64159

Розробка тестових завдань та автоматизованої системи тестування для перевірки та оцінювання поточних знань студентів з дисциплін «Інформатика. Обчислювальна математика та програмування» та «Комп’ютерні мережі»

Дипломная

Информатика, кибернетика и программирование

Використання комп’ютерів для контролю знань є економічно вигідним і забезпечує підвищення ефективності навчального процесу. Як зазначає І. Булах, комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання: принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань...

Украинкский

2014-07-02

1.44 MB

39 чел.


 РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до дипломного проекту 86 сторінок, 11 рисунків, 7 таблиць, 8 джерел.

Ключові слова:  ТЕСТИ, ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ, КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТЕСТУВАННЯ, СИСТЕМА ЕЛЕКТРОНОГО ТЕСТУВАННЯ.

У даній дипломній роботі наведено багатоплановість проблеми тестування, види тестів, схему взаємодії тестуючого з тестувальником та огляд і можливості деяких сучасних програмних засобів для створення тестів. Детально описано технологію створення тестів на прикладі програмного забезпечення MyTestX.

Розроблено на базі програмного забезпечення MyTestX автоматизовану систему тестування для оцінювання і перевірки поточних знань студентів з дисциплін «Інформатика. Обчислювальна математика та програмування» і «Компютерні мережі».


РЕФЕРАТ

Объяснительная записка к дипломному проекту 86 страниц, 11 рисунков, 7 таблиц, 8 источников.

Ключевые слова: ТЕСТ, ТЕСТОВОЕЗАДАНИЕ, КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕСТИРОВАНИЯ, СИСТЕМАЭЛЕКТРОННОГО ТЕСТИРОВАНИЕ.

В данной дипломной работе приведены многоплановость проблемы тестирования, виды тестов, схему взаимодействия тестирующего с тестировщиком и, обзор и возможности некоторых современных программных средств для создания тестов. Подробно описана технология создания тестов на примере программного обеспечения MyTestX.

Разработан на базе программного обеспечения MyTestX автоматизированную систему тестирования для проверки и оценивания текущих знаний студентов по дисциплинам «Информатика. Вычислительная математика и программирование»и«Компьютерные сети».


ABSTRACT

Explanatory note to the degree project of 86 pages, 11 figures, 7 tables, 8 sources.

Keywords: TEST, TEST JOB, COMPUTER TECHNOLOGY TESTING, TESTING ELECTRONIC SYSTEM.

In this thesis, work the multifaceted problems of testing, types of tests, and the testing scheme of interaction with the tester and the review and the possibility of some modern software tools for creating tests. Technology is described in detail on the example of test creation software MyTestX.

Developed a software-based automated testing system MyTestX student on subjects “Computer. Computational Mathematics and Programming” and “Computer Networks”.


ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 4

ВСТУП 4

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 4

1.1.Аналіз останніх досліджень і публікацій 4

1.2. Огляд програм для створення тестів 4

1.3. Опис програмного забезпечення MyTestX 4

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 4

2.1. Постановка задачі 4

2.2. Проектування моделі тестування 4

2.2.1 Налаштування модуля тестування 4

2.2.2. Налаштування журналу тестування 4

2.2.3. Роздача тестів 4

2.2.4 Централізоване отримання результатів 4

2.2.5. Збереження результатів 4

2.2.6. Створення відгуку 4

3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 4

3.1. Загальні питання. 4

3.1.1. Загальні питання охорони праці 4

3.1.2. Загальна характеристика виробничого приміщення 4

3.1.3. Загальна характеристика трудового процесу 4

3.1.4. Загальна характеристика використовуваного виробничого електроустаткування. 4

3.1.5 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів 4

3.2. Виробнича санітарія 4

3.2.1. Параметри мікроклімату 4

3.2.2. Освітлення 4

3.2.3 Випромінювання від екрана 4

3.3. Техніка безпеки 4

3.3.1 Електробезпека 4

3.3.2. Ергономічні вимоги до робочого місця 4

3.4. Пожежна безпека 4

3.5. Охорона навколишнього середовища 4

4.ОЧІКУВАНІ ТЕХНІКО– КОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 4

ВИСНОВОК 4

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 4

ДОДАТКИ 4

1. Тестові завдання для самоконтролю з «Інформатики. Обчислювальної математики та програмування» 4

2. Тестові завдання для самоконтролю знань з дисципліни «Компютерні мережі» 4

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

СЕТ – система електронного тестування

КТ – комп’ютерне тестування

ОС – операційна система

ПЗ – програмне забезпечення

ВНЗ – Вищий навчальний заклад

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання.

ВСТУП

Вища школа є одним із важливих соціальних інститутів держави, що характеризують рівень розвитку і ступінь зрілості суспільства. Останнім часом в сфері освіти спостерігається стрімке посилення інтересу до автоматизації поточного й підсумкового контролю результатів навчання.

«Вічною» проблемою, яка, безперечно турбує діячів освіти і яка є однією з найактуальніших сьогодні, є проблема оцінки знань студентів. Формування оцінки знань, що відповідає рівню знань студентів, є критерієм ефективності процесу суб’єктивного оцінювання знань. Не випадково, що саме сьогодні провідні вищі навчальні заклади України і світу починають впроваджувати нові форми та методи контролю знань студентів. Особливу увагу при цьому приділяють розробці нових інформаційних технологій для комп’ютерного тестування знань студентів.

Ідея комп’ютерного тестування виникає від ідеї програмованого контролю знань. Програмований контроль знань, у свою чергу, з’явився неминучою реакцією на деякі проблеми насамперед вищої освіти в Україні. Подібна технологія дозволила зробити якісний стрибок у здійсненні зворотного зв’язку між викладачем і студентом.

Однією зі складових реформування вітчизняної освітньої галузі є упровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають вимогам сучасного інформаційного суспільства і забезпечують високий рівень якості освіти.

Систематичний контроль знань великої кількості студентів викликає необхідність автоматизації контролю, застосування комп’ютерної техніки і відповідного програмного забезпечення.

Використання комп’ютерів для контролю знань є економічно вигідним і забезпечує підвищення ефективності навчального процесу. Як зазначає І. Булах, комп’ютерне тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні принципи контролю навчання:

– принцип індивідуального характеру перевірки й оцінки знань;

– принцип системності перевірки й оцінки знань;принцип тематичності;

– принцип диференційованої оцінки успішності навчання;

–  принцип однаковості вимог викладачів до студентів.

Об’єкт дослідження – багатоплановість проблеми тестування студента для оцінювання знань.

Мета роботи — розробка тестових завдань та автоматизованої системи тестування для перевірки та оцінювання поточних знань студентів з дисциплін «Інформатика. Обчислювальна математика та програмування» та «Комп’ютерні мережі».

Результати — тестові завдання та автоматизована система тестування  для перевірки та оцінювання поточних знань студентів з дисциплін «Інформатика. Обчислювальна математика та програмування» та «Комп’ютерні мережі».

1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

        1.1Аналіз останніх досліджень і публікацій

Використання тестових матеріалів для діагностики якості підготовки студентів на різних стадіях навчання є предметом численних обговорень [1,2].

Фахівців у галузі інформаційних технологій цікавлять питання комп’ютерного контролю знань. За останні декілька десятків років було вивчено різні види контролю [3]; визначено більше десяти типів питань, їх компонентів і мета даних, використовуваних, як правило, при формуванні набору контрольних завдань [4]; розроблені математичні методи оцінки знань [5–7] і різні методи проведення контролю. На сьогодні існує низка цікавих розробок, які присвячено різним аспектам контролю знань і заснованих на сучасних досягненнях науки і комп’ютерної техніки. Серед них можна відзначити [8] формування набору завдань для контролю знань, який здійснюють, зазвичай, випадковим чином, іноді враховуючи параметри завдань, і лише в окремих випадках використовують адаптивну видачу контрольних завдань на базі моделі студента.

Комп’ютерне тестування належить до адаптивної моделі педагогічного тестування. Ця модель спирається на класичну модель з урахуванням складності завдань. При застосуванні комп’ютерного тестування тестові завдання з певними характеристиками послідовно зображуються на екрані комп’ютера, а рівень підготовки студента, який тестується, із зростаючою точністю оцінюється відразу ж після комп’ютерної відповіді.

Тестування – це спосіб визначення рівня знань і вмінь студентів за допомогою спеціальних тестових завдань, як правило, у вигляді запитань або задач.

Метою комп’ютерного тестування знань студентів є оцінка відповідності якості підготовки фахівців вимогам Державних освітніх стандартів, створення внутрішньої системи якості освіти на основі незалежного контролю.

Окреслимо такі види комп’ютерного тестування студентів:

– вхідне тестування навчальної дисципліни;

– поточне тестування навчальної дисципліни;

– контрольне модульне тестування навчальної дисципліни;

– контрольне підсумкове тестування навчальної дисципліни;

– контрольне тестування з державної атестації.

Кожен з означених видів тестування має форму тесту, який надається кожному студенту програмними та технічними засобами комп’ютерної техніки. Кожен тест складається з певного переліку тестових завдань. Кількісний склад тестових завдань у тесті та їх зміст визначаються робочою програмою навчальної дисципліни, програмою державної атестації.

Робочою програмою навчальної дисципліни та програмою державної атестації встановлюються критерії, відповідно до яких здійснюється оцінювання результатів тестування.

Вхідне та поточне комп’ютерні тестування можуть відбуватися в межах планових навчальних занять (навчальних занять за розкладом), проводяться і контролюються викладачами, які проводять навчальні заняття.

Контрольні комп’ютерні тестування відбуваються поза межами планових навчальних занять за встановленим розкладом контрольного тестування.

Комп’ютерне тестування здійснюють у формі самостійного діалогу студента з комп’ютером у присутності відповідальної за організацію тестування особи або без неї, з можливістю збереження результатів тестування.

Результати комп’ютерного тестування використовуються для контролю і корегування навчального процесу та розробки заходів щодо підвищення його якості.

Результати контрольних комп’ютерних тестувань оформлюють у вигляді протоколів тестування і використовую при виставленні залікових або екзаменаційних оцінок з відповідних дисциплін.

Електронна система тестування дозволяє використовувати у тестах завдання відкритої (студенти друкують відповідь на тестове завдання) або закритої форм (студенти обирають варіант відповіді на тестове завдання) таких типів:

– правильно – неправильно (закрита форма);

– вибір з множини (закрита форма);

– вибір відповідності (закрита форма);

– встановлення послідовності (закрита форма);

– коротка текстова відповідь (відкрита форма);

– коротка числова відповідь (відкрита форма);

– розрахунок за формулою (відкрита форма);

Тестові завдання повинні відповідати певним вимогам:

а) текст тестового завдання – це коротке судження або систему суджень;

б) тестове завдання повинно мати такі риси:

– однозначність – студент не повинен замислюватися, у якому сенсі трактується означене судження;

– ясність – студент повинен розуміти, що від нього хочуть;

– стислість – судження не повинне займати багато місця на екрані комп’ютера, розмір оптимального судження до 10 слів;

– істинність судження – дія студента повинна перетворювати тестове завдання у істинне судження;

в) визначальна ознака повинна бути необхідною і достатньою;

г) вимоги до використання термінів утестовому завданні:

– студент повинен знати терміни, які використано у тестовому завданні;

– не повинні використовуватися терміни, які мають різні тлумачення у різних джерелах;

д) загальні вимоги:

– мінімум слів (що менше слів, то швидше студент «схопить» суть тестового завдання);

– відсутність частки «не» (частка «не» погано сприймається у тестовому завданні);

– від 4 до 6 варіантів відповідей (для забезпечення складності відгадування);

– правильна відповідь не повинна відрізнятися від інших варіантів відповідей;

– тестове завдання не повинно бути у взаємозалежності від інших тестових завдань.

Практичне значення впровадження комп’ютерного тестування є перспективним напрямом сучасного освітнього процесу. Водночас зазначимо,що комп’ютерне тестування не може (і не повинно) перебирати на себе всі контролюючі функції щодо навчальних досягнень учнів, натомість повинно стати однією зі складових діагностики знань.

Запорукою широкого впровадження такого виду контролю має бути наукове обґрунтування, потужна психолого-педагогічна і матеріально-технічна база. При впровадженні комп’ютерного тестування слід враховувати не лише переваги, але й ризики, які його супроводжують. Серед останніх слід відзначити такі:

 1. відсутність безпосереднього контакту з учнем під час тестування підвищує ймовірність впливу випадкових факторів на результат оцінювання;
 2.  комп’ютерне тестування з низки навчальних предметів не дасть картину глибинного розуміння предмету.

Узагальнення досвіду проведення комп’ютерного тестування дозволяє зробити висновки, що його впровадження сприяє:

– систематичному відстеженню якості та динаміки навчальних досягнень студентів;

– отриманню статистично достовірної картини індивідуального прогресу кожного студента;

– створенню регіонального комп’ютерного банку даних навчальних досягнень студентів із предметів за тривалий час навчання;

– інтенсифікації навчального процесу завдяки збільшенню обсягу навчального матеріалу в аудиторії;

– підвищенню зацікавленості студентів навчально-виховним процесом;

– можливості творчого і практичного застосування знань, умінь і навичок;

– можливості виконувати завдання не лише під контролем викладача, а й здійснювати самоконтроль навчальної діяльності.

Вибір конкретного методу тестування та типу тестових завдань залежить від цільової мети тестового контролю і попередньо обраних показників оцінки рівня знань. Класифікація тестових завдань залежно від їх характерних ознак представлено на рис. 1.

При розробці тестових завдань слід враховувати їх різноманітність і орієнтуватися на таксономічні цілі:

–  знання (фактів, ключових ідей, дат і так далі),

–  розуміння (причин, наслідків),

– вживання (знань для вирішення нових завдань, проблем),

–  аналіз (частин, компонентів, прихованих значень),

–  синтез (нових ідей, виводів і висновків),

–  оцінка (ідей, цінності теорій, уявлень).

Час на здачу тесту в загальному випадку складається з декількох величин:

Т = То + Тур + Тз,

де То (оперативний час) – час, необхідний для фізичного виконання всіх операцій протягом тестування: вхід в систему, введення відповідей, перехід між питаннями, завершення тестування;

Рисунок 1.1 - Класифікація тестових завдань.

Тур (час на ухвалення рішення) – час, необхідний студенту, щоб обдумати відповідь на питання;

Тз (запас часу) – час, який потрібно надати додатково, на випадок виникнення непередбачених ситуацій, наприклад, якщо віддалені користувачі звертаються до серверу через канали з низькою пропускною здатністю.

Час на тестування з метою самоперевірки можна не обмежувати.

На рис. 2. представлено схему взаємозв’язків викладача та студента з використанням автоматизованої системи тестування.

Режим самонавчання

Викладач

СИСТЕМА ТЕСТУВАННЯ

Студент

Зворотній зв'язок 1

Корекція знань

Корегування

Зворотній зв'язок 2

Питання

Відповідь

Самокорекція знань

Рисунок 1.2 - Схема взаємодії в тріаді «Викладач – Система тестування – Студент»

У тріаді «Викладач – Система тестування – Студент» можна виокремити два типи зворотних зв’язків:

– зовнішній;

– внутрішній.

Внутрішній зворотній зв’язок – це інформація, яка надходить від системи тестування до студента у відповідь на його дії при виконанні тестових завдань. Цю інформацію призначено для корекції студентом своїх знань, спонукає студента до рефлексії, є стимулом до подальших дій, допомагає оцінити і скорегувати результати навчання.

При проектуванні комп’ютерних систем контролю знань розрізняють консультуючий і результативний внутрішній зворотній зв’язок.

Консультуючий зворотній зв’язок може бути різним: допомога, роз’яснення, підказка, натяк тощо.

Результативний зворотний зв’язок також може бути різним: від «правильно – неправильно» до демонстрації правильного результату або способу дії.

За допомогою зовнішнього зворотного зв’язку інформація в даній тріаді надходить до викладача і використовується ним для корекції діяльності учня і навчальної програми.

1.2. Огляд програм для створення тестів

Традиційно, застосовується паперове (бланкове) тестування. Але останнім часом розроблені різноманітні тестові програми, системи електронного тестування (СЕТ), що дозволяють проводити тестування за допомогою комп’ютера. Можливості цих систем дозволяють їх використовувати як на заняттях, так і в поза заняттями. Як правило, сучасні системи складаються з декількох функціональних модулів, які можуть бути об’єднані в єдине ціле й інсталюватись на комп’ютери, або існувати окремо у вигляді виконавчих файлів. Найчастіше до складу стандартної СЕТ входять:

•редактор тестів (модуль призначений для створення тестів);

•модуль тестування;

•модуль для обробки результатів тестування;

•довідкова система;

•модуль, за допомогою якого можна здійснювати мережеве тестування.

СЕТ повинна мати можливість створення запитань та відповідей, щоможуть містити, крім тексту, ще й формули та рисунки. Інакше ефективність використання такої системи комп’ютерного тестування буде дуже низькою і її можна буде використовувати тільки для перевірки знання, означень та формулювань теорем, понять і т.д. Бажано, щоб СЕТ підтримувала як можна більшу кількість типів завдань.

Однією з головних характеристик таких систем (зважаючи на різний рівень володіння комп’ютером як учнями, так і вчителями різних предметів) є співвідношення між простотою використання та їх функціональними можливостями.

MyTest (http://mytest.klyaksa.net). Ця система створена Башлаковим Олександром Сергійовичем. MyTest – це система підготовки та проведення тестування з метою визначення рівня навчальних досягнень тестуючого. Вона складається з трьох модулів:

•Редактор тестів (MyTestEditor);

•Модуль тестування (MyTestStudent);

•Журнал тестів (MyTestServer).

Редактор тестів використовується для створення тестів. MyTestEditor має вбудований текстовий редактор, з допомогою якого можна створювати запитання та відповіді практично будь-якої складності. Можна також використовувати інші текстові редактори (наприклад, Microsoft Office Word), а потім шляхом копіювання вставляти фрагменти запитань та відповідей до редактора тестів. Отже, якщо є електронний варіант тесту, створений за допомогою текстового редактора, то його дуже легко можна перетворити у тест системи MyTest.

Програма MyTest працює з дев’ятьма типами завдань:

 1. окремий вибір;
 2. множинний вибір;
 3. встановлення порядку слідування;
 4. встановлення відповідності;
 5. вказівка істинності чи хибності тверджень;
 6. ручне введення числа;
 7. ручне введення тексту;
 8. вибір місця на зображенні;
 9. перестановка букв.

Створений тест зберігається у єдиному стиснутому зашифрованому файлі, який містить завдання, параметри тестування, зображення до завдань для кожного окремого тесту, що також відноситься до переваг цієї тестової системи.

За наявності комп'ютерної мережі можна організувати централізований збір і обробку результатів тестування, використовуючи модуль журналу MyTest.

Результати виконання завдань виводяться студентові й відправляються викладачеві. Викладач може оцінити або проаналізувати їх у будь-який зручний для нього час. Так само можна організувати роздачу тестів студентам через мережу, тоді відпадає необхідність щоразу копіювати файли тестів на всі комп’ютери.

В цілому, програма легка для освоєння і зручна у використанні. Вона має простий інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс та доступно написану довідкову систему. Для роботи з MyTest достатньо початкових навичок роботи з комп’ютером.

KTCNet 3. Ця система створена Дегтярьовим Костянтином. Програмний комплекс KTCNet призначений для проведення перевірки знань у будь-якій області, а також для здійснення психологічного тестування за допомогою комп’ютера. Основною особливістю продукту є його спрямованість на розподілену мережеву взаємодію з користувачами та адміністраторами комплексу. Такий підхід дозволяє максимально ефективно управляти системою й оперативно отримувати інформацію про результати.

Можливості продукту:

-можливість практично будь-якого форматування тексту питання і відповідей (включаючи вставку таблиць, формул, верхніх і нижніх індексів, графіки, списків, будь-яких шрифтів та ін.);

-створення тестів з будь-яким числом питань і відповідей на кожний з них;

-можливість додавання до питання і відповідей рисунку або відео, OLE-графіки, а також звукового супроводу;

-підтримка 5-ти видів питань: вибір 1-го варіанту, вибір декількох варіантів, розташування відповідей по порядку, введення з клавіатури, розставлення відповідностей;

-можливість формування самостійних exe-файлів здатних працювати на інших комп’ютерах без участі KTCNet;

-максимально спрощений користувальницький інтерфейс та багато іншого.

Програма має російськомовні інтерфейс та докладну довідку.KTC Net 3 складніша у використанні порівняноз MyTest, але зважаючи на можливість створення самостійних exe-файлів, здатних працювати на інших комп’ютерах без участі KTCNet, у деяких випадках її використання буде доцільним та ефективним.

Test-W2. Ця система призначена для контролю знань учнів, перевірки відповідності знань вимогам навчальних програм, виявлення рівня навчальних досягнень учнів з будь-якого предмета за допомогою комп’ютера.

Система доволі проста у використанні і це є однією з головних її переваг. На жаль, вона підтримує фактично тількиодин тип завдань, що є суттєвим недоліком.

Testing. Розробник програми Костюченко Андрій Олександрович (kostandrey@mail.ru). Програма призначена для проведення тестування на локальних комп’ютерах або по мережі. Комплекс програм для тестування Testingмає доволі потужні функціональні можливості. Система Testing дещо складніша у використанні, порівняно з розглянутими вище СЕТ.

Комплекс програм для тестування складається з шести програм:

-CreateBQ.exe –створення бази запитаньЕлектронне тестування;

-CreateTest.exe–створення тесту;

-Tsetting.exe–налагодження параметрів тестера;

-Tester.exe–процес тестування;

-TServer.exe–тестування по локальній мережі;

-AnalyzRes.exe–аналіз результатів.

Можливості комплексу програм для тестування Testing:

-підтримує наступні типи запитань: вибірковий одинарний, вибірковий множинний, встановлення відповідності (встановлення послідовності), введення відповіді;

-вибір кількості варіантів відповідей до 5;

-вибір ваги (складність) питання від 1 до 4. В залежності від даної ваги при тестуванні питанням буде надаватись різна кількість балів та відводитись на них різний час;

-обмеження за часом: на весь тест при необхідності можна встановити кількість хвилин на проходження тесту; на питання можна встановити обмеження в секундах, крім того можна встановити збільшення часу на питання в залежності від його складності, тоді вибране обмеження вважається обмеженням на питання ваги 1;

-можливість налаштування шкали оцінювання. Передбачено 2 стандартні шкали результатів (п’ятибальна та ECTS –європейська кредитно-модульна система) і можливість створення іншої, наприклад, дванадцятибальної;

-налагодження параметрів вибору загальної кількості запитань із бази, порядок виведення запитань та варіантів відповідей (однакові для всіх чи різні);

-проведення тестування по локальній мережі;

-аналіз відповідей та інші.

1.3. Опис програмного забезпечення MyTestX

Для розгляду необхідно вибрати програму, яка відповідає всім нормам проведення тестування.

Програма MyTest розробляється з 2003 року. За цей час вийшло чимало зовсім різних версій. Кожна нова версія включала в себе краще попередньої версії і пропонувала нові можливості. Перші версії були простими, але зручними тестовими оболонками, поточна ж версія MyTestX - це вже не одна програма, а потужний комплекс програм для підготовки і проведення комп'ютерного тестування.

MyTestX це - система програм (програма тестування студентів, редактор тестів і журнал результатів) для створення і проведення комп'ютерного тестування, збору та аналізу результатів, виставлення оцінки за вказаною в тесті шкалою.

Програма легка і зручна у використанні. Програма MyTestX працює з десятьма типами завдань: одиночний вибір, множинний вибір, встановлення порядку проходження, встановлення відповідності, вказівка істинності чи хибності тверджень, ручне введення числа, ручне введення тексту, вибір місця на зображенні, перестановка букв, заповнення пропусків (MyTestXPro). У тесті можна використовувати будь-яку кількість будь-яких типів, можна тільки один, можна і все відразу. У завданнях з вибором відповіді (одиночний, множинний вибір, вказівка порядку, вказівку істинності) можна використовувати до 10 (включно) варіантів відповіді.

Програма складається з трьох модулів: Модуль тестування (MyTestStudent), Редактор тестів (MyTestEditor) і Журнал тестування (MyTestServer).

Для створення тестів є дуже зручний редактор тестів з дружнім інтерфейсом. Будь-який викладач, навіть володіє комп'ютером на початковому рівні, може легко скласти свої тести для програми MyTestX і використовувати їх на своїх заняттях.

У програмі є багаті можливості форматування тексту питань і варіантів відповіді. Ви можете визначити шрифт, колір символів і фону, використовувати верхній і нижній індекс, розбивати текст на абзаци і застосовувати до них розширене форматування, використовувати списки, вставляти малюнки і формули ... Для більшої зручності в програмі є власний текстовий редактор.

До кожного завдання можна задати складність (кількість балів за вірну відповідь), прикріпити підказку (показ може бути за штрафні бали) і пояснення вірної відповіді (виводиться в разі помилки в навчальному режимі), налаштувати інші параметри.

Є можливість використовувати кілька варіантів питання завдання, зручно створювати вибірку завдань для студентів, перемішувати завдання і варіанти відповідей. Це значно зменшує можливість списування при проходженні одного і того ж тесту декількома тестованими або повторному проходженні тесту.

У MyTestX можна використовувати будь-яку систему оцінювання. Система оцінки і її налаштування можна задати або змінити в редакторі тесту.

За наявності комп'ютерної мережі можна легко, використовуючи модуль журналу MyTestX:

- Організувати централізований збір і обробку результатів тестування;

- Організувати роздачу тестів учням через мережу, тоді відпадає необхідність щоразу копіювати файли тестів на всі комп'ютери;

- Безпосередньо стежити за процесом тестування.

Викладач можете бачити хто і який тест виконує, скільки завдань вже виконано і яка їх результативність.

Результати виконання завдань виводяться студентові і відправляються викладачеві. Викладач може оцінити або проаналізувати їх в будь-який зручний для нього час (рисунок 1.3.).

Рисунок 1.3 – Робочі вікна програми

Програма підтримує декілька незалежних один від одного режимів: навчальний, штрафний, вільний і монопольний. У навчальному режимі студентові виводяться повідомлення про його помилки, може бути показано пояснення до завдання. У штрафному режимі за не вірні відповіді в студента віднімаються бали і можна припустити завдання (бали не додаються і не віднімаються). У вільному режимі студент може відповідати на питання в будь-якій послідовності, переходити (повертатися) до будь-якого питання самостійно. У монопольному режимі вікно програми займає весь екран і його неможливо згорнути.

При правильному відборі контрольного матеріалу зміст тесту може бути використано не тільки для контролю, але й для навчання. Таким чином, дозволяючи студентові самостійно виявляти прогалини в структурі своїх знань і вживати заходів для їх ліквідації. У таких випадках можна говорити про значне навчальний потенціал тестових завдань, використання якого стане одним з ефективних напрямків практичної реалізації принципу єдності та взаємозв'язку навчання і контролю.

Кожен тест має оптимальний час тестування, зменшення або перевищення якого знижує якісні показники тесту. Тому, в налаштуваннях тесту, передбачено обмеження часу виконання, як всього тесту, так і будь-якої відповіді на завдання (для різних завдань можна виставити різний час).

Виберемо описану програму для розгляду та змоделюємо об'єкт для тестування, таким чином, вивчивши запропонований пакет програми.

2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Постановка задачі

Створити систему тестів для перевірки знань студентів з предметів «Інформатика. Обчислювальна математика та програмування» та «Компю-терні мережі». Тести повинні відповідати навчальним програмам дисциплін, максимально охоплювати всі розділи програми, і дозволити оцінити студента за не великий час.

2.2. Проектування моделі тестування

Як вже було сказано, пакет складається з трьох програм: MyTestServer, MyTestEditor і MyTestStudent. Далі опишемо використання журналу тестування в MyTestXPro.

Рисунок 2.1 – Схема раціонального налаштування програм в мережі

Припустимо, комп'ютерне тестування проводиться на декількох комп'ютерах. На кожен комп'ютер потрібно скопіювати тест, з кожного комп'ютера потрібна зібрати результати. Якщо комп'ютери об'єднані в мережу, то загальні каталоги спрощують завдання, але не зовсім. Журнал тестування (MyTestServer) допоможе вирішити цю задачу більш ефективно.

На комп'ютерах студента досить встановити MyTestXPro в мінімальному варіанті - тільки модуль тестування (MyTestStudent). На одному з комп'ютерів - в повному варіанті, включаючи Журнал тестування (MyTestServer). Швидше за все, це буде комп'ютер викладача, але не обов'язково – підійде будь-який з комп'ютерів (рисунок 2.1.).

2.2.1 Налаштування модуля тестування

Після того, як запустили програму (модуль тестування), потрібно відкрити вікно параметрів (Налаштування - Параметри) і перейти на вкладку Мережа. За замовчуванням мережеві функції відключені (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Вікно параметрів

Для того, щоб студент міг отримувати тести з мережі, щоб результати відправлялися викладачеві в Журнал тестування, необхідно правильно налаштувати модуль тестування. У реальній обстановці в поле Сервер необхідно вказати ім'я, або IP-адрес комп'ютера на якому працюватиме Журнал тестування.

2.2.2. Налаштування журналу тестування

Для початку роботи з програмою не потрібно проводити якихось додаткових налаштувань Журналу тестування, надалі, можливо, налаштувати ті чи інші можливості.

Якщо Брандмауер ОС видає запит дозволити або заблокувати мережеві можливості програми, необхідно дати дозвіл, інакше ОС буде їх блокувати.

Після установки і налаштування програми можна випробувати її мережеві можливості.

2.2.3. Роздача тестів

При використанні Журналу тестування немає необхідності копіювати файли з тестами на кожен комп'ютер або надавати до них доступ через загальний каталог. Таким чином, відразу не тільки спрощуємо собі роботу, але й додатково захищаємо тести від несанкціонованого доступу.

Розглянемо як роздати тести. Запустіть Журнал тестування, перейдіть на вкладку Роздати тест. У таблиці відображаються тести доступні для роздачі, наявність обмежень по даті, часу або IP-адресою. Якщо ви ще не роздавали тести, то таблиця буде порожня (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Журнал результатів

Тепер студенти зможуть, натиснувши Отримати тест (рисунок 2.4), отримати потрібні тести з мережі з Журналу. Запустивши налаштовану, описаним вище чином, програму, студент може натиснути кнопку Отримати по мережі ... або вибрати в меню Файл Отримати по мережі. Їх модуль тестування зв'язується з Журналом, отримує тест і відкриває його. На комп'ютері студента файл не зберігається. Далі студенти проходять тест звичайним чином, начебто він відкритий з файлу.

Рисунок 2.4 – Початкова сторінка MyTestStudent

2.2.4 Централізоване отримання результатів

MyTestXPro дозволяє отримати викладачеві (вчителю, інструктору) не тільки оцінку за тест, а й детальну інформацію про проходження тестування. Причому, Журнал тестування дозволяє зібрати результати тестування автоматично (рисунок 2.5).

Для того щоб Журнал тестування отримував результати необхідно:

- Налаштувати програму (як описано вище);

- Дозволити цю можливість в параметрах тесту.

Таким чином, упорядник тесту може контролювати чи можуть результати тестування відправлятися в Журнал тестування для аналізу. Для цього потрібно відкрити в Редакторі тестів потрібний тест і переконатися, що відзначені перемикачі Відправляти результати по мережі в журнал і Відображати результат в моніторі (рисунок 2.6).

Рисунок 2.5 – Журнал результатів в MyTestServer

Рисунок 2.6 – Налаштування журналу тестування

Вкладка Монітор схожа на кладку Результати, тільки на ній відображаються не кінцеві результати тестування, а поточні. Ви можете бачити, який тест виконує той чи інший студент, скільки завдань і наскільки успішно виконав і т.д.

Після завершення тестування запис з монітора для даного студента зникає, а в таблиці результати з'являється запис про кінцеві результати тестування.

Записи, які давно не оновлювалися, тобто швидше за все була перервана зв'язок по мережі або примусово закрита програма, відзначаються кольором. Записи з монітора можна перенести в результати, це має сенс якраз для «завислих» записів.

При отриманні результатів може бути відтворений звук і показано спливаюче повідомлення. Отримані результати можна зберегти і / або проаналізувати.

2.2.5. Збереження результатів

Зібрані результати тестування можна зберегти у файл для аналізу в зручний час.

Для збереження результатів дайте команду Файл → Зберегти ... (або Зберегти як ...), вкажіть ім'я файлу і каталог для збереження.

Збережені результати можна відкрити пізніше (Файл → Відкрити ...). Так само результати можна об'єднати в один файл, імпортувати їх з інших файлів (Файл → Імпорт).

Також в Журналі тестування є можливість автоматичного збереження прийнятих результатів.

Швидше за все, для більшості користувачів можна залишити в автоматичному збереженні тільки один пункт - Зберігати результати в текстовий файл. Ця операція досить швидка і дозволить відновити оцінки (результати) тестування при деякому перериванні або відключенні комп'ютера. Самі ж результати можна зберігати вручну (Файл → Зберегти ...) по необхідності.

2.2.6. Створення відгуку

Якщо до результату прикріплений звіт переглянути його можна командою Дії → Результати → Звіти → Показати звіт або натиснувши F6.

Не обов'язково включати звіт в результати тестування, його можна створити маючи файл з тестом, для якого отримані результати.

Наприклад, введемо необхідні параметра для однієї людини: Володимир Чиж. Нехай він є учнем 11А класу проходив тест з теми «Системи числення».

У звіті буде показаний його результат, час виконання, оцінка і його персональні дані, які будуть вибиратися з тих даних, які ми внесли при складанні тестування.

Для того, щоб створити звіт, в меню потрібно вибрати Дії → Результати → Звіти → Створити звіт у вікні, необхідно вказати ім'я файлу з тестом і параметри звіту (показувати правильні відповіді, показувати всі або тільки завдання з помилками). Якщо при виборі команди тримати Shift, то звіт буде не тільки створений і показаний, а прикріплений до результату (рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Створення звіту

Таким чином, було проведено розгляд створення тестує програми в пакеті програм для тестування MyTestXPro.

3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

3.1. Загальні питання.

3.1.1. Загальні питання охорони праці

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Головними задачами та метою охорони праці є зберігання здоров’я та дієспроможності людини, зріст вирбництва труда, зберігання високої якості продукції, що випускається, зменшення кількості нещасних випадків, аварій,а з цим і простоїв на підприємстві, укріпити та створити культуру трудової діяльності.

Виконання та розробка дипломного проекту “Розробка автоматизо-ваноїсистемитестуваннястудентів” відбувається за допомогою комп'ютера, тому питання охорони праці розглядаються щодо забезпечення здорових і безпечних умов роботи оператора і користувачів  при проектуванні або дослідженні даного об'єкта.

3.1.2. Загальна характеристика виробничого приміщення

Розгляд показників виробничого приміщення, в якому безпосередньо велась розробка продукту, наведено у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1. – Загальна характеристика виробничого приміщення

Показник

Його призначення

Критерій (обґрунтування вибору)

Регламентуючі документи

1

2

3

4

1. Габарити при-міщення, кіль-кість робочих місць

Розміри приміщення 3м×4м×2.5м.

2 робочих місця – 6 м2 на кожного працівника.

Санітарні норми

Комфортні умови праці

ДНАОП 0.001.31

2. Поверх, поверховість будівлі

1 поверх 4поверхової будівлі

СНіП 31-03

3. Вид природного освітлення

Бокове одностороннє.  Вікна виходять назахід.

Нормоване значення КПО визначається по формулі та має складати не менше 1,5:

де  значення КПО для III поясу світлового клімату =2,5,

m – коефіцієнт світлового клімату (для міст України, окрім Криму m=0,9%),

c –  коефіцієнт сонячності клімату (с=1). =5,5*0,9*1= =2,25%

СНіП II-4 32,

ДНАОП 0.00.1.31

4. Вид штучного освітлення, джерела світла

Загальний вид штучного освітлення. передбачено 4 газорозрядні лампи по 75 Вт кожна.

Газорозрядні дають більший світловий потік.

СНіП II-432,

ДНАОП 0.00.1.31

5. Клас примі-щення по небез-пеці ураження еклектичним струмом  

Приміщення з підвищеною небезпекою.

Можливе одночасне доторкання людини до металоконструкцій споруд, що мають з’єднання з одного боку з ґрунтом, а з іншого – з металевим корпусом електро-обладнання

ПУЕ

6. Категорій по  пожежній небезпеці

Пожежонебезпечна

В-категорій: присутність речовин, які продовжуватимуть  горіння після видалення джерела запалення.

ОНТП-24[34]

7. Клас зони по пожежній безпеці

II-IIa

Для захисту від запалення електропроводки передбачені металеві короби.

ПУЕ

8. Ступінь стійкості вогнестійких  будівельних конструкцій

Ступінь II

ДБН В.1.1-7

3.1.3. Загальна характеристика трудового процесу

За характером навколишнього середовища, машинний зал ПЕОМ відноситься до класу нормальних, тому що в ньому відсутні ознаки властиві жарким приміщенням, курним і з хімічно-активним середовищемзгідно ГОСТ 12.1.005. За характером зорової роботи, робота відноситься до середньої точності, розряд зорової роботи IV, під розряд зорової роботи В, найменший розмір об'єкта розрізнення 0,2-0,25 мм, контраст середній, фон світлий (згідно СНіП II-432).

При розробці програмного продукту чи проведенні експерименту зростає нервово-емоційна напруга. Причиною її виникнення може бути відхилення реального результату від запланованого, невідповідність інтенсивності інформаційних потоків індивідуальним можливостям людини, несприятливий вплив виробничого середовища й інших факторів, що викликають негативні емоції. Тому для науково обґрунтованого підходу до оптимізації розумової праці, одержання необхідних даних оптимальних умов праці повинне здійснюватися комплексно з застосуванням знань по промисловій гігієні й ергономіці.

Проведення комп’ютерного моделювання виробляється за допомогою комп’ютера, тому питання охорони праці розглядаються щодо забезпечення здорових і безпечних умов роботи оператора і науковця при проектуванні дослідженні об'єкта.

Режим праці та відпочинку ведеться відповідно до штатного розкладу:з 9-00 до 18-00 з перервою на обід з 13-00 до 14-00.

Продуктивність праці багато в чому залежить від умов на виробництві, таких як: освітлення; склад повітря; шуми; шкідливі випромінювання. Ці параметри по окремості й у комплексі впливають на організм людини, визначаючи його самопочуття. Категорію роботи враховуємо по фізичному навантаженню.

По енерговитратах організму, розробка програмного продукту відноситься до категорії 1а (легкої) тому, що робота виробляється сидячи, не вимагає систематичної фізичної напруги підняття і перенесення ваг (витрата енергії при виконанні роботи до 150 ккал/годину).

Таблиця 3.2 – Загальна характеристика трудового процессу.

Показник

Його призначення

Документи, що регламентують.

1

2

3

1.Роботи для виконання

Метою дипломного проекту є проведення дослідження та  моделювання системи керування дизель-потягу з використанням засобів нечіткої логіки та нейронних мереж.

Технічне завдання

2.Обладнання, що застосовується

Для виконання роботи виконується ПЕОМ

Технічне завдання

3.Умови зорової роботи:

-найменший розмір обєкта розрізнення

-характеристика тла

Контраст обєкта із тлом

Розмір мінімального елемента зображення (пикселя) для монохромних зображень 0,3мм      

-Яскравість знака (яскравість тла) від 35 до 120 кд/кв. м

-Контраст від 3:1 до 1,5:1     (для монохромних зображень)               

СНіП II-4-7932,

ДНАОП 0.00-1.31

4.Категорія робіт по енергетичним затратам

За витратами енергії проведення моделювання є легкою фізичною роботою (сидяча робота, не має потреби у фізичній напрузі) - категорія Іа.

ГОСТ 12.1. 005,

ДНАОП 0.00-1.31

5.Небезпечні та шкідливі фактори

Таблиця3.4

ГОСТ 12.0. 003,

ДНАОП 0.00-.31,

ВДОП 2.03-5.04-96

6.Режим роботи та відпочинку

Для підтримки нормальних умов роботи у холодний час передбачена наявність парового опалення з радіаторами, а в теплий час – системи кондиціонування.

Дсанпин 3.3.2.- 007

7. Клас умов роботи за небезпечними та шкідливими виробничими факторами, важкості та напруженості роботи.

Клас умов роботи допустимий – 2.Індекс професійних захворювань

< 0.05

Категорія професійного ризику – зневажливо малий(переноси мий ризик).

ДНАОП 0.00-1.31,

ДНАОП 0.03-8.03

3.1.4. Загальна характеристика використовуваного виробничого електроустаткування.

При живленні електроапаратури в будівлі використовується понижуючий трансформатор з 380 В до 220 В.  

Таблиця 3.3 –Загальні характеристики електроапаратури та умов її експлуатації

Показник  

Його призначення

Критерій (обґрунтування вибору)

Регламентуючі документи

1

2

3

4

1. Режим живлення :

характеристика  споживаної енергії

 1.  вид
 2.  напруга
 3.  режим мережі
 4.  споживана потужність

Живлення здійснюється від трьох ведучої мережі: фазовий дріт, нульовий робочий дріт, нульовий захисний дріт.Напруга -  220В,Споживана потужність ком-п’ютером -350Вт.

Експлуатаційно- технічні вимоги, паспорт

2. Кліматичні умови надійно роботи

15ºС -35 ºС

Утворення водного конденсату на обладнанні при низькій температурі. Нестабільна робота напівпровідникової при підвищених температурах.

Технічний паспорт

3. Ступінь захисту

Захист техніки від впливу виробничого середовища

IP44

ПЕУ

4. Клас за засобом захисту від ураження електричним струмом

Клас II

Захист від уражен-ня електричним  струмом здійсню-ється завдяки за-стосуванню по-двійної ізоляції силових кабелів монітору та ком-п’ютеру та вико-ристанню їхнього занулення із мере-жею живлення.

ГОСТ 12.2.007.0,

ГОСТ 25861, ДНАОП 0.001.31

5. Схемно-конструктивні

Занулення електроприладів на загальну магістраль мережі живлення.

Присутня можли-вість одночасного дотику людини до  металоконструкцій будинків і т.п., які мають з'єднання з землею, з одного боку, і до мета-левих корпусів електрообладнання  – з іншої сторони.

ПУЕ,

ГОСТ 12.1.030,

ДНАОП 0.001.31

3.1.5 Аналіз небезпечних і шкідливих факторів

При роботі на ПЕОМ на людину впливають ряд шкідливих і небезпечних факторів, що класифікуються відповідно ГОСТ 12.0.003.

Небезпечним фактором називається фактор, що викликає травму або ушкодження організму. Шкідливий фактор – фактор, тривалий вплив якого приводить до патології в організмі – професійним захворюванням. Ці фактори розділяються на фізичні, хімічні, біологічні і психофізичні. Основні з них приведені в таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 – Перелік небезпечних і шкідливих факторів.

Найменування

Джерело

Нормовані значення

Регламентуючі документи

1

2

3

4

1 Фізичні

1.1

Підвищений рівень шуму

Освітлювальна система, вентиляційна система, друкуючі пристрої

L=50дБА

ГОСТ 12.1.003 ,

ГОСТ 12.1.029

1.2

Підвищена іонізація повітря робочої зони

Рентгенівське випромінювання комп'ютера

Кількість легких  

-позитивних іонів

Ф=1500…3000см

-негативних іонів Ф=3000…5000см

ДНАОП 0.00-1.31

1.3.Небезпечна напруга в елект-ричному ланцюгу

Живильна електрична мережа

I=1,6 A

ГОСТ 12.1.038 ,

ГОСТ 12.1.019

1.4.Підвищений потенціал статичної електрики

Діелектрична поверхня комп'ютера

Нормовані значення

E=20 кв/м

ГОСТ 12.1.019 ,

ГОСТ 12.1.045

1.5.Рентгенівське випроміню-вання

Комп'ютер

(ЕПТ)

На відстані 5 см від екрана рівень випро-мінювання не пови-нен перевищувати 0,06 мкР/год,

(100 мкР/година)

ДНАОП 0.00-1.31

1.6. Ультрафіолетове випромінювання

Комп'ютер

(ЕПТ)

Щільність потоку ультрафіолетового випромінювання 10Вт/м2

ДНАОП 0.00-1.31

1.7

Недолік природного освітлення

Невірне розташування комп'ютерів

eIVн =1,5%

СНіП II-4

1.8

Недолік штучного освітлення

Невірне планування штучної системи освітлення

Е=500 лк

СНіП II-4

1.9

Відбиті бліки

Невірне розташування комп'ютерів

Повинна бути відсутня у полі зору (P=0)

СНіП II-4

1.10

Перевищення припустимої величини дискомфорту

Невірне планування штучної системи освітлення

М=5%

СНіП II-4

1.11

Коефіцієнт пульсації газорозрядних ламп

Неповне розфазування світильників

K.п.=5%

СНіП II-4

2 Хімічні

2.1

Виробничий пил (аерогелі)

Статична електрика, накопичена на діелектричній поверхні комп'ютера

ПДК = 10 мг/м3

ГОСТ 12.1.005

3 Нервово-психологічні перевантаження

3.1

Розумове перенаванта-ження

Відповідальність, труднощі виробничого завдання

Категорія роботи: напружена

3.2

Переванта-ження аналізаторів

Відповідальність, труднощі виробничого завдання

Зниження витривалості до вихідного

40% .. 50%

3.3

Емоційні пе-ревантаження

Відповідальність, труднощі виробничого завдання

Подовження часу реакції на світло та звук до вихідного

40…50%

4 Ергонометричні характеристики

4.1

Яскравість екрану

Екран комп'ютера

В=100кд/м2

ДНАОП 0.00-1.31

4.2

Контрастність зображення ліній фону

Екран комп'ютера

До=(Вфо)/Вф=0,9

Вф –яскравість тла

В – яскравість об'єкта

ДНАОП 0.00-1.31

3.2. Виробнича санітарія

3.2.1. Параметри мікроклімату

Метеорологічні умови на виробництві мікроклімат визначають наступні параметри: температура (C), рухливість (м/с), відносна вологість повітря (%) і теплове випромінювання

Оскільки дипломний проект відноситься до легких фізичних робіт, але характеризується напруженою розумовою працею, то, керуючись ГОСТ 12.1.005 застосовують оптимальні параметри мікроклімату для даного приміщення, які приведені у таблиці 3.5.

Таблиця3.5 – Значення параметрів мікроклімату в робочій зоні.

Категорія робіт

Період року

Температура

t 0С (оптимальна)

Відносна вологість, %

Швидкість  повітря, м/c

Легка – Iа

Холодний

22 – 24

40 – 60

0,1

Легка – Iа

Теплий

23 – 25

40 – 60

0,1

Місце виконання дипломного проекту оздоблено системами вентиляції, центрального парового опалення та кондиціонування. Функціонування цих систем забезпечує оптимальні параметри мікроклімату.

3.2.2. Освітлення

Особливістю роботи за дисплеєм ЕОМ є постійна і значна напруга функцій зорового аналізатора, обумовленого необхідністю розпізнання самосвітних об'єктів (символів, знаків і т.п.), при наявності відблисків на екрані, рядковій структурі екрана, мельканням зображення, недостатньою чіткістю об'єктів.

Для забезпечення нормального освітлення застосовуються природне і штучне освітлення, а також комбіноване, котрі нормуються СНіП II-4.

3.2.2.1 Природне освітлення

Усі виробничі приміщення, з постійним перебуванням у них людей, відповідно до санітарних норм і правил, мають природне освітлення.

У нашому випадку, як зазначалось вище, використовується однобічне природне освітлення з розташуванням віконних пройомів на захід. Природне освітлення нормується коефіцієнтом природного освітлення (КПО) по СНіП  II-4.

Нормовані значення КПО для будинків, розташованих у IV поясі світлового клімату визначаються по наступній формулі:

eIVн=eнIII*m*c,     (3.1)

де eнIII - значення КПО для III пояса світлового клімату складає 2,5

(згідноСНіП II-4);

m - коефіцієнт світлового клімату (для міст України, окрім Криму m=0,9% згідно СНіП II-4);

c - коефіцієнт сонячності клімату (для міста України c=1,0 згідно СНіIIII-4).

Таким чином для міста Стаханова згідно (3.1) отримуємо нормоване значення КПО eIVн= 2,5*0,9*1= 2,25 %.

3.2.2.2. Штучне освітлення

На робочому місці застосовується загальне штучне освітлення, у темний період доби - комбіноване. Штучне освітлення нормується СНіП II-4. Для створення комфортних умов зорової роботи середньої точності необхідні наступні дані по нормах освітлення. Дані по нормах освітлення приведені в таблиці 3.6.

Таблиця 3.6 – Норми освітлення.

Характеристика зорової роботи

Найменший розмір об’єкта розпізнавання, мм

Розряд

зорової  роботи

Підрозряд  зорової  роботи

Контраст об’єкта

розпізнавання із тлом

Характеристика тла

Нормативні значення параметрів освітлення

Освітлення при штучному

освітленні, Лк

КПО енIV при природному боковому освітленні, %

Високої точності

0,2-0,25

IV

в

Середній

Світлий

Е=500

2,25

3.2.3 Випромінювання від екрана

ЕПТ генерує кілька типів випромінювання, у тому числі: гама - , рентгенівське, радіочастотне, мікрохвильове, видиме, ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання. Рівні цих випромінювань не перевищують діючих норм.

Вимоги щодо припустимих значень неіонізуючого електромагнітного випромінювання: напруженість електромагнітного поля на відстані 50см навколо ЭПТ за електричною складовою не повинна перевищувати:

у діапазоні частот 5 Гц - 2 КГц  -  25 В/м,

у діапазоні частот 2 КГц - 400 КГц  - 2,5 В/м,

Щільність магнітного потоку не повинна перевищувати:

у діапазоні частот 5 Гц - 2 КГц  - 250 нТл,

у діапазоні частот 2 КГц - 400 КГц  - 25 нТл,

Поверхневий електростатичний потенціал не повинний перевищувати 500 В.

Конструктивне рішення екрана дисплея таке, що рентгенівське випромінювання від екрана на відстані 10см не перевищує 100 мкР/година .

У приміщеннях з дисплеями необхідно контролювати іонізацію. У таблиці 3.7 приведені рівні іонізації повітря робочого місця.

Таблиця 3.7 – Рівні іонізації повітря робочого місця.

Рівні

Кількість іонів на 1 см3 повітря

n+

n-

Мінімально необхідні

400

600

Оптимальні

1500-3000

3000-5000

Максимально припустимі

50000

50000

Варто враховувати, що м'яке рентгенівське випромінювання, що виникає при напрузі на аноді 20-22 КВ, а також напруга на струмопровідних  ділянках схеми викликає іонізацію повітря з утворенням позитивних іонів, що вважаються несприятливими для людини.

3.3. Техніка безпеки

3.3.1 Електробезпека

Зважаючи на той факт що робоче місце, де знаходиться ПЕОМ, є приміщенням з підвищеною небезпекою ураження людини електричним струмом, необхідно передбачити наступні  міри електробезпеки:

 1. конструктивні заходи електробезпеки;
 2. схемно-конструктивні заходи електробезпеки;
 3. експлуатаційні заходи електробезпеки.

3.3.1.1 Конструктивні міри електробезпеки

Конструктивні міри безпеки скеровані на вилучення можливості доторкання людини до частин, за якими подається електричний струм.

Для вилучення можливості доторкання оператору до частин, за якими подається електричний струм, всі силові вмикачі розташовані в закритих корпусах. Застосовується блочний монтаж.

Ступінь захисту обладнання відповідає IP44(де 4 – захист від твердих тіл розміром більше 1 мм; 4 – захист від бризок) згідно з ПУта ГОСТ 14254.

Згідно з ГОСТ 12.2.007.0 приймається І клас захисту від ураження електричним струмом обслуговуючого персоналу тому, що комп’ютер має робочу ізоляцію та елементи захисту.

3.3.1.2. Схемно-конструктивні міри електробезпеки

Схемно-конструктивні міри електробезпеки забезпечують безпеку дотику людини до металевих частин електричних апаратів, що не використовуються для передачі електричного струму, при випадковому пробої їхньої ізоляції та виникнення електричного потенціалу на них.

Живлення здійснюється від трьохдротової мережі: фазовий дріт, нульовий робочий дріт, нульовий захисний дріт.

Зважаючи на той факт, що напруга менше 1000 В, але більше 42 В, тоді згідно з ГОСТ 12.1.030 з метою захисту від ураження електричним струмом застосовується занулення, тому що лабораторія є приміщенням з підвищеною небезпекою ураження людини електричним струмом з тієї причини, що мається можливість одночасного дотику людини до металоконструкцій будівель та т.п., що мають з’єднання із землею, з одного боку, та до металевих  корпусів електронного  обладнання – з іншого боку.

Занулення – передбачене електричне з’єднання з нульовим захисним провідником металевих частин, що не використовуються для передачі електричного струму та можуть опинитися під напругою.

3.3.1.3 Схема занулення та призначення елементів занулення

За засобом захисту від ураження електричним струмом система, що проектується, відноситься до І класу згідно з ГОСТ 12.2.007.0.

Схему занулення наведено на рисунку 3.1.

Рисунок 3.1 – Схемазанулення.

Призначення елементів занулення:

Rзн – заземлення точки нейтралі;

Rзн – повторне заземлення;

Nз – нульовий захисний дріт;

Nр– нульовий робочий дріт;

Ø – живильний дріт;

Ікз – струм короткого замикання;

Іпз– струм повторного заземлення;

Ізк– струм замикання на корпус;

1 – прилад; 2 – запобіжник.

Призначення нульового захисного провідника - забезпечити необхідне для відключення установки значення току однофазного короткого замикання шляхом створення для цього струму ланцюгу з малим опором.

Призначення заземлення нейтралі обмоток джерела струму(що живить мережу до 1000В) – зниження напруги занулених корпусі(а, що виходить, нульового захисного провідника) відносно землі до безпечного значення при замиканні фази на землю.

Призначення повторного заземлення нульового захисного провідника – зниження напруги на занулених корпусах в період  замикання фази на корпус. Повторне занулення значно зменшує небезпеку ураження струмом, яка виникає в результаті обриву нульового захисного провідника та замикання фази на корпус за місцем обриву, але не може усунути її цілком, тобто не може забезпечити тих умов безпеки, що існували до обриву. Повторне заземлення нульового захисного провідника призначено для  зниження напруги відносно землі занулених конструкцій в період замикання фази на корпус як при справній схемі занулення, так і випадку обриву нульового захисного провідника.

3.3.1.4. Експлуатаційні міри електробезпеки

Первинним джерелом живлення ПЕОМ є трьохдротова мережа: фазо-вий дріт, нульовий робочий дріт, нульовий захисний дріт. Електроживлення   здійснюється від електроустановки (трансформатора) з регульованою напругою під навантаженням. Напруга мережі подається в розподільну шафу.

В приміщенні прокладена шина повторного заземлення (провідник, яким заземлюють) виконана відповідно до ГОСТ 12.1.030, котра металево з’єднується із заземленою нейтраллю електроустановки.

3.3.2. Ергономічні вимоги до робочого місця

 1. Організація робочого місця з обслуговування, ремонту та налагодження ЕОМ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам відповідно до ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ“Робоче місце при виконанні робот сидячи. Загальні ергономічні вимоги[51],характеру та особливостей трудової діяльності.
 2. Площа, виділена для одного робочого місця з відеотерміналом або персональною ЕОМ, повинна складати не менше 6 кв. м, а обсяг - не менше 20 куб.м.
 3. Робочі місця з відеотерміналами відносно світлових прорізів повинні розміщуватися так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.
 4. При розміщенні робочих місць з відеотерміналами та персональними ЕОМ необхідно дотримуватись таких вимог:
 5. робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ розміщуються на відстані не менше 1 м від стін зі світловими прорізами;
 6. відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має бути не меншою за 1,2 м;
 7. відстань між тильною поверхнею одного відеотермінала та екраном іншого не повинна бути меншою 2,5 м;
 8. прохід між рядами робочих місць має бути не меншим 1 м.

Вимоги цього пункту щодо відстані між бічними поверхнями відеотерміналів та відстані між тильною поверхнею одного відеотерміналу та екраном Іншого враховуються також при розміщенні робочих місць з відеотерміналами та персональними ЕОМ в суміжних приміщеннях, з урахуванням конструктивних особливостей стін та перегородок.

 1. Організація робочого місця користувача ЕОМ повинна забезпечувати відповідність усіх елементів робочого місця та їх розташування ергономічним вимогам відповідно до ГОСТ 12.2.032-78, з урахуванням характеру та особливостей трудової діяльності.
 2. Конструкція робочого місця користувача відеотерміналу (при роботі сидячи) має забезпечувати підтримання оптимальної робочої пози з такими ергономічними характеристиками: ступні ніг - на підлозі або на підставці для ніг; стегна - в горизонтальній площині; передпліччя - вертикально; лікті - під кутом 70 - 90 град, до вертикальної площини; зап'ястя зігнуті під кутом не більше 20 град, відносно горизонтальної площини, нахил голови - 15-20 град, відносно вертикальної площини.
 3. Якщо користування відеотерміналом та персональною ЕОМ є основним видом діяльності, то вказане обладнання розміщується на основному робочому столі, як правило, з лівого боку.
 4. Якщо використання відеотерміналу та персональної ЕОМ є періодичним, то устаткування, як правило, розміщується на приставному столі, переважно з лівого боку від основного робочого столу. Кут між поздовжніми осями основного та приставного столів має бути 90 - 140 град.
 5. Якщо використання відеотерміналу та персональної ЕОМ є періодичним, то дозволяється обладнувати в приміщенні, що відповідає вимогам даних Правил, окремі робочі місця колективного користування з відеотерміналом та персональною ЕОМ.
 6. Висота робочої поверхні столу для відеотерміналу має бути в межах 680 - 800 мм, а ширина - забезпечувати можливість виконання операцій в зоні досяжності моторного поля.

Рекомендовані розміри столу: висота - 725 мм, ширина - 600 -1400 мм, глибина - 800 -1000 мм.

 1. Робочий стіл для відеотерміналу повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм, на рівні витягнутої ноги - не менше 650 мм.
 2. Робочий стіл для відеотерміналу, як правило, має бути обладнаним підставкою для ніг шириною не менше 300 мм та глибиною не менше 400 мм, з можливістю регулювання по висоті в межах 150 мм та кута нахилу опорної поверхні - в межах 20 град. Підставка повинна мати рифлену поверхню та бортик на передньому краї заввишки 10 мм.
 3. Застосування підставки для ніг тими, у кого ноги не дістають до підлоги, коли робоче сидіння знаходиться на висоті, потрібній для забезпечення оптимальної робочої пози відповідно до пункта 5.1.6, є обов'язковим.
 4. Робоче сидіння (сидіння, стілець, крісло) користувача відеотерміналу та персональної ЕОМ повинно мати такі основні елементи: сидіння, спинку та стаціонарні або знімні підлокітники.

У конструкцію сидіння можуть бути введені додаткові елементи, що не є обов'язковими: підголовник та підставка для ніг.

 1. Робоче сидіння користувача відеотерміналу та персональної ЕОМ повинно бути підйомно-поворотним, таким, що регулюється за висотою, кутом нахилу сидіння та спинки, за відстанню спинки до переднього краю сидіння, висотою підлокітників.
 2. Регулювання кожного параметра має бути незалежним, плавним або ступінчатим, мати надійну фіксацію.

Хід ступінчатого регулювання елементів сидіння має становити для лінійних розмірів 15 -20 мм, для кутових - 2 - 5 град. Зусилля під час регулювання не повинні перевищувати 20 Н.

 1. Ширина та глибина сидіння повинні бути не меншими за 400 мм. Висота поверхні сидіння має регулюватися в межах 400 - 500 мм, а кут нахилу поверхні - від 15 град, вперед до 5 град, назад.
 2. Поверхня сидіння має бути плоскою, передній край - заокругленим.
 3. Висота спинки сидіння має становити 300±20 мм, ширина - не менше 380 мм, радіус кривизни в горизонтальній площині - 400 мм. Кут нахилу спинки повинен регулюватися в межах 0-30 град, відносно вертикального положення. Відстань від спинки до переднього краю сидіння повинна регулюватись у межах 260 - 400 мм.
 4. Для зниження статичного напруження м'язів рук необхідно застосовувати стаціонарні або знімні підлокітники довжиною не менше 250 мм, шириною - 50 - 70 мм, що регулюються по висоті над сидінням у межах 230±30 мм та по відстані між підлокітниками в межах 350 - 500 мм.
 5. Поверхня сидіння, спинки та підлокітників має бути напівм'якою, з неслизьким,ненаелектризовуючим, повітронепроникним покриттям та забезпечувати можливість чищення від бруду.
 6. Екран відеотермінала та клавіатура мають розташовуватися на оптимальній відстані від очей користувача, але не ближче 600 мм, з урахуванням розміру алфавітно-цифрових знаків та символів.
 7. Розташування екрану відеотерміналу має забезпечувати зручність зоровогоспостереження у вертикальній площині під кутом ±30 град, від лінії зору працівника.
 8. Клавіатуру слід розміщувати на поверхні столу або на спеціальній, регульовуваній за висотою, робочій поверхні окремо від столу на відстані 100-300 мм від краю, ближчого до працівника. Кут нахилу клавіатури має бути в межах 5-15 град.
 9. Робоче місце з відеотерміналом слід оснащувати пюпітром (тримачем) для документів, що легко переміщується.
 10. Пюпітр (тримач) для документів повинен бути рухомим та встановлюватись вертикально (або з нахилом) на тому ж рівні та відстані від очей користувача ЕОМ, що і відеотермінал.
 11. Розміщення принтера або іншого пристрою введення-виведення інформації на робочому місці має забезпечувати добру видимість екрану відеотермінала, зручність ручного керування пристроєм введення-виведення інформації в зоні досяжності моторного поля: по висоті 900 - 1300 мм, по глибині 400 - 500 мм.
 12. Під матричні принтери потрібно підкладати вібраційні килимки для гасіння вібрації та шуму.
 13. При потребі високої концентрації уваги під час виконання робіт з високим рівнем напруженості суміжні робочі місця з відеотерміналами та персональними ЕОМ необхідно відділяти одне від одного перегородками висотою 1,5 - 2 м.
 14. Організація робочого місця, яке передбачає використання ЕОМ для управління технологічним обладнанням (станки з програмним управлінням, роботизовані технологічні комплекси, обладнання для гнучкого автоматизованого виробництва тощо), повинна передбачати:
 15. достатній простір для людини-оператора;
 16. вільну досяжність органів ручного управління в зоні моторного поля: відстань по висоті - 900 - 1330 мм, по глибині - 400 - 500 мм;
 17. розташування екрана відеотермінала в робочій зоні, яке забезпечувало б зручністьзорового спостереження у вертикальній площині під кутом плюс-мінус ЗО град, від лінії зору оператора, а також зручність використання відеотермінала під час коригування керуючих програм одночасно з виконанням основних виробничих операцій;
 18. відстань від екрана до ока працівника повинна відповідати вимогам пункту 5.1.2;
 19. можливість повертання екрана відеотермінала навколо горизонтальної та вертикальної осі.

3.4. Пожежна безпека

Пожежна безпека - стан об'єкта при якому із установленою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Причинами, що можуть викликати пожежу в розглянутому приміщенні, є:

 1.  несправність електропроводки і приладів;
 2.  коротке замикання електричних ланцюгів;
 3.  перегрів апаратури;
 4.  блискавка.

Приміщення по пожежній безпеці відноситься до категорії В відповідно до ОНТП-24, тому що в обігу знаходяться тверді спалимі речовини і матеріали. Ступінь вогнестійкості будинку - II відповідно до ДБН В.1.1-7, клас приміщення по пожежній небезпеці П-ІІа, відповідно до ПУЕ.

Пожежна безпека відповідно до ГОСТ 12.1.004забезпечується системами запобігання пожежі, пожежного захисту, організаційно-технічними заходами.

Система запобігання пожежі:

 1.  контроль і профілактика ізоляції;
 2.  наявність плавких вставок і запобіжників в електричному  обладнанні;
 3.  для захисту від статичної напруги використовується заземлення;
 4.  захист від блискавок будівель і обладнання.

Для даного класу будівель і місцевості із середньою грозовою діяльністю 10 і більш грозових годин у рік, тобто для умов м. Стаханова встановлена III категорія захисту від блискавок.

Ступінь захисту відповідному класу помешкання П П-а ІР44 для обладнання і ІР2Х для світильників.

Система пожежного захисту:

 1.  аварійне відключення і переключення апаратури;
 2.  наявність первинних засобів пожежогасіння, вогнегасників ОП-5, тому що вуглекислота має погану електропровідність, або порошкових вогнегасників;
 3.  система оповіщення, світлова і звукова сигналізація;
 4.  захист легкозаймистих частин обладнання, конструкцій захисними матеріалами;
 5.  використання негорючих матеріалів для акустичної обробки стін і стель;
 6.  у помешканнях, де немає робочого персоналу, встановлена автоматична система пожежного захисту.

Для успішної евакуації персоналу при пожежі розміри дверей робочого помешкання повинні бути наступними: - ширина дверей не менше 1,5 м, - висота дверей не менше 2,0 м, - ширина коридору 1,8 м; робоче помешкання повинно мати два виходи; відстань від найбільш віддаленого робочого місця не повинна перевищувати 100 м.

Організаційні заходи пожежної профілактики:

 1.  навчання персоналу правилам пожежної безпеки;
 2.  видання необхідних інструкції і плакатів, плану евакуації персоналу у випадку пожежі.

Приміщення відповідає вимогам пожежної безпеки.

3.5. Охорона навколишнього середовища

Збільшення ефективності виробництва, його інтенсифікація нерозривно зв’язані з створенням здорових та безпечних умов труда.

Охорону праці можна розглядати як систему, яка забезпечує в сфері виробництва оптимальне з точки зору збереження здоров’я та працездатності взаємодії людей з технічними засобами та навколишнім середовищем.

Охорона навколишнього середовища - комплекс заходів, призначених для обмеження негативного впливу людської діяльності на природу.

Такими заходами можуть буди:

 1. Обмеження викидів у атмосферу та гідросферу с метою покращення загальної екологічної обстановки.
 2. Створення заповідників, національних парків з метою збереження природних комплексів.
 3. Обмеження ловлі риби, охоти, з метою збереження конкретних видів.
 4. Обмеження несанкціонованих викидів мусору.

При вирішенні технічних задач необхідно приділяти особливу увагу питанні взаємодії виробничої середи з навколишньою природною середою. Результат господарської діяльності людини сказуються вже не тільки в локальному, але й у регіональному, а у ряді випадківі глобальному масштабах. Охорона навколишнього середовища становиться важливою соціальною та економічною проблемою.

У процесі роботи за компютером опрератором шкода навколишньому середовищу не наноситься. Відроблений матеріал типу відробленої бумаги, диски та ін. виноситься у спеціально відведені місця.

4.ОЧІКУВАНІ ТЕХНІКО– КОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

До переваг такої розробки можна віднести її вузьку спеціалізацію з наявним програмним забезпеченням, на відміну від її можливих аналогів. Використовуючи програмнезабезпечення, можна розширювати функціональ-ні можливості програми, в залежності від потреб. Таким чином, можна покращити його техніко–економічні показники та ефективність використання в навчальному процесі.

Проведемо оцінку витрат праці, виходячи з того, що розмір вихідного тексту запису тестів і даних в основному визначає затрати праці й час розробки програмного забезпечення:

,

де – кількість вихідних команд в тисячах.

В якості вихідної команди приймаємо рядок програми. Загальний об’єм вихідного тексту програми-додатка складає приблизно 1000 рядків. Тоді:

Продуктивність праці розробників програмного забезпечення визначається наступним чином:

.

Тоді ми отримуємо, що продуктивність праці розробників:

Час необхідний для розробки програмного продукту, можна визначити за формулою:

,

де – строк розробки програмного продукту; – коефіцієнт вірності постановки завдання; – час розробки алгоритму; – час налагодження і тестування; – час на підготовку тексту; – час на розробку документації.

Останні величини обчислюються за наступними формулами:

,

де К – залежить від ступеня підготовки програміста; – кількість рядків програми.

Підставляємо значення в останні формули враховуючи, що К=0,8 (стаж роботи до 2-х років).

Тоді час, який необхідний для розробки програмного продукту дорівнює:

Визначимо собівартість години роботи ПК. Для цього розраховуються поточні витрати на експлуатацію комп’ютера. До їх складу включаються витрати на електроенергію і амортизаційні відрахування на реновацію від вартості комп’ютера та інше.

Витрати на електроенергію визначають множенням витрати електроенергії за одну годину на вартість 1 кВт/год електроенергії і на час роботи комп’ютера за рік. Час роботи комп’ютера за рік визначається множенням кількості робочих днів у рік на час роботи комп’ютера за день:

,

де – середня кількість робочих днів у рік.

Середня кількість робочих днів у рік буде рівна:

Тоді, час роботи ПК за рік дорівнює:

Витрати енергії визначаються за формулою:

,

де – витрати електроенергії за одну годину; – вартість 1 кВт/год електроенергії; – час роботи комп’ютера за рік.

Тоді витрати енергії складають:

Амортизаційні відрахування визначаються множенням вартості комп’ютера на норму амортизаційних відрахувань 10%:

Річна заробітна плата обслуговуючого персоналу (інженера з місячним посадовим окладом 1100 грн.) складає:

Відрахування на соціальне страхування, складають 3% від загальної заробітної плати за рік:

Вартість витрачених матеріалів складає 2% від вартості обчислювальної техніки:

Утримання на ремонт приміщень, в яких знаходяться засоби обчислювальної техніки, складає 3% від вартості обчислювальної техніки:

Кількість комп’ютерів, на яких працюватиме програма:

.

Собівартість години роботи на комп’ютері визначається наступним співвідношенням:

Підставляємо значення в останню формулу й отримаємо:

Рахуємо прямі витрати на виконання дипломногопроекту, які визначаються наступним добутком:

,

де – собівартість години роботи на комп’ютері; – час необхідний для розробки програмного продукту.

Підставляємо значення й одержуємо:

Накладні витрати, що включають витрати на освітлення, опалення і т. п. приймаються в розмірі 40-50% від суми прямих витрат:

Загальні витрати на виконання дипломного проекту:

Підставляємо дані й одержуємо:

Визначення ціни на програмний продукт визначається наступним співвідношенням:

,

де В – витрати на виконання дипломного проекту; P – рівень рентабельності, в нашому випадку P = 15; K – коефіцієнт, що залежить від науково-технічного рівня, в нашому випадку К = 1,3.

Підставляємо ці значення й отримаємо ціну програмного продукту, яка дорівнює:

Річний економічний ефект визначається за наступною формулою:

,

де: – витрати на розв’язання задачі традиційними методами; – періодичність розв’язку задачі, для нашого випадку T=300; – приведені витрати. Для визначення параметру використовується наступна формула:

,

де: – трудомісткість на складання документу, вимірюється в годинах; – заробітна плата виконавця за одну годину.

Підставляємо значення в останню формулу й одержуємо:

Для визначення параметру використовується наступна формула:

,

де: – загальний об’єм вихідного тексту програмного додатку; – собівартість години роботи на комп’ютері; – продуктивність праці розробників програмного забезпечення; – нормативно-галузевий коефіцієнт (); – ціна програмного продукту.

Отже приведені витрати дорівнюють:

ВИСНОВОК

Отже, комп’ютерне тестування розширює можливості контролю та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, є альтернативою традиційним методам перевірки, воно може проводитись з урахуванням різних видів (поточне, тематичне, семестрове, річне) та форм (індивідуальне або колективне) контролю, як інструменту оперативного керування. Такий метод оцінювання швидко, об’єктивно й ефективно діагностує результати навчальної діяльності учнів. Таким чином можна стверджувати, що застосування комп’ютерного тестування як компоненту контролю навчальних досягнень, є ефективною і перспективною формою.

Формування системи інформатизації освіти сприяє підвищенню якості освітніх процесів, реалізації проекту «Рівний доступ до якісної освіти».

У ході виконання даної дипломної роботи була розроблена автоматизована система тестування студентів з предметів «Інформатика. Обчислювальна математика та програмування» та «Комп’ютерні мережі». Крім того, була розглянута історія тестування, як аспекту, що визначає контроль знань студента.

Було встановлено, що якщо розглядати тестування з цієї точки зору, то воно є ефективним засобом для перевірки підготовленості, перевірки та кваліфікації перевіряється людини.

До того ж проведення тестування виявляє і розвиває у людини і групи людей в цілому здатність приймати необхідні від нього рішення в різних ситуаціях.

Також необхідно відзначити, що на сьогоднішній момент тестування є одним з найпоширеніших методів оцінки не тільки людей, а й інших представників живої природи, а також тестування застосовується для перевірки функціональності різних класів пристроїв, наприклад, електронних обчислювальних машин.

Крім усього іншого була розглянута реалізація програми у сфері тестування MyTestXPro. Складно відразу перерахувати всі можливості MyTestX, вказати на всі ті дрібниці, які роблять роботу з програмою легкої та зручною. Але варто тільки спробувати її в роботі, створити і провести кілька тестів і вона займе гідне місце в списку ваших улюблених програм. Іншими словами, дана програма неодмінно підійде для цілей оцінювання знань, наприклад, робочих промислового виробництва, абсолютно будь-яких галузей.

У результаті виконання дипломної роботи було розроблено тестові завдання, що відповідають сучасним вимогам створення тестів та повністю охоплюють різні розділи відповідних предметів, та автоматизовану систему тестування,яка реалізована за допомогою програмного засобу створення тестів MyTestPro, для перевірки і оцінювання поточних знань студентів з дисциплін «Інформатика. Обчислювання математика та програмування» та «Комп’ютерні мережі».

Результати роботи автоматизованої системи наведено у додатках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Кабанов А. А. Тестированиестудентов: достоинства и недостатки [Текст] / А. А. Кабанов// Педагогика. — 1999. — № 2. — С. 66–68.

2. Зайцева Л. В. Модели и методыадаптивного контроля знаний [Електронний ресурс] / Л. В. Зайцева. — Режим доступу : http://ifets.ieee.org/russian/periodical/journal.html.

3. Моисеев В. Б. Статистическийподход к принятиюрешений по результатам тестирования для тестовоткрытойформы [Електронний ресурс] / В. Б. Моисеев. — Режим доступу : http://www.mesi.ru/joe/N1_01/mo.html.

4. Булах І. Є. Теорія і методика комп’ютерного тестування успішності навчання (на матеріалах медичних навчальних закладів) : дис. доктора пед. наук: 13.00.01 / І. Є. Булах; Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка. — К., 1995. — 430 с.

5. Гогунський В. Д. Основні напрямки розвитку систем комп’ютерного тестування [Текст] / В. Д. Гогунський, О. Є. Яковенко, В. В. Хмельницький // Тр. 6-ой МНПК «Современныйинформационные и электронныетехнологии». — Одеса, 2005. — С. 136–142.

6. Гуцало Е. У. Педагогічне тестування в системі контролю і оцінки якості навчання студентів (на базі дисциплін психолого-педагогічного циклу педагогічного університету) [Текст] / Е. У. Гуцало. — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. — 68 с.

7. Михайлов К. М. Моделювання системи рейтингової оцінки знань [Текст] / К. М. Михайлов. — Вісник ХГТУ. — 2000. — № 1 (7). — С. 343–346.

8. Михайлов К. М. Деякі підходи до системи тестування [Текст] / К. М. Михайлов, Д. В. Каленбет. — Вісник ХГТУ. — 2002. — № 1 (14). — С. 503–507.

ДОДАТКИ

1. Тестові завдання для самоконтролю з «Інформатики. Обчислювальної математики та програмування»

 Модуль 1. Технічне та програмне забезпечення ПК

1. На материнській платі знаходяться:

а. Процесор

б. Оперативна пам’ять

в. Вінчестер

г. CD-Rom

д. BIOS

2. Процесор призначений для:

а. Шифрування інформації

б. Обробки даних

в. Зберігання інформації

г. Введення даних

д. Виведення даних

3. Оперативна пам’ять є таких типів:

а. DIMM

б. CMOS

в. DDR

г. RIMM

д. BIOS

4. Яке з тверджень є вірним:

а. BIOS – призначена для тривалого зберігання програм і даних

б. BIOS – пам’ять з невисокою швидкодією і мінімальним енергоспоживанням

в. BIOS – базова система введення-виведення

5. До пристроїв внутрішньої пам’яті відносять:

а. HDD

б. RAM

в. CMOS RAM

г. BIOS

д. CD-RW

6. Які диски дозволяють перезаписувати інформацію:

а. Вінчестер

б. CD-ROM

в. CD-R

г. CD-RW

д. FDD

7. 1 Mb – це:

а. 1024 Kb

б. 64 Gb

в. 1024 b

г. 1000 b

д. 512 bit

8. Пристроями введення інформації є:

а. Відеоадаптер

б. Плоттер

в. Клавіатура

г. Миша

д. Монітор

9. Принтери є таких типів:

а. Лазерні

б. Роликові

в. Планшетні

г. Матричні

д. Струменеві

10. Пристроями виведення інформації є:

а. Монітор

б. Принтер

в. Динаміки

г. CD-ROM

Відповіді до підсумкового тесту

1-а,б,д; 2-б; 3-а,в,г; 4-в; 5-б,в,г; 6-а,г,д; 7-а; 8-в,г; 9-а,г,д; 10-а,б,в.

Модуль 2. Операційні системи та програми оболонки

1. Які з твержень вірні:

а. Microsoft Windows XP Pro – сучасна, потужна з широкими можливостями операційна система

б. Особливістю Windows XP Pro є тісна інтеграція з офісними програмами, ефективне використання мережі Інтернет

в. Microsoft Windows XP Pro – надійна, високопродуктивна, 16-розрядна операційна система з графічним інтерфейсом користувача

г. Операційна система Windows XP Pro володіє високою стійкістю до „зависань”, визваних як некоректними діями користувача, так і збоями прикладних програм

д. Windows XP Pro може слугувати файловим сервером, сервером друкування, сервером віддаленого доступу для мобільних користувачів

2. Що відображається на екрані зразу після завантаження операційної системи Windows XP Pro:

а. Головне меню

б. Системне меню

в. Стрічка стану

г. Робочий стіл

д. Робоча ділянка

3. Як викликати контекстне меню Windows XP Pro:

а. Натисканням лівої кнопки миші

б. Натисканням правої кнопки миші

в. Подвійним клацанням лівою кнопкою миші

г. Подвійним клацанням правою кнопкою миші

д. Натисканням двох кнопок миші

4. Вкажіть правильні тверження:

а. Якщо панель задач повністю заповнена кнопками запущених програм запустити ще одну неможливо

б. Якщо програма запущена, і її вікно розгорнуто на весь екран, то запустити ще одну неможливо

в. Переключатись між вікнами можна за допомогою миші і клавіатури

г. Активне вікно, як правило, розміщується поверх інших

д. Активним може бути лише одне вікно

5. Вказана кнопка (свернуть) дозволяє:

а. Закривати вікно

б. Розгортати вікно в повноекранний розмір

в. Згортати вікно в піктограму на панель задач

г. Відновлювати вікно до стандартного розміру

д. Розміщувати вікна каскадом

6.

а. Це вікно програми ОС Windows

б. Це діалогове вікно

в. Це вікно папки

г. Це стандартне вікно

7. Який з об’єктів є ярликом:

а.

б.

в.

  

г.

 

д.

8. Для копіювання файла з однієї папки в іншу (папки знаходяться на одному диску) потрібно:

а. Відкрити дві папки і перетягнути файл лівою кнопкою миші

б. Скористатись командою контекстного меню файла Отправить/в папку

в. Скористатись буфером обміну (зкопіювати файл в буфер, а потім вставити в іншу папку)

г. Перетягнути файл на папку правою кнопкою миші і скористатись командою Переместить

д. Можна скористатись будь-яким з перерахованих вище способів

9. Програма Мой компьютер призначена для:

а. Роботи з мережею Інтернет

б. Редагуваня документів користувача

в. Перегляду вмісту комп’ютера та мережевих ресурсів

г. Настройки операційної системи та програм, встановлених на комп’ютері

д. Все вищеназване

10. Як відновити раніше видалений документ?

а. Цього зробити неможливо

б. Скористатись командою Файл/Восстановить програми Корзина

в. Перетягнути файл з корзини в потрібну папку

г. Скористатись програмою Перевірка диска

11. При пошуку об’єктів символ * означає:

а. Один символ в імені файла

б. Символ * в імені файла

в. Замінює пропущені символи в імені файла

г. Будь-яку послідовність символів в імені файла

12. Чому панель названа "панель задач"?

а. на ній кнопками показано програми, що працюють

б. на ній значками показуються папки, що відкриті

в. на ній показуються назви документи, що обробляються

г. на ній показуються властивості обчислювальної системи

д. на ній показуються тексти документів, що обробляються

Відповіді до підсумкового тесту

1-а,б,г,д; 2-г; 3-б; 4-в,г,д; 5-в; 6-б; 7-б,в; 8-в; 9-в,г; 10-б,в; 11-г; 12-а.

Модуль 3. Сервісне програмне забезпечення

1. З якою метою запускають програму Дефрагментация диска:

а. Для створення на диску фрагментів (кластерів), в які в подальшому можна записувати файли

б. Для пошуку і видалення тимчасових файлів

в. Для резервного копіювання файлів

г. Для прискорення зчитування файлів з диска

2. Які файли можна видалити за допомогою програми Очистка диска:

а. Файли, що містяться в корзині

б. Файли, що давно не використовувались

в. Тимчасові файли

г. Стиснуті файли

д. Резервні копії файлів

3. Як вмикається програма Проверка диска?

а. Пуск/Все Программы/Стандартные/Проверка диска

б. Пуск/Все Программы/Стандартные/Служебные/Проверка диска

в. З діалогового вікна властивостей диска (вкладка Сервис)

г. З діалогового вікна властивостей диска (вкладка Проверка)

д. Я не знаю

4. Функції програм-архіваторів:

а. Можливість додавання файлів в архів

б. Перегляд файлів в архіві

в. Знищення файлів в архіві

г. Захист від несанкціанованого доступу

д. Вилучення файлів з архіву

5. Архівний файл – це:

а. Набір з одного або декількох файлів, які в стиснутому вигляді поміщаються в єдиний файл, з якого при необхідності можна перейти в початковий стан;

б. Процес стиснення інформації і зберігання її в такому вигляді певний час;

в. Файли, що зберігаються в спеціальній папці (Windows\Arh)

г. Файли, що переміщаються в папку Windows\Arh після тривалого терміну зберігання

6. Для розархівації Rar-архіву можна скористатись такими способами:

а. Скористатись командою контекстного меню архіву Извлечь файлы…

б. Скористатись командою контекстного меню архіву Извлечь в текущую папку

в. Відкрити архів і скористатись командою меню програми WinRar Файл/Извлечь в указанную папку

г. Скористатись будь-яким з перерахованих варіантів

7. Що називають комп’ютерним вірусом?

а. Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з наступним впровадженням копій в інші файли, системні області комп’ютера, інші комп’ютери по мережі.

б. Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з наступним впровадженням копій в інші файли, системні області комп’ютера, інші комп’ютери по мережі, обов’язково володіють деструктивною дією.

в. Це програми, що мають здатність до самостійного дублювання з наступним впровадженням копій в інші файли, системні області комп’ютера, інші комп’ютери по мережі, можуть володіти деструктивною дією.

8. Які типи вірусів ви знаєте?

а. Віруси-невидимки.

б. Завантажувальні віруси.

в. Поліморфні коні.

г. Хробаки.

д. Бурундуки

9. Як перевірити дискету на наявність комп’ютерних вірусів?

а. Скористатись командою Проверить на вирусы контекстного меню диска

б. Скористатись командою Проверить Мой компьютер на вирусы контекстного меню індикатора програми

в. Скористатись антивірусною програмою сканування дискети на наявність комп’ютерних вірусів

г. Скористатись командою Проверка съемных дисков на вкладці Защита головного вікна програми

д. Скористатись командою Проверка объектов на вкладці Защита головного вікна програми

10. Які методи захисту від комп’ютерних вірусів ви знаєте?

а. не використовувати програми з незареєстрованими авторськими правами;

б. систематично створювати архівні копії важливої інформації;

в. періодично проводити перевірку інформації на наявність комп’ютерних вірусів антивірусними сканерами;

г. обмежити доступ до ПК випадковим користувачам;

д. відключити завантаження ПК з флоппі-диска і CD-ROM.

Відповіді до підсумкового тесту

1-г; 2-а,в,д; 3-в; 4-всі; 5-а; 6-г; 7-в; 8-а,б,г; 9-а,д; 10-всі.

Модуль 4.  Офісні програми Microsoft Office System.

1. Які з тверджень є вірними:

а. Програма Microsoft Word – потужний, популярний текстовий редактор, розроблений фірмою Intel

б. Програма Microsoft Word дозволяє створювати складні таблиці, проводити математичну обробку, виконувати аналіз процесів

в. Програма Microsoft Word входить до складу операційної системи Windows

г. Можливості програми Microsoft Word дуже широкі – починаючи від створення нескладних текстових повідомлень до складних, багатосторінкових документів, що включають складне форматування, графічні елементи

д. Всі твердження вірні

2. Програму Microsoft Word можна відкрити такими способами:

а. За допомогою команди головного меню Пуск/Програмы/Microsoft Word

б. За допомогою ярлика програми, розміщеному на робочому столі Windows

в. За допомогою призначеної комбінації клавіш

г. За допомогою команди Пуск/Выполнить – Winword

д. Будь-яким з перерахованих способів

3. Для виділення абзацу тексту потрібно:

а. Клацнути мишею на початку абзацу і, при натиснутій лівій кнопці, провести до кінця абзацу

б. Скористатись кнопкою панелі інструментів Выделить абзац

в. Двічі клацнути в межах абзацу

г. Скористатись будь-яким з запропонованих варіантів

д. Тричі клацнути в межах абзацу

4. Комбінація клавіш Ctrl+5 призначена для:

а. Виділення всього документу

б. Форматування виділеного фрагменту тексту напівжирним накресленням

в. Відміни останньої дії

г. Така комбінація клавіш в програмі не працює

д. Збереження документу

5. Вирівняти текст по ширині сторінки дає можливість кнопка:

а. 

б.

в.  

г.

д.

6. Для того, щоб надрукувати документ Word на принтері потрібно:

а. Скористатись кнопкою панелі інструментів Печать – документ буде надруковано на принтері, що встановлений за замовчуванням

б. Скористатись командою меню Файл/Печать

в. Скористатись командою меню Формат/Печать

г. Скористатись командою меню Вставка/На принтер

д. Скористатись командою меню Файл/Распечатать документ

7. Що таке електронна таблиця?

а. Електронна таблиця – документ програми Microsoft Excel. Вона може містити складні математичні, статистичні, ін. розрахунки

б. Електронна таблиця – документ програми Microsoft Access. Саме в цій програмі можна повністю реалізувати всі функції електронних таблиць

в. Електронна таблиця – це будь-яка таблиця, створена засобами ПК

г. Затрудняюсь дати відповідь

8. Клітина електронної таблиці Excel ХР може містити:

а. Текст

б. Формулу

в. Діаграму

г. Число

д. Малюнок

9. Для чого прозначена стрічка формул?

а. В стрічці формул вказується адреса активної клітини

б. Стрічка формул дає можливість управляти листами електронної таблиці

в. В стрічці формул відображається фактичний вміст активної клітини

г. Стрічка формул відповідає за форматування електронної таблиці

д. Стрічка формул відображає історію введених формул

10. Щоб виділити діапазон клітин електронної таблиці потрібно:

а. Виділити клітину, яка знаходитися в будь-якому куті діапазону і, при натиснутій клавіші Shift, вказати стрілками управління курсором потрібний діапазон

б. Виділити клітину, яка знаходитися в будь-якому куті діапазону і, при натиснутій лівій кнопці миші, вказати потрібний діапазон

в. Варіанти 1, 2

11. До якого типу належить посилання А12

а. Мiшане де стовпчик має абсолютну адресу а рядочок вiдносну

б. Мiшане де рядочок має абсолютну адресу а стовпчик вiдносну

в. Мiшане де стовпчик i рядочок мають абсолютну адресу

г. Абсолютне

д. Вiдносне

12. Тип дiаграми вибирають враховуючи

а. Особливостi числових даних

б. Естетичнi вподобання

в. Особливостi друкуючого пристрою чи екрану для їх перегляду

г. Модель вашого ПК

д. Розмір таблиці де містяться початкові дані

Відповіді до підсумкового тесту

1-г; 2-б,в,г; 3-а,д; 4-а; 5-б; 6-а,б; 7-а; 8-а,б,г; 9-а,в; 10-в; 11-д; 12-а,б,в.

Модуль 6. Комунікаційні засоби ПК.

1. Які з тверджень є вірними:

а. Інтернет – наймасове і найоперативніше джерело інформації

б. Інтернет – найбільш сприятливий простір для бізнесу

в. Інтернет – ідеальний засіб для реклами

г. Інтернет – найпрогресивніший засіб спілкування і комунікацій

д. Інтернет – ідеальне середовище для одержання файлів і програм

2. Які сервіси мережі Інтернет Ви знаєте?

а. World Wide Web

б. FTP

в. TCP

г. E-mail

д. News

3. Для чого прозначені Інтернет-браузери?

а. Програми, що дають змогу підключатись до мережі інтернет

б. Програми, що дають змогу переглядати of-line веб-сторінки, завантажені з мережі Інтернет

в. Програми, призначені для перегляду HTML документів

4. Що таке гіперпосилання?

а. Спеціальним чином виділений текст, клацання якого дає змогу перейти до файла, фрагмента файла, веб-сторінки в Інтернеті чи локальній мережі

б. Спеціальним чином виділений графічний об’єкт, клацання якого дає змогу перейти до файла, фрагмента файла, веб-сторінки в Інтернеті чи локальній мережі

в. Спеціальним чином виділений текст або графічний об’єкт, клацання якого дає змогу перейти до файла, фрагмента файла, веб-сторінки в Інтернеті

г. Перші два твердження

5. Що таке домашня сторінка?

а. Веб-сторінка, створена користувачем, і розміщена в мережі Інтернет

б. Певна сторінка, встановлена в настройках броузера, з якої користувач починає роботу в WWW

в. Сайти великих компаній називають їх домашніми сторінками

г. Це сайти сучасних веб-порталів

6. Для чого призначена кнопка панелі інструментів програми Internet Explorer Обновить?

а. Ця кнопка дозволяє повернутись на домашню сторінку

б. Ця кнопка дає можливість поновити умови пошуку на сайті

в. За допомогою цієї кнопки можна перезавантажити веб-сторінку

г. Ця кнопка завантажує веб-сторінку в редактор, вказаний в настройках браузера для її зміни

7. Для чого призначена панель адрес веб-браузера?

а. В неї вводиться адреса для відправки повідомлень

б. В неї вводиться адреса домашньої сторінки

в. В ній відображається адреса відкритої сторінки

г. В ній відображається адреса електронної пошти

д. В ній показані вибрані гіперпосилання

8. Що входить в електронне повідомлення?

а. Електронна адреса одержувача

б. Тема повідомлення

в. Текст повідомлення

г. Електронна адреса відправника

д. Поштовий індекс одержувача

9. Які дії необхідно виконати для відправлення або одержання повідомлення?

а. Встановити віддалений зв'язок з поштовим сервером

б. Припинити віддалений зв'язок з поштовим сервером

в. Встановити зв'язок з сусідним комп'ютером

г. Встановити зв'язок з локальним сервером

д. Встановити некомп'ютерний телефонний зв'язок за допомогою модема

10. Яку структуру має електронна адреса при користування електронною поштою?

а. Назва поштової скриньки@назва поштового сервера

б. Ір-адреса комп'тера@назва поштового сервера

в. Назва поштової скриньки@доменне ім'я

г. Група із 4 чисел від 0 до 255

Відповіді до підсумкового тесту

1-а,б,в,г,д; 2-а,б,г,д; 3-в; 4-г; 5-б; 6-в; 7-в; 8-а,б,в; 9-а; 10-а.

2. Тестові завдання для самоконтролю знань з дисципліни «Компютерні мережі»

1.Які існують основні компоненти комп'ютерної системи?

А) апаратура (hardware) комп'ютера

Б) операційна система (operatingsystem)

В) прикладне програмне забезпечення (applicationssoftware)

Г) користувачі (users)

Д) мережа (LAN)

 2. Апаратура (hardware) комп'ютера, основні частини якої …

А) центральний процесор (CPU), пам'ять (memory), пристрої введення-виведення, або зовнішні пристрої (input-outputdevices)

Б) системне програмне забезпечення, що керує використанням апаратури комп'ютера різними програмами та користувачами

В) програми, призначені для вирішення різних класів задач: компілятори, системи управління базами даних, графічні бібліотеки, ігрові програми, офісні програми

Г) люди і інші комп'ютери

3. Прикладне програмне забезпечення (applicationssoftware) …

А) програми, призначені для вирішення різних класів задач

Б) центральний процесор (CentralProcessorUnit - CPU)

В) системне програмне забезпечення

Г) спеціалізоване технічне мережеве забезпечення для вирішення інтелектуальних завдань

 4. Як називаються потужні багатопроцесорні комп'ютери, найсучасніші з яких мають продуктивність до декількох petaflops (1000000000000000 дійсних операцій в секунду)?

А) суперкомп'ютери (super-computers)

Б) багатоцільові комп'ютери, або комп'ютери загального призначення (mainframes)

В) кластери комп'ютерів (computerclusters)

Г) переносні комп'ютери (wearablecomputers)

 5. Назвіть групи комп'ютерів, фізично розташовані поруч і з'єднані один з одним високошвидкісними шинами і лініями зв'язку.

А) кластери комп'ютерів (computerclusters)

Б) багатоцільові комп'ютери, або комп'ютери загального призначення (mainframes)

В) настільні комп'ютери (desktops)

Г) суперкомп'ютери (super-computers)

 6.  Які системи називаються розподіленими (distributedsystems)?

А) це системи, що складаються з декількох комп'ютерів, об'єднаних в дротову або бездротову мережу

Б) обчислювальні системи, призначені для керування різними технічними, військовими та іншими об'єктами в режимі реального часу

В) обчислювальні системи, призначені для керування персональним ПК

Г) системи, призначені для керування різними компонентами суперкомп’ютерів.

 7. Що таке паралельні комп'ютерні системи?

А) це мультипроцесорні системи з декількома безпосередньо взаємодіючими процесорами

Б) це комп'ютерні системи, засновані на тісно пов'язаних один з одним процесорах (ядрах), що знаходяться в одному кристалі, що розділяють асоціативну пам'ять (кеш) другого рівня і працюють на загальній пам'яті

В) обчислювальні системи, призначені для керування персональним ПК

Г) це системи де всі процесори паралельні, що дає високу продуктивність системі

8. Назвіть комп'ютерні системи, засновані на тісно пов'язаних один з одним процесорах (ядрах), що знаходяться в одному кристалі, що розділяють асоціативну пам'ять (кеш) другого рівня і працюють на загальній пам'яті.

А) багатоядерні (multi-core) комп'ютери

Б) комп'ютери персональні

В) стаціонарні комп’ютери

Г) кластери комп’ютерні

9. Визначте переваги паралельної комп'ютерної системи

А) покращена продуктивність (throughput)

Б) економічність

В) підвищена надійність

Г) "дружнє" до користувача зниження продуктивності (gracefuldegradation)

Д) стійкість до помилок (fail-softsystem)

Е) робота на загальній пам'яті

 10. Як називається багатопроцесорна комп'ютерна система, всі процесори якої рівноправні і використовують одну і ту ж копію ОС? Операційна система при цьому може виконуватися на будь-якому процесорі.

А) симетрична мультипроцесорна система - symmetricmultiprocessing (SMP)

Б) асиметрична мультипроцесорна система (asymmetricmultiprocessing)

В) розподілена система (distributedsystem)

Г) не розподілена система (undistributedsystem)

11. Назвіть переваги розподілених систем

А) поділ (спільне використання) ресурсів

Б) сумісне завантаження (loadsharing)

В) надійність

Г) зв'язок

Д) правильної відповіді немає

12. Назвіть комп'ютер і програмне забезпечення, які мають доступ до підмножини файлових систем, розташованих на дисках комп'ютера-сервера, інших комп'ютерів локальної мережі (LAN)

А) файл-сервер (fileserver)

Б) сервер додатків (applicationserver)

В) сервер електронної пошти

Г) проксі-сервер

Д) веб-сервер (Webserver) 

13. Вкажіть комп'ютер і програмне забезпечення, яке надає обчислювальні ресурси (пам'ять і процесор) і необхідне оточення для віддаленого запуску певних класів (як правило, великих) додатків з інших комп'ютерів локальної мережі.

А) файл-сервер (fileserver)

Б) сервер додатків (applicationserver)

В) сервер електронної пошти

Г) проксі-сервер

Д) веб-сервер (Webserver) 

14. Як називається комп'ютер і програмне забезпечення, яке надає доступ іншим комп'ютерам мережі до баз даних, розташованим на комп'ютері-сервері?

А) сервер баз даних (databaseserver)

Б) сервер додатків (applicationserver)

В) сервер електронної пошти

Г) проксі-сервер

Д) веб-сервер (Webserver) 

15. Як називається комп'ютер і програмне забезпечення, яке надає доступ клієнтам через WWW до Web-сторінок, розташованих на комп'ютері-сервері?

А) сервер баз даних (databaseserver)

Б) сервер додатків (applicationserver)

В) сервер електронної пошти

Г) проксі-сервер

Д) веб-сервер (Webserver) 

16. Назвіть комп'ютер і програмне забезпечення, які є частиною локальної мережі і підтримують ефективне звернення комп'ютерів локальної мережі до Інтернету, фільтрацію трафіку, захист від зовнішніх атак.

А) сервер баз даних (databaseserver)

Б) сервер додатків (applicationserver)

В) сервер електронної пошти

Г) проксі-сервер

Д) веб-сервер (Webserver) 

17. Вкажіть комп'ютер і програмне забезпечення, які здійснюють відправку, отримання і "розкладку" електронної пошти для комп'ютерів деякої локальної мережі.

А) сервер баз даних (databaseserver)

Б) сервер додатків (applicationserver)

В) сервер електронної пошти

Г) проксі-сервер

Д) веб-сервер (Webserver)

18. Розрізняють комп'ютерні кластери таких видів.

А) асиметрична кластеризація (asymmetricclustering)

Б) симетрична кластеризація (symmetricclustering)

В) паралельна кластеризація (рarallel clustering)

Г) не паралельна кластеризція (unрarallel clustering)

 19.  Дайте визначення поняття «Синхронне введення-виведення»

А) введення-виведення, виконання якого призводить до переходу програми у стан очікування, до тих пір, поки операція введення-виведення не буде повністю завершена.

Б) введення-виведення, що виконується паралельно з виконанням основної програми.

В) правильної відповіді немає

Г) введення-виведення незалежно від результату виконаних дій користувачем

 20. Дайте визначення поняття «Асинхронне введення-виведення»

А) введення-виведення, виконання якого призводить до переходу програми у стан очікування, до тих пір, поки операція введення-виведення не буде повністю завершена.

Б) введення-виведення, що виконується паралельно з виконанням основної програми.

В) правильної відповіді немає

Г) введення-виведення незалежно від результату виконаних дій користувачем

 21. Що називають середовищем передачі інформації?

А) лінії зв'язки (чи канали зв'язку), по яких здійснюється обмін інформацією між комп'ютерами.

Б) лінії локальних мереж (LAN)

В) середовище, в якому здійснюється обмін інформацією між абонентами пошти

Г) правильної відповіді немає

 22. На які великі групи можна розділити кабелі?

А) електричні (мідні) кабелі на основі витих пар дротів (twistedpair), які діляться на екрановані (shieldedtwistedpair, STP) і неекрановані (unshieldedtwistedpair, UTP)

Б) електричні (мідні) коаксіальні кабелі (coaxialcable)

В) оптоволоконні кабелі (fiberoptic)

Г) кабелі спецпризначення

 23. Виділіть основні параметри кабелів, принципово важливі для використання в локальних мережах.

А) смуга пропускання кабелю

Б) загасання сигналу в кабелі

В) перешкодостійкість кабелю

Г) секретність передачі інформації

Д) швидкість поширення сигналу

Е) хвилевий опор кабелю

24. Назвіть категорії кабелів на основі неекранованої витої пари (UTP) згідно із стандартом EIA/TIA 568.

А) п'ять основних і дві додаткові категорії кабелів

Б) п'ять основних категорії кабелів

В) сім основних категорії кабелів

Г) дві основні і п’ять додаткових категорій кабелів

 25. Який кабель, розрахований на передачу даних в смузі частот до 100 МГц, складається з витих пар, що мають не менше 27 витків на метр довжини (8 витків на фут)? Кабель тестується на усі параметри і має хвилевий опір 100 Ом. Рекомендується застосовувати його в сучасних високошвидкісних мережах типу FastEthernet і TPFDDI

А) кабель категорії 5

Б) кабель категорії 3

В) кабель категорії 1

Г) кабель категорії 2

26. Назвіть кабель, що складається з центрального мідного дроту і металевого обплетення (екрану), розділених між собою шаром діелектрика (внутрішній ізоляції) і поміщені в загальну зовнішню оболонку.

А) коаксіальний кабель

Б) кручена пара

В) оптоволоконний кабель

Г) всі відповіді правильні

27. Які основні типи коаксіального кабелю існують?

А) тонкий кабель

Б) товстий кабель

В) середній кабель

Г) індиферентний кабель

 28. Назвіть кабель головним  елементом якого є це прозоре скловолокно, по якому світло проходить на величезні відстані (до десятків кілометрів) з незначним послабленням.

А) коаксіальний кабель

Б) кручена пара

В) оптоволоконний кабель

Г) всі відповіді є правильними

 29. Які існують типи оптоволоконного кабелю?

А) багатомодовий або мультимодовий кабель

Б) одномодовий кабель

В) маломодовий або мультимодовий кабель

Г) правильної відповіді немає

 30. Для чого застосовується екранування електричних ліній зв'язку?

А) зниження впливу на кабель зовнішніх електромагнітних полів

Б) зменшення вартості кабелю

В) підвищення ефективності втрат сигналу в локальній мережі

Г) правильної відповіді немає

 31. Назвіть які компоненти включають з'єднання комп'ютерів локальної мережі електричним кабелем  і є обов'язковими?

А) крайове узгодження кабелю за допомогою термінаторів

Б) гальванічну розв'язку комп'ютерів від мережі

В) заземлення кожного комп'ютера

Г) заземлення екрану(якщо, звичайно, він є) в одній точці

Д) відсутність перешкод та непрацюючого обладнання

 32. Назвіть простий код, що є звичайним цифровим сигналом. Логічному нулю відповідає високий рівень напруги в кабелі, логічній одиниці - низький рівень напруги (чи навпаки, що не принципово).

А) код NRZ

Б) код RZ

В) манчестерський код

В) біфазний код

 33. Вкажіть трирівневий код дістав таку назву тому, що після значущого рівня сигналу в першій половині бітового інтервалу слідує повернення до деякого " нульового", середнього рівня(наприклад, до нульового потенціалу). Перехід до нього відбувається в середині кожного бітового інтервалу. Логічному нулю, таким чином, відповідає позитивний імпульс, логічній одиниці - негативний(чи навпаки) в першій половині бітового інтервалу

А) код NRZ

Б) код RZ

В) манчестерський код

В) біфазний код

 34. Який код отримав найбільше поширення в локальних мережах? Він також відноситься до кодів, що самосинхронизуються, але на відміну від інших має не три, а всього два рівні, що сприяє його кращій завадозахищеності і спрощенню приймальних і передавальних вузлів. Логічному нулю відповідає позитивний перехід в центрі бітового інтервалу (тобто перша половина бітового інтервалу - низький рівень, друга половина - високий), а логічній одиниці відповідає негативний перехід в центрі бітового інтервалу(чи навпаки).

А) код NRZ

Б) код RZ

В) манчестерський код

Г) біфазний код

 35. Інформація в локальних мережах, як правило, передається окремими шматками, так званими

А) пакетами

Б) порціонами

В) кульками

Г) абонентами

 36. Що визначається як часовий інтервал між моментом готовності абонента до передачі (коли йому є що передавати) і моментом початку цієї передачі?

А) час доступу до мережі

Б) час доступу до файлів на іншому комп’ютері

В) час передачі сигналу по мережі

 37. Назвіть основні поля або частини що, найчастіше, пакет містить у собі. Розташуйте їх у правильному порядку.

А) стартова комбінація бітів або преамбула

Б) мережну адресу (ідентифікатор) приймача абонента

В) мережну адресу (ідентифікатор) передавача абонента

Г) службова інформація

Д) дані

Е) контрольна сума пакета

Ж) стопова комбінація

 38. Назвіть поле в пакеті що містить інформацію про індивідуальний або груповий номер, присвоєний кожному приймаючому абоненту в мережі.

А) стартова комбінація бітів або преамбула

Б) мережну адресу (ідентифікатор) приймача абонента

В) мережну адресу (ідентифікатор) передавача абонента

Г) службова інформація

Д) дані

 39. Вкажіть поле в пакеті що містить інформацію про індивідуальний номер, присвоєний кожному передаваючому абоненту.

А) стартова комбінація бітів або преамбула

Б) мережну адресу (ідентифікатор) приймача абонента

В) мережну адресу (ідентифікатор) передавача абонента

Г) службова інформація

Д) дані

 40. Як називається процес послідовної упаковки даних для передачі, де всі пакети більш високих рівнів послідовно вкладаються в переданий пакет, точніше, в поле даних переданого пакета?

А) інкапсуляцією пакетів

Б) декапсуляцією пакетів

В) архівуванням файлів

Г) правильної відповіді немає

 41. На які групи діляться методи управління обміном в локальних мережах?

А) централізовані методи

Б) децентралізовані методи

В) ієрархічні методи

Г) емпіричні методи

 42. У яких випадках можливе виникнення конфліктних ситуацій (зіткнень пакетів, колізій), в результаті яких передана інформація спотворюється?

А) при одночасному початку передачі двома або більше абонентами, коли мережа вільна

Б) при одночасному початку передачі двома або більше абонентами відразу після звільнення мережі

В) при одночасному закінченні передачі двома або більше абонентами відразу після звільнення мережі

Г) таких ситуацій у локальних мережах не виникає

 43. Який рівень моделі OSI забезпечує послуги по, безпосередній підтримці програм користувача?

А) прикладний рівень

Б) представницький рівень

В) сеансовий рівень

 44. Який рівень моделі OSI забезпечує послуги по представленню даних визначає і перетворює формати даних та їх синтаксис у форму, зручну для мережі, тобто виконує функцію перекладача?

А) прикладний рівень

Б) представницький рівень

В) сеансовий рівень

Г) фізичний рівень

 45. Який рівень моделі OSI забезпечує доставку пакетів без помилок і втрат, а також в потрібній послідовності?

А) транспортний рівень

Б) представницький рівень

В) сеансовий рівень

Г) фізичний рівень

 46. Який рівень моделі OSI відповідає за адресацію пакетів та перекладів логічних імен (логічних адрес, наприклад, IP-адрес або IPX-адрес) у фізичні мережні MAC-адреси (і назад). На цьому ж рівні вирішується завдання вибору маршруту (шляху), за яким пакет доставляється за призначенням (якщо в мережі є кілька маршрутів)?

А) транспортний рівень

Б) мережевий рівень

В) сеансовий рівень

Г) фізичний рівень

47. Який рівень моделі OSI забезпечує управління лінією передачі (DatalinkLayer) відповідає за формування пакетів (кадрів) стандартного для даної мережі (Ethernet, Token-Ring, FDDI) виду, що включають початковий і кінцевий керуючі поля?

А) канальний рівень

Б) мережевий рівень

В) сеансовий рівень

Г) транспортний рівень

 48. Який рівень моделі OSI відповідає за кодування переданої інформації в рівні сигналів, прийняті в використовуваної середовища передачі, і зворотне декодування?

А) канальний рівень

Б) фізичний рівень

В) сеансовий рівень

Г) транспортний рівень

 49. Які елементи входять до апаратурі локальних мереж?

А) термінатори

Б) мости

В) шлюзи

Г) робокопи

 50. Назвіть основні  функції мережних адаптерів.

А) гальванічна розв'язка комп'ютера та кабелю локальної мережі

Б) перетворення логічних сигналів в мережеві (електричні або світлові) і назад

В) кодування та декодування мережевих сигналів, тобто пряме і зворотне перетворення мережевих кодів передачі інформації (наприклад, манчестерський код)

Г) впізнання прийнятих пакетів (вибір з усіх приходять пакетів, які адресовані даному абоненту або всім абонентам мережі одночасно)

Д) перетворення паралельного коду в послідовний при передачі і зворотне перетворення при прийомі

Е) буферизація переданої та прийнятої інформації в буферній пам'яті адаптера

Ж) організація доступу до мережі відповідно до прийнятого методом управління обміном

З) підрахунок контрольної суми пакетів при передачі та прийомі

 51. Які функції виконує мережевий адаптер в моделі OSI?

А) першого та другого рівнів

Б) першого, другого та третього рівнів

В) виконує 5 нижніх рівнів

Г) не виконує жодних функцій

 52. Яке мережеве обладнання служать для об'єднання в одну мережу декількох різнорідних мереж з різними протоколами обміну нижнього рівня, зокрема, з різними форматами пакетів, методами кодування, швидкістю передачі?

А) мости

Б) шлюзи

В) маршрутизатори

Г) концентратори

 53. Назвіть на які типи діляться протоколи у комп’ютерних мережах?

А) прикладні протоколи

Б) транспортні протоколи

В) мережеві протоколи

Г) фізичні протоколи

 54. Які серед наведених протоколів є прикладними?

А)  FTP (FileTransferProtocol)

Б) SMTP (SimpleMailTransferProtocol)

В) TCP (TransmissionControlProtocol)

Г) IPX (InternetworkPacket Exchange)

 55. Які серед наведених протоколів є транспортними?

А)  FTP (FileTransferProtocol)

Б) SMTP (SimpleMailTransferProtocol)

В) TCP (TransmissionControlProtocol)

Г) IPX (InternetworkPacket Exchange)

 56. Які серед наведених протоколів є мережевими?

А)  FTP (FileTransferProtocol)

Б) SMTP (SimpleMailTransferProtocol)

В) TCP (TransmissionControlProtocol)

Г) IPX (InternetworkPacket Exchange)

 57. Які протоколи забезпечують взаємодію програм і обмін даними між ними?

А) прикладні протоколи

Б) транспортні протоколи

В) мережеві протоколи

Г) вірної відповіді немає

 58. Які протоколи управляють адресацією, маршрутизацією, перевіркою помилок і запитами на повторну передачу?

А) прикладні протоколи

Б) транспортні протоколи

В) мережеві протоколи

Г) вірної відповіді немає

 59. Які протоколи підтримують сеанси зв'язку між комп'ютерами і гарантують надійний обмін даними між ними?

А) прикладні протоколи

Б) транспортні протоколи

В) мережеві протоколи

Г) вірної відповіді немає

 60. Які процедури включає в себе процес установки серверної ОС на сервер?

А)• форматування та розбиття на розділи жорсткого диска комп'ютера-сервера;

• присвоєння індивідуального імені сервера;

• присвоєння імені мережі;

• установка і налаштування мережевого протоколу;

• вибір мережевих служб;

• введення пароля адміністратора.

Б) • форматування та розбиття на розділи жорсткого диска комп'ютера-сервера;

• установка і налаштування мережевого протоколу;

• вибір мережевих служб;

• введення пароля адміністратора.

В) • форматування та розбиття на розділи жорсткого диска комп'ютера-сервера;

• присвоєння індивідуального імені сервера;

• присвоєння імені мережі;

• установка і налаштування мережевого протоколу;

• вибір мережевих служб;

• введення пароля адміністратора

• налаштування клієнтів

Г) правильної відповіді немає

61. Який тип атаки комп’ютерної мережі називається сніффер пакетів?

А) прикладна програма, яка використовує мережеву карту, що працює в режимі promiscuous mode (в цьому режимі всі пакети, отримані по фізичних каналах, мережевий адаптервідправляє додатком для обробки)

Б) відбувається, коли хакер, що знаходиться всередині корпорації або поза нею, видає себе за санкціонованого користувача

В) атака DoS робить мережу недоступною для звичайного використання за рахунок перевищення допустимих меж функціонування мережі, операційної системи або програми

Г) правильної відповіді немає

62. Назвіть як називають атаки комп’ютерної мережі типу Man-in-the-Middle?

А) безпосередній доступ до пакетів, що передаються по мережі

Б) атаки на рівні додатків

В) збір інформації про мережу за допомогою загальнодоступних даних і додатків

Г) правильної відповіді немає

 63. Внаслідок якої атаки виникає  відмова в обслуговуванні комп’ютерної мережі?

А) атака DoS робить мережу недоступною для звичайного використання за рахунок перевищення допустимих меж функціонування мережі, операційної системи або додатку

Б) відбувається, коли хакер, що знаходиться всередині корпорації або поза нею, видає себе за санкціонованого користувача

В) спроба підбору пароля легального користувача для входу в мережу

Г) правильної відповіді немає

 64. Виділіть серед наведених варіантів засоби захисту інформації.

А) технічні засоби

Б) програмні засоби

В) апаратно-програмні засоби

Г) організаційні засоби

Д) мобільні засоби захисту

 65. Назвіть тип захисту інформації перешкоджає фізичному проникненню, або, якщо проникнення все ж таки відбулося, до інформації, вони її маскують

А) технічні засоби

Б) програмні засоби

В) організаційні засоби

Г) мобільні засоби захисту

 66. Назвіть засоби захисту інформації до  переваг яких відносять - універсальність, гнучкість, надійність, простоту установки, здатність до модифікації та розвитку. Недоліки - обмежена функціональність мережі, використання частини ресурсів файл-сервера і робочих станцій, висока чутливість до випадкових або навмисним змін, можлива залежність від типів комп'ютерів (їх апаратних засобів)

А) технічні засоби

Б) програмні засоби

В) організаційні засоби

Г) мобільні засоби захисту

 67. Назвіть засоби захисту інформації до  переваг даного типу захисту інформації  полягають у тому, що вони дозволяють вирішувати безліч різнорідних проблем, прості в реалізації, швидко реагують на небажані дії в мережі, мають необмежені можливості модифікації і розвитку. Недоліки - висока залежність від суб'єктивних факторів.

А) технічні засоби

Б) програмні засоби

В) організаційні засоби

Г) мобільні засоби захисту

68. Назвіть різновид програмних засобів захисту інформації, що має особливе значення на практиці як єдиний надійний захист інформації, що передається по мережевих лініях, відвитоку.

А) шифрування даних

Б) HTTP-адміністрування

В) конфіденційність даних

Г) правильної відповіді немає

 69. Які є "класичні" методи шифрування?

А) підстановка

Б) перестановка

В) гамування

Г) розстановка

 70. Які існують групи стандартних методів шифрування?

А)  шифрування з застосуванням одних і тих же ключів (шифрів) при шифруванні і дешифрування

Б)  шифрування з використанням відкритих ключів для шифрування і закритих - для дешифрування

В) шифрування з використанням відкритих ключів для шифрування і відкритих - для дешифрування

Г) шифрування з заміною вхідних даних на графічні символи

 71.  Які основні рівні включає в себе система SFT (SystemFaultTolerance - система стійкості до відмов) компанії Novell?

А) SFT Level передбачає, зокрема, створення додаткових копій FAT і DirectoryEntriesTables, негайну верифікацію кожного знову записаного на файловий сервер блоку даних, а також резервування на кожному жорсткому диску близько 2% від обсягу диска

Б) SFT Level містить додаткові можливості створення "дзеркальних" дисків, а також дублювання дискових контролерів, джерел живлення і інтерфейсних кабелів

В) SFT Level дозволяє застосовувати в локальній мережі дубльовані сервери, один з яких є "головним", а другий, що містить копію всієї інформації, вступає в роботу в разі виходу "головного" сервера з ладу

Г) SFT Level  дозволяє застосовувати надпотужні суперкомп’ютери для захисту надважливих даних Національної безпеки

 72. Які рівні містить система контролю і обмеження прав доступу в мережах NetWare (захист від несанкціонованого доступу)?

А) рівень початкового доступу

Б) рівень прав користувачів

В) рівень атрибутів каталогів і файлів

Г) рівень консолі файл-сервера

Д) рівень прав адміністратора

 73. Назвіть мінімальний проміжок часу між переданими пакетами (9,6 мкс для Ethernet / 0,96 мкс для FastEthernet). Інша назва - міжкадровий інтервал.

А) IPG (interpacketgap)

Б) PDV (PathDelayValue)

В) ВТ (BitTime)

Г) Slottime

 74. Назвіть час проходження сигналу між двома вузлами мережі (кругове, тобто подвоєне). Враховує сумарну затримку в кабельній системі, мережевих адаптерах, повторювачах та інших мережевих пристроях

А) IPG (interpacketgap)

Б) PDV (PathDelayValue)

В) ВТ (BitTime)

Г) Slottime

 75. Як називається затримка перед наступною спробою передачі пакета після колізії?

А) Truncated binary exponential back off

Б) IPG (interpacketgap)

В) PDV (PathDelayValue)

Г) Slottime

 76. Виділіть ознаки пов'язані з невірним форматом пакетів, передача яких булла достроково припинена через виникнення колізії у локальній мережі Ethernet/Fast Ethernet:

А) довжина пакета менше 64 байт (512 біт)

Б) пакет має невірну контрольну суму FCS (точніше, невірний циклічний код)

В) довжина пакета не кратна восьми

Г) отримано сигнал ПРОБКА

 77. Назвіть мінімальний набір обладнання для односегментної мережі на товстому коаксіальному кабелі.

А) • мережеві адаптери (за кількістю поєднуваних у мережу комп'ютерів) з AUI роз'ємами;

• товстий кабель з роз'ємами N-типу на кінцях, загальна довжина якого достатня для об'єднання всіх комп'ютерів мережі;

• трансиверний кабелі з 15-контактними AUI роз'ємами на кінцях довжиною від комп'ютера до товстого кабелю (за кількістю мережевих адаптерів);

• трансивери (за кількістю мережевих адаптерів);

• два Barrel-конектора N-типу для приєднання термінаторів на кінцях кабелю;

• один N-термінатор без заземлення;

• один N-термінатор із заземленням.

Б) • мережеві адаптери (за кількістю поєднуваних у мережу комп'ютерів) з AUI роз'ємами;

• товстий кабель з роз'ємами N-типу на кінцях, загальна довжина якого достатня для об'єднання всіх комп'ютерів мережі;

• трансиверний кабелі з 15-контактними AUI роз'ємами на кінцях довжиною від комп'ютера до товстого кабелю (за кількістю мережевих адаптерів);

• трансивери (за кількістю мережевих адаптерів);

• два Barrel-конектора N-типу для приєднання термінаторів на кінцях кабелю;

• два N-термінатор без заземлення;

В) • мережеві адаптери (за кількістю поєднуваних у мережу комп'ютерів);

• відрізки кабелю з BNC-роз'ємами на обох кінцях, загальна довжина яких достатня для об'єднання всіх комп'ютерів;

• BNC Т-конектори (за числом мережевих адаптерів);

• один BNC термінатор без заземлення;

• один BNC термінатор із заземленням.

78. Назвіть мінімальний набір обладнання для односегментної мережі на тонкому кооксіальному кабелі.

А) • мережеві адаптери (за кількістю поєднуваних у мережу комп'ютерів);

• відрізки кабелю з BNC-роз'ємами на обох кінцях, загальна довжина яких достатня для об'єднання всіх комп'ютерів;

• BNC Т-конектори (за числом мережевих адаптерів);

• один BNC термінатор без заземлення;

• один BNC термінатор із заземленням.

Б) • мережеві адаптери (за кількістю поєднуваних у мережу комп'ютерів) з AUI роз'ємами;

• товстий кабель з роз'ємами N-типу на кінцях, загальна довжина якого достатня для об'єднання всіх комп'ютерів мережі;

• трансиверний кабелі з 15-контактними AUI роз'ємами на кінцях довжиною від комп'ютера до товстого кабелю (за кількістю мережевих адаптерів);

• трансивери (за кількістю мережевих адаптерів);

• два Barrel-конектора N-типу для приєднання термінаторів на кінцях кабелю;

• один N-термінатор без заземлення;

• один N-термінатор із заземленням.

В) • два мережевих адаптера з трансиверний роз'ємами;

• два оптоволоконних трансивера (FOMAU);

• два трансиверних кабелю;

• два оптоволоконних кабелі з ST-роз'ємами (або з SC або з MIC роз'ємами) на кінцях

79. Назвіть мінімальний набір обладнання для з'єднання оптоволоконним кабелем двох комп'ютерів

А) • два мережевих адаптера з трансиверний роз'ємами;

• два оптоволоконних трансивера (FOMAU);

• два трансиверних кабелю;

• два оптоволоконних кабелі з ST-роз'ємами (або з SC або з MIC роз'ємами) на кінцях.

Б) • мережеві адаптери (за кількістю поєднуваних у мережу комп'ютерів);

• відрізки кабелю з BNC-роз'ємами на обох кінцях, загальна довжина яких достатня для об'єднання всіх комп'ютерів;

• BNC Т-конектори (за числом мережевих адаптерів);

• один BNC термінатор без заземлення;

• один BNC термінатор із заземленням.

В) • мережеві адаптери (за кількістю поєднуваних у мережу комп'ютерів) з AUI роз'ємами;

• товстий кабель з роз'ємами N-типу на кінцях, загальна довжина якого достатня для об'єднання всіх комп'ютерів мережі;

• трансиверний кабелі з 15-контактними AUI роз'ємами на кінцях довжиною від комп'ютера до товстого кабелю (за кількістю мережевих адаптерів);

• трансивери (за кількістю мережевих адаптерів);

• два Barrel-конектора N-типу для приєднання термінаторів на кінцях кабелю;

• один N-термінатор без заземлення;

• один N-термінатор із заземленням

80. Назвіть пристрої для приєднання трансиверів до товстого коаксіального кабелю, які не вимагають розрізання кабелю в точці приєднання, а просто проколюють оболонку й ізоляцію кабелю та забезпечують механічне та електричне з'єднання як з обпліткою, так і з центральною жилою кабеля. Вони носять назву "вампірів"

А) AMP

Б) DIX

В) AUI

Г) правильної відповіді немає