні визначається:

а) у разі відрядження з України до держав, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відмітками про перетинання державного кордону України в паспортному документі (закордонному паспорті або документі, що його замінює), що проставляються уповноваженою службовою особою Державної прикордонної служби України, яка здійснює прикордонний контроль, за особистим зверненням відрядженої особи щодо проставлення такої відмітки;

б) у разі відрядження з України до держав, в'їзд громадян України на територію яких не потребує наявності візи (дозволу на в'їзд), - згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами;

в) у разі відсутності наказу та відміток відповідно до підпункту "а" цього пункту добові витрати відрядженому працівникові не відшкодовуються.

При відрядженні працівника строком на один день добові витрати відшкодовуються як за повну добу.

Підприємство, направляючи працівника у відрядження за кордон, забезпечує його коштами у валюті країни відрядження або у вільно конвертованій валюті у вигляді авансу на поточні витрати з дотриманням вимог Нацбанку України щодо вивозу інвалюти за кордон. Працівника необхідно ознайомити з розрахунком на виданий йому аванс і з діючими положеннями про звіт за його використання.

Добові за час перебування у відрядженні за кордоном відшкодовуються за кожен день відрядження, включаючи день виїзду і приїзду. Якщо дата виїзду у відрядження в країни, з якими встановлено повний прикордонний контроль, або дата повернення з них не збігається з датою за відмітками у закордонному паспорті, то добові витрати за час проїзду по території України відшкодовуються за нормами, передбаченими для відряджень у межах України. Якщо відряджений, перебуваючи на шляху в країну, з якою не встановлено або спрощено прикордонний контроль, або повертаючись із неї, має транзитну зупинку на території України, то відшкодування витрат на період проїзду по Україні здійснюється в порядку, передбаченому для відряджень у межах України.

За час перебування в закордонному відрядженні працівнику відшкодовуються витрати (Таблиця 1.1.).

Таблиця 1.1. Перелік витрат на відрядження за кордон

Витрати, що компенсуються на відрядження за кордон

Добові

Проживання

Витрати на проїзд

Інші

Виплачуються за кожний день (включаючи день від'їзду та приїзду) перебування працівника у відрядженні, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками)

Відповідно до розділу І Інструкції №59, до таких витрат включають фактичний розмір оплати за готель, мотель чи інший вид житла, з урахуванням побутових послуг, що надаються в них (прання, чищення, лагодження та прасування одягу), за користування холодильником, телевізором

ь До місця відрядження і назад.

ь Транспортом загального користування (крім таксі) до станції, пристані, аеропорту, якщо вони розташовані за межами населеного пункту, де постійно працює відряджений.

ь Міським транспортом загального користування (крім таксі) за місцем відрядження від. до маршруту, узгодженого з керівником

Телефонні розмови.

Оф. закордонних паспортів, дозволів на в'їзд (віз).

Прид. ін. валюти.

4)Витрати на обов'язкове

страхування.

5) Інші витрати, пон. при дот. Пр. в'їзду і пер. в місці

відрядження.

Не потребують спеціального докум. підтвердження. Виплачуються в межах граничних норм, встан. Постановою №663

Потребують спеціального документального підтвердження. Підтвердними документами можуть бути:

Рахунки з готелів, мотелів або від інших осіб, що надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи тощо

Транспортні квитки або транспортні рахунки (багажні квитанції, проїзні документи)

Рахунки за телефонні розмови, за оформлення закордонних паспортів, страхові поліси тощо

У разі відрядження за кордон на службовому автомобілі витрати на паливно-мастильні матеріали відшкодовуються відповідно до діючих норм за кілометр пробігу і затвердженого маршруту. Відшкодовуються також витрати, пов'язані з техобслуговуванням, паркуванням і стоянкою службового автомобіля[22].

Після повернення з відрядження працівник зобов'язаний до закінчення п'ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження. Сума надміру витрачених коштів (залишку коштів понад суму, витрачену згідно із звітом про використання коштів, наданих на відрядження) підлягає поверненню працівником до каси або зарахуванню на відповідний рахунок підприємства, що їх надало, у грошових одиницях, в яких було надано аванс, у встановленому законодавством порядку.

У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник отримав готівку із застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження (банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи).

У разі якщо під час службових відряджень відряджений працівник застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі і строк подання звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищив 10 банківських днів, за наявності поважних причин керівник може продовжити такий строк до 20 банківських днів (до з'ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами)[8].

Разом із звітом подаються документи (в оригіналі), що засвідчують вартість понесених у зв'язку з відрядженням витрат, із зазначенням форми їх оплати (готівкою, чеком, платіжною карткою, безготівковим перерахунком).

У разі відрядження до держав, в'їзд громадян України на територію яких здійснюється за наявності візи (дозволу на в'їзд), до звіту також додаються завірені відділом кадрів або головним бухгалтером ксерокопії сторінок закордонного паспорта чи документа, що його замінює, з прізвищем відрядженого працівника, відмітками про перетин кордону України і візою держави відрядження.

Якщо для остаточного розрахунку за відрядження потрібно виплатити додаткові кошти, то виплата здійснюється виключно в національній валюті України, незалежно від того, чи було службове відрядження в межах України або за кордон, а також в якій валюті понесені витрати.

У разі коли працівники, відряджені за кордон, за умовами запрошення забезпечуються стороною, яка приймає, безкоштовним харчуванням у країні відрядження (в дорозі), або коли працівники, відряджені в межах України для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основної діяльності підприємства, установи та організації, які відряджають працівників, за умовами запрошення забезпечуються організаторами таких заходів безкоштовним харчуванням, добові витрати відшкодовуються у розмірах, що визначаються у відсотках норм добових витрат для даної країни(Додаток А), зокрема 80 відсотків при одноразовому, 55 відсотків - дворазовому, 35 відсотків - триразовому харчуванні.

У разі коли сторона, яка приймає, забезпечує працівника, відрядженого за кордон, додатковими валютними коштами у вигляді компенсації поточних витрат (крім витрат на проїзд до країни призначення і назад та на наймання житлового приміщення) або добових витрат, сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам зменшує на суму додатково наданих коштів. Якщо сума, надана стороною, яка приймає, більша або дорівнює встановленим нормам добових витрат, то сторона, яка направляє, виплату добових витрат зазначеним особам не проводить [3].

У процесі господарської діяльності у підприємств виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати. На підприємстві повинен бути складений і затверджений наказом керівника список осіб, які мають право одержувати гроші в підзвіт на господарські потреби.

Гроші під звіт видають на придбання різних матеріалів, дрібні господарські, поштові та інші витрати. При цьому потрібно дотримуватися діючих норм з регулювання готівкового обігу. Аванс підзвітній особі видається в сумі, необхідній для виконання намічених заходів, і лише в тому випадку, коли підзвітна особа не має заборгованості по раніше виданих сумах. Аванс видається на підставі видаткового касового ордера або платіжної відомості, якщо видають гроші одночасно декільком особам. Підзвітна особа має право витрачати аванс лише на ті цілі, для яких він виданий.

Підзвітні особи зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства разом із невикористаним залишком готівки авансовий звіт про витрачання одержаних у касі сум у такі строки:

на закупівлю сільськогосподарської продукції, продуктів її переробки та заготівлю вторинної сировини, крім металобрухту -- протягом десяти робочих днів з дня видачі готівки під звіт;

на всі інші виробничі (господарські) потреби -- наступного робочого дня після видачі готівки під звіт.

Якщо з каси підприємства підзвітній особі одночасно видано готівку на відрядження та для вирішення у цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі й для закупівлі в населення сільгосппродукції та заготівлі вторинної сировини), то підзвітна особа незалежно від строку відрядження протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження має подати до бухгалтерії підприємства повний звіт про суми, що були їй видані для вирішення виробничих (господарських) питань і безпосередньо на відрядження[3].

Сума готівкового розрахунку одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством (підприємцем) не повинна перевищувати три тисячі гривень протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами. Платежі понад установлену граничну суму проводяться виключно в безготівковому порядку. Кількість підприємств (підприємців), з якими проводяться розрахунки, протягом дня не обмежується.

Зазначені обмеження стосуються також розрахунків готівкою підприємств в оплату за товари, що придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок коштів, одержаних за корпоративними картками.

Зазначені обмеження не стосуються розрахунків підприємств (підприємців) з фізичними особами, бюджетами та державними цільовими фондами, малих і середніх підприємств при використанні готівкових коштів, що одержані ними за рахунок кредитної лінії Європейського банку реконструкції та розвитку для розвитку малих і середніх підприємств. Обмеження також не поширюються на добровільні пожертвування, благодійну допомогу, вилучену органами державної податкової служби готівку, на розрахунки за спожиту електроенергію, а також у разі використання коштів, виданих на відрядження.

Видані під звіт суми повинні витрачатися тільки за призначенням. Передача їх однією особою іншій забороняється.

Якщо платник податку не повертає суму надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний термін, то така сума підлягає оподаткуванню (відповідно до законодавства про оподаткування доходів фізичних осіб) за рахунок будь-якого оподаткованого доходу (після його оподаткування) платника податку та нарахуванню штрафу у розмірі 15 відсотків суми таких надміру витрачених коштів.

Якщо у майбутніх податкових періодах платник податку повертає суму надміру витрачених коштів або вона стягується з такого платника податку за рішенням суду, перерахунок податкових зобов'язань такого платника податку не здійснюється, а сума штрафу не відшкодовується.

І штраф, і податок з доходів фізичних осіб утримується підприємством за рахунок доходу працівника, який підлягає оподаткуванню, після його оподаткування. Якщо суми такого доходу не вистачає на покриття, то погашення повинне здійснюватися за рахунок доходу платника податку наступних місяців[18].

Таким чином, основними завданнями бухгалтерського обліку розрахунків з підзвітними особами є:

1. своєчасне, повне і достовірне відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактичних витрат на відрядження;

2. документальна обґрунтованість використання підзвітних сум і обґрунтованість включення до складу витрат;

3. контроль за економним та раціональним використанням грошових коштів на господарсько-операційні цілі[12].

1.2 Нормативно-правове регулювання обліку розрахунків з підзвітними особами

Послідовно КМУ від 06.09/2000 №663 " Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" 4.Деякими статтями закону України про працю. Отже, якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні, або святкові й не робочі дні, то, відповідно до статей 72 та 107 Кодексу законів про працю, такому працівнику надається інший день відпочинку або здійснюється оплата в подвійному розмірі таким чином:

1) працівникам з відрядною оплатою праці — за подвійними відрядними розцінками ;

2). працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками,  — у розмірі подвійної годинної або денної ставки;

3). працівникам, які одержують місячний оклад, — у розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад,  якщо робота у святковий і неробочий день проводиться у межах місячної норми робочого часу,  і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад,  якщо робота проводиться понад місячну норму.

Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку (компенсація подвійною оплатою Кодексом законів про працю чи. інструкцією про службові відрядження не передбачена).

Добові витрати (видатки на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи) є окремим видом витрат, що не потребують спеціального документального підтвердження.

Виплачуються добові витрати в межах граничних норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.99р. №663 (із внесеними змінами) за кожний день (включаючи день в'їзду та приїзду) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні святкові і неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками).

Розрахунок добових проводиться з фактичного часу перебування працівника у відрядженні, що визначається за позначками відряджуючої та приймаючої сторін у посвідченні про відрядження. Якщо працівника відряджено до різних населених пунктів, то позначки про день прибуття й день вибуття проставляються в кожному пункті.

Необхідно звернути особливу увагу, що інструкцією №59 передбачено, що якщо в посвідченні про відрядження відсутні позначки, то добові не виплачуються.

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з місця постійної роботи відрядженого працівника, а днем прибуття із відрядження - день прибуття транспортного засобу до місця постійної роботи відрядженого працівника. При відправленні транспортного засобу до 24-ї години включно днем вибуття у відрядження вважається поточна доба, аз 0-ї години і пізніше - наступна доба. Якщо станція пристань аеропорт розташовані за межами населеного пункту, де працює відряджений, до строку відрядження зараховується час, який потрібний для проїзду до станції, пристані, аеропорту. Аналогічно визначається день прибуття відрядженого працівника до місця постійної роботи.

Враховуючи сказане вище, нараховуються добові витрати, які підприємство відшкодовує відрядженому працівнику. Згідно п.1 постанови Кабінету міністрів України для працівників підприємств, закладів та організацій всіх форм власності (крім державних службовців, а також осіб, направлених у відрядження підприємствами, закладами і організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються за рахунок бюджетів), встановлені наступні граничні норми добових витрат:

Для зручності переношу ці дані в таблицю (див.Таблиця 1)

Таблиця 1

Відшкодування добових витрат в межах України і за кордоном в залежності від наявності у рахунках готелів витрат на харчування

Наявність у рахунках готелів витрат на харчування

В межах України сума добових, грн.

За кордоном

сума добових,

грн.

1

Харчування не включене

18

252

2

Одноразове харчування

14,40

3

Дворазове харчування

10,80

4

Триразове харчування

7,20

Щодо відшкодування побутових послуг,  які надаються в готелях (прання, чистка, ремонт і гладка одягу, взуття або білизни), згідно п.6 постанови Кабінету Міністрів України, для державних службовців або працівників підприємств (організацій), що фінансуються з бюджету (повністю або частково), вони відшкодовуються,  але не більше ніж 10% норм добових витрат для країни, в яку відряджено працівника, визначених в додатку до вище згаданої постанови, за всі дні проживання. Для працівників комерційних структур в даному питанні діють вимоги,  передбачені п.1 постанови Кабінету Міністрів України (відносно добових) і положеннями пп. 5.4.8 п. 5.4. ст.5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (відносно витрат на проїзд до місця відрядження і назад, та і по місцю відрядження), оплати вартості проживання в готелях з урахуванням включених в рахунки витрат на прання,  чистку, ремонт і прасування одягу, взуття і білизни.

Підприємству потрібно врахувати обмеження видачі готівкових коштів. Як передбачено Указом Президента №436 та Інструкцією 21, підприємства можуть здійснювати видачу готівкових грошових коштів на господарські потреби з каси за рахунок залишку виручки в касі за відсутності податкової заборгованості.

Отже, готівкові розрахунки підприємств та індивідуальних підприємців між собою, а також з громадянами можуть проводитись як за рахунок коштів, одержаних із кас банків, так і за рахунок виручки, отриманої від реалізації товарів (робіт, послуг), та інших касових надходжень (виторгу), за винятком підприємств та приватних підприємців, які мають податкову заборгованість і повинні здійснювати виплати, пов'язані з оплатою праці, виключно за рахунок коштів, отриманих в установах банку. Проте необхідно пам'ятати, що сума платежу готівкою одного підприємства (приватного підприємця) іншому підприємству (приватному підприємцю) не повинна перевищувати 3 тис. грн.. протягом дня за одним або кількома платіжними документами. При цьому кількість підприємств (індивідуальних підприємців), з якими проводяться розрахунки протягом дня не обмежується. Платежі підприємства (приватного підприємця) іншому підприємству (приватному підприємцю) понад установлену граничну суму (3 тис. грн.) проводять виключно в безготівковій формі.

При веденні розрахунків через підзвітних осіб,  або відрядженнях необхідно враховувати всі вищезгадані нюанси законодавства для уникнення штрафних та інших санкцій з боку контролюючих організацій.

1.3 Економічна характеристика підприємства та його облікової політики щодо обліку розрахунків з підзвітними особами.

Сільскогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Україна 2001» відділ №9 знаходиться у селі Воронівці Теофіпольского району Хмельницької області. До складу підприємства входять такі села як Воронівці та Немиренці. Центральна садиба господарства знаходиться в селі Воронівці, на відстані 20 км від райцентру смт Теофіполь, до обласного центру міста Хмальницький - 82 км.

Показниками, що характеризують розмір підприємства є наступні: вартість валової та товарної продукції, середньорічна вартість основних та оборотніх фондів, чисельність робітників, умовне поголів'я худоби, загальна земельна площа, площа сільськогосподарських угідь. Інформація про розміри ТОВ «Україна 2001» відділ №9 наведені у таблиці 1.2

Таблиця 1.2. Розміри ТОВ «Україна 2001» відділ №9

Показники

2008

2009

2010

Сусіднє підприємство

2010 в % до

2009 р.

Сусіднього підприємства

Валова продукція у співставних цінах, тис. грн.

2018

2363

2341

4492

116,0

52,0

Товарна продукція, тис. грн.

1769

1780

1612

3760

91,12

43,0

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

1309

1256

1902

3120

145,3

61,0

Середньорічна вартість оборотних фондів, тис. грн.

631

838

988

1050

156,58

94,0

Умовне поголів'я худоби, ум. гол.

546

624

626

751

114,6

83,3

Загальна земельна площа, га

1697,7

1697,7

1701,0

3050

100,19

55,8

Площа сільськогосподарських угідь, га

1476,5

1469,4

1416,4

2859

93,93

50,1

Чисельність середньорічних працівників, чоловік

260

260

232

321

89,23

72,3

Аналіз даних таблиці показує, що в 2010 році в порівнянні з 2009 роком і в порівнянні з сусіднім підприємством сталися наступні зміни: валова продукція зросла на 16%, а саме 323 тис. грн., а порівнюючи з сусіднім підприємством нижча на 18% (2151 тис грн.); товарна продукція зменшилась на 8,88%, тобто 157 тис. грн, і в порівнянні з сусіднім на 57% (157 тис. грн,); вартість основних фондів зросла на 45,3%, а саме на 593 тис. грн, а в порівнянні з сусіднім господарством знизилась на 39% (1218 тис. грн); вартість оборотних зросла на 56,58% (357 тис. грн), а впорівнянні з сусіднім зменшилась на 6% (62 тис. грн); умовне поголів'я худоби зросло на 14,6%, а саме на 80 ум гол, а в порівнянні з сусіднім знизилась на 16, 7%; площа сільськогосподарських угідь зменшилась на 4,17%, тобто на 60,1 га, а в порівнянні з сусіднім - на 49,9%; чисельність працівників знизилась на 18,77%(28 чол), а в порівняні з сусіднім - на 27,7%(89 чоловік).

Частину виробленої продукції ТОВ «Україна 2001» відділ №9 реалізує на внутрішньому ринку України. Товарна продукція - частина валової продукції, яка реалізується на сторону. До її складу включають продукцію, реалізовану державним, кооперативним, заготівельним, торгівельним та іншим організаціям, на ринку, а також продукцію, реалізовану в рахунок оплати праці. Основою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення матеріального добробуту населення є раціональне використання трудових ресурсів. Забезпеченість господарства трудовими ресурсами розглянемо в таблиці 1.3

Таблиця 1.3. Забезпеченість ТОВ «Україна 2014» «Золочівводоканал» робочою силою, рівень її використання

Показники

2008

2009

2010

2010 у % до 2009р.

Чисельність середньорічних працівників, чол.

260

260

232

89,23

Затрата праці, тис. люд-год

454,825

447,468

355,656

78,2

Відпрацьовано люд-год на одного працівника

250

246

219

87,6

Коефіцієнт використання річного фонду роб. часу

0,9

0,8

0,8

88,89


Виробничі основні засоби - матеріально-речові цінності, які протягом тривалого часу беруть участь у процесі виробництва. Основні фонди - грошове вираження основних засобів. Склад основних фондів ТОВ «Україна 2001» відділ №9 розглянемо у таблиці 1.4

Таблиця 1.4. Забезпечення основними фондами та ефективність їх використання у ТОВ «Україна 2001» відділ №9

Показники

2008

2009

2010

2010 у % до 2009р.

Основні виробничі фонди, тис грн.

1309

1256

1902

145,3

Вартість валової продукції, тис грн

2018

2363

2341

116

Фондозабезпеченість, грн

886,56

854,77

1342,84

115,47

Фондоозброєність праці, грн

5034,6

4830,8

8198,3

162,84

Фондовіддача основних засобів, грн

0,75

0,79

0,55

73,33

Фондомісткість продукції, грн

1,33

1,26

1,8

135,34

Оборотні засоби - грошові засоби авансовані в оборотні виробничі фонди та фонди обігу. Економічна роль оборотних засобів полягає в забезпеченні процесу відтворення. Вони існують тільки в одному виробничому циклі. Про наявність оборотних засобів ТОВ «Україна 2001» відділ №9 дізнаємося з таблиці 1.5

Таблиця 1.5 Забезпеченість і ефективність використання оборотних фондів ТОВ «Україна 2001» відділ №9

Показники

2008

2009

2010

2010 у % до 2009р.

Оборотні фонди, тис грн

631

838

988

156,58

Виручка від реалізації, тис грн

1769

1780

1612

91,12

Припадає оборотніх фондів на 1 грн основних

0,48

0,67

0,52

108,33

Коефіцієнт оборотності

2,8

2,1

1,5

53,57

Тривалість обороту, днів

130

174

243

189,92

Облікова політика ТОВ «Україна 2001» відділ №9 здійснюється на таких засадах:

- Забезпечується дотримання єдиних методологічних принципів бухгалтерського обліку складання та надання користувачам у установленні строки фінансової звітності;

- Облік на підприємстві здійснюється за змішаною формою обліку, в основу якої покладено журнально-ордерну форму обліку і доповнено елементами автоматизації, зокрема автоматизовано нарахування оплати праці та встановлено систему клієнт-банк;

- Підставою для проведення будь-якого бухгалтерського запису є первинний або складений на основі первинних документів зведений документ, який підтверджує здійснення господарської операції

- Підприємство використовує уніфіковані, типові галузеві форми первинних документів, які містять всі обов'язкові реквізити.

Що стосується облікової політики підприємства щодо розрахунків з підзвітними особами, яка є частиною дебіторської заборгованості в наказі №1 про облікову політику вказується:

1. Дебіторську заборгованість визнавати активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод і її можливо достовірно визначити. В балансі дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, визнавати по чистій вартості, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

2. Величина сумнівних боргів визначається, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати або на основі класифікації дебіторської заборгованості.

3. Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

4. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

5. Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її непогашення із встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної групи. Коефіцієнт сумнівності встановлюється підприємством, виходячи з фактичної суми безнадійної дебіторської заборгованості за попередні звітні періоди. Коефіцієнт сумнівності, як правило, зростає зі збільшенням строків непогашення дебіторської заборгованості. Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

6. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансові результати у складі інших операційних витрат.

7. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості з активів здійснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів.

8. Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат.

9.Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.

10. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення.

2.Організація обліку розрахунків з підзвітними особами

Організація обліку розрахунків з підзвітними особами передбачає виконання таких завдань:

Ш визначення кола штатних посад, які мають право отримувати кошти під звіт;

Ш встановлення ліміту підзвітних сум до отримання щодо кожного структурного підрозділу установи;

Ш організація розрахунку підзвітної суми;

Ш визначення механізму видачі грошей під звіт та порядку звітування за витраченими підзвітними коштами [25].

Установлення переліку посад, які мають право отримувати кошти під звіт, здійснюється на основі розгляду штатного розкладу з урахуванням мети витрачання та запланованих заходів на рік. До напрямів витрачання підзвітних коштів належать господарські видатки, видатки на відрядження та видатки на наукові експедиції. Заходи, що враховуються як потенційне першоджерело утворення зазначених видатків, включають конференції різного рівня (міжнародні та всеукраїнські), наукові експедиції за планами робіт науково-дослідних установ, стажування за кордоном, вивчення досвіду організації роботи установ аналогічного профілю за кордоном, участь у семінарах, нарадах тощо. Розглядаючи процедуру визначення переліку посад в контексті даних положень, варто звернути увагу на пріоритетність вищого рівня кваліфікаційних характеристик та можливість підвищення останньої в результаті участі умовної посадової особи у вищевказаних заходах. Відповідно до вказаного потенційними до включення у перелік посадами виступають:

ь керівник установи та його заступники (службові відрядження для участі у нарадах вищого рівня; вивчення досвіду управління та організації роботи установ аналітичного профілю тощо)

ь головний бухгалтер та його заступники (службові відрядження з метою участі в семінарських заняттях; надання звітності головними розпорядниками коштів тощо)

ь провідні спеціалісти установи за профілем (наукові відрядження для участі в конференціях, наукових експедиціях; стажування за кордоном)

ь заступники керівників структурних підрозділів з господарських питань, експедитори (для здійснення закупівель окремих матеріальних запасів; службові відрядження з доставки товарно-матеріальних цінностей в установу).

Визначення ліміту підзвітних сум до отримання в розрізі структурних підрозділів передбачає вивчення потреб в останніх з урахуванням запланованих заходів щодо кожного структурного підрозділу. Ліміт підзвітних сум встановлюється на певний період, як правило, на квартал. За основу розрахунку беруться умовно відомі суми за відрядженнями, кількість відряджень та осіб, обсяг необоротних матеріальних запасів, що будуть придбані через підзвітних осіб.

Організація розрахунку авансової суми передбачає організацію роботи бухгалтера, що здійснює дану операцію в частині:

§ забезпечення інструктивними матеріалами, головним з яких є Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2011 р. №362 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»;

§ розробки робочої інструкції на основі вказаного нормативного документа;

§ забезпечення інформацією щодо вартості квитків на транспорті за маршрутом до місця прибуття та найму житла;

§ забезпечення інформацією про цінові межі на відповідну категорію матеріальних запасів, що плануються до придбання.

Механізм видачі грошей під звіт та звітування за результатом їх витрачання регулюється в цілому Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Відповідно до зазначеного документа видача готівки із каси установи під звіт здійснюється за умов повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше отриманими нею підзвітними сумами. Видача підзвітних сум проводиться касиром на основі виписаного бухгалтерією видаткового ордера, який, в свою чергу, складається на підставі наказів про відрядження чи розпоряджень за результатами проведених видатків по звітним коштам. Відповідна особа подає до бухгалтерії авансовий звіт за витраченими сумами з доданням оригіналів усіх виправдовувальних документів (рахунків, проїзних квитків, квитанцій, тощо). Звіт подається разом із невикористаним залишком готівки у такі терміни:

o упродовж трьох днів після повернення з відрядження;

o упродовж наступного робочого дня після отримання готівкових коштів під звіт на господарські потреби.

За отриманими авансовими звітами та виправдовувальними документами бухгалтер після перевірки достовірності останніх та доцільності видатків здійснює розрахунок суми до відшкодування, яка заноситься в авансовий звіт. Авансовий звіт візується керівником, після чого здійснюється кінцевий розрахунок з підзвітною особою. Нагадаємо, що відповідно до ст. 127 Кодексу законів про працю в разі несвоєчасного повернення грошового авансу підзвітною особою керівник установи має право не пізніше одного місяця з дня закінчення терміну, встановленого для повернення сум невитрачених авансів, видати наказ (розпорядження) про утримання означеної суми із зарплати працівника за умов прийняття аргументації підстав та розміру утримань останні

Практична частина

1 Документування операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами

З метою документального оформлення відрядження здійснюють такі заходи:

ь Канцелярія одержує лист-запрошення на відрядження (може бути за ініціативою підприємства);

ь Особа, яка буде їхати у відрядження, пише заяву на ім'я керівника підприємства;

ь Керівник підприємства видає наказ про відрядження працівника, вказуючи його місце, термін і мету. Якщо відрядження здійснюють за ініціативою підприємства, то наказ про відрядження може бути виданий без відповідної заяви фізичної особи;

ь Підприємство, що відряджає працівника, здійснює реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі 3 Відомості 3.1(Додаток Б)

ь Підприємство, що відряджає працівника, зобов'язане ознайомити його з кошторисом витрат (або з довідкою-розрахунком на виданий аванс, складеною за довільною формою), а також з вимогами нормативно-правових актів стосовно звітування про використання коштів, виданих на відрядження

ь бухгалтерія розраховує необхідну суму грошей на відрядження, оформляє видатковий касовий ордер і видає грошовий аванс відрядженому (Додаток В);

ь Відряджений їде у відрядження, виконує там завдання, заради якого здійснене відрядження,;

ь Відряджений протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження складає Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, підписує його і здає в бухгалтерію разом документами, що підтверджують витрати на проїзд, наймання житла тощо (Додаток Г);

ь Бухгалтер перевіряє поданий звіт і додані документи, визначає суму витрат, яка підлягає затвердженню;

ь Керівник підприємства затверджує звіт своїм підписом;

ь На суму, яку відрядженому потрібно виплатити, або повернути у зв'язку з тим, що був виданий зайвий аванс, бухгалтерія оформляє прибутковий або видатковий касовий ордер;

ь Відряджений робить кінцевий розрахунок за відрядження - одержує або сплачує гроші до каси;

ь За необхідності відряджений складає звіт про роботу, яку він виконав у відрядженні, і подає службовій особі підприємства.

ь Витрати, понесені у зв'язку з відрядженням, що не підтверджені відповідними документами (крім добових витрат), працівникові не відшкодовуються

На господарські та інші потреби гроші під звіт видають переважно для купівлі матеріальних цінностей. Потрібно пам'ятати, що є обмеження оплати готівкою. Так, готівкою можна оплатити в одному магазині за один день до 10 тис. грн.

Підтвердженням оплати за готівку є фіскальний чек, що друкується у магазині реєстратором розрахункових операцій і видається покупцю. На куплені цінності, за потреби, магазин виписує також товарний чек або рахунок-фактуру. Куплені цінності підзвітна особа передає на склад за накладною. Рахунок-фактура і товарний чек не підтверджують факту покупки цінностей. До них потрібний ще документ про фактичну сплату грошей, яким може бути фіскальний чек[27].

Інколи доводиться робити закупки у фізичних осіб, які не мають реєстратора розрахункових операцій, а тому не можуть видати фіскального чека. У такому разі факт закупки підтверджують закупівельним актом, який складають у встановленому порядку.

Якщо гроші видають під звіт на господарські потреби, то документальне оформлення роблять так:

1) Керівник підприємства або інші службові особи визначають мету і необхідну суму видання грошей під звіт - покупка матеріальних цінностей, здійснення платежів тощо;

2) Бухгалтерія складає і оформляє видатковий касовий ордер для видання грошей з каси;

3) Працівник одержує в касі гроші під звіт, придбані цінності здає на склад за накладною, товарним або фіскальним чеком;

4) Після виконання доручення, але не пізніше наступного дня після одержання грошей, працівник складає Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, підписує його і разом з документами, що підтверджують суму проведених витрат, подає в бухгалтерію(Додаток Д);

До авансового звіту додається документи, що підтверджують суму фактичних витрат, пов'язаних з відрядженням (Додаток Е).

Підчистки, помарки, необумовлені виправлення, перекручення дат авансовому звіті не допускаються. Звіт обов'язково підписується підзвітною особою[17].

Після складання звіту про використання коштів визначається різниця між сумою отриманого авансу та фактичними витратами. Якщо працівник здійснив перевитрату авансової суми, то кошти повинні бути відшкодовані йому з каси підприємства без його заяви. Винятки складають випадки, коли перевитрати були здійснені на цілі, не передбачені наказом. У такому випадку можливі наступні варіанти:

суму перевитрат за авансовим звітом не відшкодовують і на авансовому звіті пишуть тільки суму, затверджену керівником;

суму перевитрат відшкодовують за рішенням керівника з наступним приєднанням цієї суми до сукупного оподатковуваного доходу працівника.

Обов'язковим реквізитом звіту є резолюція керівника підприємства або уповноваженої ним особи про затвердження вказаної суми витрат і його підпис.

5) Бухгалтерія перевіряє звіт і подає на затвердження керівнику підприємства;

Якщо підзвітна особа не надала звіти та необхідні виправдовуючі документи у встановлені строки або не повернула в касу залишки невикористаних сум авансів, бухгалтерія має право утримати таку заборгованість із нарахованої заробітної плати в порядку, встановленому чинним законодавством. Це положення застосовується лише щодо сум авансів, виданих у національній грошовій одиниці України на господарські потреби або витрати на відрядження.

6) Після затвердження звіту бухгалтерія організовує остаточний розрахунок з підзвітною особою: визначає суми, які потрібно доплатити із каси чи повернути до каси, оформляє прибутковий чи видатковий касовий ордер і розраховується через касу з підзвітною особою.

Виданні під звіт гроші витрачаються суворо за цільовим призначенням. Передача підзвітних сум однією особою іншій забороняється[28].

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами.

Розрахунки з підзвітними особами відносяться до розрахунків підприємства з поточної дебіторської заборгованості . Для таких розрахунків в бухгалтерському обліку використовується субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами ". Сальдо цього субрахунку може бути як дебетовим,  так і кредитовим. Для забезпечення необхідної точності за даним субрахунком можуть відкритися субрахунки третього порядку,  наприклад: 3721"Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті", 3722 "Розрахунки з підзвітними особами за відрядженнями в іноземній валюті ", 3723 "Розрахунки за витратами на господарські потреби " та інші субрахунки.

У таблиці 2 розглянуто відображення в бухгалтерському обліку основних операцій при отриманні коштів під звіт і повернення їх.

Таблиця 2.

Бухгалтерський облік з підзвітними особами при отриманні грошових коштів з каси із поточного рахунка

№ з/п

Зміст операції

Дата

Корекспонд.

рахунки

Сума, грн.

Д-т

К-т

1

Видані з каси готівкові грошові кошти підзвітній особі у національній валюті на службове відрядження. Відкрито субрахунок 3721 "Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті". За відсутності податкової заборгованості в підприємства готівка видається із залишку коштів в касі.

18.06.

2007

372

301

500,00

2

Видані з каси готівкові грошові кошти підзвітній особі у національній валюті на господарські потреби (придбання товару). Відкрито субрахунок 3723 "Розрахунки за витратами на господарські потреби" у підприємства відсутня заборгованість за податками, готівка видана із залишку виручки в касі.

18.06.

2007

372

301

1500,00

3

Отримані грошові кошти з поточного рахунку в банку для видачі підзвітній особі на господарські потреби

18.06.

2007

301

311

450,00

4

Видані готівкові кошти з каси підзвітній особі на господарські потреби

18.06.

2007

372

301

450,00

5

Видані готівкові грошові кошти підзвітній особі на госп. потреби за грошовим чеком з поточного рахунка в банку

21.06.

2007

372

311

582,00

6

Видані з каси готівкові грошові кошти підзвітній особі (1) для перерахування поштовим переказом підзвітній особі (2) що перебуває у відрядженні

22.06.

2007

372

301

1025,06

7

Перераховано готівкові грошові кошти, отримані підзвітною особою (1) підзвітній особі (2), що перебуває в службовому відрядженні, поштовим переказом з повідомленням про вручення через відділення "Укрпошта"

22.06.

2007

333

372

958,00

8

Отримані підзвітною особою (2), яка перебуває у відрядженні, з каси поштового відділення "Укрпошта" перераховані йому відрядні, про що свідчить отримане підприємством повідомлення "Укрпошти".

22.06.

2007

372

333

985,00

9

Віднесена на витрати вартість послуг "Укрпошта" з пересиланням готівки підзвітній особі 2

22.06.

2007

92

372

67,06

10

Перераховані готівкові грошові кошти підзвітній особі на господарські потреби гарантованим платіжним дорученням з поточного рахунка в банку. Як варіант, готівкові кошти можуть перераховуватися на витр. на відрядження

22.06.

2007

372

311

777,00

11

Отримані грошові кошти у валюті з валютного рахунка підприємства для видачі коштів у валюті відрядженому за межі України й оприбутковані в

25.06.

2007

302

312

1779,20

касу в доларах США (9320 доларів США за курсом 1$ - 5,56 грн.)

25.06.

2007

320$

12

Видані відрядженому з каси готівкові грошові кошти в іноземній валюті. Відкрито субрах. 3722 "Розрахунки з

підзвітними особами в іноземній валюті, доларах США"

25.06.

2007

3722

302

1779,20

320$

13

Витрати на службове відрядження підзвітної особи, метою якого було придбання товарів, віднесені на вартість придбаного товару без ПДВ. Відповідно до п.9 ПСБО 9, такі витрати включаються в собівартість запасів.

25.06.

2007

281

3721

403,00

14

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ у витратах на відрядження

25.06.

2007

641

3721

45,00

15

Повернення невикористаних грошей підзвітною особою в касу підприємства

25.06.

2007

301

3721

52,00

16

У разі якщо підзвітна особа у встановлений термін не повернула гроші, сума заборгованості утримується з його заробітної плати

25.06.

2007

661

3721

52,00

17

Підзвітній особі відшкодована перевитрата грошей

25.06.

2007

3721

301

69,00

Варіант 3. Підзвітна особа після закінчення відрядженні залишок готівки

протягом 3-х днів не повернула в касу. За результатами перевірки

обслуговуючої установи банку таке порушення норм регулювання обороту

готівки було встановлене. На підприємство накладені штрафні санкції в

розмірі 25% від неповерненої у встановлені строки суми 52,00*0,25 = 13 грн.

Для відображення штрафних санкцій на рахунок 64 "Розрахунки за

податками і платежами" відкривається субрахунок 6422 "Розрахунки зі

сплати фінансових санкцій"

18

Нараховано штраф за несвоєчасне повернення готівки

26.06.

2007

948

6422

13,00

19

Перерахована з поточного рахунка підприємства в банку сума штрафу до бюджету

26.06.

2007

6422

311

13,00

Виданий підзвітній особі грошовий аванс з каси під звіт означає тільки збільшення дебіторської заборгованості підприємства,  активи його при такій операції не збільшуються.

При оприбуткуванні матеріальних цінностей,  придбаних за рахунок грошових коштів,  виданих під звіт на адміністративно - господарські потреби,  потрібно керуватися наявною правовою базою, стандартами бухгалтерського обліку 9 "Запаси" і 16 Витрати".

У первісну вартість запасів, придбаних за плату,  входять суми,  сплачені постачальнику (продавцю) відповідно до договору.

Витрати на службове відрядження, безпосередньо пов'язане з придбанням цінностей,  в нашому випадку запасів, відповідно до п.9 стандарту 9 "Запаси",  входять до первинної вартості запасів як витрати на придбання вищезгаданих запасів і доведення їх до стану,  в якому вони придбані для використання.

Витрати підзвітної особи на оплату службових відряджень і на придбання ТМЦ відповідно до п.7 стандарту 16 "Витрати " відображаються у складі витрат того періоду,  в якому вони були здійснені. Моментом відображення витрат за розрахунками з підзвітною особою є подання підзвітною особою в бухгалтерію, звітного документа про витрачені грошові кошти — авансового звіту. Саме в цей момент відбувається збільшення активів або зменшення зобов'язань і формування первісної вартості запасів. При отриманні готівки з каси такого зменшення зобов'язань або збільшення активів не відбувається.

Таблиця З

Бухгалтерський облік з підзвітними особами при придбанні запасів і товарно-матеріальних цінностей.

з/п

Зміст операції

Дата

Кореспонд. рахунки

Сума,

грн.

Д-т

К-т

Розглянемо варіанти списання на вартість придбаних запасів витрат на службове відрядження, безпосередньо пов'язане з їх купівлею. Таких варіантів може бути

три

Варіант 1. Вартість запасів відноситься вартість придбаних цінностей і повна

величина витрат на відрядження

1

Оприбутковані на склад отримані виробничі запаси від підзвітних осіб на основі авансового звіту №1 з придбання запасів, без ПДВ

27.06.

2007

201

3723

1000,0

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

27.06.

2007

641

3723

200,00

3

Списані витрати на відрядження на вартість запасів на підставі авансового звіту №2 за витратами на відрядження

27.06.

2007

201

3721

175,00

4

Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ у витратах на відрядження

27.06.

2007

641

3721

15,00

Варіант 2. Керівником прийнято рішення віднести на вартість запасів частину вартості витрат на відрядження, яка дорівнює 100,00 грн. частину вартості, що залишилася, віднести на витрати підприємства зі збуту

5

Списана частина витрат на відрядження на вартість запасів на підставі авансового звіту №2, віднесена на вартість придбаних запасів

27.06.

2007

201

3721

90,00

6

Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ у витрати на відрядження

27.06.

2007

641

3721

Ю0,00

7

Витрати на відрядження працівника підприємства віднесено в інші операційні витрати

27.06.

2007

84

3721

62,50

8

Списані операційні витрати на збут

27.06.

2007

93

84

62,50

9

Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ у витрати на відрядження

27.06.

2007

641

3721

12,50

Варіант 3. Керівником прийнято віднести на рішення витрати на відрядження адміністративні витрати в повній сумі

10

Списані витрати на відрядження працівників апарату управління

27.06.

2007

84

3721

підприємства на адміністративні витрати

27.06.

2007

92

84

175,00

11

Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ у витрати на відрядження

27.06.

2007

641

9721

15,00

Первісна вартість запасів, за якою вони зараховуються на баланс підприємства, за розглянутими вище варіантами становить:

Варіант 1 1000,00 + 175,00 = 1175,00 грн.

Варіант 2 1000,00 + 90,00 = 1090,00 грн.

Варіант 3 1000,00 + 0 = 1000,00 грн.

При оформленні відносин між партнерами за допомогою договорів обміну (бартерні операції) можливі такі варіанти:

1. Рух готівки відсутній (обмінюються запаси з однаковою вартістю).

різницю за операцією. Можливий варіант, коли ця ж особа приймає товаросупровідні документи. Наявність довіреності в особи, яка одержує цінності, в т. ч. оплачені готівкою, обов'язкова. Виконання розрахунків з підзвітною особою при проведенні бартерних операцій в бухгалтерському обліку за другим вищезгаданим варіантом відображається таким чином (Див. табл. 4) Початкові дані для прикладу:

Підприємство А обмінює цеглу загальною вартістю 11400 грн. з ПДВ на запасні частини вартістю 12600 грн. у підприємства Б. Умовами угоди передбачено, що залишок вартості (12600 - 11400 = 1200 грн.) за угодою вноситься готівкою через підзвітну особу. У таблиці 4 показано бухгалтерські проведення у підприємства А.

Таблиця 4

Бухгалтерський облік з підзвітними особами при здійсненні бартерних (товарообмінних) операцій з обміну запасами

№ з/п

Зміст операції

Дата

Корекспонд.

рахунки

Сума, грн.

Д-т

К-т

1.

Відвантажені запаси - 47 тис. цегли (цегла по 200 грн. за 1 тис. = 1 1400 грн.), RT.4.nJTB

10.06.

2007

361

701

11400,00

2.

Відображені податкові зобов'язання з ПДВ

10.06.

2007

701

641

1900,00

3.

Списана на матеріальні витрати облікова вартість відвантаженої продукції

19.06.

2007

80

205

9000,00

4.

Списана на фінансовий результат сума отриманого прибутку

19.06.

2007

701

791

9500,00

5.

Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

19.06.

2007

791

901

9000,00

6.

Видана під звіт експедитору готівка для витрат на відрядження. Відкрито субрахунок "Розрах. з підзвітними особами за службовими відрядженнями"

18.06.

2007

3721

301

72,00

7.

Видана під звіт експедитору готівка для здійснення розрахунків з партнером 1200,00 грн. Відкритий субрахунок 3723 "Розрахунки з підзвітними особами за витратами на господарські потреби"

18.06.

2007

3723

301

1200,00


№ з/п

Зміст операції

Дата

Корекспонд.

рахунки

Сума, грн.

Д-т

К-т

1.

Відвантажені запаси - 47 тис. цегли (цегла по 200 грн. за 1 тис. = 1 1400 грн.), RT.4.nJTB

10.06.

2007

361

701

11400,00

2.

Відображені податкові зобов'язання з ПДВ

10.06.

2007

701

641

1900,00

3.

Списана на матеріальні витрати облікова вартість відвантаженої продукції

19.06.

2007

80

205

9000,00

4.

Списана на фінансовий результат сума отриманого прибутку

19.06.

2007

701

791

9500,00

5.

Списана на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції

19.06.

2007

791

901

9000,00

6.

Видана під звіт експедитору готівка для витрат на відрядження. Відкрито субрахунок "Розрах. з підзвітними особами за службовими відрядженнями"

18.06.

2007

3721

301

72,00

7.

Видана під звіт експедитору готівка для здійснення розрахунків з партнером 1200,00 грн. Відкритий субрахунок 3723 "Розрахунки з підзвітними особами за витратами на господарські потреби"

18.06.

2007

3723

301

1200,00

7.

Видана під звіт експедитору готівка для здійснення розрахунків з партнером 1200,00 грн. Відкритий субрахунок 3723 "Розрахунки з підзвітними особами за витратами на господарські потреби"

18.06.

2007

3723

301

1200,00

8.

Перераховані кошти транспортній організації на послуги з перевезення запасних частин

18.06.

2007

371

311

240,00

9.

Відображена сума податкового кредиту з ГТДВ за послугами транспортної організації

18.06.

2007

641

644

40,00

10.

Оприбуткована доставлена підзвітною особою отримана продукція (запчастини для автомобілів), без ПДВ

18.06.

2007

207

631

9500,00

11.

Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ за отриманою продукцією

18.06.

2007

644

631

1900,00

12.

Отримані запасні частини на вартість виданого грошового авансу підзвітній особі. Оформлений авансовий звіт на 1200 грн., суму отриманих коштів для розрахунків з підтверджуючими документами про оплату

18.06.

2007

207

3723

1000.00

13.

Відображено податковий кредит з ПДВ за отриманою продукцією

18.06.

2007

641

3723

200,00

14.

Списана вартість послуг транспорта організації на собівартість придбаних запчастин

18.06.

2007

207

631

200,00

15.

Нарахована сума податкового кредиту з ПДВ за послугами транспортної організації

18.06.

2007

644

631

40,00

16.

Переведення авансу транспортної організації в залік заборгованості

18.06.

2007

631

671

240,00

17.

На вартість запчастин списані витрати на відрядження експедитора 18x4 = 72

18.06.

2007

207

3721

72,00

Сформована вартість обміняних запчастин: 10500+200+72=10772 грн.

18

Зроблений залік заборгованості учасників бартерної операції

20.06. 2007

631

361

12600,00

При проведенні розрахунків готівкою через підзвітних осіб необхідно враховувати обмеження суми якою дозволено за один раз проводити вищезгадані розрахунки. Детальніше про це згадано в розділі 1.2 даної дипломної роботи роботи.

Вищезгадані приклади проведень використовуються приватними підприємствами, але в даний час на підприємствах та організаціях державної форми власності використовуються майже такі самі проведення із незначними відмінностями так, наприклад рахунок "розрахунки з підзвітними особами" має номер 362.

При значному обсязі операцій з підзвітними особами для обліку коштів, виданих під звіт з певною метою, у бухгалтерському обліку доцільно відкрити додаткові аналітичні рахунки третього або четвертого порядку, наприклад:

3721 "Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті за службовими відрядженнями";

3722 "Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті за сумами, виданими на господарські потреби";

3723 "Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті за сумами, виданими на придбання сільськогосподарської продукції, заготівлю вторинної сировини й металобрухту";

37241 "Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті (доларах США) за службовими відрядженнями";

37242 "Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті (російських рублях) за службовими відрядженнями".

Щодо Плану розрахунків:

«На субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» ведеться облік розрахунків з підзвітними особами. Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються розгорнуто:

дебетове сальдо - в складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі зобов'язань балансу підприємства»

Іншу будь-яку додаткову інформацію План розрахунків не містить. Можна тільки додати загальну вимогу Плану рахунків до рахунку 37, що повною мірою стосується і субрахунку 372:

«Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення і погашення».

Аналітичний облік розрахунків з кожною з підзвітних осіб ведеться в «Відомості 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37)» Журналу №3. Як правило, для здійснення такого аналітичного обліку оформляється окрема «Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37)» за субрахунком 372. (Додаток Є )

Щодо відображення за дебетом і кредитом субрахунку 372 окремих операцій з підзвітними особами. За дебетом субрахунку 372 відображаються суми, видані під звіт, а по кредиту -- суми, списані з підзвіту підзвітних осіб на підставі наданого ними і затвердженого керівником підприємства Звіту, а також повернення підзвітними особами залишку невикористаних або зайво витрачених підзвітних коштів до каси або на поточний рахунок підприємства або утримання невикористаних або зайво витрачених підзвітних коштів із заробітної плати підзвітної особи (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1. Бухгалтерські проводки за операціями з підзвітними особами

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Операціїз видачікоштівпід звіт

1

Видача готівки з каси підприємства під звіт у національній валюті

372

301

2

Видача готівки з каси підприємства під звіт в іноземній валюті

372

302

3

Пер. коштів під звіт з поточного рахунку підприємства в нац. валюті на рахунок банківської платіжної картки

313

311

Одержання підзвітною особою готівкової національної валюти з банківської платіжної картки

372

313

Видача (перерахування) коштів під звіт з поточного рахунку підприємства в національній валюті на рахунок особистої банківської платіжної картки відрядженого працівника

372

311

4

Перерахування коштів з поточного рахунку підприємства в національній валюті під звіт на рахунок банківської платіжної картки в іноземній валюті:

а) кошти в національній валюті перераховані банку для конвертації в іноземну валюту і зарахування іноземної валюти на рахунок банківської платіжної картки

377

311

б) іноземна валюта перерахована банком на рахунок банківської платіжної картки

3141

377

Одержання підзвітною особою готівкової іноземної валюти з банківської платіжної картки

372

3141

5

Перерахування коштів під звіт з валютного рахунку підприємства в іноземній валюті на банківську платіжну картку в тій же іноземній валюті

3142

3122

Одержання підзвітною особою готівкової іноземної валюти з банківської платіжної картки

372

3142

Видача (перерахування) коштів під звіт з валютного рахунку підприємства в іноземній валюті на особисту банківську платіжну картку в тій же іноземній валюті відрядженого працівника

372

3122

6

Перерахування коштів під звіт з поточного валютного рахунку підприємства в рублях на рахунок банківської платіжної картки в евро :

а) кошти в рублях, перераховані банку для конвертації в евро, пер. на рахунок банківської платіжної картки в евро

377

3123

б) євро перераховані банком на рахунок банківської платіжної картки в євро

3142

377

Одержання підзвітною особою готівкової іноземної валюти з банківської платіжної картки

372

3142

7

Видані під звіт кошти підзвітній особі, що перебуває у відрядженні, шляхом поштового переказу (безготівкового)

а) кошти призначені для поштового переказу підзвітній особі, яка перебуває у відрядженні, і дня оплати за поштовий переказ, перераховані поштовому відділенню зв'язку

377

311

б) отримано повідомлення поштового відділення зв'язку про одержання підзвітною особою, яка перебуває у відрядженні, суми поштового переказу

372

371

Не отримано повідомлення про одержання підзвітною особою, яка перебуває у відрядженні, суми поштового переказу, і сума поштового переказу повернута поштовим

відділенням зв'язку на поточний рахунок підприємства

311

377

8

Видані під звіт кошти підзвітній особі, яка перебуває у відрядженні, шляхом поштового переказу (готівкою), через іншу підзвітну особу (далі -- підзвітна особа № 2):

а) кошти, призначені для поштового переказу підзвітній особі, яка перебуває у відрядженні, і для оплати за поштовий переказ поштового відділення зв'язку видані з каси підзвітній особі № 2

372

301

б) підзвітні кошти, призначені для поштового переказу підзвітній особі, що перебуває у відрядженні, переведені поштовим переказом підзвітною особою №2

377

372

в) підзвітною особою № 2, яка здійснила поштовий переказ, оплачені послуги пошти

92

372

г) отримано повідомлення про одержання підзвітною особою, яка перебуває у відрядженні, суми поштового переказу. Аналогічною проводкою відображається повернення поштою суми нездійсненого поштового переказу підзвітній особі № 2, яка здійснила переказ

372

377

9

Видані під звіт кошти в іноземній валюті у вигляді дорожнього чека

372

332

10

Видано зар. плату від. працівникові, який перебуває у відрядженні, шляхом поштового переказу (безготівкового):

а) кошти, призначені для поштового переказу підзвітній особі, яка перебуває у відрядженні, і для оплати за поштовий переказ, перераховані поштовому відділенню зв'язку

377

311

б) отримано пов. про одержання підзвітною особою, яка пер. у від., суми поштового переказу (заробітної плати)

661

377

Не отримано повідомлення про одержання підзвітною особою, яка перебуває у відрядженні, суми поштового переказу і сума поштового переказу повернута поштовим від діленням зв'язку на поточний рахунок підприємства

311

377

11

Видано заробітну плату відрядженому працівникові, який перебуває у відрядженні, шляхом поштового переказу (готівкового), через іншу підзвітну особу (далі -- підзвітна особа № 2):

а) кошти, призначені для поштового переказу підзвітній особі (його заробітна плата), яка перебуває у відрядженні, і для оплати за поштовий переказ поштового відділення зв'язку, видані з каси підзвітній особі № 2

372

301

б) кошти, призначені для поштового переказу підзвітній особі (його заробітна плата), яка перебуває у відрядженні, переведені поштовим переказом підзвітною особою № 2

377

312

в) підзвітною особою № 2, яка здійснила поштовий переказ, сплачені послуги пошти

92

372

г) отримано повідомлення про одержання підзвітною особою, яка перебуває у відрядженні, суми поштового переказу (заробітної плати)

661

377

Не отримано повідомлення про одержання підзвітною особою, що перебуває у відрядженні, поштового переказу, і сума поштового переказу повернута поштою підзвітній особі, яка здійснила переказ

372

377

12

Відображення доходу від операційної курсової різниці з одночасним збільшенням заборгованості підзвітної особи в результаті виникнення курсової різниці з операції оплати активів робіт або послуг відрядженим працівником в іноземній валюті за допомогою корпоративної платіжної картки, коли крос-курс, установлений НБУ, вище комерційного курсу банку, який здійснює перерахування валюти карткового рахунку у валюту платежу

372

714

13

Відображення збільшення заборгованості підзвітної особи результаті зміни курсу іноземної валюти, що видана йому під звіт і підлягає поверненню до каси підприємства

372

714

Операції зі списання коштів з підзвіту

14

Підзвітною особою оплачені послуги готелів (мотелів тощо), у тому числі додаткові послуги з прання та прасування білизни, за телефонні переговори й ін.

92

372

15

Підзвітною особою оплачені квитки на проїзд пасажирським транспортом до місць призначення відрядження і назад, до місця розташування підприємства, яке його відрядило. А також витрати на проїзд громадським транспортом за місцем призначення відрядження тощо

92

372

16

З підзвітної особи списані добові витрати, в тому числі в сумі, яка перевищує норму добових, визначену ПКМУ

92

372

17

Відрядженим працівником за час відрядження здійснена оплата за перевезення багажу, аеропортних зборів, за користування постільними речами в поїздах, за послуги камери схову, за послуги вантажників і носіїв, за кор. залом очікування, за послуги довідкового бюро, за послуги міжміського телефонного зв'язку, а також за телеграфні послуги та послуги Інтернет (електронна пошта), за паркування, стоянку й охорону автомобіля, ек. збору, збору за проїзд платними автодорогами, мостами, поромами і т.д., комісійних за послуги з обміну валюти тощо

92

372

18

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені та отримані в юридичних або фізичних осіб і здані на склад підприємства необоротні активи для підприємства

10, 11, 12, 18

372

18

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені та отримані в юридичних або фізичних осіб і здані на склад підприємства необоротні активи для підприємства

10, 11, 12, 18

372

19

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені й отримані в юридичних або фізичних осіб і здані на склад підприємства запаси для підприємства

20, 21, 22, 28

372

20

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені юридичним або фізичним особам, але не отримані та не здані на склад підприємстванеоборотні активи та запаси для підприємства. Доставка оплачених підзвітною особою необоротних активів і запасів до складупідприємства здійснюється відповідно до умов договору постачальником (продавцем), юридичною або фізичною особою

371

372

21

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені та прийняті за актом роботи і послуги для підприємства, у тому числі послуги зремонту і буксування автомобіля, на якому відряджений працівник виїхав у відрядження

23, 90, 91, 92, 93, 94,

372

22

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені, але не прийняті за актом роботи і послуги для під. Прийняття за актом оплаченихпідзвітною особою робіт або послуг здійснюється відповідною комісією підприємства

371

372

23

Підзвітною особою відповідно до Завдання:

а) оплачені з банківської платіжної картки і отримані в юридичних або фізичних осіб необоротні активи

372

313

б) здані на склад підприємства необоротні активи для підприємства

20, 21, 22,

372

24

Підзвітною особою відповідно до Завдання:

а) оплачені з банківської платіжної картки та отримані в юридичних або фізичних осіб запаси

372

313

б) здані на склад підприємства запаси для підприємства

20, 21, 28

372

25

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені з банківської платіжної картки юридичним або фізичним особам, але не отримані та нездані на склад підприємства необоротні активи і запаси для підприємства.

Доставка оплачених підзвітною особою необоротних активів і запасів до складу підприємства здійснюється відповідно до умов договорупостачальником (продавцем) юридичною або фізичною особою

372

371

313

372

25

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені з банківської платіжної картки юридичним або фізичним особам, але не отримані та нездані на склад підприємства необоротні активи і запаси для підприємства.

Доставка оплачених підзвітною особою необоротних активів і запасів до складу підприємства здійснюється відповідно до умов договорупостачальником (продавцем) юридичною або фізичною особою

372

371

313

372

26

Підзвітною особою відповідно до Завдання: а) оплачені з банківської платіжної картки роботи та послуги

372

313

б) прийняті за актом роботи та послуги для під., вартість яких за Звітом спис. з підзвіту цієї підзвітної особи

23, 90, 91,

372

27

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені з банківської платіжної картки, але не прийняті за актом роботи та послуги дляпідприємства. Прийняття за актом оплачених підзвітною особою послуг здійснюється відповідною комісією підприємства

372

371

313

372

28

Підзвітною особою відповідно до Завдання оплачені та отримані у юридичних осіб пально-мастильні матеріали й інші експлуатаційні рідинидля автомобіля, на якому працівник виїхав у відрядження

203

372

29

Підзвітною особою оплачені й отримані в юридичних осіб запасні частини, необхідні для ремонту автомобіля, на якому працівник виїхав увідрядження

207

372

30

Сп. з підзвіту від. Прац. сума ПДВ, яка входить до вартості оплати проїзних документів та інших платіжних док.

641

372

31

Нараховано підзвітній особі штраф за несвоєчасне повернення до каси або на поточний рахунок підприємства невикористаних підзвітнихкоштів або зайво витрачених підзвітних коштів

377

641

32

Нарахований підзвітній особі податок з доходів фізичних осіб за неповернення в касу або на поточний рахунок підприємства до кінцямісяця, в якому настав строк звітності за відрядженням, невикористаних підзвітних коштів або зайво витрачених підзвітних коштів

377

641

33

Відображення витрат з обміну валюти, у тому числі відображення зменшення заборгованості підзвітної особи в результаті виникненнякурсової різниці з операції оплати активів робіт або послуг відрядженим працівником в іноземній валюті за допомогою корпоративноїплатіжної картки, коли крос-курс, установлений НБУ, нижче комерційного курсу банку, який здійснив перерахування валюти картковогорахунку у валюту платежу

945

372

34

Від. зменшення заборгованості підзвітної особи в результаті зміни курсу іноземної валюти, виданої йому під звіт підзвітною особою та їхнє списання з неї на підставі такого під звіт

945

372

Ці проводки повинні повністю відображати всі операції з одержання коштів затвердженого керівником Звіту. За кожною окремою підзвітною особою, за кожним окремим відрядженням або видачею коштів під звіт на придбання підзвітною особою активів, робіт або послуг для підприємства в Журналі № 3 «Відомості № 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами», відкритої за субрахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами», робиться окремий запис (заповнюється окремий рядок). Навіть якщо кошти видавалися під звіт, але не були використані підзвітною особою за призначенням та повернуті нею до каси підприємства, все рівно по такій видачі та по такій підзвітній особі в «Відомості № 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами», відкритої за субрахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами» робиться окремий запис (заповнюється окремий рядок)[13].

У Відомості 3.2 наводяться такі графи:

1) реєстраційний номер запису;

2) номер і дата документа;

3) найменування дебіторів, рахунків (підзвітна особа, назва організації…)

4) дата виникнення заборгованості;

5) сальдо на початок місяця (дебет);

6) сальдо на початок місяця (кредит);

7-13) у дебет рахунка 37 з кредита рахунків (10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75);

14) разом за дебетом;

15-21) з кредита рахунка 37 у дебет рахунків (10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23,

25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 48, 50, 51, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99);

22) разом за кредитом;

23) сальдо на кінець місяця (дебет);

24) сальдо на кінець місяця (кредит).

Підставою для заповнення журналу-ордера № 3 і відомості № 3.2 є:

- касові документи, що свідчать про видачу або повернення підзвітних сум;

- авансові звіти з доданням документів, що підтверджують цільове використання виданих коштів;

- наказ, розрахунково-платіжна відомість при утриманні з заробітної плати працівника не повернених своєчасно невикористаних коштів.

Підсумкові дані «Відомості № 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами», відкритої за субрахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами» (зразок заповнення дивися нижче) у вигляді бухгалтерських проводок переносяться до Головної книги підприємства.

На основі Головної книги складається оборотна відомість.

Оборотна відомість служить для контролю за правильністю розноски операцій на рахунках обліку, виведення оборотів і сальдо на кінець періоду. Якщо збігаються суми дебетового і кредитового сальдо та оборотів, це свідчить про правильність ведення обліку лише з формального боку. Помилок логічного характеру (помилкова кореспонденція рахунків, записи не в ті регістри обліку) за допомогою оборотної відомості не можна виявити.

Оборотна відомість складається щомісячно з метою виявлення помилок, допущених при заповненні журналів. Отримання ідентичних сум дебетових і кредитових сальдо й оборотів за місяць свідчить про відсутність помилок в журналах і можливість складання балансу.

Отримані залишки (сальдо) на субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» показуються розгорнуто (не згортаються), тобто з дебетового сальдо не віднімають кредитове і навпаки, ні у «Відомості № 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами», відкритій за субрахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами», ні в Головній книзі. Залишки (сальдо) на початок і кінець облікового періоду (місяця, кварталу або року) за субрахунком 372 «Розрахунки з підзвітними особами» з Головної книги підприємства переносяться до Балансу підприємства. У висновку додамо, що сума нарахованого штрафу і ПДФО, утримані із заробітної плати підзвітної особи, яка несвоєчасно повернула невикористані підзвітні кошти до каси або на розрахунковий рахунок підприємства, відображається за дебетом рахунку 66 і кредитом субрахунку 641 на окремому субрахунку другого порядку, на якому підприємство відображає

розрахунки за ПДФО. Якщо суму штрафу і ПДФО потрібно утримати з члена керівного органу, то таке утримання відображається за дебетом рахунку 67. [23].

3.Відображення операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами в облікових регістрах та фінансовій звітності

Форма бухгалтерського обліку, система регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, обирається підприємством самостійно з додержанням єдиних засад бухгалтерського обліку. Облікові регістри ( книги, відомості, журнали, тощо) призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого накопичення, групування та узагальнення інформації про господарські операції, що містяться у прийнятих до обліку первинних документах, які складаються щомісяця, підписуються виконавцями та головним бухгалтером. Регістри бухгалтерського обліку побудовані за кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку, що встановлена Інструкцією «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організа-цій» № 291. При обліку розрахунків з підзвітними особами використовують Розділ І Журналу 3 і Відомість 3.2 аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами, здійснюють відповідні записи в Головній книзі, які пізніше використовують для відображення в фінансовій звітності та складання Балансу підприємства, користуючись при цьому Наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку» № 356 від 29.12.2000р.;

При журнально-ордерній формі обліку для обліку розрахунків з підзвітними особами призначений журнал № З, в якому суміщається аналітичний і синтетичний облік по субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і рахунку 37 "Рахунки з різними дебіторами" в єдиній системі записів[26].

Облік здійснюється в розрізі фізичних осіб, які одержали грошові кошти під звіт. По кожному окремому рядку відображається сума виданого авансу, сума витрат на основі затвердженого авансового звіту, повернена сума невикористаних підзвітних сум, відшкодування перевитрат, сума підзвітних коштів, по яких не подано авансового звіту і які не повернені в касу.

Для одержання необхідних синтетичних даних по рахунку 372 суми, відображені в авансових звітах і повернення невикористаних авансів відображаються в журналі 3 і відомості 3.2 аналітична відомість розрахунків з підзвітними особами до нього в кореспонденції з дебетуючими рахунками. В кінці місяця підсумки кредитових оборотів в цілому по субрахунку 372 і по дебету кореспондуючих рахунків переносяться в Головну книгу.

При відкритті журналу 3 і відомості 3.2. до нього (в перших рядках) по кожному підзвітному працівнику вказується сума перехідного залишку з минулого місяця і дата його, залишку, виникнення. В наступних рядках вказується суми виданих під звіт грошових коштів (як правило, по кредиту рахунку 30) і дати їх видачі.

В наступному, основному, розділі відомості 3.2. який представляє кредитову частину субрахунку 372 , які відображають суми повернення і утримання невикористаних підзвітних сум і здійснених платежів за рахунок підзвітних сум. В кожному конкретному випадку вказується дата, номер авансового звіту і сума. Сума платежів відображаються в цілому і по кореспондуючих рахунках. Записи повернення і утримання невикористаних підзвітних сум проводяться на основі документів по касі і розрахунково-платіжних відомостей. Записи по витрачених сумах здійснюються на основі затверджених авансових звітів з додатками до них документів.

Суми, які віднесені в дебет рахунків 23, 91, 92 підлягає групуванню по статтях аналітичного обліку в листках -- розшифровках. По придбаним за рахунок підзвітних сум матеріальних цінностей вказується їхня облікова вартість.

Після закінчення місяця по кожній підзвітній особі визначають сальдо на кінець місяця, яке потім буде перенесено у відомість 3.2 наступного місяця, як вступне сальдо.

Після закінчення журналу 3 та відомості 3.2 до нього вказується дата завершення записів в ньому і дата переносу оборотів в Головну книгу. Все це завіряється підписами виконавців та підписом головного бухгалтера підприємства.

Для того, щоб повністю вивчити і зрозуміти облік розрахунків з підзвітними особами залишається розглянути відображення витрат в деяких формах фінансової звітності, а саме в Балансі і Звіті про фінансові результати.

Згідно Інструкції про застосування Плану рахунків сальдо субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами" може бути як дебетовим, так і кредитовим. В балансі підприємства дебетове сальдо відображається в складі активів, а кредитове -- в складі зобов'язань. Дебетовий залишок (сальдо) за субрахунком 372 відображається в активі балансу в рядку 210 «Інша поточна дебіторська заборгованість», а кредитовий залишок (сальдо) за цим же субрахунком -- в пасиві Балансу в рядку 610 «Інші поточні зобов'язання»(Додаток З).

Лише після складання оборотних відомостей можна заповнювати бухгалтерський баланс методом переносу залишків за рахунками на відповідні статті балансу. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

III. Шляхи вдосконалення обліку розрахунків

з підзвітними особами.

Загально відомо, що бухгалтерський облік повинен відповідати не лише вимогам Податкових Інспекцій та інших контролюючих державних установ, а й обов'язково вимогам керівника, інвестора, акціонера та інших зацікавлених інформацією людей, тому в сучасних умовах основними критеріями ефективного обліку є точність, доступність, складна аналітика, та оперативність. Для виконання всіх вищезгаданих завдань необхідне виконання багатьох операцій кожного дня, що дуже важко, навіть неможливо виконати вручну такою кількістю людей яку може найняти підприємство (особливо мале таке як Отинійське СТ не понісши надто великих адміністративних витрат для діяльності підприємства. Тому в наш час бухгалтерський облік стає комп'ютерним обліком.

Досить доцільно для удосконалення аналітики по виданих і використаних коштах використовувати розбиття рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами " на субрахунки третього порядку: 3721 "Розрахунки з підзвітними особами у національній валюті", 3722 " Розрахунки з підзвітними особами за відрядженнями в іноземній валюті", 3723 "Розрахунки за витратами на господарські потреби" та інші субрахунки, для того щоб чітко бачити по сальдо та оборотах по даних субрахунках мету використання коштів їх форму та інші корисні дані які необхідні підприємству відповідно до специфіки його діяльності.

Для прийняття необхідного ефективного рішення керівнику постійно потрібна детальна, точна, і що неменше важливо оперативна інформація, для чого потрібно своєчасно обробити багато різноманітної інформації. Таку велику кількість інформації своєчасно опрацювати одна людина самостійно не в змозі, таким чином для коректної роботи підприємства керівник змушений найняти велику кількість бухгалтерів, що неминуче призвело б до занадто великих витрат на оплату їх праці, тому я вважаю що в сучасних умовах використання комп'ютера стає необхідністю, оскільки використання відповідної бухгалтерської програми дозволяє своєчасно і швидко опрацювати величезну кількість різноманітної інформації без застосування надто великої кількості трудових ресурсів.

В комп'ютерному світі на даний момент активно розвивається Windows-технологія, яка активно проникає в область автоматизації бухгалтерського обліку, тому в даному розділі я розгляну комп'ютерну форму бухгалтерського обліку, орієнтовану на технологію Windows. В основі подачі матеріалу стала популярна комп'ютерна програма "1С: Бухгалтерія", яка за багато років її використання показала себе як багатогранна, зручна і ефективна бухгалтерська програма.

Розрахунки з підзвітними особами - фізичними особами ведеться, як правило, в готівковій формі через касу. Розглянемо декілька операцій по створенню дебіторської/кредиторської заборгованості в результаті розрахунків із працівниками організації в готівковій формі.

Операція 1.

15 червня 2007 р. в Отинійському СТ.  Левицькою О.В. знято з Р/р 115 грн. для закупки розхідних матеріалів. Для виконання даної операції передбачено в режимі "Документы и расчеты" документ КАСА: прихідний касовий ордер".

Малюнок 1.


15.06.07

Заповнивши форму діалогу зображеного в малюнку 1 в натиснувши клавішу Enter ми тримаємо наступні записи в журналі операцій:

15.06.

.2007

15.06.

.2007

04.07.2007

Операция 2.

Левицькому В.М. видано з каси 115 грн. для закупки розхідних матеріалів. Для виконання даної операції передбачено в режимі "Документы и расчеты" документ КАСА: Видатковий касовий ордер".

"Видатковий касовий ордер " Малюнок 2

15.06.07

Заповнив нивши форму діалогу зображеного на малюнку 1 і натиснувши клавішу  Enter ми маємо видатковий касовий ордер.

В журналі операцій зроблено наступні проведення:

Дт 372 субконто Працівники/ Левицький В.М. Кт 301 на суму 115грн. при чому компютер видає аналітику по конкретному субконто, що дає можливість в будь-який момент побачити сальдо по розрахунках з даним працівником.

"Записи в журналі операцій по авансовому звіту " Малюнок З

15.06.07

18.06.

.2007

18.06.

.2007

18.06.

.2007

18.06.

.2007

Аналогічним чином програма дає можливість вводити авансові звіти (в журналі операцій такі проведення відображаються як показано на малюнку 3, акти прийомки-передачі цінностей заповнивши форму діалогового вікна, після чого робить, налагоджені проведення, результати яких може видавати в різних формах, таких наприклад як: "Оборотна сальдова відомість", "Оборотна сальдова відомість по рахунку", "Аналіз рахунку по датам", «Головна книга», велика кількість довільних звітів, може легко наладити сам користувач та багато інших необхідних в роботі довідок, реєстрів та звітів.

Отже вищезгадана програма дає можливість бухгалтеру швидко опрацювати необхідну інформацію, особливо важливою у вищезгаданій програмі є можливість індивідуального налагодження операцій, форм документів, рахунків і проведень для кожної організації, а керівнику прийняти єдине вірне рішення на основі отриманої інформації.


Охорона праці

Висновок

Серед розрахункових операцій особливе місце займають розрахунки з підзвітними особами, які є на кожному підприємстві, незалежно від форми власності та галузі діяльності.

В даній роботі було розглянуто основні аспекти обліку розрахунків з підзвітними особами прикладі сільскогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна 2001» відділ №9.

Підзвітною особою в бухгалтерській практиці називається працівник, що отримав готівкові кошти підприємства, так як він зобов'язаний прозвітуватись про цільове використання грошових коштів, або повернути їх в касу бюджетної установи.

На досліджуваному підприємстві ТОВ «Україна 2001» відділ №9 ведеться облік розрахунків з підзвітними особами за:

1) авансами виданими на господарські потреби виробництва;

2) службовими відрядженнями.

Оскільки, операції по розрахунках з підзвітними особами, відображаються і в податковому, і в фінансовому обліку, то на них необхідно звернути особливу увагу.

Щодо фінансового обліку, то тут усе просто, усі суми, які витрачені підзвітною особою і затверджені керівником включаються до витрат підприємства.

Для того, щоб віднести витрати, які понесла підзвітна особа, у податковому обліку до складу валових витрат необхідно, щоб виконувалися наступні умови :

ь згода керівника;

ь документальне підтвердження витрат;

ь зв'язок понесених витрат з основною діяльністю підприємства;

ь не перевищення граничних норм добових витрат.

Суми, отримані підзвітною особою, називають авансовими сумами, а звіт працівника називають - авансовий звіт. Авансовим звітом буде вважатись документ, що підтверджує витрати працівника (так як до нього додаються підтверджуючі документи: чеки, білети, квитанції, закупівельні акти), обов'язковим реквізитом його є підпис керівника підприємства: "доцільність витрат підтверджую" і підпис, або "бухгалтерії оплатити" .Складає авансовий звіт підзвітна особа, вказує дату і підписується в ньому.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з основною діяльністю підприємства)

В даній курсовій роботі на прикладі прикладі ТОВ «Україна 2001» відділ №9 я детально розглянула організацію документального, зведеного синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами.

Первинний облік ведеться на бланках типових форм. Документи заповнюються чітко, розбірливо і вчасно, згідно з документооборотом здаються в бухгалтерію господарства.

Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Сальдо субрахунка може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються у балансі розгорнуто: дебетове сальдо - в складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі зобов'язань підприємства.

Аналітичний облік витрат по розрахунках з підзвітними особами ведуть окремо по кожній авансовій видачі позиційним способом. За дебетом рахунка 37 субрахунку 372 відображають суми, видані під звіт, а також відшкодування перевитрат, тобто погашення кредиторської заборгованості. За кредитом субрахунку 372 відображають списання підзвітних сум.

Розрахунки з підзвітними особами обліковують у журналі № 3, він побудований за формою оборотної відомості, в якій зазначаються вступний і кінцевий залишки. Підприємство використовує одну з найпростіших форм бухгалтерського обліку, меморіально-ордерну форму. Основними реєстрами бухгалтерського обліку є журнали ордери в яких систематизація і групування документів ведеться в хронологічному порядку по кореспондуючих рахунках. Підсумкові дані в журналах ордерах на кожному синтетичному рахунку звіряють з даним інших облікових реєстрів, в яких відображені записи по відповідних кореспондуючих рахунках.

Останнім часом, щодо операцій по обліку розрахунків з підзвітними особами, відбулися певні зміни, підставою для них стали внесені зміни на початку цього року Міністерством фінансів України до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон (Наказ Мінфіну від 17.03.2011 №362, зареєстрований в Мін'юсті України 29.03.2011 за №410/19148). Даний нормативний документ вступив у дію з 01 квітня 2011р.

Основним нововведенням стало те, що скасовується посвідчення про відрядження, уточнено зв'язок відрядження з основною діяльністю підприємства, внесено доповнення про необхідність ознайомлювати відряджуваних осіб з кошторисом витрат, також змінена форма спеціального журналу, в якому підприємство, що відряджає працівника, здійснює реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження. Отже висновком даного дослідження розрахунків з підзвітними особами на ТОВ «Україна 2001» відділ №9 є такий : розрахунки з підзвітними особами, серед інших розрахункових операцій на підприємстві, займають своє належне і важливе місце, і жодне підприємство не зможе нормально працювати без підзвітних сум. А облік даних розрахунків є важливою ділянкою, на яку бухгалтери підприємств повинні звертати увагу.


Список використаної літератури

1. Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України №663 від 23 квітня 1999 р. (у редакції Постанови Кабінету Міністрів України №977 від 11 липня 2002 p.). Про норми відшкодування витрат на відрядження у межах України та за кордон для державних службовців і працівників підприємств, установ та організацій, що повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів.

2. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" з останніми змінами та доповненнями, що набули чинності 01.01.2010 р

3. Інструкція "Про службові відрядження в межах України та за кордон" (наказ Мінфіну від 13.03.98 №59) затверджена в новій редакції (наказ Мінфіну від 17.03.2011 №362)

4. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" №59 від 13 березня 1998 р.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 10 ''Дебіторська заборгованість" затверджений наказом Міністерства Фінансів України.

6. Порядок складання Звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №440 від 19.09.2003 р.

7. Постанова Кабінету Міністрів „ Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів « від 2 лютого 2011 р. № 98

8. Постанова Кабінету Міністрів України "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" №663 від 23.04.1999 р.

9. Постанова Кабінету Міністрів України "Розміри надбавок до норм добових витрат в іноземній валюті для окремих категорій працівників" №977 від 11 липня 2002 р.

10. Постанова КМУ «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних кошт» від 2 лютого 2011 р. N 98

11. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності „Облік і аудит». - Житомир: ПП „Рута», 2009. - 912с.

12. Добровський В. М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: навч. посіб. для студент. вищ. навч. закл. - Київ.: АСК., 2009. - 976 с.

13. Карєв В.П. Облік розрахунків з підзвітними особами: навч. посібник - К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2008. - 544 с.

14. Коблянська О. І. Фінансовий облік: навчальний посібник.- 2-ге вид. перероб. і доповн. - К.:Знання, 2007. - 472 с.

15. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. - Київ: Вид-во „Центр навчальної літератури», 2005 - 528 с.

16. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник. -- К.: КНЕУ, 2003. -- 380 с.

17. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: Каравела; Піча Ю.В., 2009. - 624 с.

18. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. - 3-тє видання - Київ: Алерта, 2008 - 902с.

19. Ворона В.І. В дорогу далеку… Відрядження за кордон - без проблем. // Дебет-Кредит (додаток до газети „Галицькі контракти»). - 2004 - №8.

20. Корольова Г. Розрахунки з підзвітними особами. //Баланс. - 2000 -№21.

21. Онищенко Т. Відрядження в межах України. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003. - №42.

22. Онищенко Т. Відрядження за кордон. // Податки та бухгалтерський облік. - 2003. - №47.

23. Онищенко Т., Вороная Н., Свіріденко А. Службові відрядження.// Податки та бухгалтерський облік. - 2005. - №59.

24. Пантелійчук Л. Витрати на відрядження: бухгалтерський облік, оподаткування, документальне оформлення.// Бухгалтерський облік і аудит. - 2002. - №11.

25. Повіренна Т. Розрахунки з підзвітними особами.// Баланс-бюджет. - 2007.- №33

26. Рудяк Ю. Підзвітні суми: звіт і облік//Податки та бухгалтерський облік. - 2002. - №57.

27. Сук Л. Обліку розрахунків з підзвітними особами.// Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2010. - № 21 - с 27-38

28. Сук Л. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами.// Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2009 - №11 -с 33-40

29. Церетелі Л. Розрахунки з підзвітними особами по витратах на відрядження за кордон.// Вісник податкової служби України. - 2002 - №44.
4                                                                                                                                                  

Вступ

На зламі тисячоліття в Україні відбувається перехід до принципів ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на основі та у відповідності до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО).

Причин для цьому більш ніж достатньо. Найважливішими серед них, на мою думку, є:

З прагнення продемонструвати потенційним і реальним інвесторам наше бажання влитися у світову бухгалтерську спільноту, зробити український облік і звітність доступною і зрозумілою для всіх зацікавлених користувачів цією інформацією, як всередині країни, так і за її межами, наблизивши бухгалтерський облік і фінансову звітність вітчизняних підприємств до тих форм, якими користуються в усьому світі;

З бажання задовольнити вимоги Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а також інших впливових міжнародних організацій, що організовують і регулюють економічний розвиток на світовому рівні, зовнішньоекономічну діяльність і зв'язки;

З появою реальних власників, яким потрібна обширна аналітика діяльності підприємств, яка дасть змогу швидко і ефективно реагувати на зміни на підприємстві, що необхідно для виживання в умовах ринкової конкуренції; а також розвиток таких видів організацій та формування капіталу як акціонерні товариства, що потребують виплати доходів у вигляді дивідендів на вкладений капітал.

Звичайно, основні засади бухгалтерського обліку: подвійний запис, безперервне документування усіх господарських операцій (фактів господарської діяльності), накопичення облікової інформації в бухгалтерських регістрах, принцип нарахування і відповідності доходів і витрат, єдність аналітичного і синтетичного обліку - збережені і в так званому «новому» бухгалтерському обліку.

Тому особливих проблем пов'язаних з переходом на «новий» план рахунків не було і в моїй темі -» Облік розрахунків з підзвітними особами», а основною складністю для бухгалтера в операціях з підзвітними коштами, на мою думку, є необхідність слідкувати за постійними змінами в законодавстві про порядок відшкодування витрат при відрядженнях, норми добових витрат на території України та за її межами, а також розмір суми яку дозволено оплачувати готівкою.

При висвітленні обраної теми курсової роботи, я намагатимусь висвітлити основні проблеми обліку розрахунків з підзвітними особами на прикладі обраного мною за основу діяльності Отинійського СТ.